Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 65 din 30 mai 2019  privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 65 din 30 mai 2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 432 din 31 mai 2019
    Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3), art. 79 alin. (7) lit. b) şi art. 124 alin. (1^1)-(1^3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 lit. d) şi e), art. 10 alin. (3), (5^1) şi (6), art. 21 alin. (1) şi (2), art. 22, art. 23 alin. (4) şi art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Metodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 21 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Veniturile anuale rezultate din vânzarea energiei electrice pe piaţa de energie electrică, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, sunt determinate considerându-se că toată cantitatea de energie electrică este vândută la preţul mediu estimat de tranzacţionare a energiei electrice: (a se vedea imaginea asociată)

    (2) P _E ^n este preţul mediu estimat de tranzacţionare a energiei electrice, stabilit conform prevederilor art. 46 alin. (3), corespunzător anului n de aplicare a schemei de sprijin.
    (3) În determinarea preţului mediu estimat de tranzacţionare a energiei electrice, prevăzut la alin. (2), componenta aferentă preţului rezultat din preţurile energiei electrice vândute pe PZU şi PI se indexează pe baza datelor oficiale referitoare la evoluţia indicilor preţurilor de consum prognozaţi pentru anul pentru care se determină bonusurile de referinţă, date publicate pe pagina web a Comisiei Naţionale de Prognoză."

    2. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    (1) Preţul de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, P_E ^ref, n, este acelaşi pentru toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi se determină astfel: (a se vedea imaginea asociată)

    (2) Preţul de referinţă pentru energia electrică este stabilit prin ordin al preşedintelui ANRE."

    3. La articolul 44, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Faţă de datele de funcţionare a centralelor termice echivalente existente la momentul intrării în vigoare a schemei de sprijin, elementele prevăzute mai jos vor avea următoarele valori:
    a) cursul de schimb valutar - 4,7561 lei/euro;
    b) alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.):
    (i) la funcţionarea centralelor pe bază de combustibil solid - cf_alte ^q = 6,743 euro;
    (ii) la funcţionarea centralelor pe bază de combustibil gazos - cf_alte ^q = 5,994 euro."

    4. La articolul 44, alineatele (2)-(5) se modifică şi vor aveaurmătorulcuprins:
    "(2) La funcţionarea cu combustibil solid, formula prevăzută la alin. (1) este: (a se vedea imaginea asociată)

(3) La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport, formula prevăzută la alin. (1) este: (a se vedea imaginea asociată)

(3^1) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pentru centralele de cogenerare care au în componenţă exclusiv capacităţi puse în funcţiune după 1.01.2016, formula prevăzută la alin. (1) este: (a se vedea imaginea asociată)

(4) La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie, formula prevăzută la alin. (1) este: (a se vedea imaginea asociată)

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), pentru centralele de cogenerare care au în componenţă exclusiv capacităţi puse în funcţiune după 1.01.2016, formula prevăzută la alin. (1) este: (a se vedea imaginea asociată)
"

    5. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Faţă de datele de funcţionare a centralelor de cogenerare echivalente existente la momentul intrării în vigoare a schemei de sprijin, elementele prevăzute mai jos vor avea următoarele valori:
    a) cursul de schimb valutar - 4,7561 lei/euro;
    b) alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.) au următoarele valori:
    (i) la funcţionarea centralelor pe bază de combustibil solid - cf_alte ^q = 6,743 euro;
    (ii) la funcţionarea centralelor pe bază de combustibil gazos - cf_alte ^q = 5,994 euro."

    6. La articolul 45, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) La funcţionarea cu combustibil solid, formula prevăzută la alin. (1) este: (a se vedea imaginea asociată)

(3) La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport, formula prevăzută la alin. (1) este: (a se vedea imaginea asociată)

(4) La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie, formula prevăzută la alin. (1) este: (a se vedea imaginea asociată)
"

    7. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    (1) Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv până la data de 15 octombrie, ANRE analizează evoluţia preţului mediu al combustibilului, a preţului mediu al certificatului de CO_2 şi a preţului mediu estimat de tranzacţionare a energiei electrice faţă de valorile luate în calcul la aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă şi a preţurilor de referinţă ale energiei termice în vigoare, respectiv a coeficientului de variaţie a inflaţiei, conform dispoziţiilor art. 10 alin. (5^1) şi art. 25 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care, în urma analizelor prevăzute la alin. (1), se constată modificarea valorilor aprobate ale bonusurilor de referinţă, ale preţului de referinţă pentru energia electrică şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică cu mai mult de ± 2,5%, conform dispoziţiilor art. 10 alin. (5^1) şi art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui, până la data de 15 iunie, respectiv până la data de 15 octombrie, valorile ajustate ale preţului de referinţă al energiei electrice, ale preţurilor de referinţă ale energiei termice şi ale bonusurilor de referinţă pentru energia electrică, corespunzătoare celor 3 tipuri de combustibil, pentru toată perioada de aplicare a schemei de sprijin.
    (3) Preţul mediu estimat de tranzacţionare a energiei electrice, P _E ^n , luat în calcul la analiza prevăzută la alin. (1), se determină astfel:
    a) pentru analiza efectuată până la 15 iunie, ca medie ponderată a preţurilor medii ponderate ale energiei electrice tranzacţionate pe PZU şi PI pentru perioada 1 iulie - 31 octombrie anul precedent, publicate în rapoartele de piaţă lunare pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A., şi a preţurilor medii ponderate de tranzacţionare, prezentate pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A. - rapoarte ROPEX_FM, afişate pentru perioada 1 iulie - 31 octombrie anul curent, conform situaţiei înregistrate în una dintre zilele celei de-a treia săptămâni a lunii mai anul curent, cu cantităţile de energie electrică aferente;
    b) pentru analiza efectuată până la 15 octombrie, ca medie ponderată a preţurilor medii ponderate ale energiei electrice tranzacţionate pe PZU şi PI pentru perioada 1 septembrie anul precedent - 31 august anul curent, publicate în rapoartele de piaţă lunare pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A., şi a preţurilor de tranzacţionare, prezentate pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A. - rapoarte ROPEX_FM, afişate pentru perioada 1 noiembrie anul curent - 31 octombrie anul următor, conform situaţiei înregistrate în una dintre zilele celei de-a doua săptămâni a lunii septembrie anul curent, cu cantităţile de energie electrică aferente.
    (4) Preţul mediu al combustibilului luat în considerare la analizele prevăzute la alin. (1) este media ponderată a preţurilor raportate de producători conform contractelor încheiate cu furnizorii de combustibil, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru trimestrul II al anului curent, pentru analiza efectuată până la 15 iunie, respectiv pentru trimestrul IV al anului curent şi trimestrul I al anului următor, pentru analiza efectuată până la 15 octombrie, cuprinzând, după caz, componentele prevăzute la art. 12 alin. (3). În cazul în care un producător deţine surse proprii de extracţie a combustibilului, se poate lua în calcul şi preţul intern al acestuia.
    (5) Ponderarea preţului combustibilului, în cazul gazelor naturale, se determină cu cantităţile contractate în trimestrul II, respectiv în trimestrul IV al anului curent şi trimestrul I al anului următor, iar pentru combustibilul solid, cu consumurile estimate de producători pentru trimestrul II, respectiv pentru trimestrul IV al anului curent şi trimestrul I al anului următor.
    (6) În cazul în care valoarea minimă sau cea maximă dintre preţurile de achiziţie raportate de producători prezintă o variaţie mai mare de 50% faţă de preţul mediu al combustibilului determinat în conformitate cu prevederile alin. (4) şi (5), aceste valori nu sunt luate în calcul, situaţie în care preţul mediu se recalculează.
    (7) Producătorii transmit lunar la ANRE, până la data de 30 a fiecărei luni, preţul mediu al combustibilului majoritar şi cantităţile consumate în luna precedentă, distinct pentru capacităţile de cogenerare, diferenţiat pe energie electrică, respectiv termică şi pentru capacităţile de producere separată a energiei termice/electrice.
    (8) Preţul mediu al certificatului de CO_2 luat în calcul la analizele prevăzute la alin. (1) se determină astfel:
    a) pentru analiza efectuată până la 15 iunie, la nivelul mediei valorilor prezentate pe pagina web a pieţei ICE ECX EUA Futures, la închidere, conform situaţiei înregistrate în una dintre zilele celei de-a treia săptămâni a lunii mai anul curent, pentru perioada 1 iulie - 31 octombrie anul curent;
    b) pentru analiza efectuată până la 15 octombrie, la nivelul mediei valorilor prezentate pe pagina web a pieţei ICE ECX EUA Futures, la închidere, afişate pentru perioada 1 noiembrie anul curent - 31 octombrie anul următor, conform situaţiei înregistrate în una dintre zilele celei de-a doua săptămâni a lunii septembrie anul curent.
    (9) Coeficientul de variaţie a inflaţiei considerat la momentul recalculării bonusului de referinţă este cel înregistrat astfel:
    a) pentru analiza efectuată până la 15 iunie, pe perioada 1 iulie - 31 octombrie anul precedent;
    b) pentru analiza efectuată până la 15 octombrie, pe perioada 1 septembrie anul precedent - 31 august anul curent."

    8. La articolul 49 alineatul (4), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) costul justificat al energiei electrice consumate pentru pompele din reţeaua de termoficare, determinat pe baza cantităţii de energie consumate de pompele din reţeaua de termoficare şi preţul de referinţă al energiei electrice, conform machetei nr. 1 din anexa nr. 4, raportat la energia termică produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte din centrală;
c) în cazul producătorilor care deţin în exploatare reţeaua termică de transport, costurile justificate aferente acesteia, determinate pe baza costurilor raportate de producător, conform machetei nr. 2 din anexa nr. 4, raportate la energia termică produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte din centrală."

    9. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    Preţurile reglementate ale energiei termice pentru fiecare producător de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă în parte se aprobă prin decizii ale preşedintelui ANRE până la data de 31 octombrie, pentru perioada noiembrie - decembrie a anului curent şi pentru anul următor şi, în cazul prevăzut la art. 46 alin. (2), până la data de 30 iunie pentru perioada iulie - octombrie a anului curent."

    10. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) Valoarea bonusului acordat fiecărui producător poate fi inferioară valorii bonusului de referinţă, după cum urmează:
    (i) în cazul bonusurilor aprobate până la 31 octombrie, pentru perioada noiembrie - decembrie a anului curent, se aplică diminuarea rezultată la ultima analiză de antesupracompensare efectuată de ANRE în baza art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) în cazul bonusurilor aprobate până la 31 octombrie, pentru anul următor, dacă în cadrul analizei de antesupracompensare efectuate conform prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 84/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se constată supracompensarea activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă pe anul următor;
    (iii) în cazul aprobării bonusurilor pentru perioada iulie - octombrie din semestrul II, se aplică diminuarea determinată la pct. (ii)."

    11. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 54
    (1) Bonusurile stabilite pentru fiecare producător se aprobă prin decizii ale preşedintelui ANRE până la data de 31 octombrie, pentru perioada noiembrie - decembrie a anului curent şi pentru anul următor şi, în cazul prevăzut la art. 46 alin. (2), până la data de 30 iunie pentru perioada iulie - octombrie a anului curent."

    12. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55
    În cazul producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care au înlocuit, pe acelaşi amplasament, capacităţi de cogenerare existente care au beneficiat de bonus pentru energia electrică cu capacităţi de cogenerare de înaltă eficienţă, ulterior datei de 31 decembrie 2016, în limita capacităţii electrice instalate înscrise la data de 31 decembrie 2016 în lista prevăzută la art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE aprobă preţurile reglementate pentru energia termică, respectiv bonusul, în termen de o lună de la data transmiterii solicitării, în continuarea anului de schemă de sprijin valabil pentru capacităţile înlocuite, cu menţinerea acestora până la următoarea ajustare."

    13. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Pentru analiza prevăzută la art. 46 alin. (1) din Metodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, cu modificările şi completările ulterioare, efectuată până la 15 iunie 2019, prin derogare de la prevederile art. 46 alin. (4) din aceeaşi metodologie, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezentul ordin, se aplică următoarea regulă:
    - Preţul mediu al combustibilului gazos luat în considerare este media ponderată a preţurilor raportate de producători conform contractelor încheiate cu furnizorii de gaze naturale pentru lunile mai şi iunie din trimestrul II 2019.


    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 30 mai 2019.
    Nr. 65.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la metodologie)

    Macheta nr. 1 - Costul energiei electrice consumate pentru pompele din reţeaua de termoficare*)

┌─┬───────────┬───┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │An │ │
│ │ │ │precedent│Prognoză │
│ │Denumirea │UM │(8 luni │pentru │
│ │ │ │realizări│anul │
│ │ │ │+ 4 luni │următor**)│
│ │ │ │prognoză)│ │
├─┼───────────┼───┼─────────┼──────────┤
│ │Consum │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │
│1│pentru │MWh│ │ │
│ │pompele din│ │ │ │
│ │reţeaua de │ │ │ │
│ │termoficare│ │ │ │
├─┼───────────┼───┼─────────┼──────────┤
│ │Preţ │ │ │ │
│ │achiziţie │lei│ │ │
│2│energie │/ │ │ │
│ │electrică │MWh│ │ │
│ │(lei/MWh) │ │ │ │
├─┼───────────┼───┼─────────┼──────────┤
│ │Cantitate │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│3│termică la │MWh│ │ │
│ │limita │ │ │ │
│ │centralei │ │ │ │
└─┴───────────┴───┴─────────┴──────────┘


      *) În cazul în care producătorul deţine în exploatare reţeaua termică de transport, nu se completează macheta, costul energiei electrice pentru pompele din reţeaua de termoficare se înregistrează în macheta nr. 2, la pct. 1.2.
    **) Pentru preţurile reglementate ce se aprobă pentru semestrul II al anului curent rămân valabile datele prognozate în anul anterior.

    Macheta nr. 2 - Costul aferent reţelei de transport al energiei termice

┌───┬──────────────┬───┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │An │ │
│ │ │ │precedent│Prognoză │
│ │Cheltuieli │UM │(8 luni │pentru │
│ │ │ │realizări│anul │
│ │ │ │+ 4 luni │următor*)│
│ │ │ │prognoză)│ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1 │Cheltuieli │lei│ │ │
│ │materiale │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Contravaloarea│ │ │ │
│ │pierderilor │ │ │ │
│ │tehnologice de│ │ │ │
│1.1│energie │lei│ │ │
│ │termică în │ │ │ │
│ │reţeaua de │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- cantitate │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│ │termică │MWh│ │ │
│ │pierdută în │ │ │ │
│ │reţeaua de │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- preţ energie│lei│ │ │
│ │termică │/ │ │ │
│ │ │MWh│ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1.2│Energie │lei│ │ │
│ │electrică │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- consum │MWh│ │ │
│ │specific │/ │ │ │
│ │ │MWh│ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │ │lei│ │ │
│ │- preţ │/ │ │ │
│ │ │MWh│ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Apa brută/ │ │ │ │
│1.3│pretratată/ │lei│ │ │
│ │pretratată │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- consum │mc/│ │ │
│ │specific │MWh│ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │- preţ │lei│ │ │
│ │ │/mc│ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1.4│Materii prime,│lei│ │ │
│ │materiale │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1.5│Combustibil │lei│ │ │
│ │netehnologic │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│1.6│Amortizare │lei│ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Reparaţii │ │ │ │
│1.7│executate cu │lei│ │ │
│ │terţii │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Alte │ │ │ │
│1.8│cheltuieli │lei│ │ │
│ │(vor fi │ │ │ │
│ │detaliate) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│2 │Cheltuieli cu │lei│ │ │
│ │munca vie │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│2.1│Cheltuieli cu │lei│ │ │
│ │personalul │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│2.2│asigurări │lei│ │ │
│ │sociale │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │
│3 │exploatare (1 │lei│ │ │
│ │+ 2) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Cantitate │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│4 │termică la │MWh│ │ │
│ │limita │ │ │ │
│ │centralei │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│ │Cantitate │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│5 │termică ieşită│MWh│ │ │
│ │din reţeaua de│ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
│ │(MWh) │ │ │ │
└───┴──────────────┴───┴─────────┴─────────┘


    *) Pentru preţurile reglementate ce se aprobă pentru semestrul II al anului curent rămân valabile datele prognozate în anul anterior.
    NOTE:
    1. Creşterile faţă de realizări ale consumurilor de apă, de energie electrică vor fi justificate.
    2. Majorările cheltuielilor din prognoză faţă de realizări vor fi justificate.
    3. Nivelul pierderilor tehnologice de energie termică în reţelele de transport va fi justificat printr-un audit energetic efectuat de persoană fizică/juridică autorizată de ANRE şi va fi determinat în următoarele condiţii:
    - pierderile masice vor fi considerate la nivelul de 0,2% din volumul reţelei de transport;
    – pierderile prin suprafaţă se vor determina considerând că reţeaua de transport are aceeaşi lungime, configuraţie şi fluxuri de energie ca în situaţia reală, izolaţia termică a conductelor este nouă şi nu sunt depuneri pe conducte.    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice