Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 643 din 22 octombrie 2009  privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 132/2006 pentru împuternicirea inspectorilor care vor avea responsabilităţi în Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea atribuţiilor şi modalităţilor de funcţionare ale inspecţiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene pentru realizarea activităţii de inspecţie, precum şi stabilirea zonelor în care inspectorii îşi desfăşoară activitatea    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 643 din 22 octombrie 2009 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 132/2006 pentru împuternicirea inspectorilor care vor avea responsabilităţi în Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea atribuţiilor şi modalităţilor de funcţionare ale inspecţiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene pentru realizarea activităţii de inspecţie, precum şi stabilirea zonelor în care inspectorii îşi desfăşoară activitatea

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 750 din 4 noiembrie 2009
    Văzând Referatul Direcţiei politici de piaţă în zootehnie nr. 126.488/2009,
    având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) şi ale art. 11^1 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
    ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa "Lista cuprinzând specialiştii împuterniciţi ca inspectori în activitatea de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 132/2006 pentru împuternicirea inspectorilor care vor avea responsabilităţi în Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 1 martie 2006, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Poziţia 3 va avea următorul cuprins:

    "

┌───┬───────┬──────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │ │Direcţia │ │
│ │ │ │pentru │ │
│"3.│Mihăilă│Inginer │Agricultură│1550318227827"│
│ │Iosif │zootehnist│şi │ │
│ │ │ │Dezvoltare │ │
│ │ │ │Rurală Iaşi│ │
└───┴───────┴──────────┴───────────┴──────────────┘

"
    2. Poziţia 11 se elimină.

    ART. II
    Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea atribuţiilor şi modalităţilor de funcţionare ale inspecţiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene pentru realizarea activităţii de inspecţie, precum şi stabilirea zonelor în care inspectorii îşi desfăşoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 31 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 "Atribuţiile şi modalităţile de funcţionare ale inspecţiei privind activitatea de clasificare a carcaselor" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    2. Anexa nr. 2 "Zonele pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie a inspectorilor în domeniul clasificării carcaselor de porcine, bovine şi ovine, sediul zonelor şi împuternicirea inspectorilor care răspund de aceste zone" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IV
    Nominalizarea inspectorului zonal, Mihăilă Iosif, de la art. I şi din anexa nr. 2 la Ordinul nr. 353/2006, prevăzută la art. II pct. 2 din prezentul ordin, intră în vigoare în 60 de zile de la data publicării.                    p. Ministrul agriculturii, pădurilor
                    şi dezvoltării rurale,
                    interimar,
                    Nicolae Giugea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 22 octombrie 2009.
    Nr. 643.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 353/2006)
    ATRIBUŢIILE ŞI MODALITĂŢILE
    de funcţionare ale inspecţiei privind activitatea
    de clasificare a carcaselor
    Inspecţia se realizează prin inspectorii zonali împuterniciţi pentru clasificarea carcaselor de porcine, bovine şi ovine, care au următoarele atribuţii:
    a) controlează respectarea aplicării corecte a Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, conform legislaţiei în vigoare, şi aplică sancţiuni acolo unde constată încălcări ale acesteia;
    b) exercită controlul tehnic pe toate fazele aplicării Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi aplică sancţiunile care se impun;
    c) soluţionează contestaţiile referitoare la clasificarea carcaselor în altă zonă decât cea de care răspunde şi solicită, după caz, participarea unor reprezentanţi ai Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai Comisiei de clasificare;
    d) efectuează obligatoriu prin sondaj un număr minimum de două inspecţii inopinate/trimestru/abator/specie, precum şi o inspecţie inopinată/trimestru/clasificator şi/sau agenţie de clasificare, în zona de inspecţie arondată. Numărul de inspecţii, frecvenţa controalelor şi numărul carcaselor examinate se măresc în cazul în care inspectorul zonal constată abateri semnificative şi repetate de la prevederile legislaţiei pentru clasificarea carcaselor (depăşirea limitei de 20 % la diferenţele de prezentare pentru toate carcasele controlate pe perioada unui trimestru), inclusiv clasificări incorecte sau identificări neconforme, putând solicita şi participarea unor reprezentanţi ai Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai Comisiei de clasificare;
    e) înlocuieşte în desfăşurarea activităţii de control pentru clasificarea carcaselor un alt inspector zonal pentru clasificare, dintr-o altă zonă, în caz de indisponibilitate temporară a acestuia;
    f) păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul inspecţiilor în domeniul clasificării carcaselor şi le comunică Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
    g) în abatoarele care sacrifică peste 200 de porci/săptămână, media anului precedent, inspectorii zonali verifică, la un control, cel puţin 40 de carcase, selectate aleatoriu, sau câte carcase sunt la faţa locului în momentul inspecţiei. Pentru realizarea unui procent mai mare de carcase clasificate controlate din numărul total de carcase clasificate, în abatoarele în care se clasifică mai mult de 50.000 de carcase/an, inspectorii zonali verifică, la un control, cel puţin 100 de carcase;
    h) în abatoarele care sacrifică sub 200 porci/săptămână, media anului precedent, inspectorii zonali verifică, la un control, cel puţin 40 de carcase, selectate aleatoriu, sau câte carcase sunt la faţa locului în momentul inspecţiei;
    i) în abatoarele care sacrifică peste 20 de bovine/săptămână, media anului precedent, inspectorii zonali verifică, la un control, cel puţin 40 de carcase, selectate aleatoriu, sau câte carcase sunt la faţa locului în momentul inspecţiei;
    j) în abatoarele care sacrifică sub 20 de bovine/săptămână, media anului precedent, şi care solicită efectuarea clasificării, inspectorii zonali verifică, la un control, câte carcase sunt la faţa locului în momentul inspecţiei;
    k) în abatoarele care sacrifică cel puţin 80 de ovine/săptămână, media anului precedent, inspectorii zonali efectuează cel puţin o inspecţie/trimestru şi verifică, la un control, cel puţin 40 de carcase, selectate aleatoriu, sau câte carcase sunt la faţa locului în momentul inspecţiei;
    l) întocmesc rapoartele de inspecţie în urma inspecţiilor efectuate prin sondaj sau la cerere şi le transmit Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Comisiei de clasificare;
    m) penalizează orice încălcare a prevederilor legislaţiei privind clasificarea carcaselor, precum şi falsificarea, utilizarea frauduloasă a ştampilelor şi a etichetelor sau clasificarea efectuată de persoane neautorizate;
    n) evaluează de 3 ori, teoretic şi practic, nivelul de pregătire al persoanelor înscrise la cursurile de instruire pentru clasificarea carcaselor de bovine şi ovine organizate de Comisia de clasificare;
    o) participă la evaluarea periodică a clasificatorilor deja atestaţi, care urmează cursuri de reinstruire, împreună cu reprezentanţi ai Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai Comisiei de clasificare;
    p) verifică dacă echipamentele folosite la clasificarea carcaselor de porcine sunt cele autorizate, conform legislaţiei în vigoare, şi verifică afişarea de către abatoare a grilei de preţuri pentru specia porcine;
    q) verifică exactitatea preţurilor raportate de abatoare clasificatorilor, pentru înscrierea acestora în rapoartele de clasificare, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv dacă acestea sunt conforme documentelor de plată ale abatoarelor;
    r) verifică respectarea de către abatoare, agenţii de clasificare şi clasificatori independenţi a obligaţiei de a păstra în arhiva proprie timp de 4 ani seturile de documente prevăzute de legislaţia în domeniul clasificării, inclusiv listingul complet al echipamentelor de clasificare pentru sondele optice, pe suport electronic, şi a formularelor cu măsurătorile înregistrate pentru metoda de clasificare ZP, pe suport de hârtie;
    s) verifică concordanţa dintre datele de provenienţă a animalelor şi cele înscrise pe raportul de clasificare, inclusiv existenţa paşapoartelor de origine a bovinelor şi a tatuajului de lot la porcine;
    ş) verifică respectarea obligaţiei agenţiilor de clasificare şi a clasificatorilor independenţi de a transmite săptămânal Comisiei de clasificare a carcaselor datele privind rezultatele clasificării şi preţurile, conform legislaţiei în vigoare;
    t) verifică achitarea lunară a cotei procentuale, legal stabilită, din tariful de clasificare către Comisia de clasificare a carcaselor;
    ţ) verifică respectarea angajamentului clasificatorilor angajaţi ai agenţiilor de clasificare sau al clasificatorilor independenţi privind asigurarea neutralităţii faţă de sectoarele implicate în clasificarea carcaselor şi sesizează Comisia de clasificare care propune Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale suspendarea sau retragerea autorizaţiei de clasificare, conform legislaţiei în vigoare;
    u) colaborează cu Comisia de clasificare, primeşte săptămânal şi analizează datele statistice prelucrate de Comisia de clasificare, monitorizează permanent activitatea de clasificare a carcaselor din abatoare şi activitatea agenţiilor şi clasificatorilor independenţi din judeţele arondate zonei sale de inspecţie;
    v) solicită date referitoare la numărul de animale sacrificate şi clasificate în abatoare şi analizează aceste informaţii comparativ cu cele raportate în urma clasificării carcaselor, în baza de date a Comisiei de clasificare;
    w) participă obligatoriu la cel puţin două exerciţii/an de standardizare a clasificării carcaselor de bovine, împreună cu reprezentanţi ai Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai Comisiei de clasificare;
    x) organizează şi participă cel puţin o dată/an la un exerciţiu de standardizare a clasificării carcaselor cu clasificatorii de bovine care au încheiate contracte cu abatoarele din judeţele arondate zonei sale şi transmit rezultatele exerciţiilor de standardizare serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Comisiei de clasificare. Dacă numărul clasificatorilor este mai mic de 5 într-o zonă, acţiunea poate fi organizată pentru două sau mai multe zone de inspecţie şi solicită participarea unor reprezentanţi ai Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai Comisiei de clasificare. Fiecare inspector zonal participă şi la exerciţiile de standardizare organizate de Comisia de clasificare, în abatoarele din judeţele arondate zonei;
    y) participă la inspecţia comitetului comunitar de inspecţie şi la pregătirea acestor vizite;
    z) îndeplineşte acţiunile prevăzute de tematica şi programul cadru de inspecţii clasificare carcase, pentru activitatea compartimentelor de inspecţie din cadrul direcţiilor judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, aprobate anual de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, precum şi alte sarcini de serviciu în domeniul clasificării carcaselor primite din partea Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 353/2006)
    ZONELE
    pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie a inspectorilor
    în domeniul clasificării carcaselor de porcine, bovine şi ovine,
    sediul zonelor şi împuternicirea inspectorilor
    care răspund de aceste zone

┌────┬─────────────┬───────────┬────────────┐
│Zona│Judeţele │Sediul │Inspectorul │
│ │aferente │zonei │împuternicit│
│ │zonei │ │să răspundă │
│ │ │ │de această │
│ │ │ │zonă │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Arad │ │ │
│ │ │ │ │
│I ├─────────────┤ │ │
│ │Timişoara │ │ │
│ │ │Direcţia │ │
│ ├─────────────┤pentru │ │
│ │Hunedoara │Agricultură│Oană Sorin │
│ │ │şi │ │
│ ├─────────────┤Dezvoltare │ │
│ │Caraş-Severin│Rurală Arad│ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Bihor │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ │ │
│II │ │ │ │
│ │Sălaj │Direcţia │ │
│ │ │pentru │ │
│ ├─────────────┤Agricultură│ │
│ │ │şi │Ursu Tudor │
│ │Cluj │Dezvoltare │ │
│ │ │Rurală │ │
│ ├─────────────┤Bihor │ │
│ │ │ │ │
│ │Alba │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Botoşani │ │ │
│ │ │ │ │
│III ├─────────────┤ │ │
│ │Suceava │ │ │
│ │ │Direcţia │ │
│ ├─────────────┤pentru │Mihăilă │
│ │Iaşi │Agricultură│Iosif │
│ │ │şi │ │
│ ├─────────────┤Dezvoltare │ │
│ │Vaslui │Rurală Iaşi│ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Brăila │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ │ │
│IV │ │ │ │
│ │Galaţi │Direcţia │ │
│ │ │pentru │ │
│ ├─────────────┤Agricultură│Găureanu │
│ │ │şi │Monica │
│ │Tulcea │Dezvoltare │Esperance │
│ │ │Rurală │ │
│ ├─────────────┤Brăila │ │
│ │ │ │ │
│ │Constanţa │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Braşov │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────┤Direcţia │ │
│V │ │pentru │ │
│ │Mureş │Agricultură│Geantă │
│ │ │şi │Sorina │
│ ├─────────────┤Dezvoltare │ │
│ │ │Rurală │ │
│ │Sibiu │Braşov │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ │ │
│ │ │ │ │
│ │Prahova │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Călăraşi │ │ │
│ │ │ │ │
│VI ├─────────────┤ │ │
│ │Ialomiţa │ │ │
│ │ │Direcţia │ │
│ ├─────────────┤pentru │ │
│ │Buzău │Agricultură│Petcu Ion │
│ │ │şi │Sorin │
│ ├─────────────┤Dezvoltare │ │
│ │Ilfov │Rurală │ │
│ │ │Călăraşi │ │
│ ├─────────────┤ │ │
│ │Bucureşti │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Dâmboviţa │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ │ │
│VII │ │ │ │
│ │Argeş │Direcţia │ │
│ │ │pentru │ │
│ ├─────────────┤Agricultură│Davidoiu │
│ │ │şi │Edward │
│ │Giurgiu │Dezvoltare │ │
│ │ │Rurală │ │
│ ├─────────────┤Dâmboviţa │ │
│ │ │ │ │
│ │Teleorman │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Gorj │ │ │
│ │ │ │ │
│VIII├─────────────┤ │ │
│ │Dolj │ │ │
│ │ │Direcţia │ │
│ ├─────────────┤pentru │ │
│ │Vâlcea │Agricultură│Udrescu Ion │
│ │ │şi │ │
│ ├─────────────┤Dezvoltare │ │
│ │Mehedinţi │Rurală Gorj│ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────┤ │ │
│ │Olt │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Direcţia │ │
│ │Maramureş │pentru │ │
│ │ │Agricultură│Cocârcă Dan │
│IX ├─────────────┤şi │Ioan │
│ │ │Dezvoltare │ │
│ │Bistriţa │Rurală │ │
│ │ │Maramureş │ │
│ ├─────────────┤ │ │
│ │ │ │ │
│ │Satu Mare │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Neamţ │ │ │
│ │ │ │ │
│X ├─────────────┤ │ │
│ │Harghita │ │ │
│ │ │Direcţia │ │
│ ├─────────────┤pentru │ │
│ │Covasna │Agricultură│Crăciun │
│ │ │şi │Vasile │
│ ├─────────────┤Dezvoltare │ │
│ │Bacău │Rurală │ │
│ │ │Neamţ │ │
│ ├─────────────┤ │ │
│ │Vrancea │ │ │
│ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴────────────┘


    ----------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice