Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.397 din 6 decembrie 2018  pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 6.397 din 6 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional "Iniţiativa pentru IMM"

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1079 din 20 decembrie 2018
    În conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
    având în vedere prevederile Deciziei Comisiei C (2018) 6.889 final din 16.10.2018, de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C (2016) 1923 de aprobare a anumitor elemente din programul operaţional „Iniţiativa pentru IMM-uri“ pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă pentru România şi de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2015) 4.272 de aprobare a anumitor elemente din programul operaţional „Regional“ pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă în România,
    ţinând cont de prevederile Acordului de finanţare încheiat între România şi Fondul European de Investiţii, în data de 20 octombrie 2016, precum şi de prevederile Acordului de modificare a Acordului de finanţare din data de 22 octombrie 2018,
    având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de avizul Consiliului Concurenţei nr. 16.139 din data de 5.12.2018,
    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional „Iniţiativa pentru IMM“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezentul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis aferentă finanţărilor acordate pentru sprijinirea dezvoltării IMM în cadrul Programului operaţional regional, denumit în continuare POR, prin axa prioritară 15 «Iniţiativa pentru IMM-uri», prioritatea de investiţii 15.1 «Sprijinirea capacităţii IMM-urilor de a creşte pe pieţele regionale, naţionale şi internaţionale şi de a se angaja în procesele de inovare».
    (2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (denumit în continuare Regulamentul nr. 1.407/2013), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013, cu modificările ulterioare;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013, cu modificările ulterioare;
    d) Recomandarea Comisiei Europene nr. 361/2003 privind definiţia microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii;
    e) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2018) 6.889 final din 16.10.2018 de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C (2016) 1.923 de aprobare a anumitor elemente din programul operaţional «Iniţiativa pentru IMM-uri» pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă pentru România şi de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2015) 4.272 de aprobare a anumitor elemente din programul operaţional «Regional» pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă în România;
    f) Decizia de punere în aplicare a Comisiei (2014/660/UE) înseamnă Decizia de punere în aplicare a Comisiei (2014/660/UE) din 11 septembrie 2014 privind modelul de acord de finanţare pentru contribuţia din Fondul european de dezvoltare regională şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală la instrumentele financiare de garantare neplafonată comună şi de titularizare în favoarea întreprinderilor mici şi mijlocii (denumită în continuare Decizia CE nr. 660/2014);
    g) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013,(UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 193 din 30.07.2018, cu modificările ulterioare;
    h) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare.
    (3) Iniţiativa pentru IMM, denumită în continuare IIMM, este un instrument financiar instituit la nivelul Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind dispoziţiile comune, gestionat indirect de către Comisia Europeană, cu sarcini de punere în aplicare încredinţate Grupului BEI (Banca Europeană de Investiţii şi Fondul European de Investiţii). România a decis să acorde prin IIMM garanţii neplafonate furnizate prin Fondul European de Investiţii (denumit în continuare FEI) pentru a acoperi riscul de credit al împrumuturilor pentru IMM. Instrumentul de garantare neplafonată din cadrul Iniţiativei IMM se bazează pe riscul reţinut la diferite niveluri prin resurse ale UE (COSME şi/sau Orizont 2020), FEDR/FEADR, împreună cu resurse din partea Grupului BEI.
    (4) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013."

    2. La articolul 3, punctele 2, 8, 9, 13, 14, 19 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. apel pentru expresii de interes înseamnă, în contextul prezentei scheme şi conform acordului de finanţare, o solicitare de oferte care are ca scop identificarea intermediarilor financiari adecvaţi care vor primi contribuţii de la POR; apelul pentru expresii de interes se publică pe pagina de web a FEI (http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/sme_initiative/smei_romania/index.htm;
    [...]
8. furnizorul ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, denumit în continuare MDRAP, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional regional, denumită în continuare AM POR;
9. administratorul schemei este desemnat Fondul European de Investiţii conform Acordului de finanţare semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de AM POR şi FEI, în calitate de administrator de schemă;
    [...]
13. Programul operaţional regional reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru şi aprobat de Comisia Europeană, care îşi propune ca obiectiv creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul lor de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic;
14. Acord de finanţare este actul juridic cu titlu oneros, încheiat între România, reprezentată prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, şi Fondul European de Investiţii prin care se implementează Iniţiativa pentru IMM;
    [...]
19. comisionul de garantare - conform Deciziei CE nr. 660/2014, anexa nr. 1 pct. 3 - Tarifare, garanţia este oferită în schimbul plăţii de către intermediarul financiar a comisionului de garantare (exprimat ca [X] % pe an) şi se calculează trimestrial la valoarea restantă a portofoliului. Conform acordului între creditori, pentru IIMM, comisionul de garantare este egal cu 0,65% din media sumei nerambursate a părţii garantate din portofoliul de noi finanţări prin îndatorare care sunt încă performante; procentul de 0,65% reprezintă o medie ponderată a preţului fiecărei tranşe a Iniţiativei IMM, luând în considerare faptul că preţul tranşei subordonate este 0. În cazul IIMM, comisionul de garantare reprezintă costurile intermediarului financiar pentru partea de împrumut garantată prin IIMM şi este perceput beneficiarului final (IMM) sub forma dobânzii, denumită, conform Deciziei CE 660/2014, şi definită, conform pct. 23, ca primă de risc de credit;
    [...]
21. beneficiul sub formă de ajutor de minimis, pentru partea din împrumut acoperită de garanţie, reprezintă un procent din beneficiul total, proporţional cu contribuţia IIMM în cadrul portofoliului de noi finanţări prin îndatorare, şi este calculat ca diferenţă între prima standard pentru riscul de credit (calculată la nivelul pieţei) şi prima de risc de credit percepută IMM-ului, ponderată cu valoarea contribuţiei IIMM în cadrul portofoliului combinat de noi finanţări prin îndatorare (conform metodologiei prevăzute în cadrul capitolul VI - Calculul echivalentului subvenţie brută a ajutorului de minimis din prezenta schemă)."

    3. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) De asemenea, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare, în cadrul prezentei scheme următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
    a) cheltuielile cu achiziţia de terenuri cu sau fără construcţii, care depăşesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) şi cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) şi c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
    b) cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013;
    c) achiziţia de echipamente şi autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
    d) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj."

    4. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Conform art. 8 din Acordul de finanţare semnat între FEI şi România, FEI se va asigura că sunt incluse în acordurile operaţionale cerinţe contractuale cu privire la transferul către destinatarii finali al reducerii ratei dobânzii convenite de către intermediarii financiari şi va monitoriza aplicarea acestora. FEI va monitoriza eşantioane de credite pe baza datelor din raportările trimestriale transmise de bănci. O valoare pozitivă a echivalentului subvenţiei brute (ESB) rezultă din transferul beneficiilor de la intermediarul financiar la beneficiarul final (deoarece rata dobânzii în condiţii de piaţă este mai mare decât în cazul IIMM)."

    5. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Beneficiul sub formă de ajutor de minimis, pentru partea din împrumut acoperită de garanţie, reprezintă o parte din beneficiul total, proporţional cu contribuţia IIMM în cadrul portofoliului combinat de noi finanţări prin îndatorare, obţinut prin următoarea formulă:
    Beneficiu sub formă de ajutor de minimis = Beneficiul total * procentul contribuţiei IIMM la garanţie (partea garantată din portofoliul de noi finanţări prin îndatorare, respectiv rata de garantare * contribuţia statului membru la garanţie)"

    6. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR, axa prioritară 15 «Iniţiativa pentru IMM-uri».
    (2) Valoarea totală maximă a ajutorului de minimis sub formă de subvenţie de dobândă care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 231,25 milioane euro, echivalent în lei, reprezentând numai finanţare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).
    (3) Repartizarea anuală orientativă a sumelor alocate este următoarea:

┌───────────┬────┬────┬────┬─────┬──────┐
│Anul │2017│2018│2019│2020 │Total │
├───────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│Buget │ │ │ │ │ │
│(milioane │20 │30 │84 │97,25│231,25│
│euro) │ │ │ │ │ │
└───────────┴────┴────┴────┴─────┴──────┘

"

    7. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Numărul estimat al beneficiarilor prezentei scheme este de 6.250."

    8. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, este furnizorul ajutorului de minimis şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei scheme. Administratorul schemei este desemnat Fondul European de Investiţii conform Acordului de finanţare. Subadministratorii schemei vor fi intermediarii financiari ce îşi desfăşoară activitatea în România."

    9. La articolul 25, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. durata creditelor să fie de cel mult 12 ani, inclusiv perioada de graţie (dacă este cazul);"

    10. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    MDRAP, prin baza de date RegAS, are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensitatea maxime admise, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezenta schemă sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv."

    11. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MDRAP, prin FEI şi intermediarii financiari, are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis."

    12. La articolul 35, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) MDRAP, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Administratorul schemei va pune la dispoziţia MDRAP, conform prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul ajutorului de stat, datele şi informaţiile necesare, astfel încât MDRAP să îşi poată respecta obligaţiile ce îi revin în calitate de furnizor de ajutor de minimis."

    13. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MDRAP va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezenta schemă de ajutor de minimis."

    14. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    MDRAP va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă de ajutor de minimis, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    15. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    MDRAP va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc."

    16. La articolul 39, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Datele şi informaţiile privind ajutoarele acordate, plăţile efective, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS, conform Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Paul Stănescu

    Bucureşti, 6 decembrie 2018.
    Nr. 6.397.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice