Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 7.021 din 4 decembrie 2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 7.021 din 4 decembrie 2017  privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor  mici şi mijlocii, în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic,  în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 7.021 din 4 decembrie 2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 985 din 12 decembrie 2017
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi Avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 14.626 din 8.11.2017,
    în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1), (3) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (2) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,
    ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis aferentă finanţărilor acordate pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, denumită în continuare schemă, prin axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic“, prioritatea de investiţii 1.1 „ Promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general“ - operaţiunea 1.1. C: Investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii pentru implementarea unui rezultat al cercetării-inovării, în parteneriat cu o entitate de inovare şi transfer tehnologic, denumită în continuare ITT.
    (2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 352 din 24.12.2013;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 347 din 20.12.2013, cu modificările ulterioare;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 347 din 20.12.2013, cu modificările ulterioare;
    d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
    f) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4.272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul operaţional „Regional“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare.

    (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

    CAP. II
    Obiectivul schemei
    ART. 2
    (1) Obiectivul schemei constă în creşterea inovării în firme prin susţinerea parteneriatului între întreprinderile mici şi mijlocii şi entităţile de inovare şi transfer tehnologic, prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru implementarea, în activitatea economică a întreprinderilor mici şi mijlocii, a unui/ unor rezultat/e al/ale cercetării-inovării din domeniile de specializare inteligentă menţionate în anexa la prezentul ordin.
    (2) Solicitant al ajutorului de minimis poate fi un IMM în parteneriat cu unul sau mai multe ITT-uri. IMM solicită ajutorul de minimis pentru implementarea rezultatelor cercetării din domeniile de specializare inteligentă în domeniile sale de activitate. De asemenea, ITT poate solicita acordarea ajutorului de minimis pentru activităţile derulate în cadrul proiectului. În acest caz, criteriile de acordare a ajutorului de minimis din cadrul prezentei scheme se aplică inclusiv pentru ITT.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) întreprindere reprezintă orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    b) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice.

    c) întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    (i) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
    (ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.
    Stabilirea caracterului de IMM al solicitantului se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;

    d) entităţile de inovare şi transfer tehnologic, denumite în continuare ITT, sunt: centrele de transfer tehnologic, incubatoarele tehnologice şi de afaceri, centrele de informare tehnologică, oficiile de legătură cu industria, parcurile ştiinţifice şi tehnologice etc., definite şi acreditate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    e) furnizorul ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional regional, denumită în continuare AMPOR;
    f) regiunile de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS - II în Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanţat;
    g) mediul urban reprezintă ansamblul oraşelor şi municipiilor, definite ca unităţi administrativ-teritoriale, care include atât localităţile componente, cât şi satele aparţinătoare acestora;
    h) mediul rural reprezintă localităţi de rang IV şi V, respectiv sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor definite conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor incluse în mediul urban;
    i) Programul operaţional regional 2014-2020, denumit în continuare POR 2014-2020, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru, şi aprobat de Comisia Europeană, care îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor;
    j) Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, denumit în continuare ghidul general, reprezintă documentul aprobat prin Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
    k) Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor reprezintă un document ce cuprinde o detaliere tehnică şi financiară a informaţiilor necesare, potenţialilor solicitanţi, pentru pregătirea proiectelor şi completarea corectă a cererilor de finanţare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 şi aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene;
    l) contractul de finanţare este actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, Organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanţare şi beneficiar, prin care se aprobă spre finanţare, în cadrul POR 2014-2020, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor;
    m) inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătăţit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizaţională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relaţiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinaţii ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoştinţe obţinute de întreprindere;
    n) inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit în privinţa caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătăţiri semnificative în privinţa specificaţiilor tehnice, componentelor şi materialelor, software-ului incorporat, uşurinţei de utilizare sau a altor caracteristici funcţionale). Produsele inovate pot fi noi pentru piaţă sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piaţă, dar este nou pentru întreprindere;
    o) inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătăţite de producţie sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de tehnici, echipamente şi/sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de producţiei şi distribuţiei, să îmbunătăţească calitatea, să producă sau să distribuie produse noi sau îmbunătăţite semnificativ.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 4
    Prezenta schemă se aplică investiţiilor realizate, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, în următoarele regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru.

    ART. 5
    Schema se adresează parteneriatelor dintre întreprinderile mici şi mijlocii şi entităţile de inovare şi transfer tehnologic acreditate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care solicită finanţare pentru investiţii referitoare la realizarea de transferuri tehnologice şi implementarea unui/unor rezultat/e al/ale cercetării-inovării din domeniile de specializare inteligentă menţionate în anexa la prezentul ordin. Transferul rezultatului cercetării-inovării din domeniile anterior menţionate va fi implementat în unul sau mai multe domenii de activitate eligibile (clase CAEN) ale IMM.

    ART. 6
    În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru:
    1. activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:
    a) sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/ 2006 şi (CE) nr. 1.224/ 2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28.12.2013;
    b) domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

    2. domeniile excluse prin Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, respectiv:
    a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
    b) investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităţilor enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
    c) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
    d) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;
    e) investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.    CAP. V
    Beneficiarii ajutorului de minimis şi condiţii de eligibilitate
    ART. 7
    Beneficiarii ajutorului de minimis sunt parteneriatele dintre IMM şi entitatea/entităţile de inovare şi transfer tehnologic, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) parteneriatul este constituit din:
    (i) o societate sau o societate cooperativă, care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), lider al parteneriatului;
    (ii) o entitate de inovare şi transfer tehnologic acreditată în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

    b) societatea sau societatea cooperativă trebuie:
    (i) să fie constituită în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
    (ii) atât la data depunerii cererii de finanţare, cât şi la data semnării contractului de finanţare trebuie să se încadreze în categoria IMM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iii) să fi desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanţare; să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii cererii de finanţare şi în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare; şi să fi înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare;
    (iv) să fi înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare;
    (v) investiţia trebuie să vizeze unul sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) autorizate ale IMM, la termenele prevăzute de Ghidul solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor, astfel:
    1. la momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil/eligibile (clasa/clasele CAEN) vizat/vizate de investiţie, autorizat/autorizate la sediile (principale sau secundare) identificate ca locuri de implementare ale proiectului;
    2. prin excepţie, în cazul în care proiectul prevede înfiinţarea unui nou punct de lucru sau activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiţiei, autorizarea clasei/claselor CAEN se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termenele stabilite prin contractul de finanţare. Entitatea menţionată se va angaja (prin declaraţia de angajament) ca, în termenul prevăzut de contractul de finanţare, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru şi/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiţie, la locul de implementare;
    3. clasele CAEN eligibile sunt cele aferente tuturor sectoarelor de activitate, cu excepţia celor prevăzute de regulamentele aplicabile.
    Pentru toate situaţiile, clasa/clasele CAEN pentru care se propune a se realiza investiţia trebuie să existe în domeniile de activitate ale IMM la data depunerii cererii de finanţare, conform prevederilor Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor;


    c) entitatea de inovare şi transfer tehnologic trebuie:
    (i) să fie constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    (ii) să fie acreditată/autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora.    ART. 8
    Liderul parteneriatului are capacitatea financiară de a asigura: contribuţia proprie de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Contribuţia financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

    ART. 9
    La data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, membrii parteneriatului nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situaţii:
    a) se află în stare de faliment/insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile enumerate la lit. a);
    c) să fie în dificultate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26.06.2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 10
    Reprezentanţii legali ai entităţilor juridice membre ale parteneriatului, care îşi exercită atribuţiile de drept la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare, nu se află între una dintre situaţiile de mai jos:
    a) sunt subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    b) se află în situaţia de a induce grav în eroare Autoritatea de management, Organismul intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul apelurilor de proiecte derulate pentru finanţare prin POR 2014-2020;
    c) se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de management/Organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR 2014-2020;
    d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.


    ART. 11
    La data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, IMM, lider al parteneriatului, trebuie să demonstreze deţinerea următoarelor drepturi asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiţia:
    a) pentru investiţii care includ lucrări de construcţie ce se supun autorizării, conform actelor normative în vigoare, deţine unul din următoarele drepturi asupra imobilului: dreptul de proprietate, dreptul de concesiune (după caz, obţinut în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007) sau dreptul de superficie (IMM-ul trebuie să demonstreze deţinerea drepturilor de concesiune/superficie, după caz, pe o perioadă de trei ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul contractului de finanţare); în plus, imobilul trebuie:
    (i) să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;
    (ii) să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului;
    (iii) să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
    (iv) pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanţare din procesul de evaluare, selecţie şi contractare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului (de exemplu, servituţi legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.). Garanţiile reale asupra imobilelor (de exemplu, ipoteca etc.) sunt considerate incompatibile cu realizarea proiectelor de investiţii în cadrul POR 2014-2020;

    b) pentru investiţii care includ doar servicii şi/sau dotări, precum şi lucrări de construcţie ce nu se supun autorizării, în conformitate cu actele normative în vigoare, IMM-ul deţine unul din următoarele drepturi asupra imobilului: dreptul de proprietate, dreptul de concesiune (obţinut în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007), dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosinţă (comodat) sau dreptul de închiriere/locaţiune. Spaţiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul în care activele achiziţionate prin proiect, precum utilaje, linii de producţie etc., sunt instalate, montate şi/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite, precum activitatea de construcţii şi altele asemenea, spaţiul destinat implementării proiectului va fi considerat spaţiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spaţiul trebuie să fie adecvat desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate activele;
    c) din documentele ce atestă dreptul de concesiune/ superficie/folosinţă/uzufruct/comodat/închiriere asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiţia trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menţinute cel puţin pe perioada de durabilitate prevăzută de regulamentele aplicabile, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanţare.


    ART. 12
    (1) În etapa de contractare, ambii membrii ai parteneriatului, respectiv IMM-ul şi entitatea de inovare şi transfer tehnologic, trebuie să se regăsească în următoarele situaţii:
    a) în cazul în care au fost stabilite debite în sarcina unuia sau ambilor membri ai parteneriatului, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, aceştia vor putea încheia contractul de finanţare în următoarele situaţii:
    (i) fiecare membru al parteneriatului îşi recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de AMPOR şi îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepţia proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaşte debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 13;
    (ii) fiecare membru al parteneriatului a contestat în instanţă notificările/procesele-verbale/notele de constatare a unor debite şi, prin decizie a instanţelor de judecată, acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens;

    b) fiecare membru al parteneriatului şi-a achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat şi, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare;
    c) fiecare membru al parteneriatului deţine dreptul legal de a desfăşura activităţile prevăzute în cadrul proiectului. Prin excepţie, în situaţia în care investiţia pentru care se solicită finanţare presupune înfiinţarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasă CAEN) IMM va putea obţine dreptul de a desfăşura activităţile pentru care se solicită finanţare în termenul stabilit prin contractul de finanţare.

    (2) Pentru situaţia în care partenerul ITT nu solicită ajutor de minimis în cadrul proiectului, acestuia nu i se aplică prevederile alin. (1) lit. a) şi b), art. 13, inclusiv alte condiţii menţionate în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

    ART. 13
    Membrii parteneriatului care sunt subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată şi creanţa nu a fost integral recuperată nu sunt eligibili pentru a primi finanţare în cadrul schemei.

    ART. 14
    Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
    a) locul de implementare a proiectului este situat pe teritoriul României, în mediul urban şi rural, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanţare. Nu sunt eligibile investiţii localizate în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov. Spaţiul destinat implementării proiectului trebuie să fie adecvat implementării proiectului şi introducerii rezultatului cercetării din domeniile de specializare inteligentă în domeniul/domeniile vizat(e) de investiţie;
    b) implementează în activitatea IMM un rezultat al cercetării din domeniile de specializare inteligentă naţionale şi/sau regionale stabilite în anexa la prezentul ordin;
    c) se referă la următoarele categorii de investiţii care conduc la dezvoltarea IMM-urilor:
    (i) investiţii în active corporale: lucrări de construire/extindere/modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale şi achiziţionarea de echipamente, în limitele prevăzute de Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor;
    (ii) investiţii în active necorporale strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
    (iii) investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale IMM;
    (iv) investiţii de dezvoltare experimentală, precum şi alte investiţii în activităţi de inovare, în conformitate cu prevederile Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor;
    (v) investiţii în activităţile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului, în limitele prevăzute de Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor;

    d) conţin activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării sau a dreptului de proprietate industrială;
    e) activele corporale şi necorporale achiziţionate în cadrul proiectelor trebuie să fie strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producţie;
    f) proiectul se referă la investiţii pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziţie publică înainte de transmiterea cererii de finanţare, cu excepţia celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 17 alin. (4) şi alin. (9) lit. b), precum şi a serviciilor incluse în cadrul acordului/contractului de servicii încheiat cu entitatea de inovare şi transfer tehnologic;
    g) proiectul care implică execuţia de lucrări de construcţie, indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării în condiţiile legislaţiei în vigoare, trebuie să nu mai fi beneficiat de finanţare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi - construcţie/extindere - realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;
    h) proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcţie ce nu se supun autorizării în condiţiile legislaţiei în vigoare, conform legii, nu sunt eligibile;
    i) valoarea finanţării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de minimis este de minimum 25.000 euro şi nu poate depăşi 200.000 euro, valori calculate în lei la cursul de schimb InforEuro^1 valabil la data lansării apelului de proiecte, cu aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013;──────────
    ^1 A se vedea http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
──────────

    j) perioada de implementare a activităţilor proiectului nu depăşeşte data de 31 decembrie 2023. Pe parcursul implementării proiectului, perioada de implementare a acestuia poate fi extinsă cel mult până la dublul perioadei iniţiale a proiectului;
    k) proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen şi nediscriminarea;
    l) în perioada de durabilitate a investiţiei, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanţare, IMM-ul nu trebuie să:
    (i) înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căreia a fost prevăzută iniţial implementarea proiectului;
    (ii) realizeze o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ;
    (iii) realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acesteia    ART. 15
    Solicitantul şi proiectul propus spre finanţare îndeplinesc toate condiţiile menţionate în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, după caz.

    CAP. VI
    Cheltuieli eligibile
    ART. 16
    Condiţiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor sunt:
    a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta, în condiţiile legii, începând cu data depunerii cererii de finanţare şi până la 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilită prin contractul de finanţare, cu excepţia cheltuielilor stabilite prin art. 17 alin. (4) şi alin. (9) lit. b), precum şi a serviciilor incluse în cadrul acordului/contractului de servicii încheiat cu entitatea de inovare şi transfer tehnologic, cu condiţia ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014;
    b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
    c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
    d) să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar;
    e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
    f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
    g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
    h) să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislaţiei naţionale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privinţa eligibilităţii, regularităţii, gestiunii sau controlului operaţiunilor şi cheltuielilor.


    ART. 17
    (1) Categoriile de cheltuieli eligibile, cu respectarea condiţiilor menţionate în Ghidul Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare, sunt:
    a) cheltuieli pentru amenajarea terenului;
    b) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    c) cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
    d) cheltuieli pentru investiţia de bază;
    e) cheltuieli cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului;
    f) cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect;
    g) cheltuieli cu servicii;
    h) alte cheltuieli.

    (2) Cheltuielile pentru amenajarea terenului au în vedere următoarele categorii:
    a) amenajarea terenului - include cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază);
    b) amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

    (3) Cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului includ: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.
    (4) Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile, cumulat, în limita maximă a 10% din valoarea cheltuielilor stabilite prin alin. (5) şi au în vedere următoarele categorii:
    a) studii de teren, respectiv cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;
    b) obţinere avize, acorduri, autorizaţii - se includ cheltuielile pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc., obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; obţinerea acordului de mediu; obţinerea avizului P.S.I.; alte avize, acorduri şi autorizaţii;
    c) consultanţă - cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv plan de marketing, plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;
    d) asistenţă tehnică - cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului), plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

    (5) Cheltuielile pentru investiţia de bază au în vedere următoarele categorii:
    a) construcţii şi instalaţii:
    (i) cheltuieli aferente activităţilor de construire/ extindere/modernizare a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv a utilităţilor generale aferente;
    (ii) cheltuieli aferente activităţilor de realizare a căilor de acces în cadrul imobilului pe care se realizează investiţia;
    (iii) cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
    (iv) cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora;

    b) dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, dotări). Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
    (i) echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare. Echipamentele achiziţionate trebuie să fie strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
    (ii) achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic;
    (iii) achiziţionarea echipamentelor specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;

    c) active necorporale - cheltuieli cu achiziţionarea de:
    (i) cunoştinţe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
    (ii) cheltuieli pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială.


    (6) Cheltuielile cu activităţile obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei, fără TVA.
    (7) Cheltuielile cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect sunt eligibile în limita a 5.000 lei trimestrial - aferente activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv. În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit trebuie să confirme următoarele aspecte referitoare la cheltuieli:
    a) sumele cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate şi sunt necesare pentru realizarea proiectului;
    b) sumele sunt prevăzute în contractul de finanţare;
    c) sunt efectuate în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost/beneficiu - rezonabilitatea preţurilor conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi;
    e) sunt plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
    f) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului, având la bază documente justificative, identificabile şi verificabile, dovedite prin documente originale;
    g) sunt în conformitate cu propunerile tehnice şi financiare ofertate.

    (8) Cheltuielile cu servicii, prevăzute la alin. (1) lit. g), includ:
    a) cheltuieli cu servicii de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri, respectiv:
    (i) construirea şi testarea prototipurilor pentru produse/procese;
    (ii) realizarea şi operarea planurilor-pilot, constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producţie, stabilirea de noi specificaţii de producţie, proiectarea unor echipamente şi structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucţiunilor de operare sau a manualelor pentru procese, cu condiţia ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial;
    (iii) activităţile necesare producţiei experimentale şi testării produselor şi proceselor (din producţia experimentală) în vederea producţiei pe scară largă, cu condiţia ca aceste loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicaţii industriale;
    (iv) achiziţionarea de servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de dezvoltare experimentală;

    b) cheltuieli privind certificarea naţională/internaţională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
    c) cheltuieli privind inovarea de produs/proces, respectiv:
    (i) cheltuieli cu elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare/de aplicare etc.;
    (ii) cheltuieli cu pregătirea de fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc.);
    (iii) cheltuieli cu revizuirea documentaţiei tehnice de introducere în fabricaţie/punere în funcţiune/ operare/aplicare etc.;
    (iv) cheltuieli cu punerea în fabricaţie/funcţiune/ operare/aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero“ a produsului ori a instalaţiei-pilot;
    (v) cheltuieli cu exploatarea rezultatului cercetării/ obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/procedeului/procesului/metodei inovative;

    d) cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line, respectiv activităţi de comercializare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului;
    e) cheltuieli cu servicii tehnologice specifice: evaluare tehnologică şi audit tehnologic, studii de investiţii tehnologice, asistenţă la retehnologizarea operatorilor economici, asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea/achiziţionarea de tehnologii, transfer tehnologic şi validare tehnologică, consultanţă pentru implementarea de soluţii tehnologice în IMM-uri;
    f) cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării:
    (i) realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activităţile de dezvoltare experimentală;
    (ii) obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială;
    (iii) achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru inovare: consultanţă managerială, asistenţă tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare şi comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru acordurile de acordare a licenţelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor;
    (iv) elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare/de aplicare etc.;
    (v) de fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc.);
    (vi) revizuirea documentaţiei tehnice de introducere în fabricaţie/punere în funcţiune/operare/aplicare etc.;
    (vii) punerea în fabricaţie/funcţiune/operare/aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero“ a produsului ori a instalaţiei-pilot);
    (viii) exploatarea rezultatului cercetării/obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/procedeului/procesului/metodei inovative.


    (9) Alte cheltuieli, prevăzute la alin. (1) lit. h), includ:
    a) organizarea de şantier - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, cheltuieli conexe organizării de şantier;
    b) comisioane, cote şi taxe - cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare;
    c) cheltuieli diverse şi neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile referitoare la: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, cheltuieli pentru investiţia de bază, cheltuieli cu organizarea de şantier.

    (10) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

    ART. 18
    Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015;
    b) achiziţionarea de terenuri şi/sau construcţii;
    c) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;
    d) costurile operaţionale, de funcţionare şi întreţinere;
    e) costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producţiei ori vânzării (salariile personalului general de administraţie); chiriile şi reparaţii ale imobilizărilor de interes general în administraţie; energie, combustibil şi alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodăreşti; alte cheltuieli generale de administraţie;
    f) costuri de personal;
    g) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate şi dobânzi aferente creditelor;
    h) contribuţia în natură;
    i) amortizarea;
    j) cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015;
    k) cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în subgrupa 2.3. „Mijloace de transport“ menţionată în anexa Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect;
    l) cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente second-hand;
    m) cheltuieli cu elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, certificarea performanţei energetice şi auditul energetic);
    n) amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
    o) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia celor stabilite pentru proiectare şi asistenţă tehnică şi pentru comisioane, cote, taxe, precum şi pentru serviciile incluse în cadrul acordului/contractului de servicii încheiat cu entitatea de inovare şi transfer tehnologic.


    CAP. VII
    Modalităţi de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 19
    În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite şi taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:
    a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, aşa cum este definit la art. 3 lit. b), nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;
    b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
    c) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat în totalitate sau parţial din resurse comunitare.


    ART. 20
    (1) Finanţarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiţii în cadrul prezentei scheme nu poate depăşi 90% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu respectarea plafonului de minimis aferent tipului de investiţie finanţat, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.
    (2) Contribuţia beneficiarului IMM trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiţiei pentru care primeşte ajutor de minimis.

    ART. 21
    Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plăteşte.

    ART. 22
    Pentru ajutoarele de minimis acordate eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

    ART. 23
    În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la art. 19 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.

    ART. 24
    În cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

    ART. 25
    În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    CAP. VIII
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 26
    Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat.

    ART. 27
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic“, prioritatea de investiţii 1.1. - Operaţiunea 1.1.C: Investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii pentru implementarea unui rezultat al cercetării-inovării, în parteneriat cu o entitate de inovare şi transfer tehnologic, denumită în continuare ITT.
    (2) Valoarea totală, estimată, a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 55,11 milioane euro, aproximativ 253,45 milioane lei, din care 46,84 milioane euro, aproximativ 215,42 milioane lei, finanţare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 8,27 milioane euro, aproximativ 38,03 milioane lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat. AMPOR poate decide supracontractarea acestor alocări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu respectarea condiţiilor menţionate în Ghidul Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.
    (3) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate este următoarea:

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
│Anul │2017 │2018 │2019 │2020│Total│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│Buget │ │ │ │ │ │
│schemă │ │ │ │ │ │
│(milioane│16,50│16,50│16,50│5,61│55,11│
│euro), │ │ │ │ │ │
│din care:│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│- FEDR │14,05│14,05│14,05│4,69│46,84│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
│- Bugetul│2,45 │2,45 │2,45 │0,92│8,27 │
│de stat │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┘
    ART. 28
    Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 280.

    CAP. IX
    Reguli privind cumulul ajutoarelor
    ART. 29
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 19 lit. a).
    (2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.
    (3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    ART. 30
    Pentru respectarea regulilor de cumul, membrii parteneriatului vor prezenta o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, în care vor menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de finanţare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.

    CAP. X
    Procedura de implementare a schemei
    ART. 31
    Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, este furnizorul ajutorului de minimis şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei scheme.

    ART. 32
    Pentru a beneficia de ajutorul de minimis prevăzut de această schemă, solicitanţii vor depune o cerere standard de finanţare, împreună cu anexele aferente, urmând procedura de evaluare, selecţie şi contractare detaliată în Ghidul Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, după caz.

    ART. 33
    Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.

    ART. 34
    Ajutorul de minimis se va acorda dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta schemă şi în Ghidul Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

    ART. 35
    MDRAPFE îşi rezervă dreptul de a nu acorda/plăti ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja plătit, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.

    ART. 36
    În cazul în care se acordă un ajutor de minimis, MDRAPFE va informa în scris, prin contractul de finanţare, membrii parteneriatului în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului (exprimată ca echivalent brut al finanţării nerambursabile) şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    CAP. XI
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 37
    MDRAPFE are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensitatea maxime admise şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezenta schemă sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    ART. 38
    În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MDRAPFE are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis.

    ART. 39
    (1) MDRAPFE, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MDRAPFE, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, respectiv de minimis are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (3) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (4) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când, din informaţiile deţinute, rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

    ART. 40
    În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MDRAPFE va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

    ART. 41
    MDRAPFE va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schemă de ajutor de minimis, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

    ART. 42
    MDRAPFE va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

    ART. 43
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia MDRAPFE, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de minimis ce îi revin ca responsabilitate.
    (2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu.

    CAP. XII
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 44
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MDRAPFE, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L. nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 248 din 24.09.2015.

    CAP. XIII
    Dispoziţii finale
    ART. 45
    Textul prezentei scheme, precum şi Ghidul Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent priorităţii de investiţii 1.1 - Operaţiunea C-Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării-inovării în parteneriat cu un ITT vor fi publicate integral pe site-ul Programului operaţional regional, la adresa www.inforegio.ro

    ART. 46
    Lista domeniilor de specializare inteligentă din care se implementează un rezultat al cercetării-inovării în domeniul/domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) ale IMM este detaliată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 47
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul delegat pentru fonduri europene,
                    Marius Nica


    Bucureşti, 4 decembrie 2017.
    Nr. 7.021.
    ANEXA 1

    Lista domeniilor de specializare inteligentă

┌──────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Domenii de │Nord-Est │Sud-Est │Sud Muntenia │Sud-Vest Oltenia │Vest │Nord-Vest │Centru │
│intervenţie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Bioeconomie: │ │ │ │ │ │
│ │ │1. Agroalimentar │ │ │ │ │ │
│ │ │- Produse │ │ │ │ │ │
│ │ │alimentare sigure,│ │ │ │ │ │
│ │ │accesibile şi │ │ │ │ │ │
│ │ │optimizate │ │ │ │ │ │
│ │ │nutriţional │ │ │ │ │ │
│ │ │- Dezvoltarea de │ │ │ │ │ │
│ │ │noi produse, │ │ │ │ │ │
│ │ │practici, procese │ │ │ │ │ │
│ │ │şi tehnologii în │ │ │ │ │ │
│ │ │sectorul horticol │ │ │ │ │ │
│ │ │- Adaptarea │ │ │ │ │ │
│ │ │sectorului de │ │ │ │ │ │
│ │ │zootehnie, │ │ │ │ │ │
│ │ │medicină │ │ │ │ │ │
│ │ │veterinară, │ │ │ │ │ │
│ │ │pescuit, │ │ │ │ │ │
│ │ │acvacultură şi │ │ │ │ │ │
│ │ │sericicultură, la │ │ │ │ │ │
│ │ │provocările │ │ │ │ │ │
│ │ │secolului XXI │ │ │ │ │ │
│ │ │- Dezvoltarea │ │ │ │ │ │
│ │ │durabilă a │ │ │ │ │ │
│ │ │sectorului │ │ │ │ │ │
│ │ │forestier, │ │ │ │ │ │
│ │ │creşterea │ │ │ │ │ │
│ │ │competitivităţii │ │ │ │ │ │
│ │ │acestuia şi a │ │ │ │ │ │
│ │ │calităţii vieţii │ │ │ │ │ │
│ │ │- Dezvoltarea │ │ │ │ │ │
│ │ │durabilă a │ │ │ │ │ │
│ │ │producţiei │ │ │ │ │ │
│ │ │culturilor de câmp│ │ │ │ │ │
│ │ │adaptate │ │ │ │ │ │
│ │Bioeconomie │impactului │ │ │ │ │ │
│ │1. Agroalimentar (genetica│schimbărilor │ │ │ │ │ │
│ │plantelor, cultura │climatice globale │ │ │ │ │ │
│ │plantelor tehnice, │- Bioenergie - │ │ │ │ │ │
│ │agricultura circulară, │biogaz, biomasă, │ │ │ │ │ │
│ │tehnologii avansate de │biocombustibil │ │ │ │ │ │
│ │procesare a produselor │- Biotehnologii │ │ │ │ │Bioeconomie: │
│ │agroalimentare, ferme │(de mediu, │ │ │ │ │1. Turismul │
│ │inteligente, produse │agro-alimentare, │Bioeconomie: │Bioeconomie: │ │ │balnear │
│ │alimentare sigure, produse│industriale, │1. Agricultură şi │1. Biotehnologii │ │Bioeconomie: │2. Silvicultura, │
│ │agroalimentare optimizate │medicale şi │industrie │(inclusiv: │ │1. agroalimentar │prelucrarea │
│ │nutriţional) │farmaceutice) │alimentară │ecoturism, turism │Bioeconomie: │2. cosmetice şi │lemnului şi │
│ │2. Silvicultura şi │- Bioanaliza │2. Bioeconomia: - │de sănătate, │1. Sectorul │suplimente │industria mobilei │
│1. Bioeconomie │ingineria lemnului │- Ştiinţa │dezvoltarea │aplicaţii │agroalimentar │alimentare │3. Mediul │
│ │(bioenergie, noi produse, │medicamentului │economiei │digitale, medicina│2. Sectorul │3. sănătate │construit │
│ │procese şi tehnologii, │- Evaluarea in │circulare │fundamentală şi │textile, pielărie │4. mobilă │sustenabil │
│ │modele inovative de │vitro/in vivo în │3. Turismul şi │aplicativă) │şi încălţăminte │5. hârtie, │4. Sectorul │
│ │afaceri pentru produsele │procesul de │identitatea │2. Agricultură şi │ │plastic, ambalare │agroalimentar │
│ │tradiţionale) │proiectare a │culturală │industrie │ │ │5. Sectorul │
│ │3. Biotehnologii │medicamentelor │ │alimentară │ │ │medical şi │
│ │(biotehnologii │generice │ │ │ │ │farmaceutic │
│ │farmaceutice, │- Modelarea │ │ │ │ │ │
│ │biocombustibili şi │matematică pentru │ │ │ │ │ │
│ │biocatalizatori de uz │corelarea datelor │ │ │ │ │ │
│ │industrial, substanţe │in vitro cu cele │ │ │ │ │ │
│ │bioactive, bioreactivi, │in vivo, în │ │ │ │ │ │
│ │prelucrarea biomasei) │vederea │ │ │ │ │ │
│ │ │dezvoltării de │ │ │ │ │ │
│ │ │metode │ │ │ │ │ │
│ │ │alternative, │ │ │ │ │ │
│ │ │biorelevante, la │ │ │ │ │ │
│ │ │metodele in vivo │ │ │ │ │ │
│ │ │- Forme │ │ │ │ │ │
│ │ │farmaceutice cu │ │ │ │ │ │
│ │ │acţiune sistemică,│ │ │ │ │ │
│ │ │locală şi de │ │ │ │ │ │
│ │ │transport la ţintă│ │ │ │ │ │
│ │ │şi tehnologiile │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente, pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │optimizarea │ │ │ │ │ │
│ │ │profilului │ │ │ │ │ │
│ │ │biofarmaceutic şi │ │ │ │ │ │
│ │ │farmacocinetic │ │ │ │ │ │
│ │ │- Design molecular│ │ │ │ │ │
│ │ │(bio)sinteză, │ │ │ │ │ │
│ │ │semi-sinteză, │ │ │ │ │ │
│ │ │screening de │ │ │ │ │ │
│ │ │înaltă performanţă│ │ │ │ │ │
│ │ │- Biodiversitatea │ │ │ │ │ │
│ │ │şi abordarea │ │ │ │ │ │
│ │ │holistică a │ │ │ │ │ │
│ │ │interrelaţiei │ │ │ │ │ │
│ │ │microorganismelor │ │ │ │ │ │
│ │ │cu mediul, │ │ │ │ │ │
│ │ │animalele şi omul │ │ │ │ │ │
│ │ │- Monitorizarea │ │ │ │ │ │
│ │ │răspândirii │ │ │ │ │ │
│ │ │transfrontaliere a│ │ │ │ │ │
│ │ │microorganismelor │ │ │ │ │ │
│ │ │înalt patogene cu │ │ │ │ │ │
│ │ │potenţial de │ │ │ │ │ │
│ │ │răspândire în │ │ │ │ │ │
│ │ │masă. │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │TIC │ │ │ │ │ │
│ │ │1. Tehnologii │ │ │ │ │ │
│ │ │informaţionale şi │ │ │ │ │ │
│ │ │de comunicaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │- Analiza, │ │ │ │ │ │
│ │ │managementul şi │ │ │ │ │ │
│ │ │securitatea │ │ │ │ │ │
│ │ │datelor de mari │ │ │ │ │ │
│ │ │dimensiuni │ │ │ │ │ │
│ │ │- Internetul │ │ │ │ │ │
│ │ │viitorului │ │ │ │ │ │
│ │ │- Tehnologii, │ │ │ │ │ │
│ │ │instrumente şi │ │ │ │ │ │
│ │ │metode pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │dezvoltarea de │ │ │ │ │ │
│ │ │software │ │ │ │ │ │
│ │ │- Calcule de │ │ │ │ │ │
│ │ │înaltă performanţă│ │ │ │ │ │
│ │ │şi noi modele │ │ │ │ │ │
│ │ │computaţionale │ │ │ │ │ │
│ │ │2. Spaţiu │ │ │ │ │ │
│ │ │- Aplicaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │spaţiale dedicate │ │ │ │ │ │
│ │ │(Observarea │ │ │ │ │ │
│ │ │Terrei, GNSS, │ │ │ │ │ │
│ │ │Satcom) │ │ │ │ │ │
│ │ │- Aplicaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │spaţiale integrate│ │ │ │ │ │
│ │ │3. Securitate │ │ │ │ │ │
│ │ │- Metode şi │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnologii │ │ │ │ │ │
│ │ │inovative pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │combaterea │ │ │ │ │ │
│ │ │transfrontalieră a│ │ │ │ │ │
│ │ │terorismului, │ │ │ │ │ │
│ │ │crimei organizate,│ │ │ │ │ │
│ │ │traficului ilegal │ │ │ │ │ │
│ │ │de bunuri şi │ │ │ │ │ │
│ │ │persoane │ │ │ │ │ │
│ │ │- Cercetare în │ │ │ │ │ │
│ │ │domeniile │ │ │ │ │ │
│ │ │electronică, │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanică, │ │ │ │ │ │
│ │ │fotonică, ICT, │ │ │ │ │ │
│ │ │sisteme │ │ │ │ │ │
│ │ │inteligente, │ │ │ │ │ │
│ │TIC │nanotehnologie │ │ │ │ │ │
│ │1. Societatea │pentru dezvoltarea│ │ │ │ │TIC │
│ │informaţională │de echipamente de │ │ │ │TIC │1. Sectorul IT şi │
│ │(e-educaţie, gamificare, │securitate │ │ │ │1. agroalimentar │industriile │
│ │analize de big data cu │- Evaluarea şi │ │ │ │2. cosmetice şi │creative │
│ │aplicaţie în medicină, │reducerea riscului│TIC │ │TIC │suplimente │2. Industria │
│ │e-incluziune şi │la dezastre │1. Industria şi │ │1. Tehnologia │alimentare │uşoară │
│2. Tehnologii │monitorizarea în timp real│(modelarea şi │cercetarea de │TIC │informaţiei şi │3. sănătate │3. Industria │
│informaţionale şi │a sistemelor sociale) │simularea │înaltă tehnologie │1. Biotehnologii │comunicaţii │4. mobilă │aerospaţială │
│de comunicaţii, │2. Securitate cibernetică │dinamicii │2. Localităţi │(inclusiv: │2. Localităţi │5. hârtie, │4. Industria auto │
│spaţiu şi │3. Industria 4.0 │sistemelor │inteligente │aplicaţii │inteligente │plastic, ambalare │şi mecatronică │
│securitate │(urmărirea produselor │generatoare de │3. Turism şi │digitale) │3. Sectorul │6. tehnologii de │5. Sectorul │
│ │alimentare de-a lungul │hazard; │identitate │ │componente pentru │prelucrare a │medical şi │
│ │lanţului valoric, │dezvoltarea │culturală │ │automobile │metalului │farmaceutic │
│ │nano-electronică şi │tehnicilor de │ │ │ │7. tehnologii de │6. Mediul │
│ │optoelectronică, software │monitorizare şi │ │ │ │producţie │construit │
│ │industrial, inteligenţă │cartare │ │ │ │8. TIC │sustenabil │
│ │artificială, industrii │interactive; │ │ │ │ │ │
│ │creative) │optimizarea │ │ │ │ │ │
│ │ │sistemelor rapide │ │ │ │ │ │
│ │ │de evaluare şi │ │ │ │ │ │
│ │ │luare a deciziei; │ │ │ │ │ │
│ │ │dezvoltarea │ │ │ │ │ │
│ │ │sistemelor-suport │ │ │ │ │ │
│ │ │de decizie în │ │ │ │ │ │
│ │ │vederea integrării│ │ │ │ │ │
│ │ │in reţelele │ │ │ │ │ │
│ │ │europene; │ │ │ │ │ │
│ │ │dezvoltarea unor │ │ │ │ │ │
│ │ │soluţii inovative │ │ │ │ │ │
│ │ │de protecţie │ │ │ │ │ │
│ │ │antiseismică, │ │ │ │ │ │
│ │ │eficiente, │ │ │ │ │ │
│ │ │funcţionale şi │ │ │ │ │ │
│ │ │economice pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │zonele seismice │ │ │ │ │ │
│ │ │din România) │ │ │ │ │ │
│ │ │- Infrastructuri │ │ │ │ │ │
│ │ │şi servicii │ │ │ │ │ │
│ │ │critice (creşterea│ │ │ │ │ │
│ │ │rezilienţei şi │ │ │ │ │ │
│ │ │reducerii │ │ │ │ │ │
│ │ │vulnerabilităţii │ │ │ │ │ │
│ │ │sistemelor │ │ │ │ │ │
│ │ │„Smart-Grid“; │ │ │ │ │ │
│ │ │protecţia │ │ │ │ │ │
│ │ │sistemelor de │ │ │ │ │ │
│ │ │control │ │ │ │ │ │
│ │ │industrial; │ │ │ │ │ │
│ │ │securitatea │ │ │ │ │ │
│ │ │informatică a │ │ │ │ │ │
│ │ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │şi serviciilor │ │ │ │ │ │
│ │ │critice; sistemele│ │ │ │ │ │
│ │ │de intelligence) │ │ │ │ │ │
│ │ │OBSERVAŢIE: │ │ │ │ │ │
│ │ │Pentru proiectele │ │ │ │ │ │
│ │ │de cercetare cu │ │ │ │ │ │
│ │ │dublă utilizare │ │ │ │ │ │
│ │ │evaluarea │ │ │ │ │ │
│ │ │propunerilor va │ │ │ │ │ │
│ │ │aprecia │ │ │ │ │ │
│ │ │preponderent cazul│ │ │ │ │ │
│ │ │aplicaţiilor │ │ │ │ │ │
│ │ │civile. │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Energie, mediu şi │ │ │ │ │ │
│ │ │schimbări │ │ │ │ │ │
│ │ │climatice │ │ │ │ │ │
│ │ │- Creşterea │ │ │ │ │ │
│ │ │eficienţei │ │ │ │ │ │
│ │ │energetice la │ │ │ │ │ │
│ │ │generare, │ │ │ │ │ │
│ │ │transport şi │ │ │ │ │ │
│ │ │distribuţie şi la │ │ │ │ │ │
│ │ │consumator │ │ │ │ │ │
│ │Energie, mediu şi │- Resurse │ │ │ │ │ │
│ │schimbări climatice: │energetice │ │ │ │ │ │
│ │1. Mediu şi schimbări │convenţionale, │ │ │ │ │ │
│ │climatice (biodiversitate,│neconvenţionale şi│ │ │ │ │ │
│ │exploatarea responsabilă │regenerabile │ │ │ │ │ │
│ │şi managementul sustenabil│- Tehnologii │ │ │ │ │Energie, mediu şi │
│ │al patrimoniului verde, │inovative de │ │ │ │Energie, mediu şi │schimbări │
│ │noi genotipuri de plante │stocare a energiei│ │ │Energie, mediu şi │schimbări │climatice │
│ │cu rezistenţa crescută la │- Tehnologii │Energie, mediu şi │ │schimbări │climatice │1. Turismul │
│ │schimbări climatice, │curate de │schimbări │ │climatice │1. agroalimentar │balnear │
│ │agricultura de precizie, │producere a │climatice │Energie, mediu şi │1. Sectorul │2. cosmetice şi │2. Silvicultura, │
│3. Energie, mediu │sisteme enzimatice pentru │energiei pe baza │1. Bioeconomia: │schimbări │construcţii şi │suplimente │prelucrarea │
│şi schimbări │monitorizarea poluării, │combustibililor │- Dezvoltarea │climatice │materiale de │alimentare │lemnului şi │
│climatice │tehnologii de epurare a │fosili │economiei │1. Energie │construcţii, │3. tehnologii de │industria mobilei │
│ │apelor, de reciclare │- Instalaţii │circulare │durabilă şi mediu │inclusiv energie │prelucrare a │3. Mediul │
│ │deşeuri, montorizarea │energetice de │2. Localităţi │ │2. Sectorul │metalului │construit │
│ │apelor industriale) │generaţie nouă │inteligente │ │componente pentru │4. tehnologii de │sustenabil │
│ │2. Energie (management │- Mediu şi │ │ │automobile │producţie │4. Sectorul │
│ │energetic, ZEB, smart │schimbări │ │ │ │5. TIC │agroalimentar │
│ │factoring, eficienţă şi │climatice │ │ │ │ │ │
│ │securitate energetică, │- Utilizarea │ │ │ │ │ │
│ │smart city, reţele │optimă a │ │ │ │ │ │
│ │inteligente pentru │resurselor │ │ │ │ │ │
│ │consumatori inteligenţi) │convenţionale şi │ │ │ │ │ │
│ │ │neconvenţionale de│ │ │ │ │ │
│ │ │apă │ │ │ │ │ │
│ │ │- Gestionarea │ │ │ │ │ │
│ │ │riscului indus de │ │ │ │ │ │
│ │ │schimbările │ │ │ │ │ │
│ │ │climatice asupra │ │ │ │ │ │
│ │ │resurselor │ │ │ │ │ │
│ │ │- Sisteme │ │ │ │ │ │
│ │ │inteligente │ │ │ │ │ │
│ │ │- Oraşul │ │ │ │ │ │
│ │ │inteligent │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Econano-tehnologii│ │ │ │ │ │
│ │ │şi materiale │ │ │ │ │ │
│ │ │avansate │ │ │ │ │ │
│ │ │Echipamente de │ │ │ │ │ │
│ │ │transport │ │ │ │ │ │
│ │ │- Noi generaţii de│ │ │ │ │ │
│ │ │vehicule şi │ │ │ │ │Econano-tehnologii│
│ │Econano-tehnologii şi │tehnologii │ │ │Econano-tehnologii│Econano-tehnologii│şi materiale │
│ │materiale avansate: │ecologice şi │Econano-tehnologii│ │şi materiale │şi materiale │avansate │
│ │1. Textile (design │eficiente │şi materiale │Econano-tehnologii│avansate │avansate │1. Sectorul │
│4. │inovativ de produs - nano │energetic │avansate │şi materiale │1. Sectorul │1. agroalimentar │medical şi │
│Econano-tehnologie│bio, textile cu senzori │- Echipamente │1. Localităţi │avansate │construcţii şi │2. cosmetice şi │farmaceutic │
│şi materiale │încorporaţi - textile │pentru producerea │inteligente │1. Inginerie │materiale de │suplimente │2. Sectorul IT şi │
│avansate │funcţionale cu │de bioresurse │2. Industria şi │industrială şi │construcţii, │alimentare │industriile │
│ │aplicabilitate în │- Tehnologii, │cercetarea de │transporturi │inclusiv energie │3. sănătate │creative │
│ │medicină, textile │echipamente şi │înaltă tehnologie │ │2. Sectorul │4. mobilă │3. Silvicultura, │
│ │inteligente, vestimentaţie│sisteme tehnice │ │ │textile, pielărie │5. hârtie, │prelucrarea │
│ │ │pentru producţia │ │ │şi încălţăminte │plastic, ambalare │lemnului şi │
│ │ │de bioresurse │ │ │ │ │industria mobilei │
│ │ │- Tehnologii de │ │ │ │ │ │
│ │ │depoluare │ │ │ │ │ │
│ │ │- Tehnologii de │ │ │ │ │ │
│ │ │depoluare şi │ │ │ │ │ │
│ │ │valorificare a │ │ │ │ │ │
│ │ │deşeurilor │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │- Materiale │ │ │ │ │ │
│ │ │- Substituţia │ │ │ │ │ │
│ │ │materialelor │ │ │ │ │ │
│ │ │critice şi │ │ │ │ │ │
│ │ │creşterea duratei │ │ │ │ │ │
│ │sinergică, up-cycling │de funcţionare a │ │ │ │ │ │
│ │deşeuri textile şi slow │materialelor prin │ │ │ │ │ │
│ │fasion, digital fashion, │acoperiri │ │ │ │ │ │
│ │fabricaţie inteligentă - │funcţionale │ │ │ │ │ │
│ │senzori, software de │- Materiale │ │ │ │ │ │
│ │urmărire, roboţi │polimerice, │ │ │ │ │4. Mediul │
│ │industriali) │nanomateriale, │ │ │ │ │construit │
│ │2. Noi materiale │nanotehnologii │ │ │ │6. tehnologii de │sustenabil │
│ │(exploatarea firelor │- Materiale şi │ │ │ │prelucrare a │5. Industria │
│ │naturale, biomateriale │tehnologii pentru │ │ │3. Sectorul │metalului │uşoară │
│ │avansate, textile tehnice,│sănătate │ │ │componente pentru │7. tehnologii de │6. Sectorul │
│ │structuri tricotate cu │- Materiale pentru│ │ │automobile │producţie │agroalimentar │
│ │proprietăţi termice, │energie │ │ │ │ │7. Industria │
│ │tricoturi pentru protecţie│- Materiale pentru│ │ │ │ │aerospaţială │
│ │mecanică, structuri │dezvoltarea │ │ │ │ │8. Industria auto │
│ │textile compozite, │infrastructurii, │ │ │ │ │şi mecatronică │
│ │materiale noi pentru │construcţiilor şi │ │ │ │ │ │
│ │construcţii, materiale │mijloacelor de │ │ │ │ │ │
│ │ecologice) │transport │ │ │ │ │ │
│ │ │- Materiale │ │ │ │ │ │
│ │ │avansate si │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnologii │ │ │ │ │ │
│ │ │destinate │ │ │ │ │ │
│ │ │aplicaţiilor de │ │ │ │ │ │
│ │ │nişă ale economiei│ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │Sănătate: │ │ │ │ │ │Sănătate │
│ │1. Sănătate şi turism │ │ │ │ │ │1. Turismul │
│ │pentru un stil de viaţă │ │ │ │ │ │balnear │
│ │sănătos (recuperare │ │ │Sănătate │ │Sănătate │2. Sectorul │
│ │medicală, │ │ │Biotehnologii │Sănătate │1. agroalimentar │medical şi │
│5. Sănătate │balneo-fiziokinetoterapie,│Sănătate │Sănătate │(inclusiv: │1. Sectorul │2. cosmetice şi │farmaceutic │
│ │nutriţie si dietetică, │ │ │medicină │agroalimentar │suplimente │3. Sectorul │
│ │bioingineria reabilitării,│ │ │fundamentală şi │2. TIC │alimentare │agroalimentar │
│ │slow food şi alimentaţie │ │ │aplicativă) │ │3. Sănătate │4. Sectorul IT şi │
│ │sănătoasă, soluţii TIC │ │ │ │ │ │industriile │
│ │pentru turism, marketing │ │ │ │ │ │creative │
│ │şi promovare creativă) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Turismul şi │Inginerie │ │ │ │
│ │ │ │identitatea │industrială şi │ │ │ │
│ │ │ │culturală │transporturi │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Localităţi │ │ │ │ │
│ │ │ │inteligente │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Construcţia de │ │ │ │ │
│ │ │ │maşini, componente│ │ │ │ │
│ │ │ │şi echipamente de │ │ │ │ │
│ │ │ │producţie │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016