Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 70 din 3 august 2006  pentru aprobarea   Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 70 din 3 august 2006 pentru aprobarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 14 august 2006
În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 25/2002 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 514/2002 , modificatã şi completatã prin <>Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza prevederilor <>art. 4 alin. (3) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã,
în şedinţa din data de 26 iulie 2006,

Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare a hotãrât emiterea urmãtorului ordin:

ART. 1
Se aprobã Instrucţiunea nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilã semestrialã a entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare.
ART. 2
Instrucţiunea menţionatã la art. 1 va intra în vigoare la data publicãrii acesteia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicatã în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).
ART. 3
Direcţia generalã autorizare reglementare, Secretariatul general şi directorul general executiv vor urmãri ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei Naţionale
a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache

Bucureşti, 3 august 2006.
Nr. 70.

ANEXĂ

INSTRUCŢIUNEA Nr. 5/2006
cu privire la sistemul de raportare contabilã semestrialã a entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare

ART. 1
Prezenta instrucţiune stabileşte sistemul de raportare contabilã semestrialã a entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, denumitã în continuare C.N.V.M.
ART. 2
Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã un exemplar al raportãrii contabile semestriale la C.N.V.M.
ART. 3
(1) Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. vor întocmi şi depune la C.N.V.M. raportãri contabile semestriale care cuprind urmãtoarele formulare, în funcţie de specificul fiecãrei categorii de entitate:
a) pentru entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., cu excepţia organismelor de plasament colectiv:
1. bilanţ (cod 10) - conform anexei nr. 2;
2. contul de profit şi pierdere (cod 20) - conform anexei nr. 2;
3. date informative (cod 30) - conform anexei nr. 2;
b) pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv:
1. bilanţ (cod 10) - conform anexei nr. 2;
2. cont de profit şi pierdere (cod 20) - conform anexei nr. 2;
3. date informative (cod 30) - conform anexei nr. 2;
c) pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv:
1. bilanţ (cod 10) - conform anexei nr. 3;
2. situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20) - conform anexei nr. 3.
(2) Bilanţul prezintã, în formã sinteticã, elementele de activ şi de pasiv, grupate dupã naturã şi lichiditate, respectiv dupã naturã şi exigibilitate.
Bilanţul se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice încheiate la sfârşitul perioadei de raportare, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiatã dupã înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
(3) Contul de profit şi pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare întocmitã la sfârşitul perioadei de raportare.
Datele care se raporteazã în formularul "Contul de profit şi pierdere" sunt cumulate de la începutul anului pânã la sfârşitul perioadei de raportare.
Entitãţile înscriu în formularul "Contul de profit şi pierdere", la rândul 14, "Salarii", respectiv la rândul 24, "Salarii", pentru societãţile de investiţii financiare, dupã caz, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La acelaşi rând se va cuprinde şi contravaloarea tichetelor de masã acordate salariaţilor în baza prevederilor <>Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, cu modificãrile ulterioare. Aceste informaţii sunt prezentate, de asemenea, la rândul 32 din formularul "Date informative" (cod 30).
(4) În formularul "Date informative", la rândurile 01 şi 02, coloana 1, entitãţile care au în subordine subunitãţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numãrul acestora. La rândurile privind plãţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depãşit termenele de platã prevãzute în contracte sau acte normative.
Entitãţile care au beneficiat de prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 37/2004 privind mãsuri de diminuare a arieratelor din economie, cu modificãrile ulterioare, vor prezenta sumele reprezentând facilitãţile acordate în baza prevederilor acestui act normativ, la rândurile 30 şi 31 din formularul cod 30.
ART. 4
(1) Formularele de raportare contabilã semestrialã se semneazã de administratorul entitãţii şi de conducãtorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de înlocuitorii de drept.
(2) Administratorul entitãţii şi conducãtorul compartimentului financiar-contabil poartã rãspunderea, potrivit legii, asupra realitãţii informaţiilor cu privire la poziţia financiarã, performanţa financiarã, precum şi asupra celorlalţi indicatori cuprinşi în formularele de raportare.
(3) Conducãtorul compartimentului financiar-contabil are obligaţia sã respecte prevederile din prezenta instrucţiune, corelaţiile dintre indicatorii din formulare, urmãrind realitatea datelor ce se raporteazã, precum şi încadrarea în termenul de depunere la organele în drept.
(4) Entitãţile care au în subordine sucursale sau subunitãţi fãrã personalitate juridicã vor verifica şi centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind formularele de raportare contabilã semestriale.
(5) Entitãţile vor completa formularele de raportare contabilã semestrialã, folosind planul de conturi aplicabil fiecãrei categorii, conform reglementãrilor contabile în vigoare.
ART. 5
(1) Entitãţile vor completa datele de identificare (denumirea unitãţii, adresa, telefonul şi numãrul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi cele referitoare la încadrarea corectã în forma de proprietate (anexa nr. 1) şi codul unic de înregistrare, citeţ, fãrã a se folosi prescurtãri sau iniţiale. În cãsuţe se vor înscrie codurile care reflectã încadrarea acestora.
(2) Necompletarea corectã pe prima paginã a formularului "Bilanţ" a datelor prevãzute la alin. (1) conduce la imposibilitatea identificãrii entitãţii şi, în consecinţã, se considerã cã raportul nu a fost depus.
(3) Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. completeazã codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitãţi), din Clasificarea activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizatã prin <>Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 601/2002 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
ART. 6
(1) Formatul electronic al raportãrilor contabile semestriale, conţinând formularistica necesarã şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentã, se obţine prin folosirea programului de asistenţã care este pus la dispoziţie entitãţilor, gratuit, de unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descãrcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
(2) Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. vor depune la C.N.V.M. şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, dupã caz, discheta cu raportãrile contabile semestriale, însoţite de raportãrile contabile listate cu ajutorul programului de asistenţã, semnate şi ştampilate conform legii. Aceste raportãri se depun împreunã cu o copie de pe codul unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.
(3) Formularele care compun raportãrile contabile semestriale se vor completa în lei.
(4) Pentru organismele de plasament colectiv aflate în administrare, raportãrile contabile semestriale vor fi întocmite şi depuse atât la C.N.V.M., cât şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice de cãtre societatea de administrare a investiţiilor, distinct de propriile raportãri contabile semestriale.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, raportãrile contabile semestriale vor fi întocmite şi depuse numai la C.N.V.M. de cãtre societãţile de administrare a investiţiilor. Aceste raportãri contabile semestriale listate, semnate şi ştampilate conform legii, precum şi în format electronic se depun împreunã cu o copie de pe raportul administratorului, precum şi cu o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice. În acest sens, pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv nu se va elabora de cãtre Ministerul Finanţelor Publice programul de asistenţã.
ART. 7
(1) Raportãrile contabile semestriale ale entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., vizate prin aplicarea ştampilei Ministerului Finanţelor Publice, se vor depune la C.N.V.M. în cel mult douã luni de la închiderea perioadei de raportare, iar declaraţiile entitãţilor care nu au desfãşurat activitate de la înfiinţare pânã la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi declaraţiile persoanelor juridice care sunt în curs de lichidare se depun în original la C.N.V.M. în acelaşi termen menţionat mai sus.
(2) Societãţile admise la tranzacţionare vor întocmi raportãrile contabile semestriale conform prevederilor ordinului ministrului finanţelor publice pentru aprobarea sistemului de raportare contabilã semestrialã a agenţilor economici, pe care le transmit şi C.N.V.M. în termen de cel mult douã luni de la închiderea perioadei de raportare.
ART. 8
Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. care nu au desfãşurat activitate de la data înfiinţãrii pânã la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi persoanele juridice care se aflã în curs de lichidare nu întocmesc raportãri contabile semestriale, acestea urmând sã depunã la C.N.V.M. şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria rãspundere a reprezentantului legal al societãţii, referitoare la încadrarea în una dintre situaţiile menţionate anterior, şi care sã cuprindã cel puţin urmãtoarele date de identificare:
a) denumirea completã, conform certificatului de înmatriculare;
b) adresa completã şi numãrul de telefon;
c) numãrul de înregistrare la registrul comerţului;
d) codul unic de înregistrare;
e) capitalul social.
ART. 9
Raportãrile contabile semestriale şi declaraţiile de inactivitate ale entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de cãtre C.N.V.M., precum şi declaraţiile persoanelor juridice care se aflã în curs de lichidare se vor depune la sediul unitãţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pânã cel târziu la data de 15 august 2006.
ART. 10
Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. pot depune raportãrile contabile semestriale la registratura C.N.V.M. şi ale unitãţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declaratã, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunãtãţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de cãtre agenţii economici şi alţi contribuabili, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale <>Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, modificatã şi completatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 538/2004 .
ART. 11
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta instrucţiune.
ART. 12
(1) Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni se sancţioneazã în conformitate cu titlul X "Rãspunderi şi sancţiuni" din <>Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 13
Prezenta instrucţiune intrã în vigoare la data publicãrii acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicatã în Buletinul C.N.V.M., precum şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

ANEXA 1


────────
la instructiune
────────────────

NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul Denumirea
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 PROPRIETATE DE STAT
11 Regii autonome
12 Societati comerciale cu capital integral de stat
13 Alte unitati economice de stat netransformate in
societati comerciale sau regii autonome
14 Companii si societati nationale

20 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat.)
PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
22 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
23 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
24 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)
25 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
26 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
27 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
28 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain

30 PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA
(cu capital: privat autohton, privat autohton si strain,
privat strain, societati agricole)
31 Societati comerciale in nume colectiv
32 Societati comerciale in comandita simpla
33 Societati comerciale in comandita pe actiuni
34 Societati comerciale pe actiuni
35 Societati comerciale cu raspundere limitata
36 Societati agricole
37 Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul
anului 2006

40 PROPRIETATE COOPERATISTA
41 Cooperative de consum
42 Cooperative mestesugaresti
43 Cooperative si asociatii agricole netransformate
44 Cooperative de credit

50 PROPRIETATE OBSTEASCA
(societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor
politice si obstesti)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 2


────────
la instructiuni
────────────────

FORMATUL RAPORTARILOR CONTABILE LA 30 IUNIE _______
PENTRU ENTITATILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE SI SUPRAVEGHEATE DE
CNVM, CU EXCEPTIA ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV

Judetul _______________________|_|_| Forma de proprietate _________|_|
Persoana juridica___________________ Activitatea preponderenta
Adresa: localitatea_______, sectorul__, denumire clasa CAEN) ___________
str._________ nr. ____, bl.________,
sc. ________, ap. ______ Cod clasa CAEN _________|_|_|_|_|
Telefon__________, fax __________ Cod unic de inregistrare
Numar din registrul comertului_______ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANT
la data de 30 iunie _______

Cod 10
-lei-


┌──────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ Sold la: │
│ │Nr.rd. ├────────────────┬──────────────┤
│ │ │Inceputul anului│Sfarsitul │
│ │ │ │perioadei de │
│ │ │ │raportare │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. IMOBILIZARI NECORPORALE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. cheltuieli de constituire │ 01 │ │ │
│(ct. 201-2801) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. cheltuieli de dezvoltare │ 02 │ │ │
│(ct. 203-2803-2903) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. concesiuni, brevete, licente, │ 03 │ │ │
│ marci,drepturi si valori similare │ │ │ │
│ si alte imobilizari necorporale │ │ │ │
│(ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. fondul comercial │ 04 │ │ │
│(ct. 2071-2807-2907) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. avansuri si imobilizari necorporale│ 05 │ │ │
│in curs (ct. 233+234-2933) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 01 la 05) │ 06 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│II. IMOBILIZARI CORPORALE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. terenuri si constructii │ 07 │ │ │
│(ct. 211 + 212-2811-2812-2911-2912) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. instalatii tehnice si masini │ 08 │ │ │
│(ct. 213-2813-2913) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. alte instalatii, utilaje si mobi- │ 09 │ │ │
│lier (ct. 214-2814-2914) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. avansuri si imobilizari corporale │ 10 │ │ │
│in curs (ct.231+232-2931) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 07 la 10) │ 11 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│III. IMOBILIZARI FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. actiuni detinute la entitati │ 12 │ │ │
│afiliate (ct. 261-2961) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. imprumuturi acordate entitatilor │ │ │ │
│afiliate (ct.2671+2672-2965) │ 13 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. interese de participare │ 14 │ │ │
│(ct.263-2963) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. imprumuturi acordate entitatilor de│ 15 │ │ │
│care compania este legata prin │ │ │ │
│interese de participare (ct. 2675+ │ │ │ │
│2676-2967) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. titluri si alte instrumente finan- │ 16 │ │ │
│ciare detinute ca imobilizari │ │ │ │
│(ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. alte creante │ 17 │ │ │
│(ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 12 la 17) │ 18 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL │ 19 │ │ │
│(rd. 06+11+18) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. STOCURI │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. materiale consumabile │ 20 │ │ │
│(ct. 302+303±308+351-392-395) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. lucrari si servicii in curs de │ 21 │ │ │
│executie │ │ │ │
│(ct. 332-394) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. avansuri pentru cumparari de │ 22 │ │ │
│stocuri (ct. 4091) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL (rd. 20 la 22) │ 23 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa │ │ │ │
│fie incasate dupa o perioada mai mare │ │ │ │
│de un an trebuie prezentate separat │ │ │ │
│pentru fiecare element) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. Creante comerciale* │ 24 │ │ │
│(ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*- │ │ │ │
│-2969*+4092+411+413+418-491) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. sume de incasat de la entitatile │ 25 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
│(ct. 4511+4518-4951) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. sume de incasat din interese de │ 26 │ │ │
│participare (ct. 4521+4528-4952) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. alte creante │ 27 │ │ │
│(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424 │ │ │ │
│+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ │ │ │ │
│473-496+5187) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. creante privind capitalul subscris │ 28 │ │ │
│si nevarsat (ct. 456-4953) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 24 la 28) │ 29 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN │ │ │ │
│ SCURT │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. actiuni detinute la entitatile │ │ │ │
│afiliate(ct.501-591) │ 30 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. alte investitii financiare pe │ 31 │ │ │
│termen scurt │ │ │ │
│(ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+ │ │ │ │
│+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596-│ │ │ │
│-957-598+5113+5114) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 30 la 31) │ 32 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│IV.CASA SI CONTURI LA BANCI │ 33 │ │ │
│(ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125 │ │ │ │
│+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+ │ │ │ │
│+5412+542) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ 34 │ │ │
│(rd. 23+29+32+33) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│C. CHELTUIELI IN AVANS │ 35 │ │ │
│(ct. 471) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ │
│PERIOADA DE UN AN │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. imprumuturi din emisiuni de │ 36 │ │ │
│obligatiuni │ │ │ │
│(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. sume datorate institutiilor │ │ │ │
│de credit │ 37 │ │ │
│(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682 │ │ │ │
│+5191+5192+5198) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. avansuri incasate in contul │ 38 │ │ │
│clientilor │ │ │ │
│(ct. 419) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. datorii comerciale │ 39 │ │ │
│(ct. 401+404+408) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. efecte de comert de platit │ 40 │ │ │
│(ct. 403+405) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. sume datorate entitatilor afiliate │ 41 │ │ │
│(ct. 1661+1685+2691+4511+4518) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│7. sume datorate privind interesele │ 42 │ │ │
│de participare │ │ │ │
│(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│8. alte datorii, inclusiv datorii │ 43 │ │ │
│fiscale si alte datorii pentru │ │ │ │
│asigurarile sociale │ │ │ │
│(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │ │ │ │
│424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│ │ │ │
│+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │ │ │ │
│457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+ │ │ │ │
│-5195+5196+5197) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 36 la 43) │ 44 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV │ 45 │ │ │
│DATORII CURENTE NETE │ │ │ │
│(rd. 34+35-44-60.2) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 46 │ │ │
│(rd. 19+45-60.1) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ │
│PERIOADA MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. imprumuturi din emisiuni de │ 47 │ │ │
│obligatiuni │ │ │ │
│(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. sume datorate institutiilor de │ │ │ │
│credit │ 48 │ │ │
│(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682 │ │ │ │
│+5191+5192+5198) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. avansuri incasate in contul │ │ │ │
│clientilor │ 49 │ │ │
│(ct. 419) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. datorii comerciale │ 50 │ │ │
│(ct. 401+404+408) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. efecte de comert de platit │ 51 │ │ │
│(ct. 403+405) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. sume datorate entitatilor afiliate │ 52 │ │ │
│(ct. 1661+1685+2691+4511+4518) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│7. sume datorate privind interesele │ 53 │ │ │
│de participare │ │ │ │
│(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│8. alte datorii, inclusiv datorii │ 54 │ │ │
│fiscale si datorii pentru │ │ │ │
│asigurarile sociale │ │ │ │
│(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │ │ │ │
│424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│ │ │ │
│+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │ │ │ │
│457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+ │ │ │ │
│5195+5196+5197) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 47 la 54) │ 55 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│H. PROVIZIOANE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. provizioane pentru pensii si alte │ 56 │ │ │
│obligatii similare (ct.1515) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. provizioane pentru impozite │ 57 │ │ │
│(ct. 1516) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. alte provizioane (ct. 1511+1512+ │ 58 │ │ │
│1513+1514+1518) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)│ 59 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. VENITURI IN AVANS(rd.60.1+60.2) │ 60 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. subventii pentru investitii │ 60.1 │ │ │
│(ct. 131) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. venituri inregistrate in avans │ 60.2 │ │ │
│(ct. 472) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│J. CAPITAL SI REZERVE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care: │ 61 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│-capital subscris nevarsat (ct. 1011) │ 62 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│-capital subscris varsat (ct. 1012) │ 63 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 64 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold C │ 65 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold D │ 66 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74) │ 67 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. rezerve legale (ct. 1061) │ 68 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. rezerve statutare sau contractuale │ 69 │ │ │
│(ct. 1063) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. rezerve constituite din valoarea │ 70 │ │ │
│titlurilor/actiunilor dobandite cu │ │ │ │
│titlu gratuit (ct. 1065*) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. rezerve de reevaluare la valoarea │ 71 │ │ │
│justa (ct.1066) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. rezerve reprezentand surplus │ 72 │ │ │
│realizat din rezerve de reevaluare │ │ │ │
│(ct. 1068) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. alte rezerve (ct.1068) │ 73 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│7. actiuni proprii (ct.109) │ 74 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold C │ 75 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold D │ 76 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│VI. REZULTATUL EXERCITIULUI │ │ │ │
│FINANCIAR (ct.l21) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold C │ 77 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold D │ 78 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Repartizarea profitului (ct. 129) │ 79 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 80 │ │ │
│(rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79) │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────┘
_______
*) Sumele inscrise la cest rand si preluate din conturile 2675 la 2679
reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor
contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o
perioada mai mica de 12 luni.


ADMIMISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele _______ Numele si prenumele ___________
Semnatura _________________ Semnatura _____________________

Stampila unitatii
Cod 20
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie ________

-lei-


┌───────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────┐
│ │ │ Realizari aferente │
│ │ │ perioadei de raportare │
│ Denumirea indicatorului │Nr.rd.├──────────────┬────────────┤
│ │ │ Precedenta │ Curenta │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03) │ 01 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│a) Venituri din activitatea curenta │ 02 │ │ │
│(ct. 704+705+706+708) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b) Venituri din subventii de exploatare │ 03 │ │ │
│aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│2. Variatia stocurilor (ct. 711) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│ sold C │ 04 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│ sold D │ 05 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│3. Veniturile productiei imobilizate │ 06 │ │ │
│(ct. 721+722) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│4. Alte venituri din exploatare (ct. │ 07 │ │ │
│7417+758) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ 08 │ │ │
│(rd. 01+04-05+06+07) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│5. Cheltuieli cu materialele si alte │ 09 │ │ │
│cheltuieli din afara (rd. 10 la 12) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│a) Cheltuieli cu materialele consumabile │ 10 │ │ │
│(ct. 602-7412) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604) │ 11 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│c) Alte cheltuieli din afara (cu energia │ 12 │ │ │
│si apa) │ │ │ │
│(ct. 605-7413) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15) │ 13 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│a) Salarii (ct. 641+642-7414) │ 14 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia │ 15 │ │ │
│sociala* │ │ │ │
│(ct. 645-7415) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│7. a) Ajustarea valorii imobilizarilor │ 16 │ │ │
│corporale si necorporale (rd. 17-18) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) │ 17 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│a.2) Venituri (ct. 7813+7815) │ 18 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b) Ajustarea valorii activelor circulante │ 19 │ │ │
│(rd. 20-21) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) │ 20 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b.2) Venituri (ct. 754+7814) │ 21 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 │ 22 │ │ │
│la 25) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│a) Cheltuieli privind prestatiile externe │ 23 │ │ │
│(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625 │ │ │ │
│+626+627+628-7416) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b) Cheltuieli, cu alte impozite, taxe si │ 24 │ │ │
│varsaminte asimilate (ct. 635) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si │ 25 │ │ │
│activele cedate (ct. 658) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│d) Ajustari privind, provizioanele │ 26 │ │ │
│(rd. 27-28) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│d.1) Cheltuieli (ct. 6812) │ 27 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│d.2) Venituri (ct. 7812) │ 28 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ 29 │ │ │
│(rd. 09+13+16+19+22+26) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│REZULTATUL DIN EXPLOATARE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Profit (rd. 08-29) │ 30 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Pierdere (rd. 29-08) │ 31 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│9. Venituri din interese de participare │ 32 │ │ │
│(ct. 7613) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- din care, venituri obtinute de la │ │ │ │
│entitatile afiliate │ 33 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│10. Venituri din alte investitii financiare│ 34 │ │ │
│si imprumuturi ce fac parte din activele │ │ │ │
│imobilizate │ │ │ │
│(ct. 7611+7612) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- din care, venituri obtinute din actiuni │ 35 │ │ │
│detinute la entitati afiliate (ct.7611) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│11. Venituri din dobanzi (ct. 766) │ 36 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- din care venituri obtinute de la │ 37 │ │ │
│entitati afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│12. Alte venituri financiare │ 38 │ │ │
│(ct.7616+7617+762+763+764+765+767+768) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL │ 39 │ │ │
│(rd. 32+34+36+38) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│12. Ajustarea valorii imobilizarilor │ 40 │ │ │
│financiare si a investitiilor financiare │ │ │ │
│detinute ca active circulante (rd. 41-42) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│Cheltuieli (ct. 686) │ 41 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│Venituri (ct. 786) │ 42 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│13. a) Cheltuieli privind dobanzile │ 43 │ │ │
│(ct. 666-7418) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- din care, cheltuieli in relatia cu │ 44 │ │ │
│entitatile afiliate │ │ │ │
│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b) Alte cheltuieli financiare │ 45 │ │ │
│(ct. 663+664+665+667+668) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 40+43+45)│ 46 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│REZULTATUL FINANCIAR: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Profit (rd. 39-46) │ 47 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Pierdere (rd. 46-39) │ 48 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│14. REZULTATUL CURENT │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Profit (rd. 08+39-29-46) │ 49 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Pierdere (rd. 29+46-08-39) │ 50 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│15. Venituri extraordinare (ct. 771) │ 51 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) │ 52 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│17. REZULTATUL EXTRAORDINAR │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Profit (rd. 51-52) │ 53 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Pierdere (rd. 52-51) │ 54 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51) │ 55 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52) │ 56 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│REZULTATUL BRUT │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Profit (rd. 55-56) │ 57 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Pierdere (rd. 56-55) │ 58 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) │ 59 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│19. Alte cheltuieli cu impozite care nu │ 60 │ │ │
│apar in elementele de mai sus (ct. 698) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Profit (rd. 57-59-60) │ 61 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Pierdere (rd. 58+59+60) sau │ 62 │ │ │
│(rd. 59+60-57) │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴──────┴──────────────┴────────────┘

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele ________ Numele si prenumele ___________
Semnatura ___________ Semnatura ____________
Stampila unitatii
DATE INFORMATIVE


┌────────┐
│ Cod 3o │ - lei -
├────────┴─────────────────────────────────┬────┬──────────────┬──────────────┐
│ I. Date privind rezultatul inregistrat │Nr. │ Nr. unitati │ Sume │
│ │rd. ├──────────────┼──────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Unitati care au inregistrat profit │ 01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Unitati care au inregistrat pierdere │ 02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┬────┴──────────────┤
│ │ │ │ din care: │
│ │ │ ├─────────┬─────────┤
│ │ │ │ Pentru │ Pentru │
│ │Nr. │ Total │ activi- │ activi- │
│ II. Date privind platile restante │rd. │col. 2+3 │ tate │ tate de │
│ │ │ │ curenta │ inves- │
│ │ │ │ │ titii │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Plati restante - total │ 03 │ │ │ │
│(rd. 04+08+14 la 18+22), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Furnizori restanti - total (rd. 05 la │ 04 │ │ │ │
│07), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 30 de zile │ 05 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 90 de zile │ 06 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 1 an │ 07 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligatii restante fata de bugetul │ 08 │ │ │ │
│asigurarilor sociale - total (rd. 09 la │ │ │ │ │
│13), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contributii pentru asigurari sociale │ 09 │ │ │ │
│de stat datorate de angajatori, │ │ │ │ │
│salariati si alte persoane asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contributii pentru fondul │ 10 │ │ │ │
│asigurarilor sociale de sanatate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contributia pentru pensia │ │ │ │ │
│suplimentara │ 11 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contributii pentru bugetul │ 12 │ │ │ │
│asigurarilor pentru somaj │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- alte datorii sociale │ 13 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligatii restante fata de bugetele │ 14 │ │ │ │
│fondurilor speciale si alte fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligatii restante fata de alti │ 15 │ │ │ │
│creditori │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul │ 16 │ │ │ │
│stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul │ 17 │ │ │ │
│stabilit la bugetele locale │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Credite bancare nerambursate la │ 18 │ │ │ │
│scadenta - total (rd. 19 la 21), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante dupa 30 de zile │ 19 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante dupa 90 de zile │ 20 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante dupa 1 an │ 21 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Dobanzi restante │ 22 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┴────┬────┴─────────┤
│III. Numar mediu de salariati │ Nr.│ Sfarsitul │ Sfarsitul │
│ │ rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente de│ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Numar mediu de salariati │ 23 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┴──────────────┤
│ IV. Plati de dobanzi si redevente │ Nr.│ Sume │
│ │ rd.│ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ A │ │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite de │ 24 │ │
│persoanele juridice romane catre │ │ │
│persoanele fizice nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 25 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite de │ 26 │ │
│persoanele juridice romane catre │ │ │
│persoane juridice afiliate*) │ │ │
│nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozit datorat la bugetul de stat │ 27 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri din redevente platite de │ 28 │ │
│persoanele juridice romane catre │ │ │
│persoane juridice afiliate nerezidente │ │ │
│din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 29 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ V. Obligatii amanate la plata conform │ Nr.│ │
│prevederilor art. 3(4) din Ordonanta │ rd.│ │
│de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 │ │ │
│privind masuri de diminuare a │ │ Sume │
│arieratelor din economie, evidentiate │ │ │
│in conturi extrabilantiere │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Obligatii catre bugete amanate la plata │ 30 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Obligatii comerciale amanate la plata │ 31 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ VI. Tichete de masa │ Nr.│ │
│ │ rd.│ Sume │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masa │ 32 │ │
│acordate salariatilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┬──────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare**) │ Nr.│ Sfarsitul │ Sfarsitul │
│ │ rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente de│ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate in │ 33 │ │ │
│cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare in curs de │ 34 │ │ │
│finalizare in cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate in │ 35 │ │ │
│cursul perioadei │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴────┴─────────────────────────────┘
_________
*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere
prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare.
**) cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului
Comisiei nr. 1450/2004, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 267/14.08.2004.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele ________ Numele si prenumele ___________
Semnatura ___________ Semnatura ____________
Stampila unitatii
FORMATUL RAPORTARILOR CONTABILE LA 30 IUNIE -------- PENTRU
ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE SUNT
CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIVJudetul _______________________|_|_| Forma de proprietate _________|_|
Persoana juridica___________________ Activitatea preponderenta
Adresa: localitatea_______, sectorul__, denumire clasa CAEN) ___________
str._________ nr. ____, bl.________,
sc. ________, ap. ______ Cod clasa CAEN _________|_|_|_|_|
Telefon__________, fax __________ Cod unic de inregistrare
Numar din registrul comertului_______ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
BILANT
la data de 30 iunie -------
Cod 10
- lei-


┌──────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ Sold la : │
│ │Nr.rd. ├────────────────┬──────────────┤
│ │ │ Inceputul │ Sfarsitul │
│ │ │ anului │ perioadei │
│ │ │ │ de raportare │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. IMOBILIZARI NECORPORALE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. cheltuieli de constituire │ 01 │ │ │
│(ct. 201-2801) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. cheltuieli de dezvoltare │ 02 │ │ │
│(ct. 203-2803-2903) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. concesiuni, brevete, licente, marci│ 03 │ │ │
│comerciale,drepturi si valori similare│ │ │ │
│ si alte imobilizari necorporale │ │ │ │
│(ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. fondul comercial │ 04 │ │ │
│(ct. 2071-2807-2907) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. avansuri si imobilizari necorporale│ 05 │ │ │
│ in curs (ct. 233+234-2933) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 01 la 05) │ 06 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│II. IMOBILIZARI CORPORALE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. terenuri si constructii │ 07 │ │ │
│(ct. 211 + 212-2811-2812-2911-2912) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. instalatii tehnice si masini │ 08 │ │ │
│(ct. 213-2813-2913) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. alte instalatii, utilaje si mobilier 09 │ │ │
│(ct. 214-2814-2914) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. avansuri si imobilizari corporale │ 10 │ │ │
│ in curs │ │ │ │
│(ct. 231+232-2931) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 07 la 10) │ 11 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│III. IMOBILIZARI FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. actiuni detinute la entitati │ 12 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
│(ct. 261-2961) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. imprumuturi acordate entitatilor │ │ │ │
│afiliate (ct. 2671+2672-2965) │ 13 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. interese de participare │ │ │ │
│ (ct. 263-2963) │ 14 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. imprumuturi acordate entitatilor de│ 15 │ │ │
│care compania este legata prin │ │ │ │
│interese de participare │ │ │ │
│(ct. 2675+2676-2967) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. titluri si alte instrumente │ 16 │ │ │
│financiare detinute ca imobilizari │ │ │ │
│(ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. alte creante │ 17 │ │ │
│(ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 12 la 17) │ 18 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL │ 19 │ │ │
│(rd. 06+11+18) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. STOCURI │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. materiale consumabile │ 20 │ │ │
│(ct. 302+303±308+351-392-395) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. lucrari si servicii in curs de │ 21 │ │ │
│executie │ │ │ │
│(ct. 332-394) │ 22 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. avansuri pentru cumparari de stocuri │ │ │
│(ct. 4091) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL (rd. 20 la 22) │ 23 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa │ │ │ │
│fie incasate dupa o perioada mai mare │ │ │ │
│de un an trebuie prezentate separat │ │ │ │
│pentru fiecare element.) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. Creante comerciale │ 24 │ │ │
│(ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*- │ │ │ │
│-2969*+4092+411+413+418-491) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. sume de incasat de la entitatile │ 25 │ │ │
│ afiliate │ │ │ │
│(ct. 4511+4518-4951) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. sume de incasat din interese de │ 26 │ │ │
│ participare (ct. 4521+4528-4952) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. alte creante │ 27 │ │ │
│(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424 │ │ │ │
│+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ │ │ │ │
│473-496+5187) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. creante privind capitalul subscris │ 28 │ │ │
│ si nevarsat (ct. 456-4953) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 24 la 28) │ 29 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN │ │ │ │
│ SCURT │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. actiuni detinute la entitatile │ │ │ │
│ afiliate │ 30 │ │ │
│(ct. 501-591) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. alte investitii financiare pe │ 31 │ │ │
│ termen scurt │ │ │ │
│(ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+ │ │ │ │
│+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596-│ │ │ │
│-597-598+5113+5114) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 30 la 31) │ 32 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│IV.CASA SI CONTURI LA BANCI │ 33 │ │ │
│(ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125 │ │ │ │
│+5311+5314+5321+5322+5323+5328+ │ │ │ │
│+5411+5412+542) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ 34 │ │ │
│(rd. 23+29+32+33) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│C. CHELTUIELI IN AVANS │ 35 │ │ │
│(ct. 471) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ │
│PERIOADA DE UN AN │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. imprumuturi din emisiuni de │ 36 │ │ │
│ obligatiuni │ │ │ │
│(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. sume datorate institutiilor │ │ │ │
│ de credit │ 37 │ │ │
│(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+ │ │ │ │
│+5191+5192+5198) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. avansuri incasate in contul │ 38 │ │ │
│ clientilor │ │ │ │
│(ct. 419) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. datorii comerciale │ 39 │ │ │
│(ct. 401+404+408) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. efecte de comert de platit │ 40 │ │ │
│(ct. 403+405) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. sume datorate entitatilor afiliate │ 41 │ │ │
│(ct. 1661+1685+2691+4511+4518) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│7. sume datorate privind interesele │ 42 │ │ │
│ de participare │ │ │ │
│(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│8. alte datorii, inclusiv datorii │ 43 │ │ │
│ fiscale si alte datorii pentru │ │ │ │
│ asigurarile sociale │ │ │ │
│(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │ │ │ │
│424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│ │ │ │
│+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │ │ │ │
│457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+ │ │ │ │
│+5195+5196+5197) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 36 la 43) │ 44 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV │ 45 │ │ │
│DATORII CURENTE NETE │ │ │ │
│(rd. 34+35-44-60.2) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 46 │ │ │
│(rd. 19+45-60.1) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ │
│PERIOADA MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. imprumuturi din emisiuni de │ 47 │ │ │
│ obligatiuni │ │ │ │
│(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. sume datorate institutiilor de │ │ │ │
│ credit │ 48 │ │ │
│(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682 │ │ │ │
│+5191+5192+5198) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. avansuri incasate in contul │ │ │ │
│ clientilor │ 49 │ │ │
│(ct. 419) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. datorii comerciale │ 50 │ │ │
│(ct. 401+404+408) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. efecte de comert de platit │ 51 │ │ │
│(ct. 403+405) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. sume datorate entitatilor afiliate │ 52 │ │ │
│(ct. 1661+1685+2691+4511+4518) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│7. sume datorate privind interesele │ 53 │ │ │
│ de participare │ │ │ │
│(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│8. alte datorii, inclusiv datorii │ 54 │ │ │
│ fiscale si datorii pentru │ │ │ │
│ asigurarile sociale │ │ │ │
│(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │ │ │ │
│424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│ │ │ │
│+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │ │ │ │
│457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+ │ │ │ │
│5195+5196+5197) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 47 la 54) │ 55 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│H. PROVIZIOANE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. provizioane pentru pensii si alte │ 56 │ │ │
│obligatii similare (ct. 1515) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. provizioane pentru impozite │ 57 │ │ │
│ (ct. 1516) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. alte provizioane (ct. 1511+1512+ │ 58 │ │ │
│ +1513+1514+1518) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)│ 59 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. VENITURI IN AVANS │ 60 │ │ │
│(rd.60.1+60.2) din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. subventii pentru investitii │ 60.1 │ │ │
│(ct. 131) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. venituri inregistrate in avans │ 60.2 │ │ │
│(ct. 472) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│J. CAPITAL SI REZERVE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care: │ 61 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│-capital subscris nevarsat (ct. 1011) │ 62 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│-capital subscris varsat (ct. 1012) │ 63 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│II. PRIME DE CAPITAL │ 64 │ │ │
│(ct. 104) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│III. REZERVE DIN REEVALUARE │ │ │ │
│(ct. 105) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ Sold C │ 65 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ Sold D │ 66 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74 │ 67 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. rezerve legale (ct. 1061) │ 68 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. rezerve pentru actiuni proprii │ 69 │ │ │
│(ct. 1063) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. rezerve constituite din valoarea │ 70 │ │ │
│titlurilor/actiunilor dobandite │ │ │ │
│cu titlu gratuit (ct. 1065*) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. rezerve de reevaluarea la valoarea │ 71 │ │ │
│justa (ct. 1066) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. Rezerve reprezentand surplus │ 72 │ │ │
│realizat din rezerve de reevaluare │ │ │ │
│ (ct.1067) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. alte rezerve (ct. 1068) │ 73 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│7. actiuni proprii (ct. 109) │ 74 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ Sold C │ 75 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ Sold D │ 76 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│VI. REZULTATUL EXERCITIULUI │ │ │ │
│FINANCIAR (ct.121) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold C │ 77 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold D │ 78 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Repartizarea profitului (ct. 129) │ 79 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 80 │ │ │
│(rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79) │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────┘


*) Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679
reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor
contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o
perioada mai mica de 12 luni.

ADMIMISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele ___ Numele si prenumele ___
Semnatura _____________ Semnatura _____________

Stampila unitatii


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie --------
COD 20


- lei -
┌─────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐
│ │ │ Realizari periodice │
│ Denumirea indicatorului │Nr. │aferente de raportare │
│ │rd. ├───────────┬───────────┤
│ │ │precedenta │ curenta │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA: -TOTAL │ 01 │ │ │
│ (rd. 02 la 11) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 1. Venituri din imobilizari financiare (ct. │ 02 │ │ │
│ 761) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 2. Venituri din investitii financiare pe │ 03 │ │ │
│ termen scurt (ct. 762) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763) │ 04 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 4. Venituri din investitii financiare cedate │ 05 │ │ │
│ (ct. 758* + 764) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 5. Venituri din lucrari executate si servicii │ 06 │ │ │
│ prestate (ct. 704) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 6. Venituri din provizioane, creante │ 07 │ │ │
│ reactivate si debitori diversi (ct. │ │ │ │
│ 754+781+786) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 7. Venituri din diferente de curs valutar │ 08 │ │ │
│ (ct. 765) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 8. Venituri din dobanzi (ct. 766) │ 09 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 9. Venituri din productia imobilizata │ 10 │ │ │
│ (ct. 721+722) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│10. Alte venituri din activitatea curenta │ 11 │ │ │
│ (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758** + │ │ │ │
│ 767 + 768) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL │ 12 │ │ │
│ (rd. 13 la 20) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│11. Pierderi aferente creantelor legate de │ 13 │ │ │
│ participatii (ct. 663) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│12. Cheltuieli privind investitiile │ 14 │ │ │
│ financiare cedate (ct. 658* + 664) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│13. Cheltuieil din diferente de curs valutar │ 15 │ │ │
│ (ct. 665) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│14. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666) │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│15. Cheltuieli privind comisioanele si │ 17 │ │ │
│ onorariile (ct. 622) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│16. Cheltuieli cu serviciile bancare si │ 18 │ │ │
│ asimilate, (ct. 627) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│17. Amortizari, provizioane, pierderi din │ 19 │ │ │
│ creante si debitori diversi │ │ │ │
│ (ct. 654 + 681 + 686) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│18. Alte cheltuieli din activitatea curenta │ 20 │ │ │
│ (rd. 21+22+23+26+27) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604) │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605) │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. │ 23 │ │ │
│ 24+25) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│c1. salarii (ct. 621+641+642) │24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│c2. cheltuieli privind asigurarile si │25 │ │ │
│ protectia sociala (ct. 645) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ d. Cheltuieli privind prestatiile externe │ 26 │ │ │
│ (ct. 611+612 + 613 + 614 + 623 + 624+ 625 + │ │ │ │
│ 626+628+658**+667 + 668) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si │ 27 │ │ │
│ varsaminte asimilate (ct. 635): │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ C. REZULTATUL CURENT │ │ │ │
│ - profit (rd. 01-12) │ 28 │ │ │
│ - pierdere (rd. 12-01) │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA │ 30 │ │ │
│ (ct. 771) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA │ 31 │ │ │
│ (ct. 671) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ F. REZULTATUL EXTRAORDINAR │ │ │ │
│ - profit (rd. 30-31) │ 32 │ │ │
│ - pierdere (rd. 31-30) │ 33 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30) │ 34 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31) │ 35 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ G. REZULTATUL BRUT │ │ │ │
│ - profit (rd. 34-35) │ 36 │ │ │
│ - pierdere (rd. 35-34) │ 37 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│21. IMPOZIT PE PROFIT │ │ │ │
│ - cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.691) │ 38 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar │ 39 │ │ │
│ in elementele de mai sus (ct. 698) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ - profit (rd. 36-38-39) │ 40 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ - pierdere (rd. 37+38+39) sau │ 41 │ │ │
│ (rd. 38+39-36) │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘


* - se ia in calcul ct. 7585 si ct. 6585 din planul de conturi;
** se ia in calcul restul conturilor analitice.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele ______ Numele si prenumele ____
Semnatura ________________ Semnatura ______________

Stampila unitatiiDATE INFORMATIVE


┌────────┐
│ Cod 3o │ - lei -
├────────┴─────────────────────────────────┬────┬──────────────┬──────────────┐
│ I. Date privind rezultatul inregistrat │Nr. │ Nr. unitati │ Sume │
│ │rd. ├──────────────┼──────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Unitati care au inregistrat profit │ 01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Unitati care au inregistrat pierdere │ 02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┬────┴──────────────┤
│ │ │ │ din care: │
│ │ │ ├─────────┬─────────┤
│ │ │ │ Pentru │ Pentru │
│ │Nr. │ Total │ activi- │ activi- │
│ II. Date privind platile restante │rd. │col. 2+3 │ tate │ tate de │
│ │ │ │ curenta │ inves- │
│ │ │ │ │ titii │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Plati restante - total │ 03 │ │ │ │
│(rd. 04+08+14 la 18+22), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Furnizori restanti - total (rd. 05 la │ 04 │ │ │ │
│07), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 30 de zile │ 05 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 90 de zile │ 06 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 1 an │ 07 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligatii restante fata de bugetul │ 08 │ │ │ │
│asigurarilor sociale - total (rd. 09 la │ │ │ │ │
│13), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contributii pentru asigurari sociale │ 09 │ │ │ │
│de stat datorate de angajatori, │ │ │ │ │
│salariati si alte persoane asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contributii pentru fondul │ 10 │ │ │ │
│asigurarilor sociale de sanatate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contributia pentru pensia │ │ │ │ │
│suplimentara │ 11 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contributii pentru bugetul │ 12 │ │ │ │
│asigurarilor pentru somaj │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- alte datorii sociale │ 13 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligatii restante fata de bugetele │ 14 │ │ │ │
│fondurilor speciale si alte fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligatii restante fata de alti │ 15 │ │ │ │
│creditori │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul │ 16 │ │ │ │
│stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul │ 17 │ │ │ │
│stabilit la bugetele locale │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Credite bancare nerambursate la │ 18 │ │ │ │
│scadenta - total (rd. 19 la 21), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante dupa 30 de zile │ 19 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante dupa 90 de zile │ 20 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante dupa 1 an │ 21 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Dobanzi restante │ 22 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┴────┬────┴─────────┤
│III. Numar mediu de salariati │ Nr.│ Sfarsitul │ Sfarsitul │
│ │ rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │precedente de │ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Numar mediu de salariati │ 23 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┴──────────────┤
│ IV. Plati de dobanzi si redevante │ Nr.│ Sume │
│ │ rd.│ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite de │ 24 │ │
│persoanele juridice romane catre │ │ │
│persoanele fizice nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 25 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite de │ 26 │ │
│persoanele juridice romane catre │ │ │
│persoane juridice afiliate*) │ │ │
│nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozit datorat la bugetul de stat │ 27 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri din redevente platite de │ 28 │ │
│persoanele juridice romane catre │ │ │
│persoane juridice afiliate nerezidente │ │ │
│din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 29 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ V. Obligatii amanate la plata conform │ Nr.│ │
│prevederilor art. 3(4) din Ordonanta │ rd.│ │
│de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 │ │ │
│privind masuri de diminuare a │ │ Sume │
│arieratelor din economie, evidentiate │ │ │
│in conturi extrabilantiere │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Obligatii catre bugete amanate la plata │ 30 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Obligatii comerciale amanate la plata │ 31 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ VI. Tichete de masa │ Nr.│ │
│ │ rd.│ Sume │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masa │ 32 │ │
│acordate salariatilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┬──────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare**) │ Nr.│ Sfarsitul │ Sfarsitul │
│ │ rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │precedente de │ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate in │ 33 │ │ │
│cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare in curs de │ 34 │ │ │
│finalizare in cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate in │ 35 │ │ │
│cursul perioadei │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┴──────────────┘

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere
prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare.
**) cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului Comisiei
nr. 1450/2004, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 267/14.08.2004.


ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele ___ Numele si prenumele ___
Semnatura ___________ Semnatura ____________

Stampila unitatii
ANEXA 3
--------
la instructiune
---------------DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV


Judetul _________________________│_│_│ Forma da proprietate _________│_│_│
Persoana juridica ____________________ Activitatea preponderenta
Adresa: localitatea_____, sectorul____ (denumire clasa CAEN)______________
str. _________ nr.____, bl. ____,
sc.______________, ap. _____________ Cod clasa CAEN __________│_│_│_│_│
Telefon _________, fax _____________ Cod unic de inregistrare
Numar din registrul comertului _____ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

BILANT
la data de 30 iunie --------

Cod 10
- lei -


┌────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐
│ │Nr. │ Sold la: │
│ Denumirea indicatorului │Rd. ├───────────┬───────────┤
│ │ │ Inceputul │ Sfarsitul │
│ │ │ anului │ perioadei │
│ │ │ │de raportare
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ I. IMOBILIZARI FINANCIARE │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ 1. Titluri imobilizate (ct. 265) │ 01 │ │ │
│ │ │ │ │
│ 2. Creante imobilizate (ct. 267) │ 02 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ TOTAL: (rd. 01 la 02) │ 03 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03) │ 04 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ I. CREANTE │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ 1. Creante (ct. 409+411+413) │ 05 │ │ │
│ │ │ │ │
│ 2. Decontari cu investitorii (ct. 452) │ 06 │ │ │
│ │ │ │ │
│ 3. Alte creante (ct. 446*+461+473*+5187) │ 07 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ TOTAL: (rd. 05 la 07) │ 08 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ 1. Investitii financiare pe termen scurt │ │ │ │
│ (ct. 5031 + 5032+ 5061 + 5062 + 5071 + 5072+│ 09 │ │ │
│ +5081 + 5082 + 5088 + 5089 + 5113 +5114) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ TOTAL: (rd. 09) │ 10 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ III. CASA SI CONTURI LA BANCI │ 11 │ │ │
│ (ct. 5112 + 5121+5124-5125+5311+5314) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: │ 12 │ │ │
│ (rd. 08+10+11) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) │ 13 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ │
│ PERIOADA DE 1 AN │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ 1. Avansuri incasate in contul clientilor │ 14 │ │ │
│ (ct. 419) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ 2. Datorii comerciale (ct. 401+408) │ 15 │ │ │
│ │ │ │ │
│ 3. Efecte de platit (ct. 403) │ 16 │ │ │
│ │ │ │ │
│ 4. Sume datorate privind decontari cu │ 17 │ │ │
│ investitorii (ct. 452**) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ 5. Alte datorii │ 18 │ │ │
│ (ct. 167+168+269+446**+462+473**+509 │ │ │ │
│ +5191+5192+5198+5186) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ TOTAL: (rd. 14 la 18) │ 19 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV │ 20 │ │ │
│ DATORII CURENTE NETE │ │ │ │
│ (rd. 12+13+19-28) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 21 │ │ │
│ (rd. 04+20) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ │
│ PERIOADA MAI MARE DE 1 AN │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 1. Avansuri incasate in contul clientilor │ 22 │ │ │
│ (ct. 419) │ │ │ │
│ 2. Datorii comerciale (ct. 401+408) │ 23 │ │ │
│ │ │ │ │
│ 3. Efecte de comert de platit (ct. 403) │ 24 │ │ │
│ │ │ │ │
│ 4. Sume datorate privind decontari cu │ 25 │ │ │
│ investitorii (ct. 452**) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ 5. Alte datorii │ 26 │ │ │
│ (ct. 167 + 168+269+446**+462+473**+509+ │ │ │ │
│ 5186+5191+5192+5198) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ TOTAL: (rd. 22 la 26) │ 27 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ H. VENITURI IN AVANS (ct.472) │ 28 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ I. CAPITAL SI REZERVE │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017) │ 29 │ │ │
│ │ │ │ │
│ - capital privind unitatile de fond la │ 30 │ │ │
│ valoare nominala (ct. 1017) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045) │ 31 │ │ │
│ - prime de emisiune - aferente unitatilor de │ 32 │ │ │
│ fond (ct. 1045) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106) │ 33 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Rezerve (ct. 106) │ 34 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ IV. REZULTATUL REPORTAT │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ Sold C │ 35 │ │ │
│ Sold D │ 36 │ │ │
│ (ct. 117) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR │ │ │ │
│ Sold C │ 37 │ │ │
│ Sold D │ 38 │ │ │
│ (ct. 121) │ │ │ │
│ - Repartizarea rezultatului exercitiului │ 39 │ │ │
│ (ct. 129) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 40 │ │ │
│ (rd. 29+31+33+35-36+37-38-39) │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘

* Solduri debitoare
** Solduri creditoare

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele ___ Numele si prenumele ___
Semnatura _____________ Semnatura _____________
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR PENTRU ORGANISMELE
DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
la data de 30 iunie ------


Cod 20
- lei-
┌─────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐
│ │ │ Realizari aferente │
│ Denumirea indicatorului │Nr. │perioadei de raportare │
│ │Rd. ├───────────┬───────────┤
│ │ │precedenta │ curenta │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - │ 01 │ │ │
│ TOTAL (rd. 02 la 09) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 1. Venituri din imobilizari │ 02 │ │ │
│ financiare (ct.761) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 2. Venituri din investitii financiare │ │ │ │
│ pe termen scurt (ct. 762) │ 03 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 3. Venituri din creante imobilizate │ 04 │ │ │
│ (ct. 763) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 4. Venituri din investitii financiare │ 05 │ │ │
│ cedate (ct. 764) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 5. Venituri din dobanzi (ct. 766) │ 06 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 6. Alte venituri financiare, inclusiv │ 07 │ │ │
│ din diferente de curs valutar │ │ │ │
│ (ct. 765, 767, 768) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 7. Venituri din comisioane (ct. 704) │ 08 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 8. Alte venituri din activitatea │ 09 │ │ │
│ curenta (ct. 754, 758) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA │ 10 │ │ │
│ - TOTAL (rd. 11 la 18) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 9. Cheltuieli privind investitiile │ 11 │ │ │
│ financiare cedate (ct. 664) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│10. Cheltuieli privind dobanzile │ 12 │ │ │
│ (ct. 666) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│11. Alte cheltuieli financiare, │ 13 │ │ │
│ inclusiv din diferente de curs valutar │ │ │ │
│ (ct. 665, 667, 668) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│12. Cheltuieli privind comisioanele, │ 14 │ │ │
│ onorariile si cotizatiile │ │ │ │
│ (ct. 622) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│13. Cheltuieli cu serviciile bancare │ 15 │ │ │
│ si asimilate (ct. 627) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│14. Cheltuieli privind alte servicii │ 16 │ │ │
│ executate de terti (ct. 623, 628) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│15. Cheltuieli cu taxe si varsaminte │ 17 │ │ │
│ asimilate (ct. 635) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│16. Alte cheltuieli din activitatea │ 18 │ │ │
│ curenta (ct. 654, 658) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA │ 19 │ │ │
│ - profit (rd. 01-10) │19.1│ │ │
│ - pierdere (rd. 10-01) │19.2│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│17. VENITURI DIN ACTIVITATEA │ 20 │ │ │
│ EXTRAORDINARA (ct. 771) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA │ 21 │ │ │
│ EXTRAORDINARA (ct. 671) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA │ 22 │ │ │
│ EXTRAORDINARA │ │ │ │
│ - profit (rd. 20-21) │22.1│ │ │
│ - pierdere (rd. 21-20) │22.2│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│19. TOTAL VENITURI (rd. 01+20) │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21) │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ E. REZULTATUL EXERCITIULUI │ 25 │ │ │
│ - profit (rd. 23-24) │ 26 │ │ │
│ - pierdere (rd. 24-23) │ 27 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele ____ Numele si prenumele ____
Semnatura ______________ Semnatura ______________

Stampila unitatii
ANEXA 4
-------
la instructiune
---------------

CORELATII DIN CADRUL FORMULARELOR DE RAPORTARE CONTABILA
LA DATA DE 30 IUNIE ---------

BILANT (Cod 10) - pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM, cu exceptia organismelor de plasament colectivrd. 06 = rd. 01 la 05 (col. 1 si 2)
rd. 11 = rd. 07 la 10 (col. 1 si 2)
rd. 18 = rd. 12 la 17 (col. 1 si 2)
rd. 19 = rd. 06 + 11 + 18 (col. 1 si 2)
rd. 23 = rd. 20 la 22 (col. 1 si 2)
rd. 29 = rd. 24 la 28 (col. 1 si 2)
rd. 32 = rd. 30 la 31 (col. 1 si 2)
rd. 34 = rd. 23 + 29 + 32 + 33 (col. 1 si 2)
rd. 44 = rd. 36 la 43 (col. 1 si 2)
rd. 45 = rd. 34 + 35-44 - 60.2 (col. 1 si 2)
rd. 46 = rd. 19 + 45 - 60.1 (col. 1 si 2)
rd. 55 = rd. 47 la 54 (col. 1 si 2)
rd. 59 = rd. 56 + 57 + 58 (col. 1 si 2)
rd. 60 = rd. 60.1 + 60.2 (col. 1 si 2)
rd. 61 = rd. 62 la 63 (col. 1 si 2)
rd. 67 = rd. 68 la 73-74 (col. 1 si 2)
rd. 80 = rd. 61+64+65-66+67+75-76+
77-78-79 (col. 1 si 2)BILANT (Cod 10) - pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutivrd. 06 = rd. 01 la 05 (col. 1 si 2)
rd. 11 = rd. 07 la 10 (col. 1 si 2)
rd. 18 = rd. 12 la 17 (col. 1 si 2)
rd. 19 = rd. 06 + 11 + 18 (col. 1 si 2)
rd. 23 = rd. 20 la 22 (col. 1 si 2)
rd. 29 = rd. 24 la 28 (col. 1 si 2)
rd. 32 = rd. 30 la 31 (col. 1 si 2)
rd. 34 = rd. 23 + 29 + 32 + 33 (col. 1 si 2)
rd. 44 = rd. 36 la 43 (col. 1 si 2)
rd. 45 = rd. 34 + 35-44 - 60.2 (col. 1 si 2)
rd. 46 = rd. 19 + 45 - 60.1 (col. 1 si 2)
rd. 55 = rd. 47 la 54 (col. 1 si 2)
rd. 59 = rd. 56 + 57 + 58 (col. 1 si 2)
rd. 60 = rd. 60.1 + 60.2 (col. 1 si 2)
rd. 61 = rd. 62 la 63 (col. 1 si 2)
rd. 67 = rd. 68 la 73-74 (col. 1 si 2)
rd. 80 = rd. 61+64+65-66+67+75-76+
77-78-79 (col. 1 si 2)BILANT (Cod 10) - pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutivrd. 03 = rd. 01 la 02 (col. 1 si 2)
rd. 04 = rd. 03 (col. 1 si 2)
rd. 08 = rd. 05 la 07 (col. 1 si 2)
rd. 10 = rd. 09 (col. 1 si 2)
rd. 12 = rd. 08 + 10 + 11 (col. 1 si 2)
rd. 19 = rd. 14 la 18 (col. 1 si 2)
rd. 20 = rd. 12 + 13 + 19 - 28 (col. 1 si 2)
rd. 21 = rd. 04 + 20 (col. 1 si 2)
rd. 27 = rd. 22 la 26 (col. 1 si 2)
rd. 29 = rd. 30 (col. 1 si 2)
rd. 31 = rd. 32 (col. 1 si 2)
rd. 33 = rd. 34 (col. 1 si 2)CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (cod 20) - pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M, cu exceptia organismelor de plasament colectivrd. 01 >= 0 (col. 1 si 2)
rd. 01 = rd. 02 la 03 (col. 1 si 2)
rd. 08 = rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07 (col. 1 si 2)
rd. 09 = rd. 10 la 12 (col. 1 si 2)
rd. 13 = rd. 14 + 15 (col. 1 si 2)
rd. 16 = rd. 17 - 18 (col. 1 si 2)
rd. 19 = rd. 20 - 21 (col. 1 si 2)
rd. 22 = rd. 23 la 25 (col. 1 si 2)
rd. 26 = rd. 27 - 28 (col. 1 si 2)
rd. 29 = rd. 9+16 +19+22+26+13 (col. 1 si 2)
rd. 30 = rd. 08-29, daca rd. 08-29>0 (col. 1 si 2)
rd. 31 = rd. 29-08, daca rd. 08-29<=0 (col. 1 si 2)
rd. 32 >= rd. 33 (col. 1 si 2)
rd. 34 >= rd. 35 (col. 1 si 2)
rd. 36 >= rd. 37 (col. 1 si 2)
rd. 39 = rd. 32 + 34 + 36 + 38 (col. 1 si 2)
rd. 40 = rd. 41 - 42 (col. 1 si 2)
rd. 43 >= 44 (col. 1 si 2)
rd. 46 = rd. 40 + 43 + 45 (col. 1 si 2)
rd. 47 = rd. 39-46, daca rd. 39-46 > 0 (col. 1 si 2)
rd. 48 = rd. 46-39, daca rd. 39-46 <= 0 (col. 1 si 2)
rd. 49 = rd. 08 + 39 - 29 - 46,
daca rd. 08 + 39 - 29 - 46 > 0 (col. 1 si 2)
rd. 50 = rd. 29 + 46 - 08 - 39,
daca rd. 08 + 39 - 29 - 46 <= 0 (col. 1 si 2)
rd. 53 = rd. 51 - 52,
daca rd. 51 - 52 > 0 (col. 1 si 2)
rd. 54 = rd. 52 - 51,
daca rd. 51 - 52 <= 0 (col. 1 si 2)
rd. 55 = rd. 08 + 39 + 51 (col. 1 si 2)
rd. 56 = rd. 29 + 46 + 52 (col. 1 si 2)
rd. 57 = rd. 55 - 56,
daca rd. 55 - 56 > 0 (col. 1 si 2)
rd. 58 = rd. 56 - 55,
daca rd. 55 - 56 <= 0 (col. 1 si 2)
rd. 61 = rd. 57 - 59 - 60,
daca rd. 57 - 59- 60 > 0 (col. 1 si 2)
rd. 62 = rd. 58 + 59 + 60, sau
rd. 59 + 60 - 57
daca rd. 57 - 59 - 60 <= 0 (col. 1 si 2)CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (cod 20) - pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutivrd. 01 >= 0 (col. 1 si 2)
rd. 01 = rd. 02 la 11 (col. 1 si 2)
rd. 12 = rd. 13 la 20 (col. 1 si 2)
rd. 20 = rd. 21 + 22+ 23+ 26+ 27 (col. 1 si 2)
rd. 23 = rd. 24 + 25 (col. 1 si 2)
rd. 28 = rd. 01 - 12 daca rd. 01-12>0 (col. 1 si 2)
rd. 29 = rd. 12 - 01 daca rd. 01-12<=0 (col. 1 si 2)
rd. 32 = rd. 30 - 31 daca rd. 30-31>0 (col. 1 si 2)
rd. 33 = rd. 31 - 30 daca rd. 30-31<=0 (col. 1 si 2)
rd. 34 = rd. 01 + 30 (col. 1 si 2)
rd. 35 = rd. 12 + 31 (col. 1 si 2)
rd. 36 = rd. 34 - 35 daca rd. 34-35>0 (col. 1 si 2)
rd. 37 = rd. 35 - 34 daca rd. 34-35<=0 (col. 1 si 2)
rd. 40 = rd. 36 - 38 - 39 (col. 1 si 2)
daca rd. 36 - 38 - 39 > 0
rd. 41 = rd. 37 + 38 + 39 (col. 1 si 2)
sau rd. 41 = rd. 38 + 39 - 36
daca rd. 36 - 38 - 39 <=0SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR (Cod 20) pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv


rd. 01 = rd. 02 la 09 (col. 1 si 2)
rd. 10 = rd. 11 la 18 (col. 1 si 2)
rd. 19.1 = rd. 01 - 10 (col. 1 si 2)
rd. 19.2 = rd. 10 - 01 (col. 1 si 2)
rd. 22.1 = rd. 20 - 21 (col. 1 si 2)
rd. 22.2 = rd. 21 - 20 (col. 1 si 2)
rd. 23 = rd. 01 + 20 (col. 1 si 2)
rd. 24 = rd. 10 + 21 (col. 1 si 2)
rd. 26 = rd. 23 - 24 (col. 1 si 2)
daca rd. 23 - 24 > 0
rd. 27 = rd. 24 - 23 (col. 1 si 2)
daca rd. 23 - 24 <= 0DATE INFORMATIVE (cod 30) (toate)


rd. 01+02 = 1 (col. 1)

Totaluri pe orizontala:
col. 1 = col. 2+3 (se repeta de la rd.03 la 22)

Totaluri pe verticala:
rd. 03 = rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22 (col. 1, 2 si 3)
rd. 04 = rd. 05 la 07 (col. 1, 2 si 3)
rd. 08 = rd. 09 la 13 (col. 1, 2 si 3)
rd. 18 = rd. 19 la 21 (col. 1, 2 si 3)------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016