Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 695 din 30 iunie 2016  privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 695 din 30 iunie 2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 7 iulie 2016

    Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
──────────
    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────

    ART. 2
    Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                     Viceprim-ministru,
              ministrul economiei, comerţului
            şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
                    Costin Grigore Borc


    Bucureşti, 30 iunie 2016.
    Nr. 695.

    ANEXĂ

                  Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis
          prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare


    1. Obiectivul Programului
    Programul naţional multianual de microindustrializare, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentală din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.
    Obiectivul Programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.
    Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.
    Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
    2. Bugetul schemei de minimis şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis
    Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26 la Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 este de 60.890.000 lei.
    Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 244 de beneficiari.
    Schema este valabilă până la 31 decembrie 2016, plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2016.
    3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului
    3.1. Noţiunea de "întreprindere unică" include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.
    3.2. Pot beneficia de prevederile Programului societăţile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
    c) au capital social integral privat;
    d) Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
    e) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
    f) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul înscrierii online, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) au cel puţin 2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;
    h) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
    i) au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale implementate prin OTIMMC, în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani şi au renunţat parţial sau total la finanţare);
    j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
    În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la litera j, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
    În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012*1) al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
──────────
    *1) REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. (2) - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500.000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali").
──────────

    Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.
    Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.
    Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
    k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
    l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile şi penalităţile aferente;
    m) au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale implementate prin OTIMMC, de care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au beneficiat de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani);
    Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului, să păstreze locurile de muncă create prin program conform numărului şi tipului (absolvent/şomer) de locuri de muncă pentru care a primit punctaj în planul de investiţii şi numărul locurilor de muncă pe perioadă nedeterminată existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere. În caz contrar, ajutorul acordat se recuperează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015 şi prevederilor prezentei proceduri de implementare.
    3.3. Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:
    - 10 Industria alimentară
    - 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;
    - 13 Fabricarea produselor textile;
    - 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
    - 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
    - 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
    - 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
    - 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
    - 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
    - 24 Industria metalurgică;
    - 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
    - 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
    - 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
    - 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
    - 31 Fabricarea de mobilă;
    - 32 Alte activităţi industriale n.c.a.
    3.4. (1) Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:
    a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000*2):
──────────
    *2) Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 dec 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură
──────────

    - 031 - Pescuitul
    - 032 - Acvacultura
    b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;
    c) activităţi de prelucrare şi comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
    a. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    b. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);
    Prin "prelucrarea produselor agricole" se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin "comercializarea produselor agricole" se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.
    d) activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.
    În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
    Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.
    (2) Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC, afini şi rudele acestora până la gradul II inclusiv, ofertanţi sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile ori în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC rudele acestora până la gradul II inclusiv, respectiv afini. Aplicantul va depune la decont o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de achiziţie, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.
    Notă referitoare la conflictul de interese:
    Legislaţie conexă: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;

    4. Tipurile de ajutor financiar
    4.1 Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat, selectaţi printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiţionată şi suficient de promovată, programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003.
    4.2. Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
    - Alocaţie Financiară Nerambursabilă - maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de valorile specificate în Anexa nr. 13 la prezenta procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250.000 lei/beneficiar;
    - Contribuţie proprie - minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
    4.3. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
    a) Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) conform grupa 2. subgrupa 2.1. din HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor (codului CAEN accesat) pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale.
    b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
    c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
    d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse şi servicii (francize*3), etichetare ecologică, licenţe), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
──────────
    *3) se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;
──────────

    e) Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă;
    f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate*4). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie funcţionale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La depunerea cererii de eliberare AFN, spaţiul trebuie să figureze ca punct de lucru şi cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locaţie*4);
──────────
    *4) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate
──────────

    g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
    h) Realizarea unei pagini web*5) pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN şi pe toată perioada de monitorizare;
──────────
    *5) Pagina web se realizează în limba română şi trebuie să fie funcţională la data depunerii decontului.
──────────

    i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie*6) pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
──────────
    *6) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    j) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
    k) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;
    l) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
    m) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa, dar nu mai mult de 9600 lei - această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare). La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanţă. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.
    4.4 În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor/subactivităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităţilor/subactivităţilor (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuţie/vânzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt detaliate activităţile codului CAEN în "Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev 2".
    Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia celui prevăzut la lit. l), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.
    4.5. Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi, iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.
    4.6. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, secondhand şi care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.
    4.7. Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată.
    4.8. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Oficiilor Teritoriale pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (denumite în continuare OTIMMC) bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către OTIMMC. Această asigurare poate fi făcută şi anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către OTIMMC anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.
    4.9. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţionarea în condiţii de piaţă.
    Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislaţia în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minim trei), ofertele primite (care să cuprindă specificaţiile tehnice solicitate prin cererile de ofertă), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului, împreună cu declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se află în cazurile prevăzute la art 3.4.(2) din Procedură. Dosarul de achiziţie se întocmeşte pentru toate bunurile şi serviciile eligibile cu exceptia comisionului de garantare. Nerespectarea cerinţelor de mai sus conduce la respingerea decontului.
    4.10. Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în anul 2016. Se exceptează de la această prevedere firmele incubate şi beneficiarii de cursuri UNCTAD Empretec care pot să primească ajutor pe cel mult 2 programe, în limita plafoanelor stabilite prin Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.
    O întreprindere nu poate avea în acelaşi timp calitatea de beneficiar şi cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achiziţionate şi decontate în cadrul programului.
    4.11. Beneficiarul de AFN are obligaţia să angajeze până la depunerea decontului minim 2 salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi şi să menţină numărul de salariaţi pe perioadă nedeterminată existenţi la momentul deschiderii înscrierii on-line a planului de afaceri cumulat cu locurile de muncă cu normă întreagă şi pe perioadă nedeterminată nou create în cadrul programului, pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocaţiei financiare nerambursabile;

    5. Procedura de înscriere în Program

    5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe pagina web www.aippimm.ro.
    5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web a instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.
    5.3. (1) Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului şi să se regăsească în toată documentaţia, aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a programului. După confirmare aplicaţia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate conform anexei nr. 1 la prezenta procedură.
    În cadrul planului de afaceri se încarcă cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa nr. 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii, însoţită de următoarele documente justificative:
    a) Situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au sediul operatorii economici (Art. III din OUG nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare.
    b) certificat constatator extins, în original sau emis on-line de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul societatea, în care să se menţioneze acţionarii, reprezentanţii legali ai societăţii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum şi activităţile autorizate ale societăţii, emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare; (Lipsa acestor menţiuni din certificatul constatator duce la respingerea administrativă).
    c) Declaraţia pe propria răspundere - Anexa nr. 2 la prezenta procedură
    d) Declaraţia de IMM - Anexa nr. 5 şi Anexa nr. 6 (dacă este cazul)
    e) declaraţie pe propria răspundere din partea Asociatului/Acţionarului/din care să reiasă faptul că a mai avut/are, sau nu a mai avut/are altă societate;
    f) declaraţie pe propria răspundere din partea Asociatului/Acţionarului/Administratorului din care să reiasă faptul că nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale pentru sediul social şi toate punctele de lucru.
    g) declaraţie pe propria răspundere că asociaţii/administratorii nu au calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în anul 2016.
    (2) în vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile calendaristice de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. În cazul în care nu sunt completate coerent şi cu detalii toate punctele şi subpunctele din cadrul fiecărei secţiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere.
    5.4. Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent la transmiterea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.
    5.5. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
    5.6. (1) În momentul salvării şi trimiterii datelor înregistrate în aplicaţie în cadrul planului de afaceri online, solicitantul va avea disponibilă opţiunea de tipărire a datelor înregistrate în aplicaţie. Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării şi cu datele corespunzătoare completate de către acesta, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului imediat după trimiterea datelor.
    (2) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 şi în conformitate cu punctajul obţinut în urma preselectării solicitanţilor, se va publica pe pagina web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanţii acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul Programului, precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 50 de puncte. Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:
    - numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;
    - numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul absolvenţilor începând cu anul 2014/şomerilor;
    - valoarea procentului aferent aportului propriu;
    - valoarea profitului din exploatare la 31.12.2015;
    - ponderea investiţiei în mijloace fixe prevăzute la pct. 2.1 şi 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) din HG nr. 2139/2004;
    - asociatul/acţionarul/nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/acţionar în altă societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
    - societatea/asociaţii/acţionarii nu a/au mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării IMM în ultimii 3 ani;
    - data şi ora înscrierii în program.
    După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect, denumit număr RUE.
    (3) UPSEC din cadrul OTIMMC va transmite prin e-mail, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea pe pagina web a listelor prevăzute la alin. (1), solicitanţilor care au îndeplinit punctajul minim de 50 de puncte scrisori de înştiinţare cu privire la acceptarea acestora în vederea evaluării administrative, precum şi scrisori de respingere a finanţării solicitanţilor care au obţinut mai puţin de 50 de puncte la evaluarea automată a planurilor de investiţii completate on-line, semnate şi ştampilate de către Şeful OTIMMC.
    6. Verificarea şi selecţia beneficiarilor
    În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului, denumită în continuare UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC.
    6.1. (1) Verificarea planurilor de afaceri on-line se va face în termen de 30 de zile lucrătoare astfel:
    a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii solicitările vor fi evaluate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în planul de investiţii. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 3 la prezenta procedură vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.
    b) verificarea planurilor de afaceri (anexa nr. 1 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care OTIMMC constată că solicitanţii nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului sau nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări al bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.
    (2) Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, completarea explicită şi cu detalii a tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codurile CAEN eligibile, încadrarea corectă a obiectului/obiectelor finanţării în categoriile prevăzute la punctul 4.3. inclusiv a legăturii directe a activelor achiziţionate cu fluxul subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri, corelarea proiecţiilor financiare cu partea descriptivă a proiectului, se realizează de către Unităţile de Programare, Selectare, Evaluare şi Contractare(UPSEC) din cadrul OTIMMC şi conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia; Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului, se transmite de către OTIMMC solicitantului.
    Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Clarificările solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate la clarificări conduce la respingerea proiectului.
    (3) Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt corecte/reale/coerente, explicite şi cu detalii, conform cerinţelor din planul de afaceri, ele generând sau nu un punctaj diferit de cel generat de aplicaţie sau nu se realizează corelarea datelor din proiecţiile financiare cu partea descriptivă a proiectului, solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.
    În cazul în care nu sunt completate conform cerinţelor din Planul de Afaceri toate punctele şi subpunctele din cadrul fiecărei secţiuni sau nu sunt respectate cerinţele de la pct. 6.1 (1) lit. b) (2), aplicantul va primi scrisoare de respingere.
    6.2. În cadrul Programului se finanţează implementarea planurilor de afaceri în ordinea punctajului şi în limita bugetului programului, care au obţinut cel puţin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri.
    6.3. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
    6.4. Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.
    6.5. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    - datele de identificare ale solicitantului;
    - obiectul contestaţiei;
    - motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    - dovezile pe care se întemeiază;
    - semnătura reprezentantului legal.
    6.6. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul OTIMMC, formată din membrii care nu au participat la procesul de evaluare.
    6.7. Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax, email, sau prin poştă, cu confirmare de primire.
    6.8. (1) După finalizarea verificării, solicitanţii acceptaţi de principiu pentru finanţare vor primi prin fax, e-mail sau poştă, scrisoarea privind acordul de principiu pentru finanţare, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC, urmând ca în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, beneficiarii să semneze la sediul OTIMMC Contractul de finanţare (anexa nr.9 la prezenta Procedură). În vederea semnării Contractelor de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: extras de cont semnat de către ofiţerul bancar (eliberat cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de data depunerii) care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării/contract/linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din România, şi care vor acoperi cel puţin valoarea cofinanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile. Dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului va fi prezentată la sediul OTIMMC la momentul semnării contractului de finanţare de către părţi.
    (2) La data semnării contractului aplicanţii au obligaţia să depună la OTIMMC:
    - certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului;
    - certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă.
    - Cererea tip de acord de principiu pentru finanţare
    - Certificatul constatator care a fost încărcat on-line, în formă extinsă, în original sau emis online de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic.
    (3) În cazul în care OTIMMC constată neconcordanţe în informaţiile furnizate sau solicitanţii nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, nu depun documentele prevăzute la 6.8.(2), documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat la subpct. 6.8. alin. 1, solicitanţii vor primi scrisoare de înştiinţare a respingerii la finanţare, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC.
    (4) Contractul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul contractului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare semnat de părţi.
    (5) În maxim 45 de zile calendaristice de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 11 noiembrie 2016, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul OTIMMC în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea decontului dar nu mai târziu de 2 decembrie 2016. Reprezentanţii UMCR vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    (6) În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială, sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.
    6.9. Termenul de 45 de zile se poate prelungi doar cu acordul coordonatorului de program la propunerea OTIMMC pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă o singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant la sediul OTIMMC cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului. Prelungirea nu poate depăşi termenul limită de efectuare a cheltuielilor, respectiv 11 noiembrie 2016.
    6.10. AFN va fi eliberată beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile şi plata integrală a cheltuielilor aferente finanţării acesteia/acestora, în conformitate cu contractul de finanţare semnat între părţi, însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (anexa nr. 9).
    6.11. (1) Acordarea AFN de către Unităţile de Plată(UP) din cadrul OTIMMC se face pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 11 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la OTIMMC, însoţită de următoarele documente îndosariate:
    a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;
    b) documentele justificative care însoţesc formularul de decont, în original şi 1 fotocopie certificată, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către UPSEC, prin semnătura şi ştampila reprezentantului UPSEC;
    c) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/ achiziţionate este/sunt nou/noi/ şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) copie certificată de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat, cu codul de clasificare al acestuia;
    e) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2017, către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 8 la prezenta procedură;
    f) contract/poliţă de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionată în favoarea OTIMMC, cu menţiunea reînnoirii pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare). Această asigurare poate fi făcută şi anual cu clauză de prelungire cu obligativitatea trimiterii către OTIMMC anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.
    g) dovada înregistrării brevetului de invenţie/mărcii de produs sau serviciu/indicaţiei geografice/design industrial la O.S.I.M.
    h) cartea de identitate a vehiculului achiziţionat, din care să rezulte categoria de folosinţă;
    i) dosarul de achiziţie conform pct. 4.9. iar pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;
    j) dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie (contract de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară, antecontract de vânzare-cumpărare întabulat), iar pentru spaţiile din elemente prefabricate se va prezenta dovada deţinerii în proprietate/folosinţă a terenului înregistrată la notariat/primărie/organ fiscal, certificat de urbanism, autorizaţie de construcţie (dacă este cazul), extras de carte funciară precum şi raportul de evaluare a activului întocmit de expert autorizat ANEVAR, cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate;
    k) pentru francize - contractul cu francizorul, tradus în limba română şi legalizat (dacă este cazul), factura fiscală, tradusă în limba română şi legalizată (dacă este cazul), copia manualului operaţional/de operaţiuni, dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;
    l) pentru licenţe şi software - contractul cu furnizorul, tradus în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi), factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi);
    m) pentru etichetare ecologică - documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat;
    n) pentru cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de formare şi dovada autorizării, factură fiscală, în original şi copie certificată, copie certificată după diploma/adeverinţă de absolvire;
    o) pentru consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului şi implementarea proiectului - contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă*7); certificatul constatator al furnizorului de consultanţă cu codul autorizat din CAEN clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original şi copie certificată, proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă;
──────────
    *7) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi obiectul serviciilor de consultanţă furnizate.
──────────

    p) pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului - dovada creării acestora se va face la depunerea decontului, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, încheiat pe perioada nedeterminată şi ulterior, pe toată perioada de raportare se va face dovada menţinerii acestora, precum şi a celor existente la momentul deschiderii înscrierii on-line a planului de afaceri cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES, Registru salariaţi din Revisal şi Contract pe salariat din REVISAL). Prin loc de muncă nou creat se înţelege faptul că între angajator şi noul angajat să nu fi existat raporturi de muncă în ultimele 12 luni calendaristice.
    r) pentru fiecare tip de cheltuială efectuată conform planului de afaceri, la formularul de decont se anexează instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/ chitanţă/ cotor filă cec/ foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română şi legalizate).
    s) certificat constatator din care să rezulte autorizarea codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare la locul implementării proiectului (în cazul în care codul CAEN a fost autorizat la locul implementării după depunerea cererii de finanţare).
    ş) declaraţie pe propria răspundere că asociaţii/acţionarii nu au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în anul 2016.
    Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Solicitarea de clarificări nu vizează completarea dosarului de decont cu documente greşite/lipsă. Clarificările solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen, respectiv a tuturor documentelor solicitate conduce la respingerea proiectului.
    (2) Întreaga documentaţie va fi depusă în 2 exemplare: 1 original şi 1 fotocopie certificată.
    (3) Virarea efectivă a sumei care constituie AFN către beneficiar, se face de către UP, pe baza deciziei şefului OTIMMC, exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul OTIMMC o unitate de plată, denumită în continuare UP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia şefului OTIMMC.
    (4) OTIMMC nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor după verificarea conformităţii fotocopiilor, fie prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul OTIMMC.
    6.12. Cele 2 exemplare ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse la sediile OTIMMC (anexa nr. 4 la prezenta procedură).
    I. Destinatar:
    - OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedură);
    - UPSEC: Programul naţional multianual de microindustrializare
    II. Expeditor:
    - nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    - denumirea completă a operatorului economic solicitant;
    - nr. de înregistrare la ORC;
    - CUI/codul de înregistrare fiscală;
    - suma AFN solicitată;
    - adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.
    În cazul în care sunt necesare clarificări privind cheltuielile pentru care se solicită finanţare, aplicantului i se transmite Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Completările solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.
    6.13. Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare. Nu se admite modificarea procentelor de finanţare menţionate în schema de finanţare din planul de afaceri.
    6.14. Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.
    6.15. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii Contractului de finanţare, nu sunt eligibile, cu excepţia celor de la pct. 4.3 lit. l) şi lit. m).
    6.16. Decontarea se face într-o singură tranşă pentru toate activităţile pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora.
    6.17. Un exemplar al dosarului de eliberare a AFN, aprobat de UPSEC, însoţit de contractul de finanţare, vor fi depuse spre plată la unitatea de plată din cadrul OTIMMC.
    6.18. În vederea implementării şi monitorizării Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC.
    6.19. (1) în cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UPSEC din cadrul OTIMMC a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (anexă la contractul de finanţare), aceştia au obligaţia de a transmite la OTIMMC personal, prin poştă sau curier, cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 10 la prezenta procedură. În situaţia în care aplicantul admis la finanţare renunţă la implementarea planului de afaceri fără a depune cerere-tip de renunţare totală/parţială, acesta nu va mai beneficia de finanţare în cadrul programelor derulate de minister în următorii 3 ani fiscali.
    (2) Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare formulate conform alin. (1).
    (3) Beneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificare numai dacă, prin această modificare, punctajul obţinut la completarea on-line a planului de afaceri nu se modifică.
    (4) Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.
    7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea AFN
    7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul OTIMMC.
    7.2. Reprezentanţii OTIMMC au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului OTIMMC asupra utilizării AFN acordate prin Program.
    7.3. Verificarea la faţa locului vizează realitatea, legalitatea şi stadiul de realizare a investiţiei, existenţa activelor achiziţionate în evidenţele contabile ale societăţii şi îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a primit punctaj la evaluarea on-line. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa de control trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţării. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contract sau în procedura de implementare a programului, UMCR va propune recuperarea totală sau parţială a ajutorului de minimis acordat, şi va anunţa coordonatorul programului că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente.
    7.4. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015.
    Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.
    7.5. Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul OTIMMC, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau fax, cu confirmare de primire, a formularului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta Procedură, în conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 7). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 iunie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă. Formularul de raportare se va transmite letric şi electronic în format editabil (word/excel). În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare din bugetul Ministerului derulate prin OTIMMC pentru o perioadă de 3 ani.
    7.6. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN.
    7.7. UMCR monitorizează realitatea, legalitatea şi stadiul de realizare a investiţiei, existenţa activelor achiziţionate în evidenţele contabile ale societăţii şi îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a primit punctaj la evaluarea on-line.
    7.8. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri, inclusiv neîndeplinirea de către beneficiarii de AFN a indicatorilor pentru care s-a primit punctaj la evaluarea online, duce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzi şi penalităţile aferente.
    7.9. În situaţia în care, pe durata derulării programului, beneficiarul ajunge în situaţia de faliment, dizolvare sau insolvenţă se va proceda la recuperarea bunurilor achiziţionate prin Program.
    8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis
    8.1. Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie, anexa nr. 2 la prezenta procedură, privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE, publicat în L352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs.
    8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral la adresa www.aippimm.ro şi în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.3. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
    8.4. Furnizorul de ajutor de minimis, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
    8.4.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    8.4.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*8), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
──────────
    *8) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007
──────────

    8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    OTIMMC, va informa în scris beneficiarul prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013, menţionând titlul acestuia şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    8.6. OTIMMC va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
    8.7. (1) Furnizorul de ajutor de minimis va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de OTIMMC, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.
    (2) Pentru realizarea acestei evidenţe, OTIMMC vor transmite către furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.
    8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.
    8.9. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat/minimis.
    9. Confidenţialitate
    9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii OTIMMC şi UCSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    9.2. Ministerul şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).
    10. Precizări
    Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării AFN în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul OTIMMC, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 1 martie 2017.
    Prezenta procedură se aprobă prin Ordin de Ministru şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.


    ANEXA 1
    - PO.IP-08 -

                             CONŢINUT PLAN AFACERI

             Programul naţional multianual de microindustrializare
                                      2016


    SECŢIUNI:
    1. DATE GENERALE/CERERE DE FINANŢARE
    2. VIZIUNE, STRATEGIE
    3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ
    4. PREZENTAREA PROIECTULUI
    5. ANALIZA PIEŢEI
    6. PROIECŢII FINANCIARE
    7. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII

    1. DATE GENERALE/CERERE DE FINANŢARE

    1. Numele firmei: ┌─────────────┐
                                                      └─────────────┘
    2. Codul unic de înregistrare: ┌─────────────┐
                                                      └─────────────┘
    3. Forma juridică de constituire: ┌─────────────┐
                                                      └─────────────┘
    4. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: ┌─────────────┐
                                                      └─────────────┘
    5. Data începerii efective a activităţii: ┌─────────────┐
                                                      └─────────────┘
    6. Activitatea principală a societăţii şi codul ┌─────────────┐
    CAEN al activităţii principale: Codul CAEN al └─────────────┘
    activităţii pentru care se solicită AFN:

    7. Natura capitalului social:
 ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ Natura capitalului social (%) │ Privat │
 ├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ Român │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ Străin │ │
 └───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

    8. Valoarea capitalului: ┌─────────────┐
                                                      └─────────────┘
    9. Valoarea profitului din exploatare la 31.12.2015
                                                      ┌─────────────┐
                                                      └─────────────┘
    Se va puncta conform grilei de mai jos:
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
 │Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2015 │ 10 puncte│
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2015 │ 0 puncte│
 └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

    10. Principalii indicatori ai activităţii curente:
 ┌─────────────────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┐
 │ Indicator │ 2014 │ 2015 │2016 - Data ultimei │
 │ │ │ │balanţe de verificare │
 │ │ │ │contabilă încheiate │
 ├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
 │Cifra de afaceri │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
 │EBITDA = Rezultat din exploatare + │ │ │ │
 │amortizare │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
 │% în CA │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
 │Profit brut │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
 │% în CA │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
 │Active totale, din care: │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
 │- Active imobilizate │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
 │- Active circulante │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
 │Capitaluri proprii │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
 │Credite bancare&leasing-uri │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
 │Credite asociaţi/firme din grup │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
 │Datorii furnizori │ │ │ │
 └─────────────────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┘
 (Bilanţurile contabile pe ultimii 2 ani, precum şi ultima balanţă de
 verificare contabilă trebuiesc ataşate).

   11. Adresa, telefon/fax, e-mail: ┌─────────────┐
                                                       └─────────────┘
   12. Persoană de contact: ┌─────────────┐
                                                       └─────────────┘
   13. Conturi bancare deschise la: ┌─────────────┐
                                                       └─────────────┘
   14. Asociaţi, acţionari principali: ┌─────────────┐
                                                       └─────────────┘
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────┐
 │Numele şi prenumele/ │Domiciliu/ │Pondere în Capital social % │
 │Denumire │sediul societăţii │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 └─────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────┘

    15. Prezentarea societăţilor din grup: Pentru fiecare societate din grup
 se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea
 ce solicita AFN, data începerii activităţii, principalele activităţi
 generatoare de venituri operaţionale, CA, Rezultat exploatare, Rezultat net,
 total active, Active imobilizate, total datorii, Datorii către bănci şi
 societăţi de leasing, situaţia actuală a societăţii (în funcţiune, activitate
 suspendată, în insolvenţă).
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    16. Care au fost principalele modificări/schimbări/puncte de reper ale
 afacerii dvs de la înfiinţare până în prezent (modificări ale structurii
 asociaţilor/acţionarilor; modificări ale obiectului de activitate,
 introducerea unor servicii/produse noi, dezvoltarea afacerii prin crearea unor
 puncte de lucru noi/creşterea suprafeţei/achiziţia de active noi/identificarea
 de clienţi noi)?
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Se descarcă se completează, semnează şi se încarcă în aplicaţie:
    - Cererea tip de acord de principiu (Anexa 3),
    - Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria
 întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 5 şi 6 după caz),
    - Declaraţia de minimis (anexa 2)
    Se încarcă în aplicaţie certificatul constatator, declaraţiile pe propria
 răspundere din partea Asociatului/Acţionarului menţionate la art. 5.3
 alin. (1) litera e), f) şi g) din Procedură.


    2. VIZIUNE, STRATEGIE

    În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:
    A.
    - Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit?
    ● Produsul 1,2,3
    ● Serviciile 1,2,3,
    ● Activitatea 1,2,3...

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pe care accesaţi programul. │
 │Factorii pe care îi consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: │
 │localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, experienţa │
 │anterioară a întreprinzătorului etc.). │
 │ Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de │
 │muncă, materiale şi băneşti pentru realizarea obiectivelor propuse. │
 │ - viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi │
 │organizaţia în viitor; │
 │ - analiza situaţiei curente şi identificarea misiunii întreprinderii, o │
 │istorie a obiectivelor, politicilor şi realizărilor sale; │
 │ - examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe │
 │termen lung. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    B1.
    - Cine vor fi clienţii tăi şi care este localizarea acestora (judeţ, regiune, ţară şi distanţa faţă de locaţia proiectului)?
    ● Persoane fizice (inclusiv segment de vârstă şi venituri)
    ● Societăţi comerciale (inclusiv din ce domenii provin şi mărimea acestora)
    ● Instituţii bugetare (precizaţi tipul instituţiei)

 ┌────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┐
 │Clienţi/ │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │
 │grupe de clienţi├───────┬─────┼────────┬──────┼────────┬─────┼───────┬──────┤
 │ │ LEI │ % │ LEI │ % │ LEI │ % │ LEI │ % │
 ├────────────────┼───────┼─────┼────────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼───────┼─────┼────────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼───────┼─────┼────────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
 │Total cifră de │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │afaceri │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────┴───────┴─────┴────────┴──────┴────────┴─────┴───────┴──────┘


    B2.
    - Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!
    ● La ce cifră de afaceri/profit?
    ● La ce număr de angajaţi?

 ┌────────────────────────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
 │Obiective (Indicatori ţintă)│ UM │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │
 ├────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │Cifra de afaceri, din care: │ LEI │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │- Export │ LEI │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │Profit │ LEI │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │Număr de salariaţi │ Număr persoane │ │ │ │ │
 └────────────────────────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


    C.
    - Care sunt "punctele tari" care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice, cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţă în domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de muncă, flexibilitate). În această secţiune faceţi analiza SWOT a afacerii dumneavoastră.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Se vor detalia minim trei aspecte pentru fiecare secţiune SWOT. │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    D1.
    - Activităţi necesare implementării proiectului (de ex. asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare implementării proiectului; recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal; acţiuni de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc);

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    D2.
    - Durata de implementare a proiectului calculată între data contractării AFN şi data estimativă de începere a activităţii. Este perioada dintre prima luna după semnarea contractului de finanţare şi luna în care se finalizează implementarea ultimei activităţi din proiect.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

    Istoric
    În această secţiune încercaţi să răspundeţi la întrebări de genul:
    - Cum a apărut ideea Dvs. de afacere?

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Scurtă descriere a ideii de afacere. De la ce a pornit ideea de afacere,│
 │dacă există un studiu relevant pe baza căruia s-a iniţiat acest tip de │
 │afacere, etc. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    - Care au fost principalele etape de dezvoltare a proiectului până în prezent?/ Acţiuni întreprinse până la solicitarea creditului şi a AFN (dacă este cazul).

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    - Ce activităţi generează astăzi profitul firmei şi sursele de dezvoltare?

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Afacerea/activitatea curentă. Descrieţi pe scurt produsele şi/sau │
 │serviciile oferite. Precizaţi sursele de dezvoltare ale afacerii (ex. │
 │proprii, credit bancar, finanţări nerambursabile, etc.) │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Numărul total de angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere:
    []
    Întreprinderea are cel puţin 2 angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere
    DA []
    NU []
    Întreprinderea are cel puţin 1 angajat la momentul deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere
    DA []
    NU []
    Se va încărca în aplicaţie în format pdf sau jpg extras REGES, registrul salariaţi din REVISAL privind înregistrarea contractelor care să cuprindă evidenţa tuturor angajaţilor şi ultimul stat de plată.
    Se va puncta conform grilei de mai jos:

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
 │Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul deschiderii │ 10 puncte│
 │aplicaţiei electronice │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │Societatea are cel puţin 1 angajat la momentul deschiderii │ 5 puncte│
 │aplicaţiei electronice │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │Societatea NU are angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei │ 0 puncte│
 │electronice │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


    Societatea/Asociatul/Acţionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale pentru sprijinirea IMM-urilor
    Nu a mai beneficiat []
    A mai beneficiat []

    Se va puncta conform grilei de mai jos:

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
 │Societatea/Asociatul/Acţionarul NU a mai beneficiat de │ 10 puncte│
 │alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programelor │ │
 │naţionale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │Societatea/Asociatul/Acţionarul A mai beneficiat de alocaţie │ 0 puncte│
 │financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale │ │
 │pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


    3.1. Management, Resurse umane

    Management:

 ┌───────────────────┬─────────────────────┬───────────┬──────────────────────┐
 │Nume şi prenume şi │Funcţia în societate │Experienţa │Studii/Specializări cu│
 │vârsta │şi principalele │în domeniu │impact asupra afacerii│
 │ │responsabilităţi pe │ │propuse │
 │ │scurt │ │ │
 ├───────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └───────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────────────┘


    Ataşaţi un Curriculum Vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă şi orice altă persoană relevantă.
    Se vor ataşa documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu şi experienţa.
    Reprezentant legal
    [] F [] M
    Vârstă reprezentant legal []

    Managementul unei organizaţii este determinant pentru evoluţia acesteia.
    Încercaţi să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre manageri va influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Descrieţi şi explicaţi în detaliu atribuţiile, responsabilităţile, │
 │calificările şi expertiza managerilor, relevante pentru derularea în │
 │condiţii optime a activităţii firmei. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Personal:
    Detaliere pe activităţi:

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ Activitatea │ Număr de salariaţi │Pregătirea profesională │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ Activitatea 1 │ │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ Activitatea 2 │ │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ Activitatea 3 │ │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ ... │ │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ TOTAL │ │ │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
   (Organigrama poate fi ataşată, dacă e cazul)


    Cine este angajatul "cheie", adică persoana care prin cunoştinţele pe care le deţine poate influenţa noul mers al afacerii (dacă este cazul)?

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Descrieţi responsabilităţi, calificări, experienţa angajatului "cheie". │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Cum se realizează/se va realiza monitorizarea personalului (modalităţi de supraveghere a personalului angajat)?

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Descrieţi modalităţile de supraveghere a personalului şi impactul │
 │acestora în eficienţa activităţii curente. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Care este/va fi modul de salarizare al personalului (descrieţi modul de salarizare/plată, premiere, penalizare)?

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Descrieţi şi explicaţi în detaliu politica de resurse umane. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Cum este asigurată securitatea muncii (metodele folosite pentru protecţia muncii)?

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Descrieţi detaliat dacă există un compartiment/persoană cu specializare │
 │în acest domeniu sau se va apela la o firmă care să asigure acest tip de │
 │serviciu. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ │ 2016*) │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Locuri de muncă nou create: │ │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

──────────
    *) Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată la momentul depunerii documentaţiei de decont.
──────────

    Se va calcula automat de către aplicaţie conform grilei de mai jos:

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
 │ locuri de muncă create ≥ 4 │ 20 puncte │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │ locuri de muncă create ≥ 3 │ 15 puncte │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │ locuri de muncă create ≥ 2 │ 10 puncte │
 └─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘


    Loc de muncă creat în 2016 ocupat de absolvent începând cu anul 2014:
    1 loc de muncă []
    2 locuri de muncă []
    Loc de muncă creat în 2016 ocupat de şomer:
    1 loc de muncă []
    2 locuri de muncă []
    Se va puncta conform grilei de mai jos:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
 │Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi │ 5 │
 │create în 2016 pentru 1 absolvent începând cu anul 2014/şomer │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi │ 10 │
 │create în 2016 pentru 2 absolvenţi începând cu anul 2014/şomeri │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    Dovada locurilor de muncă ocupat de absolvent începând cu anul 2014/şomer se va prezenta la momentul depunerii documentaţiei de decont.

    3.2 Activitatea curentă

    3.2.1. Produsele actuale -
    Descrieţi tipul de produse, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preţuri, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje în raport cu concurenţa:

 ┌──────────┬───────────────────┬──┬─────────────┬────────────────────────────┐
 │Produs │Cantitatea vândută │UM│Valoare - RON│Pondere în vânzările totale │
 │ │la ultima raportare│ │ │ │
 │ │financiară │ │ │ │
 ├──────────┼───────────────────┼──┼─────────────┼────────────────────────────┤
 │Produsul 1│ │ │ │ │
 ├──────────┼───────────────────┼──┼─────────────┼────────────────────────────┤
 │Produsul 2│ │ │ │ │
 ├──────────┼───────────────────┼──┼─────────────┼────────────────────────────┤
 │Produsul 3│ │ │ │ │
 └──────────┴───────────────────┴──┴─────────────┴────────────────────────────┘


    3.2.2. Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale şi servicii

 ┌───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────────┐
 │ │Cantitatea anuală│Valoarea anuală│Frecvenţa │
 │ │şi % în total │a achiziţiilor │aprovizionării│
 │ │necesar │(LEI) │şi Termene │
 │ │aprovizionare │ │de plată │
 │ │materie primă │ │ │
 ├───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Materie primă/serviciu ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤
 ├───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Materie primă/serviciu ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤
 ├───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Materie primă/serviciu ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤
 └───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────┘


    3.2.3. Descrierea procesului tehnologic actual
    Prezentaţi sumar fluxul tehnologic actual şi principalele utilaje şi echipamente utilizate în procesul tehnologic (se vor prezenta principalele activităţi necesare de la aprovizionarea cu materie primă până la vânzarea produselor şi echipamentele /utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea de producţie şi gradul de încărcare existent).
    Evidenţiaţi principalele probleme existente în fluxul tehnologic:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3.2.4. Echipamente existente
    Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport (mijloacele fixe) utilizate pentru realizarea cifrei de afaceri:

 ┌──────────┬─────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┐
 │Mijloc fix│Caracteristici tehnice │An │Proprietate/ │Valoare de │
 │ │(grad de automatizare/ │fabricaţie│închiriat │piaţă estimată│
 │ │specializare, capacitate │ │pe ** ani │ │
 │ │maximă de producţie, │ │ │ │
 │ │grad de utilizare/ │ │ │ │
 │ │încărcare existent │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └──────────┴─────────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┘


    3.2.5. Imobile existente

 ┌──────────┬───────────┬──────────────┬─────────────────┬────────────────────┐
 │Tip imobil│Destinaţie │An punere în │ Proprietate │Închiriate/luate în │
 │ │ │funcţiune, │ │folosinţă cu titlu │
 │ │ │stare fizică, │ │gratuit (comodat) │
 │ │ │ultima ├─────────┬───────┼───────┬────────────┤
 │ │ │modernizare/ │Valoare │Ipoteci│Valoare│Perioadă de │
 │ │ │reparaţie │contabilă│ │chirie │închiriere/ │
 │ │ │capitală, │ │ │ │folosinţă │
 │ │ │suprafaţă │ │ │ │gratuită │
 │ │ │utilă totală, │ │ │ │ │
 │ │ │suprafaţă │ │ │ │ │
 │ │ │ocupată │ │ │ │ │
 ├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └──────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴───────┴───────┴────────────┘


    Prezentaţi locul unde firma îşi desfăşoară activitatea şi cum sunt asigurate utilităţile necesare (energie electrică, apă, canal):

    4. PREZENTAREA PROIECTULUI

    4.1. Descrierea proiectului de investiţii
    Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie; dezvoltarea portofoliului de produse; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente specifice activităţii).

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului │
 │şi activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea. │
 │ Detaliaţi activităţile şi subactivităţile prin care se va realiza │
 │proiectul de investiţii, menţionând etapele de derulare a acestuia. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    4.2. Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi
    Adresa la care va fi implementat proiectul:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Acces la drumurile naţionale/judeţene şi mijloacele de transport:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Daţi detalii legate de locaţia implementării proiectului, în contextul │
 │amplasării acesteia în apropierea drumurilor naţionale/judeţene şi a │
 │accesului la mijloacele de transport. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Descriere locaţie din punct de vedere al vadului comercial:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Daţi detalii legate de amplasarea locaţiei unde se va derula proiectul, │
 │din perspectiva vadului comercial. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor aferente):

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Estimaţi costurile lunare pentru fiecare tip de utilitate necesare │
 │desfăşurării activităţii în locaţia implementării proiectului. │
 │ Detaliaţi cum se vor asigura utilităţile în cazul în care acestea nu │
 │există. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii parametrii ai contractului de închiriere (proprietar, suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie, etc).

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Detaliaţi termenii contractuali ai închirierii spaţiului prin prisma │
 │următorilor parametri: proprietar, suprafaţă închiriată, perioadă de │
 │închiriere, valoare chirie etc. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    4.3 Dimensionare valoare de investiţie

 ┌──────────┬─────────┬──────┬────────┬─────────┬────────────┬────────────┐
 │Element de│Furnizor │Număr │Valoarea│Valoare │Document de │Codul de │
 │investiţie│potenţial│Bucăţi│totală │eligibilă│fundamentare│clasificare │
 │ │ │ │fără TVA│ │valoare │şi durata de│
 │ │ │ │- lei │ │ │amortizare │
 │ │ │ │ │ │ │(ani) │
 ├──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
 │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
 └──────────┴─────────┴──────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────┘


    Nota: La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile
    Nota: se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului.

    4.4. Plan de finanţare a proiectului

    a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:

 ┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │Sursa de finanţare │ Fără TVA │
 │ ├────────────────┬──────────────┤
 │ │ RON │ % │
 ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
 │AFN │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
 │Alte surse (aport propriu) │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
 │TOTAL valoare de investiţie │ │ 100% │
 └────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘


    Se va puncta conform grilei de mai jos:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
 │Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% │ 20 puncte│
 │din valoarea eligibilă a proiectului │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% │ 15 puncte│
 │din valoarea eligibilă a proiectului │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% │ 10 puncte│
 │din valoarea eligibilă a proiectului │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


    Ponderea investiţiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 şi 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) din HG nr. 2139/2004 reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri
    DA []
    NU []
    Ponderea investiţiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 şi 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) din HG nr. 2139/2004 reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri
    DA []
    NU []
    Ponderea investiţiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 şi 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) din HG nr. 2139/2004 reprezintă mai puţin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri
    DA []
    NU []
    Se va puncta conform grilei de mai jos:

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
 │Ponderea investiţiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 şi 2.2 │ 15 │
 │(inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) din HG nr. 2139/2004 │ │
 │reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile │ │
 │înscrise în planul de afaceri │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
 │Ponderea investiţiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 şi 2.2 │ 10 │
 │(inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) din HG nr. 2139/2004 │ │
 │reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile │ │
 │înscrise în planul de afaceri │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
 │Ponderea investiţiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 şi 2.2 │ 0 │
 │(inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) din HG nr. 2139/2004 │ │
 │reprezintă mai puţin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile │ │
 │înscrise în planul de afaceri │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘


    Explicaţi cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii şi care este potenţial inovativ şi/sau creativ al Planul de afaceri.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Asociatul/Acţionarul are/a mai avut altă societate
    Are/a mai avut altă societate []
    NU are/a mai avut altă societate []

    Se va puncta conform grilei de mai jos:

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
 │Asociatul/Acţionarul NU a mai avut/NU are calitatea de asociat/ │ 5 │
 │acţionar în altă societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 cu │ │
 │completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de │ │
 │Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării │ │
 │microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri │ │
 │cu modificările şi completările ulterioare │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
 │Asociatul/Acţionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/acţionar în │ 0 │
 │altă societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 cu completările şi│ │
 │modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 │ │
 │pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de │ │
 │către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi │ │
 │completările ulterioare │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘


    5. ANALIZA PIEŢEI

    5.1. Piaţa actuală

    5.1.1. Principalii clienţi actuali
    Prezentaţi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicata, cu amănuntul, societăţi comerciale, agricultori etc) - dacă este cazul:

 ┌─────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────┐
 │ │Vânzări pe (principalii)│ (Grupe de) produse/servicii, LEI │Total│
 │ │ clienţi ├────────┬────────┬────────┬────────┼───┬─┤
 │ │ LEI │Produsul│Produsul│Produsul│Produsul│LEI│%│
 │ │ │1 │2 │3 │4 │ │ │
 ├─────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤
 │Clienţi │1 │ │ │ │ │ │ │
 │interni ├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤
 │ │2 │ │ │ │ │ │ │
 │ ├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤
 │ │3 │ │ │ │ │ │ │
 │ ├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤
 │ │Total piaţa internă │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤
 │Clienţi │1 │ │ │ │ │ │ │
 │externi ├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤
 │ │2 │ │ │ │ │ │ │
 │ ├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤
 │ │3 │ │ │ │ │ │ │
 │ ├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤
 │ │Total export │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────┴────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤
 │Total intern + export │ │ │ │ │ │ │
 └──────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───┴─┘


    Volumul vânzărilor actual pe grupe de produse (cantitativ şi nu valoric)

 ┌─────────────────┬──┬────────────────────────┬────────────────────────┬─────┐
 │Grupa de │UM│Cantitate către clienţi │Cantitate către clienţi │Total│
 │produse/servicii │ │interni │externi │ │
 ├─────────────────┼──┼────────────────────────┼────────────────────────┼─────┤
 │Produs 1 │ │ │ │ │
 ├─────────────────┼──┼────────────────────────┼────────────────────────┼─────┤
 │Produs 2 │ │ │ │ │
 ├─────────────────┼──┼────────────────────────┼────────────────────────┼─────┤
 │Produs 3 │ │ │ │ │
 ├─────────────────┼──┼────────────────────────┼────────────────────────┼─────┤
 │... │ │ │ │ │
 └─────────────────┴──┴────────────────────────┴────────────────────────┴─────┘


    Care este segmentul de piaţă actual din punct de vedere al locaţiei clienţilor, pe grupele de clienţi menţionate mai sus?

    Precizaţi distanţele medii (de la punctul de lucru până la clienţi) pe principalele grupe de clienţi.
    Care sunt principalele bariere în creşterea numărului de clienţi/creşterea vânzărilor către clienţi existenţi?

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.1.2 Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei
    Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră în raport cu cele oferite de concurenţă).

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.2. Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu

    5.2.1. Produsul nou
    Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
    - în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
    - în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs.
    - în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare, transport, garanţie, reparaţii etc);

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.2.2. Segmentul de piaţă
    Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice, birotică, turism etc.).

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei - locală, regională, naţională, internaţională etc. - cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali, mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de distribuţie a produselor/serviciilor?

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon, evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Riscuri majore identificate:
    5.2.3.1. riscuri de piaţă
    5.2.3.2. riscuri financiare
    5.2.3.3. riscuri legislative

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Prezentaţi modalităţile de minimizare a primelor trei riscuri majore

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi, cum aţi identificat clienţii potenţiali, cum veţi extinde piaţa sau identifica noi pieţe, etc.)
    Care va fi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicată, cu amănuntul, societăţi comerciale, agricultori etc.), structura acestora (% pe fiecare grupa) şi numărul pe fiecare grupa de clienţi

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Care este stadiul negocierilor cu potenţialii clienţi? Ce credeţi că îi va determina pe potenţialii clienţi să cumpere produsul/serviciul dumneavoastră şi nu al concurenţei?

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.2.5. Concurenţi potenţiali
    Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii şi caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale acestora (mărimea cantitativ-valoric, număr personal, caracteristicile produsului/serviciului lor, reputaţia, modalităţi de valorificare, mărimea segmentului lor de piaţă etc):

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Grupă produse/ │Denumirea firmei/ │Ponderea pe piaţă (%) │
 │servicii oferite pieţei │firmelor şi localitatea │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Produs 1 ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Produs 2 ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Produs 3 ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


    5.2.6. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite
    Prezentaţi şi argumentaţi principalele avantaje ale noilor produse/servicii în raport cu concurenţa (de ex. preţ, calitate, caracteristici noi, servicii post-vânzare):
    Alte avantaje:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Analizaţi produsele/serviciile dvs în raport cu concurenţa - se va prezenta un tabel cu note de la 1-5 în care pe coloane se pun concurenţii şi societatea iar pe linii caracteristicile (de ex. preţ, calitate, caracteristici noi, servicii post-vânzare, locaţie, etc)

    5.2.7. Reacţia concurenţei
    Menţionaţi cum credeţi ca vor reacţiona concurenţii dvs. la apariţia pe piaţă a produselor/serviciilor aferente proiectului

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.2.8. Desfacerea produselor

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
 │Produse/grupe de produse│Pondere în cifra de afaceri│ Forme de desfacere(%) │
 │ │ ( % ) │ │
 ├────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┬───────────┬──────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┘

    (La forme de desfacere precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor dumneavoastră: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, dacă veţi face export, etc.).

    5.3 Strategia de comercializare

    5.3.1. Politica produsului
    Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului, forme de prezentare din punct de vedere al greutăţii/dimensiunilor, ambalaje, tip de garanţii şi servicii prestate, dacă aveţi un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de produse/servicii etc:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    5.3.2. Politica de preţuri
    Precizaţi modul în care se va stabili preţul produsului/serviciului, dacă şi când veţi oferi reduceri de preţuri, cum vă situaţi faţă de concurenţi, explicaţi de ce:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Nota: Pentru fiecare grupă de produse/servicii se va prezenta un tabel cu nivelul preţurilor practicate de societate în raport cu nivelul preţurilor principalilor concurenţi. Preţurile trebuie să fie comparabile (atât preţurile societăţii, cât şi ale concurenţei, vor fi prezentate la raft/la poarta fabricii/la distribuitor/etc - funcţie de tipul clienţilor).

    5.3.3. Politica de distribuţie
    Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie - vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin agenţi, la comandă, etc. Se va prezenta structura pe tipuri de canale de distribuţie şi se vor cuantifica costurile aferente:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.3.4. Modalităţi de vânzare
    Precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, dacă veţi face export etc):
    Se vor prezenta detaliat elementele de logistică şi desfacere necesare pentru atingerea vânzărilor previzionate (forţa de vânzare, mijloace de transport necesare şi modul de asigurare al acestora, spaţii de depozitare necesare şi modul de asigurare a acestora, etc) precum şi cuantificarea cheltuielilor aferente.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.3.5. Activităţi de promovare a vânzărilor
    Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate, lansare oficială, pliante, broşuri, plata în rate):
    Descrieţi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor, estimaţi costurile anuale de promovare şi prezentaţi ipotezele care au stat la baza estimărilor.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    6. PROIECŢII FINANCIARE
    Proiecţiile financiare se vor completa electronic.
    Corelaţi proiecţiile financiare cu partea descriptivă a Planului de afaceri.
    Necorelarea situaţiilor financiare cu planul de afaceri duce la respingerea proiectului.

    6.1. Proiecţia fluxului de numerar
    Aplicaţia va permite încărcarea documentului completat în format pdf.


 ┌─────────────────┐
 │ CASH-FLOW │
 └─────────────────┘
 ┌────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Explicaţii/lună │ PROIECŢII │
 │crt.│ ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
 │ │ │L7/ │L8/ │L9/ │L10/│L11/│L12/│AN │AN │AN │AN │
 │ │ │2016│2016│2016│2016│2016│2016│2016│2017│2018│2019│
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ I │Sold iniţial disponibil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │(casă şi bancă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ A │Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 1 │din vânzări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 2 │din credite primite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 3 │alte intrări de numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │(aport propriu, etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 4 │Alocaţie Financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │nerambursabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ │Total disponibil (I+A) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ B │Utilizări numerar din exploatare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 1 │Cheltuieli cu materii prime şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │materiale consumabile aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │activităţii desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 2 │Salarii (inclusiv cheltuielile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │aferente) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 3 │Chirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 4 │Utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 5 │Costuri funcţionare birou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 6 │Cheltuieli de marketing │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 7 │Asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 8 │Reparaţii/Întreţinere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 9 │Servicii cu terţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 10 │Impozite, taxe şi vărsăminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 11 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ C │Cheltuieli pentru investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │(Valoarea totală a proiectului) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ D │Credite (1+2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 1 │Creditul solicitat rambursări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │rate de credit scadente dobânzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │şi comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 2 │Alte credite (inclusiv leasing) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │rambursări rate de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │scadente dobânzi şi comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ E │Plăţi/încasări pentru impozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │şi taxe (1-2+3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 1 │Plăţi TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 2 │Rambursări TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ 3 │Impozit pe profit/cifră de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │afaceri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ F │Dividende │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ G │Total utilizări numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │(B+C+D+E+F) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ H │Flux net de lichidităţi (A-G) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │ II │Sold final disponibil (I+H) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    6.2. Proiecţia bilanţului simplificat
    Pe baza Proiecţiei contului de profit şi pierdere, a proiecţiei necesarului de fond de rulment şi a graficelor de rambursare se va întocmi bilanţul previzionat conform tabelului de mai jos:

 ┌─────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────────────┐
 │ Denumirea elementului │Nr.│ Actual │ Proiecţii │
 │ │rd.│ │ │
 │ ├───┼────┬───┼─────┬─────┬─────┤
 │ │ │N-1 │ N │ N+1 │ N+2 │ N+3 │
 ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ A │ B │ │ │ │ │ │
 ├───┬─────────────────────────────────────────┼───┼────┴───┴─────┴─────┴─────┤
 │ A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┬───┬─────┬─────┬─────┤
 │ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + │ 1 │ │ │ │ │ │
 │ │203 + 205 +206+ 2071 +4094+ 208 -280 - │ │ │ │ │ │ │
 │ │290) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211 + 212 +│ 2 │ │ │ │ │ │
 │ │213 + 214 + 215 +216+217+223 + 224 + 227 │ │ │ │ │ │ │
 │ │+ 231 + 235 + 4093 - 281 - 291 - 2931 - │ │ │ │ │ │ │
 │ │2935) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + │ 3 │ │ │ │ │ │
 │ │262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ 4 │ │ │ │ │ │
 │ │(rd. 01+02+ 03) │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │I. STOCURI ct.301 + 302 + 303 + 321 + │ 5 │ │ │ │ │ │
 │ │322 +/- 308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331│ │ │ │ │ │ │
 │ │+ 332 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348 + │ │ │ │ │ │ │
 │ │351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +/- │ │ │ │ │ │ │
 │ │368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 + 4091 - │ │ │ │ │ │ │
 │ │391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 -│ │ │ │ │ │ │
 │ │398 - din ct.4428 │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie │ 6 │ │ │ │ │ │
 │ │încasate după o perioadă mai mare de un │ │ │ │ │ │ │
 │ │an trebuie prezentate separat pentru │ │ │ │ │ │ │
 │ │fiecare element)(ct.267*296* + 4092 + │ │ │ │ │ │ │
 │ │411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + │ │ │ │ │ │ │
 │ │437** + 4382 + 441** + 4424 + │ │ │ │ │ │ │
 │ │din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + │ │ │ │ │ │ │
 │ │447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + │ │ │ │ │ │ │
 │ │4582 + 461 + 4662 + 473** - 491 - 495 - │ │ │ │ │ │ │
 │ │496 + 5187) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT din │ 7 │ │ │ │ │ │
 │ │(ct.501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508 + │ │ │ │ │ │ │
 │ │5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ 8 │ │ │ │ │ │
 │ │(din ct.508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 │ │ │ │ │ │ │
 │ │+ 541 + 542) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ 9 │ │ │ │ │ │
 │ │(rd. 05 + 06 + 07 + 08) │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)(rd.11 + 12)│10 │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Sume de reluat într-o perioadă de până la│11 │ │ │ │ │ │
 │ │un an (din ct. 471*) 11 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare │12 │ │ │ │ │ │
 │ │de un an (din ct. 471* │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE │13 │ │ │ │ │ │
 │ │ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │ │ │ │
 │ │(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + │ │ │ │ │ │ │
 │ │269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 +│ │ │ │ │ │ │
 │ │421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + │ │ │ │ │ │ │
 │ │431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + │ │ │ │ │ │ │
 │ │4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + │ │ │ │ │ │ │
 │ │4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + │ │ │ │ │ │ │
 │ │457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + │ │ │ │ │ │ │
 │ │519) │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE │14 │ │ │ │ │ │
 │ │NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │15 │ │ │ │ │ │
 │ │(rd. 04 + 12 + 14) │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE │16 │ │ │ │ │ │
 │ │ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │(ct.161 + 162 + 166 + 167 + 168169 + │ │ │ │ │ │ │
 │ │269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 +│ │ │ │ │ │ │
 │ │421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + │ │ │ │ │ │ │
 │ │431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + │ │ │ │ │ │ │
 │ │4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + │ │ │ │ │ │ │
 │ │4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + │ │ │ │ │ │ │
 │ │4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 +│ │ │ │ │ │ │
 │ │519 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ H.│PROVIZIOANE (ct. 151) │17 │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ I.│VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)│18 │ │ │ │ │ │
 │ │din care: │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) │19 │ │ │ │ │ │
 │ │(rd.20 + 21) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Sume de reluat într-o perioadă de până la│20 │ │ │ │ │ │
 │ │un an (din ct. 475*) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare │21 │ │ │ │ │ │
 │ │de un an (din ct. 475*) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │2. Venituri înregistrate în avans │22 │ │ │ │ │ │
 │ │(ct. 472) - total (rd. 23 + 24) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Sume de reluat într-o perioadă de până la│23 │ │ │ │ │ │
 │ │un an (ct. 472*) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare │24 │ │ │ │ │ │
 │ │de un an (ct. 472*) │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │3. Venituri în avans aferente activelor │25 │ │ │ │ │ │
 │ │primite prin transfer de la clienţi │ │ │ │ │ │ │
 │ │(ct. 478) (rd.26 + 27) │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Sume de reluat într-o perioadă de până la│26 │ │ │ │ │ │
 │ │un an (din ct. 478*) │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare │27 │ │ │ │ │ │
 │ │de un an (din ct. 478*) │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Fondul comercial negativ (ct. 2075) │28 │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ J.│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), │29 │ │ │ │ │ │
 │ │din care: │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │1. capital subscris vărsat (ct. 1012) │30 │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │2. capital subscris nevărsat (ct. 1011) │31 │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │3. patrimoniul regiei (ct. 1015) │32 │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │4. Patrimoniul institutelor naţionale de │33 │ │ │ │ │ │
 │ │cercetare-dezvoltare (ct. 1018) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │5. Alte elemente de capitaluri proprii │34 │ │ │ │ │ │
 │ │(ct. 1031) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │35 │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) │36 │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │IV. REZERVE (ct. 106) │37 │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Acţiuni proprii (ct. 109) │38 │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Câştiguri legate de instrumentele de │39 │ │ │ │ │ │
 │ │capitaluri proprii (ct. 141) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Pierderi legate de instrumentele de │40 │ │ │ │ │ │
 │ │capitaluri proprii (ct. 149) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────────────┬──────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA │SOLD C │41 │ │ │ │ │ │
 │ │REPORTAT(Ă) (ct. 117) ├──────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │ │SOLD D │42 │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────────────┼──────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA │SOLD C │43 │ │ │ │ │ │
 │ │EXERCIŢIULUI FINANCIAR ├──────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │(ct. 121) │SOLD D │44 │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────────────┴──────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Repartizarea profitului (ct. 129) │45 │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 +│46 │ │ │ │ │ │
 │ │27 + 28 - 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - │ │ │ │ │ │ │
 │ │35 - 36) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Patrimoniul public (ct. 1016) │47 │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │Patrimoniul privat (ct. 1017) │48 │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼─────┼─────┼─────┤
 │ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48) │49 │ │ │ │ │ │
 │ │(rd. 04 + 09 + 10 - 13 - 16 - 17 - 18) │ │ │ │ │ │ │
 └───┴─────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┴─────┴─────┴─────┘

──────────
    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    ** Solduri debitoare ale conturilor respective.
    *** Solduri creditoare ale conturilor respective.
──────────

    7. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII PROIECTULUI

    Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară finanţarea.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
 │ GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI │ Punctaj │
 │ Programul naţional multianual de microindustrializare │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
 │Resurse umane, activitate curentă │ 20 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul deschiderii │ 10 │
 │aplicaţiei electronice │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Societatea are cel puţin 1 angajat la momentul deschiderii │ 5 │
 │aplicaţiei electronice │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Societatea NU are angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei │ 0 │
 │electronice │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Societatea/Asociatul/Acţionarul NU a mai beneficiat de alocaţie│ 10 │
 │financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale │ │
 │pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Societatea/Asociatul/Acţionarul a mai beneficiat de alocaţie │ 0 │
 │financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale │ │
 │pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Număr de locuri de muncă create la momentul decontului │ 30 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │locuri de muncă create ≥ 4 │ 20 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │locuri de muncă create ≥ 3 │ 15 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │locuri de muncă create ≥ 2 │ 10 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi │ 5 │
 │create în 2016 pentru 1 absolvent începând cu anul 2014/ şomer │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi│ 10 │
 │create în 2016 pentru 2 absolvenţi începând cu anul 2014/şomeri│ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Valoarea proiectului de investiţii │ 20 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din │ 20 │
 │valoarea eligibilă a proiectului │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din │ 15 │
 │valoarea eligibilă a proiectului │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din │ 10 │
 │valoarea eligibilă a proiectului │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Ponderea investiţiilor în echipamentele prevăzute la pct 2.1 şi│ 15 │
 │2.2 din HG nr. 2139/2004 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Ponderea investiţiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 şi│ 15 │
 │2.2 (inclusiv echipamente IT - tehnică de calcul) din │ │
 │HG nr. 2139/2004 reprezintă mai mult de 60% din valoarea │ │
 │cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Ponderea investiţiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 şi│ 10 │
 │2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) din │ │
 │HG nr. 2139/2004 reprezintă mai mult de 40% din valoarea │ │
 │cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Ponderea investiţiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 şi│ 0 │
 │2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) din │ │
 │HG nr. 2139/2004 reprezintă mai puţin de 40% din valoarea │ │
 │cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Profit din exploatare la 31.12.2015 │ 10 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2015 │ 10 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2015 │ 0 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Asociatul/Acţionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/│ 5 │
 │acţionar în altă societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990│ │
 │cu completările şi modificările ulterioare │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Asociatul/Acţionarul NU a mai avut/NU are calitatea de asociat/│ 5 │
 │acţionar în altă societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990│ │
 │cu completările şi modificările ulterioare sau în baza │ │
 │Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării │ │
 │şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii │ │
 │debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare│ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │Asociatul/Acţionarul A mai avut/ARE calitatea de asociat/ │ 0 │
 │acţionar în altă societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990│ │
 │cu completările şi modificările ulterioare sau în baza │ │
 │Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării │ │
 │şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii │ │
 │debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare│ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │TOTAL │ 100 │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 2
    - PO.IP-08 -

                        Declaraţie pe propria răspundere

    Subsemnatul/Subsemnata ...................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....., nr. ........, eliberat de .............. la data de .........., cu domiciliul în localitatea ................................, str. ................... nr. ... bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ..................., în calitate de reprezentant legal al ..............................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

    A. Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui ajutor de stat. Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani*1):
──────────
    *1) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare.
──────────

    [] nu am beneficiat de ajutor de stat şi de ajutoare de minimis;
    [] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

 ┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬───────────┐
 │Nr. │Anul │Forma │Furnizorul│Actul │Cuantumul │
 │crt.│acordării │ajutorului│ajutorului│normativ │ajutorului │
 │ │ajutorului│de stat │de stat │în baza │acordat │
 │ │de stat │ │ │căruia a │ │
 │ │ │ │ │beneficiat │ │
 │ │ │ │ │de finanţare│ │
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┼───────────┤
 │ TOTAL │ │
 └──────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L 352/2013.

    B. Declar pe propria răspundere că:
    - întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare,insolvenţă sau administrare specială.
    - întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.
    - întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale*2).
──────────
    *2) Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condiţiilor prevăzute la articolul 93 alineatul (3) din tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei şi puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie; întrucât, pentru a asigura respectarea articolului 93 din tratat, în special a obligaţiei de notificare Şi a clauzei suspensive prevăzute la articolul 93 alineatul (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal.
──────────

    - împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

    C. Declar pe propria răspundere că:
    [] Societatea deţine un site pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate;
    [] Societatea NU deţine un site pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate

    D. Declar pe propria răspundere că societatea aplicantă a beneficiat/nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale şi are/nu are asociaţi sau acţionari care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale.

    F. Declar pe propria răspundere că am transmis formular de raportare tehnică pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN
    [] DA, am transmis - se completează doar de către aplicanţii care au beneficiat în anii anteriori de finanţare.

    Semnătura autorizată*3)
──────────
    *3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
──────────

    Numele ..................
    Semnătura ...............
    Data semnării ...........

    ANEXA 3
    - PO.IP-08 -

               CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
     (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

    Subsemnatul/a/Subscrisa:
    Denumirea societăţii comerciale SC ................................... - D
    Adresa ...............................................................
    Telefon ......................, Fax ............., E-mail ............
    Data înregistrării societăţii comerciale .............................
    Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului ...........
    Codul fiscal .........................................................
    Codul unic de înregistrare ...........................................
    Cont ......................, deschis la banca ......................., solicit acordarea AFN ......... lei .............., reprezentând .......... % (maximum 90%) din valoarea totală a proiectului ................... lei, din care aport propriu ........ lei, reprezentând ............. %.
    Cod CAEN aferent activităţii principale ..............................
    Cod CAEN aferent proiectului .........................................
    Locaţia implementării proiectului(adresă, telefon, fax): .............
    Persoana de contact: ..................., telefon ....................

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic
    Numele .......................................
    Funcţia ......................................
    Semnătura .................................... Data semnării .......................


    NOTĂ!
    Reprezentanţii OTIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
    În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de principiu pentru finanţare care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acesteia faţă de varianta publicată pe site, anexă la ghidul solicitantului, atrăgând după sine respingerea de la finanţare.

    Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanţare de minimis în anul bugetar în curs şi că voi raporta anual, pe o perioadă de 3 ani, către UMCR din cadrul OTIMMC efectele participării la Program, conform prevederilor din procedura de implementare a programului.
    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

    Semnătura autorizată
    Numele ..................
    Semnătura ...............
    Data semnării ...........


    ANEXA 4
    - PO.IP-08 -

                       Lista Oficiilor Teritoriale pentru
              întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie(OTIMMC)

 ┌────┬──────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┐
 │Nr. │ OTIMMC │ ADRESA │TELEFON/ FAX/E-MAIL │
 │crt.│(Judeţe arondate) │ │ │
 ├────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 1.│BRAŞOV │Str. Turnului nr.5 │0268-548.018 tel. │
 │ │Braşov │Clădirea AJOFM, Et.1, │0268-548.017 fax │
 │ │Covasna │Braşov, C.P. 500152 │www.aippimm.ro, │
 │ │Sibiu │ │oficiubrasov@imm.gov.ro │
 ├────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 2.│CLUJ-NAPOCA │Str. Horeanr. 13, et.1, │0264-487.224 tel. │
 │ │Bihor │Cluj- Napoca, C.P.400174│0264-487.244 fax │
 │ │Bistriţa Năsăud │ │www.aippimm.ro; │
 │ │Cluj │ │oficiucluj@imm.gov.ro │
 │ │Maramureş │ │ │
 │ │Satu Mare │ │ │
 │ │Sălaj │ │ │
 ├────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 3.│CONSTANŢA │Bd. Tomis nr. 79-81, │0241-661.253 tel. │
 │ │Brăila │et.3, Constanţa, │0241-661.254 fax │
 │ │Buzău │C.P.900669 │www.aippimm.ro │
 │ │Constanţa │ │oficiuconstanta@imm.gov.ro │
 │ │Galaţi │ │ │
 │ │Tulcea │ │ │
 │ │Vrancea │ │ │
 ├────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 4.│CRAIOVA │Str.Ştefan cel Mare │0251-510.785 tel./fax │
 │ │Dolj │nr. 12, et. 3, Craiova, │www.aippimm.ro │
 │ │Gorj │C.P. 200130 │oficiucraiova@imm.gov.ro │
 │ │Mehedinţi │ │ │
 │ │Olt │ │ │
 │ │Vâlcea │ │ │
 ├────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 5.│IAŞI │Str. Doamna Elena │0232-261.101 tel./fax │
 │ │Bacău │nr. 61A, et. 2, Iaşi, │0232-240.213 tel. │
 │ │Botoşani │C.P.700398 │www.aippimm.ro │
 │ │Iaşi │ │oficiuiasi@imm.gov.ro │
 │ │Neamţ │ │ │
 │ │Suceava │ │ │
 │ │Vaslui │ │ │
 ├────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 6.│PLOIEŞTI │Ploieşti, Str. Trei │0244-522.085 tel. │
 │ │Argeş │Ierarhi, Nr. 9-11, │0244-544.054 fax │
 │ │Bucureşti │judeţ Prahova │www.aippimm.ro │
 │ │Călăraşi │ │oficiuploiesti@imm.gov.ro │
 │ │Dâmboviţa │ │ │
 │ │Giurgiu │ │ │
 │ │Ialomiţa │ │ │
 │ │Ilfov │ │ │
 │ │Prahova │ │ │
 │ │Teleorman │ │ │
 ├────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 7.│TÂRGU MUREŞ │Strada Cuza Vodă nr. 22,│0265-311.660 │
 │ │Alba │Târgu Mureş, C.P.540027 │tel. 0265-260.818 fax │
 │ │Harghita │ │www.aippimm.ro │
 │ │Mureş │ │oficiutargumures@imm.gov.ro│
 ├────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 8.│TIMIŞOARA │Bd. Eroilor de la Tisa │0256-292.739 tel. │
 │ │Arad │nr. 22,Timişoara, │0256-292.767 fax │
 │ │Caraş-Severin │C.P.300575 │www.aippimm.ro │
 │ │Hunedoara │ │oficiutimisoara@,imm.gov.ro│
 │ │Timiş │ │ │
 └────┴──────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┘    ANEXA 5
    - PO.IP-08 -
                                   DECLARAŢIE
                      privind încadrarea întreprinderii în
                  categoria întreprinderilor mici şi mijlocii


    I. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii .................................................................................................
    Adresa sediului social ...................................................................................................
    Cod unic de înregistrare .................................................................................................
    Numele şi funcţia ............/(Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director General sau echivalent)...............

    II. Tipul întreprinderii
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
    [] Întreprindere autonomă în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 6 - la procedură.
    [] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    [] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
──────────
    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
──────────

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
 ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤
 │ Numărul mediu anual de │ Cifra de afaceri anuală │ Active totale │
 │ salariaţi │ netă (mii lei/mii EURO) │ (mii lei/mii EURO) │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
  Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul Nu
  financiar anterior, datele financiare au Da (în acest caz se va
  înregistrat modificări care determină completa şi ataşa o
  încadrarea întreprinderii într-o altă declaraţie referitoare la
  categorie (respectiv microîntreprindere, exerciţiul financiar
  întreprindere mică, mijlocie sau mare). anterior)

──────────
    *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2015.
──────────

    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*3)
──────────
    *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit).
──────────

    Numele ...............................
    Funcţia ..............................
    Semnătura ............................
    Data semnării: .......................


    ANEXA 6
    - PO.IP-08 -

                                    CALCULUL
                  pentru întreprinderile partenere sau legate


    Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    - secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Perioada de referinţă - anul 2015 │
 ├────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤
 │ │Numărul │Cifra de │Total │
 │ │mediu │afaceri │active │
 │ │anual de │anuală │(mii lei │
 │ │salariaţi│netă │/mii EURO)│
 │ │ │(mii lei │ │
 │ │ │/mii EURO)│ │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau │ │ │ │
 │din situaţiile financiare anuale consolidate│ │ │ │
 │(se vor introduce datele din tabelul B1 din │ │ │ │
 │secţiunea B*2) │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │2. Datele cumulate*1) în mod proporţional │ │ │ │
 │ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă│ │ │ │
 │este cazul (se vor introduce datele din │ │ │ │
 │secţiunea A) │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │3. Datele cumulate ale tuturor │ │ │ │
 │întreprinderilor legate*1) (dacă există) - │ │ │ │
 │dacă nu au fost deja incluse prin │ │ │ │
 │consolidare la pct. 1 din acest tabel (se │ │ │ │
 │vor introduce datele din tabelul B2 din │ │ │ │
 │secţiunea B) │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
 │TOTAL │ │ │ │
 └────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

──────────
    *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.
    *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
──────────

    Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.

    SECŢIUNEA A

                            ÎNTREPRINDERI PARTENERE

    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare

    Tabelul A.1

 ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
 │ Întreprinderea parteneră - Date de identificare │Numărul │Cifra │Active│
 ├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤mediu │de │totale│
 │Numele sau │Adresa │Cod unic de │Numele şi │anual de │afaceri│(mii │
 │denumirea │sediului│înregistrare│prenumele │salariaţi│anuală │lei/ │
 │întreprinderii│social │ │Preşedintelui │ │netă │mii │
 │ │ │ │Consiliului de│ │(mii │EURO) │
 │ │ │ │Administraţie,│ │lei/ │ │
 │ │ │ │Director │ │mii │ │
 │ │ │ │General sau │ │EURO) │ │
 │ │ │ │echivalent │ │ │ │
 ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │1. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │2. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │3. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │4. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │5. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │6. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │7. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │8. │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │Total │ │ │ │
 └───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘


    NOTĂ:
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
    Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


                              FIŞA DE PARTENERIAT

    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ..........................................................................................................
    Adresa sediului social ............................................................................................................
    Codul unic de înregistrare ........................................................................................................
    Numele, prenumele şi funcţia ........../Preşedintelui Consiliului de Administraţie, Directorului General sau echivalent ...........

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Perioada de referinţă - anul 2015 │
 ├───────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────────┤
 │ │Numărul mediu│Cifra de afaceri │Active totale*2) │
 │ │anual de │anuală netă │(mii lei/ mii EURO)│
 │ │salariaţi*1) │(mii lei/mii EURO)│ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 ├───────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
 │ Total│ │ │ │
 └───────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────────┘

──────────
    *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
──────────

    NOTĂ:
    Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
──────────
    *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
──────────

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la
 care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii
 solicitante (sau în întreprinderea legată)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

    Tabelul de parteneriat - A.2

 ┌───────────────────────────┬─────────┬──────────────────┬───────────────────┐
 │ Procent │Numărul │Cifra de afaceri │Active totale*3) │
 │ │mediu │anuală netă │(mii lei/ mii EURO)│
 │ │anual de │(mii lei/mii EURO)│ │
 │ │salariaţi│ │ │
 ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼───────────────────┤
 │Valoare rezultată în urma │ │ │ │
 │aplicării celui mai mare │ │ │ │
 │procent la datele introduse│ │ │ │
 │în tabelul de la pct. 1. │ │ │ │
 └───────────────────────────┴─────────┴──────────────────┴───────────────────┘

──────────
    *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
──────────

    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

    SECŢIUNEA B
                              ÎNTREPRINDERI LEGATE


    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
    Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
    Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).
──────────
    *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
──────────

    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

    Tabelul B1

 ┌─────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
 │ │Numărul mediu │Cifra de afaceri │Active totale │
 │ │anual de salariaţi│anuală netă │(mii lei/ mii EURO)│
 │ │*5) │(mii lei/ mii EURO)│ │
 ├─────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
 │Total │ │ │ │
 └─────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘

──────────
    *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
──────────

    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │
 ├─────────────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────────────────┤
 │Întreprinderea │Adresa sediului│Cod unic de │Numele şi prenumele │
 │legată (denumire/date│social │înregistrare│Preşedintelui Consiliului│
 │de identificare) │ │ │de Administraţie, │
 │ │ │ │Director General sau │
 │ │ │ │echivalent │
 ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
 │A. │ │ │ │
 ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
 │B. │ │ │ │
 ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
 │C. │ │ │ │
 ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
 │D. │ │ │ │
 ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
 │E. │ │ │ │
 └─────────────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

    Tabelul B2

 ┌──────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
 │Întreprinderea│Numărul mediu │Cifra de afaceri │Active totale │
 │numărul: │anual de salariaţi│anuală netă │(mii lei/ mii EURO)│
 │ │ │(mii lei/ mii EURO)│ │
 ├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
 │1. *) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
 │2. *) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
 │3. *) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
 │4. *) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
 │5. *) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
 │Total │ │ │ │
 └──────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘

──────────
    *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
──────────

    NOTĂ
    Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6)
──────────
    *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
──────────

    Numele ....................................
    Funcţia ...................................
    Semnătura .................................
    Data semnării .............................


                                      FIŞA
 privind legătura dintre întreprinderi nr. ........ din tabelul B2, secţiunea B
               (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
              incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii .....................................................................................................................
    Adresa sediului social .......................................................................................................................
    Codul unic de înregistrare ...................................................................................................................
    Numele, prenumele şi funcţia .................../Preşedintelui Consiliului de Administraţie, Directorului General sau echivalent .............

    2. Date referitoare la întreprindere

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Perioada de referinţă - anul 2015 │
 ├───────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────────┤
 │ │Numărul mediu│Cifra de afaceri │Active totale*2) │
 │ │anual de │anuală netă │(mii lei/ mii EURO)│
 │ │salariaţi*7) │(mii lei/mii EURO)│ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 ├───────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
 │ Total│ │ │ │
 └───────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────────┘

──────────
    *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate
──────────

    Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)
──────────
    *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
──────────

    Numele ..................................
    Funcţia .................................
    Semnătura ...............................
    Data semnării ...........................


    ANEXA 7
    - PO.IP-08 -
    Revizia 1
                                   ANGAJAMENT

    Subsemnatul(a) .................... domiciliat(ă) în ..................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. .......... eliberat de ........... la data de ..........., reprezentant legal/împuternicit al S.C. .............. cu sediul în ................., mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Programul naţional multianual de microindustrializare către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC ................... pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a Formularului de raportare tehnică pentru Programul naţional multianual de microindustrializare (anexa 8 ).

    Semnătura ............................
    (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)

    Data întocmirii ......................


    ANEXA 8
    - PO.IP-08 -

                      Formular de raportare tehnică pentru
             Programul naţional multianual de microindustrializare
     (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

    Perioada pentru raportare: anul ...........................................
    Datele de identificare ale societăţii:
    Denumirea societăţii comerciale
    ...........................................................................
    Adresa ....................................................................
    Telefon ................, fax .......................,e-mail ..............
    Data înregistrării societăţii comerciale ..................................
    Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ................
    Codul unic de înregistrare ................................................
    Am obţinut alocaţie financiară nerambursabilă în valoare de ..........., în baza Contractului de finanţare nr. ... /zz/ll/aa.
    Date de raportare tehnică:

 ┌─────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
 │ INDICATOR │AN I după │AN II după │AN III după │
 │ │implementare│implementare│implementare│
 ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │cifra de afaceri │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │profitul brut │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │numărul mediu scriptic anual de │ │ │ │
 │personal │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
 │contract/poliţa de asigurare pentru │ │ │ │
 │bunurile achiziţionate prin program │ │ │ │
 └─────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    Subsemnatul/Subsemnata, ......................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......... nr. .........., eliberat de .............. la data de ............., cu domiciliul în localitatea ................, str. ............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ............., în calitate de reprezentant legal al societăţii ........................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic
    Numele ..............................................
    Semnătura ...........................................
    Funcţia .............................................
    Data semnării .......................................


    ANEXA 9
    - PO.IP-08 -

                             CONTRACT DE FINANŢARE
                          Nr. ....... din ...........

    În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) nr. ........./2016, privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de microindustrializare, se încheie prezentul contract de finanţare între:
    Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, cu sediul în .............., str. .................... nr. ...., sectorul ...., telefon ............, fax ..........., reprezentat prin ordonator terţiar de credite ................... şi Coordonator Unitate Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare ..............., în calitate de administrator de Program;
    şi
    ......................, cu sediul în ....................., telefon .................., fax ..................., înregistrată sub nr. ....., la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. .........., cont curent nr. ......., reprezentată legal prin ............., având funcţia de .............., în calitate de/şi denumită în continuare beneficiar.

    I. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil acordat, în baza cererii de finanţare şi a documentaţiei anexe, de la bugetul de stat, prin Programul naţional multianual de microindustrializare, denumit în continuare Program, administrat de către structura guvernamentală din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM prin Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) ....................

    II. Durata contractului
    ART. 3
    Durata de executare a contractului este de 4 ani de la data semnării contractului de ambele părţi.
    ART. 4
    Termenul-limită pentru efectuarea activităţilor prevăzute în anexa la prezentul contract de finanţare şi de depunere a Cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, pentru toate activităţile este ................ 2016.

    III. Finanţare
    ART. 5
    Prin Program, beneficiarul eligibil primeşte o alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 250.000 lei.
    Valoarea contractului de finanţare este de ............... lei, reprezentând ........... % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate prin Notificarea anexă la prezentul contract.

    IV. Modalităţile de plată
    ART. 6
    Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei ordonatorului terţiar de credite al OTIMMC ............., exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 7
    Pentru fundamentarea plăţii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul va prezenta la UPSEC din cadrul OTIMMC ............. - originalul şi o copie certificată a dosarului de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, conform procedurii de implementare a programului.
    ART. 8
    Virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de beneficiar în acest scop se efectuează numai în urma certificării cheltuielilor prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul OTIMMC ................

    V. Drepturi şi obligaţii
    ART. 9
    Administratorul:
    a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;
    b) nu poate acorda plata AFN parţială per echipament sau în avans;
    c) poate refuza plata AFN în situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare al Programului;
    d) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în contract şi în procedura de implementare a Programului pe o perioadă de 3 ani.

    ART. 10
    Beneficiarul:
    a) va pune la dispoziţia Unităţii Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare (UPSEC), Unităţii de Monitorizare, Control şi Raportare (UMCR) şi Unităţii de Plată (UP) din cadrul OTIMMC .............. toate documentele prevăzute de procedură. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;
    b) este obligat să raporteze efectele participării la Program pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării AFN prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a formularului de raportare tehnică (Anexa nr. 8 la procedura Programului);
    c) este obligat să menţină investiţia pentru care primeşte alocaţia financiară nerambursabilă în cadrul Programului o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării AFN şi nu va aplica amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul Programului;
    d) este obligat să achiziţioneze numai active noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile;
    e) trebuie să coreleze cheltuielile efectuate cu activităţile autorizate pentru care solicită finanţare, în conformitate cu codul CAEN pentru care a primit acordul de principiu pentru finanţare;
    f) achiziţioneze bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii, facturile de achiziţie şi dovada achitării integrale;
    g) trebuie să asigure în favoarea administratorului bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către administrator;
    h) trebuie să deschidă cont care va cuprinde grupul de cifre 50.70 la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) nu poate schimba la achiziţionare activele sau destinaţia acestora, pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare;
    j) este obligat să respecte toate condiţiile prevăzute în procedura de implementare a programului.

    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 11
    Administratorul nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.
    ART. 12
    În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.
    ART. 13
    Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.
    ART. 14
    Reprezentanţii Ministerului sau ai OTIMMC ............. au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor Ministerului/OTIMMC ............... asupra utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.
    ART. 15
    În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Ministerului, OTIMMC .................... sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine alocaţia financiară nerambursabilă ori au schimbat destinaţia alocaţiei financiare nerambursabile, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile şi penalităţile aferente, calculate la data constatării.
    ART. 16
    Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului şi succesorilor acestuia.

    VII. Conflict de interese
    ART. 17
    Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. Structura guvernamentală din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM şi/sau OTIMMC poate refuza plata AFN, în situaţia identificării unor legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între personalul implicat în implementarea Programului, rudele acestora şi ofertanţi, în situaţia când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile sau în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul implicat în implementarea Programului.

    VIII. Clauza de confidenţialitate
    ART. 18
    În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    ART. 19
    Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.
    ART. 20
    Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    ART. 21
    Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 19 şi 20.

    IX. Modificarea contractului
    ART. 22
    Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.
    ART. 23
    Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.

    X. Încetarea contractului
    ART. 24
    Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.
    ART. 25
    Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin contract sau prevăzute în Procedura de implementare a Programului naţional multianual de microindustrializare.
    b) este declarat insolvabil, intră în reorganizare judiciară sau în stare de insolvabilitate;
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu transmite/depune la OTIMMC .............. până la data de .............. cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile prevăzută în anexa nr. 11 la procedură;
    f) nu transmite/depune la OTIMMC .............. până la data de .............. cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, prevăzută în anexa nr. 10la procedură.
    ART. 26
    (1) Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul Programului, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile şi penalităţile aferente, datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.
    (2) Contractul va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, aşa cum este stabilită la art. 2, alin. 2.

    XI. Cesiune
    ART. 27
    Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul Contract sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 28
    Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.
    ART. 29
    Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    XIII. Forţa majoră
    ART. 30
    Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
    ART. 31
    Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    ART. 32
    Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.
    ART. 33
    Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 34
    Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.
    ART. 35
    Prezentul contract se completează cu prevederile procedurii de implementare a Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de microindustrializare aprobată prin Ordinul Ministrului nr. ................
    Prezentul contract face parte integrantă şi este Anexă la Procedura de implementare a Programului naţional multianual de microindustrializare.
    Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de Program şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante.
    Prezentul contract s-a încheiat azi, ............. la sediul OTIMMC ...............

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Oficiul Teritorial pentru │Beneficiar, │
 │Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi │ │
 │Cooperaţie, │ │
 │.................................... │................................... │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Ordonator terţiar de credite, │Reprezentant legal/funcţia, │
 │.................................... │................................... │
 │(numele şi prenumele în clar, │(numele şi prenumele în clar, │
 │semnătura şi ştampila) │semnătura) │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Control financiar preventiv propriu, │ │
 │.................................... │ │
 │(numele şi prenumele în clar, │ │
 │semnătura şi ştampila) │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Compartiment economic, juridic resurse│ │
 │umane şi administrativ, │ │
 │.................................... │ │
 │(numele şi prenumele în clar, │ │
 │semnătura şi ştampila) │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Coordonator UPSEC │ │
 │.................................... │ │
 │(numele şi prenumele în clar, │ │
 │semnătura şi ştampila) │ │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    ANEXA
    la contractul de finanţare

                                         ┌─────────────────────────────────────┐
                                         │ Numărul │
                                         │ Notificării ........................│
                                         │ Data ...............................│
                                         └─────────────────────────────────────┘            NOTIFICARE PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE

    DESTINATAR:
    Denumirea agentului economic ............................................
    Data înregistrării ......................................................
    Nr. de ordine în Registrul Comerţului ...................................
    Codul unic de înregistrare ..............................................
    Sediul/Adresa ...........................................................
    Tel/Fax .................................................................
    Vă notificăm prin prezenta acordul de principiu pentru finanţarea următoarelor activităţi şi cheltuieli aferente acestora:

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
 │ Denumirea activităţii*1) │Valoarea │
 │ │finanţării│
 │ │aprobate │
 │ │de │
 │ │principiu │
 │ │- lei - │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de │ │
 │lucru) conform grupa 2. subgrupa 2.1. din HG nr. 2139/2004 pentru│ │
 │aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de│ │
 │funcţionare a mijloacelor fixe-inclusiv software-ul aferent, │ │
 │necesare desfăşurării activităţilor (codului CAEN accesat) pentru│ │
 │care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc │ │
 │mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi │ │
 │automatelor muzicale; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare │ │
 │pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru │ │
 │etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor │ │
 │de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu │ │
 │modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de │ │
 │transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, │ │
 │solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de│ │
 │mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În cazul în care │ │
 │întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă │ │
 │activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul │ │
 │schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de │ │
 │mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza │ │
 │ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de │ │
 │transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea │ │
 │activităţilor sau o districţie clară între costuri, că │ │
 │activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu │ │
 │beneficiază de ajutoare de minimis │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de │ │
 │invenţie, mărci de produse şi servicii (francize*2), etichetare │ │
 │ecologică, licenţe), software-uri necesare desfăşurării │ │
 │activităţii pentru care se solicită finanţare; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate │ │
 │centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, │ │
 │inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării │ │
 │activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai│ │
 │multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de │ │
 │angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă │ │
 │nerambursabilă; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, │ │
 │inclusiv din elemente prefabricate)*3). Activele din cadrul │ │
 │acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie│ │
 │să fie funcţionale la locul implementării proiectului, la │ │
 │momentul decontului; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Realizarea unei pagini web*4) pentru prezentarea activităţii │ │
 │solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate │ │
 │(inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru │ │
 │operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care │ │
 │trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare│ │
 │a AFN, în limita maximă a 10000 lei; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier,│ │
 │3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor │ │
 │umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea │ │
 │Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de │ │
 │funcţionare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările │ │
 │ulterioare; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul │ │
 │obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care │ │
 │utilizează surse regenerabile de energie*5) pentru eficientizarea│ │
 │activităţilor pentru care a solicitat finanţare; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare │ │
 │aferente spaţiului de lucru sau producţie; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - pentru │ │
 │asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de│ │
 │către un organism autorizat recunoscut de educaţie │ │
 │antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de │ │
 │servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi │ │
 │numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor │ │
 │prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor │ │
 │ce realizează instruirea în domeniul respectiv; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, │ │
 │datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru │ │
 │întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) │ │
 │în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de │ │
 │beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate│ │
 │în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit│ │
 │pentru implementarea proiectului; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii │ │
 │finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea │ │
 │proiectului (maxim 4 % din valoarea eligibilă la decont a │ │
 │proiectului mai puţin consultanţa, dar nu mai mult de 9.600 de │ │
 │lei)*6). La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul │ │
 │cheltuielile de consultanţă. Furnizorii de servicii de │ │
 │consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai │ │
 │organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca │ │
 │activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile │ │
 │incluse în cod CAEN clasa 70 │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │TOTAL*7) │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

──────────
    *1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi
    *2) Se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;
    *3) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate
    *4) Pagina web se realizează în limba română şi trebuie să fie funcţională la data depunerii decontului.
    *5) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.
    *6) Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare.
    *7) Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi 250.000 lei
──────────

    Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L529/2013. Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 Euro, echivalentul în lei.
    Valoarea totală a AFN aprobate de principiu este de .................... lei reprezentând ............... % din total valoare cheltuieli eligibile.

    Coordonator UPSEC ..........................
    Semnătura ..................................


    ANEXA 10
    - PO.IP-08 -

        CERERE-TIP DE RENUNŢARE TOTALĂ SAU PARŢIALĂ A FINANŢĂRII PENTRU
                         CARE EXISTĂ ACORD DE PRINCIPIU
               (Se completează în cazul modificării uneia dintre
              condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu
                               asupra finanţării)

    Subscrisa ............................. având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ........................................., având calitatea de .......................... renunţ la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.

    SECŢIUNEA A
    Prezentarea operatorului economic:

    Denumirea operatorului economic ..........................................
    Adresa ...................................................................
    Telefon ................ Fax ............. E-mail ............. Cod poştal ..........
    Data înregistrării .......................................................
    Nr. de ordine în Registrul Comerţului ....................................
    Codul unic de înregistrare ...............................................
    Nr. cerere tip de acord de principiu pentru finanţare ....................
    Nr. Notificare ...........................................................

    Valoarea totală pentru care se solicită renunţarea la finanţare .....................

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
──────────
    *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
──────────

    Numele ....................................
    Funcţia: ..................................
    Semnătura .................................
    Data semnării: ............................

    Notă: această cerere se completează numai în cazul în care se renunţă în totalitate la cel puţin una din activităţi.

    SECŢIUNEA B
    Cheltuieli pentru care se solicită renunţarea la finanţare în cadrul Programului

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
 │ Denumirea activităţii*2) │Valoarea │
 │ │finanţării│
 │ │aprobate │
 │ │de │
 │ │principiu │
 │ │- lei - │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de │ │
 │lucru) conform grupa 2. subgrupa 2.1. din HG nr. 2139/2004 │ │
 │pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele │ │
 │normale de funcţionare a mijloacelor fixe-inclusiv software-ul │ │
 │aferent, necesare desfăşurării activităţilor (codului CAEN │ │
 │accesat) pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor│ │
 │de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi │ │
 │automatelor muzicale; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare │ │
 │pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru │ │
 │etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia │ │
 │vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 │ │
 │cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele │ │
 │de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra │ │
 │cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport │ │
 │rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În cazul în│ │
 │care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă │ │
 │activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul │ │
 │schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de │ │
 │mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza │ │
 │ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de │ │
 │transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea │ │
 │activităţilor sau o districţie clară între costuri, că │ │
 │activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu │ │
 │beneficiază de ajutoare de minimis │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de │ │
 │invenţie, mărci de produse şi servicii (francize*3), etichetare │ │
 │ecologică, licenţe), software-uri necesare desfăşurării │ │
 │activităţii pentru care se solicită finanţare; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate │ │
 │centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, │ │
 │inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării │ │
 │activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai│ │
 │multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de │ │
 │angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă │ │
 │nerambursabilă; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, │ │
 │inclusiv din elemente prefabricate)*4). Activele din cadrul │ │
 │acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie│ │
 │să fie funcţionale la locul implementării proiectului, la │ │
 │momentul decontului; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier,│ │
 │3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor │ │
 │umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea │ │
 │Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de │ │
 │funcţionare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările │ │
 │ulterioare; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier,│ │
 │3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor │ │
 │umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea │ │
 │Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de │ │
 │funcţionare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările │ │
 │ulterioare; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Realizarea unei pagini web*5) pentru prezentarea activităţii │ │
 │solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate │ │
 │(inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru │ │
 │operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care │ │
 │trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare│ │
 │a AFN, în limita maximă a 10000 lei; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul │ │
 │obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care │ │
 │utilizează surse regenerabile de energie*6) pentru eficientizarea│ │
 │activităţilor pentru care a solicitat finanţare; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare │ │
 │aferente spaţiului de lucru sau producţie; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - pentru │ │
 │asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de│ │
 │către un organism autorizat recunoscut de educaţie │ │
 │antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de │ │
 │servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi │ │
 │numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor │ │
 │prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor │ │
 │ce realizează instruirea în domeniul respectiv; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, │ │
 │datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru │ │
 │întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) │ │
 │în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de │ │
 │beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate│ │
 │în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit│ │
 │pentru implementarea proiectului; │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │[] Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea │ │
 │obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi │ │
 │implementarea proiectului (maxim 4 % din valoarea eligibilă la │ │
 │decont a proiectului mai puţin consultanţa, dar nu mai mult de │ │
 │9600 de lei)*7). La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul│ │
 │cheltuielile de consultanţă. Furnizorii de servicii de │ │
 │consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai │ │
 │organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca │ │
 │activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile │ │
 │incluse în cod CAEN clasa 70 │ │
 │ 1 - ........................... │ │
 │ 2 - ........................... │ │
 │ 3 - ........................... │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │TOTAL*8) │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

──────────
    *2) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi
    *3) Se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;
    *4) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate
    *5) Pagina web se realizează în limba română şi trebuie să fie funcţională la data depunerii decontului.
    *6) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.
    *7) Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare.
    *8) Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi 250.000 lei
──────────

    SECŢIUNEA C
                        Declaraţie pe propria răspundere

    Subsemnatul (a) .................., identificat (ă) cu B.I./C.I. seria .......... nr. .................... eliberat la data de ..................., cu domiciliul în localitatea .......... str. ................... nr. ... bl. ... sc. ... ap. ... sectorul/judeţul ......................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic, declar pe propria răspundere că renunţ (total sau parţial) la finanţare în valoare de .......... lei, pentru care am primit acordul de principiu al OTIMMC ................. notificare nr. .......... .

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*9)
──────────
    *9) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
──────────

    Numele ............................
    Funcţia: ..........................
    Semnătura .........................
    Data semnării: ....................


    ANEXA 11
    - P0.IP-08 -

         CERERE-TIP DE ELIBERARE A ALOCAŢIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
                      (Se completează toate rubricile din
              formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)

    Subscrisa ................................ având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna .................... , identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ................ eliberat la data de ......................, cu domiciliul în localitatea ........................ str. ........................... nr. ... bl. ... sc. ... ap. ... sectorul/judeţul ...................., cod poştal .............. solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) nr. ............/2016.
    Datele de identificare ale operatorului economic:
    Denumirea operatorului economic .................................................
    Data înregistrării ..............................................................
    Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerţului ...................................
    Codul unic de înregistrare ......................................................
    Sediul/Adresa ...................................................................
    Telefon .................... Fax ..................... E-mail ...................
    Cont bancar ....................... deschis la Banca ............................
    Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanţare ..........................
    Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanţare ...................
    Anexez la prezenta:
    a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;
    b) documentele justificative în ordinea activităţilor completate în formularul de decont;

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
──────────
    *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
──────────

    Numele ...................................
    Funcţia: .................................
    Semnătura ................................
    Data semnării: ...........................

    ANEXA 12
    - PO.IP-08 -
                                                    FORMULARUL DE DECONT*1) -
──────────
    *1) La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original şi în copie certificată;
──────────


    Denumirea operatorului economic ......................


 ┌────┬───────────┬───────────┬─────────────────────┬───────────────────────┬────────┬────────┬────────┐
 │Nr. │Denumirea │Codul de │ Factura │Instrumente de plată*4)│Valoare │Valoare │Valoare │
 │crt.│activităţii│clasificare├───────┬─────┬───────┼──────┬───┬────┬───────┤AFN so- │AFN │AFN │
 │ │*2) │*3) │Nr. │Data │Valoare│Felul │Nr.│Data│Valoare│licitată│aprobată│aprobată│
 │ │ │ │Factură│fac- │factură│docu- │ │ │cu TVA │ │UPSEC*5)│UMCR*5) │
 │ │ │ │ │turii│cu TVA │mentu-│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │lui │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
 │ 1 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
 │ 2 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
 │ 3 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴───────────┴───────────┴───────┴─────┼───────┼──────┴───┴────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
 │ ├───────┤ │ │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┘
    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6)
    Numele: .........................
    Funcţia: ........................
    Semnătura ....................... Data semnării: .......................

──────────
    *1) La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original şi în copie certificată;
    *2) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.
    *3) Unde este cazul.
    *4) Ordine de plată/chitanţă/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, bilet la ordin, dispoziţii de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română şi legalizate.
    *5) Se va completa de OTIMMC.
    *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
──────────

                                 Viza UPSEC*7)

 ┌──────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
 │ │ Coordonator │ Verificator │ Verificator │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │Nume şi prenume │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │Semnătura │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │Data │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │Aprobat (lei) │ │ │ │
 └──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘                                  Viza UMCR*7)
──────────
    *7) Se va completa de OTIMMC
──────────

 ┌──────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
 │ │ Coordonator │ Verificator │ Verificator │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │Nume şi prenume │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │Semnătura │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │Data │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
 │Bun de plată (lei) │ │ │ │
 └──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 13
    la Procedură PO.IP-08

                       ACTIVITĂŢI ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE


 ┌────┬──────────────────────────────┬────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Activităţi eligibile │Cheltuieli eligibile│Valoarea │ Documente justificative care │
 │crt.│ │ │maximă a │ însoţesc formularul de decont │
 │ │ │ │finanţării│ (exemplarul original) │
 │ │ │ │pe │ │
 │ │ │ │activitate│ │
 │ │ │ │*1) -lei -│ │
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 1.│Echipamente tehnologice │- cheltuieli pentru │ 250.000│1. Certificatul de garanţie, │
 │ │(maşini, utilaje şi instalaţii│achiziţionare │ │original; │
 │ │de lucru) confonn grupa 2. │ │ │2. Factură fiscală detaliată, pe │
 │ │subgrupa 2.1. din HG nr. 2139/│ │ │componente şi preţuri, original; │
 │ │2004 pentru aprobarea │ │ │3. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │Catalogului privind │ │ │plată/ chitanţă/ cotor filă CEC/ │
 │ │clasificarea şi duratele │ │ │foaie de vărsământ/bilet la ordin │
 │ │normale de funcţionare a │ │ │trecut prin banca/dispoziţii de │
 │ │mijloacelor fixe - inclusiv │ │ │plată externe în cazul │
 │ │software-ul aferent, necesare │ │ │importurilor, traduse în limba │
 │ │desfăşurării activităţilor │ │ │română şi legalizate), original, │
 │ │(codului CAEN accesat) pentru │ │ │după caz; │
 │ │care a solicitat finanţare, cu│ │ │4. Copie certificată după extrasul│
 │ │excepţia jocurilor de noroc │ │ │de cont; │
 │ │mecanice, electrice, │ │ │5. Copie certificată de pe fişa │
 │ │electronice, meselor de │ │ │activului achiziţionat cu codul de│
 │ │biliard şi automatelor │ │ │clasificare al acestuia şi modul │
 │ │muzicale. │ │ │de calcul al amortizării. │
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 2.│Aparate şi instalaţii de │- cheltuieli pentru │ 250.000│1. Certificatul de garanţie, │
 │ │măsură, control, reglare │achiziţionare │ │original; │
 │ │ │ │ │2. Factură fiscală detaliată, pe │
 │ │ │ │ │componente şi preţuri, original; │
 │ │ │ │ │3. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │ │ │ │plată/ chitanţă/ cotor filă CEC/ │
 │ │ │ │ │foaie de vărsământ/bilet la ordin │
 │ │ │ │ │trecut prin banca/dispoziţii de │
 │ │ │ │ │plată externe în cazul │
 │ │ │ │ │importurilor, traduse în limba │
 │ │ │ │ │română şi legalizate), original, │
 │ │ │ │ │după caz; │
 │ │ │ │ │4. Copie certificată după extrasul│
 │ │ │ │ │de cont; │
 │ │ │ │ │5. Copie certificată de pe fişa │
 │ │ │ │ │activului achiziţionat cu codul de│
 │ │ │ │ │clasificare al acestuia şi modul │
 │ │ │ │ │de calcul al amortizării. │
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 3.│Achiziţionarea de cititoare │- cheltuieli pentru │ 4.000│1. Documente de garanţie, │
 │ │pentru cod de bare; │achiziţionare │ │original; │
 │ │Achiziţionarea de aparate de │ │ │2. Factură fiscală, original; │
 │ │marcat electronice fiscale; │ │ │3. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │ │ │ │plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ │
 │ │ │ │ │foaie de vărsământ/ bilet la ordin│
 │ │ │ │ │trecut prin banca/dispoziţii de │
 │ │ │ │ │plată externe în cazul │
 │ │ │ │ │importurilor, traduse în limba │
 │ │ │ │ │română şi legalizate), original, │
 │ │ │ │ │după caz; │
 │ │ │ │ │4. Copie certificată după extrasul│
 │ │ │ │ │de cont; │
 │ │ │ │ │5. Copie certificată de pe fişa │
 │ │ │ │ │activului achiziţionat cu codul de│
 │ │ │ │ │clasificare al acestuia şi modul │
 │ │ │ │ │de calcul al amortizării. │
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 4.│Achiziţionarea de cântare │- cheltuieli pentru │ 5.000│1. Documente de garanţie şi de │
 │ │electronice cu/fără printer │achiziţionare │ │conformitate, original; │
 │ │pentru etichetare; │ │ │2. Factură fiscală, original; │
 │ │ │ │ │3. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │ │ │ │plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ │
 │ │ │ │ │foaie de vărsământ/ bilet la ordin│
 │ │ │ │ │trecut prin banca/dispoziţii de │
 │ │ │ │ │plată externe în cazul │
 │ │ │ │ │importurilor, traduse în limba │
 │ │ │ │ │română şi legalizate), original, │
 │ │ │ │ │după caz; │
 │ │ │ │ │4. Copie certificată după extrasul│
 │ │ │ │ │de cont; │
 │ │ │ │ │5. Copie certificată de pe fişa │
 │ │ │ │ │activului achiziţionat cu codul de│
 │ │ │ │ │clasificare al acestuia şi modul │
 │ │ │ │ │de calcul al amortizării. │
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 5. │Autoutilitare din categoria │- cheltuieli pentru │ 250.000│1. Certificatul de garanţie, │
 │ │N1, N2, N3, cu excepţia │achiziţionare │ │original; │
 │ │vehiculelor de teren simbol G,│ │ │2. Factură fiscală detaliată, pe │
 │ │conform Ordinului │ │ │componente şi preţuri, original; │
 │ │MLPTL 211/2003 cu modificările│ │ │3. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │şi completările ulterioare, │ │ │plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ │
 │ │exceptând vehiculele de │ │ │foaie de vărsământ/bilet la ordin │
 │ │transport rutier de mărfuri în│ │ │trecut prin banca/dispoziţii de │
 │ │contul terţilor sau contra │ │ │plată externe în cazul │
 │ │cost, solicitate de │ │ │importurilor, traduse în limba │
 │ │întreprinderile care │ │ │română şi legalizate), original, │
 │ │efectuează transport rutier de│ │ │după caz; │
 │ │mărfuri în numele terţilor sau│ │ │4. Copie certificată după extrasul│
 │ │contra cost. │ │ │de cont; │
 │ │ │ │ │5. Copie certificată de pe fişa │
 │ │ │ │ │activului achiziţionat cu codul de│
 │ │ │ │ │clasificare al acestuia şi modul │
 │ │ │ │ │de calcul al amortizării, după │
 │ │ │ │ │caz. │
 │ │ │ │ │6. Cartea de identitate a │
 │ │ │ │ │mijlocului de transport din care │
 │ │ │ │ │să reiasă tipul (autoutilitară, │
 │ │ │ │ │etc) │
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 6.│Investiţiile în active │- cheltuieli pentru │ 30.000│1. Factură fiscală detaliată, pe │
 │ │necorporale referitoare la │achiziţionare. │ │componente şi preţuri, original; │
 │ │brevete de invenţie, mărci de │ │ │2. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │produse şi servicii (francize,│ │ │plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ │
 │ │etichetare ecologică, licenţe)│ │ │foaie de vărsământ/ bilet la ordin│
 │ │software-uri necesare │ │ │trecut prin banca/dispoziţii de │
 │ │desfăşurării activităţii │ │ │plată externe în cazul │
 │ │pentru care se solicită │ │ │importurilor, traduse în limba │
 │ │finanţare; │ │ │română şi legalizate), original, │
 │ │ │ │ │după caz; │
 │ │ │ │ │3. Copie certificată după extrasul│
 │ │ │ │ │de cont; │
 │ │ │ │ │4. Contractul cu francizorul, │
 │ │ │ │ │tradus în limba română şi │
 │ │ │ │ │legalizat(dacă este cazul), │
 │ │ │ │ │factura fiscală, tradusă în limba │
 │ │ │ │ │română şi legalizată(dacă este │
 │ │ │ │ │cazul), dovada înregistrării │
 │ │ │ │ │mărcii francizate la organismul │
 │ │ │ │ │abilitat din România sau din ţara │
 │ │ │ │ │de origine, cu traducere │
 │ │ │ │ │autorizată în limba romană; │
 │ │ │ │ │(pentru francize); │
 │ │ │ │ │5. Documente care să ateste │
 │ │ │ │ │certificarea etichetării ecologice│
 │ │ │ │ │de către un organism abilitat │
 │ │ │ │ │(pentru etichetare ecologică); │
 │ │ │ │ │6. Copie certificată de pe fişa │
 │ │ │ │ │activului achiziţionat cu codul de│
 │ │ │ │ │clasificare al acestuia şi modul │
 │ │ │ │ │de calcul al amortizării, după │
 │ │ │ │ │caz. │
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 7.│Echipamente IT tehnică de │- cheltuieli pentru │ 250.000│1. Certificatul de garanţie, │
 │ │calcul (tip PC, format din: │achiziţionare │ │original; │
 │ │unitate centrală, server, │ │ │2. Factură fiscală detaliată, pe │
 │ │monitor, imprimantă / copiator│ │ │componente şi preţuri, original; │
 │ │/ multifuncţională, inclusiv │ │ │3. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │sisteme portabile, licenţe │ │ │plată/ chitanţă/ cotor filă CEC/ │
 │ │necesare desfăşurării │ │ │foaie de vărsământ/bilet la ordin │
 │ │activităţii, sisteme │ │ │trecut prin banca/dispoziţii de │
 │ │audio-video,etc.). Nu se pot │ │ │plată externe în cazul │
 │ │achiziţiona mai multe │ │ │importurilor,traduse în limba │
 │ │echipamente IT, din fiecare │ │ │română şi legalizate), original, │
 │ │tip, decât numărul total de │ │ │după caz; │
 │ │angajaţi după implementarea │ │ │4. Copie certificată după extrasul│
 │ │investiţiei cu componentă │ │ │de cont; │
 │ │nerambursabilă; │ │ │5. Copie certificată de pe fişa │
 │ │ │ │ │activului achiziţionat cu codul de│
 │ │ │ │ │clasificare al acestuia şi modul │
 │ │ │ │ │de calcul al amortizării. │
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 8.│Achiziţionarea de spaţii de │- cheltuieli pentru │ 250.000│1. Contractul de │
 │ │lucru, spaţii de producţie, │achiziţionare de │ │vânzare-cumpărare; │
 │ │inclusiv din elemente │spaţii │ │2. Raport de evaluare ANEVAR, după│
 │ │prefabricate*2). Activele din │ │ │caz; │
 │ │cadrul acestei categorii nu │ │ │3. Extrasul de plan cadastral, │
 │ │trebuie să aibă destinaţie │ │ │după caz; │
 │ │locativă, trebuie să fie │ │ │4. Încheierea şi extrasul de carte│
 │ │funcţionale la locul │ │ │funciară, după caz; │
 │ │implementării proiectului, la │ │ │5. Certificatul fiscal de la │
 │ │momentul decontului; La │ │ │Direcţia taxe şi Impozite Locale │
 │ │depunerea cererii de eliberare│ │ │sau Primăria localităţii, cu │
 │ │AFN, spaţiul trebuie să │ │ │precizarea că imobilul este │
 │ │figureze ca punct de lucru şi │ │ │înregistrat ca spaţiu comercial, │
 │ │cu codul CAEN accesat │ │ │după caz; │
 │ │autorizat în respectiva │ │ │6. Copie certificată de pe fişa │
 │ │locaţie; │ │ │activului achiziţionat cu codul de│
 │ │ │ │ │clasificare al acestuia şi modul │
 │ │ │ │ │de calcul al amortizării,după caz;│
 │ │ │ │ │7. Factură fiscală detaliată, pe │
 │ │ │ │ │componente şi preţuri, original; │
 │ │ │ │ │8. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │ │ │ │plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ │
 │ │ │ │ │foaie de vărsământ/bilet la ordin)│
 │ │ │ │ │original, după caz; │
 │ │ │ │ │9. Copie certificată după extrasul│
 │ │ │ │ │de cont. │
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 9.│Achiziţionarea de bunuri │- cheltuieli pentru │ 30.000│1. Certificatul de garanţie, │
 │ │prevăzute la subgrupele 3.1 │achiziţionare │ │original; │
 │ │mobilier, 3.2 aparatură │ │ │2. Factură fiscală detaliată, pe │
 │ │birotică şi 3.3 sisteme de │ │ │componente şi preţuri, original; │
 │ │protecţie a valorilor umane şi│ │ │3. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │materiale (ex. sisteme de │ │ │plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ │
 │ │supraveghere video, sisteme de│ │ │foaie de vărsământ/ bilet la ordin│
 │ │alarmă), confonn Hotărârii │ │ │trecut prin banca/dispoziţii de │
 │ │Guvernului nr. 2139/2004 │ │ │plată externe în cazul │
 │ │pentru aprobarea Catalogului │ │ │importurilor, traduse în limba │
 │ │privind clasificarea şi │ │ │română şi legalizate), original, │
 │ │duratele normale de │ │ │după caz; │
 │ │funcţionare a mijloacelor │ │ │4. Copie certificată după extrasul│
 │ │fixe, cu modificările şi │ │ │de cont; │
 │ │completările ulterioare; │ │ │5. Copie certificată de pe fişa │
 │ │ │ │ │activului achiziţionat cu codul de│
 │ │ │ │ │clasificare al acestuia şi modul │
 │ │ │ │ │de calcul al amortizării, după │
 │ │ │ │ │caz. │
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 10.│Realizarea unei pagini web*3) │- Elaborarea de │ 10.000│1. Contractul de prestări │
 │ │pentru prezentarea activităţii│pagini WEB pentru │ │servicii*4), privind realizarea │
 │ │solicitantului şi a produselor│prezentarea │ │paginii web, cu specificarea │
 │ │sau serviciilor promovate │activităţii │ │adresei paginii WEB, original │
 │ │(inclusiv cheltuieli │solicitantului şi a │ │2. Factură fiscală, în original; │
 │ │înregistrare domeniu, fără │produselor sau │ │3. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │hosting), pentru operatorii │serviciilor │ │plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ │
 │ │economici care nu deţin altă │promovate; │ │foaie de vărsământ/bilet la ordin)│
 │ │pagină web şi care trebuie să │- taxa de │ │original, după caz; │
 │ │fie funcţională la data │achiziţionare a │ │4. Copie certificată după extrasul│
 │ │depunerii cererii de eliberare│domeniului Internet;│ │de cont; │
 │ │a AFN şi pe toată perioada de │ │ │5. Copie certificată de pe fişa │
 │ │monitorizare; │ │ │activului achiziţionat cu codul de│
 │ │ │ │ │clasificare al acestuia şi modul │
 │ │ │ │ │de calcul al amortizării, după caz│
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 11.│Achiziţionarea de instalaţii/ │- cheltuieli pentru │ 135.000│1. Certificatul de garanţie, │
 │ │echipamente specifice în │achiziţionare │ │original; │
 │ │scopul obţinerii unei economii│ │ │2. Factură fiscală detaliată, pe │
 │ │de energie, precum şi sisteme │ │ │componente şi preţuri, original; │
 │ │care utilizează surse │ │ │3. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │regenerabile de energie*5) │ │ │plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ │
 │ │pentru eficientizarea │ │ │foaie de vărsământ/bilet la ordin │
 │ │activităţilor pentru care a │ │ │trecut prin banca/dispoziţii de │
 │ │solicitat finanţare │ │ │plată externe în cazul │
 │ │ │ │ │importurilor, traduse în limba │
 │ │ │ │ │română şi legalizate), original, │
 │ │ │ │ │după caz; │
 │ │ │ │ │4. Copie certificată după extrasul│
 │ │ │ │ │de cont; │
 │ │ │ │ │5. Copie certificată de pe fişa │
 │ │ │ │ │activului achiziţionat cu codul de│
 │ │ │ │ │clasificare al acestuia şi modul │
 │ │ │ │ │de calcul al amortizării. │
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 12.│Achiziţionarea de instalaţii │- cheltuieli pentru │ 30.000│1. Factură fiscală, în original │
 │ │de încălzire sau climatizare │achiziţionare │ │2. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │aferente spaţiului de lucru │ │ │plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ │
 │ │sau producţie; │ │ │foaie de vărsământ/bilet la ordin │
 │ │ │ │ │trecut prin bancă), original, după│
 │ │ │ │ │caz; │
 │ │ │ │ │3. Copie certificată după extrasul│
 │ │ │ │ │de cont. │
 │ │ │ │ │4. Copie certificată de pe fişa │
 │ │ │ │ │activului achiziţionat cu codul de│
 │ │ │ │ │clasificare al acestuia şi modul │
 │ │ │ │ │de calcul al amortizării. │
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 13.│Cursuri de dezvoltare a │- cheltuieli pentru │ 4.500│1. Contractul de prestări servicii│
 │ │abilităţilor antreprenoriale -│achiziţionare │ │încheiat cu furnizorul de formare │
 │ │pentru asociatul/ │ │ │profesională; │
 │ │administratorul societăţii │ │ │2. Copie a certificatului/ │
 │ │aplicante, curs organizat de │ │ │diplomelor de absolvire/ │
 │ │către un organism autorizat │ │ │atestatului; │
 │ │recunoscut de educaţie │ │ │3. Factură fiscală, în original; │
 │ │antreprenorială │ │ │4. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │ │ │ │plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ │
 │ │ │ │ │foaie de vărsământ/bilet la ordin │
 │ │ │ │ │trecut prin banca), original, după│
 │ │ │ │ │caz; │
 │ │ │ │ │5. Copie certificată după extrasul│
 │ │ │ │ │de cont. │
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 14.│Comisionul de garantare │- comisionul de │ 15.000│1. Contractul de garantare cu │
 │ │aferent anului acordării │garantare │ │FNGCIMM; │
 │ │garanţiei, datorat Fondului │ │ │2. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │Naţional de Garantare a │ │ │plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ │
 │ │Creditelor pentru │ │ │foaie de vărsământ/ bilet la ordin│
 │ │întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │ │trecut prin bancă), original, după│
 │ │- S.A. - I.F.N. │ │ │caz; │
 │ │(F.N.G.C.I.M.M.) în cazul │ │ │3. Copie certificată după extrasul│
 │ │garanţiilor acordate pentru │ │ │de cont. │
 │ │creditele contractate de │ │ │ │
 │ │beneficiari în vederea │ │ │ │
 │ │realizării planurilor de │ │ │ │
 │ │afaceri acceptate în cadrul │ │ │ │
 │ │Programului, pentru │ │ │ │
 │ │solicitanţii care utilizează │ │ │ │
 │ │credit pentru implementarea │ │ │ │
 │ │proiectului; │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 15.│Consultanţă pentru întocmirea │- Tarif de │Maximum 4%│1. Contractul de prestări servicii│
 │ │documentaţiei în vederea │consultanţă, cu │din │cu consultantul *7); │
 │ │obţinerii finanţării în cadrul│menţionarea │valoarea │2. Copie după certificatul │
 │ │prezentului program şi │documentaţiei │eligibilă │constatator al furnizorului de │
 │ │implementarea proiectului. La │elaborate în cadrul │la decont │consultanţă, cu codul autorizat │
 │ │aplicarea procentului nu se │contractului │a proiec- │din CAEN clasa 70; │
 │ │vor lua în calcul cheltuielile│ │tului, mai│3. Factură fiscală, în originali │
 │ │de consultanţă*6); │ │puţin │4. Instrumente de plată (ordine de│
 │ │ │ │consultan-│plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ │
 │ │ │ │ţa dar nu │foaie de vărsământ/bilet la ordin │
 │ │ │ │mai mult │trecut prin banca), original după │
 │ │ │ │de 9600 │caz; │
 │ │ │ │lei │5. Copie certificată după extrasul│
 │ │ │ │ │de cont; │
 │ │ │ │ │6. Proces-verbal privind execuţia │
 │ │ │ │ │contractului de consultanţă. │
 └────┴──────────────────────────────┴────────────────────┴──────────┴──────────────────────────────────┘

──────────
    *1) maxim 90% din valoarea investiţiei(exclusiv TVA); valoarea totală a AFN nu poate depăşi 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.
    *2) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate
    *3) Pagina web se realizează în limba română şi trebuie să fie funcţională la data depunerii decontului.
    *4) În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăşurare a activităţii, data la care este funcţională pagina web şi adresa paginii web.
    *5) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
    *6) Activitate/cheltuială eligibilă care poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de finanţare.
    *7) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de consultanţă furnizate.
──────────

                                     -----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016