Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1264 din 21 decembrie 2020
    În temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 6,8 şi 213 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8,18 şi 77 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016,
    în conformitate cu dispoziţiile art. 6 pct. V. 6. din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 16 octombrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În preambul, literele e), f), i), l), n) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;
    ..................................................................................................
i) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
    ..................................................................................................
l) Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    ..................................................................................................
n) Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
o) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. În preambul, după litera o) se introduc cinci noi litere, literele p)-ş), cu următorul cuprins:
    "p) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
q) Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
r) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
s) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
ş) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.
    (2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (denumit în continuare ONRC) are în subordine oficiile registrului comerţului, organizate în fiecare judeţ şi care funcţionează pe lângă tribunal (denumite în continuare ORCT).
    (3) Registrul central al comerţului se ţine în baza înregistrărilor operate în registrele teritoriale ale comerţului de ORCT şi comunicate pe cale electronică ONRC."

    4. La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) registrul pentru înregistrarea profesioniştilor persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi familiale;
    ..................................................................................................
c) registrul pentru înregistrarea altor persoane juridice sau a altor entităţi care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului."

    5. La articolul 4, literele b), c) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
c) societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare societăţi;
    ..................................................................................................
l) alte persoane juridice sau entităţi care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului."

    6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) În registrul profesioniştilor persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale se înregistrează persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale şi familiale."

    7. La articolul 5 alineatul (2), partea introductivă şi literele a), b), d) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În registrul profesioniştilor persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale se înscriu următoarele date, precum şi modificările acestora:
a) numărul, data şi emitentul rezoluţiei sau, după caz, ale hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus admiterea cererii de înregistrare şi autorizare a funcţionării profesioniştilor persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi familiale;
b) firma profesionistului şi emblema, după caz;
    ..................................................................................................
d) datele de identificare a persoanei fizice autorizate, a titularului întreprinderii individuale, a soţului/soţiei titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, iar în cazul întreprinderii familiale, după caz, datele de identificare a reprezentantului acesteia şi a membrilor ei (numele, prenumele, codul numeric personal şi, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, locul şi data naşterii, domiciliul, cetăţenia) şi data depunerii specimenului de semnătură, după caz;
    ..................................................................................................
k) condamnarea profesionistului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil cu exercitarea activităţii economice;"

    8. La articolul 6 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) starea civilă, capacitatea juridică, regimul matrimonial şi alte elemente privind statutul personal, prevăzute de lege;"

    9. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă şi literele a), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) În registrul altor persoane juridice sau al altor entităţi care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului se înregistrează:
    a) societăţile;
    ..................................................................................................
    h) sucursalele persoanelor juridice prevăzute la lit. a)-g), inclusiv sucursalele societăţilor şi grupurilor de interes economic de naţionalitate străină;
    i) alte persoane juridice sau entităţi care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului;"

    10. La articolul 7 alineatul (2), partea introductivă şi literele f), h), o), s), t)v) şi w) se modifică şi voraveaurmătorulcuprins:
    "(2) Pentru societăţi, societăţile naţionale, companiile naţionale, regiile autonome şi societăţile europene cu sediul în România se înscriu următoarele date, precum şi modificările acestora:
    ..................................................................................................
f) datele de identificare a asociaţilor/acţionarilor fondatori şi, dacă este cazul, a celorlalţi asociaţi/acţionari, respectiv a reprezentanţilor fondatorilor/asociaţilor/acţionarilor persoane juridice;
    ..................................................................................................
h) după caz, capitalul social subscris şi vărsat la constituire, cuantumul capitalului autorizat cu indicarea structurii aportului şi a investiţiei străine, numărul de părţi sociale/acţiuni şi valoarea nominală a acestora;
    ..................................................................................................
o) denumirea şi sediul societăţii de registru independent autorizat care ţine registrul acţionarilor, precum şi modificările intervenite în cazul societăţilor pe acţiuni, după caz;
    ..................................................................................................
s) după caz, situaţiile financiare anuale şi consolidate;
t) dacă este cazul, împuternicitul sucursalei/sucursalelor;
    ..................................................................................................
v) punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de persoana juridică, trimiterea în judecată şi condamnarea acesteia, precum şi actele şi măsurile dispuse conform Codului de procedură penală;
w) starea civilă, capacitatea juridică, regimul matrimonial şi alte elemente privind statutul personal;"

    11. La articolul 7 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:
    "h^1) participarea fiecărui asociat/acţionar la beneficii şi pierderi;"

    12. La articolul 10 alineatul (1), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. funcţia de înregistrare a profesioniştilor supuşi obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;"

    13. La articolul 10 alineatul (2), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. funcţia de editare, publicare şi furnizare a Buletinului procedurilor de insolvenţă;"

    14. La articolul 10 alineatul (2), după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
    "6. funcţia de ţinere a registrului beneficiarilor reali."

    15. La articolul 11 alineatul (1), prima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " înmatricularea persoanelor juridice şi înregistrarea persoanelor fizice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;"

    16. La articolul 11 alineatul (2), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Funcţia de înregistrare a profesioniştilor supuşi obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului se realizează, în special, prin următoarele:
a) activităţi prealabile înregistrării:
    1. verificarea disponibilităţii şi/sau rezervarea firmelor şi emblemelor, eliberarea dovezilor de rezervare a acestora;
    2. obţinerea acordurilor Secretariatului General al Guvernului/prefectului privind folosirea denumirii în cazurile prevăzute de lege, precum şi a altor avize conform legii;
    3. verificarea unicităţii calităţii de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/membru al întreprinderii familiale;
    4. obţinerea informaţiilor din cazierul fiscal;"

    17. La articolul 11 alineatul (2) litera b), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. efectuarea de lucrări de grefă pentru directorul ORCT/persoana desemnată, prin întocmirea şi ţinerea condicii de şedinţă, citarea/invitarea părţilor şi comunicarea/afişarea actelor, conform rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate. Condica de şedinţă şi celelalte evidenţe se ţin în sistem computerizat, pentru fiecare an calendaristic;"

    18. La articolul 11 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) activităţi ulterioare înregistrării:
    1. asigurarea obţinerii înregistrării fiscale a contribuabililor şi a codului unic de înregistrare de la Ministerul Finanţelor Publice;
    2. ţinerea catalogului firmelor;
    3. ţinerea catalogului emblemelor;
    4. ţinerea evidenţei acordurilor Secretariatului General al Guvernului/prefectului privind folosirea firmei;
    5. transmiterea către autorităţile publice competente a declaraţiilor-tip pe propria răspundere şi a datelor din acestea în vederea autorizării activităţilor declarate de solicitant."

    19. La articolul 12, partea introductivă şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Funcţia de efectuare a publicităţii legale pentru profesioniştii persoane fizice şi persoanele juridice înregistrate, precum şi a actelor acestora se realizează în special prin:
    ..................................................................................................
    c) transmiterea actelor prevăzute de lege spre publicare pe pagina de internet a ONRC şi/sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a, şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene."

    20. La articolul 13, literele c), g), h), j) şi l) se modifică şi voraveaurmătorul cuprins:
    "c) eliberarea de certificate constatatoare a drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societăţilor în nume colectiv, societăţilor în comandită simplă şi societăţilor cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    ..................................................................................................
g) eliberarea de copii şi copii certificate de pe înscrisurile care atestă înregistrarea în registru, de pe cererile de înregistrare şi de pe actele depuse în susţinerea cererilor de înregistrare;
h) eliberarea de copii şi copii certificate de pe încheierile judecătorului-delegat/rezoluţiile directorului ORCT/persoanei desemnate;
    ..................................................................................................
j) eliberarea de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului, inclusiv raportul istoric despre profesionist;
    ..................................................................................................
l) eliberare de copii ale Buletinului procedurilor de insolvenţă, copii certificate ale actelor de procedură publicate, informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă, certificat constatator - dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat şi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă/raport istoric despre un debitor."

    21. La articolul 13, litera i) se abrogă.
    22. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Funcţia de asistenţă pentru solicitanţi se realizează prin prestarea de servicii prevăzute de lege de către personalul specializat din cadrul ORCT, pentru efectuarea operaţiunilor prealabile înregistrării în registrul comerţului a datelor prevăzute de lege şi a actelor constitutive sau modificatoare ale acestora; serviciile se acordă contra cost, în condiţiile legii, tarifele fiind stabilite prin ordin al ministrului justiţiei, sau gratuit."

    23. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Funcţia de arhivare a înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerţului se realizează prin păstrarea şi conservarea fizică şi/sau pe suport electronic a tuturor înscrisurilor în baza cărora sunt efectuate înregistrările în registrul comerţului, a înscrisurilor care atestă efectuarea înregistrărilor persoanelor înregistrate, a situaţiilor financiare anuale, a raportului şi, după caz, raportului consolidat al consiliului administrativ, respectiv al directoratului, raportului cenzorului sau raportului auditorului financiar, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a registrelor persoanelor juridice care se depun la registrul comerţului.
    (2) Dosarul fiecărui profesionist înregistrat în registrul comerţului cuprinde toate înscrisurile depuse în legătură cu înregistrarea sau cu orice operaţiune care, potrivit legii, se efectuează în registrul comerţului, precum şi înscrisurile care atestă înregistrarea. Înscrisurile depuse la registrul comerţului în vederea îndeplinirii unor proceduri prealabile înmatriculării, cerute de lege, se păstrează într-o mapă separată. După înmatriculare, acestea se trec în dosarul profesionistului."

    24. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Cererile adresate ORCT, precum şi declaraţiile-tip se întocmesc pe formularele aprobate, după caz, prin ordin al ministrului justiţiei sau prin decizie a directorului general al ONRC.
    (2) Formularele de cereri şi declaraţiile-tip sunt puse la dispoziţia solicitanţilor în mod gratuit la sediile ONRC/ORCT, pe pagina de internet a ONRC şi pe portalul de servicii oferit de ONRC.
    (3) Modelele de acte constitutive pentru societăţi şi alte declaraţii decât cele prevăzute la alin. (2) pot fi puse la dispoziţia solicitanţilor în mod gratuit pe pagina de internet a ONRC şi pe portalul de servicii oferit de ONRC."

    25. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Profesioniştii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice prevăzute expres de lege şi sucursalele acestora din urmă au obligaţia ca, înainte de începerea activităţii economice, să ceară înregistrarea/înmatricularea în registrul comerţului, iar în cursul exercitării şi la încetarea activităţii economice sau, după caz, a activităţii respective să ceară înscrierea în acelaşi registru a menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege."

    26. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Înregistrarea în registrul comerţului a actelor şi faptelor prevăzute de lege se realizează, după caz, la cererea persoanelor fizice şi/sau juridice supuse obligaţiei de înregistrare, a oricăror alte persoane interesate şi din oficiu.
    (2) Cererea de înmatriculare în registrul comerţului a unei persoane juridice este semnată de reprezentantul legal al acesteia, desemnat prin actul constitutiv, sau de împuternicitul acestuia cu procură specială/generală autentică sau împuternicire avocaţială ori de către oricare asociat/ acţionar/membru ori de un împuternicit al acestuia.
    (3) Cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice cu sediul în România sau în străinătate se semnează de reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală autentică sau împuternicire avocaţială.
    (4) Cererea de înregistrare a persoanei fizice autorizate şi a întreprinderii individuale se face de persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată sau titular al întreprinderii individuale, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală şi autentică sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.
    (5) Cererea de înregistrare a întreprinderii familiale se face de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau împuternicitul acestuia, cu procură specială/generală şi autentică sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.
    (6) Cererea de înregistrare se poate semna, în calitate de reprezentant, şi de către persoanele autorizate să acorde, potrivit normelor ce le reglementează profesia, asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea persoanelor juridice."

    27. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Cererea de înregistrare a persoanei juridice în registrul comerţului, completată corespunzător, se depune la ORCT în a cărui rază teritorială îşi stabilesc sediul social persoanele supuse obligaţiei de înregistrare şi trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
    (2) Cererea de înregistrare în registrul comerţului a menţiunilor privind schimbarea sediului social/profesional al unei persoane juridice/PFA/II/IF în alt judeţ sau fuziunea, divizarea unei persoane juridice se va depune la oricare dintre ORCT în a cărui rază teritorială îşi au sau îşi stabilesc sediul social/profesional profesioniştii în cauză.
    (3) Cererea de înregistrare va fi însoţită de declaraţia-tip pe propria răspundere, din care să rezulte, după caz, că:
    a) persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţia mediului şi asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activităţile respective, precizate în declaraţia-tip;
    b) persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate pe perioada de cel mult 3 ani;
    c) în activitatea persoanei juridice au intervenit modificări cu privire la cele declarate potrivit lit. a) sau b), după caz.
    (4) Depunerea cererilor de înregistrare se evidenţiază la fiecare ORCT, în ordine cronologică, atribuindu-se un număr de înregistrare. Orice cerere, corespondenţă ulterioară şi comunicări de înscrisuri referitoare la aceeaşi cerere se regăsesc la cererea de înregistrare în legătură cu care au fost formulate."

    28. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Cererea de înregistrare, înscrisurile cerute în original sau în copie certificată de parte, prevăzute de lege, şi, după caz, dovezile privind plata tarifelor legale, numerotate, se depun de către solicitant direct la ghişeu sau se transmit prin poştă/curier sau prin mijloace electronice.
    (2) La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură electronică calificată.
    (3) Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare şi, după caz, publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii cererii.
    (4) Înscrisurile depuse în susţinerea cererii de înregistrare, care fac parte din categoria actelor oficiale, se prezintă în original sau în copii certificate conform legii, după cum urmează:
    a) în formă originală - pentru statele cu care România a încheiat convenţii ce includ dispoziţii referitoare la înlăturarea cerinţei supralegalizării şi a oricărei alte formalităţi similare;
    b) în formă originală - pentru statele în privinţa actelor cărora reglementările Uniunii Europene le prevăd această formă;
    c) în forma conţinând apostila - pentru statele părţi ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu excepţia statelor menţionate la lit. a) şi b).
    (5) Înscrisurile prevăzute la alin. (4) trebuie să fie însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original.
    (6) Dacă se solicită înregistrarea/menţionarea şi, după caz, publicarea unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor/membrilor, a unei decizii a asociatului unic, a unei hotărâri a consiliului de administraţie, a unei hotărâri a consiliului de supraveghere/directoratului ori a unei hotărâri judecătoreşti, înscrisurile menţionate, întocmite în forma cerută de lege, sub sancţiunea respingerii cererii, vor conţine cel puţin următoarele:
    - datele de identificare a persoanei juridice;
    – numărul şi data adoptării actului;
    – condiţiile formale de adoptare a actului;
    – obiectul hotărârii/deciziei adoptate;
    – numele, prenumele, calitatea şi semnătura persoanelor abilitate să semneze înscrisul."

    29. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    După primirea cererii de înregistrare, ORCT eliberează deponentului dovada primirii acesteia, în care sunt inserate următoarele date: denumirea ORCT emitent, numărul şi data înregistrării cererii, termenul de soluţionare, precum şi termenul legal de eliberare a înscrisurilor care atestă efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului."

    30. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Cererile înregistrate se supun soluţionării directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, instanţelor judecătoreşti.
    (2) Dacă directorul ORCT/persoana desemnată consideră că pentru soluţionarea cererii sunt necesare înscrisuri suplimentare şi/sau expertize ori constată că anumite documente depuse în susţinerea cererii nu îndeplinesc condiţiile legale de fond sau de formă ori că lipsesc anumite documente doveditoare sau nu au fost achitate tarifele legale de publicare, poate acorda un nou termen de soluţionare pentru completarea cererii în acest sens, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.
    (3) Termenul de soluţionare şi de eliberare a înscrisurilor care atestă înregistrarea se prelungeşte corespunzător cu perioada acordată de directorul ORCT/persoana desemnată, pentru ca solicitantul să depună actele sau să îndrepte neregularităţile constatate şi menţionate de directorul ORCT/persoana desemnată în încheierea/rezoluţia prin care s-au dispus amânarea soluţionării cererii şi acordarea termenului.
    (4) Dacă solicitantul nu remediază neregularităţile constatate în dosar sau dacă directorul ORCT/persoana desemnată constată că cererea solicitantului nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, acesta respinge cererea de înregistrare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.
    (5) În cazul renunţării la soluţionarea cererilor adresate oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi în cazul respingerii cererilor de înregistrare, se restituie tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, dacă acesta a fost achitat.
    (6) Titularul cererii de înregistrare şi/sau reprezentantul acestuia se poate prezenta la termenul de soluţionare a cererii în vederea susţinerii acesteia în baza solicitării de audienţă, formulată odată cu cererea de înregistrare sau, în cazul cererilor amânate, formulate cu cel puţin o zi înainte de termenul de soluţionare."

    31. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    (1) În situaţia depunerii/transmiterii unei cereri prin care se solicită preschimbarea termenului de soluţionare a unei cereri de înregistrare în registrul comerţului, aceasta va fi înregistrată în sistemul informatic integrat (SII), componenta RC, alocându-se termen de soluţionare a cererii de înregistrare de o zi lucrătoare, fără a se lua în calcul ziua înregistrării cererii de preschimbare.
    (2) Solicitanţii vor fi înştiinţaţi, prin afişarea unui anunţ la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, în privinţa efectelor cererii de preschimbare a termenului de soluţionare, în sensul că admiterea acesteia nu influenţează soluţia care urmează să fie pronunţată de către director/ persoana desemnată, cererea de înregistrare putând să fie admisă sau respinsă, conform prevederilor legale.
    (3) La termenul preschimbat, cererile de înregistrare urmează să fie soluţionate, fără a se mai acorda un alt termen de amânare."

    32. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Dacă directorul/persoana desemnată amână soluţionarea cererii, rezoluţia va fi redactată prin grija personalului cu atribuţii de grefă.
    (2) Motivele amânării şi noul termen vor fi comunicate:
    a) pentru persoanele fizice autorizate/întreprinderile individuale/întreprinderile familiale solicitantului prezent de îndată, sub semnătura acestuia;
    b) pentru celelalte cazuri, prin afişarea rezoluţiei la sediul ORCT, pe site şi pe portalul de servicii ONRC.
    (3) În cazul în care au fost formulate cereri de intervenţie, potrivit art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ORCT ia măsuri pentru menţionarea în registrul comerţului şi transmiterea, către instanţa judecătorească competentă, a întregului dosar, care cuprinde cererea de înregistrare în registrul comerţului, cererea de intervenţie, precum şi înscrisurile depuse în susţinerea acestora, astfel cum acestea au fost depuse."

    33. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Înregistrările în registrul comerţului se fac în baza rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, a unei hotărâri judecătoreşti definitive, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.
    (2) Înregistrările în registrul comerţului se efectuează, după caz:
    a) în termen de 24 de ore de la data pronunţării încheierii judecătorului delegat/rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate sau de la data comunicării hotărârii judecătoreşti privind înmatricularea;
    b) în termen de 24 de ore de la data pronunţării rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate sau de la data comunicării hotărârii judecătoreşti privind înregistrarea menţiunilor;
    c) în termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotărârii judecătoreşti definitive referitoare la faptele şi actele prevăzute la art. 21 lit. e)-g) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă prin lege specială nu se dispune altfel.
    (3) Rezoluţiile directorului ORCT/persoanei desemnate referitoare la orice înregistrare în registrul comerţului sunt executorii de drept şi sunt supuse numai plângerii. Formularea plângerii nu suspendă executarea rezoluţiei.
    (4) Actele prin care se dispune o înregistrare în registrul comerţului se duc la îndeplinire de către personalul ORCT."

    34. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) După efectuarea în registrul comerţului a înregistrărilor dispuse prin rezoluţia directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, prin hotărâre judecătorească, solicitantului sau împuternicitului acestuia i se eliberează, după caz, următoarele:
    a) certificatul de înregistrare, conţinând numărul de ordine din registrul comerţului, identificatorul unic la nivel european (EUID) şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, însoţit de rezoluţia privind înmatricularea profesionistului sau înregistrarea sucursalei sau, după caz, a înregistrării menţiunilor având ca obiect modificarea datelor din certificatul de înregistrare;
    b) certificatul de înscriere de menţiuni, însoţit de rezoluţia directorului ORCT/persoanei desemnate, în cazul solicitării înscrierii menţiunilor prevăzute de lege;
    c) certificatul de îndreptare eroare materială, însoţit, după caz, de rezoluţia directorului ORCT/persoanei desemnate;
    d) certificatul de radiere, însoţit, după caz, de rezoluţia directorului ORCT/persoanei desemnate;
    e) rezoluţia directorului ORCT/persoanei desemnate, în cazurile în care s-a respins sau s-a luat act de renunţarea la cererea de înregistrare formulată;
    f) certificatele constatatoare care atestă înregistrarea declaraţiilor pe propria răspundere cerute de lege privind autorizarea funcţionării.
    (2) În cazul în care înregistrarea în registrul comerţului este dispusă prin hotărâre judecătorească, solicitantului sau împuternicitului acestuia i se eliberează, după caz, certificatul de înregistrare şi documentul care certifică înscrierea în registrul comerţului a datelor corespunzătoare.
    (3) La solicitare, ORCT eliberează copie de pe cererea de înregistrare formulată de solicitant şi de pe declaraţiile-tip pe propria răspundere, după caz. În acest caz, ORCT percepe şi tariful de multiplicare stabilit prin ordin al ministrului justiţiei."

    35. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Certificatul de înregistrare şi, după caz, certificatul de înscriere de menţiuni, certificatul de menţionare a depunerii, certificatul de îndreptare eroare materială şi certificatul de radiere se eliberează în 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluţioneze cererile de înregistrare nu dispune altfel, pentru completarea documentaţiei.
    (2) Înscrisurile care atestă efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului se eliberează la ghişeu, solicitantului sau împuternicitului său, sub semnătură în registrul anume constituit la nivelul fiecărui ORCT pentru ridicarea înscrisurilor, după ce acesta prezintă dovada achitării eventualelor diferenţe de tarif. Dacă solicitantul a optat pentru transmiterea prin poştă a înscrisurilor care atestă înregistrarea, expedierea acestora se va efectua după ce solicitantul face dovada achitării tarifului poştal.
    (3) Modalitatea de eliberare a documentelor şi datele care confirmă înregistrarea/eliberarea acestora se înregistrează în sistemul informatic integrat."

    36. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    După efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului, ORCT transmite, din oficiu, spre publicare pe pagina de internet a ONRC şi/sau pe portalul de servicii on-line al acestuia sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a, respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz, pe cheltuiala solicitantului, actele prevăzute de lege."

    37. La titlul II, denumirea capitolului II, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. II
    Înmatricularea profesioniştilor persoane juridice şi înregistrarea profesioniştilor persoane fizice
"

    38. La titlul II capitolului II, denumirea secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 1
    Operaţiuni prealabile înmatriculării/înregistrării
"

    39. La articolul 28, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Firma constituie un element obligatoriu de identificare şi individualizare a profesioniştilor supuşi înregistrării în registrul comerţului.
    (2) Firma este, după caz, numele de stare civilă, respectiv denumirea sub care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi care îl deosebeşte de orice alt profesionist."

    40. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) O firmă este disponibilă, adică susceptibilă de a fi apropriată de un profesionist, atunci când nu aparţine altui profesionist prin înregistrarea ei anterioară în registrul comerţului."

    41. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Firma unui profesionist persoană fizică autorizată, respectiv a unei întreprinderi individuale se compune din numele şi, după caz, prenumele persoanei fizice scrise în întregime sau din numele şi iniţialele prenumelui/prenumelor acesteia, urmate de sintagma «persoană fizică autorizată» sau PFA, respectiv «întreprindere individuală», scrisă în întregime."

    42. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În caz de identitate de nume şi prenume cu un alt profesionist persoană fizică autorizată/întreprindere individuală sau cu firma unei alte întreprinderi familiale înregistrată în registrul comerţului sau rezervată în vederea înregistrării, se aplică corespunzător dispoziţiile art. 34 alin. (2)."

    43. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55
    Verificarea disponibilităţii şi/sau rezervarea firmei se face la solicitarea persoanei interesate, în baza completării cererii-tip, cu menţionarea a 3 denumiri diferite, în ordinea preferinţei, la care se anexează următoarele:
    a) dovada acordului expres al titularului precedent sau al succesorilor acestuia, după caz, privind continuarea activităţii sub firma anterioară de către dobânditorul fondului de comerţ, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 53 alin. (2), în original;
    b) dovada consimţământului persoanei străine de societatea în nume colectiv sau de societatea în comandită simplă al cărei nume figurează în firmă, în formă autentică, în original sau în copie legalizată;
    c) procură specială/generală autentică sau împuternicire avocaţială ori contract de prestări servicii şi documentul care atestă calitatea persoanelor autorizate să acorde, potrivit normelor ce le reglementează profesia, asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea persoanelor juridice."

    44. La articolul 56, alineatul (2) se modifică şi va următorul cuprins:
    "(2) Solicitantului i se eliberează, sub semnătură sau, după caz, prin mijloace electronice sau prin poştă/curier, dovada privind verificarea disponibilităţii şi rezervarea firmei. Dovada eliberată este valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data rezervării şi poate fi prelungită succesiv, la cererea formulată de solicitant înainte de expirarea acesteia."

    45. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Rezervarea firmei, efectuată de ORCT prin personalul său sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC, are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalităţii formale a firmei urmând a se pronunţa directorul ORCT/persoana desemnată, cu ocazia soluţionării cererii de înregistrare în registrul comerţului."

    46. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    (1) Emblema este un element complementar şi facultativ pentru identificarea şi individualizarea profesionistului, deosebind o activitate economică de o altă activitate economică de acelaşi fel."

    47. La articolul 59, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    (1) Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclamă, pe afişe, în publicaţii, pe prospecte, pe facturi, pe note de comandă, pe corespondenţă şi în orice alt mod numai dacă vor fi însoţite în mod vizibil de firma profesionistului."

    48. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Verificarea este operaţiunea prin care se determină dacă elementele componente ale emblemei sunt distinctive faţă de emblemele înregistrate sau rezervate în vederea înregistrării în registrul comerţului, la nivel naţional."

    49. La articolul 62, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Nu se poate deroga de la respectarea dispoziţiilor alin. (1) nici prin acordul scris dat de profesionistul persoană fizică sau persoană juridică având emblema înregistrată în registrul comerţului, pentru utilizarea unei embleme identice de către un terţ."

    50. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 64
    Verificarea distinctivităţii şi disponibilităţii emblemei se efectuează la solicitarea profesionistului, pe bază de cerere, în care va face o scurtă descriere a elementelor acesteia, conţinut, elemente grafice, formă, culoare etc., şi la care anexează macheta emblemei în 3 exemplare destinate aplicării pe dovada eliberată deponentului şi pe cererea de rezervare, respectiv arhivării în catalogul emblemelor."

    51. La articolul 65, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    (1) Solicitantului i se eliberează, sub semnătură sau, după caz, prin mijloace electronice sau prin poştă/curier, dovada privind disponibilitatea şi rezervarea emblemei.
    (2) Dovada eliberată este valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data rezervării şi poate fi prelungită succesiv, la cererea solicitantului, formulată înainte de expirarea duratei."

    52. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 66
    La cererea de înregistrare a emblemei se ataşează 3 exemplare ale acesteia, destinate aplicării pe cele două exemplare ale rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate, şi anume acela care se comunică solicitantului şi acela care se depune în dosarul profesionistului, respectiv în scopul arhivării în catalogul emblemelor."

    53. La titlul II, capitolul II, denumirea secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli generale privind înmatricularea/înregistrarea
"

    54. La articolul 68, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 68
    (1) Profesioniştii persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale, profesioniştii persoane juridice, sucursalele acestora din urmă, înainte de începerea activităţii economice, precum şi alte persoane juridice prevăzute în mod expres de lege, înainte de începerea activităţii economice, au obligaţia să ceară înmatricularea în registrul comerţului."

    55. La articolul 69, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 69
    (1) La cererea de înregistrare a profesioniştilor persoane juridice supuşi obligaţiei de înmatriculare în registrul comerţului se ataşează următoarele:
    a) dovada rezervării firmei şi, după caz, a emblemei şi, dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în original, în format letric sau transmis prin mijloace electronice; obligaţia de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia;
    b) înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social şi/sau de sedii secundare, în original sau, după caz, în copie certificată de parte sau în copie legalizată;
    c) avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, în original; în cazul societăţilor, avizul nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate;
    d) declaraţiile pe propria răspundere date de către fondatori şi de către administratori/membrii consiliului de administraţie, respectiv membrii consiliului de supraveghere şi, dacă este cazul, de directori şi membrii directoratului, cenzori/auditori ori de reprezentanţii acestora, dacă sunt persoane juridice, numiţi prin actul constitutiv, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru aceste calităţi, sub semnătură privată, în formă autentică, în formă atestată de avocat sau certificate de personalul desemnat al ORCT, în original, în format letric sau prin mijloace electronice;
    e) informaţiile din cazierul fiscal al asociaţilor, acţionarilor, membrilor şi reprezentanţilor legali sau desemnaţi, care au obligaţia prezentării certificatului de cazier fiscal, obţinute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF;
    f) declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, în original, semnată de asociaţi sau de reprezentanţii legali ai societăţii;
    g) pentru fondatorul persoană juridică română, informaţii privind datele de identificare, reprezentanţii legali şi starea firmei, obţinute prin grija personalului ORCT, din oficiu; în cazul fondatorilor persoane juridice nerezidente se vor depune extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care sunt înmatriculaţi, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;
    h) actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice, după caz, în copie certificată de parte;
    i) declaraţia în vederea înregistrării fiscale, semnată de reprezentanţii legali, în original, precum şi anexa privind investiţia străină, dacă este cazul;
    j) dovada autorizaţiilor/avizelor eliberate de autorităţile competente ca o condiţie prealabilă înmatriculării în registrul comerţului, când emiterea unor astfel de autorizaţii/avize este prevăzută de lege, în copie certificată de parte;
    k) dovada privind plata tarifului legal privind publicitatea şi, după caz, a celui poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    56. La articolul 69, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Persoanele fizice şi juridice care nu sunt înregistrate fiscal în România vor depune declaraţia pe propria răspundere, în formă autentică, a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistrate fiscal în România, în original."

    57. Articolul 70 se abrogă.
    58. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 71
    (1) Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 4 se face prin intermediul ORCT, care comunică pe cale electronică Ministerului Finanţelor Publice datele din cererea de înregistrare, admisă prin rezoluţie de către directorul ORCT/persoana desemnată, pentru atribuirea codului unic de înregistrare.
    (2) Modificarea datelor cuprinse în certificatul de înregistrare şi a celorlalte date înscrise în registrul comerţului se comunică pe cale electronică Ministerului Finanţelor Publice.
    (3) Codul unic de înregistrare este utilizat, potrivit legii, de toate sistemele informatice care prelucrează date privind profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului, precum şi de acestea în relaţiile cu terţii, inclusiv cu autorităţile şi instituţiile publice, pe toată durata funcţionării lor.
    (4) Societăţile, societăţile naţionale, companiile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, societăţile cooperative, societăţile cooperative europene, cooperativele agricole, cooperativele de credit şi casele centrale ale cooperativelor de credit dobândesc personalitate juridică la data înmatriculării în registrul comerţului."

    59. La titlul II capitolul II, denumirea secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 3-a
    Reguli specifice privind înmatricularea/înregistrarea
"

    60. La titlul II capitolul II secţiunea a 3-a, denumirea subsecţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA 1
    Înregistrarea profesioniştilor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale
"

    61. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 72
    (1) Înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale şi familiale se face în baza rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, a unei hotărâri judecătoreşti.
    (2) Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării va fi depusă la ORCT în a cărui rază teritorială persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială îşi declară sediul profesional şi va avea ataşate următoarele înscrisuri:
    a) copia actului de identitate, certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
    b) orice înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra sediului profesional/punctului de lucru şi/sau atestă afectaţiunea specială a spaţiului, în copie certificată de către titular privind conformitatea cu originalul;
    c) avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, în original; dacă la sediul profesional, imobil cu destinaţie de locuinţă, nu se desfăşoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosinţă asupra imobilului depune o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură privată, în original, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfăşoară activitate economică;
    d) declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, în original;
    e) copii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale;
    f) verificarea unicităţii calităţii de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/membru al întreprinderii familiale, obţinută prin grija personalului ORCT;
    g) informaţiile din cazierul fiscal, obţinute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF;
    h) specimenul de semnătură, certificat în condiţiile legii de către directorul ORCT sau de către înlocuitorul acestuia ori legalizat de notarul public, în original, sau, după caz, împuternicirea avocaţială care conţine semnătura persoanei fizice care se autorizează/reprezentantului asociaţiei familiale;
    i) după caz, declaraţia titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate că soţia/soţul participă în mod obişnuit la activitatea desfăşurată de întreprinderea individuală/persoana fizică autorizată, în original;
    j) dovada rezervării firmei şi, după caz, a emblemei, în original; obligaţia de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia;
    k) alte acte prevăzute de lege.
    (3) Pentru întreprinderea familială se va depune şi acordul de constituire care va cuprinde toate elementele prevăzute de lege, în original, precum şi procura specială de reprezentare, în copie certificată de parte.
    (4) Dacă odată cu cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării se declară şi patrimoniul de afectaţiune, va fi depusă declaraţia dată anume în acest sens, în original. În cazul întreprinderii familiale, patrimoniul de afectaţiune este declarat prin acordul de constituire.
    (5) Sediul profesional, punctele de lucru şi obiectul de activitate, cu indicarea celui principal şi a celor secundare, se declară în cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării. Dispoziţiile art. 69 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."

    62. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 73
    (1) Cererea de înmatriculare a unei societăţi va avea ataşate, pe lângă actele prevăzute la art. 69 alin. (1), următoarele:
    a) actul constitutiv, încheiat în una dintre următoarele forme, la alegerea părţilor: în forma unui înscris sub semnătură privată; în forma unui înscris sub semnătură privată atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a conţinutului şi a datei actului; în forma unui înscris sub semnătură privată certificat de ORCT, la cererea părţii; în formă autentică, în cazurile prevăzute de lege. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie când:
    - printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;
    – se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;
    – societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică;
    b) dovada depunerii aporturilor în numerar şi/sau actele privind proprietatea, iar în cazul în care printre ele figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. Pentru aporturile în creanţe, în cazul societăţilor în nume colectiv, societăţilor în comandită simplă şi al societăţilor pe acţiuni constituite prin subscripţie simultană, titlurile de creanţă se prezintă în copii certificate de parte;
    c) dovada evaluării bunurilor aportate în natură sau, după caz, raportul de expertiză privind evaluarea acestora, în cazul societăţilor pe acţiuni şi al societăţilor cu răspundere limitată cu asociat unic, în original;
    d) specimenul de semnătură al administratorilor, membrilor directoratului, precum şi al altor persoane cu puteri de reprezentare a societăţii, în original, în formele prevăzute de lege;
    e) actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate de fondatori în contul societăţii pe acţiuni constituite prin subscripţie publică, aprobate de adunarea constitutivă, dacă nu au fost prevăzute în actul constitutiv, în copie certificată de parte;
    f) după caz, dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv, în original;
    g) dovezi privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, în original sau în copie certificată.
    (2) Când societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică, prin grija personalului ORCT, din oficiu se verifică menţionarea depunerii şi publicării prealabile în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prospectului de emisiune semnat de subscriitori.
    (3) În actul constitutiv al societăţii cu participare străină la capitalul social, sumele subscrise şi/sau vărsate de persoane nerezidente în valută liber convertibilă se exprimă şi în lei, la cursul comunicat de Banca Naţională a României la data actului constitutiv."

    63. Articolul 74 se abrogă.
    64. La articolul 76, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) dovada privind plata tarifului legal, în original sau în copie certificată de parte."

    65. La articolul 81 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) regulamentul de organizare şi funcţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în copie certificată de parte;"

    66. La articolul 81 alineatul (1), literele b) şi h) se abrogă.
    67. La articolul 82, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) dovada privind plata tarifului legal, în original sau în copie certificată de parte."

    68. La articolul 83, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) actul constitutiv al societăţii cooperative, încheiat sub semnătură privată şi semnat de toţi membrii fondatori sau, după caz, încheiat în formă autentică, dacă la capitalul social s-a subscris ca aport în natură un imobil, în original;"

    69. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 84
    La cererea de înmatriculare a unei cooperative de credit se ataşează înscrisurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b)-f) şi h)-k) şi, după caz, lit. l) şi la art. 73 alin. (1) lit. a), b), d), f) şi g)."

    70. La articolul 86, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) actul constitutiv încheiat sub semnătură privată şi atestat de avocat;"

    71. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 92
    (1) La cererea de înmatriculare a unui institut naţional de cercetare-dezvoltare se ataşează următoarele:
    a) regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului naţional de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în copie certificată de parte, care să cuprindă lista activităţilor economice pe care le desfăşoară;
    b) actul de numire a persoanelor împuternicite să reprezinte institutul naţional de cercetare-dezvoltare, dacă acestea nu au fost numite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, din care să rezulte limitele puterilor conferite acestora, în copie certificată de parte;
    c) actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte institutul naţional de cercetare-dezvoltare, în copii certificate de parte;
    d) specimenul de semnătură al persoanelor prevăzute la lit. b).
    (2) Dispoziţiile art. 69 se aplică în mod corespunzător."

    72. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 93
    La cererea de înmatriculare a filialei unei persoane juridice se ataşează înscrisurile prevăzute de prezentele norme, potrivit formei juridice de organizare alese."

    73. Articolele 94-97 se abrogă.
    74. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 98
    (1) La cererea de înregistrare a sucursalei înfiinţate de o societate cu sediul în România se ataşează:
    a) hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau, după caz, decizia consiliului de administraţie, respectiv a directoratului, prin care a fost înfiinţată sucursala, care trebuie să cuprindă sediul secundar, obiectul de activitate, datele de identificare a persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala şi limita mandatului acordat, în original;
    b) dovada privind sediul sucursalei;
    c) dovada autorizaţiilor/avizelor eliberate de autorităţile competente ca o condiţie prealabilă înmatriculării în registrul comerţului, când emiterea unor astfel de autorizaţii/avize este prevăzută de lege, în copie certificată de parte;
    d) declaraţiile date pe propria răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi, atestate de avocat, în formă autentică sau în original cu dată certă;
    e) informaţiile din cazierul fiscal pentru persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, în original;
    f) specimenul de semnătură al persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala, în una dintre formele prevăzute de lege, în original;
    g) declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, în original.
    (2) Dispoziţiile art. 69 se aplică în mod corespunzător."

    75. Articolele 99-104 se abrogă.
    76. La articolul 105, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă sucursala se înfiinţează în alt judeţ decât acela în care îşi are sediul persoana juridică care a înfiinţat-o, menţionarea înregistrării sucursalei la ORCT de la sediul principal se face din oficiu, pe baza notificării transmise pe cale electronică de către ORCT la care s-a înmatriculat sucursala, conţinând un extras cu datele înregistrate în registrul comerţului.
(3) Înfiinţarea/Desfiinţarea sucursalei, modificările privind sediul sau modificările privind denumirea sucursalei, obiectul principal de activitate al acesteia şi persoana împuternicită se înregistrează la ORCT de la sediul persoanei juridice care a înfiinţat sucursala, din oficiu, pe baza notificării transmise pe cale electronică de către ORCT la care s-a înmatriculat sucursala, conţinând extras cu datele înregistrate în registrul comerţului."

    77. La articolul 105, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligaţia menţionării acestora la oficiul registrului comerţului din România, după înregistrarea lor în statele respective, pe baza unui document care să ateste înregistrarea lor în statele respective."

    78. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 106
    (1) La cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice străine se ataşează următoarele înscrisuri:
    a) actul constitutiv şi statutul persoanei juridice din străinătate, dacă sunt conţinute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente, sau actul constitutiv actualizat, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat;
    b) documente care să ateste sediul social al persoanei juridice din străinătate, obiectul de activitate al acesteia şi, cel puţin anual, valoarea capitalului subscris, în cazul sucursalelor persoanei juridice din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spaţiul Economic European, dacă aceste informaţii nu sunt incluse în documentele prevăzute la lit. a);
    c) un certificat, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa societăţii;
    d) anual, situaţiile financiare ale persoanei juridice din străinătate, aprobate, verificate şi publicate potrivit legislaţiei statului în care aceasta are sediul social, care vor fi supuse aceloraşi formalităţi de publicitate prevăzute pentru situaţiile financiare ale societăţilor persoane juridice române;
    e) situaţiile financiare ale persoanei juridice din străinătate, aşa cum sunt ele întocmite, auditate şi publicate în conformitate cu legislaţia statului membru care guvernează persoana juridică din străinătate, în cazul în care persoana juridică din străinătate care deschide o sucursală în România are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene;
    f) situaţiile financiare ale operatorului economic din străinătate, aşa cum sunt acestea întocmite, auditate şi publicate în conformitate cu legea din România, cu excepţia cazului în care legea care guvernează persoana juridică din străinătate prevede reguli contabile echivalente celor aflate în vigoare în Uniunea Europeană, în cazul în care persoana juridică din străinătate care deschide o sucursală în România nu este guvernată de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
    g) dovada sediului sucursalei;
    h) informaţii privind cazierul fiscal, pentru persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, sau declaraţii autentice, potrivit art. 69 alin. (3), după caz, în traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat;
    i) actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala, în copii certificate de părţi;
    j) declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii, în original.
    (2) Dispoziţiile art. 69 se aplică în mod corespunzător."

    79. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 107
    În cazul înregistrării mai multor sucursale în judeţe diferite, înscrisurile prevăzute la art. 106 se depun numai la unul dintre ORCT, la alegerea profesionistului, care le va transmite pe cale electronică tuturor ORCT care înregistrează sucursalele aceleiaşi persoane juridice străine în registrul comerţului în care sunt înregistrate celelalte sucursale, precizându-se care este registrul prin care se asigură formalităţile de publicitate."

    80. După articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 107^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 107^1
    (1) Oficiul registrului comerţului primeşte, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, informaţiile şi documentele privind deschiderea şi încetarea oricărei proceduri de dizolvare, lichidare sau de insolvenţă a persoanei juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene, precum şi privind radierea acesteia din registru, în vederea înregistrării din oficiu a acestora, cu titlu gratuit, în registrul comerţului în care sunt înregistrate la sucursalele deschise de aceasta.
    (2) Oficiul registrului comerţului transmite, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerţului, cu titlu gratuit, informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1) privitoare la persoanele juridice înregistrate în România şi care au înfiinţate sucursale în alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea înregistrării acestor date în registrul comerţului.
    (3) În cazul în care persoana juridică din statul membru al Uniunii Europene a fost radiată din registru, oficiul registrului comerţului radiază, din oficiu, cu titlu gratuit, sucursalele acesteia, imediat ce a primit informaţiile şi documentele potrivit prevederilor alin. (1)."

    81. Articolul 108 se abrogă.
    82. La articolul 110, alineatele (1), (2), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 110
    (1) Înregistrarea în registrul comerţului a modificării datelor persoanelor fizice autorizate, ale întreprinderilor individuale şi familiale se face prin completarea cererii de înregistrare, în baza rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, în baza unei hotărâri judecătoreşti prin care se dispune înregistrarea menţiunilor.
    (2) Cererea de înregistrare în registrul comerţului va fi depusă la ORCT unde persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială îşi are declarat sediul profesional şi va avea ataşate următoarele înscrisuri, după caz:
    a) pentru schimbarea sediului profesional şi declararea punctelor de lucru se vor depune înscrisurile prevăzute la art. 72 alin. (2) lit. b)-d) şi, după caz, cele menţionate la lit. e);
    b) pentru înregistrarea modificărilor datelor de identificare a persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale se depun copii certificate de parte ale actelor din care rezultă noile date de identificare.
    ……………………………………………………………………
    (5) Pentru schimbarea statutului juridic dobândit şi autorizarea ca întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale a persoanei fizice autorizate ori pentru schimbarea statutului juridic dobândit al întreprinzătorului persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale şi autorizarea ca persoană fizică autorizată la cererea de înregistrare vor fi ataşate documentele prevăzute la art. 72 alin. (2) lit. d).
    (6) Dispoziţiile art. 72 se aplică în mod corespunzător."

    83. Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 111
    (1) Persoanele juridice înmatriculate în registrul comerţului au obligaţia, în cursul exercitării activităţii economice şi la încetarea acesteia, să ceară înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege.
    (2) Înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzute de lege poate fi solicitată şi de orice persoană interesată sau, după caz, din oficiu."

    84. Articolul 112 se abrogă.
    85. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 114
    În situaţia modificării datelor de identificare ale fondatorilor profesioniştilor persoane juridice, asociaţilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor financiari, lichidatorilor, persoanelor împuternicite sau reprezentanţilor persoanei juridice, se depun copiile certificate de parte ale actelor din care rezultă noile date de identificare."

    86. Articolul 115 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 115
    Modificarea actelor constitutive ale societăţilor, ale societăţilor cooperative, ale cooperativelor agricole, ale cooperativelor de credit, ale caselor centrale şi ale grupurilor de interes economic, respectiv ale societăţilor europene cu sediul în România, ale societăţilor cooperative europene cu sediul în România şi ale grupurilor europene de interes economic cu sediul în România se face pe baza hotărârii adunării generale a asociaţilor/membrilor ori, după caz, a consiliului de administraţie sau a directoratului, respectiv prin hotărârea membrilor grupului de interese economice sau a grupului european de interese economice cu sediul în România ori prin hotărâre a instanţei judecătoreşti, după caz."

    87. Articolul 116 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 116
    (1) Actul modificator se încheie în forma în care s-a încheiat actul modificat. Actul modificator trebuie încheiat în formă autentică, atunci când se realizează majorarea capitalului social prin aport în natură al unui imobil sau prin subscripţie publică ori în cazul modificării actului constitutiv al societăţii în nume colectiv sau în comandită simplă.
    (2) Actul pentru schimbarea formei juridice a unei societăţi se încheie în formă autentică în cazul societăţii în nume colectiv sau în comandită simplă."

    88. La articolul 117 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 117
    (1) După fiecare modificare a actelor constitutive, pentru înregistrarea menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului, administratorul, consiliul de administraţie, respectiv directoratul va depune, pentru societăţi, grupurile de interes economic şi grupurile europene de interes economic, odată cu depunerea actului prevăzut la art. 115, după caz, la registrul comerţului actul constitutiv actualizat, în original, în una dintre următoarele forme:"

    89. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 118
    (1) Modificarea firmei şi/sau a emblemei se face cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 28-67, inclusiv în cazul schimbării unei societăţi cu răspundere limitată debutant în societate cu răspundere limitată.
    (2) Cererea de înregistrare a menţiunii privind schimbarea firmei sau a emblemei va fi însoţită de:
    - dovada privind rezervarea firmei/emblemei, în original;
    – hotărârea adunării generale prin care s-a decis modificarea, în original;
    – dovada privind plata tarifului legal privind publicitatea şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    90. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 119
    Cererea de înregistrare a menţiunii privind schimbarea sediului social va fi însoţită de înscrisurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b) şi f) şi la art. 115 şi de dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată."

    91. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 120
    (1) Schimbarea sediului social în alt judeţ impune înregistrarea persoanei juridice în registrul comerţului de la noul sediu şi radierea înmatriculării acesteia din registrul comerţului de la vechiul sediu social.
    (2) Cererea de menţiuni va cuprinde solicitarea efectuării ambelor operaţiuni şi se depune la ORCT unde este înmatriculată persoana juridică în cauză sau la ORCT unde persoana juridică îşi va stabili sediul social, însoţită de dovada achitării tarifului legal de publicare, în original.
    (3) Cererea de înregistrare va fi însoţită de solicitarea verificării disponibilităţii şi rezervare a firmei, în situaţia în care denumirea actuală a profesionistului nu a fost înregistrată anterior la nivel naţional. În acest caz, cererea de verificare a disponibilităţii şi rezervare a firmei se transmite de îndată prin mijloace electronice la ORCT unde urmează să se mute sediul respectivei persoane juridice, iar rezultatul verificării se transmite prin aceleaşi mijloace la ORCT unde s-a înregistrat cererea."

    92. Articolul 121 se abrogă.
    93. Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 122
    (1) Dispoziţiile rezoluţiei directorului ORCT/ persoanei desemnate prin care se autorizează schimbarea sediului unei persoane juridice în alt judeţ, înregistrarea persoanei juridice în registrul comerţului de la noul sediu şi radierea înmatriculării acesteia din registrul comerţului în care este înregistrată se duc la îndeplinire atât de către ORCT de la vechiul sediu, cât şi de ORCT de la noul sediu.
    (2) Certificatul de înregistrare în registrul comerţului se emite de către ORCT de la noul sediu, în temeiul rezoluţiei prevăzute la alin. (1), comunicată prin mijloace electronice de către ORCT unde a fost pronunţată.
    (3) Certificatul de radiere din registrul comerţului se emite de către ORCT de la vechiul sediu, în temeiul rezoluţiei prevăzute la alin. (1). Reînmatricularea persoanei juridice la ORCT de la noul sediu şi radierea acesteia de la ORCT de la vechiul sediu se efectuează în aceeaşi zi.
    (4) Documentele care atestă înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii având ca obiect schimbarea sediului în alt judeţ pot fi eliberate persoanei juridice, conform opţiunii acesteia, de oricare dintre ORCT implicate.
    (5) În cazul în care solicitantul optează pentru eliberarea prin poştă, cererea va fi însoţită de dovada plăţii tarifului poştal, în original sau în copie certificată."

    94. La articolul 123, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 123
    (1) În cazul schimbării datelor privind sediul social, ca urmare a modificării, pe cale administrativă, a denumirii localităţii sau a străzii ori a renumerotării imobilelor, persoanele juridice înmatriculate vor solicita, în baza înscrisurilor justificative, înregistrarea modificărilor intervenite şi eliberarea unui nou certificat de înregistrare."

    95. La articolul 125, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Radierea societăţilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în temeiul notificării atestând înmatricularea, transmisă de registrul statului membru al Uniunii Europene unde a fost transferat sediul, şi se publică, pe cheltuiala societăţii respective, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în baza rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate."

    96. La articolul 126, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 126
    (1) Înregistrarea în registrul comerţului a reducerii sau a prelungirii duratei de existenţă a persoanei juridice se efectuează după îndeplinirea formalităţilor de publicitate a hotărârii prevăzute la art. 115, adoptată de organul competent, cu achitarea tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    97. La articolul 126, alineatul (3) se abrogă.
    98. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 127
    Cererea de înregistrare a menţiunii de prelungire/reducere a duratei de existenţă a unei persoane juridice prevăzute la art. 4 lit. c), d) şi f)-k) se depune la registrul comerţului după 30 de zile de la publicarea hotărârii."

    99. Articolul 128 se abrogă.
    100. Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 129
    (1) Pentru înregistrarea menţiunilor privind modificarea obiectului de activitate, solicitantul va anexa la cererea de înregistrare înscrisul prevăzut la art. 115, după caz, declaraţia-tip menţionată la art. 69 alin. (1) lit. f), în original, precum şi dovada plăţii tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte.
    (2) Dispoziţiile art. 69 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."

    101. Articolul 130 se abrogă.
    102. Articolul 131 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 131
    (1) La cererea pentru înregistrarea menţiunilor privind transmiterea convenţională a părţilor de interes/părţilor sociale la societăţile în nume colectiv, în comandită simplă şi cu răspundere limitată se ataşează:
    a) hotărârea adunării generale, în original;
    b) copii certificate de parte de pe actele de identitate ale persoanelor fizice sau persoanelor juridice nerezidente, care se vor depune şi în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat; extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care este înmatriculată societatea, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;
    c) declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru a deţine calitatea de asociat şi informaţiile din cazierul fiscal, în cazul transmiterii părţilor de interes/părţilor sociale către o persoană din afara persoanei juridice, în original;
    d) dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte.
    (2) Pentru înregistrarea menţiunilor privind modificarea asociaţilor la societăţile în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată ori la un grup de interes economic/grup european de interes economic cu sediul în România, ca efect al unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-a încuviinţat retragerea ori prin care s-a dispus excluderea unui asociat/unor asociaţi/unui membru/unor membri, solicitantul va ataşa această hotărâre la cererea de înregistrare.
    (3) Pentru înregistrarea menţiunilor privind transmiterea convenţională a părţilor de interes la un grup de interes economic sau la un grup european de interes economic cu sediul în România, solicitantul va ataşa la cererea de înregistrare înscrisurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi, după caz, lit. d)."

    103. Articolul 132 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 132
    (1) Pentru înregistrarea menţiunilor privind transmiterea părţilor de interes/părţilor sociale prin moştenire legală sau testamentară, dacă în actul constitutiv s-a prevăzut clauza de continuare cu moştenitorii, se prezintă, în original, şi, după caz:
    - certificatul de moştenitor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă care atestă această calitate şi întinderea drepturilor moştenitorului; hotărârea asociaţilor/ membrilor din care rezultă acordul de continuare cu moştenitorii;
    – informaţiile din cazierul fiscal, în original;
    – copii certificate de parte de pe actele de identitate ale noilor asociaţi/acţionari;
    – declaraţia pe propria răspundere a succesorului privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru a deţine calitatea de asociat, în original;
    – dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte.
    (2) Pentru înregistrarea menţiunilor privind transmiterea părţilor de interes/părţilor sociale prin moştenire către persoane juridice se vor prezenta şi înscrisurile care atestă calitatea de moştenitor, precum şi informaţiile din cazierul fiscal al reprezentanţilor, în original."

    104. După articolul 132 se introduce un nou articol, articolul 132^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 132^1
    Pentru înregistrarea menţiunilor privind transferul/preluarea părţilor de interes/părţilor sociale către persoane juridice se vor prezenta şi înscrisurile care atestă calitatea de succesor în drepturi, precum şi informaţiile din cazierul fiscal al reprezentanţilor, în original."

    105. La articolul 134, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu excepţia acţiunilor aparţinând comanditaţilor din societăţile în comandită pe acţiuni, nu se înregistrează în registrul comerţului. Dacă totuşi se solicită înscrierea unor astfel de menţiuni, acestea se fac în baza extrasului din registrul acţionarilor, certificat de administratorul societăţii sau de registrul independent privat, care va conţine structura completă a acţionarilor persoane fizice şi persoane juridice."

    106. La articolul 135, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    107. La articolul 136, alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) copia prospectului de emisiune întocmit în formă autentică, încuviinţat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital;
c) dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte;"

    108. La articolul 136, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia majorării capitalului social prin ofertă publică primară sau pe bază de prospect de subscriere simplificat, la cerere se ataşează, pe lângă înscrisurile prevăzute la alin. (2), şi dovada notificării adresate de societate Autorităţii de Supraveghere Financiară cu privire la rezultatele ofertei publice."

    109. La articolul 137, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de judecătorul delegat/directorul ORCT/persoana desemnată, pentru care s-a efectuat publicitatea, în condiţiile legii, în original, după caz;
d) dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    110. Articolul 138 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 138
    La cererea de înregistrare a menţiunii privind majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor/ beneficiilor/primelor de emisiune se ataşează actul modificator, în original, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, precum şi dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    111. Articolul 139 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 139
    La cererea de înregistrare a menţiunii privind majorarea capitalului social prin conversia unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii în acţiuni se ataşează actul modificator, în original, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, precum şi dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    112. Articolul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 140
    La cererea de înregistrare a menţiunii privind majorarea capitalului social prin conversia obligaţiunilor în acţiuni se ataşează actul modificator, în original, precum şi dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    113. Articolul 142 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 142
    După trecerea termenului de două luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii de reducere a capitalului social se formulează cererea de înregistrare a menţiunii privind reducerea capitalului social, care va avea ataşate următoarele înscrisuri:
    a) dovada efectuării publicităţii hotărârii de reducere a capitalului social, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;
    b) avizul prealabil cu privire la reducerea capitalului social prevăzut de legi speciale, dacă este cazul, în original;
    c) dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    114. La articolul 143, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 143
    (1) La cererea de înregistrare a menţiunii privind schimbarea formei juridice se ataşează următoarele înscrisuri:
    a) actul modificator, încheiat în forma prevăzută de lege, în original;
    b) actul constitutiv actualizat al societăţii, în forma corespunzătoare, în original."

    115. La articolul 144 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    116. Articolul 148 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 148
    (1) Cererea privind înregistrarea fuziunii/divizării va fi însoţită de:
    a) dovada publicării proiectului de fuziune/divizare, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;
    b) dovada depunerii proiectului de fuziune/divizare la toate ORCT unde sunt înregistrate persoanele juridice implicate, obţinută prin grija personalului ORCT, din oficiu;
    c) declaraţia privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune sau de divizare (original), după caz;
    d) hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre persoanele juridice implicate privind aprobarea fuziunii/divizării, în original;
    e) actul constitutiv actualizat al societăţii absorbante/divizate parţial/beneficiare a unei părţi din patrimoniul societăţii divizate sau actul constitutiv al societăţii/societăţilor rezultate în urma fuziunii/divizării totale, în original;
    f) situaţia financiară de fuziune/divizare, în copie certificată de parte;
    g) hotărârea judecătorească definitivă de respingere a opoziţiei, dacă este cazul, în copie legalizată sau, după caz, dovada plăţii datoriilor, dovada constituirii garanţiilor sau acordul încheiat cu creditorii privind plata datoriilor, dacă este cazul, în copie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
    h) declaraţiile noilor membri ai organelor de conducere şi, după caz, de control, conform art. 69 alin. (1) lit. d), din care rezultă că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi, în original, şi informaţii din cazierul fiscal;
    i) declaraţia-tip pe propria răspundere prevăzută de art. 69 alin. (1) lit. f), după caz, în original;
    j) dovada autorizaţiilor/avizelor eliberate de autorităţile competente ca o condiţie prealabilă înregistrării în registrul comerţului, când emiterea unor astfel de autorizaţii/avize este prevăzută de lege, în copie certificată de parte;
    k) dovada îndeplinirii procedurilor privind operaţiunile de concentrare economică prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul;
    l) dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte.
    (2) În situaţia în care voinţa părţilor este ca fuziunea/divizarea să îşi producă efectele la o dată ulterioară adoptării hotărârii, hotărârea instanţei judecătoreşti/rezoluţia directorului ORCT/persoanei desemnate va fi menţionată în registrul comerţului, iar fuziunea/divizarea va fi înregistrată la data stabilită de părţi pentru producerea efectelor acesteia."

    117. După articolul 148 se introduce un nou articol, articolul 148^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 148^1
    Înregistrarea menţiunilor privind fuziunea/divizarea persoanei juridice va fi precedată de menţionarea în registrul comertului a proiectului de fuziune/divizare şi publicarea acestuia în modalităţile prevăzute de lege."

    118. Articolul 149 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 149
    (1) Menţiunile având ca obiect înregistrarea în registrul comerţului a fuziunii/divizării pot fi depuse la oricare din ORCT de la sediile societăţilor participante.
    (2) Odată cu înregistrarea fuziunii/divizării, ORCT procedează, după caz, la:
    a) înmatricularea în registrul comerţului a societăţilor nou-constituite;
    b) înscrierea în registrul comerţului a modificărilor intervenite în situaţia societăţilor care îşi continuă existenţa;
    c) radierea din registrul comerţului a societăţilor care îşi încetează existenţa."

    119. Articolul 150 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 150
    (1) Hotărârea judecătorească prin care instanţa a dispus înregistrarea fuziunii/divizării şi, după caz, înmatricularea societăţii/societăţilor rezultate în urma fuziunii/divizării şi radierea înmatriculării societăţii/societăţilor juridice care îşi încetează existenţa, precum şi înregistrarea oricăror altor modificări, însoţită de dosarul în original al menţiunii, se comunică, de îndată, ORCT care a înaintat instanţei cererea de înregistrare a fuziunii/divizării, însoţită de documentele prevăzute de lege.
    (2) După primirea înscrisurilor prevăzute la alin. (1), ORCT unde sunt înregistrate societăţile care îşi încetează existenţa sau unde urmează să fie înmatriculate societăţile care iau fiinţă efectuează înregistrările corespunzătoare, emit certificatul/certificatele de înregistrare şi certificatele constatatoare care atestă înregistrarea declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării ori, după caz, certificatul de înscriere menţiuni/radiere.
    (3) În funcţie de opţiunea solicitantului, documentele prevăzute la alin. (2) vor fi eliberate de ORCT menţionat în cererea de înregistrare.
    (4) În cazul în care solicitantul optează pentru eliberarea prin poştă, cererea va fi însoţită de dovada plăţii tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    120. La articolul 152, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 152
    (1) Înregistrarea constatării dizolvării de drept a societăţii se efectuează, la cerere sau din oficiu, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive."

    121. La articolul 153, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru înregistrarea menţiunii privind dizolvarea, cererea va fi însoţită de următoarele înscrisuri:
    a) dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor/acţionarilor, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;
    b) în cazul în care solicitantul optează pentru eliberarea prin poştă, cererea va fi însoţită de dovada plăţii tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    122. Articolul 154 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 154
    (1) Înregistrarea menţiunii privind dizolvarea judiciară a societăţii se efectuează în temeiul unei hotărâri judecătoreşti.
    (2) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea se comunică societăţii, oficiului registrului comerţului pentru înregistrarea menţiunii de dizolvare în registrul comerţului, Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - administraţia judeţeană a finanţelor publice/administraţia finanţelor publice a sectorului, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe pagina de internet a ONRC sau pe portalul de servicii on-line al acestuia."

    123. Articolul 155 se abrogă.
    124. Articolul 156 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 156
    (1) Dacă persoana juridică a fost dizolvată prin hotărârea membrilor săi, la cererea de înregistrare a menţiunii lichidării se ataşează actul de numire a lichidatorului, specimenul de semnătură al acestuia. Concomitent cu depunerea specimenului de semnătură a lichidatorului se efectuează menţiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale persoanei juridice.
    (2) În cazul societăţii prevăzute de lege şi al grupurilor de interes economic ai căror asociaţi/membri au hotărât odată cu dizolvarea şi modul de lichidare a persoanei juridice, fără numirea unui lichidator, la cererea de înregistrare a menţiunilor dizolvării şi lichidării se ataşează următoarele înscrisuri:
    a) hotărârea asociaţilor/membrilor privind dizolvarea şi modul de lichidare a societăţii/grupului, respectiv modul în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi/membri, în original;
    b) dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui, în original;
    c) dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    125. La titlul II capitolul III, denumirea secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 3-a
    Menţiuni privind alte modificări ale actelor constitutive şi ale activităţii profesioniştilor
"

    126. Articolul 157 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 157
    (1) Pentru înregistrarea în registrul comerţului a înfiinţării unui sediu secundar, solicitantul ataşează la cererea de înregistrare hotărârea adunării generale sau, după caz, decizia organului de administrare şi/sau de conducere care are această competenţă, document care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu secundar, în condiţiile prevăzute de art. 69 alin. (1) lit. b), declaraţia-tip prevăzută la art. 69 alin. (1) lit. f), în original.
    (2) În cazul în care solicitantul optează pentru eliberarea prin poştă/curier, cererea va fi însoţită de dovada plăţii tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    127. Articolul 158 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 158
    Pentru înregistrarea în registrul comerţului a desfiinţării unui sediu secundar, solicitantul ataşează la cererea de înregistrare hotărârea adunării generale sau decizia organului de administrare şi/sau de conducere care are această competenţă şi, după caz, dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi/sau a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    128. Articolul 159 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 159
    (1) Întreruperea temporară a activităţii unei societăţi nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii menţiunii în registrul comerţului şi înştiinţării organelor fiscale.
    (2) La cererea pentru înregistrarea menţiunii se ataşează hotărârea adunării generale sau, după caz, decizia asociatului unic, declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social sau la sediile secundare ori în afara acestora activităţile declarate o perioadă de maximum 3 ani şi dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    129. Articolul 160 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 160
    (1) Reluarea activităţii unei societăţi a cărei activitate a fost întreruptă temporar se înregistrează în registrul comerţului.
    (2) La cererea pentru înregistrarea menţiunii se ataşează hotărârea adunării generale sau, după caz, decizia asociatului unic de reluare a activităţii, declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, în original, şi dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    130. La articolul 161 alineatul (1), literele e)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) informaţiile din cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau desemnaţi, obţinute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF;
f) după caz, dovada acceptării exprese a mandatului, în cazul administratorilor sau, după caz, al membrilor directoratului, în original;
g) dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi/sau a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte."

    131. La articolul 161, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care un membru al organelor de administrare şi/sau de conducere ori de control este o persoană juridică, la cererea de înregistrare se ataşează, pe lângă înscrisurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d)-f), şi următoarele:
    a) pentru persoana juridică română, informaţii privind datele de identificare, reprezentanţii legali şi starea firmei, obţinute prin grija personalului ORCT, din oficiu; în cazul persoanelor juridice nerezidente se va ataşa şi extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care sunt înmatriculaţi, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;
    b) actul persoanei juridice de desemnare a reprezentantului său, în original;
    c) copie certificată de parte de pe actul de identitate al persoanei fizice reprezentant al persoanei juridice şi specimenul său de semnătură, în original."

    132. La articolul 161, alineatul (5) se abrogă.
    133. Articolul 162 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 162
    Cererea de înregistrare a modificării datelor de identificare a membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere şi de control ori a reprezentanţilor persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate va fi însoţită de copia actului de identitate sau, după caz, pentru persoana juridică română, de un extras conţinând informaţii privind datele de identificare, reprezentanţii legali şi starea firmei, obţinute prin grija personalului ORCT, din oficiu; în cazul persoanelor juridice nerezidente se va depune şi extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care sunt înmatriculaţi, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat."

    134. Articolul 163 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 163
    Societăţile pe acţiuni, societăţile în comandită pe acţiuni, societăţile cu răspundere limitată - persoane juridice române - sau societăţile europene cu sediul social în România pot fuziona cu societăţi care au sediul social sau, după caz, administraţia centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state aparţinând Spaţiului Economic European."

    135. La articolul 164 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în prima etapă, se depune «Cererea de depunere şi menţionare acte», însoţită de proiectul comun de fuziune, la ORCT unde este înmatriculată societatea absorbantă, în vederea vizării proiectului de către directorul ORCT/persoana desemnată şi publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societăţii care participă la fuziune şi pe pagina de internet a ONRC, în original. În cazul în care între societăţile absorbite se află una/mai multe societăţi - persoane juridice române şi/sau societăţi europene cu sediul social în România, proiectul comun de fuziune se va depune şi la ORCT unde sunt înmatriculate aceste societăţi. Proiectul comun de fuziune va cuprinde cel puţin elementele prevăzute la art. 251^5 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi însoţit de proiectul actului modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante, potrivit dispoziţiilor art. 251^5 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul comun de fuziune se depune spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societăţii care participă la fuziune şi pe pagina de internet a ONRC, la ORCT unde este înmatriculată societatea absorbantă sau, după caz, la ORCT unde sunt înmatriculate societăţile absorbite, la alegerea solicitantului. Proiectul comun de fuziune, vizat de directorul ORCT/persoana desemnată, se comunică spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societăţii care participă la fuziune şi pe pagina de internet a ONRC, integral sau în extras, potrivit dispoziţiei directorului ORCT/persoanei desemnate sau cererii părţilor. În cazul în care proiectul comun de fuziune se publică în extras, acesta trebuie să cuprindă cel puţin menţiunile prevăzute de art. 251^6 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care se solicită publicarea în extras a proiectului, se va depune şi acesta, în original, spre a fi vizat de directorul ORCT/persoana desemnată. Cererile de numire a expertului/experţilor în vederea examinării proiectului comun de fuziune se depun la ORCT unde sunt înmatriculate societăţile participante la fuziune. Cererea comună a societăţilor participante la fuziune de numire a expertului/experţilor se depune la ORCT unde este înmatriculată societatea absorbantă sau, după caz, la ORCT unde sunt înmatriculate societăţile absorbite, la alegerea solicitantului. Cererea de numire a expertului/experţilor se depune fie odată cu cererea de depunere/menţionare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale. În situaţia în care societăţile participante la fuziune decid renunţarea la examinarea proiectului de fuziune şi la întocmirea raportului experţilor, se vor depune hotărârile adunărilor generale de renunţare, fie odată cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia;"

    136. La articolul 164 alineatul (1) litera b), liniuţa a doua şi a patra se abrogă.
    137. La articolul 164, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Înregistrarea fuziunii, a altor modificări ale actului constitutiv al societăţii absorbante, precum şi a radierii din registrul comerţului a societăţilor, persoane juridice române, care îşi încetează existenţa se solicită prin aceeaşi cerere şi va fi autorizată prin hotărâre a instanţei judecătoreşti.
    ………......................................…………………………………
(4) În baza hotărârii instanţei judecătoreşti prin care s-a dispus înregistrarea fuziunii, radierea înmatriculării societăţilor care îşi încetează existenţa, precum şi orice alte modificări, ORCT unde sunt înmatriculate societatea absorbantă, respectiv societăţile care îşi încetează existenţa vor efectua înregistrările corespunzătoare."

    138. La articolul 165 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în prima etapă, societăţile participante la fuziune, persoane juridice române, vor depune «Cererea de depunere şi menţionare acte», însoţită de proiectul comun de fuziune, la ORCT unde sunt înmatriculate în vederea vizării proiectului de către directorul ORCT/persoana desemnată şi publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societăţii care participă la fuziune şi pe pagina de internet a ONRC, în original. Cererea de numire a expertului/experţilor se depune fie odată cu cererea de depunere/menţionare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale. În situaţia în care societăţile participante la fuziune decid renunţarea la examinarea proiectului de fuziune şi la întocmirea raportului experţilor, se vor depune hotărârile adunărilor generale de renunţare, fie odată cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia. Dacă societatea absorbantă deţine 90% sau mai mult din capitalul social al societăţii/societăţilor absorbite, dar nu totalitatea acestuia, societatea participantă la fuziune, persoană juridică română, nu are obligaţia de a solicita efectuarea raportului experţilor, cu excepţia cazului în care legislaţia statului membru a cărui naţionalitate o deţine societatea absorbantă prevede această obligaţie;"

    139. La articolul 165 alineatul (1) litera b), liniuţele a doua şi a patra se abrogă.
    140. La articolul 165, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin hotărârea instanţei judecătoreşti se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, iar aceasta va fi comunicată societăţii."

    141. La articolul 165, alineatul (3) se abrogă.
    142. La articolul 166 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în prima etapă se depune «Cererea de depunere şi menţionare acte», însoţită de proiectul comun de fuziune, la ORCT unde este înmatriculată societatea persoană juridică română, în vederea vizării proiectului de către directorul ORCT/persoana desemnată şi publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societăţii care participă la fuziune şi pe pagina de internet a ONRC, în original. Proiectul comun de fuziune va cuprinde cel puţin elementele prevăzute la art. 251^5 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi însoţit de proiectul actului constitutiv al societăţii ce urmează a fi înfiinţată, potrivit dispoziţiilor art. 251^5 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul comun de fuziune, vizat de directorul ORCT/persoana desemnată, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societăţii care participă la fuziune şi pe pagina de internet a ONRC, integral sau în extras, potrivit rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate sau cererii părţilor. În cazul în care proiectul comun de fuziune se publică în extras, acesta trebuie să cuprindă cel puţin menţiunile prevăzute la art. 251^6 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care se solicită publicarea în extras a proiectului, se va depune şi acesta, în original, spre a fi vizat de directorul ORCT/persoana desemnată. Cererea de numire a expertului/experţilor se depune fie odată cu cererea de depunere/menţionare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale. În situaţia în care societăţile participante la fuziune decid renunţarea la examinarea proiectului de fuziune şi la întocmirea raportului experţilor, se vor depune hotărârile adunărilor generale de renunţare, fie odată cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia;"

    143. La articolul 166 alineatul (1) litera b), liniuţele a patra, a noua şi a zecea se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    " după caz, dovada plăţii datoriilor, dovada constituirii garanţiilor sau acordul încheiat cu creditorii privind plata datoriilor, dacă este cazul, în copie certificată de către titular privind conformitatea cu originalul şi în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat;
    ………………………….....................................……………….
 dovada rezervării firmei şi, după caz, a emblemei şi, dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în original, în format letric sau transmis prin mijloace electronice; obligaţia de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, din oficiu, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia;
 dovada sediului social al societăţii rezultate din fuziune, conform art. 69 alin. (1) lit. b);"

    144. La articolul 166, alineatele (2), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Înregistrarea fuziunii, înmatricularea societăţii nou-înfiinţate, precum şi radierea societăţilor care îşi încetează existenţa, persoane juridice române, se solicită prin aceeaşi cerere şi sunt autorizate prin hotărârea instanţei judecătoreşti.
(3) În baza hotărârii instanţei judecătoreşti prin care s-a dispus înregistrarea fuziunii, înmatricularea persoanei juridice şi radierea înmatriculării societăţii care îşi încetează existenţa, ORCT unde este înmatriculată societatea care îşi încetează existenţa, precum şi ORCT de la sediul societăţii nou-înfiinţate vor efectua înregistrările corespunzătoare.
    ………………………….....................................……………….
(6) Dacă societatea nou-înfiinţată este o societate europeană, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicităţii înmatriculării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societăţii care participă la fuziune şi pe pagina de internet a ONRC, ONRC va comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în vederea publicării, un anunţ privind înmatricularea societăţii rezultate din fuziune, anunţ ce va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, respectiv denumirea societăţii, numărul de înmatriculare în registrul comerţului, data înmatriculării, numărul şi data publicaţiei în care a fost publicată hotărârea instanţei judecătoreşti de înmatriculare a societăţii, sediul social şi obiectul principal de activitate ale societăţii. În acest scop, ORCT unde este înmatriculată societatea europeană va transmite, în termen de 48 de ore de la efectuarea înregistrării, informaţiile care vor fi cuprinse în anunţul către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene."

    145. La articolul 167 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în prima etapă, societăţile participante la fuziune, persoane juridice române, vor depune proiectul comun de fuziune la ORCT unde sunt înmatriculate, în vederea vizării proiectului de către directorul ORCT/persoana desemnată şi publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societăţilor care participă la fuziune şi pe pagina de internet a ONRC, în original, însoţit, după caz, de dovada achitării tarifului legal privind publicitatea şi/sau de tariful poştal, în original sau în copie certificată de parte. Cererea de numire a expertului/experţilor se depune fie odată cu cererea de depunere/menţionare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale. În situaţia în care societăţile participante la fuziune decid renunţarea la examinarea proiectului de fuziune şi la întocmirea raportului experţilor, se va depune hotărârea adunărilor generale de renunţare, fie odată cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia;"

    146. La articolul 167 alineatul (1) litera b), liniuţa a patra se abrogă.
    147. La articolul 167, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin hotărârea instanţei judecătoreşti se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, iar aceasta va fi comunicată societăţii."

    148. Articolul 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 170
    (1) Radierea din registrul comerţului a unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale se efectuează la cererea persoanei interesate ori din oficiu, în baza rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate prin care se dispune radierea persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau familiale, ori, după caz, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive.
    (2) Cererea de înregistrare având ca obiect radierea din registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale şi a întreprinderilor familiale va fi depusă la ORCT unde aceasta îşi are sediul profesional.
    (3) În cazul radierii la cerere a întreprinderii familiale, cererea de radiere va avea ataşat actul adiţional la acordul de constituire, din care să rezulte că mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia, ori documentele din care să rezulte că mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii se retrag din întreprindere, după caz.
    (4) În cazul decesului persoanei fizice autorizate sau al întreprinzătorului titular al întreprinderii individuale ori a mai mult de jumătate din membrii întreprinderii familiale, cererea de radiere va avea ataşat(e) certificatul/certificatele de deces în copie certificată de parte.
    (5) Dispoziţiile art. 72 se aplică în mod corespunzător."

    149. Articolul 171 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 171
    Cererea de radiere a unei persoane juridice, formulată de lichidator sau de persoana interesată, în situaţiile în care legea îi conferă acest drept, va fi însoţită, după caz, de următoarele înscrisuri:
    a) hotărârea judecătorească de închidere a procedurii insolvenţei sau falimentului şi de dispunere a radierii, dacă este cazul;
    b) dovada publicării situaţiei financiare de lichidare şi repartizare a activelor, aprobată de asociaţi/membri, efectuată de către ORCT, din oficiu;
    c) după caz, dovada privind plata tarifului poştal, în original sau în copie certificată."

    150. La articolul 172, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La cererea de radiere se ataşează următoarele înscrisuri:
    a) dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor/membrilor privind dizolvarea, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;
    b) dovada publicării situaţiei financiare de lichidare aprobată de asociaţi/membri, efectuată prin grija personalului ORCT, dacă este cazul;
    c) după caz, dovada privind plata tarifului poştal, în original sau în copie certificată."

    151. Articolele 173-176 se abrogă.
    152. Articolul 177 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 177
    Sucursalele înfiinţate de o persoană juridică română radiată se radiază din oficiu din registrul comerţului în care sunt înregistrate, în baza notificării extrasului conţinând data radierii, transmis pe cale electronică de ORCT de la sediul persoanei juridice radiate conţinând data radierii."

    153. Articolul 179 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 179
    (1) La cererea de radiere a înregistrării sucursalelor înfiinţate de persoanele juridice rezidente sau nerezidente, conform hotărârilor organelor competente ale acestora, se ataşează următoarele înscrisuri:
    a) hotărârea organului competent, în original; dacă persoana juridică este nerezidentă, se va depune şi în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;
    b) după caz, împuternicire pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale, în original.
    (2) La cererea de radiere a înmatriculării sucursalelor înfiinţate de regiile autonome se ataşează înscrisul prevăzut la alin. (1) lit. b) şi hotărârea organului competent potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, avizată/aprobată, după caz, de autoritatea stabilită prin actul organic.
    (3) Înregistrarea menţiunii de radiere a sucursalelor se efectuează din oficiu de ORCT de la sediul persoanei juridice care le-a înfiinţat, în baza notificării extrasului de registru conţinând data radierii, transmis pe cale electronică de ORCT de la sediul sucursalei."

    154. Articolul 180 se abrogă.
    155. Articolul 181 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 181
    (1) Radierea unei înmatriculări sau menţiuni din registrul comerţului dispusă de instanţele judecătoreşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează din oficiu, în baza hotărârii judecătoreşti definitive comunicate de instanţa judecătorească.
    (2) Orice persoană interesată poate solicita efectuarea menţiunii de radiere, în acest caz la cererea de înregistrare urmând a se ataşa hotărârea judecătorească definitivă, în copie legalizată, dovada achitării tarifului legal privind publicitatea şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte.
    (3) Hotărârea judecătorească definitivă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin grija ORCT, pe cheltuiala părţii care a introdus cererea."

    156. La articolul 184 alineatul (1), literele a), b) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) prospectul de emisiune de acţiuni, pentru constituirea prin subscripţie publică a societăţilor pe acţiuni, inclusiv în vederea autorizării publicării acestuia de către directorul ORCT/persoana desemnată, precum şi orice modificare a acestuia;
b) prospectul de emisiune de acţiuni pentru majorarea prin subscripţie publică a capitalului social al societăţilor pe acţiuni, inclusiv în vederea autorizării publicării acestuia de către directorul ORCT/persoana desemnată, precum şi orice modificare a acestuia;
    ………………………….....................................……………….
i) plângerea împotriva rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate;"

    157. La articolul 184, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Persoanele interesate să depună spre menţionare în registrul comerţului înscrisuri în privinţa cărora legea nu prevede obligativitatea efectuării publicităţii lor vor completa în acest sens cererea-tip şi vor anexa înscrisurile respective.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. i), plângerea împotriva rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate se înaintează în termenul legal instanţei competente, în original, la care se ataşează în copie certificată de ORCT toate documentele care au stat la baza pronunţării rezoluţiei, după caz."

    158. Articolul 185 se abrogă.
    159. Articolul 186 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 186
    Înregistrările din oficiu în registrul comerţului se efectuează în baza hotărârilor judecătoreşti comunicate de instanţele judecătoreşti sau a altor înscrisuri emise de autorităţi şi instituţii publice prevăzute de lege în exercitarea unor atribuţii legale."

    160. Articolul 187 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 187
    Sunt supuse înregistrării din oficiu:
    - notificările de interzicere a activităţii, transmise de autorităţile publice competente în domeniul autorizării funcţionării, precum şi cele transmise de alte instituţii/autorităţi publice, în cazurile prevăzute de lege;
    – notificarea extrasului transmis ORCT de la sediul principal privind înregistrarea sucursalelor, în situaţia în care acestea se află în alt judeţ, precum şi modificările privind sediul sau denumirea sucursalei, obiectul de activitate al acesteia şi persoana împuternicită/conducătorul acesteia;
    – hotărârile judecătoreşti transmise de instanţe şi pronunţate de acestea în soluţionarea cererilor de înregistrare sau a altor cereri date de lege în competenţa acestora;
    – hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţe în soluţionarea plângerilor formulate împotriva rezoluţiilor directorului ORCT sau ale persoanei desemnate;
    – hotărâri judecătoreşti transmise de instanţe şi pronunţate de acestea în soluţionarea cererilor de dizolvare judiciară/radiere formulate de ONRC în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi al Legii nr. 314/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a încheierilor de rectificare a acestora;
    – hotărârile judecătoreşti de condamnare a profesionistului, persoană fizică sau juridică, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil să exercite această activitate;
    – hotărârile judecătoreşti de punere sub interdicţie a profesionistului persoană fizică sau de instituire a curatelei acestuia, precum şi hotărârea prin care se ridică aceste măsuri;
    – hotărârile judecătoreşti privind modificarea judiciară a regimului matrimonial, acţiunea sau hotărârea în constatarea ori declararea nulităţii căsătoriei, acţiunea sau hotărârea de constatare ori declarare a nulităţii convenţiei matrimoniale, precum şi acţiunea sau hotărârea de divorţ pronunţate în cursul exercitării activităţii economice;
    – măsurile preventive aplicate persoanei juridice, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a persoanei juridice, pedepsele aplicate persoanei juridice, comunicate ONRC/ORCT în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală;
    – măsurile asigurătorii dispuse de instanţe/organele de cercetare penală sau de organele fiscale;
    – rezoluţiile prin care directorul ORCT/persoana desemnată dispune efectuarea de înregistrări în registrele comerţului ţinute de alt ORCT, precum şi hotărârile instanţelor judecătoreşti prin care au constatat dizolvarea ori au dispus radierea unor persoane juridice, în condiţiile legii;
    – orice acte şi fapte privind modificarea înregistrărilor efectuate în registrul comerţului, pentru care dispoziţii legale sau prezentele norme metodologice nu prevăd înregistrare la cerere."

    161. Articolul 188 se abrogă.
    162. Articolul 189 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 189
    (1) În registrul comerţului se menţionează:
    a) raportul administratorului judiciar sau, după caz, al lichidatorului judiciar asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului;
    b) notificarea făcută de administratorul judiciar privind deschiderea procedurii insolvenţei;
    c) copia planului de reorganizare propus;
    d) notificarea lichidatorului privind intrarea în faliment în procedura generală a insolvenţei şi în procedura simplificată a insolvenţei;
    e) hotărârea judecătorească definitivă de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar;
    f) depunerea la instanţă şi notificarea ofertei de concordat;
    g) concordatul preventiv aprobat şi omologat;
    h) hotărârile judecătoreşti pronunţate în procedura insolvenţei care sunt comunicate ORCT, potrivit legii;
    i) alte acte emise de instanţele judecătoreşti, de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, în condiţiile legii.
    (2) Menţionarea în registrul comerţului a actelor de procedură supuse formalităţilor de publicitate prin registrul comerţului, alături de publicitatea prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, se efectuează din oficiu, ca urmare a publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
    (3) Menţionarea copiei planului de reorganizare propus se efectuează în baza cererii formulate de debitor, administratorul judiciar, un creditor sau de un împuternicit al acestora, după caz, planul fiind certificat de către persoana care l-a propus pentru identitate cu exemplarul depus la grefa instanţei, în baza rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
    (4) Menţionarea în registrul comerţului a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în procedura insolvenţei, comunicate de către instanţele judecătoreşti, se efectuează din oficiu, în termen de 15 zile de la primirea acestora."

    163. Articolul 190 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 190
    (1) În registrul comerţului, în baza actelor menţionate, se înregistrează următoarele menţiuni în legătură cu profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului supuşi unei proceduri de concordat preventiv sau de insolvenţă:
    a) deschiderea procedurii de insolvenţă;
    b) intrarea în faliment;
    c) ridicarea dreptului debitorului de a-şi conduce activitatea;
    d) atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului statutar;
    e) desemnarea administratorului judiciar şi a lichidatorului judiciar, după caz;
    f) desemnarea administratorului special;
    g) înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar, după caz;
    h) închiderea procedurii insolvenţei;
    i) radierea debitorului;
    j) modificarea actelor constitutive ale debitorului persoană juridică la solicitarea administratorului judiciar, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive de confirmare a planului de reorganizare;
    k) depunerea ofertei de concordat;
    l) omologarea concordatului preventiv;
    m) alte menţiuni prevăzute de lege care se efectuează la debitorii înregistraţi în registrul comerţului asupra cărora este incidentă procedura insolvenţei.
    (2) Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor efectuate în baza hotărârilor definitive comunicate de către instanţele judecătoreşti se efectuează din oficiu, în termen de 15 zile de la primirea acestora.
    (3) Înregistrarea menţiunilor referitoare la modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice care sunt supuse procedurii insolvenţei se realizează conform procedurii specifice fiecărei modificări. Cererea va fi însoţită de avizul prealabil al administratorului judiciar/lichidatorului judiciar.
    (4) Dacă modificarea actelor constitutive este cuprinsă în planul de reorganizare confirmat de judecătorul sindic, înregistrarea menţiunii în registrul comerţului va fi solicitată de administratorul judiciar pe baza hotărârii de confirmare a planului de reorganizare. Cererea va fi însoţită de hotărârea judecătorească definitivă de confirmare a planului de reorganizare şi de o copie certificată a acestui plan.
    (5) Înregistrarea menţiunii privind desemnarea administratorului special se efectuează conform dispoziţiilor art. 161 şi 162, care se aplică în mod corespunzător.
    (6) Administratorul statutar va fi radiat din registrul comerţului odată cu înregistrarea ridicării dreptului de administrare al debitorului sau la înregistrarea administratorului special.
    (7) Lichidatorul desemnat se înregistrează concomitent cu înregistrarea menţiunilor privind încetarea mandatului administratorilor statutari, administratorului judiciar, lichidatorilor numiţi conform altor proceduri şi oricărui altui conducător, după caz, în funcţie de procedura de insolvenţă deschisă, indiferent de actul prin care au fost desemnaţi, cu excepţia administratorului special, dacă a fost numit.
    (8) Odată cu închiderea procedurii insolvenţei/falimentului se efectuează şi menţiunile privind încetarea mandatului administratorului judiciar sau al lichidatorului ori, după caz, reluarea dreptului de administrare al debitorului."

    164. Articolul 191 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 191
    (1) Deschiderea şi închiderea procedurii insolvenţei persoanei juridice se înregistrează şi în registrul comerţului în care este înregistrată sucursala sau alt sediu secundar, din oficiu.
    (2) Sucursala sau alt sediu secund se radiază din oficiu sau la cerere, în baza hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus radierea debitorului."

    165. Articolul 192 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 192
    Toate menţiunile efectuate la debitori înregistraţi în registrul comerţului asupra cărora este incidentă procedura insolvenţei se efectuează cu indicarea emitentului, a instanţei judecătoreşti care aplică procedura insolvenţei, a numărului şi datei actului de procedură şi a numărului dosarului de la instanţă."

    166. Articolul 193 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 193
    Orice alte menţiuni care se efectuează la debitori înregistraţi în registrul comerţului asupra cărora este incidentă procedura insolvenţei se înregistrează în registrul comerţului cu respectarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentei secţiuni."

    167. La titlul II, denumirea capitolului VIII se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. VIII
    Procedura îndreptării erorilor materiale şi a erorilor de operare din registrul comerţului computerizat şi de refacere a înscrisurilor din dosarele profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului, dispărute ori distruse
"

    168. Articolul 194 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 194
    Erorile sau omisiunile cu privire la datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi erorile materiale existente în încheierile judecătorului-delegat sau în rezoluţiile directorului ORCT/persoanei desemnate se îndreaptă din oficiu sau la cerere."

    169. La articolul 195, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 195
    (1) Îndreptarea erorilor cuprinse în rezoluţiile directorului ORCT/persoanei desemnate se poate face la cerere sau din oficiu.
    ………………………….....................................……………….
    (4) În cazul îndreptărilor din oficiu, un exemplar al rezoluţiei de rectificare pronunţate de directorul ORCT/persoana desemnată va fi comunicat profesionistului înregistrat în registrul comerţului."

    170. La articolul 195, alineatul (3) se abrogă.
    171. Articolul 196 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 196
    Îndreptarea erorilor din registrul comerţului computerizat care nu implică editarea unor documente rectificative se operează în baza unei note interne aprobate prin rezoluţie de directorul ORCT."

    172. La articolul 197, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 197
    (1) În cazul constatării de erori materiale în cuprinsul cererilor de înregistrare ori al actelor depuse la ORCT, după efectuarea înregistrărilor dispuse de directorul ORC/ persoana desemnată se va proceda după cum urmează:
    a) ORCT înştiinţează în scris profesionistul în vederea rectificării actului respectiv, indicând actul care trebuie rectificat, datele care vor fi rectificate şi data până la care urmează a se efectua această operaţiune, la cerere;
    b) persoana interesată va solicita îndreptarea erorilor materiale, completând corespunzător formularul «Cerere de îndreptare a erorilor materiale», la care anexează actul rectificat, în original."

    173. La articolul 198, literele a) şi c) se abrogă.
    174. Articolul 201 se abrogă.
    175. La titlul III, denumirea se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " TITLUL III
    Eliberarea certificatelor constatatoare, a extraselor de registru, a informaţiilor din registrul comerţului computerizat, a copiilor/copiilor certificate ale înscrisurilor existente în dosarele persoanelor înregistrate şi a duplicatelor
"

    176. La articolul 202 alineatul (1), literele f), g) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) copii/copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate în acest scop, precum şi de pe înscrisurile care atestă înregistrarea în registrul comerţului sau în baza cărora au fost efectuate înregistrări în registrul comerţului;
g) informaţii despre datele înregistrate în registrul comerţului, inclusiv rapoarte privind istoricul înregistrărilor efectuate, după instituirea obligaţiei legale de înregistrare în registrul comerţului computerizat;
    ………………………….....................................……………….
i) copii ale Buletinului procedurilor de insolvenţă, copii certificate ale actelor de procedură publicate, informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă, certificat constatator - dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat şi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă/raport istoric despre un debitor."

    177. La articolul 202, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Cererile pentru eliberarea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) se depun personal, se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu valoare declarată ori prin mijloace electronice la ORCT în a cărui rază teritorială îşi are sediul social persoana înregistrată. Cererile pentru eliberarea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), g) şi i) pot fi depuse şi la ONRC.
(4) Informaţiile şi copiile/copiile certificate pot fi furnizate electronic şi prin serviciile electronice ale ONRC."

    178. La articolul 203, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 203
    (1) Eliberarea înscrisurilor prevăzute la art. 202 alin. (1) se efectuează de către ORCT la care a fost depusă cererea respectivă sau, după caz, de ONRC, cu condiţia prezentării dovezii achitării tarifului şi, după caz, a tarifelor poştale corespunzătoare. Înscrisurile respective se eliberează, conform opţiunii solicitantului, acestuia personal sau se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu valoare declarată ori prin poştă electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
    (2) Eliberarea înscrisurilor menţionate la art. 202 alin. (1) se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE."

    179. Articolul 204 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 204
    La cererea persoanelor juridice române participante la constituirea prin fuziune a unei societăţi europene, respectiv a unei societăţi cooperative europene sau în cazul transferului sediului unei societăţi europene, respectiv al unei societăţi cooperative europene din România în alt stat membru, ORCT, pe baza rezoluţiei prin care directorul ORCT/persoana desemnată dispune în acest sens, eliberează un certificat constatator care atestă încheierea actelor şi îndeplinirea formalităţilor prealabile acestor operaţiuni."

    180. La articolul 207, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Cererile de înregistrare şi documentele anexate acestora ale persoanelor care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistenţă în condiţiile prezentelor norme metodologice se depun la oficiile registrului comerţului prin grija compartimentelor de asistenţă care au prestat aceste servicii."

    181. Articolul 208 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 208
    Dispoziţiile art. 206 şi 207 se aplică corespunzător şi cererilor primite şi soluţionate prin folosirea căilor de transmitere electronice, fiecare document având ataşată, încorporată sau logic asociată o semnătură electronică calificată."


    182. Articolul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 209
    (1) Directorul general al ONRC emite proceduri de lucru şi/sau instrucţiuni în aplicarea prezentelor norme metodologice.
    (2) Procedurile de lucru şi instrucţiunile prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de intranet a ONRC."


    ART. II
    În condiţiile dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, soluţionarea cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi, după caz, a altor cereri aflate în competenţa de soluţionare a judecătorului delegat se realizează, până la reglementarea activităţii de înregistrare în registrul comerţului efectuate de registratori, de către directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana ori persoanele desemnată(e) de către directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.“

    ART. III
    Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. V
    Prezentul ordin intră în vigoare in termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul justiţiei,
                    Marian Cătălin Predoiu

    Bucureşti, 26 noiembrie 2020.
    Nr. 6.974/C.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016