Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 665 din 30 iulie 2021  privind aprobarea instrucţiunilor pentru acordarea unitară a stimulentului de risc prevăzut de art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 665 din 30 iulie 2021 privind aprobarea instrucţiunilor pentru acordarea unitară a stimulentului de risc prevăzut de art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 757 din 4 august 2021
    Având în vedere:
    - prevederile art. 7 alin. (5)-(14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. II şi III din Legea nr. 166/2021 privind modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă,

    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Stimulentul de risc prevăzut la art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă pentru angajaţii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru angajaţii centrelor rezidenţiale destinate altor categorii vulnerabile, ale furnizorilor publici şi privaţi, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Stimulentul de risc se acordă personalului prevăzut la alin. (1) izolat preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgenţă, în baza prevederilor Ordonanţei militare nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare.
    (3) Stimulentul de risc se plăteşte numai pentru perioada de izolare preventivă la locul de muncă din perioada stării de urgenţă.
    (4) În situaţia în care perioada de izolare preventivă la locul de muncă este mai mică decât perioada de 14 zile prevăzută de Ordonanţa militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, atunci stimulentul de risc se acordă proporţional cu numărul de zile efectuate în perioada stării de urgenţă.
    (5) Beneficiază de stimulentul de risc şi personalul care, după efectuarea perioadei de izolare preventivă la locul de muncă, nu mai are raporturi de muncă sau de serviciu cu furnizorul de servicii sociale.
    (6) În situaţia în care în rândul personalului prevăzut la alin. (1) s-au înregistrat decese, stimulentul de risc se va acorda, după caz, soţului/soţiei, unuia dintre copii ori părinţilor persoanei decedate, în condiţiile art. 167 alin. (2) teza I din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (4), dacă din calculul cuantumului stimulentului de risc rezultă fracţiuni de leu, acesta se rotunjeşte la leu în favoarea angajatului.

    ART. 2
    (1) Pentru a beneficia de stimulentul de risc, furnizorii de servicii sociale au obligaţia să fie acreditaţi, iar serviciile sociale în cadrul cărora este angajat personalul să fie licenţiate sau, după caz, să deţină aviz de înfiinţare sau reorganizare sau plan de restructurare avizat, în condiţiile legii.
    (2) Personalul îndreptăţit să primească stimulentul de risc este cel stabilit prin decizia conducătorului furnizorului de servicii sociale, emisă în perioada stării de urgenţă.

    ART. 3
    (1) Pentru a beneficia de stimulentul prevăzut la art. 1, furnizorul de servicii sociale transmite agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în format electronic, direct sau prin punctul de contact unic electronic, conform Hotărârii Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, o solicitare de alocare a fondurilor însoţită de lista nominală a personalului izolat preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgenţă.
    (2) Modelul solicitării de alocare a fondurilor este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    (3) Modelul listei menţionate la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. Lista se completează pentru fiecare serviciu social.
    (4) În situaţia prevăzută la art. 1 alin. (6), documentele prevăzute la alin. (1) sunt însoţite şi de copia certificatului de deces.
    (5) Toate documentele necesare pentru acordarea sumelor solicitate se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al furnizorului de servicii sociale, a reprezentantului financiar şi/sau al celui juridic, după caz.

    ART. 4
    (1) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială centralizează de la nivelul agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti solicitările primite de la furnizorii de servicii sociale şi, în termen de 10 zile, transmite Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale situaţia centralizată a furnizorilor de servicii sociale publici şi situaţia centralizată a furnizorilor de servicii sociale privaţi.
    (2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexele nr. 3 şi 4.
    (3) Decontarea către furnizorul de servicii sociale a sumelor se efectuează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în termen de maximum 30 de zile de la primirea situaţiilor centralizatoare prevăzute la alin. (1).
    (4) Stimulentul de risc se acordă din fondul de salarii al furnizorului de servicii sociale, prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, art. 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.75 „Transferuri pentru stimulentul de risc“, în cazul furnizorilor de servicii sociale publici, şi de la titlul VII „Alte transferuri“, art. 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.74 „Transferuri pentru stimulentul de risc pentru entităţi private“, în cazul furnizorilor de servicii sociale privaţi.

    ART. 5
    (1) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (1) pentru care furnizorul de servicii sociale a efectuat plăţi în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă, respinsă prin Legea nr. 166/2020, va primi diferenţa până la suma de 2.500 lei.
    (2) În situaţia în care furnizorul de servicii sociale a efectuat plata stimulentului de risc în temeiul dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, suma de 2.500 lei nu se mai acordă, iar cel deja acordat nu se mai recuperează.

    ART. 6
    Solicitarea furnizorilor de servicii sociale de alocare a fondurilor, lista nominală a personalului izolat preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgenţă, situaţiile centralizate elaborate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi documentele de plată emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se arhivează electronic sau, după caz, fizic, pentru o perioadă de 2 ani de la data înregistrării acestora la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

    ART. 7
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 9
    Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Direcţia generală planificare bugetară şi management financiar, Direcţia politici beneficii sociale şi Direcţia politici servicii sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Mihnea-Claudiu Drumea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 iulie 2021.
    Nr. 665.
    ANEXA 1

    Denumirea furnizorului ................................................................
    Adresa sediului social ..................................................................
    Judeţul .......................................................
    C.I.F. ...........................................................
    Certificat de acreditare al furnizorului seria .... nr. ........, eliberat la data de ..................
    Cont bancar nr. ........................................
    Cont Trezoreria ........................................
    Telefon .....................................................
    E-mail ......................................................
    SOLICITARE
    de alocare a fondurilor pentru stimulentul de risc
    În atenţia Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
    Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului .................................
    Subsemnatul/a, ..............................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ............................................, cu sediul social în localitatea ...................................., str. ................................... nr. ......., judeţul ....................../sectorul ......, identificat/ă cu CI/BI seria ...... nr. ....., CNP ..................................., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicit acordarea stimulentului de risc pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de ................. lei (brut), pentru perioada în care acestea au fost izolate preventiv la locul de muncă, conform Ordonanţei militare nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, şi Deciziei/Dispoziţiei nr. ............, emisă de .................... .
    Personalul, în perioada izolării preventive la locul de muncă, a funcţionat în următoarele servicii sociale cu cazare:

┌────┬───────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Nr. aviz de │ │Numărul │Numărul │
│ │ │Sediul │Nr. licenţă│înfiinţare │ │total de │de │
│Nr. │Denumirea │(localitatea,│de │sau │Categoria │personal │personal │
│crt.│serviciului│strada, │funcţionare│reorganizare │de │în │izolat │
│ │social │sectorul/ │definitivă/│ori plan de │beneficiari│perioada │preventiv│
│ │ │judeţul) │provizorie │restructurare│ │de │la locul │
│ │ │ │ │avizat │ │referinţă│de muncă │
├────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘


    La prezenta solicitare sunt anexate următoarele documente:
    1. centralizatorul, la nivelul furnizorului de servicii sociale, cu persoanele izolate la locul de muncă pe perioada stării de urgenţă, pentru care se solicită decontarea stimulentului de risc;
    2. decizia/dispoziţia de izolare preventivă la locul de muncă.

    Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate sunt corecte.
    Data .............................................
    Numele şi prenumele
    reprezentantului legal (în clar) ...................................
    Semnătura
    ...................................
    Data .............................................
    Numele şi prenumele reprezentantului economic/financiar (în clar) ...................................
    Semnătura
    ...................................
    Data .............................................
    Numele şi prenumele reprezentantului juridic (în clar)
    ...................................
    Semnătura
    ...................................

    ANEXA 2

    Denumirea furnizorului ................................................................
    Adresa sediului social .................................................................
    Judeţul .......................................................
    C.I.F. .........................................................
    Licenţa de funcţionare seria ... nr. ...., eliberată la data de ......................
    Cont bancar nr. .............................................
    Cont Trezoreria .........................................................
    Telefon .....................................................
    E-mail ......................................................
    LISTA NOMINALĂ
    a personalului izolat preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgenţă,
    stabilită prin decizie a conducătorului serviciului social
    sau, după caz, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale
    Serviciul social ......................................

┌────┬───────────┬───┬──────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │Suma │ │ │Perioada│ │
│ │ │ │conform │ │Suma │de │ │
│ │ │ │art. 7 │Suma │acordată │izolare/│ │
│ │ │ │alin. (5) │acordată│conform │Nr. de │ │
│Nr. │Numele şi │ │din │conform │Ordonanţei│zile de │Diferenţa│
│crt.│prenumele │CNP│Ordonanţa │Legii │de urgenţă│izolare │de │
│ │angajatului│ │de urgenţă│nr. 82/ │a │în │decontat*│
│ │ │ │a │2020 │Guvernului│starea │ │
│ │ │ │Guvernului│(lei) │nr. 82/ │de │ │
│ │ │ │nr. 43/ │ │2020 (lei)│urgenţă │ │
│ │ │ │2020 (lei)│ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┴───┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┘


    * Se va trece suma cuvenită angajatului astfel:
    Certificăm realitatea şi legalitatea datelor înscrise şi ne asumăm întreaga răspundere în utilizarea creditelor primite numai pentru destinaţia solicitată.
    Sumele aferente persoanelor enumerate mai sus nu au făcut obiectul unei cereri anterioare.
    Data .............................................
    Numele şi prenumele
    reprezentantului legal (în clar) ...................................
    Semnătura
    ...................................
    Data .............................................
    Numele şi prenumele reprezentantului economic/financiar (în clar) ...................................
    Semnătura
    ...................................
    Data .............................................
    Numele şi prenumele reprezentantului juridic (în clar)
    ...................................
    Semnătura
    ...................................
    1. dacă a beneficiat de stimulent în condiţiile Legii nr. 82/2020 se va trece „0“;
    2. dacă a beneficiat de stimulent în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă, respinsă prin Legea nr. 166/2020, se va trece diferenţa 2.500–1.150 = 1.350;
    3. dacă a efectuat doar o parte din zilele de izolare în perioada stării de urgenţă, se va calcula conform exemplului următor:
    - nr. de zile efectuate - 5;
    – suma aferentă unei perioade minime de 14 zile = 2.500/14 = 178,58;
    – cuantumul stimulent de risc = 178,58 x 5 = 892,9 lei.


    ANEXA 3

    SITUAŢIA CENTRALIZATĂ
    a furnizorilor de servicii sociale publici
    a) Macheta import plăţi

┌─────┬───────┬───────┬────────┬────┬─────┬──────┬────────┐
│Judeţ│Articol│Valoare│Denumire│Cont│Banca│C.U.I.│Denumire│
│ │ │ │furnizor│IBAN│ │ │plată │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴───────┴────────┴────┴─────┴──────┴────────┘    b) Macheta ordine de plată*

┌────┬───────┬───────┬─────────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┬────────────┐
│Nr. │nr_OPFV│suma_de│nume_platitor│CF_platitor│adresa │IBAN │sucursala│nume_beneficiar│CF_beneficiar│IBAN_beneficiar│sucursala_beneficiar│nr_de_evidenta_plata│nume_obligatie│data_emiterii│data_debitarii│cod_angajament│ind_angajament│cod_program│marcaj_FV_OP│
│crt.│ │_plata │ │ │platitor│platitor│platitor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────┴─────────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴────────────┘


    * Coloanele se completează astfel:
    - coloanele 1, 3, 9, 10, 11, 12, de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Fiscală;
    – coloanele 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
    – coloanele 13, 14, 16, 19, 20 nu se completează.    ANEXA 4

    SITUAŢIA CENTRALIZATĂ
    a furnizorilor de servicii sociale privaţi
    a) Macheta import plăţi

┌─────┬───────┬───────┬────────┬────┬─────┬──────┬────────┐
│Judeţ│Articol│Valoare│Denumire│Cont│Banca│C.U.I.│Denumire│
│ │ │ │furnizor│IBAN│ │ │plată │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴───────┴────────┴────┴─────┴──────┴────────┘    b) Macheta ordine de plată*

┌────┬───────┬───────┬─────────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┬────────────┐
│Nr. │nr_OPFV│suma_de│nume_platitor│CF_platitor│adresa │IBAN │sucursala│nume_beneficiar│CF_beneficiar│IBAN_beneficiar│sucursala_beneficiar│nr_de_evidenta_plata│nume_obligatie│data_emiterii│data_debitarii│cod_angajament│ind_angajament│cod_program│marcaj_FV_OP│
│crt.│ │_plata │ │ │platitor│platitor│platitor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────┴─────────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴────────────┘


    * Coloanele se completează astfel:
    - coloanele 1, 3, 9, 10, 11, 12, de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Fiscală;
    – coloanele 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, de către MMPS;
    – coloanele 13, 14, 16, 19, 20 nu se completează.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016