Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 660 din 11 iulie 2019  privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 660 din 11 iulie 2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 603 din 23 iulie 2019
    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.094 din 10.07.2019 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere prevederile:
    - titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare;
    – Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 şi 314 bis din 3 mai 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, anexa 1.23 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    2. În anexa nr. 1, anexa 1.24 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    3. În anexa nr. 2, anexa 2.24 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    4. În anexa nr. 2, anexa 2.25 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.


    ART. II
    Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu raportarea activităţii lunii iulie 2019.                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Răzvan Teohari Vulcănescu,
                    vicepreşedinte

    Bucureşti, 11 iulie 2019.
    Nr. 660.
    ANEXA 1

    (Anexa 1.23 la Ordinul nr. 299/2017)
    UNITATEA SANITARĂ: .................................
    MEDICAMENTE ELIBERATE ÎN BAZA CONTRACTELOR COST-VOLUM
    Raportare pentru …………………………………………….
    (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)


    TABEL 1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI CU MEDICAMENTE CARE FAC OBIECTUL CONTRACTELOR COST-VOLUM ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente: │Cheltuieli cu medicamente eliberate pentru: │
├──────────┬─────────────────┬────────┬───────────┼──────────┬─────────────────┬────────┬───────────┤
│ │bolnavi cu │ │ │ │bolnavi cu │ │ │
│ │purpură │ │Total │ │purpură │ │ │
│bolnavi cu│trombocitopenică │bolnavi │bolnavi │bolnavi cu│trombocitopenică │bolnavi │Total │
│afecţiuni │imună cronică la │cu │pentru care│afecţiuni │imună cronică la │cu │cheltuieli │
│oncologice│copiii şi adulţii│scleroză│s-au │oncologice│copiii şi adulţii│scleroză│medicamente│
│ │splenectomizaţi │multiplă│eliberat │ │splenectomizaţi │multiplă│ │
│ │şi │ │medicamente│ │şi │ │ │
│ │nesplenectomizaţi│ │ │ │nesplenectomizaţi│ │ │
├──────────┼─────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────┼───────────┤
│C1 │C2 │C3 │C4 │C5 │C6 │C7 │C8=C5+C6+C7│
├──────────┼─────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────────────┴────────┴───────────┴──────────┴─────────────────┴────────┴───────────┘


    TABEL 2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

┌─────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Valoare │Valoare │Valoare │Valoare │
│ │medicamente│medicamente│medicamente│medicamente│
│ │în stoc la │intrate în │consumate │în stoc la │
│Afecţiune │începutul │cursul │în cursul │sfârşitul │
│ │perioadei │perioadei │perioadei │perioadei │
│ │de │de │de │de │
│ │raportare │raportare │raportare │raportare │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│C0 │C1 │C2 │C3 │C4 │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│afecţiuni │ │ │ │ │
│oncologice │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│purpură │ │ │ │ │
│trombocitopenică │ │ │ │ │
│imună cronică la │ │ │ │ │
│copiii şi adulţii│ │ │ │ │
│splenectomizaţi │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│nesplenectomizaţi│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│scleroză multiplă│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

    C3 afecţiuni oncologice = C5 din tabelul 1
    C3 purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi = C6 din tabelul 1
    C3 scleroză multiplă = C7 din tabelul 1
    C3 TOTAL = C8 din tabelul 1
    Întocmit

    ANEXA 2

    (Anexa 1.24 la Ordinul nr. 299/2017)
    UNITATEA SANITARĂ………………………………………
    Raportare pentru ………..
    (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

    SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENŢI
    PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE

┌────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Program/ │Indicatori fizici │Indicatori de eficienţă │
│Subprogram de ├────────────────────┼───────┬────────────────────┬───────┤
│sănătate curativ│Denumire indicator │Valoare│Denumire indicator │Valoare│
│ │fizic │(nr.) │de eficienţă │(lei) │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │proceduri de │ │proceduri de │ │
│ │dilatare percutană │ │dilatare percutană │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │proceduri │ │proceduri │ │
│ │terapeutice de │ │terapeutice de │ │
│ │elctrofiziologie │ │electrofiziologie │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │implantare de │ │implantare de │ │
│ │stimulatoare │ │stimulator cardiac │ │
│ │cardiace │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │aritmii complexe │ │tratat prin │ │
│ │trataţi prin │ │proceduri de ablaţie│ │
│ │proceduri de ablaţie│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │implantare de │ │implantare de │ │
│ │defibrilatoare │ │defibrilator intern │ │
│ │interne │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │implantare de │ │implantare de │ │
│ │stimulatoare de │ │stimulator de │ │
│ │resincronizare │ │resincronizare │ │
│ │cardiacă │ │cardiacă │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │(copii) trataţi prin│ │(copil) tratat prin │ │
│ │intervenţii de │ │chirurgie │ │
│ │chirurgie │ │cardiovasculară │ │
│ │cardiovasculară │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │(adulţi) trataţi │ │(adult) tratat prin │ │
│Programul │prin intervenţii de │ │intervenţii de │ │
│naţional de boli│chirurgie │ │chirurgie │ │
│cardiovasculare │cardiovasculară │ │cardiovasculară │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/ bolnav │ │
│ │anevrism aortic │ │cu anevrism aortic │ │
│ │trataţi prin tehnici│ │tratat prin tehnici │ │
│ │hibride │ │hibride │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │stenoze aortice, │ │stenoze aortice, │ │
│ │declaraţi │ │declarat inoperabil │ │
│ │inoperabili sau cu │ │sau cu risc │ │
│ │risc chirurgical │ │chirurgical foarte │ │
│ │foarte mare, trataţi│ │mare, tratat prin │ │
│ │prin tehnici │ │tehnici │ │
│ │transcatateter │ │transcatateter │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │insuficienţă │ │insuficienţă │ │
│ │cardiacă în stadiul │ │cardiacă în stadiul │ │
│ │terminal trataţi │ │terminal tratat prin│ │
│ │prin asistare │ │asistare mecanică a │ │
│ │mecanică a │ │circulaţiei pe │ │
│ │circulaţiei pe │ │termen lung │ │
│ │termen lung │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │chirurgie vasculară │ │intervenţii de │ │
│ │ │ │chirurgie vasculară │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de copii cu │ │cost mediu/copil cu │ │
│ │malformaţii │ │malformaţii │ │
│ │congenitale cardiace│ │congenitale cardiace│ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │intervenţii de │ │intervenţii de │ │
│ │cardiologie │ │cardiologie │ │
│ │intervenţională │ │intervenţională │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de adulţi cu │ │cost mediu/adult cu │ │
│ │malformaţii │ │malformaţii │ │
│ │congenitale cardiace│ │congenitale cardiace│ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │intervenţii de │ │intervenţii de │ │
│ │cardiologie │ │cardiologie │ │
│ │intervenţională │ │intervenţională │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│tratament al │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│bolnavilor cu │trataţi │ │tratat │ │
│afecţiuni │ │ │ │ │
│oncologice │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│monitorizare a │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│evoluţiei bolii │monitorizare a │ │cost mediu/ │ │
│la pacienţii cu │evoluţiei bolii prin│ │investigaţie PET-CT │ │
│afecţiuni │PET-CT │ │ │ │
│oncologice prin │ │ │ │ │
│PET-CT │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│reconstrucţie │ │ │cost mediu/bolnavă │ │
│mamară după │număr de bolnave cu │ │cu reconstrucţie │ │
│afecţiuni │reconstrucţie mamară│ │mamară │ │
│oncologice prin │ │ │ │ │
│endoprotezare │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │ │ │tarif/bolnav │ │
│ │ │ │beneficiar de │ │
│ │număr de bolnavi │ │serviciu pentru │ │
│ │beneficiari de │ │diagnosticul iniţial│ │
│ │servicii pentru │ │al leucemiei acute │ │
│ │diagnosticul iniţial│ │(medulogramă şi/sau │ │
│ │al leucemiei acute │ │examen citologic al │ │
│ │ │ │frotiului sanguin, │ │
│ │ │ │coloraţii │ │
│ │ │ │citochimice) │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/ bolnav │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │servicii pentru │ │serviciu pentru │ │
│ │diagnosticul de │ │diagnosticul de │ │
│ │certitudine al │ │certitudine al │ │
│ │leucemiei acute prin│ │leucemiei acute prin│ │
│ │imunofenotipare │ │imunofenotipare │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/ bolnav │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │servicii pentru │ │serviciu pentru │ │
│ │diagnosticul de │ │diagnosticul de │ │
│ │certitudine al │ │certitudine al │ │
│ │leucemiei acute prin│ │leucemiei acute prin│ │
│ │examen citogenetic │ │examen citogenetic │ │
│ │şi/sau FISH │ │şi/sau FISH │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │număr de bolnavi │ │tarif/ bolnav │ │
│diagnostic şi de│beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│monitorizare a │servicii pentru │ │serviciu pentru │ │
│bolii minime │diagnosticul de │ │diagnosticul de │ │
│reziduale a │certitudine al │ │certitudine al │ │
│bolnavilor cu │leucemiei acute prin│ │leucemiei acute prin│ │
│leucemii acute │examen de biologie │ │examen de biologie │ │
│prin │moleculară │ │moleculară │ │
│imunofenotipare,├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│examen │număr total de │ │tarif/ bolnav │ │
│citogenetic şi/ │bolnavi beneficiari │ │beneficiar de │ │
│sau FISH şi │de servicii pentru │ │servicii pentru │ │
│examen de │diagnosticul de │ │diagnosticul de │ │
│biologie │leucemie acută │ │leucemie acută │ │
│moleculară la ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│copii şi adulţi │număr de bolnavi cu │ │tarif/bolnav cu │ │
│ │diagnostic de │ │diagnostic de │ │
│ │leucemie acută │ │leucemie acută │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │servicii de │ │serviciu pentru │ │
│ │monitorizare a bolii│ │monitorizarea bolii │ │
│ │minime reziduale │ │minime reziduale │ │
│ │prin imunofenotipare│ │prin imunofenotipare│ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │tarif/bolnav cu │ │
│ │diagnostic de │ │diagnostic de │ │
│ │leucemie acută │ │leucemie acută │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │servicii de │ │serviciu pentru │ │
│ │monitorizare a bolii│ │monitorizarea bolii │ │
│ │minime reziduale │ │minime reziduale │ │
│ │prin examen │ │prin examen │ │
│ │citogenetic şi/sau │ │citogenetic şi/sau │ │
│ │FISH │ │FISH │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │tarif/bolnav cu │ │
│ │diagnostic de │ │diagnostic de │ │
│ │leucemie acută │ │leucemie acută │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │servicii de │ │serviciu pentru │ │
│ │monitorizare a bolii│ │monitorizarea bolii │ │
│ │minime reziduale │ │minime reziduale │ │
│ │prin examen de │ │prin examen de │ │
│ │biologie moleculară │ │biologie moleculară │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│Subprogramul de │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│diagnostic │servicii de testare │ │serviciu de testare │ │
│genetic al │genetică pentru │ │genetică pentru │ │
│tumorilor solide│neuroblastom │ │neuroblastom │ │
│maligne (sarcom ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Ewing şi │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│neuroblastom) la│beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│copii şi adulţi │servicii de testare │ │serviciu de testare │ │
│ │genetică pentru │ │genetică pentru │ │
│ │sarcom Ewing │ │sarcom Ewing │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice│ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie cu │ │
│ │radioterapie cu │ │ortovoltaj │ │
│ │ortovoltaj │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice│ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie cu │ │
│ │radioterapie cu │ │cobaltoterapie │ │
│ │cobaltoterapie │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice│ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie cu │ │
│Subprogramul de │radioterapie cu │ │accelerator liniar │ │
│radioterapie a │accelerator liniar │ │2D │ │
│bolnavilor cu │2D │ │ │ │
│afecţiuni ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│oncologice │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice│ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie cu │ │
│ │radioterapie cu │ │accelerator liniar │ │
│ │accelerator liniar │ │3D │ │
│ │3D │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice│ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie IMRT │ │
│ │radioterapie IMRT │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice│ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │brahiterapie │ │
│ │brahiterapie │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de implanturi │ │cost mediu/implant │ │
│ │cohleare │ │cohlear │ │
│Programul ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│naţional de │număr de proteze │ │cost mediu/proteză │ │
│tratament al │auditive cu ancorare│ │auditivă cu ancorare│ │
│surdităţii prin │osoasă BAHA │ │osoasă BAHA │ │
│proteze auditive├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│implantabile │număr de proteze │ │cost mediu/proteză │ │
│(implant cohlear│implantabile de │ │implantabilă de │ │
│şi proteze │ureche medie │ │ureche medie │ │
│auditive) ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de procesoare │ │cost mediu/procesor │ │
│ │de sunet (partea │ │de sunet (partea │ │
│ │externă) │ │externă) │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │diabet zaharat │ │diabet zaharat │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de persoane cu│ │tarif/dozare de │ │
│ │diabet evaluate prin│ │hemoglobină │ │
│ │dozarea HbA1c │ │glicozilată │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │diabet zaharat │ │diabet zaharat │ │
│ │beneficiari de pompe│ │beneficiar de pompă │ │
│ │de insulină │ │de insulină │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat │ │beneficiar de │ │
│ │beneficiari de │ │materiale │ │
│ │materiale │ │consumabile pentru │ │
│ │consumabile pentru │ │pompa de insulină/an│ │
│ │pompele de insulină │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat │ │beneficiar de │ │
│ │beneficiari de │ │sisteme de │ │
│ │sisteme de │ │monitorizare │ │
│ │monitorizare │ │continuă a glicemiei│ │
│Programul │continuă a glicemiei│ │ │ │
│naţional de ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│diabet zaharat │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat │ │beneficiar de │ │
│ │beneficiari de │ │sisteme pompe de │ │
│ │sisteme pompe de │ │insulină cu senzori │ │
│ │insulină cu senzori │ │de monitorizare │ │
│ │de monitorizare │ │continuă a glicemiei│ │
│ │continuă a glicemiei│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat tip 1│ │beneficiar de │ │
│ │beneficiari de │ │materiale │ │
│ │materiale │ │consumabile pentru │ │
│ │consumabile pentru │ │sisteme de │ │
│ │sisteme de │ │monitorizare │ │
│ │monitorizare │ │glicemică continuă │ │
│ │glicemică continuă │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat tip 1│ │beneficiar de │ │
│ │beneficiari de │ │materiale │ │
│ │materiale │ │consumabile pentru │ │
│ │consumabile pentru │ │pompele de insulină │ │
│ │pompele de insulină │ │cu senzori de │ │
│ │cu senzori de │ │monitorizare │ │
│ │monitorizare │ │continuă a glicemiei│ │
│ │continuă a glicemiei│ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Programul │ │ │ │ │
│naţional de │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│tratament al │scleroză multiplă │ │scleroză multiplă │ │
│bolilor │trataţi │ │tratat │ │
│neurologice │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală fără │ │congenitală fără │ │
│ │inhibitori/boală von│ │inhibitori/boală von│ │
│ │Willebrand cu │ │Willebrand cu │ │
│ │substituţie │ │substituţie │ │
│ │profilactică │ │profilactică │ │
│ │continuă │ │continuă │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală fără │ │congenitală fără │ │
│ │inhibitori/boală von│ │inhibitori/boală von│ │
│ │Willebrand cu │ │Willebrand cu │ │
│ │substituţie │ │substituţie │ │
│ │profilactică │ │profilactică │ │
│ │intermitentă/de │ │intermitentă/de │ │
│ │scurtă durată │ │scurtă durată │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală fără │ │congenitală fără │ │
│ │inhibitori/boală von│ │inhibitori/boală von│ │
│ │Willebrand cu │ │Willebrand cu │ │
│ │tratament „on │ │tratament „on │ │
│ │demand“ │ │demand“ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │vârsta 1-18 ani cu │ │vârsta 1-18 ani cu │ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală cu │ │congenitală cu │ │
│ │inhibitori cu titru │ │inhibitori cu titru │ │
│ │mare cu profilaxie │ │mare cu profilaxie │ │
│Programul │secundară pe termen │ │secundară pe termen │ │
│naţional de │lung │ │lung │ │
│tratament al ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│hemofiliei şi │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│talasemiei │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală cu │ │congenitală cu │ │
│ │inhibitori cu │ │inhibitori cu │ │
│ │profilaxie secundară│ │profilaxie secundară│ │
│ │pe termen scurt/ │ │pe termen scurt/ │ │
│ │intermitentă │ │intermitentă │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală cu │ │congenitală cu │ │
│ │inhibitori cu │ │inhibitori cu │ │
│ │tratament de oprire │ │tratament de oprire │ │
│ │a sângerărilor │ │a sângerărilor │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală cu şi │ │congenitală cu şi │ │
│ │fără inhibitori/ │ │fără inhibitori/ │ │
│ │boală von │ │boală von │ │
│ │Willebrand, pentru │ │Willebrand, pentru │ │
│ │tratamentul de │ │tratamentul de │ │
│ │substituţie în cazul│ │substituţie în cazul│ │
│ │intervenţiilor │ │intervenţiilor │ │
│ │chirurgicale şi │ │chirurgicale şi │ │
│ │ortopedice │ │ortopedice │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie dobândită │ │hemofilie dobândită │ │
│ │simptomatică cu │ │simptomatică cu │ │
│ │tratament de │ │tratament de │ │
│ │substituţie │ │substituţie │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │talasemie │ │talasemie │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │boli neurologice │ │boli neurologice │ │
│ │degenerative/ │ │degenerative/ │ │
│ │inflamator-imune │ │inflamator-imune │ │
│ │forme cronice │ │forme cronice │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │boli neurologice │ │boli neurologice │ │
│ │degenerative/ │ │degenerative/ │ │
│ │inflamator-imune │ │inflamator-imune │ │
│ │forme acute │ │forme acute │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │boala Fabry │ │boala Fabry │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │boala Pompe │ │boala Pompe │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │tirozinemie │ │tirozinemie │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │mucopolizaharidoză │ │mucopolizaharidoză │ │
│ │tip II (sindromul │ │tip II (sindromul │ │
│ │Hunter) │ │Hunter) │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │mucopolizaharidoză │ │mucopolizaharidoză │ │
│ │tip I (sindromul │ │tip I (sindromul │ │
│ │Hurler) │ │Hurler) │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afibrinogenemie │ │afibrinogenemie │ │
│ │congenitală │ │congenitală │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │sindrom de │ │sindrom de │ │
│ │imunodeficienţă │ │imunodeficienţă │ │
│ │primară │ │primară │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │HTPA │ │HTPA │ │
│Programul ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│naţional de │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│tratament pentru│polineuropatie │ │polineuropatie │ │
│boli rare │familială amiloidă │ │familială amiloidă │ │
│ │cu transtiretină │ │cu transtiretină │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │scleroză sistemică │ │scleroză sistemică │ │
│ │şi ulcere digitale │ │şi ulcere digitale │ │
│ │evolutive │ │evolutive │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │purpură │ │purpură │ │
│ │trombocitopenică │ │trombocitopenică │ │
│ │imună cronică la │ │imună cronică la │ │
│ │copiii şi adulţii │ │copiii şi adulţii │ │
│ │splenectomizaţi şi │ │splenectomizaţi şi │ │
│ │nesplenectomizaţi │ │nesplenectomizaţi │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hiperfenilalaninemie│ │hiperfenilalaninemie│ │
│ │la bolnavii │ │la bolnavii │ │
│ │diagnosticaţi cu │ │diagnosticaţi cu │ │
│ │fenilcetonurie sau │ │fenilcetonurie sau │ │
│ │deficit de │ │deficit de │ │
│ │tetrahidrobiopterină│ │tetrahidrobiopterină│ │
│ │(BH4) │ │(BH4) │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │scleroză tuberoasă │ │scleroză tuberoasă │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │osteogeneză │ │osteogeneză │ │
│ │imperfectă - │ │imperfectă - │ │
│ │medicamente │ │medicamente │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │osteogeneză │ │osteogeneză │ │
│ │imperfectă - │ │imperfectă - │ │
│ │materiale sanitare │ │materiale sanitare │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │epidermoliză buloasă│ │epidermoliză buloasă│ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │atrofie musculară │ │atrofie musculară │ │
│ │spinală │ │spinală │ │
├───────────────┬┴────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │ │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │număr de bolnavi în │ │tratament de │ │
│Programul │tratament substitutiv│ │substituţie cu │ │
│naţional de │ │ │metadonă │ │
│sănătate ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│mintală │număr de teste pentru│ │cost mediu pe test │ │
│ │depistarea prezenţei │ │rapid de depistare a│ │
│ │drogurilor în urina │ │drogurilor în urină │ │
│ │bolnavilor │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │osteoporoză │ │osteoporoză │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │guşă prin │ │guşă prin │ │
│Programul │tireomegalie datorată│ │tireomegalie │ │
│naţional de │carenţei de iod │ │datorată carenţei de│ │
│boli endocrine │ │ │iod │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │guşă prin │ │guşă prin │ │
│ │tireomegalie datorată│ │tireomegalie │ │
│ │proliferării maligne │ │datorată │ │
│ │ │ │proliferării maligne│ │
├───────────────┼─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │copii endoprotezaţi │ │copil endoprotezat │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi endoprotezaţi │ │adult endoprotezat │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │copii cu │ │copil cu │ │
│ │endoprotezare │ │endoprotezare │ │
│ │articulară tumorală │ │articulară tumorală │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi cu │ │adult cu │ │
│ │endoprotezare │ │endoprotezare │ │
│ │articulară tumorală │ │articulară tumorală │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│Programul │copii cu implant │ │copil cu implant │ │
│naţional de │segmentar │ │segmentar de coloană│ │
│ortopedie ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi cu implant │ │adult cu implant │ │
│ │segmentar │ │segmentar de coloană│ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi trataţi prin │ │adult tratat prin │ │
│ │chirurgie spinală │ │chirurgie spinală │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │copii trataţi prin │ │copil tratat prin │ │
│ │instrumentaţie │ │instrumentaţie │ │
│ │specifică │ │specifică │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de adulţi cu │ │cost mediu/adult cu │ │
│ │instabilitate │ │instabilitate │ │
│ │articulară trataţi │ │articulară tratat │ │
│ │prin implanturi de │ │prin implanturi de │ │
│ │fixare │ │fixare │ │
├───────────────┼─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Programul │ │ │ │ │
│naţional de │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│transplant de │transplant hepatic │ │tratat pentru │ │
│organe, │trataţi pentru │ │recidiva hepatitei │ │
│ţesuturi şi │recidiva hepatitei │ │cronice cu VHB │ │
│celule de │cronice cu VHB │ │ │ │
│origine umană │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/şedinţă de │ │
│ │trataţi prin │ │hemodializă │ │
│ │hemodializă │ │convenţională │ │
│ │convenţională │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Programul │număr de bolnavi │ │tarif/şedinţă de │ │
│naţional de │trataţi prin │ │hemodiafiltrare │ │
│supleere a │hemodiafiltrare │ │intermitentă on-line│ │
│funcţiei renale│intermitentă on-line │ │ │ │
│la bolnavii cu ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│insuficienţă │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav tratat │ │
│renală cronică │trataţi prin dializă │ │prin dializă │ │
│ │peritoneală continuă │ │peritoneală continuă│ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav tratat │ │
│ │trataţi prin dializă │ │prin dializă │ │
│ │peritoneală automată │ │peritoneală automată│ │
├───────────────┼─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Programul │ │ │ │ │
│naţional de │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│terapie │trataţi prin epurare │ │tratat prin epurare │ │
│intensivă a │extrahepatică │ │extrahepatică │ │
│insuficienţei │ │ │ │ │
│hepatice │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afecţiuni │ │afecţiuni │ │
│ │cerebrovasculare │ │cerebrovasculare │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│Subprogramul de│stimulatoare │ │stimulator cerebral │ │
│radiologie │cerebrale │ │implantabil │ │
│intervenţională│implantabile │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │pompe implantabile │ │pompă implantabilă │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afecţiuni vasculare │ │afecţiuni vasculare │ │
│ │periferice trataţi │ │periferice tratat │ │
├───────────────┴┬────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afecţiuni ale │ │afecţiuni ale │ │
│ │coloanei vertebrale │ │coloanei vertebrale │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afecţiuni oncologice│ │afecţiuni oncologice│ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemoragii acute sau │ │hemoragii acute sau │ │
│ │cronice trataţi │ │cronice tratat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de pacienţi cu│ │cost mediu/pacient │ │
│ │distonii musculare │ │cu distonii │ │
│ │trataţi prin │ │musculare tratat │ │
│ │stimulare cerebrală │ │prin stimulare │ │
│ │profundă │ │cerebrală profundă │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │servicii prin │ │servicii prin │ │
│ │tratament │ │tratament │ │
│ │Gamma-Knife │ │Gamma-Knife │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │epilepsie rezistentă│ │epilepsie rezistentă│ │
│ │la tratament │ │la tratament │ │
│ │medicamentos trataţi│ │medicamentos tratat │ │
│ │prin proceduri │ │prin proceduri │ │
│ │microchirurgicale │ │microchirurgicale │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│Subprogramul de │epilepsie rezistentă│ │epilepsie rezistentă│ │
│diagnostic şi │la tratament │ │la tratament │ │
│tratament al │medicamentos trataţi│ │medicamentos tratat │ │
│epilepsiei │prin implant de │ │prin implant de │ │
│rezistente la │stimulator al │ │stimulator al │ │
│tratamentul │nervului vag │ │nervului vag │ │
│medicamentos ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │epilepsie rezistentă│ │epilepsie rezistentă│ │
│ │la tratament │ │la tratament │ │
│ │medicamentos trataţi│ │medicamentos tratat │ │
│ │prin implant de │ │prin implant de │ │
│ │dispozitiv de │ │dispozitiv de │ │
│ │stimulare cerebrală │ │stimulare cerebrală │ │
│ │profundă │ │profundă │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│tratament al │copii cu │ │copil cu │ │
│hidrocefaliei │hidrocefalie │ │hidrocefalie │ │
│congenitale sau │congenitală sau │ │congenitală sau │ │
│dobândite la │dobândită trataţi │ │dobândită tratat │ │
│copil │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│tratament al │ │ │ │ │
│durerii │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│neuropate prin │trataţi prin implant│ │tratat prin implant │ │
│implant de │neuromodulator │ │neuromodulator │ │
│neurostimulator │ │ │ │ │
│medular │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afecţiuni oncologice│ │afecţiuni oncologice│ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│Medicamente │purpură │ │purpură │ │
│eliberate în │trombocitopenică │ │trombocitopenică │ │
│baza │imună cronică la │ │imună cronică la │ │
│contractelor │copiii şi adulţii │ │copiii şi adulţii │ │
│cost-volum │splenectomizaţi şi │ │splenectomizaţi şi │ │
│ │nesplenectomizaţi │ │nesplenectomizaţi │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │scleroză multiplă │ │scleroză multiplă │ │
└────────────────┴────────────────────┴───────┴────────────────────┴───────┘

    Întocmit

    ANEXA 3

    (Anexa 2.24 la Ordinul nr. 299/2017)
    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ............
    MEDICAMENTE ELIBERATE ÎN BAZA CONTRACTELOR COST-VOLUM
    Raportare pentru ......................
    (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)


    TABEL 1. - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE, A POMPELOR DE INSULINĂ ŞI SETURILOR DE CONSUMABILE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente: │Cheltuieli cu medicamente eliberate pentru │
├───────────────────────┬─────────────────┬────────┬───────────┼───────────────────────┬─────────────────┬────────┬───────────┤
│bolnavi cu afecţiuni │purpură │ │Total │bolnavi cu afecţiuni │purpură │ │ │
│oncologice │trombocitopenică │bolnavi │bolnavi │oncologice │trombocitopenică │bolnavi │ │
├────────┬────────┬─────┤imună cronică la │cu │pentru care├────────┬────────┬─────┤imună cronică la │cu │Total │
│ │farmacii│ │copiii şi adulţii│scleroză│s-au │ │farmacii│ │copiii şi adulţii│scleroză│cheltuieli │
│unităţi │cu │total│splenectomizaţi │multiplă│eliberat │unităţi │cu │total│splenectomizaţi │multiplă│medicamente│
│sanitare│circuit │ │şi │ │medicamente│sanitare│circuit │ │şi │ │ │
│ │deschis │ │nesplenectomizaţi│ │ │ │deschis │ │nesplenectomizaţi│ │ │
├────────┼────────┼─────┼─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┼─────┼─────────────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │C9 = │ │ │C12 = C9 + │
│C1 │C2 │C3 │C4 │C5 │C6 │C7 │C8 │C7 + │C10 │C11 │C10 + C11 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │C8 │ │ │ │
├────────┼────────┼─────┼─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┼─────┼─────────────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴─────┴─────────────────┴────────┴───────────┴────────┴────────┴─────┴─────────────────┴────────┴───────────┘


    TABEL 2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

┌─────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Valoare │Valoare │Valoare │Valoare │
│ │medicamente│medicamente│medicamente│medicamente│
│ │în stoc la │intrate în │consumate │în stoc la │
│Afecţiune │începutul │cursul │în cursul │sfârşitul │
│ │perioadei │perioadei │perioadei │perioadei │
│ │de │de │de │de │
│ │raportare │raportare │raportare │raportare │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│C0 │C1 │C2 │C3 │C4 │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│afecţiuni │ │ │ │ │
│oncologice │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│purpură │ │ │ │ │
│trombocitopenică │ │ │ │ │
│imună cronică la │ │ │ │ │
│copiii şi adulţii│ │ │ │ │
│splenectomizaţi │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│nesplenectomizaţi│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│scleroză multiplă│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

    C3 afecţiuni oncologice = C7 din tabelul 1
    C3 purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi = C10 din tabelul 1
    C3 scleroză multiplă = C11 din tabelul 1
    C3 TOTAL = C12 din tabelul 1

    ANEXA 4

    (Anexa 2.25 la Ordinul nr. 299/2017)
    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ………………………………
    Raportare pentru ………..
    (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

    SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENŢI
    PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE

┌────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Program/ │Indicatori fizici │Indicatori de eficienţă │
│Subprogram de ├────────────────────┬───────┼────────────────────┬───────┤
│sănătate curativ│Denumire indicator │Valoare│Denumire indicator │Valoare│
│ │fizic │(nr.) │de eficienţă │(lei) │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │proceduri de │ │proceduri de │ │
│ │dilatare percutană │ │dilatare percutană │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │proceduri │ │proceduri │ │
│ │terapeutice de │ │terapeutice de │ │
│ │elctrofiziologie │ │electrofiziologie │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │implantare de │ │implantare de │ │
│ │stimulatoare │ │stimulator cardiac │ │
│ │cardiace │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │aritmii complexe │ │tratat prin │ │
│ │trataţi prin │ │proceduri de ablaţie│ │
│ │proceduri de ablaţie│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │implantare de │ │implantare de │ │
│ │defibrilatoare │ │defibrilator intern │ │
│ │interne │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │implantare de │ │implantare de │ │
│ │stimulatoare de │ │stimulator de │ │
│ │resincronizare │ │resincronizare │ │
│ │cardiacă │ │cardiacă │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │(copii) trataţi prin│ │(copil) tratat prin │ │
│ │intervenţii de │ │chirurgie │ │
│ │chirurgie │ │cardiovasculară │ │
│Program naţional│cardiovasculară │ │ │ │
│de boli ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│cardiovasculare │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │(adulţi) trataţi │ │(adult) tratat prin │ │
│ │prin intervenţii de │ │intervenţii de │ │
│ │chirurgie │ │chirurgie │ │
│ │cardiovasculară │ │cardiovasculară │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │anevrism aortic │ │anevrism aortic │ │
│ │trataţi prin tehnici│ │tratat prin tehnici │ │
│ │hibride │ │hibride │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │stenoze aortice, │ │stenoze aortice, │ │
│ │declaraţi │ │declarat inoperabil │ │
│ │inoperabili sau cu │ │sau cu risc │ │
│ │risc chirurgical │ │chirurgical foarte │ │
│ │foarte mare, trataţi│ │mare, tratat prin │ │
│ │prin tehnici │ │tehnici │ │
│ │transcatateter │ │transcatateter │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │insuficienţă │ │insuficienţă │ │
│ │cardiacă în stadiul │ │cardiacă în stadiul │ │
│ │terminal trataţi │ │terminal tratat prin│ │
│ │prin asistare │ │asistare mecanică a │ │
│ │mecanică a │ │circulaţiei pe │ │
│ │circulaţiei pe │ │termen lung │ │
│ │termen lung │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │chirurgie vasculară │ │intervenţii de │ │
│ │ │ │chirurgie vasculară │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de copii cu │ │cost mediu/copil cu │ │
│ │malformaţii │ │malformaţii │ │
│ │congenitale cardiace│ │congenitale cardiace│ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │intervenţii de │ │intervenţii de │ │
│ │cardiologie │ │cardiologie │ │
│ │intervenţională │ │intervenţională │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de adulţi cu │ │cost mediu/adult cu │ │
│ │malformaţii │ │malformaţii │ │
│ │congenitale cardiace│ │congenitale cardiace│ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │intervenţii de │ │intervenţii de │ │
│ │cardiologie │ │cardiologie │ │
│ │intervenţională │ │intervenţională │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│tratament al │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│bolnavilor cu │trataţi │ │tratat │ │
│afecţiuni │ │ │ │ │
│oncologice │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│monitorizare a │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│evoluţiei bolii │monitorizare a │ │cost mediu/ │ │
│la pacienţii cu │evoluţiei bolii prin│ │investigaţie PET-CT │ │
│afecţiuni │PET-CT │ │ │ │
│oncologice prin │ │ │ │ │
│PET-CT │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│reconstrucţie │ │ │cost mediu/bolnavă │ │
│mamară după │număr de bolnave cu │ │cu reconstrucţie │ │
│afecţiuni │reconstrucţie mamară│ │mamară │ │
│oncologice prin │ │ │ │ │
│endoprotezare │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │ │ │tarif/bolnav │ │
│ │ │ │beneficiar de │ │
│ │număr de bolnavi │ │serviciu pentru │ │
│ │beneficiari de │ │diagnosticul iniţial│ │
│ │servicii pentru │ │al leucemiei acute │ │
│ │diagnosticul iniţial│ │(medulogramă şi/sau │ │
│ │al leucemiei acute │ │examen citologic al │ │
│ │ │ │frotiului sanguin, │ │
│ │ │ │coloraţii │ │
│ │ │ │citochimice) │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │servicii pentru │ │serviciu pentru │ │
│ │diagnosticul de │ │diagnosticul de │ │
│ │certitudine al │ │certitudine al │ │
│ │leucemiei acute prin│ │leucemiei acute prin│ │
│ │imunofenotipare │ │imunofenotipare │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │servicii pentru │ │serviciu pentru │ │
│ │diagnosticul de │ │diagnosticul de │ │
│ │certitudine al │ │certitudine al │ │
│ │leucemiei acute prin│ │leucemiei acute prin│ │
│ │examen citogenetic │ │examen citogenetic │ │
│ │şi/sau FISH │ │şi/sau FISH │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│diagnostic şi de│beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│monitorizare a │servicii pentru │ │serviciu pentru │ │
│bolii minime │diagnosticul de │ │diagnosticul de │ │
│reziduale a │certitudine al │ │certitudine al │ │
│bolnavilor cu │leucemiei acute prin│ │leucemiei acute prin│ │
│leucemii acute │examen de biologie │ │examen de biologie │ │
│prin │moleculară │ │moleculară │ │
│imunofenotipare,├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│examen │număr total de │ │tarif/bolnav │ │
│citogenetic şi/ │bolnavi beneficiari │ │beneficiar de │ │
│sau FISH şi │de servicii pentru │ │servicii pentru │ │
│examen de │diagnosticul de │ │diagnosticul de │ │
│biologie │leucemie acută │ │leucemie acută │ │
│moleculară la ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│copii şi adulţi │număr de bolnavi cu │ │tarif/bolnav cu │ │
│ │diagnostic de │ │diagnostic de │ │
│ │leucemie acută │ │leucemie acută │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │servicii de │ │serviciu pentru │ │
│ │monitorizare a bolii│ │monitorizarea bolii │ │
│ │minime reziduale │ │minime reziduale │ │
│ │prin imunofenotipare│ │prin imunofenotipare│ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │tarif/bolnav cu │ │
│ │diagnostic de │ │diagnostic de │ │
│ │leucemie acută │ │leucemie acută │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │servicii de │ │serviciu pentru │ │
│ │monitorizare a bolii│ │monitorizarea bolii │ │
│ │minime reziduale │ │minime reziduale │ │
│ │prin examen │ │prin examen │ │
│ │citogenetic şi/sau │ │citogenetic şi/sau │ │
│ │FISH │ │FISH │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │tarif/bolnav cu │ │
│ │diagnostic de │ │diagnostic de │ │
│ │leucemie acută │ │leucemie acută │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │servicii de │ │serviciu pentru │ │
│ │monitorizare a bolii│ │monitorizarea bolii │ │
│ │minime reziduale │ │minime reziduale │ │
│ │prin examen de │ │prin examen de │ │
│ │biologie moleculară │ │biologie moleculară │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│Subprogramul de │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│diagnostic │servicii de testare │ │serviciu de testare │ │
│genetic al │genetică pentru │ │genetică pentru │ │
│tumorilor solide│neuroblastom │ │neuroblastom │ │
│maligne (sarcom ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Ewing şi │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│neuroblastom) la│beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│copii şi adulţi │servicii de testare │ │serviciu de testare │ │
│ │genetică pentru │ │genetică pentru │ │
│ │sarcom Ewing │ │sarcom Ewing │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice│ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie cu │ │
│ │radioterapie cu │ │ortovoltaj │ │
│ │ortovoltaj │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice│ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie cu │ │
│ │radioterapie cu │ │cobaltoterapie │ │
│ │cobaltoterapie │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice│ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie cu │ │
│Subprogramul de │radioterapie cu │ │accelerator liniar │ │
│radioterapie a │accelerator liniar │ │2D │ │
│bolnavilor cu │2D │ │ │ │
│afecţiuni ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│oncologice │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice│ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie cu │ │
│ │radioterapie cu │ │accelerator liniar │ │
│ │accelerator liniar │ │3D │ │
│ │3D │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice│ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie IMRT │ │
│ │radioterapie IMRT │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice│ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │brahiterapie │ │
│ │brahiterapie │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de implanturi │ │cost mediu/implant │ │
│ │cohleare │ │cohlear │ │
│Programul ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│naţional de │număr de proteze │ │cost mediu/proteză │ │
│tratament al │auditive cu ancorare│ │auditivă cu ancorare│ │
│surdităţii prin │osoasă BAHA │ │osoasă BAHA │ │
│proteze auditive├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│implantabile │număr de proteze │ │cost mediu/proteză │ │
│(implant cohlear│implantabile de │ │implantabilă de │ │
│şi proteze │ureche medie │ │ureche medie │ │
│auditive) ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de procesoare │ │cost mediu/procesor │ │
│ │de sunet (partea │ │de sunet (partea │ │
│ │externă) │ │externă) │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │diabet zaharat │ │diabet zaharat │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de persoane cu│ │tarif/dozare de │ │
│ │diabet evaluate prin│ │hemoglobină │ │
│ │dozarea HbA1c │ │glicozilată │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │diabet zaharat │ │diabet zaharat │ │
│ │beneficiari de pompe│ │beneficiar de pompă │ │
│ │de insulină │ │de insulină │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat │ │beneficiar de │ │
│ │beneficiari de │ │materiale │ │
│ │materiale │ │consumabile pentru │ │
│ │consumabile pentru │ │pompa de insulină/an│ │
│ │pompele de insulină │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat │ │beneficiar de │ │
│ │beneficiari de │ │sisteme de │ │
│ │sisteme de │ │monitorizare │ │
│ │monitorizare │ │continuă a glicemiei│ │
│Programul │continuă a glicemiei│ │ │ │
│naţional de ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│diabet zaharat │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat │ │beneficiar de │ │
│ │beneficiari de │ │sisteme pompe de │ │
│ │sisteme pompe de │ │insulină cu senzori │ │
│ │insulină cu senzori │ │de monitorizare │ │
│ │de monitorizare │ │continuă a glicemiei│ │
│ │continuă a glicemiei│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat tip 1│ │beneficiar de │ │
│ │beneficiari de │ │materiale │ │
│ │materiale │ │consumabile pentru │ │
│ │consumabile pentru │ │sisteme de │ │
│ │sisteme de │ │monitorizare │ │
│ │monitorizare │ │glicemică continuă │ │
│ │glicemică continuă │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat tip 1│ │beneficiar de │ │
│ │beneficiari de │ │materiale │ │
│ │materiale │ │consumabile pentru │ │
│ │consumabile pentru │ │pompele de insulină │ │
│ │pompele de insulină │ │cu senzori de │ │
│ │cu senzori de │ │monitorizare │ │
│ │monitorizare │ │continuă a glicemiei│ │
│ │continuă a glicemiei│ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Programul │ │ │ │ │
│naţional de │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│tratament al │scleroză multiplă │ │scleroză multiplă │ │
│bolilor │trataţi │ │tratat │ │
│neurologice │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală fără │ │congenitală fără │ │
│ │inhibitori/boală von│ │inhibitori/boală von│ │
│ │Willebrand cu │ │Willebrand cu │ │
│ │substituţie │ │substituţie │ │
│ │profilactică │ │profilactică │ │
│ │continuă │ │continuă │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală fără │ │congenitală fără │ │
│ │inhibitori/boală von│ │inhibitori/boală von│ │
│ │Willebrand cu │ │Willebrand cu │ │
│ │substituţie │ │substituţie │ │
│ │profilactică │ │profilactică │ │
│ │intermitentă/de │ │intermitentă/de │ │
│ │scurtă durată │ │scurtă durată │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală fără │ │congenitală fără │ │
│Programul │inhibitori/boală von│ │inhibitori/boală von│ │
│naţional de │Willebrand cu │ │Willebrand cu │ │
│tratament al │tratament „on │ │tratament „on │ │
│hemofiliei şi │demand“ │ │demand“ │ │
│talasemiei ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │vârsta 1-18 ani cu │ │vârsta 1-18 ani cu │ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală cu │ │congenitală cu │ │
│ │inhibitori cu titru │ │inhibitori cu titru │ │
│ │mare cu profilaxie │ │mare cu profilaxie │ │
│ │secundară pe termen │ │secundară pe termen │ │
│ │lung │ │lung │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală cu │ │congenitală cu │ │
│ │inhibitori cu │ │inhibitori cu │ │
│ │profilaxie secundară│ │profilaxie secundară│ │
│ │pe termen scurt/ │ │pe termen scurt/ │ │
│ │intermitentă │ │intermitentă │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală cu │ │congenitală cu │ │
│ │inhibitori cu │ │inhibitori cu │ │
│ │tratament de oprire │ │tratament de oprire │ │
│ │a sângerărilor │ │a sângerărilor │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală cu şi │ │congenitală cu şi │ │
│ │fără inhibitori/ │ │fără inhibitori/ │ │
│ │boală von │ │boală von │ │
│ │Willebrand, pentru │ │Willebrand, pentru │ │
│ │tratamentul de │ │tratamentul de │ │
│ │substituţie în cazul│ │substituţie în cazul│ │
│ │intervenţiilor │ │intervenţiilor │ │
│ │chirurgicale şi │ │chirurgicale şi │ │
│ │ortopedice │ │ortopedice │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie dobândită │ │hemofilie dobândită │ │
│ │simptomatică cu │ │simptomatică cu │ │
│ │tratament de │ │tratament de │ │
│ │substituţie │ │substituţie │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │talasemie │ │talasemie │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │boli neurologice │ │boli neurologice │ │
│ │degenerative/ │ │degenerative/ │ │
│ │inflamator-imune │ │inflamator-imune │ │
│ │forme cronice │ │forme cronice │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │boli neurologice │ │boli neurologice │ │
│ │degenerative/ │ │degenerative/ │ │
│ │inflamator-imune │ │inflamator-imune │ │
│ │forme acute │ │forme acute │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │boala Fabry │ │boala Fabry │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │boala Pompe │ │boala Pompe │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │tirozinemie │ │tirozinemie │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │mucopolizaharidoză │ │mucopolizaharidoză │ │
│ │tip II (sindromul │ │tip II (sindromul │ │
│ │Hunter) │ │Hunter) │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │mucopolizaharidoză │ │mucopolizaharidoză │ │
│ │tip I (sindromul │ │tip I (sindromul │ │
│ │Hurler) │ │Hurler) │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afibrinogenemie │ │afibrinogenemie │ │
│ │congenitală │ │congenitală │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │sindrom de │ │sindrom de │ │
│ │imunodeficienţă │ │imunodeficienţă │ │
│ │primară │ │primară │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │HTPA │ │HTPA │ │
│Programul ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│naţional de │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│tratament pentru│polineuropatie │ │polineuropatie │ │
│boli rare │familială amiloidă │ │familială amiloidă │ │
│ │cu transtiretină │ │cu transtiretină │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │scleroză sistemică │ │scleroză sistemică │ │
│ │şi ulcere digitale │ │şi ulcere digitale │ │
│ │evolutive │ │evolutive │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │purpură │ │purpură │ │
│ │trombocitopenică │ │trombocitopenică │ │
│ │imună cronică la │ │imună cronică la │ │
│ │copiii şi adulţii │ │copiii şi adulţii │ │
│ │splenectomizaţi şi │ │splenectomizaţi şi │ │
│ │nesplenectomizaţi │ │nesplenectomizaţi │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hiperfenilalaninemie│ │hiperfenilalaninemie│ │
│ │la bolnavii │ │la bolnavii │ │
│ │diagnosticaţi cu │ │diagnosticaţi cu │ │
│ │fenilcetonurie sau │ │fenilcetonurie sau │ │
│ │deficit de │ │deficit de │ │
│ │tetrahidrobiopterină│ │tetrahidrobiopterină│ │
│ │(BH4) │ │(BH4) │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │scleroză tuberoasă │ │scleroză tuberoasă │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │osteogeneză │ │osteogeneză │ │
│ │imperfectă - │ │imperfectă - │ │
│ │medicamente │ │medicamente │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │osteogeneză │ │osteogeneză │ │
│ │imperfectă - │ │imperfectă - │ │
│ │materiale sanitare │ │materiale sanitare │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │epidermoliză buloasă│ │epidermoliză buloasă│ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │atrofie musculară │ │atrofie musculară │ │
│ │spinală │ │spinală │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi în │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │tratament │ │tratament de │ │
│ │substitutiv │ │substituţie cu │ │
│Programul │ │ │metadonă │ │
│naţional de ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│sănătate mintală│număr de teste │ │cost mediu pe test │ │
│ │pentru depistarea │ │rapid de depistare a│ │
│ │prezenţei drogurilor│ │drogurilor în urină │ │
│ │în urina bolnavilor │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │osteoporoză │ │osteoporoză │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │guşă prin │ │guşă prin │ │
│Programul │tireomegalie │ │tireomegalie │ │
│naţional de boli│datorată carenţei de│ │datorată carenţei de│ │
│endocrine │iod │ │iod │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │guşă prin │ │guşă prin │ │
│ │tireomegalie │ │tireomegalie │ │
│ │datorată │ │datorată │ │
│ │proliferării maligne│ │proliferării maligne│ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │copii endoprotezaţi │ │copil endoprotezat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi endoprotezaţi│ │adult endoprotezat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │copii cu │ │copil cu │ │
│ │endoprotezare │ │endoprotezare │ │
│ │articulară tumorală │ │articulară tumorală │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi cu │ │adult cu │ │
│ │endoprotezare │ │endoprotezare │ │
│ │articulară tumorală │ │articulară tumorală │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│Programul │copii cu implant │ │copil cu implant │ │
│naţional de │segmentar │ │segmentar de coloană│ │
│ortopedie ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi cu implant │ │adult cu implant │ │
│ │segmentar │ │segmentar de coloană│ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi trataţi prin │ │adult tratat prin │ │
│ │chirurgie spinală │ │chirurgie spinală │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │copii trataţi prin │ │copil tratat prin │ │
│ │instrumentaţie │ │instrumentaţie │ │
│ │specifică │ │specifică │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de adulţi cu │ │cost mediu/adult cu │ │
│ │instabilitate │ │instabilitate │ │
│ │articulară trataţi │ │articulară tratat │ │
│ │prin implanturi de │ │prin implanturi de │ │
│ │fixare │ │fixare │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Programul │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│naţional de │transplant hepatic │ │cost mediu/bolnav │ │
│transplant de │trataţi pentru │ │tratat pentru │ │
│organe, ţesuturi│recidiva hepatitei │ │recidiva hepatitei │ │
│şi celule de │cronice cu VHB │ │cronice cu VHB │ │
│origine umană │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/şedinţă de │ │
│ │trataţi prin │ │hemodializă │ │
│ │hemodializă │ │convenţională │ │
│ │convenţională │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Programul │număr de bolnavi │ │tarif/şedinţă de │ │
│naţional de │trataţi prin │ │hemodiafiltrare │ │
│supleere a │hemodiafiltrare │ │intermitentă on-line│ │
│funcţiei renale │intermitentă on-line│ │ │ │
│la bolnavii cu ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│insuficienţă │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav tratat │ │
│renală cronică │trataţi prin dializă│ │prin dializă │ │
│ │peritoneală continuă│ │peritoneală continuă│ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav tratat │ │
│ │trataţi prin dializă│ │prin dializă │ │
│ │peritoneală automată│ │peritoneală automată│ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Programul │ │ │ │ │
│naţional de │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│terapie │trataţi prin epurare│ │tratat prin epurare │ │
│intensivă a │extrahepatică │ │extrahepatică │ │
│insuficienţei │ │ │ │ │
│hepatice │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afecţiuni │ │afecţiuni │ │
│ │cerebrovasculare │ │cerebrovasculare │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │stimulatoare │ │stimulator cerebral │ │
│ │cerebrale │ │implantabil │ │
│ │implantabile │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │pompe implantabile │ │pompă implantabilă │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afecţiuni vasculare │ │afecţiuni vasculare │ │
│ │periferice trataţi │ │periferice tratat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│Subprogramul de │afecţiuni ale │ │afecţiuni ale │ │
│radiologie │coloanei vertebrale │ │coloanei vertebrale │ │
│intervenţională │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afecţiuni oncologice│ │afecţiuni oncologice│ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemoragii acute sau │ │hemoragii acute sau │ │
│ │cronice trataţi │ │cronice tratat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de pacienţi cu│ │cost mediu/pacient │ │
│ │distonii musculare │ │cu distonii │ │
│ │trataţi prin │ │musculare tratat │ │
│ │stimulare cerebrală │ │prin stimulare │ │
│ │profundă │ │cerebrală profundă │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │servicii prin │ │servicii prin │ │
│ │tratament │ │tratament │ │
│ │Gamma-Knife │ │Gamma-Knife │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │epilepsie rezistentă│ │epilepsie rezistentă│ │
│ │la tratament │ │la tratament │ │
│ │medicamentos trataţi│ │medicamentos tratat │ │
│ │prin proceduri │ │prin proceduri │ │
│ │microchirurgicale │ │microchirurgicale │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│Subprogramul de │epilepsie rezistentă│ │epilepsie rezistentă│ │
│diagnostic şi │la tratament │ │la tratament │ │
│tratament al │medicamentos trataţi│ │medicamentos tratat │ │
│epilepsiei │prin implant de │ │prin implant de │ │
│rezistente la │stimulator al │ │stimulator al │ │
│tratamentul │nervului vag │ │nervului vag │ │
│medicamentos ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │epilepsie rezistentă│ │epilepsie rezistentă│ │
│ │la tratament │ │la tratament │ │
│ │medicamentos trataţi│ │medicamentos tratat │ │
│ │prin implant de │ │prin implant de │ │
│ │dispozitiv de │ │dispozitiv de │ │
│ │stimulare cerebrală │ │stimulare cerebrală │ │
│ │profundă │ │profundă │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│tratament al │copii cu │ │copil cu │ │
│hidrocefaliei │hidrocefalie │ │hidrocefalie │ │
│congenitale sau │congenitală sau │ │congenitală sau │ │
│dobândite la │dobândită trataţi │ │dobândită tratat │ │
│copil │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│tratament al │ │ │ │ │
│durerii │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│neuropate prin │trataţi prin implant│ │tratat prin implant │ │
│implant de │neuromodulator │ │neuromodulator │ │
│neurostimulator │ │ │ │ │
│medular │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afecţiuni oncologice│ │afecţiuni oncologice│ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│Medicamente │purpură │ │purpură │ │
│eliberate în │trombocitopenică │ │trombocitopenică │ │
│baza │imună cronică la │ │imună cronică la │ │
│contractelor │copiii şi adulţii │ │copiii şi adulţii │ │
│cost-volum │splenectomizaţi şi │ │splenectomizaţi şi │ │
│ │nesplenectomizaţi │ │nesplenectomizaţi │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │scleroză multiplă │ │scleroză multiplă │ │
└────────────────┴────────────────────┴───────┴────────────────────┴───────┘

    Întocmit

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice