Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 691 din 23 iunie 2009  pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de comodat prevazut la art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 656/634/2009 privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru imbunatatirea administrarii serviciilor medicale acordate cetatenilor migranti in statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 691 din 23 iunie 2009 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de comodat prevazut la art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 656/634/2009 privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru imbunatatirea administrarii serviciilor medicale acordate cetatenilor migranti in statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 15 iulie 2009
ORDIN nr. 691 din 23 iunie 2009
pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de comodat prevãzut la <>art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 656 /<>634/2009 privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru îmbunãtãţirea administrãrii serviciilor medicale acordate cetãţenilor migranţi în statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
EMITENT: CASA NAŢIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 15 iulie 2009

Având în vedere Referatul de aprobare nr. JA 2.532 din 22 iunie 2009 al Direcţiei juridic, contencios şi acorduri internaţionale din cadrul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, <>art. 270 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a<>rt. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 656 /<>634/2009 privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru îmbunãtãţirea administrãrii serviciilor medicale acordate cetãţenilor migranţi în statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European,
în temeiul <>art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 972/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã modelul-cadru al contractului de comodat, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
În conformitate cu prevederile <>art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 656 /<>634/2009 privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru îmbunãtãţirea administrãrii serviciilor medicale acordate cetãţenilor migranţi în statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, casele de asigurãri de sãnãtate vor încheia cu unitãţile sanitare pilot desemnate pentru instalarea punctelor de prezenţã NetC@RDS contracte de comodat, conform modelului prevãzut în anexã.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele
Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate,
Irinel Popescu

Bucureşti, 23 iunie 2009.
Nr. 691.


ANEXÃ


CONTRACT DE COMODAT
Nr. ...... din ........
- model-cadru -

I. Pãrţile contractante
1.1. Casa de Asigurãri de Sãnãtate ......................................., cu sediul în ..............................., str. ...................................... nr. ......., judeţul ................., cod fiscal ..........................., reprezentatã de ................................., în calitate de comodant,
şi
1.2. Spitalul ....................................., cu sediul în ................., str. ............................... nr. ......., judeţul ......................., cod fiscal ..........................., reprezentatã de ......................................., în calitate de comodatar,
au convenit sã încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urmãtoarelor clauze:

II. Obiectul contractului
2.1. Comodantul acordã comodatarului, sub formã de împrumut, tehnica de calcul reprezentatã de un cititor de carduri, precum şi aplicaţia NetC@RDS, în vederea administrãrii serviciilor medicale acordate cetãţenilor migranţi în România (conform <>Ordinului ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 656 /<>634/2009 privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru îmbunãtãţirea administrãrii serviciilor medicale acordate cetãţenilor migranţi în statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European), bunuri prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul contract (serie, nr. etc.).
2.2. Bunurile prevãzute la pct. 2.1 se acordã de cãtre comodant comodatarului pe toatã perioada de derulare a proiectului NetC@RDS.

III. Obligaţiile pãrţilor
3.1. Obligaţiile comodantului
a) Comodantul va preda spre folosinţã comodatarului tehnica de calcul şi aplicaţia NetC@RDS, începând cu data semnãrii prezentului contract şi a procesului-verbal de predare-primire a bunurilor (anexa nr. 2 la prezentul contract).
b) Comodantul nu îl va stânjeni pe comodatar în exercitarea dreptului de folosinţã asupra bunurilor şi nici nu va face acte care ar putea restrânge folosinţa acestuia.
c) Comodantul nu va putea sã închirieze/înstrãineze bunurile care fac obiectul prezentului contract niciunui terţ pe toatã perioada de valabilitate a prezentului contract.
3.2. Obligaţiile comodatarului
a) Comodatarul se obligã ca pe toatã durata prezentului contract sã pãstreze în bune condiţii bunurile, sã nu le degradeze sau deterioreze.
b) Comodatarul va folosi bunurile numai potrivit destinaţiei prevãzute în prezentul contract, şi anume pentru administrarea serviciilor medicale acordate în România cetãţenilor strãini migranţi din statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.
c) Pe toatã durata prezentului contract comodatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitãţile consumate pentru folosinţa bunurilor ce fac obiectul prezentului contract.
d) Comodatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrãrile de reparaţii ale bunurilor ce fac obiectul prezentului contract.
e) Comodatarul va rãspunde de distrugerea totalã sau parţialã a bunurilor care s-ar datora culpei ori neglijenţei sale, suportând contravaloarea acestora la preţul de achiziţie.
f) Comodatarul îi va permite comodantului sã controleze modul cum sunt folosite bunurile şi starea acestora oricând, pe toatã perioada de derulare a prezentului contract.
g) Comodatarul, la expirarea prezentului contract, va restitui bunurile comodantului.
h) Comodatarul are obligaţia de a notifica comodantului, în termen de maximum 24 de ore de la producere, orice defecţiune sau degradare a bunurilor ce fac obiectul prezentului contract.

IV. Durata contractului
4.1. Pãrţile au convenit sã încheie prezentul contract pe întreaga perioadã de derulare a proiectului NetC@RDS.
4.2. Predarea bunului are loc la data de ...................., pe baza procesului-verbal de predare-primire prevãzut în anexa nr. 2 la prezentul contract.

V. Încetarea contractului
5.1. Prezentul contract înceteazã de plin drept, fãrã a mai fi necesarã intervenţia unui/unei tribunal arbitrar/instanţe judecãtoreşti, în urmãtoarele situaţii:
a) comodatarul nu îşi respectã obligaţiile stabilite pentru derularea proiectului NetC@RDS;
b) comodatarul nu foloseşte bunurile ce fac obiectul prezentului contract conform destinaţiei pentru care au fost predate;
c) închirierea de cãtre comodatar a bunurilor ce fac obiectul prezentului contract;
d) neîndeplinirea uneia sau mai multor obligaţii prevãzute la pct. 3.2.
5.2. Prin acordul pãrţilor, prezentul contract poate sã înceteze şi înainte de termen.

VI. Forţa majorã
6.1. Niciuna dintre pãrţile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor - total sau parţial - a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã constatatã de o autoritate competentã.
6.2. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrţi, în termen de douã zile, producerea evenimentului şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
6.3. Dacã în termen de douã zile de la producere evenimentul respectiv nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.

VII. Notificãri şi litigii
7.1. În accepţiunea pãrţilor contractante, orice notificare adresatã de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinitã dacã va fi transmisã la adresa/sediul prevãzutã/prevãzut în partea introductivã a prezentului contract.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştalã, ea va fi transmisã prin scrisoare recomandatã, cu confirmare de primire, şi se considerã primitã de destinatar la data menţionatã de oficiul poştal primitor pe aceastã confirmare.
7.3. Notificãrile verbale nu se iau în consideraţie de niciuna dintre pãrţi, dacã nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitãţile prevãzute la punctele precedente.
7.4. Pãrţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din executarea ori interpretarea acestuia sã fie rezolvate pe cale amiabilã de reprezentanţii lor.
7.5. În cazul în care nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile se vor adresa instanţelor judecãtoreşti competente.

VIII. Clauze finale
8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între pãrţile contractante.
8.2. Anexele la prezentul contract fac parte integrantã din acesta.
8.3. Prezentul contract s-a încheiat în douã exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Comodant Comodatar

Casa de Asigurãri de Sãnãtate Spitalul ..............
............................. .......................

Preşedinte - director general, Manager,
.............................. .............
(semnãtura) (semnãtura)

Management economic,
Director executiv,
....................

Sisteme informatice


Vizat
------
Juridic, contencios şi
aplicare acorduri internaţionale


-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice