Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 62 din 23 mai 2019  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 62 din 23 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 410 din 24 mai 2019
    Având în vedere prevederile art. 178 alin. (6) şi art. 179 alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1109 din 28 decembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    A. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Pentru perioada a patra de reglementare, rata anuală de creştere a eficienţei economice este egală cu 1% pe an pentru fiecare operator de distribuţie."

    B. Anexa la ordin se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) cheltuielile reprezentând sume acordate directorilor/directorilor generali şi membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere sau altor consilii de conducere, directoratelor şi comitetelor consultative ca bonus, prime etc. pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă individuală, precum şi alte facilităţi rezultate din derularea contractelor de mandat/raportului de serviciu, care depăşesc 20% din valoarea indemnizaţiei anuale a acestora;"

    2. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Costurile cu personalul, costurile aferente securităţii muncii şi costurile care se realizează la interval regulat mai mare de un an se estimează de OD la momentul fundamentării, pentru fiecare an al perioadei de reglementare, în termeni reali ai primului an al perioadei de reglementare.
(5) Începând cu al doilea an al perioadei de reglementare, valorile costurilor fundamentate conform alin. (4) şi permise de ANRE se includ în OPEX corespunzător fiecărui an (i) al perioadei, în valori actualizate cu rata inflaţiei până în anul (i) inclusiv."

    3. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Valoarea BAR pentru primul an al perioadei a patra de reglementare se determină după cum urmează:
    a) la începutul anului, se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    BAR_1ian2019 - valoarea BAR calculată la data de 1 ianuarie a anului 2019;
    BAR_31dec2012 - valoarea BAR calculată la data de 31 decembrie a anului 2012;
    n - reprezintă numărul de ani ai celei de a treia perioade de reglementare;
    AR_(i) - valoarea amortizării recunoscute de ANRE în anul (i) al perioadei de reglementare, corespunzătoare valorii BAR calculată la data de 31 decembrie a anului (i-1);
    INVI_(i) - valoarea reglementată recunoscută de ANRE pentru anul (i) a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă;
    INVE_(i) - valoarea reglementată rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale ieşite din BAR în cursul anului (i);
    RI_r(i) - rata inflaţiei realizate în anul (i);
    RI_e(2019) - rata inflaţiei estimate pentru anul (2019);
    INVI_(2018) - valoarea reglementată recunoscută de ANRE imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă în cursul anului 2018;
    INVE_(2018) - valoarea reglementată rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale ieşite din BAR în cursul anului 2018;
    VE_(2018) - valoarea reglementată rămasă neamortizată la data de 31 decembrie 2018 a imobilizărilor corporale şi necorporale care nu se mai recunosc în BAR începând cu perioada a patra de reglementare, conform prevederilor prezentei metodologii;
    b) pentru sfârşitul anului, se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    BAR_31dec(2019) - valoarea BAR calculată la data de 31 decembrie a anului 2019;
    RI_r(2019) - rata inflaţiei realizate în anul 2019;
    AR_(2019) - valoarea amortizării recunoscute de ANRE în anul 2019, corespunzătoare BAR calculat la data de 31 decembrie a anului 2018;
    INVI_(2019) - valoarea reglementată recunoscută de ANRE pentru anul 2019 a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă;
    INVE_(2019) - valoarea reglementată rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale ieşite din BAR în cursul anului 2019."

    4. La articolul 16 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
    "m) imobilizărilor sau cota-parte din imobilizările corporale/necorporale realizate din fonduri şi împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite de la stat sau de la altă entitate."

    5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Pentru fiecare an al perioadei de reglementare, venitul reglementat corectat se determină cu următoarea formulă:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    VRC_(i) - venitul reglementat corectat permis de ANRE în anul (i);
    VR_(i) - venitul reglementat permis în anul (i);
    (Delta)VRC_(i-1) - componenta de corecţie a venitului reglementat corectat, aferent anului (i-1); în primul an al perioadei a patra de reglementare, valoarea acestei componente de corecţie este egală cu zero;
    (Delta)CPD_(i-1) - componenta de corecţie a costurilor preluate direct aferente anului (i-1);
    (Delta)CT_(i-1) - componenta de corecţie a valorii aferente consumului tehnologic din anul (i-1);
    (Delta)CAPEX_(i-2) - componenta de corecţie pentru costurile de capital investit aferente anului (i-2);
    (Delta)RI_VRC(i-1) - componenta de corecţie a valorii venitului reglementat corectat, datorată diferenţei dintre rata inflaţiei estimate pentru anul (i-1) şi rata inflaţiei realizate în anul (i-1);
    CN_(i-1) - componenta de corecţie a costurilor operaţionale neprevăzute cu caracter nepermanent din anul (i-1);
    RSE_(i) - componenta de redistribuire a sporului de eficienţă economică realizat în perioada anterioară de reglementare şi inclusă în venitul reglementat corectat al anului (i);
    SR_(i) - componentă de corecţie a altor sume rămase de regularizat din perioadele anterioare de reglementare, inclusă în venitul reglementat corectat al anului (i);
    (Delta)C_PERS(i-1) - componenta de corecţie a costurilor cu personalul din anul (i-1);
     (Delta)C_SSM(i-1) - componenta de corecţie a costurilor aferente securităţii muncii din anul (i-1);
    VI_(i-1) - venituri realizate în anul (i-1) din închirierea imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii şi puncte de lucru pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale care fac parte din BAR implicit, inclusiv veniturile pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale controlabile şi necontrolabile aferente respectivelor imobilizări;
    RI_e(i) - rata inflaţiei estimate pentru anul (i);
    RI_r(i-1) - rata inflaţiei realizate în anul (i-1)."

    6. La articolul 25, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Costurile neprevăzute pot avea caracter permanent (CN_p) sau ocazional (CN) şi se recuperează în funcţie de caracterul lor prin venitul reglementat, respectiv prin venitul reglementat corectat, conform formulelor prevăzute în prezenta metodologie."

    7. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Costurile neprevăzute cu caracter permanent se recunosc atât în venitul reglementat, prin componenta CN_p(i-1), pentru a permite acoperirea acestui tip de costuri în anii de reglementare următori, cât şi în venitul reglementat corectat, prin componenta CN_(i-1), pentru a asigura recuperarea costurilor realizate în anul anterior de reglementare, conform formulelor din prezenta metodologie."

    8. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (Delta)CPD reprezintă diferenţa dintre costurile preluate direct considerate realizate în anul precedent şi cele incluse în venitul reglementat în acelaşi an şi se determină astfel:
    (Delta)CPD_(i) = CPD_realizat(i-1) – CPD_permis(i-1)
    unde:
    (Delta)CPD_(i) - componenta de corecţie a costurilor preluate direct aferentă anului (i) al perioadei de reglementare;
    CPD_realizat(i-1) - costurile preluate direct realizate în anul (i-1) al perioadei de reglementare;
    CPD_permis(i-1) - costurile preluate direct incluse în tarife în anul (i-1) al perioadei de reglementare."

    9. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Sporul de eficienţă economică este calculat ca diferenţă pozitivă între nivelul OPEX permis de ANRE într-un an al perioadei de reglementare şi nivelul OPEX realizat de către OD în acelaşi an, iar nivelul OPEX permis de ANRE într-un an al perioadei de reglementare, utilizat pentru determinarea sporului de eficienţă, include şi diferenţa de OPEX rezultată din regularizarea inflaţiei estimate incluse în venitul reglementat cu valoarea realizată a acesteia, aferentă anului pentru care se calculează sporul de eficienţă în termeni nominali ai respectivului an."

    10. La articolul 37, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) La determinarea sporului de eficienţă nu sunt luate în considerare costurile neprevăzute realizate de către OD, cu excepţia celor cu caracter permanent, care se iau în calcul începând cu anul în care sunt incluse în OPEX permis, respectiv în venitul reglementat."

    11. La articolul 37, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi ale art. 36 alin. (1), pentru costurile care, pe parcursul perioadei de reglementare, se realizează la interval regulat mai mare de un an şi care sunt supuse liniarizării, sporul de eficienţă se calculează la sfârşitul perioadei de reglementare ca diferenţă pozitivă între nivelul cumulat al respectivelor costuri permise de ANRE pe parcursul perioadei de reglementare şi cel realizat de OD în aceeaşi perioadă, în valori actualizate."

    12. La articolul 38, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) La stabilirea sporului de eficienţă aferent anului 2018, din costurile OPEX realizate vor fi eliminate cheltuielile aferente contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajat începând cu data de 1 ianuarie 2018, conform prevederilor legale."

    13. La articolul 40, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Valoarea prognozată prevăzută la alin. (1) include şi costurile de personal neprevăzute, cu caracter permanent, recunoscute de ANRE.
(4) Componenta de corecţie a costurilor cu personalul se va determina luând în calcul şi diferenţa de costuri rezultată din regularizarea inflaţiei estimate incluse în venitul reglementat cu valoarea realizată a acesteia, aferentă anului pentru care se calculează componenta de corecţie, în termeni nominali ai respectivului an."

    14. La articolul 41, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Valoarea prognozată menţionată la alin. (1) include şi costurile neprevăzute aferente securităţii muncii, cu caracter permanent, recunoscute de ANRE.
(4) Componenta de corecţie a costurilor aferente securităţii muncii se va determina luând în calcul şi diferenţa de costuri rezultată din regularizarea inflaţiei estimate incluse în venitul reglementat cu valoarea realizată a acesteia, aferentă anului pentru care se calculează componenta de corecţie, în termeni nominali ai respectivului an."

    15. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    (1) SR include toate sumele rămase de regularizat din perioadele anterioare de reglementare, de natura costurilor/veniturilor realizate şi recunoscute ca fiind de recuperat/cedat, în valori actualizate cu rata inflaţiei până în anul în care urmează a fi incluse în VRC."

    16. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru închiderea anului 2018, cheltuielile aferente contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajat începând cu data de 1 ianuarie 2018, conform prevederilor legale, vor fi considerate costuri de natura CPD."

    17. La articolul 70, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în situaţia în care la nivelul unui an de reglementare rata profitului realizat din activitatea de racordare a terţilor la sistemele de distribuţie şi din activităţile conexe celor de operare a sistemelor de distribuţie depăşeşte nivelul de 5% permis, diferenţa este considerată venit aferent activităţii de distribuţie."

    18. La articolul 85, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, OD desemnat de către ANRE îi este permisă realizarea unei rate a rentabilităţii de 5%, aferentă cheltuielilor de exploatare recunoscute (OPEX şi CPD). Valoarea calculată a rentabilităţii se include în venitul reglementat corectat aprobat OD pentru operarea sistemului de distribuţie preluat."

    19. Anexa nr. 2 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    20. În anexa nr. 3 la metodologie, la articolul 7, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în situaţia în care noua durată reglementată de amortizare aferentă unei categorii de imobilizări corporale/necorporale din cadrul unei grupe/subgrupe este mai mare decât durata reglementată de amortizare iniţială, valoarea reglementată rămasă se recuperează pe o durată calculată ca diferenţă dintre noua durată de amortizare reglementată şi durata de amortizare consumată."
    ART. II
    (1) Pe durata aplicării prevederilor art. 178 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 3 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1109 din 28 decembrie 2018.
    (2) Pe durata aplicării prevederilor art. 178 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea stimulentului prevăzut la art. 27 alin. (2) din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1109 din 28 decembrie 2018, are valoarea zero.

    ART. III
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 23 mai 2019.
    Nr. 62.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la metodologie)
    Duratele reglementate pentru amortizarea imobilizărilor corporale
    şi necorporale utilizate în realizarea activităţii de distribuţie

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Durata │
│ │reglementată│
│Categorie imobilizări │de │
│ │amortizare │
│ │(ani) │
├─────────────────────────┼────────────┤
│I. Durata tehnică şi │ │
│economică rămasă pentru │ │
│amortizarea reglementată │ │
│a imobilizărilor │ │
│corporale şi necorporale │ │
│care au constituit BAR │25 │
│implicit pentru │ │
│activitatea de │ │
│distribuţie la începutul │ │
│primei perioade de │ │
│reglementare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│II. Durata tehnică şi │ │
│economică a │ │
│imobilizărilor corporale │ │
│şi necorporale puse în │ │
│funcţiune după începutul │ │
│primei perioade de │ │
│reglementare: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Grupa 1 - Construcţii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 1.1 - Clădiri │50 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 1.2 - │ │
│Construcţii uşoare │10 │
│(barăci, şoproane etc.) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 1.3 - Conducte │ │
│colectoare şi magistrale │ │
│(inclusiv instalaţiile │40 │
│tehnologice, dotările şi │ │
│echipamentele aferente) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 1.4 - Sondele │ │
│pentru injecţia/extracţia│ │
│gazelor naturale din │ │
│depozitele subterane │25 │
│(inclusiv sondele │ │
│auxiliare, instalaţiile │ │
│tehnologice, dotările şi │ │
│echipamentele aferente) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 1.5 - Conducte │ │
│de distribuţie din oţel │ │
│(inclusiv instalaţiile │30 │
│tehnologice, dotările şi │ │
│echipamentele aferente) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 1.6 - Conducte │ │
│de distribuţie din │ │
│polietilenă (inclusiv │40 │
│instalaţiile tehnologice,│ │
│dotările şi echipamentele│ │
│aferente) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 1.7 - Alte │10 │
│construcţii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Grupa 2 - Echipamente │ │
│tehnologice, maşini, │10 │
│utilaje şi echipamente de│ │
│lucru │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Grupa 3 - Aparate şi │ │
│instalaţii de măsurare, │ │
│control şi reglare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 3.1 - Contoare │ │
│volumetrice cu membrană, │ │
│contoare cu ultrasunete, │8 │
│alte sisteme cu element │ │
│deprimogen │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 3.2 - Contoare │ │
│cu pistoane rotative, │15 │
│contoare cu turbină │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Subgrupa 3.3 - │ │
│Convertoare electronice, │ │
│calculatoare de debit, │10 │
│alte aparate şi │ │
│instalaţii de măsurare, │ │
│control şi reglare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Grupa 4 - Mijloace de │7 │
│transport │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Grupa 5 - Alte │ │
│imobilizări corporale şi │7 │
│necorporale │ │
└─────────────────────────┴────────────┘    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice