Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 651 din 3 noiembrie 2016  privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 651 din 3 noiembrie 2016 privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 9 noiembrie 2016

    Având în vedere:
    - Referatul directorului general adjunct aprobat cu nr. 2.230/C.V. din 3 noiembrie 2016,
    - prevederile art. 173 alin. (10) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - dispoziţiile art. II alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2015;
    - dispoziţiile art. 3 lit. l) şi n), art. 9 lit. s) şi art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,

    preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Definirea unor expresii:
    1. evaluatorul de servicii de sănătate, denumit în continuare evaluator - persoană definită la art. 3 lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, absolventă a programului de formare organizat de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (denumită în continuare S.N.S.P.M.P.D.S.B.) sau alte organisme de formare recunoscute de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (denumită în continuare A.N.M.C.S.), specializată în evaluarea serviciilor de sănătate spitaliceşti sau din ambulatoriu;
    2. Programul de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale - programul prevăzut la art. 3 lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015, constă în:
    a) cursuri de formare organizate pe categorii de activităţi, în urma cărora absolvenţii dobândesc calitatea de evaluator specializat în evaluarea serviciilor de sănătate spitaliceşti sau de evaluator specializat în evaluarea serviciilor de sănătate din ambulatoriu;
    b) cursuri de perfecţionare organizate pentru fiecare categorie de evaluatori în parte, a căror absolvire constituie condiţie de păstrare a calităţii de evaluator activ, conform prezentului ordin;
    3. Registrul A.N.M.C.S. al evaluatorilor de servicii de sănătate, denumit în continuare Registrul evaluatorilor - document cumulativ constituit din registrele evaluatorilor A.N.M.C.S. prevăzute la art. 3 lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015, care conţine în format letric şi electronic, pe categorii de activităţi, totalitatea informaţiilor prin care se ţine evidenţa evaluatorilor atestaţi, a celor suspendaţi şi a celor inactivi, a activităţii acestora, precum şi evidenţa evaluatorilor excluşi;
    4. atestatul de evaluator de servicii de sănătate al A.N.M.C.S., denumit şi atestat - document emis de către A.N.M.C.S., valabil de regulă 3 ani de la momentul emiterii, vizat anual, care confirmă recunoaşterea de către instituţie a persoanelor care au obţinut, în condiţiile legii, certificatul de absolvire a cursului de formare şi, după caz, a Programului de perfecţionare pentru evaluatorii de servicii de sănătate şi care conferă posesorilor dreptul de a face parte din comisiile de evaluare a unităţilor sanitare;
    5. viza anuală a atestatului - confirmare periodică a îndeplinirii condiţiilor de valabilitate a atestatului, conform prezentului ordin;
    6. evaluatorul atestat - evaluator de servicii de sănătate posesor al unui atestat valabil, eliberat de către A.N.M.C.S. în condiţiile prezentului ordin;
    7. evaluatorul activ - evaluator de servicii de sănătate atestat, înscris în Registrul evaluatorilor, care poate face parte din comisiile de evaluare;
    8. evaluator inactiv - evaluator înscris în Registrul evaluatorilor, care se găseşte în oricare dintre următoarele situaţii şi nu poate face parte din comisiile de evaluare a unităţilor sanitare în vederea acreditării:
    a) incompatibilitate faţă de desfăşurarea activităţilor de evaluare a unităţilor sanitare, prevăzute de lege sau în codul de conduită a evaluatorului;
    b) este suspendat din activitatea de evaluare pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
    c) nu a promovat Programul de perfecţionare pentru evaluatorii de servicii de sănătate nici în urma reexaminării;
    9. evaluator suspendat - evaluator atestat care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi care, pe perioada suspendării, nu poate face parte din comisiile de evaluare a unităţilor sanitare în vederea acreditării;
    10. evaluator exclus - evaluator care este eliminat din secţiunile "Evaluatori activi" şi "Evaluatori inactivi", în condiţiile prezentului ordin;
    11. dosarul evaluatorului atestat - set de documente, depuse la înscrierea în Registrul evaluatorilor şi actualizate ori de câte ori apar modificări;
    12. Programul de perfecţionare pentru evaluatorii de servicii de sănătate, denumit în continuare P.Ev. - reprezintă parcurgerea de către evaluatori a etapelor de instruire teoretică şi practică şi de examinare, în vederea menţinerii în Registrul evaluatorilor. P.Ev. constă în monitorizarea anuală, în baza căreia se obţin vizele anuale ale atestatului, în absolvirea cursurilor de perfecţionare şi în evaluarea periodică la 3 ani, organizate după cum urmează:
    a) monitorizarea evaluatorilor - supravegherea continuă a menţinerii de către evaluatori a nivelului minim de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice necesare pentru activitatea de evaluare;
    b) curs de perfecţionare - curs organizat în colaborare cu S.N.S.P.M.P.D.S.B. sau alte organisme de formare recunoscute de către A.N.M.C.S., cu scopul actualizării cunoştinţelor evaluatorilor;
    c) evaluarea periodică la 3 ani - testare a cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale evaluatorilor atestaţi, susţinută în ultimele 3 luni de valabilitate a atestatului;
    13. nedemnitatea evaluatorului - este nedemnă pentru desfăşurarea activităţii de evaluare a unităţilor sanitare persoana care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) i-a fost retrasă/anulată oricare dintre diplomele sau calificările în baza cărora a fost admisă pentru urmarea cursului de formare a evaluatorilor de servicii de sănătate;
    b) a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii, vieţii, integrităţii corporale, sănătăţii sau libertăţii persoanei sau pentru infracţiuni de corupţie sau de fals ori de mărturie mincinoasă;
    c) orice alte situaţii prevăzute de lege.
    ART. 2
    (1) Formarea evaluatorilor se realizează prin cursuri organizate pe categorii de activităţi, în funcţie de necesităţile A.N.M.C.S., de către S.N.S.P.M.P.D.S.B. sau alte organisme de formare recunoscute de către A.N.M.C.S.
    (2) Înscrierea la cursul de formare a evaluatorilor de servicii de sănătate se face cu respectarea a cel puţin unuia dintre următoarele criterii:
    a) să fie absolvent de studii superioare cu diplomă/licenţă recunoscută pe teritoriul Uniunii Europene în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie) ori să fie asistent medical principal cu vechime neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani;
    b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
    c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;
    d) în cazul absolvenţilor de studii superioare cu diplomă/licenţă în domeniile: biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii, să aibă experienţă contractuală de minimum 2 ani în administraţia publică din sănătate, în sectorul spitalicesc public sau privat, sau în domeniul serviciilor de sănătate din ambulatoriu, dovedită prin documente.
    (3) Se pot înscrie la programul de formare a evaluatorilor de servicii de sănătate doar persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu.
    (4) Promovarea probei de tehnoredactare computerizată este obligatorie pentru admiterea în programul de formare a evaluatorilor de servicii de sănătate.
    (5) Stabilirea profilului candidaţilor, precum şi a documentelor doveditoare privind îndeplinirea criteriilor menţionate la alin. (2) şi (3) reprezintă atribuţia exclusivă a organismului de formare recunoscut de către A.N.M.C.S.
    (6) Absolvirea programului de formare a evaluatorilor de servicii de sănătate este recunoscută printr-un certificat de absolvire eliberat de către S.N.S.P.M.P.D.S.B. sau alte organisme de formare recunoscute de către A.N.M.C.S. şi reprezintă condiţie obligatorie în vederea atestării ca evaluator al A.N.M.C.S.
    ART. 3
    (1) Registrul evaluatorilor este organizat, în funcţie de categoriile de activităţi, în două părţi distincte:
    a) Registrul evaluatorilor specializaţi în evaluarea spitalelor;
    b) Registrul evaluatorilor specializaţi în evaluarea unităţilor sanitare din ambulatoriu.
    (2) Fiecare parte are trei secţiuni:
    a) secţiunea "Evaluatori activi", în cadrul căreia există o subsecţiune a evaluatorilor suspendaţi;
    b) secţiunea "Evaluatori inactivi";
    c) secţiunea "Evaluatori excluşi".
    (3) Modelul tabelar al Registrului evaluatorilor, operarea în cadrul acestuia, precum şi gestionarea dosarului fiecărui evaluator se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S.
    ART. 4
    (1) Înscrierea în Registrul evaluatorilor, în una dintre părţile acestuia prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), se face în termen de maximum 3 ani de la absolvirea programului de formare pentru evaluatori de servicii de sănătate specializaţi în evaluarea spitalelor sau a unităţilor sanitare din ambulatoriu, prin completarea unei cereri-tip, însoţită de copii ale certificatului de absolvire a programului de formare, ale cărţii de identitate, de certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu a fost condamnat pentru infracţiuni care atrag nedemnitatea, de declaraţia referitoare la incompatibilităţi şi conflict de interese, precum şi de formularul de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (2) Înscrierea la mai mult de 3 ani de la absolvirea cursului de formare, reînscrierea evaluatorilor excluşi şi emiterea atestatului la trecerea evaluatorului inactiv în secţiunea "Evaluatori activi" se face prin completarea unei cereri-tip, însoţită de copii ale certificatului de absolvire a cursului de perfecţionare, ale cărţii de identitate, de certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu a fost condamnat pentru infracţiuni care atrag nedemnitatea, de declaraţia referitoare la incompatibilităţi şi conflict de interese, precum şi de formularul de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (3) În cazul în care se înregistrează mai multe cereri de înscriere decât necesarul de evaluatori al A.N.M.C.S., înscrierea se face în urma unui concurs, organizat prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S.
    ART. 5
    (1) Menţinerea în secţiunea "Evaluatori activi" impune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii minimale:
    a) existenţa atestatului valabil, cu vizele anuale la zi;
    b) promovarea cursului de perfecţionare cu minimum nota 8;
    c) promovarea testului de evaluare periodică la fiecare 3 ani cu minimum nota 8.
    (2) Evaluatorii au obligaţia anunţării modificărilor referitoare la starea acestora de compatibilitate, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor.
    ART. 6
    (1) Suspendarea evaluatorului activ reprezintă trecerea temporară a acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni, din secţiunea "Evaluatori activi" în subsecţiunea "Evaluatori suspendaţi". Pentru suspendări mai mari de 6 luni, evaluatorului suspendat i se revocă atestatul şi este trecut în secţiunea "Evaluatori inactivi".
    (2) Suspendarea evaluatorului activ poate surveni în următoarele situaţii:
    a) neparticiparea conform programării la cursul de perfecţionare, pe perioada dintre data planificată şi cea reprogramată;
    b) nesusţinerea examenului de absolvire a cursului de perfecţionare sau nepromovarea acestuia, până la susţinerea examinării, respectiv a reexaminării;
    c) neobţinerea vizelor anuale la termenele stabilite;
    d) săvârşirea unei abateri sancţionate cu suspendarea, conform codului de conduită a evaluatorilor;
    e) în cazul în care A.N.M.C.S. a sesizat organele competente cu privire la săvârşirea de către evaluator a unor fapte care pot constitui infracţiuni sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale care îl fac incompatibil cu desfăşurarea activităţii de evaluare de servicii de sănătate, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;
    f) la cerere, în condiţiile alin. (1), în caz de indisponibilitate temporară pentru activitatea de evaluare (boală, concediu de creştere copil sau alte situaţii prevăzute de lege).
    (3) Pe perioada suspendării, evaluatorul este obligat să respecte toate condiţiile de menţinere a atestatului, la fel ca evaluatorii activi.
    ART. 7
    (1) Încetarea suspendării evaluatorilor activi ai A.N.M.C.S. se produce în următoarele situaţii:
    a) promovarea reexaminării în vederea absolvirii cursului de perfecţionare în sesiunea ulterioară celei în care au fost declaraţi respinşi;
    b) promovarea reexaminării în sesiunea suplimentară, pentru evaluatorii care au participat la ultima serie a cursului de perfecţionare sau care, din motive justificate, invocate o singură dată în cursul unui P.Ev., nu se pot prezenta la sesiunea ulterioară celei în care au fost declaraţi respinşi;
    c) expirarea termenului, în cazul suspendării survenite ca urmare a unor abateri prevăzute şi sancţionate conform codului de conduită a evaluatorilor;
    d) trecerea în secţiunea "Evaluatori inactivi";
    e) excluderea din Registrul evaluatorilor.
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), la încetarea suspendării evaluatorul redobândeşte dreptul de a face parte din comisiile de evaluare a unităţilor sanitare.
    ART. 8
    (1) Excluderea evaluatorilor A.N.M.C.S. constă în trecerea acestora în secţiunea "Evaluatori excluşi" şi poate surveni în următoarele situaţii:
    a) deşi au fost notificaţi de către A.N.M.C.S., nu s-au înscris la nicio serie comunicată a cursului de perfecţionare la care au fost programaţi;
    b) deşi s-au înscris la cursul de perfecţionare în una dintre seriile comunicate ale acestuia, conform programării, nu au promovat testul de tehnoredactare computerizată;
    c) deşi au participat la cursul de perfecţionare în seria în care au fost programaţi, nu au susţinut examenul de absolvire a cursului nici în respectiva sesiune de examinare, nici în sesiunea ulterioară celei la care au participat şi nici în sesiunea suplimentară, organizată în condiţiile art. 7 alin. (1) alin. (1) lit. b);
    d) nu au promovat cursul de perfecţionare nici în urma susţinerii sesiunii de reexaminare.
    (2) De asemenea, evaluatorii sunt excluşi în următoarele situaţii:
    a) în urma emiterii de ordine de excludere emise de preşedintele A.N.M.C.S., în cazul săvârşirii de abateri prevăzute în codul de conduită a evaluatorilor;
    b) la data rămânerii definitive a hotărârilor judecătoreşti de condamnare a acestora, pentru fapte penale care atrag nedemnitatea şi îi fac incompatibili cu desfăşurarea activităţii de evaluare de servicii de sănătate;
    c) nepromovarea testului de evaluare periodică a evaluatorilor.
    (3) Excluderea din Registrul evaluatorilor atrage revocarea atestatului emis de către A.N.M.C.S.
    ART. 9
    (1) Atestatul de evaluator se emite la momentul înscrierii/reînscrierii în Registrul evaluatorilor, secţiunea "Evaluatori activi", şi are valabilitate, de regulă, de 3 ani de la data emiterii, cu condiţia vizării anuale, putând fi revocat în condiţiile prezentului ordin.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul evaluatorilor înscrişi la data intrării în vigoare a prezentului ordin în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, termenul de 3 ani de valabilitate a atestatelor curge de la data înscrierii lor în acesta sau, după caz, de la data ultimei reevaluări.
    (3) Prima viză anuală se aplică la momentul emiterii atestatului de evaluator, cu condiţia achitării cotizaţiei anuale, al cărei cuantum se stabileşte la suma de 200 lei şi este valabilă pentru anul următor achitării sale.
    (4) Următoarele două vize anuale se obţin în baza următoarelor documente:
    a) dovada obţinerii în cursul anului anterior solicitării vizei a unui număr de minimum 40 de puncte de formare continuă;
    b) dovada achitării cotizaţiei anuale, prevăzute la alin. (2);
    c) certificat de cazier judiciar.
    (5) Cotizaţia anuală se plăteşte în contul A.N.M.C.S., cod de identificare fiscală 34998410, cod IBAN RO60TREZ70620G160300XXXX deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, sau în numerar, prin casieria A.N.M.C.S. din Splaiul Independenţei nr. 202A, sectorul 6, Bucureşti.
    (6) Evaluatorii înscrişi în secţiunea "Evaluatori inactivi" sunt scutiţi de plata cotizaţiei anuale.
    (7) În cazul suspendării, plata cotizaţiei se face proporţional cu perioada de activitate din cursul anului.
    ART. 10
    Revocarea atestatului survine în următoarele situaţii:
    a) suspendarea evaluatorului activ pe o perioadă mai mare de 6 luni;
    b) excluderea în condiţiile art. 8.
    ART. 11
    Reînnoirea atestatului se face, pentru respectarea principiului continuităţii, înainte de expirarea precedentului atestat, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) existenţa tuturor vizelor anuale;
    b) dovada promovării, în cursul celor 3 ani de valabilitate a atestatului, a cursului de perfecţionare;
    c) promovarea testului de evaluare periodică la fiecare 3 ani.
    ART. 12
    (1) Cursul de perfecţionare a evaluatorilor se organizează, de regulă, o dată pe an, în mai multe serii, în funcţie de numărul participanţilor, ultima serie organizându-se nu mai târziu de luna octombrie a anului respectiv. Planificarea evaluatorilor în vederea parcurgerii cursului poate fi făcută de către A.N.M.C.S. în oricare dintre anii intervalului de valabilitate a atestatului de evaluator, în funcţie de criterii decise de către A.N.M.C.S., cum ar fi: modificări legislative survenite, cerinţe apărute ulterior, modificări ale metodologiei de evaluare, performanţele evaluatorului etc.
    (2) În cazul în care evaluatorul nu se prezintă la curs, din motive întemeiate, în perioada planificată, acesta se poate reprograma în una dintre seriile următoare până la sfârşitul anului în care a fost programat, situaţie în care evaluatorul este penalizat cu 5 puncte de formare continuă pentru acel an, iar în intervalul respectiv va fi suspendat.
    (3) Pentru a promova cursul, evaluatorii trebuie să obţină minimum nota 8,00. În cazul în care un evaluator nu obţine nota de trecere, acesta mai poate susţine o reexaminare în sesiunea de examinare a seriei ulterioare celei la care a fost declarat respins sau, după caz, în sesiunea de examinare suplimentară, organizată, de regulă, în luna noiembrie a fiecărui an.
    (4) Activitatea desfăşurată de către evaluatorii care sunt şi cadre didactice universitare de predare sau lectori ai S.N.S.P.M.P.D.S.B. sau ai altor organisme de formare recunoscute de către A.N.M.C.S., implicaţi în procesul de formare şi perfecţionare a evaluatorilor de servicii de sănătate, se echivalează cu absolvirea cursului de perfecţionare.
    ART. 13
    (1) Punctele de formare continuă (denumite în continuare P.F.C.) sunt obţinute de evaluator în urma parcurgerii diferitelor programe de pregătire şi a altor activităţi adiacente celei de evaluator, precum şi a evaluării activităţii acestuia în relaţia contractuală cu A.N.M.C.S..
    (2) Evaluatorii trebuie să acumuleze cel puţin 40 P.F.C. în decursul a 12 luni de la ultima viză, dar nu mai puţin de 30 de puncte pentru pregătirea teoretică şi nu mai puţin de 7 puncte pentru activitatea practică.
    (3) Pentru pregătirea teoretică evaluatorii atestaţi pot acumula punctele după cum urmează, fiind obligatorie participarea la minimum o conferinţă:
    a) pentru participarea la cursurile de perfecţionare, conform planificării A.N.M.C.S., se acordă pentru anul respectiv 20 P.F.C. În cazul nerespectării planificării, se aplică o penalizare de 5 P.F.C.;
    b) pentru participarea la manifestări ştiinţifice, cu tematici diferite, organizate de A.N.M.C.S. sau la care A.N.M.C.S. este coorganizator sau partener instituţional se acordă câte 15 P.F.C. pentru fiecare participare. Pentru asigurarea pregătirii unitare a evaluatorilor, A.N.M.C.S. va stabili un program anual de minimum 2 conferinţe;
    c) pentru manifestări ştiinţifice creditate de către A.N.M.C.S. se acordă câte 10 P.F.C. pentru fiecare participare;
    d) pentru participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale pe tema managementului sanitar sau a managementului calităţii în sănătate se acordă câte 15 P.F.C. pentru fiecare participare;
    e) pentru realizarea, în calitate de autor sau coautor, a unor lucrări prezentate în cadrul manifestărilor ştiinţifice menţionate la lit. b)-d), se acordă suplimentar câte 10 P.F.C. pentru fiecare lucrare prezentată;
    f) pentru publicarea unor articole în domeniul managementului calităţii în sănătate în publicaţii naţionale sau internaţionale de specialitate se acordă câte 15 P.F.C. pentru fiecare articol publicat. Acelaşi articol, apărut în publicaţii diferite, se punctează o singură dată;
    g) pentru studii postliceale, postuniversitare sau masterale în domeniul managementului sanitar sau al managementului calităţii, se acordă în anul absolvirii 30 P.F.C.;
    h) pe toată perioada doctoratului în domeniul managementului sanitar sau al managementului calităţii, se acordă câte 30 P.F.C. în fiecare an, cu condiţia respectării calendarului studiilor doctorale, dar nu mai mult de 3 ani.
    (4) Nu se punctează cumulat participările şi prezentarea de lucrări la manifestări ştiinţifice desfăşurate în aceeaşi perioadă de timp. În acest caz se ia în calcul punctajul cel mai mare.
    (5) Pentru activitatea practică, evaluatorii atestaţi trebuie să obţină un număr minim de 7 P.F.C., realizate prin media punctelor obţinute din următoarele activităţi:
    a) pentru evaluarea pregătirii vizitei de evaluare, comportamentul în timpul vizitei, calitatea lucrărilor finale, calitatea observaţiilor şi propunerilor de îmbunătăţire a standardelor sau componentelor acestora, precum şi a instrumentelor de evaluare, preşedintele Comisiei de evaluare poate acorda un punctaj de la 0 la 10 P.F.C., reprezentând dublul mediei generale obţinute în fişele de evaluare a activităţii evaluatorilor, întocmite pentru fiecare vizită de evaluare;
    b) pentru participarea ca voluntari în cadrul acţiunilor organizate de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, cum ar fi proiecte-pilot, analize de date etc., poate fi acordat de către coordonatorul din partea A.N.M.C.S. un număr de 0 până la 10 P.F.C.
    (6) În cazul în care într-un an calendaristic nu sunt planificate activităţi la care evaluatorii pot participa ca voluntari, punctajul pentru activitatea practică se realizează doar din punctajul obţinut prin intermediul Fişei de evaluare a activităţii evaluatorului.
    (7) Activitatea desfăşurată de către evaluatorii care sunt şi cadre didactice universitare de predare sau lectori ai S.N.S.P.M.P.D.S.B. sau ai altor organisme de formare recunoscute de către A.N.M.C.S., implicaţi în procesul de formare şi perfecţionare a evaluatorilor de servicii de sănătate, se echivalează cu îndeplinirea P.F.C.
    (8) Evaluatorii au obligaţia să comunice A.N.M.C.S. şi să transmită documentele doveditoare pentru activităţile la care au participat şi care implică acumularea de puncte, în termen de 45 de zile de la încheierea activităţii respective, dar nu mai târziu de momentul solicitării vizei anuale.
    ART. 14
    (1) Evaluarea periodică a evaluatorilor trebuie susţinută de fiecare evaluator la fiecare 3 ani, în ultimele 3 luni de valabilitate a atestatului, şi constă într-o testare a cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale evaluatorilor atestaţi, sub forma unui test/studiu de caz care se desfăşoară, de regulă, prin intermediul poştei electronice.
    (2) Nepromovarea testului cu cel puţin nota 8,00 atrage neeliberarea unui nou atestat de evaluator şi, implicit, trecerea evaluatorului în secţiunea "Evaluatori excluşi".
    (3) Pentru a participa la test, evaluatorul trebuie să transmită la A.N.M.C.S. o cerere de reatestare însoţită de dovada absolvirii cursului de perfecţionare, de dovezile obţinerii punctajului minim de 30 P.F.C. teoretice şi de lista unităţilor sanitare din ale căror comisii de evaluare a făcut parte în perioada de la ultima viză anuală, pe baza căreia vor fi calculate P.F.C. pentru activitatea practică.
    ART. 15
    (1) Pentru anul 2016, cursul de perfecţionare este organizat de S.N.S.P.M.P.D.S.B., iar la acesta vor participa doar absolvenţii programului de formare a evaluatorilor organizat de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor. Pentru aceştia, parcurgerea şi promovarea cursului sunt obligatorii în anul 2016.
    (2) Pentru evaluatorii menţionaţi la alin. (1), emiterea atestatului se face până la sfârşitul anului 2016 prin completarea unei cereri-tip, însoţită de dovada promovării cursului de perfecţionare, de cartea de identitate, de certificatul de cazier judiciar, de formularul de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi de declaraţia referitoare la incompatibilităţi şi conflict de interese, cu condiţia achitării la zi a cotizaţiei.
    (3) Pentru evaluatorii absolvenţi ai cursurilor de formare organizate de către S.N.S.P.M.P.D.S.B., eliberarea atestatului şi prima sau a doua viză anuală, după caz, se acordă până la sfârşitul anului 2016, cu condiţia achitării la zi a cotizaţiei şi acumulării a minimum 10 P.F.C. pentru pregătirea teoretică şi a minimum 7 P.F.C. din activitatea practică.
    ART. 16
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
    a) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 25/2015*) privind aprobarea criteriilor de selecţie a persoanelor ce doresc să dobândească certificat de evaluator de spitale recunoscut de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor;
──────────
    *) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 25/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────
    b) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 129/2015 pentru aprobarea condiţiilor de recunoaştere a absolvenţilor programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale, precum şi a celor minimale de păstrare a calităţii de evaluator de spitale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 25 iunie 2015;
    c) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 102/2015 privind constituirea Registrului evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 13 octombrie 2015.
    (2) Sumele achitate în baza Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 129/2015 sunt recunoscute.
    (3) Serviciul evaluare, evidenţă şi coordonare corp evaluatori, directorul Unităţii de Evaluare şi Acreditare a Spitalelor şi directorul general al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    (4) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet www.anmcs.gov.ro.

                                  Preşedintele
         Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
                                  Vasile Cepoi

    Bucureşti, 3 noiembrie 2016.
    Nr. 651.

                                      -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice