Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 66 din 30 mai 2019  privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014, şi modificarea şi completarea art. II din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 184/2018 privind modificarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 66 din 30 mai 2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014, şi modificarea şi completarea art. II din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 184/2018 privind modificarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 433 din 31 mai 2019
    Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3) şi art. 124 alin. (1^1)-(1^3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 9 alin. (1) lit. (x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Metodologia de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 5 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Secţiunea a 3-a, conţinând articolele 4-6, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 3-a
    Stabilirea preţurilor reglementate şi fundamentarea costurilor
    ART. 4
    (1) Pentru stabilirea preţurilor reglementate pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare, destinată SACET, producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare transmit ANRE, până la data de 30 septembrie a fiecărui an, preţul de achiziţie a combustibilului majoritar utilizat conform contractelor în vigoare în trimestrul IV al anului curent şi trimestrul I al anului următor, costurile estimate ale energiei electrice pentru pompele din reţeaua de termoficare şi cele aferente reţelei de transport, energia termică estimată a fi produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte din centrală şi, după caz, în situaţia în care au obligaţia achiziţionării de certificate de CO_2, numărul de certificate achiziţionate şi preţul mediu al unui certificat pe perioada stabilită la art. 29 alin. (5) lit. a).
    (2) Pentru actualizarea preţurilor reglementate pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare, destinată SACET, producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare transmit ANRE, până la data de 31 mai anul curent, preţul de achiziţie a combustibilului majoritar utilizat conform contractelor în vigoare în trimestrul II al anului curent şi, după caz, în situaţia în care au obligaţia achiziţionării de certificate de CO_2, numărul de certificate achiziţionate şi preţul mediu al unui certificat pe perioada stabilită la art. 29 alin. (5) lit. b), celelalte costuri unitare prevăzute la alin. (1) rămânând neschimbate.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică doar pentru configuraţiile/unităţile de cogenerare care au fost înregistrate în prealabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    ANRE aprobă prin decizie a preşedintelui pe care o comunică operatorilor economici implicaţi:
    a) până la data de 1 decembrie a anului în curs, preţul pentru energia termică livrată în semestrul I al anului următor;
    b) până la data de 30 iunie a anului în curs, preţul actualizat pentru energia termică livrată în semestrul II al anului în curs.
    ART. 6
    În situaţia capacităţilor noi de producţie, care intră în exploatare comercială în anul în curs, ANRE stabileşte şi comunică operatorilor economici implicaţi preţul reglementat pentru energia termică livrată, în termen de o lună de la data primirii datelor prevăzute la art. 4, preţ care se menţine până la următoarea ajustare."

    2. La articolul 8, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) costul justificat al energiei electrice consumate pentru pompele din reţeaua de termoficare, determinat pe baza cantităţii de energie consumată de pompele din reţeaua de termoficare şi preţul de achiziţie, conform machetei nr. 1 din anexa nr. 2, raportat la energia termică produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte din centrală;
c) în cazul producătorilor care deţin în exploatare reţeaua termică de transport, costurile justificate aferente acesteia, determinate pe baza costurilor raportate de producător, conform machetei nr. 2 din anexa nr. 2, raportate la energia termică produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte din centrală."

    3. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Semestrial, până la data de 15 noiembrie, respectiv până la data de 15 iunie, ANRE analizează evoluţia preţului mediu al combustibilului, a preţului mediu al certificatului de CO_2 faţă de valorile luate în calcul la aprobarea preţului de referinţă al energiei termice, respectiv a coeficientului de variaţie a inflaţiei.
    (2) ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui preţurile de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare, rezultate în urma analizelor prevăzute la alin. (1), până la data de 15 noiembrie, pentru semestrul I al anului următor, respectiv până la data de 15 iunie pentru semestrul II al anului curent.
    (3) Preţul mediu al combustibilului luat în considerare la analizele prevăzute la alin. (1) este media ponderată a preţurilor raportate de producători conform contractelor încheiate cu furnizorii de combustibil pentru trimestrul IV al anului în curs şi trimestrul I al anului următor, respectiv pentru trimestrul II al anului curent, cuprinzând, după caz, componentele prevăzute la art. 17 alin. (3).
    (4) Producătorii transmit lunar la ANRE, până la data de 30 a fiecărei luni:
    a) preţul mediu al combustibilului majoritar şi cantităţile consumate în luna precedentă, pentru capacităţile de cogenerare, diferenţiat pe energie electrică, respectiv termică;
    b) preţul mediu al combustibilului majoritar şi cantităţile consumate în luna precedentă, pentru capacităţile de producere separată a energiei termice/electrice.
    (5) Preţul mediu al certificatului de CO_2 luat în considerare la analizele prevăzute la alin. (1) pentru producătorii care au obligaţia achiziţionării de certificate de CO_2 se determină astfel:
    a) pentru analiza efectuată până la 15 noiembrie, ca medie dintre preţul mediu raportat de producători pentru perioada 1 septembrie anul precedent-31 august anul curent şi media valorilor prezentate pe pagina web a pieţei ICE ECX EUA Futures, la închidere, afişate pentru perioada 1 noiembrie anul curent-31 octombrie anul următor, conform situaţiei înregistrate în una dintre zilele celei de-a doua săptămâni a lunii septembrie anul curent;
    b) pentru analiza efectuată până la 15 iunie, ca medie dintre preţul mediu raportat de producători pentru perioada 1 iulie-31 octombrie anul precedent şi media valorilor prezentate pe pagina web a pieţei ICE ECX EUA Futures, la închidere, conform situaţiei înregistrate în una dintre zilele celei de-a treia săptămâni a lunii mai anul curent, pentru perioada 1 iulie- 31 octombrie anul curent.
    (6) Coeficientul de variaţie a inflaţiei considerat la momentul calculării preţului de referinţă al energiei termice este cel înregistrat pe o perioadă de 12 luni, după cum urmează:
    a) pentru analiza efectuată până la 15 noiembrie, pe perioada 1 septembrie anul precedent-31 august anul curent;
    b) pentru analiza efectuată până la 15 iunie, pe perioada 1 mai anul precedent-30 aprilie anul curent."

    4. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
    "ART. 31
    Faţă de datele iniţiale ale centralelor termice echivalente care funcţionează cu unul dintre următorii combustibili: cărbune/combustibil lemnos/biomasă agricolă/ gaze naturale asigurate din reţeaua de transport/gaze naturale asigurate din reţeaua de distribuţie, prevăzute la litera l) din anexa nr. 1, valoarea elementelor de mai jos este următoarea:
    - alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.): cf^q_altele = 10 euro/MWh/10 euro/MWh/ 10 euro/MWh/9 euro/MWh/9 euro/MWh."

    5. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Articolul II din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 184/2018 privind modificarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 5 noiembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. ANRE aprobă, prin ordin al preşedintelui, preţurile de referinţă actualizate pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare până la data de 15 noiembrie 2018, pentru semestrul I al anului 2019, respectiv până la data de 15 iunie 2019, pentru semestrul II al anului 2019."

    2. La punctul 2, litera b) se abrogă.
    3. După punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. Pentru analiza efectuată până la 15 iunie 2019, preţul mediu al combustibilului luat în considerare este media ponderată a preţurilor raportate de producători conform contractelor încheiate cu furnizorii de combustibil pentru perioada 1 mai 2019-30 iunie 2019."    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă


    Bucureşti, 30 mai 2019.
    Nr. 66.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la metodologie)

    Macheta nr. 1 - Costul energiei electrice consumate pentru pompele din reţeaua de termoficare*)

┌────┬───────────┬───┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Anul │ │
│ │ │ │precedent│Prognoză │
│Nr. │Denumirea │UM │(8 luni │pentru │
│crt.│ │ │realizări│anul │
│ │ │ │+ 4 luni │următor**)│
│ │ │ │prognoză)│ │
├────┼───────────┼───┼─────────┼──────────┤
│ │Consum │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │
│1. │pentru │MWh│ │ │
│ │pompele din│ │ │ │
│ │reţeaua de │ │ │ │
│ │termoficare│ │ │ │
├────┼───────────┼───┼─────────┼──────────┤
│ │Preţ │ │ │ │
│ │achiziţie │lei│ │ │
│2. │energie │/ │ │ │
│ │electrică │MWh│ │ │
│ │(lei/MWh) │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼─────────┼──────────┤
│ │Cantitate │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│3. │termică la │MWh│ │ │
│ │limita │ │ │ │
│ │centralei │ │ │ │
└────┴───────────┴───┴─────────┴──────────┘


    *) În cazul în care producătorul deţine în exploatare reţeaua termică de transport nu se completează macheta, costul energiei electrice pentru pompele din reţeaua de termoficare se înregistrează în macheta nr. 2, la pct. 1.2.
    **) Pentru preţurile reglementate ce se aprobă pentru semestrul II al anului curent rămân valabile datele prognozate în anul anterior.

    Macheta nr. 2 - Costul aferent reţelei de transport al energiei termice

┌───┬────────────┬───┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │Anul │ │
│ │ │ │precedent│Prognoză │
│ │Cheltuieli │UM │(8 luni │pentru │
│ │ │ │realizări│anul │
│ │ │ │+ 4 luni │următor*)│
│ │ │ │prognoză)│ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1 │Cheltuieli │lei│ │ │
│ │materiale │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Pierderi │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │
│1.1│de energie │lei│ │ │
│ │termică în │ │ │ │
│ │reţeaua de │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- cantitate │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│ │termică │MWh│ │ │
│ │pierdută în │ │ │ │
│ │reţeaua de │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- preţ │lei│ │ │
│ │energie │/ │ │ │
│ │termică │MWh│ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1.2│Energie │lei│ │ │
│ │electrică │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- consum │MWh│ │ │
│ │specific │/ │ │ │
│ │ │MWh│ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │ │lei│ │ │
│ │- preţ │/ │ │ │
│ │ │MWh│ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Apă brută/ │ │ │ │
│1.3│pretratata/ │lei│ │ │
│ │pretratată │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- consum │mc/│ │ │
│ │specific │MWh│ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- preţ │lei│ │ │
│ │ │/mc│ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Materii │ │ │ │
│1.4│prime, │lei│ │ │
│ │materiale │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1.5│Combustibil │lei│ │ │
│ │netehnologic│ │ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1.6│Amortizare │lei│ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Reparaţii │ │ │ │
│1.7│executate cu│lei│ │ │
│ │terţii │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Alte │ │ │ │
│1.8│cheltuieli │lei│ │ │
│ │(vor fi │ │ │ │
│ │detaliate) │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│2 │Cheltuieli │lei│ │ │
│ │cu munca vie│ │ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│2.1│cu │lei│ │ │
│ │personalul │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│2.2│cu asigurări│lei│ │ │
│ │sociale │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│3 │de │lei│ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │(1 + 2) │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Cantitate │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│4 │termică la │MWh│ │ │
│ │limita │ │ │ │
│ │centralei │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Cantitate │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│ │termică │ │ │ │
│5 │ieşită din │MWh│ │ │
│ │reţeaua de │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
│ │(MWh) │ │ │ │
└───┴────────────┴───┴─────────┴─────────┘


    *) Pentru preţurile reglementate ce se aprobă pentru semestrul II al anului curent rămân valabile datele prognozate în anul anterior.
    NOTE:
    1. CREŞTERILE FAŢĂ DE REALIZĂRI ALE CONSUMURILOR DE APĂ, DE ENERGIE ELECTRICĂ VOR FI JUSTIFICATE.
    2. MAJORĂRILE CHELTUIELILOR DIN PROGNOZĂ FAŢĂ DE REALIZĂRI VOR FI JUSTIFICATE.
    3. NIVELUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE ENERGIE TERMICĂ ÎN REŢELELE DE TRANSPORT VA FI JUSTIFICAT PRINTR-UN AUDIT ENERGETIC EFECTUAT DE PERSOANĂ FIZICĂ/JURIDICĂ AUTORIZATĂ DE ANRE ŞI VA FI DETERMINAT ÎN URMĂTOARELE CONDIŢII:
    - PIERDERILE MASICE VOR FI CONSIDERATE LA NIVELUL DE 0,2% DIN VOLUMUL REŢELEI DE TRANSPORT;
    – PIERDERILE PRIN SUPRAFAŢĂ SE VOR DETERMINA CONSIDERÂND CĂ REŢEAUA DE TRANSPORT ARE ACEEAŞI LUNGIME, CONFIGURAŢIE ŞI FLUXURI DE ENERGIE CA ÎN SITUAŢIA REALĂ, IZOLAŢIA TERMICĂ A CONDUCTELOR ESTE NOUĂ ŞI NU SUNT DEPUNERI PE CONDUCTE.


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice