Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 7.969 din 12 decembrie 2008  privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 7.969 din 12 decembrie 2008 privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 860 din 20 decembrie 2008
    În vederea aplicării unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, şi în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,
    în aplicarea prevederilor Convenţiei vamale relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Autorizarea la regimul TIR a societăţilor comerciale cu sediul în România se efectuează de direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale.

    ART. 2
    Direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale eliberează autorizaţiile pentru folosirea carnetelor TIR respectând instrucţiunile prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Autoritatea Naţională a Vămilor gestionează datele de identificare ale societăţilor comerciale autorizate la regimul TIR.

    ART. 4
    Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009. La aceeaşi dată se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 344/2005 privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, cu modificările ulterioare.                    Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Gelu Ştefan Diaconu

    Bucureşti, 12 decembrie 2008.
    Nr. 7.969.
    ANEXĂ
    INSTRUCŢIUNI
    privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR
    1. Direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, denumite în continuare direcţii regionale, eliberează autorizaţii pentru utilizarea carnetelor TIR numai societăţilor comerciale care au sediul social în raza de competenţă a acestora.
    2. (1) Accesul la regimul TIR se acordă în baza unui dosar de autorizare depus la sediul direcţiei regionale competente de asociaţia garantă a cărei membră este societatea comercială.
    (2) Dosarul de autorizare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea asociaţiei garante prin care solicită eliberarea autorizaţiei pentru societatea comercială;
    b) cererea societăţii comerciale prin care solicită autorităţii vamale accesul la regimul TIR;
    c) formularul-tip de autorizare, în 3 exemplare, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni;
    d) certificatul de atestare fiscală, în original;
    e) statutul societăţii comerciale, în copie;
    f) contractul de asociere, în copie, dacă este cazul;
    g) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie;
    h) copii ale ultimelor acte adiţionale, însoţite de certificatele de înregistrare de menţiuni de la oficiul registrului comerţului, în situaţia în care există modificări privind denumirea societăţii comerciale, forma juridică, sediul social şi/sau reprezentantul/ reprezentanţii legali al/ai societăţii comerciale;
    i) licenţa de transport sau, după caz, certificatul de transport în cont propriu, în copie, în situaţia în care societatea deţine vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone;
    j) o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, însoţită de dovada experienţei în domeniul transportului (de exemplu: situaţia operaţiunilor de transport efectuate în anul precedent sau copiile scrisorilor de trăsură CMR aferente acestora, copiile comenzilor de transport etc.) sau, după caz, dovada capacităţii de a efectua cu regularitate transporturi internaţionale (de exemplu: o estimare a operaţiunilor de transport pentru anul viitor), în situaţia în care societatea deţine numai vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 tone;
    k) o declaraţie de angajament (formular-tip eliberat de asociaţia garantă), în copie;
    l) datele societăţii comerciale (bancă, nr. cont etc.);
    m) dovezi care să ateste capacitatea financiară suficientă pentru a-şi îndeplini obligaţiile instituite prin Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR - Convenţia TIR, respectiv o scrisoare de bonitate emisă de un garant cu sediul în România.

    3. După înregistrarea dosarului se efectuează următoarele verificări privind:
    (1) documentaţia anexată:
    a) certificatul de atestare fiscală este prezentat în cadrul termenului de valabilitate şi reflectă lipsa unor abateri de la legislaţia fiscală;
    b) asociaţia garantă a înscris pe formularul-tip de autorizare numărul de identificare, individual şi unic, atribuit fiecărei societăţi comerciale, de forma:

    "ROU/050/XX...X" - pentru membrii Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR); sau
    "ROU/052/XX...X" - pentru membrii Asociaţiei Române pentru Transporturi Rutiere Internaţionale (ARTRI); în care,
    "ROU" reprezintă codul de ţară al României, în conformitate cu sistemul de clasificare al Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare (ISO);
    "050" reprezintă codul asociaţiei garante "Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România", în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organizaţia internaţională la care asociaţia este afiliată;
    "052" reprezintă codul asociaţiei garante "Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale", în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organizaţia internaţională la care asociaţia este afiliată;
    "XX...X" reprezintă o numerotare consecutivă care permite identificarea societăţii autorizate să utilizeze un carnet TIR, conform părţii a II-a din anexa nr. 9 la Convenţia TIR;
    c) datele de identificare ale societăţii comerciale înscrise în formularul-tip de autorizare sunt aceleaşi cu datele înscrise în certificatul de înregistrare, actele constitutive (statutul) şi actele adiţionale prezentate;
    d) societatea are în obiectul de activitate transporturile rutiere de mărfuri;
    e) declaraţia de angajament este completată cu datele societăţii comerciale şi este semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al acesteia;
    f) licenţa de transport sau, după caz, certificatul de transport în cont propriu este emisă/emis pe numele societăţii şi este prezentată/prezentat în termenul de valabilitate;

    (2) lipsa unor abateri grave sau repetate de la legislaţia vamală:
    Această verificare se efectuează cu sprijinul serviciilor de specialitate din cadrul direcţiei regionale;
    (3) evitarea eliberării autorizaţiei unei societăţi comerciale deja autorizate:
    a) Pentru realizarea acestei verificări se consultă tabela "Transportatori" din aplicaţia NCTS-RO, în scopul evitării eliberării autorizaţiei pentru o societate deja autorizată la regimul TIR prin intermediul celeilalte asociaţii garante. Verificarea se efectuează pe baza codului unic de înregistrare aparţinând societăţii comerciale, prin utilizarea criteriului "CUI".
    b) Dacă societatea comercială este înregistrată în tabela "Transportatori" ca fiind autorizată prin intermediul celeilalte asociaţii garante, direcţia regională procedează astfel:

    (i) solicită în scris asociaţiei garante respective informaţii privind modul în care societatea şi-a achitat toate obligaţiile care i-au revenit în calitatea sa de membru al acesteia. Asociaţia garantă comunică informaţiile solicitate, însoţite, după caz, de exemplarul autorizaţiei iniţiale, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 10 zile de la data primirii solicitării din partea autorităţii vamale;
    (îi) solicită în scris societăţii comerciale depunerea, în termen de maximum 10 zile de la data solicitării, a exemplarului autorizaţiei iniţiale;
    (iii) revocă, după caz, autorizaţia iniţială şi înscrie menţiunea revocării pe toate exemplarele autorizaţiei.
    4. (1) Direcţia regională eliberează autorizaţia pentru utilizarea carnetelor TIR numai în situaţia în care documentaţia depusă este completă şi societatea comercială nu are debite faţă de autoritatea vamală, nu figurează cu abateri grave sau repetate de la legislaţia vamală ori fiscală şi, dacă este cazul, şi-a îndeplinit toate obligaţiile care i-au revenit în calitate de membru al primei asociaţii garante.
    (2) Directorul direcţiei regionale semnează şi ştampilează cele 3 exemplare ale formularului-tip de autorizare. Două exemplare se predau cu adresă de înaintare asociaţiei garante, iar unul se păstrează, împreună cu celelalte documente, în evidenţa direcţiei regionale.
    (3) O copie a autorizaţiei se transmite Autorităţii Naţionale a Vămilor în vederea luării în evidenţă prin introducerea datelor de referinţă în tabela "Transportatori" din aplicaţia NCTS-RO.
    (4) În situaţia prevăzută la pct. 3 (3) b) (iii), o copie a autorizaţiei iniţiale revocate se transmite Autorităţii Naţionale a Vămilor în vederea actualizării bazei de date.
    5. (1) Dacă una dintre condiţiile menţionate la pct. 4 (1) nu este îndeplinită, cererea prevăzută la pct. 2 (2) b) este respinsă, iar dosarul de autorizare se returnează asociaţiei garante.
    (2) Respingerea cererilor de autorizare se comunică în scris asociaţiei garante împreună cu motivele care au condus la această decizie.
    6. (1) Pentru o societate comercială autorizată la regimul TIR care îşi schimbă denumirea şi/sau sediul social şi/sau forma juridică, intervenind astfel modificări în elementele formularului de autorizare, asociaţia garantă depune la sediul direcţiei regionale competente o cerere de eliberare a unei noi autorizaţii, însoţită de 3 exemplare ale formularului-tip de autorizare actualizat, de copia certificatului de înregistrare a societăţii emis de oficiul registrului comerţului pentru modificările survenite, precum şi de cele două exemplare ale autorizaţiei iniţiale, în vederea anulării. În situaţia în care exemplarele autorizaţiei iniţiale au fost pierdute sau distruse, se depune o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale şi/sau al asociaţiei garante.
    (2) Dacă documentaţia depusă este completă, se procedează la eliberarea noilor autorizaţii conform procedurii descrise la pct. 4 (2). Două exemplare se predau, cu adresă de înaintare, asociaţiei garante, iar un exemplar se păstrează în evidenţa direcţiei regionale.
    (3) O copie a autorizaţiei se transmite Autorităţii Naţionale a Vămilor în vederea actualizării bazei de date.
    7. (1) Direcţia regională poate revoca autorizaţia pentru utilizarea carnetelor TIR atunci când:
    a) emiterea ei s-a făcut pe baza unor date incorecte, iar societatea comercială/asociaţia garantă avea cunoştinţă ori trebuia să aibă cunoştinţă de acest fapt;
    b) una sau mai multe dintre condiţiile şi cerinţele minimale prevăzute în partea a II-a din anexa nr. 9 la Convenţia TIR vor înceta să mai fie respectate;
    c) societatea comercială nu foloseşte în mod regulat regimul TIR. Se consideră că o societate comercială nu foloseşte în mod regulat regimul TIR în situaţia în care asociaţia sa garantă nu i-a mai eliberat carnete TIR în ultimele 12 luni;
    d) societatea comercială solicită retragerea accesului la regimul TIR;
    e) societatea comercială solicită accesul la regimul TIR prin intermediul altei asociaţii garante.

    (2) La începutul fiecărui an calendaristic asociaţiile garante transmit Autorităţii Naţionale a Vămilor o listă actualizată la data de 31 decembrie, cuprinzând societăţile comerciale autorizate şi societăţile comerciale a căror autorizaţie a fost revocată. Pentru fiecare societate comercială autorizată se comunică şi ultima dată la care au eliberat carnete TIR.
    8. (1) Excluderea, temporară sau cu titlu definitiv, de la beneficiul Convenţiei TIR se efectuează de Autoritatea Naţională a Vămilor, în baza art. 38 (1) sau art. 6 (4) şi a paragrafului 1 d) al părţii a II-a din anexa nr. 9 la Convenţia TIR.
    (2) Autoritatea Naţională a Vămilor informează apoi asociaţiile garante, Comisia Europeană, Organizaţia Naţiunilor Unite - Comisia Economică pentru Europa - Secretariatul TIR şi Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere (IRU).
    ANEXA

    la instrucţiuni

                        AUTORIZARE
                pentru utilizarea carnetelor TIR

      Ţara: ROMÂNIA
      Denumirea asociaţiei garante (numele asociaţiei - codul asociaţiei)
      ............................................................................
      Autoritatea competentă .....................................................

     ┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
     │Număr de identificare │ │
     │ │ │
     ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
     │Numele societăţii comerciale │ │
     │ │ │
     ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
     │Adresa societăţii comerciale │ │
     │ │ │
     ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
     │Punct de contact (nr. telefon, fax, e-mail) │ │
     │ │ │
     ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
     │Cod unic de înregistrare (CUI) │ │
     │ │ │
     ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
     │Data autorizării │ │
     │ │ │
     ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
     │Data retragerii autorizaţiei │ │
     │ │ │
     ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
     │Retragerea autorizării precedente*) │ │
     │(data, durata şi natura acestei retrageri) │ │
     │ │ │
     ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
     │Ştampila şi semnătura asociaţiei garante │ │
     │ │ │
     │ │ │
     │ │ │
     │ │ │
     ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
     │Ştampila şi semnătura autorităţii competente│ │
     │ │ │
     │ │ │
     │ │ │
     │ │ │
     └────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
    ________
        *) Dacă este cazul.


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice