Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.143 din 1 noiembrie 2011  privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 6.143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 22 noiembrie 2011

    În baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
----------
    *) Anexa se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    ART. 2
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii nr. 4.595/2009 privind aprobarea criteriilor de performanţã pentru evaluarea cadrelor didactice din învãţãmântul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 10 august 2009, şi orice dispoziţii contrare.
    ART. 3
    Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã din Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unitãţile de învãţãmânt duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       Ministrul educaţiei, cercetãrii,
                          tineretului şi sportului,
                            Daniel Petru Funeriu

    Bucureşti, 1 noiembrie 2011.
    Nr. 6.143.

     ANEXA

               Metodologie de evaluare anualã a activitãţii
                personalului didactic şi didactic auxiliar

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar, numitã în continuare Metodologie, reglementeazã procedura de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar, stabileşte normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de evaluare precum şi instrumentele de evaluare.
    ART. 2
    (1) Evaluarea activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unitãţile şi instituţiile de învãţãmânt preuniversitar se realizeazã anual, conform graficului prezentat în anexa 1 la prezenta metodologie, pentru întreaga activitate desfãşuratã pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecãrei unitãţi şi instituţii de învãţãmânt preuniversitar şi are douã componente:
    a) autoevaluarea;
    b) evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare.
    (2) Fişele cadru ale postului şi fişele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar sunt incluse în anexele 2-31, care fac parte integrantã din prezenta metodologie.
    (3) Fişele cadru ale postului pentru fiecare funcţie didacticã şi didacticã auxiliarã se operaţionalizeazã/individualizeazã de cãtre directorul şi directorul adjunct al unitãţii/instituţiei de învãţãmânt.
    (4) Fişa postului operaţionalizatã se aprobã şi se revizuieşte anual de cãtre consiliul de administraţie şi constituie anexã la contractul individual de muncã.
    (5) Indicatorii de performanţã din cadrul fişelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice şi didactice auxiliare se stabilesc de cãtre directorul şi directorul adjunct al fiecãrei unitãţi/instituţii de învãţãmânt, împreunã cu responsabilii/coordonatorii comisiilor metodice sau al compartimentelor funcţionale, cu respectarea domeniilor şi criteriilor din fişele cadru.
    (6) Consiliul profesoral, reunit conform graficului prevãzut în anexa 1 la prezenta metodologie, valideazã, prin vot majoritar, fişele de autoevaluare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, în baza cãrora se stabileşte calificativul anual.
    ART. 3
    Metodologia are ca finalitate:
    a) asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitarã, obiectivã şi transparentã a personalului didactic şi didactic auxiliar;
    b) asigurarea unui sistem motivaţional care sã determine creşterea performanţelor profesionale individuale.
    ART. 4
    (1) Evaluarea anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar este realizatã la nivelul fiecãrei unitãţi şi instituţii de învãţãmânt preuniversitar cu personalitate juridicã.
    (2) Activitatea de evaluare vizeazã personalul didactic şi didactic auxiliar încadrat în unitatea respectivã, având în vedere tipul şi norma de încadrare a fiecãrui angajat.
    (3) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, îşi desfãşoarã activitatea într-o unitate de învãţãmânt preuniversitar cu personalitate juridicã o perioadã mai micã decât un an şcolar, atunci evaluarea parţialã a activitãţii se realizeazã pentru perioada efectiv lucratã în unitatea sau instituţia de învãţãmânt - dar care trebuie sa fie de minim 90 zile, iar încadrarea sã fie de minim de 1/2 normã.
    (4) Calificativul parţial va fi acordat de consiliul de administraţie conform punctajelor din domeniile cuprinse în fişa de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse pânã la momentul stabilirii calificativului respectiv. Calificativul parţial se acordã la solicitarea scrisã a persoanei în cauzã, cu respectarea prevederilor anterioare.
    (5) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, desfãşoarã activitate în douã sau mai multe unitãţi sau instituţii de învãţãmânt, evaluarea anualã a activitãţii se face în fiecare unitate cu personalitate juridicã în care angajatul funcţioneazã. Cadrele didactice au obligaţia sã îşi completeze fişele de autoevaluare/evaluare în fiecare unitate de învãţãmânt. Unitatea de învãţãmânt respectivã are obligaţia de a elibera o adeverinţã din care sã rezulte punctajul pe fiecare domeniu în parte. Aceste adeverinţe vor fi depuse de cadrul didactic/didactic auxiliar la unitatea de învãţãmânt unde are funcţia de bazã. Media punctajelor se va realiza pe domenii, în consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt unde se face evaluarea finalã şi acordarea calificativului.
    (6) Rezultatele activitãţii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administraţie privind acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CAP. II
    Baza metodologicã

    ART. 5
    Evaluarea activitãţii personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din unitãţile şi instituţiile de învãţãmânt preuniversitar se realizeazã în urmãtoarele etape:
    a) Autoevaluarea activitãţii realizatã de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fişa de autoevaluare.
    b) Evaluarea activitãţii personalului didactic/didactic auxiliar este realizatã la nivelul comisiei metodice sau al compartimentului funcţional prin evaluare obiectivã - punctaj acordat de cãtre toţi membrii comisiei pentru fiecare persoanã evaluatã.
    c) Evaluarea finalã a activitãţii personalului didactic/didactic auxiliar se face în cadrul consiliului de administraţie al unitãţii/instituţiei de învãţãmânt.
    ART. 6
    Pentru fiecare etapã de evaluare prevãzutã în prezenta Metodologie, vor fi luate în considerare rezultatele auditãrii periodice a resursei umane din învãţãmântul preuniversitar realizatã de inspectoratele şcolare, conform prevederilor art. 92 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi rezultatele altor evaluãri externe din perioada analizatã prin inspecţie şcolarã, evaluare instituţionalã etc., dacã acestea existã şi fac referire explicitã la activitatea cadrului didactic/didactic auxiliar evaluat.

    CAP. III
    Domeniile şi criteriile de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ART. 7
    (1) Activitatea desfãşuratã pe parcursul anului şcolar de cãtre personalul didactic şi didactic auxiliar, prezentatã în raportul de autoevaluare, se evalueazã pe baza fişei cadru de autoevaluare/evaluare, anexã a prezentei metodologii, ţinându-se seama de urmãtoarele domenii şi criterii de performanţã care trebuie îndeplinite de fiecare cadru didactic/didactic auxiliar, în perioada pentru care se face evaluarea.
    (2) Pentru evaluarea personalului didactic se au în vedere urmãtoarele domenii de evaluare şi criterii de performanţã:
    a) Domeniul Proiectarea activitãţii, cu urmãtoarele criterii de performanţã:
    i. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularitãţile grupei/clasei;
    ii. Implicarea în activitãţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unitãţii;
    iii. Folosirea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor - TIC în activitatea de proiectare;
    iv. Proiectarea unor activitãţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unitãţii.
    b) Domeniul Realizarea activitãţilor didactice, cu urmãtoarele criterii de performanţã:
    i. Utilizarea unor strategii didactice care asigurã caracterul aplicativ al învãţãrii şi formarea competenţelor specifice;
    ii. Utilizarea eficientã a resurselor materiale din unitatea de învãţãmânt în vederea optimizãrii activitãţilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;
    iii. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activitãţilor;
    iv. Organizarea şi desfãşurarea activitãţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat;
    v. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipã în vederea formãrii/dezvoltãrii competenţei de "a învãţa sã înveţi".
    c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învãţãrii, cu urmãtoarele criterii de performanţã:
    i. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activitãţilor de evaluare;
    ii. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor;
    iii. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unicã;
    iv. Promovarea autoevaluãrii şi interevaluãrii;
    v. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali;
    vi. Coordonarea elaborãrii portofoliului educaţional ca element central al evaluãrii învãţãrii.
    d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu urmãtoarele criterii de performanţã:
    i. Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduitã, atitudini, ambient - , pentru desfãşurarea activitãţilor în conformitate cu particularitãţile clasei de elevi;
    ii. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale;
    iii. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiatã a elevilor;
    iv. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bunã practicã.
    e) Domeniul Managementul carierei şi al dezvoltãrii personale, cu urmãtoarele criterii de performanţã:
    i. Participarea şi valorificarea competenţelor ştiinţifice, metodice dobândite prin participarea la programele de formare/perfecţionare;
    ii. Implicarea în organizarea activitãţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil;
    iii. Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal;
    iv. Dezvoltarea capacitãţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unitãţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerialã şi în cadrul comunitãţii;
    v. Manifestarea atitudinii morale şi civice, respectarea şi promovarea deontologiei profesionale.
    f) Domeniul Contribuţia la dezvoltarea instituţionalã şi promovarea unitãţii şcolare, cu urmãtoarele criterii de performanţã:
    i. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltãrii instituţionale;
    ii. Promovarea ofertei educaţionale;
    iii. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii;
    iv. Realizarea/participarea la programe/activitãţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesãnãtoase în mediul şcolar;
    v. Respectarea normelor, procedurilor de sãnãtate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activitãţi desfãşurate în cadrul unitãţii de învãţãmânt, precum şi a sarcinilor suplimentare;
    vi. Implicarea activã în crearea unei culturi a calitãţii la nivelul organizaţiei.
    (3) Pentru personalul didactic auxiliar se au în vedere domenii de evaluare şi criterii de performanţã specifice categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor prezentei metodologii.

    CAP. IV
    Procedura de evaluare anualã a personalului didactic şi didactic auxiliar

    ART. 8
    (1) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligaţia sã îşi completeze fişa de autoevaluare a activitãţii desfãşurate şi sã o depunã, împreunã cu raportul de autoevaluare a activitãţii, la secretariatul unitãţii de învãţãmânt, conform perioadei prevãzute în graficul din anexa 1 a prezentei metodologii.
    (2) Fişele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se valideazã în consiliul profesoral al unitãţii de învãţãmânt.
    (3) La solicitarea comisiilor metodice/compartimentelor funcţionale sau a consiliului de administraţie, dacã este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activitãţile care nu s-au desfãşurat în şcoalã şi nu existã, ca obligaţie, la portofoliul personal.
    ART. 9
    (1) Evaluarea activitãţii cadrelor didactice se realizeazã în cadrul şedinţelor de comisie metodicã, pe specialitãţi/arii curriculare conform graficului activitãţilor de evaluare prevãzut în anexa 1 a prezentei metodologii.
    (2) Evaluarea activitãţii personalului didactic auxiliar se realizeazã în cadrul şedinţelor/compartimentelor funcţionale în care acestea îşi desfãşoarã activitatea, conform graficului activitãţilor de evaluare prevãzute în anexa 1 la prezenta metodologie.
    (3) Fiecare comisie metodicã/compartiment completeazã rubrica de evaluare menţionatã în fişa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) şi înainteazã fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei consiliului de administraţie.
    ART. 10
    (1) La solicitarea directorului unitãţii de învãţãmânt se întruneşte consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fişei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar.
    (2) Consiliul de administraţie evalueazã activitatea pe baza fişelor de autoevaluare/evaluare şi acordã propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finalã se face în prezenţa cadrului didactic/didactic auxiliar în cauzã care argumenteazã, la solicitarea membrilor Consiliului de Administraţie acordarea punctajului la autoevaluare.
    (3) Consiliul de administraţie completeazã fişa de evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar şi stabileşte punctajul final de evaluare.
    (4) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile prezentei metodologii, este:
    - de la 100 pânã la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
    - de la 84,99 pânã la 71 de puncte, calificativul Bine;
    - de la 70,99 pânã la 61 de puncte, calificativul Satisfãcãtor;
    - sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfãcãtor.
    (5) În baza punctajului final acordat, consiliul de administraţie stabileşte calificativul anual pentru fiecare angajat în parte.
    (6) Hotãrârea consiliului de administraţie privind punctajul final şi calificativul anual al cadrelor didactice/didactice auxiliare se adoptã conform prevederilor art. 93 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 11
    (1) Calificativul anual şi punctajul corespunzãtor acordate de cãtre consiliul de administraţie sunt aduse la cunoştinţa fiecãrui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct, dacã acesta este prezent la şedinţa consiliului de administraţie.
    (2) Hotãrârea consiliului de administraţie cu punctajul şi calificativul acordat va fi comunicatã, în termen de 3 zile, prin secretariatul unitãţii de învãţãmânt, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finalã la şedinţa consiliului de administraţie.

    CAP. V
    Înregistrarea şi rezolvarea contestaţiilor

    ART. 12
    (1) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestaţie asupra punctajului/calificativului acordat de consiliul de administraţie, în conformitate cu graficul prevãzut în anexa 1, parte integrantã a prezentei metodologii.
    (2) Toate contestaţiile se înregistreazã la secretariatul unitãţii de învãţãmânt în 2 zile lucrãtoare de la expirarea termenului final de acordare şi comunicare a calificativului.
    ART. 13
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numitã prin decizia directorului şi este formatã din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de învãţãmânt, recunoscute pentru profesionalism şi probitate moralã, alese de consiliul profesoral - cu 2/3 din voturile valabil exprimate.
    (2) Din comisie nu pot sã facã parte persoanele care au depus contestaţie sau care au realizat evaluarea în consiliul de administraţie.
    (3) Contestaţiile înregistrate în termen legal se soluţioneazã de cãtre comisia de soluţionare a contestaţiilor, menţionatã la alin. 1, în cel mult 3 zile lucrãtoare de la expirarea termenului de depunere.
    ART. 14
    Hotãrârea comisiei de contestaţii este definitivã şi poate fi atacatã la instanţa de contencios administrativ competentã.
    ART. 15
    La solicitarea persoanei care a contestat punctajul şi/sau calificativul acordat, la lucrãrile comisiei de contestaţii participã şi reprezentantul organizaţiei sindicale din unitatea de învãţãmânt, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele şi poate solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 16
    Evaluarea anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din sistemul de apãrare, informaţii, ordine publicã şi securitate naţionalã se realizeazã pe baza prevederilor prezentei metodologii şi a normelor proprii.
    ART. 17
    Anexele de la nr. 1 la nr. 31 sunt parte integrantã a prezentei metodologii.
    ART. 18
    Prevederile prezentei metodologii intrã în vigoare începând cu anul şcolar 2011 - 2012.


    ANEXA 1
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

                      GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ TERMENE │ ACTIVITĂŢI │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│15 iunie - 15 august │Depunerea fişei de autoevaluare/evaluare şi a │
│ │raportului justificativ la secretariatul │
│ │unitãţii. │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│16 august - 20 august │Validarea de cãtre consiliul profesoral a │
│ │fişelor de autoevaluare/evaluare ale │
│ │personalului didactic şi didactic auxiliar. │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│20 august - 28 august │Evaluarea în comisii/compartimente │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Pânã la 31 august │Evaluare în consiliul de administraţie │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│În termen de 3 zile lucrãtoare │Comunicarea, prin secretariatul unitãţii de │
│de la data şedinţei consiliului│învãţãmânt, hotãrârii consiliului de │
│de administraţie de acordare a │administraţie cãtre toate cadrele didactice/ │
│calificativelor. │didactice auxiliare care nu au putut fi │
│ │prezente pentru evaluarea finalã, prin │
│ │secretariatul unitãţii de învãţãmânt. │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│În termen de 2 zile lucrãtoare │Depunerea contestaţiilor │
│de la expirarea termenului │ │
│final de acordare şi comunicare│ │
│a calificativului prevãzut la │ │
│art. 10, alin (2) din prezenta │ │
│Metodologie. │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│În termen de 3 zile lucrãtoare │Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea în │
│de la expirarea termenului de │scris a rezultatelor. │
│depunere a contestaţiilor. │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 2
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar


    ANTET

            FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII
                 CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE
                      DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


    Numãrul fişei postului: ................................
    Numele şi prenumele cadrului didactic: .................
    Specialitatea: .........................................
    Perioada evaluatã: .....................................
    Calificativul acordat: .................................┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────────────────────────┬──────────┐
│ Domenii ale │ Criterii de performanţã │Indica-│Punctaj│ Punctaj acordat │Validare │
│ evaluãrii │ │tori de│ maxim ├────────┬─────────┬────────┤consiliul │
│ │ │perfor-│ │Auto │Evaluare │Evaluare│profesoral│
│ │ │manţã │ │evaluare│comisie │CA │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1. Proiectarea│1.1 Respectarea programei şcolare, a │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │normelor de elaborare a documentelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare, precum şi adaptarea acesteia│ │ │ │ │ │ │
│ │la particularitãţile grupei/clasei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.2. Implicarea în activitãţile de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare a ofertei educaţionale la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul unitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.3 Folosirea TIC în activitatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.4 Proiectarea unor activitãţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare corelate cu obiectivele│ │ │ │ │ │ │
│ │curriculare, nevoile şi interesele │ │ │ │ │ │ │
│ │educabililor, planul managerial al │ │ │ │ │ │ │
│ │unitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2. Realizarea │2.1 Utilizarea unor strategii didactice │ │ │ │ │ │ │
│activitãţilor │care asigurã caracterul aplicativ al │ │ │ │ │ │ │
│didactice │învãţãrii şi formarea competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.2 Utilizarea eficientã a resurselor │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale din unitatea de învãţãmânt în │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea optimizãrii activitãţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │didactice-inclusiv resurse TIC. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.3 Diseminarea, evaluarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │valorizarea activitãţilor realizate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.4 Organizarea şi desfãşurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor extracurriculare, │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea la acţiuni de voluntariat. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.5 Formarea deprinderilor de studiu │ │ │ │ │ │ │
│ │individual şi în echipã în vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │formãrii/dezvoltãrii competenţei de │ │ │ │ │ │ │
│ │"a învãţa sã înveţi". │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 25 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│3. Evaluarea │3.1 Asigurarea transparenţei │ │ │ │ │ │ │
│rezultatelor │criteriilor, a procedurilor de evaluare │ │ │ │ │ │ │
│învãţãrii │şi a rezultatelor activitãţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.2 Aplicarea testelor predictive, │ │ │ │ │ │ │
│ │interpretarea şi comunicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultatelor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.3 Utilizarea diverselor instrumente de│ │ │ │ │ │ │
│ │evaluare, inclusiv a celor din banca de │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente de evaluare unicã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.4 Promovarea autoevaluãrii şi │ │ │ │ │ │ │
│ │interevaluãrii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.6 Evaluarea satisfacţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │beneficiarilor educaţionali. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.7 Coordonarea elaborãrii portofoliului│ │ │ │ │ │ │
│ │educaţional ca element central al │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluãrii rezultatelor învãţãrii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│4.Managementul│4.1 Stabilirea unui cadru adecvat │ │ │ │ │ │ │
│clasei de │(reguli de conduitã, atitudini, ambient)│ │ │ │ │ │ │
│elevi │pentru desfãşurarea activitãţilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │conformitate cu particularitãţile clasei│ │ │ │ │ │ │
│ │de elevi. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.2 Monitorizarea comportamentului │ │ │ │ │ │ │
│ │elevilor şi gestionarea situaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │conflictuale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea│ │ │ │ │ │ │
│ │diferenţiatã a elevilor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │exemplelor de bunã practicã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│5.Managementul│5.1 Valorificarea competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│ştiinţifice, didactice şi metodice │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltãrii │dobândite prin participarea la │ │ │ │ │ │ │
│personale │programele de formare continuã/ │ │ │ │ │ │ │
│ │perfecţionare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.2 Implicarea în organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor metodice la nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │comisiei/catedrei/responsabil. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.3 Realizarea/actualizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │portofoliului profesional şi dosarului │ │ │ │ │ │ │
│ │personal. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.4 Dezvoltarea capacitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi relaţionare în interiorul │ │ │ │ │ │ │
│ │şi în afara unitãţii (cu elevii, │ │ │ │ │ │ │
│ │personalul şcolii, echipa managerialã şi│ │ │ │ │ │ │
│ │cu beneficiarii din cadrul comunitãţii- │ │ │ │ │ │ │
│ │familiile elevilor). │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.5 Manifestarea atitudinii morale şi │ │ │ │ │ │ │
│ │civice (limbaj, ţinutã, respect, │ │ │ │ │ │ │
│ │comportament), respectarea şi promovarea│ │ │ │ │ │ │
│ │deontologiei profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 10 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│6. Contribuţia│6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│proiecte educaţionale în vederea │ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã│dezvoltãrii instituţionale. │ │ │ │ │ │ │
│şi la ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│promovarea │6.2 Promovarea ofertei educaţionale. │ │ │ │ │ │ │
│imaginii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│unitãţii │6.3 Promovarea imaginii şcolii în │ │ │ │ │ │ │
│şcolare │comunitate prin participarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultatele elevilor la olimpiade, │ │ │ │ │ │ │
│ │concursuri, competiţii, activitãţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare şi extraşcolare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │6.4 Realizarea/participarea la programe/│ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi de prevenire şi combatere a │ │ │ │ │ │ │
│ │violenţei şi comportamentelor │ │ │ │ │ │ │
│ │nesãnãtoase în mediul şcolar, familie şi│ │ │ │ │ │ │
│ │societate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │6.5 Respectarea normelor, procedurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │de sãnãtate şi securitate a muncii şi de│ │ │ │ │ │ │
│ │PSI şi ISU pentru toate tipurile de │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi desfãşurate în cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │unitãţii de învãţãmânt precum şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │sarcinilor suplimentare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │6.6 Implicarea activã în crearea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │culturi a calitãţii la nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │organizaţiei. │ │ 15 │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 100 │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘

       Data: Nume şi prenume: Semnãturi:
                          ● Cadru didactic evaluat:
                          ● Responsabil comisie:
                          ● Director:
                          ● Membrii CA:
    ANEXA 3
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar


    ANTET


                  FIŞA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC
                     ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

    În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul....., se încheie astãzi,........., prezenta fişã a postului:

    Numele si prenumele ..............
    Specialitatea: ...................
    Denumirea postului:...............
    Decizia de numire: ...............
    Încadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat
    Numãr de ore sarcini de serviciu: .....
    Numãr ore de predare: ............
    Profesor diriginte la clasa: .....

    Cerinţe:
    - studii: ...........................................
    .....................................................
    - studii specifice postului..........................
    - vechime ...........................................
    - grad didactic .....................................

    Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodica/catedra;
    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt;
    - de reprezentare a unitãţii şcolare la activitãţi/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca delegat.

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII - ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
    1.1. Analizarea curriculumului şcolar.
    1.2. Fundamentarea proiectãrii didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor.
    1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime.
    1.4. Elaborarea documentelor de proiectare.
    1.5. Proiectarea activitãţilor/experienţelor de învãţare care presupun utilizarea resurselor TIC.
    1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didacticã.
    1.7. Proiectarea activitãţii extracurriculare.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE
    2.1. Organizarea şi dirijarea activitãţilor de predare-învãţare.
    2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.
    2.3. Integrarea şi utilizarea TIC.
    2.4. Identificarea şi valorificarea posibilitãţilor de învãţare ale elevilor.
    2.5. Asigurarea formãrii competenţelor specifice disciplinei.
    2.6. Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ).

    3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
    3.1. Eficientizarea relaţiei profesor familie.
    3.2. Organizarea, coordonarea sau/şi implementarea activitãţilor extracurriculare.
    3.3. Implicarea partenerilor educaţionali-realizarea de parteneriate.

    4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII
    4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare.
    4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare.
    4.3. Aprecierea cantitativã şi calitativã a rezultatelor elevilor.
    4.4. Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluãrii.
    4.5. Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale al elevilor.

    5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
    5.1. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi.
    5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predã sau/şi este diriginte.
    5.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familie.
    5.4. Tratarea diferenţiatã a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice.
    5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare.

    6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
    6.2. Participarea la activitãţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice, manifestãri ştiinţifice etc.
    6.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor dobândite.

    7. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
    7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale.
    7.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unitãţii de învãţãmânt la nivelul comunitãţii locale.
    7.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale
    7.4. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.
    7.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.

    II. ALTE ATRIBUŢII
    În funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineascã si alte sarcini repartizate de angajator, precum şi sã respecte normele, procedurile de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________

    Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedrã şi ale altor comisii funcţionale din şcoalã sunt prevãzute în prezenta fişã (dacã este cazul).

    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzãtor atrage dupã sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.


                      Director,
              (nume, semnãturã, ştampilã)


                              Semnãtura titularului de luare la cunoştinţã:
                                 ......................................


    Data: ..................    ANEXA 4
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET


           FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
             CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIILE DE BIBLIOTECAR,
             DOCUMENTARIST, REDACTOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


    Numãrul fişei postului: ................................
    Numele şi prenumele titularului: .......................
    Perioada evaluatã: .....................................
    Calificativul acordat: .................................
┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ Domenii ale │ Criterii de performanţã │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare │
│ evaluãrii │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul │
│ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral│
│ │ │manţã │ │ │ment │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1. Proiectarea│1.1. Respectarea normelor │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │biblioteconomice în vigoare recomandate │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru funcţionarea bibliotecii şcolare.│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.2. Respectarea procedurilor existente │ │ │ │ │ │ │
│ │la nivelul unitãţii cu privire la: │ │ │ │ │ │ │
│ │● efectuarea operaţiilor în documentele │ │ │ │ │ │ │
│ │de evidenţã (RFM, RI, Fişele de │ │ │ │ │ │ │
│ │evidenţã, Fişe de cititor); │ │ │ │ │ │ │
│ │● transmiterea informaţiilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │interiorul şi exteriorul unitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.3. Realizarea planificãrii │ │ │ │ │ │ │
│ │calendaristice a activitãţii bibliotecii│ │ │ │ │ │ │
│ │în concordanţã cu structura anului │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolar şi adaptatã la particularitãţile │ │ │ │ │ │ │
│ │unitãţii şcolare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.4 Proiectarea anumitor activitãţi de │ │ │ │ │ │ │
│ │iniţiere şi valorizare a dimensiunii │ │ │ │ │ │ │
│ │educative a TIC în cadrul bibliotecii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.5 Elaborarea de instrumente de │ │ │ │ │ │ │
│ │planificare pe tipuri de activitãţi: │ │ │ │ │ │ │
│ │pedagogice, culturale, de comunicare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │de gestionare a bibliotecii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2. Realizarea │2.1 Organizarea resurselor bibliotecii │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │în vederea punerii lor la dispoziţia │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizatorilor în cadrul activitãţilor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.2 Realizarea completã/corectã/legalã a│ │ │ │ │ │ │
│ │operaţiilor biblioteconomice (catalogare│ │ │ │ │ │ │
│ │clasificare/indexare, depozitare, │ │ │ │ │ │ │
│ │evidenţã, împrumut, inventariere, │ │ │ │ │ │ │
│ │casare) prin colaborare cu alte │ │ │ │ │ │ │
│ │compartimente. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.3 Gestionarea prin securitate şi bunã │ │ │ │ │ │ │
│ │pãstrare a dotãrii şi colecţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │bibliotecii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.4 Organizarea de expoziţii, vizite şi │ │ │ │ │ │ │
│ │întâlniri tematice, ateliere de creaţie │ │ │ │ │ │ │
│ │privind promovarea ofertei bibliotecii │ │ │ │ │ │ │
│ │în comunitate şi atragerea cititorilor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.5 Adaptarea la complexitatea muncii pe│ │ │ │ │ │ │
│ │baza nivelului de concepţie, de analizã │ │ │ │ │ │ │
│ │şi sintezã a activitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│3. Comunicare │3.1 Asigurarea unei bune comunicãri şi │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│relaţionãri la nivel intern (cu elevii, │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrele didactice, didactic-auxiliare). │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.2 Comunicarea eficientã cu │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizatorii externi (pãrinţi, │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitate) şi parteneri. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.3 Atragerea elevilor cãtre │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţile bibliotecii şi stimularea │ │ │ │ │ │ │
│ │lecturii (numãr fişe de cititor). │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.4 Consolidarea relaţiei dintre şcoalã │ │ │ │ │ │ │
│ │şi comunitate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.5 Colaborarea cu instituţii de culturã│ │ │ │ │ │ │
│ │şi educaţie în vederea realizãrii unor │ │ │ │ │ │ │
│ │proiecte cu caracter cultural şi │ │ │ │ │ │ │
│ │educativ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│4.Managementul│4.1 Analiza nivelului şi stadiului │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│propriei pregãtiri profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltãrii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│personale │4.2 Participarea permanentã la cercuri │ │ │ │ │ │ │
│ │şi activitãţi metodice la nivel local/ │ │ │ │ │ │ │
│ │judeţean/naţional. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.3 Participarea la programe de formare │ │ │ │ │ │ │
│ │în vederea dezvoltãrii profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│5. Contribuţia│5.1 Realizarea integralã şi la timp a │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│atribuţiilor stabilite prin fişa │ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã│postului. │ │ │ │ │ │ │
│şi la ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│promovarea │5.2 Respectarea Regulamentului de │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │organizare şi funcţionare a bibliotecii │ │ │ │ │ │ │
│şcolii │şcolare şi a Regulamentului intern al │ │ │ │ │ │ │
│ │bibliotecii şcolare, respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │normelor de conservare şi securitate a │ │ │ │ │ │ │
│ │colecţiilor, a normelor şi procedurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │de sãnãtate şi securitate a muncii, │ │ │ │ │ │ │
│ │PSI şi ISU. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.3 Promovarea valorilor culturale │ │ │ │ │ │ │
│ │româneşti prin realizarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriate educative naţionale şi │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.4 Iniţiative personale privind │ │ │ │ │ │ │
│ │stimularea donaţiilor şi obţinerea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │sponsorizãri în scopul dezvoltãrii │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor bibliotecii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.5 Utilizarea raţionalã şi eficientã a │ │ │ │ │ │ │
│ │alocaţiilor bugetare pentru achiziţii, │ │ │ │ │ │ │
│ │abonamente. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│Total │ │ │ 100 │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘


                     Data: Nume şi prenume: Semnãturi:
                                              ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
                                              ● Responsabil compartiment:
                                              ● Director:
                                              ● Membrii CA:
    ANEXA 5
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

           FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
                    DE BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR

    În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul......, se încheie astãzi,.........., prezenta fişã a postului:

    Numele şi prenumele ........................
    Specialitatea: .............................
    Denumirea postului:...............
    Decizia de numire: ....................
    Încadrarea:.................................

    Cerinţe:
    - studii:
    ..................................................................
    ..................................................................
    - studii specifice postului.......................................
    - vechime.........................................................

    Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt;
    - de reprezentare a unitãţii şcolare.

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
    1.1. Elaborarea documentelor de planificare şi de organizare a activitãţii de bibliotecã în concordanţã cu:
    a) activitatea şcolarã anualã;
    b) R.O.I. si proceduri elaborate la nivelul unitãţii;
    c) planul managerial al unitãţii;
    d) specificul şi particularitãţile unitãţii şcolare.
    1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.
    1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
    2.1. Organizarea serviciilor de informare şi documentare.
    2.2. Gestionarea raţionalã şi eficientã a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp.
    2.3. Acordarea de consultanţã beneficiarilor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).

    3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
    3.1. Comunicarea şi relaţionarea la nivel intern (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).
    3.2. Comunicarea şi relaţionarea la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitate, parteneri sociali).
    3.3. Monitorizarea şi rezolvarea situaţiilor conflictuale.

    4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregãtiri profesionale.
    4.2. Formarea profesionala şi dezvoltarea în carierã.
    4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor dobândite.

    5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
    5.1. Promovarea ofertei bibliotecii în rândul elevilor, comunitãţii educative şi comunitãţii locale.
    5.2. Valorizarea culturalã a patrimoniului bibliotecii şcolare, al şcolii şi comunitãţii locale. prin dezvoltarea de proiecte şi parteneriate.
    5.3. Educarea elevilor în vederea dezvoltãrii unei atitudini civice şi a promovãrii deschiderii spre lumea contemporanã.

    II. ALTE ATRIBUŢII
    În funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineascã şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi sã respecte normele, procedurile de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________

    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dupã sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.

            Director,
    (nume, semnãturã, ştampilã)

                       Semnãtura titularului de luare la cunoştinţã:
                              ..........................

    Data: .............


    ANEXA 6
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

           FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
             CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE INFORMATICIAN

    Numãrul fişei postului: .........................
    Numele şi prenumele titularului: ................
    Perioada evaluatã: ..............................
    Calificativul acordat: ..........................
┌───────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ Domenii │ Criterii de performanţã │Indicatori│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare │
│ ale evaluãrii │ │ de │ maxim │ auto- │evaluare│evaluare│consiliul│
│ │ │ perfor- │ │evaluare│compar- │ CA │ profe- │
│ │ │ manţã │ │ │timent │ │ soral │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1.Proiectarea │1.1 Gestionarea şi verificarea │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │permanentã a stãrii de funcţio-│ │ │ │ │ │ │
│ │nare a echipamentelor de calcul│ │ │ │ │ │ │
│ │din dotare şi asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizãrii în bune condiţii a │ │ │ │ │ │ │
│ │acesteia. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │1.2 Întreţinerea şi adminis- │ │ │ │ │ │ │
│ │trarea reţelei INTERNET a │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │1.3 Implicarea în activitãţile │ │ │ │ │ │ │
│ │de proiectare a ofertei educa- │ │ │ │ │ │ │
│ │ţionale la nivelul unitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │1.4 Participarea la activitãţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare corelate cu │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivele curriculare extrase│ │ │ │ │ │ │
│ │din planul managerial al │ │ │ │ │ │ │
│ │unitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2. Realizarea │2.1 Asigurarea asistenţei │ │ │ │ │ │ │
│activitãţilor │tehnice profesorilor de altã │ │ │ │ │ │ │
│didactice │specialitate decât informaticã │ │ │ │ │ │ │
│ │în timpul orelor desfãşurate în│ │ │ │ │ │ │
│ │laboratorul AEL sau în oricare │ │ │ │ │ │ │
│ │alt laborator de informaticã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │2.2 Utilizeazã şi gestioneazã │ │ │ │ │ │ │
│ │eficient resursele puse la │ │ │ │ │ │ │
│ │dispoziţia postului: bibliotecã│ │ │ │ │ │ │
│ │de software şi documentaţii, │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente de tehnicã de │ │ │ │ │ │ │
│ │calcul şi auxiliare, etc. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │2.3 Participarea la activitãţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare, precum si │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea la acţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ │voluntariat. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│3.Comunicare şi│3.1 Dezvoltarea capacitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│relaţionare │comunicare şi relaţionare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │elevii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.2 Dezvoltarea capacitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi relaţionare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │personalul şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.3 Dezvoltarea capacitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi relaţionare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │echipa managerialã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.4 Dezvoltarea capacitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi relaţionare în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul comunitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.5 Relaţionarea cu firmele │ │ │ │ │ │ │
│ │producãtoare de softuri, de │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente de calcul, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │firmele care asigurã service-ul│ │ │ │ │ │ │
│ │echipamentelor de calcul, │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţionarea cu providerul de │ │ │ │ │ │ │
│ │INTERNET. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│4. Managementul│4.1 Valorificarea competenţelor│ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al │ştiinţifice, dobândite prin │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltãrii │participarea la programele de │ │ │ │ │ │ │
│personale │formare/perfecţionare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │4.2 Implicarea în organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor metodice la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul comisiei/catedrei de │ │ │ │ │ │ │
│ │informaticã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │4.3 Realizarea/actualizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │portofoliului şi dosarului │ │ │ │ │ │ │
│ │personal. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │4.4 Manifestarea atitudinii │ │ │ │ │ │ │
│ │morale şi civice (limbaj, │ │ │ │ │ │ │
│ │ţinutã, respect, comportament),│ │ │ │ │ │ │
│ │respectarea şi promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │deontologiei profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│5. Contribuţia │5.1 Dezvoltarea de parteneriate│ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea │şi proiecte educaţionale în │ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã │vederea dezvoltãrii │ │ │ │ │ │ │
│şi la │instituţionale. │ │ │ │ │ │ │
│promovarea ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│imaginii │5.2 Promovarea ofertei │ │ │ │ │ │ │
│unitãţii │educaţionale. │ │ │ │ │ │ │
│şcolare ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │5.3 Realizarea/participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │programe/activitãţi de preve- │ │ │ │ │ │ │
│ │nire şi combatere a violenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │şi comportamentelor nesãnãtoase│ │ │ │ │ │ │
│ │în mediul şcolar. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │5.4 Respectarea normelor, │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor de sãnãtate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate a muncii, de PSI şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ISU pentru toate tipurile de │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi desfãşurate în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul unitãţii de învãţãmânt │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi a sarcinilor │ │ │ │ │ │ │
│ │suplimentare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │5.5 Implicarea activã în │ │ │ │ │ │ │
│ │crearea unei culturi a cali- │ │ │ │ │ │ │
│ │tãţii la nivelul organizaţiei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

    Data: Nume şi prenume: Semnãturi:
               ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
               ● Responsabil compartiment:
               ● Director:
               ● Membrii CA:
    ANEXA 7
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

                 FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL
                   DIDACTIC AUXILIAR DE INFORMATICIAN

    În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul........, se încheie astãzi,................., prezenta fişã a postului:

    Numele şi prenumele ........................
    Specialitatea: .............................
    Denumirea postului: ...............
    Decizia de numire: ....................
    Încadrarea:.................................

    Cerinţe:
    - studii:
   ...................................................................
   ...................................................................
    - studii specifice postului.......................................
    - vechime.........................................................

    Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt;
    - de reprezentare a unitãţii şcolare.

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
    1.1.Analizarea softurilor educaţionale.
    1.2. Întreţinerea şi administrarea reţelei INTERNET a şcolii.
    1.3. Elaborarea documentelor de proiectare.
    1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didacticã.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE
    2.1. Asigurarea asistenţei tehnice tuturor profesorilor şcolii.
    2.2. Organizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul şi a soft-urilor necesare activitãţilor de predare-învãţare.
    2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate.

    3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
    3.1. Implicarea/participarea la realizarea activitãţilor extracurriculare.
    3.2. Implicarea partenerilor educaţionali, realizarea de parteneriate.

    4. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
    4.1. Dezvoltarea capacitãţii de comunicare şi relaţionare cu elevii.
    4.2. Dezvoltarea capacitãţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii.
    4.3. Dezvoltarea capacitãţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerialã.
    4.4. Dezvoltarea capacitãţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunitãţii.
    4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul şi în afara unitãţii şcolare.

    5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
    5.2. Participarea la activitãţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare, manifestãri ştiinţifice etc.
    5.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor dobândite.

    6.CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
    6.1. Implicarea în realizarea acţiunilor de promovare a ofertei educaţionale.
    6.2.Promovarea sistemului de valori al unitãţii la nivelul comunitãţii.
    6.3.Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
    6.4.Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
    6.5.Organizarea activitãţilor privind respectarea normelor, procedurilor de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activitãţile desfãşurate în laborator.

    II. ALTE ATRIBUŢII
    În funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineascã şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii:
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________

    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzãtor atrage dupã sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.

             Director,
    (nume, semnãturã, ştampilã)

                Semnãtura titularului de luare la cunoştinţã:
                        .........................

    Data: .............


    ANEXA 8
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

           FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
               CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE LABORANT

    Numãrul fişei postului: ................................
    Numele şi prenumele titularului: .......................
    Perioada evaluatã: .....................................
    Calificativul acordat: .................................
┌───────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ Domenii │ Criterii de performanţã │Indicatori│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare │
│ ale evaluãrii │ │ de │ maxim │ auto- │evaluare│evaluare│consiliul│
│ │ │ perfor- │ │evaluare│compar- │ CA │ profe- │
│ │ │ manţã │ │ │timent │ │ soral │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1. Proiectarea │1.1 Corelarea activitãţii cu │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │programa şcolarã şi cu normele │ │ │ │ │ │ │
│ │de elaborare a documentelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │1.2 Implicarea în activitãţile │ │ │ │ │ │ │
│ │de proiectare a ofertei educa- │ │ │ │ │ │ │
│ │ţionale la nivelul unitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │1.3 Folosirea TIC în activi- │ │ │ │ │ │ │
│ │tatea de proiectare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │1.4 Proiectarea de activitãţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare corelate cu │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivele curriculare extrase│ │ │ │ │ │ │
│ │din planul managerial al │ │ │ │ │ │ │
│ │unitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2. Realizarea │2.1 Realizarea unor experimente│ │ │ │ │ │ │
│activitãţilor │didactice care asigurã │ │ │ │ │ │ │
│didactice │caracterul aplicativ al │ │ │ │ │ │ │
│ │învãţãrii şi formarea │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor specifice. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │2.2 Utilizarea eficientã a │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor materiale din │ │ │ │ │ │ │
│ │unitatea de învãţãmânt în │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea optimizãrii activi- │ │ │ │ │ │ │
│ │tãţilor didactice inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│ │resurse TIC. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │2.3 Participarea la activitãţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare, precum şi │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea la acţiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ │voluntariat. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│3. Comunicare │3.1 Dezvoltarea capacitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare │comunicare şi relaţionare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │elevii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.2 Dezvoltarea capacitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi relaţionare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │personalul şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.3 Dezvoltarea capacitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi relaţionare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │echipa managerialã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.4 Dezvoltarea capacitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi relaţionare în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul comunitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.5 Relaţionarea cu firmele │ │ │ │ │ │ │
│ │producãtoare de resurse │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale necesare laboratoa- │ │ │ │ │ │ │
│ │relor de specialitate şi cu │ │ │ │ │ │ │
│ │firmele care asigurã service-ul│ │ │ │ │ │ │
│ │dispozitivelor din dotare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│4. Managementul│4.1 Valorificarea competenţelor│ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al │ştiinţifice, dobândite prin │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltãrii │participarea la programele de │ │ │ │ │ │ │
│personale │formare/perfecţionare │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │4.2 Implicarea în organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor metodice la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul comisiei/catedrei/ │ │ │ │ │ │ │
│ │responsabil │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │4.3 Realizarea/actualizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │portofoliului şi dosarului │ │ │ │ │ │ │
│ │personal │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │4.4 Manifestarea atitudinii │ │ │ │ │ │ │
│ │morale şi civice (limbaj, │ │ │ │ │ │ │
│ │ţinutã, respect, comportament),│ │ │ │ │ │ │
│ │respectarea şi promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │deontologiei profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│5. Contribuţia │5.1 Dezvoltarea de parteneriate│ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea │şi proiecte educaţionale în │ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã │vederea dezvoltãrii │ │ │ │ │ │ │
│şi la │instituţionale. │ │ │ │ │ │ │
│promovarea ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│imaginii │5.2 Promovarea ofertei │ │ │ │ │ │ │
│unitãţii │educaţionale. │ │ │ │ │ │ │
│şcolare ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │5.3 Realizarea/participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │programe/activitãţi de preve- │ │ │ │ │ │ │
│ │nire şi combatere a violenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │şi comportamentelor nesãnãtoase│ │ │ │ │ │ │
│ │în mediul şcolar. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │5.4 Respectarea normelor, │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor de sãnãtate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate a muncii, de PSI şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ISU pentru toate tipurile de │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi desfãşurate în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul unitãţii de învãţãmânt │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi a sarcinilor │ │ │ │ │ │ │
│ │suplimentare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │5.5 Implicarea activã în │ │ │ │ │ │ │
│ │crearea unei culturi a │ │ │ │ │ │ │
│ │calitãţii la nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │organizaţiei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘


    Data: Nume şi prenume: Semnãturi:
                  ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
                  ● Responsabil compartiment:
                  ● Director:
                  ● Membrii CA:
    ANEXA 9
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

                    FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL
                        DIDACTIC AUXILIAR DE LABORANT

    În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul........, se încheie astãzi,................., prezenta fişã a postului:

    Numele şi prenumele ..........................
    Specialitatea: ...............................
    Denumirea postului:...............
    Decizia de numire: ....................
    Încadrarea:...................................

    Cerinţe:
    - studii:
    ..................................................................
    ..................................................................
    - studii specifice postului.......................................
    - vechime.........................................................

    Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt;
    - de reprezentare a unitãţii şcolare.

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
    1.1. Analizarea curriculumului şcolar.
    1.2. Elaborarea documentelor de proiectare.
    1.3.Proiectarea activitãţilor/experienţelor de învãţare care presupun utilizarea resurselor TIC.
    1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didacticã.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE
    2.1. Organizarea mijloacelor necesare activitãţilor de predare-învãţare.
    2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.
    2.3. Integrarea şi utilizarea TIC.

    3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
    3.1. Implicarea/participarea la realizarea activitãţilor extracurriculare.
    3. 2. Implicarea partenerilor educaţionali, realizarea de parteneriate.

    4. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
    4.1.Dezvoltarea capacitãţii de comunicare şi relaţionare cu elevii.
    4.2.Dezvoltarea capacitãţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii.
    4.3.Dezvoltarea capacitãţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerialã.
    4.4.Dezvoltarea capacitãţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunitãţii.
    4.5.Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul şi în afara unitãţii şcolare.

    5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
    5.2. Participarea la activitãţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare, manifestãri ştiinţifice etc.
    5.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor dobândite.

    6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
    6.1. Implicarea în realizarea acţiunilor de promovare a ofertei educaţionale.
    6.2. Promovarea sistemului de valori al unitãţii la nivelul comunitãţii.
    6.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
    6.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
    6.5. Organizarea activitãţilor privind respectarea normelor, procedurilor de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activitãţile desfãşurate în laborator.

    II. ALTE ATRIBUŢII
    În funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineascã şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii:
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________

    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzãtor atrage dupã sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.

              Director,
    (nume, semnãturã, ştampilã)

                     Semnãtura titularului de luare la cunoştinţã:
                             ...........................

    Data: .............


    ANEXA 10
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

         FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
            CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE TEHNICIAN

    Numãrul fişei postului: ......................
    Numele şi prenumele titularului: .............
    Perioada evaluatã: ...........................
    Calificativul acordat: .......................
┌───────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ Domenii │ Criterii de performanţã │Indicatori│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare │
│ ale evaluãrii │ │ de │ maxim │ auto- │evaluare│evaluare│consiliul│
│ │ │ perfor- │ │evaluare│compar- │ CA │ profe- │
│ │ │ manţã │ │ │timent │ │ soral │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1. Proiectarea │1.1. Corelarea activitãţii │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │tehnicianului cu activitãţile │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │1.2. Realizarea planului │ │ │ │ │ │ │
│ │managerial specific postului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │1.3. Aplicarea reglementãrilor │ │ │ │ │ │ │
│ │legale în vigoare la locul de │ │ │ │ │ │ │
│ │muncã şi în activitãţile │ │ │ │ │ │ │
│ │realizate cu elevii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2. Realizarea │2.1. Îndeplinirea sarcinilor de│ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │serviciu prevãzute de fişa │ │ │ │ │ │ │
│ │postului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │2.2. Utilizarea raţionalã şi │ │ │ │ │ │ │
│ │eficientã a resurselor │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale, financiare, informa-│ │ │ │ │ │ │
│ │ţionale şi de timp. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │2.3. Formarea/dezvoltarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │elevi a unor deprinderi şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │unor abilitãţi specifice │ │ │ │ │ │ │
│ │calificãrii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│3. Comunicarea │3.1. Capacitatea de a face │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionarea│echipã cu cadrele didactice şi │ │ │ │ │ │ │
│ │cu ceilalţi angajaţi ai şcolii.│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.2.Realizarea comunicãrii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │elevii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.3.Realizarea comunicãrii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │conducerea. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.4. Monitorizarea situaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │conflictuale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│4. Managementul│4.1. Identificarea nevoilor │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al │proprii de dezvoltare. │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltãrii ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│personale │4.2. Participarea la stagii de │ │ │ │ │ │ │
│ │formare/cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│ │perfecţionare etc. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │4.3. Aplicarea cunoştinţelor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │abilitãţilor/competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│5. Contribuţia │5.1. Promovarea unei atitudini │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea │proactive faţã de activitãţile │ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│şi la ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│promovarea │5.2. Promovarea în comunitate │ │ │ │ │ │ │
│imaginii şcolii│a activitãţii instituţiei, │ │ │ │ │ │ │
│ │participând la programe şi │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │5.3. Realizarea activitãţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │în conformitate cu politica │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţionalã a şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │5.4. Respectarea şi aplicarea │ │ 15 │ │ │ │ │
│ │regulilor şcolii. │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 100 │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘


    Data: Nume şi prenume: Semnãturi:
                ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
                ● Responsabil compartiment:
                ● Director:
                ● Membrii CA:
    ANEXA 11
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

                  FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL
                     DIDACTIC AUXILIAR DE TEHNICIAN

    În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul........, se încheie astãzi,................., prezenta fişã a postului:

    Numele şi prenumele ..........................
    Specialitatea: ...............................
    Denumirea postului:...............
    Decizia de numire: ....................
    Încadrarea:...................................

    Cerinţe:
    - studii:
    ..................................................................
    ..................................................................
    - studii specifice postului.......................................
    - vechime.........................................................

    Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt;
    - de reprezentare a unitãţii şcolare.

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
    1.1. Corelarea conţinutului activitãţii cu obiectivele generale ale instituţiei.
    1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.
    1.3. Aplicarea reglementãrilor legale în vigoare.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
    2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.
    2.2. Utilizarea raţionalã şi eficientã a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp.
    2.3. Contribuţii la dezvoltarea personalitãţii elevului.

    3. COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA
    3.1.Capacitatea de a se integra, a lucra în echipã.
    3.2. Realizarea comunicãrii şcoalã - familie, şcoalã - comunitate şcolarã/comunitate socialã.
    3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale.

    4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
    4.2. Participarea la activitãţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.
    4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor dobândite.

    5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
    5.1.Promovarea unei atitudini proactive faţã de activitãţile şcolii.
    5.2.Promovarea în comunitate a activitãţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate.
    5.3.Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.

    II. ALTE ATRIBUŢII
    În funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineascã şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi sã respecte normele, procedurile de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________

    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dupã sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.

             Director,
    (nume, semnãturã, ştampilã)

                  Semnãtura titularului de luare la cunoştinţã:
                          ..........................

    Data: ............


    ANEXA 12
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

                   FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
                         STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL
                         PENTRU FUNCŢIA DE PEDAGOG ŞCOLAR

    Numãrul fişei postului: .....................
    Numele şi prenumele titularului: ............
    Perioada evaluatã: ..........................
    Calificativul acordat: ......................
┌───────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ Domenii │ Criterii de performanţã │Indicatori│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare │
│ ale evaluãrii │ │ de │ maxim │ auto- │evaluare│evaluare│consiliul│
│ │ │ perfor- │ │evaluare│compar- │ CA │ profe- │
│ │ │ manţã │ │ │timent │ │ soral │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1. Proiectarea │1.1. Corelarea conţinutului │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │activitãţii de pedagog şcolar │ │ │ │ │ │ │
│ │cu obiectivele generale ale │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţiei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │1.2. Realizarea planului │ │ │ │ │ │ │
│ │managerial al pedagogului │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolar. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │1.3. Aplicarea reglementãrilor │ │ │ │ │ │ │
│ │legale în vigoare ce au în │ │ │ │ │ │ │
│ │vedere activitatea pedagogului │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolar. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2. Realizarea │2.1. Îndeplinirea sarcinilor │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │de serviciu specifice postului.│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │2.2. Utilizarea raţionalã şi │ │ │ │ │ │ │
│ │eficientã a resurselor │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale, financiare, │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţionale şi de timp. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │2.3. Contribuţii la dezvoltarea│ │ │ │ │ │ │
│ │personalitãţii elevului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│3. Comunicare │3.1.Capacitatea de a se │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare │integra/lucra în echipã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.2. Realizarea comunicãrii │ │ │ │ │ │ │
│ │cu elevii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.3. Realizarea comunicãrii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │factorii de rãspundere din │ │ │ │ │ │ │
│ │şcoalã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.4.. Realizarea comunicãrii cu│ │ │ │ │ │ │
│ │familia. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │3.5. Monitorizarea situaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │conflictuale din cãmin. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│4. Managementul│4.1. Identificarea nevoilor │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al │proprii de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltãrii ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│personale │4.2. Participarea la stagii de │ │ │ │ │ │ │
│ │formare/cursuri de perfec- │ │ │ │ │ │ │
│ │ţionare etc. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │4.3. Aplicarea cunoştinţelor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │abilitãţilor/competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│5. Contribuţia │5.1. Manifestarea unei │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea │atitudini proactive în legãturã│ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã │cu activitãţile specifice │ │ │ │ │ │ │
│şi promovarea │cãminului. │ │ │ │ │ │ │
│imaginii ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│şcolii │5.2.Promovarea în comunitate │ │ │ │ │ │ │
│ │a activitãţii instituţiei, │ │ │ │ │ │ │
│ │participând la programe şi │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriate/pregãtind parti- │ │ │ │ │ │ │
│ │ciparea elevilor la programe/ │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │5.3. Realizarea unui climat de │ │ │ │ │ │ │
│ │disciplinã şi de siguranţã în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul cãminului de elevi. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 100 │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

    Data: Nume şi prenume: Semnãturi:
                 ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
                 ● Responsabil compartiment:
                 ● Director:
                 ● Membrii CA:
    ANEXA 13
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

              FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
                                 PEDAGOG ŞCOLAR

    În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul ....., se încheie astãzi, ......., prezenta fişã a postului:

    Numele şi prenumele ...................
    Specialitatea: ........................
    Denumirea postului: ...................
    Decizia de numire: ....................
    Încadrarea: ...........................

    Cerinţe:
    - studii:
    ............................................................
    ............................................................
    - studii specifice postului ................................
    vechime ....................................................

    Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt;
    - de reprezentare a unitãţii şcolare

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
    1.1. Corelarea conţinutului activitãţii cu obiectivele generale ale instituţiei.
    1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.
    1.3. Aplicarea reglementãrilor legale în vigoare.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
    2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.
    2.2. Utilizarea raţionalã şi eficientã a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp.
    2.3. Contribuţii la dezvoltarea personalitãţii elevului.

    3. COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA
    3.1. Capacitatea de a se integra, de a lucra în echipã.
    3.2. Realizarea comunicãrii şcoalã - familie, şcoalã - comunitate şcolarã/comunitate socialã.
    3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale.

    4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
    4.2. Participarea la activitãţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.
    4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor dobândite.

    5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
    5.1. Promovarea unei atitudini proactive faţã de activitãţile şcolii.
    5.2. Promovarea în comunitate a activitãţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate.
    5.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.

    II. ALTE ATRIBUŢII
    În funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineascã şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi sã respecte normele, procedurile de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________

    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dupã sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.

             Director,
     (nume, semnãturã, ştampilã)

                  Semnãtura titularului de luare la cunoştinţã:
                  .............................................

    Data: ..................


    ANEXA 14
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

            FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
               CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE INSTRUCTOR
                          DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ

    Numãrul fişei postului: ................................
    Numele şi prenumele titularului: .......................
    Perioada evaluatã: .....................................
    Calificativul acordat: .................................┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ Domenii ale │ Criterii de performanţã │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare │
│ evaluãrii │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul │
│ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral│
│ │ │manţã │ │ │ ment │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1. Proiectarea│1.1. Corelarea conţinutului activitãţii │ │ │ │ │ │ │
│activitãţilor │cu planul managerial al directorului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.2. Realizarea planului anual şi │ │ │ │ │ │ │
│ │semestrial de activitãţi extraşcolare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.3. Aplicarea reglementãrilor legale în│ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.1. Realizarea activitãţilor extra- │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolare propuse. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2. Realizarea │2.2. Utilizarea raţionalã şi eficientã a│ │ │ │ │ │ │
│activitãţilor │resurselor materiale, financiare, │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţionale şi de timp. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.3. Asigurarea unui climat propice │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltãrii personale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.4. Realizarea activitãţilor respectând│ │ │ │ │ │ │
│ │principiul egalitãţii de şanse . │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.5. Contribuţii la dezvoltarea persona-│ │ │ │ │ │ │
│ │litãţii elevului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│3. Comunicarea│3.1.Capacitatea de a lucra în echipã. │ │ │ │ │ │ │
│ şi ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│relaţionarea │3.2. Realizarea comunicãrii cu elevii, │ │ │ │ │ │ │
│ │cu cadrele didactice, cu conducerea │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.3. Menţinerea relaţiilor cu diferiţi │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneri din comunitatea localã │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.4. Monitorizarea situaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │conflictuale │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ 20 │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│4.Managementul│4.1.Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│dezvoltare. │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltãrii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│personale │4.2. Participarea la activitãţi metodice│ │ │ │ │ │ │
│ │stagii de formare/cursuri de │ │ │ │ │ │ │
│ │perfecţionare etc. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.3. Aplicarea cunoştinţelor/ │ │ │ │ │ │ │
│ │abilitãţilor/competenţelor dobândite. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ 15 │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│5. Contribuţia│5.1. Formarea la elevi a unei atitudini │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│proactive faţã de activitãţile şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ şi la │5.2. Promovarea în comunitate a │ │ │ │ │ │ │
│promovarea │activitãţii instituţiei, participând la │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │programe şi parteneriate. │ │ │ │ │ │ │
│şcolii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.3. Contribuţia la îmbunãtãţirea/ │ │ │ │ │ │ │
│ │consolidarea imaginii şcolii în │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitate │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.4. Facilitarea procesului de │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoaştere, înţelegere, însuşire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │respectare a regulilor sociale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘


    Data: Nume şi prenume: Semnãturi:
                   ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
                   ● Responsabil compartiment:
                   ● Director:
                   ● Membrii CA:
    ANEXA 15
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET


           FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
                     INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ

    Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul ......, se încheie astãzi, ........., prezenta fişã a postului:

    Numele şi prenumele ...................
    Specialitatea: ........................
    Denumirea postului: ...................
    Decizia de numire: ....................
    Încadrarea: ...........................

    Cerinţe:
    - studii:
    ..................................................................
    ..................................................................
    - studii specifice postului ......................................
    - vechime ........................................................

    Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt;
    - de reprezentare a unitãţii şcolare

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
    1.1. Corelarea conţinutului activitãţii cu obiectivele generale ale instituţiei.
    1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.
    1.3. Aplicarea reglementãrilor legale în vigoare.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
    2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.
    2.2. Utilizarea raţionalã şi eficientã a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp.
    2.3. Contribuţii la dezvoltarea personalitãţii elevului.

    3. COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA
    3.1. Capacitatea de a se integra/ lucra în echipã.
    3.2. Realizarea comunicãrii şcoalã - familie, şcoalã - comunitate şcolarã, comunitate socialã.
    3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale.

    4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
    4.2. Participarea la activitãţi metodice, stagii de formare/ cursuri de perfecţionare etc.
    4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor dobândite.

    5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
    5.1. Promovarea unei atitudini proactive faţã de activitãţile şcolii.
    5.2. Promovarea în comunitate a activitãţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate.
    5.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.

    II. ALTE ATRIBUŢII.

    In funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineascã şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi sã respecte normele, procedurile de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________

    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dupã sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.

             Director,
    (nume, semnãturã, ştampilã)

               Semnãtura titularului de luare la cunoştinţã:
               .............................................

    Data: ..................


    ANEXA 16
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

           FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
            CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE ASISTENT SOCIAL

    Numãrul fişei postului: ................................
    Numele şi prenumele titularului: .......................
    Perioada evaluatã: .....................................
    Calificativul acordat: .................................
┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ Domenii ale │ Criterii de performanţã │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare │
│ evaluãrii │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul │
│ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral│
│ │ │manţã │ │ │ ment │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1. Proiectarea│1.1.Programarea activitãţii de asistenţã│ │ │ │ │ │ │
│ │socialã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.2.Organizarea activitãţii şi a locului│ │ │ │ │ │ │
│ │de muncã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.3. Respectarea codului deontologic al │ │ │ │ │ │ │
│ │asistentului social. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2. Realizarea │2.1. Respectarea programului de lucru. │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.2. Îndeplinirea la termen a │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţiilor de serviciu. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.3. Utilizarea corespunzãtoare a │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor specifice (legislaţie, │ │ │ │ │ │ │
│ │metodologii şi proceduri). │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.4 Utilizarea logisticii unitãţii în │ │ │ │ │ │ │
│ │care îşi desfãşoarã activitatea. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│3. Comunicare │3.1 Demonstrarea abilitãţilor de │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│comunicare formalã intra şi │ │ │ │ │ │ │
│ │interinstituţionalã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.2. Faciliteazã comunicarea formalã │ │ │ │ │ │ │
│ │intra şi interinstituţionalã, şcoalã- │ │ │ │ │ │ │
│ │familie, şcoalã - comunitate şcolarã - │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitate socialã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.3 Monitorizarea situaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │conflictuale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.4. Capacitate de a se integra şi de a │ │ │ │ │ │ │
│ │lucra în echipã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│4.Managementul│4.1. Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│dezvoltare în carierã şi personalã. │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltãrii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│personale │4.2.Participarea la activitãţi metodico-│ │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţifice de specialitate, stagii de │ │ │ │ │ │ │
│ │formare/ cursuri de perfecţionare etc. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.3. Aplicarea în activitatea curentã a │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor│ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale dobândite în programele de │ │ │ │ │ │ │
│ │formare continuã/perfecţionare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│5. Contribuţia│5.1. Promovarea în comunitate a │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│activitãţii unitãţii de învãţãmânt, │ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã│ofertei educaţionale şi a rezultatelor │ │ │ │ │ │ │
│ şi la │obţinute. │ │ │ │ │ │ │
│ promovarea ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ imaginii │5.2 Respectarea integralã a regula- │ │ │ │ │ │ │
│ unitãţii │mentelor interne şi a procedurilor │ │ │ │ │ │ │
│ şcolare │stabilite la nivelul unitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.3 Participarea la activitãţile │ │ │ │ │ │ │
│ │organizate de unitate privind cunoaş- │ │ │ │ │ │ │
│ │terea şi aplicarea normelor şi procedu- │ │ │ │ │ │ │
│ │rilor de sãnãtate şi securitate în muncã│ │ │ │ │ │ │
│ │de PSI şi ISU. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.4 Participarea la programe/activitãţi │ │ │ │ │ │ │
│ │de prevenire şi combatere a violenţei şi│ │ │ │ │ │ │
│ │comportamentelor nesãnãtoase. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘

    Data: Nume şi prenume: Semnãturi:
                   ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
                   ● Responsabil compartiment:
                   ● Director:
                   ● Membrii CA:

    ANEXA 17
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

          FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
                                  ASISTENT SOCIAL

    În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul ......, se încheie astãzi, ........., prezenta fişã a postului:

    Numele şi prenumele ...................
    Specialitatea: ........................
    Denumirea postului: ...................
    Decizia de numire: ....................
    Încadrarea: ...........................

    Cerinţe:
    - studii: ...........................................
    .....................................................
    - studii specifice postului .........................
    - vechime ...........................................

    Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt;
    - de reprezentare a unitãţii şcolare.

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
    1.1. Programarea activitãţii de asistenţã socialã: întocmeşte documentaţii specifice; revizuieşte documentaţii specifice; respectã codul deontologic al asistentului social.
    1.2. Organizarea activitãţii: realizeazã evaluarea psiho-socialã în echipa de specialişti; stabileşte conţinutul activitãţii de asistenţã socialã; alege strategii de intervenţie specifice; monitorizeazã evoluţia beneficiarilor.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢII
    2.1. Respectarea programului de lucru: respectã programul de lucru stabilit prin regulamentul de ordine interioarã.
    2.2. Îndeplinirea la termen a obligaţiilor de serviciu:
    - rezolvã în termen legal sarcinile de serviciu;
    - respectã termenul legal de soluţionare a cazurilor.
    2.3. Utilizarea corespunzãtoare a documentelor specifice (legislaţie, metodologii şi proceduri):
    - analizeazã legislaţia, metodologiile şi procedurilor specifice;
    - respectã standardele de calitate.
    2.4. Utilizarea logisticii unitãţii în care îşi desfãşoarã activitatea:
    - utilizeazã echipamentul din dotare;
    - eficienţa în gestionarea resurselor alocate.

    3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
    3.1. Alege modalitãţile corecte de comunicare.
    3.2. Faciliteazã comunicarea formalã intra şi interinstituţionalã, şcoalã-familie, şcoalãcomunitate şcolarã-comunitate socialã.
    3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale.
    3.4. Capacitate de a se integra şi de a lucra în echipã.

    4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carierã şi personalã.
    4.2. Participarea la activitãţi metodico-ştiinţifice de specialitate, stagii de formare/ cursuri de perfecţionare etc.
    4.3. Aplicarea în activitatea curentã a cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor profesionale dobândite în programele de formare continuã/perfecţionare.

    5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
    5.1. Promovarea în comunitate a activitãţii unitãţii de învãţãmânt, ofertei educaţionale şi a rezultatelor obţinute.
    5.2. Comunicã eficient cu partenerii educaţionali, cu comunitatea socialã.
    5.3. Dezvoltã alãturi de partenerii educaţionali proiecte educaţionale utile axei elev-şcoalã-comunitate.
    5.4. Respectarea integralã a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unitãţii de învãţãmânt. Participã activ la elaborarea şi implementarea regulamentului intern şi a procedurilor specifice.
    5.5. Participarea la activitãţile organizate de unitate privind cunoaşterea şi aplicarea normelor de SSM în domeniul situaţiilor de urgenţã. Realizeazã/participã programe/activitãţi de implementare a normelor de SSM în domeniul situaţiilor de urgenţã.
    5.6. Participarea la programe/activitãţi de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesãnãtoase. Realizeazã/participã programe/activitãţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesãnãtoase.

    II. ALTE ATRIBUŢII.

    În funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineascã şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi sã respecte normele, procedurile de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dupã sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.


             Director,
     (nume, semnãturã, ştampilã)

                Semnãtura titularului de luare la cunoştinţã:
                .............................................

    Data: ..................


    ANEXA 18
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

             FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
                CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE COREPETITOR

    Numãrul fişei postului: ................................
    Numele şi prenumele titularului: .......................
    Perioada evaluatã: .....................................
    Calificativul acordat: .................................┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ Domenii ale │ Criterii de performanţã │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare │
│ evaluãrii │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul │
│ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral│
│ │ │manţã │ │ │ ment │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1. Proiectarea│1.1. Programarea activitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │corepetitie, conform proiectãrii │ │ │ │ │ │ │
│ │activitatii didactice. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.2. Proiectarea unor activitãţi │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare corelate cu obiectivele│ │ │ │ │ │ │
│ │curriculare, nevoile şi interesele │ │ │ │ │ │ │
│ │educabililor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.3. Implicarea în activitãţile de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare a ofertei educaţionale la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul unitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2. Realizarea │2.1. Organizarea şi amenajarea spaţiului│ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │de lucru. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.2. Îndeplinirea la termen a │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţiilor de serviciu. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.3. Utilizarea corespunzãtoare a │ │ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor şi metodelor specifice. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.4. Organizarea şi participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi extracurriculare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.5. Formarea deprinderilor de studiu │ │ │ │ │ │ │
│ │individual şi în echipã în vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │formãrii/dezvoltãrii competenţei de "a │ │ │ │ │ │ │
│ │învãţa sã înveţi". │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│3. Comunicare │3.1 Demonstrarea abilitãţilor de │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│comunicare formalã intra şi interinstitu│ │ │ │ │ │ │
│ │ţionalã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.2. Comunicarea şcoalã - familie - │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.3. Manifestarea atitudinii morale şi │ │ │ │ │ │ │
│ │civice (limbaj, ţinutã, respect, │ │ │ │ │ │ │
│ │comportament), respectarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │promovarea deontologiei profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│4.Managementul│4.1. Participarea la programele de │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│formare continuã şi perfecţionare. │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltãrii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│personale │4.2. Aplicarea în activitatea curentã a │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoştinţelor profesionale dobândite în │ │ │ │ │ │ │
│ │programele de formare continuã şi │ │ │ │ │ │ │
│ │perfecţionare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.3.Implicarea în organizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor metodice la nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │comisiei/catedrei/unitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.4.Realizarea/actualizarea portofo- │ │ │ │ │ │ │
│ │liului şi a dosarului personal. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│5. Contribuţia│5.1.Implicarea în dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│parteneriate şi proiecte educaţionale în│ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã│vederea dezvoltãrii instituţionale. │ │ │ │ │ │ │
│şi promovarea ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ imaginii │5.2.Promovarea în comunitate a │ │ │ │ │ │ │
│ şcolii │activitãţii unitãţii de învãţãmânt, a │ │ │ │ │ │ │
│ │ofertei educaţionale şi a rezultatelor │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinute. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.3.Participarea la activitãţile │ │ │ │ │ │ │
│ │organizate de unitate privind │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoaşterea şi aplicarea normelor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor de sãnãtate şi securitate │ │ │ │ │ │ │
│ │a muncii, de PSI şi ISU │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.4.Realizarea/participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │programe/activitãţi de prevenire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │combatere a violenţei şi │ │ │ │ │ │ │
│ │comportamentelor nesãnãtoase în │ │ │ │ │ │ │
│ │mediul şcolar. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘

    Data: Nume şi prenume: Semnãturi:
                       ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
                       ● Responsabil compartiment:
                       ● Director:
                       ● Membrii CA:
    ANEXA 19
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

          FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
                                       COREPETITOR

    În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul ......, se încheie astãzi, ........, prezenta fişã a postului:

    Numele şi prenumele ...................
    Specialitatea: ........................
    Denumirea postului:....................
    Decizia de numire: ....................
    Încadrarea: ...........................

    Cerinţe:
    - studii:
    .............................................................
    .............................................................
    - studii specifice postului .................................
    - vechime ...................................................

    Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt;
    - de reprezentare a unitãţii şcolare.

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
    1.1. Întocmeşte documentaţii specifice.
    1.2. Respectã planificarea activitãţilor.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢII
    2.1. Organizarea activitãţii şi a locului de muncã
    2.1.1. Stabileşte conţinutul activitãţii de corepetiţie.
    2.1.2. Organizeazã repetiţiile conform planificãrilor.
    2.1.3. Formeazã deprinderi de studiu individual şi în echipã în vederea formãrii/dezvoltãrii competenţei de "a învãţa sã înveţi".
    2.2. Respectarea programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern
    2.2.1. Respectã programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern.
    2.2.2. Participã la dezvoltarea capacitãţilor de lucru.
    2.3. Îndeplinirea la termen a obligaţiilor de serviciu
    2.3.1. Rezolvã în termen legal sarcinile de serviciu.
    2.4. Utilizarea corespunzãtoare a mijloacelor si metodelor specifice
    2.4.1. Utilizeazã mijloacele, metodologiile şi procedurile specifice.
    2.4.2. Respectã standardele de calitate.
    2.5. Utilizarea logisticii unitãţii în care îşi desfãşoarã activitatea.
    2.5.1. Utilizeazã echipamentul din dotare.
    2.5.2. Eficienţa în gestionarea resurselor alocate.

    3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
    3.1. Demonstrarea abilitãţilor de comunicare formalã intra şi inter instituţionalã. Dezvoltã capacitatea de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unitãţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerialã şi în cadrul comunitãţii).
    3.2. Comunicarea şcoalã - familie - comunitate. Faciliteazã comunicarea şcoalã - familie comunitate.
    3.3. Manifestã atitudini morale şi civice (limbaj, ţinutã, comportament etc.).

    4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    4.1. Participarea la programele de formare continuã şi perfecţionare.
    4.1.1. Identificã nevoile proprii de dezvoltare.
    4.1.2. Participã la diferite forme de perfecţionare în domeniul educaţiei.
    4.1.3. Dezvoltã competenţele specifice.
    4.2. Aplicarea în activitatea curentã a cunoştinţelor profesionale dobândite în programele de formare continuã şi perfecţionare
    4.2.1. Selecteazã şi utilizeazã cunoştinţele profesionale moderne.
    4.3. Participarea la activitãţi metodico-ştiinţifice de specialitate.
    4.3.1. Participã la programele şi activitãţile comisiilor de specialitate.

    5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
    5.1. Promovarea în comunitate a activitãţii unitãţii de învãţãmânt, ofertei educaţionale şi a rezultatelor obţinute.
    5.1.1. Comunicã eficient cu partenerii educaţionali, cu comunitatea socialã.
    5.1.2. Participa alãturi de partenerii educaţionali la proiecte educaţionale utile axei: elev-şcoalã-comunitate.
    5.2. Respectarea integralã a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unitãţii de învãţãmânt.
    5.2.1. Participã activ la elaborarea şi implementarea Regulamentului Intern şi a procedurilor specifice.
    5.3. Participarea la programe/activitãţi de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesãnãtoase.
    5.3.1. Realizeazã/participã la programe/activitãţi de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesãnãtoase.

    II. ALTE ATRIBUŢII
    În funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineascã şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi sã respecte normele, procedurile de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________

    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzãtor atrage dupã sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.


               Director,
     (nume, semnãturã, ştampilã)

                      Semnãtura titularului de luare la cunoştinţã:
                      .............................................

    Data: ..................


    ANEXA 20
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar


    ANTET

           FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
            CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE MEDIATOR ŞCOLAR

    Numãrul fişei postului: ................................
    Numele şi prenumele titularului: .......................
    Perioada evaluatã: .....................................
    Calificativul acordat: .................................
┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ Domenii ale │ Criterii de performanţã │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare │
│ evaluãrii │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul │
│ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral│
│ │ │manţã │ │ │ ment │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1. Proiectarea│1.1. Fundamentarea proiectãrii │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii de│activitãţilor specifice funcţiei este │ │ │ │ │ │ │
│ mediator │realizatã conform fişei postului. │ │ │ │ │ │ │
│ şcolar │Stabileşte obiectivele şi durata │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţii în funcţie de specificul │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţii şi timpul disponibil. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.2. Strategiile de lucru sunt corect │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilite. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.3. Elaboreazã instrumente de lucru / │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.4. Foloseşte instrumentele TIC în │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectarea activitãţilor/experienţelor │ │ │ │ │ │ │
│ │derulate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.5. Proiectarea activitãţii │ │ │ │ │ │ │
│ │extracurriculare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2. Realizarea │2.1. Organizarea şi dirijarea │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii de│activitãţilor planificate sunt realizate│ │ │ │ │ │ │
│mediator │conform planificãrii. │ │ │ │ │ │ │
│şcolar ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.2. Utilizeazã materiale şi │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente specifice, adecvate │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţiei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.3. Monitorizeazã copiii de vârstã │ │ │ │ │ │ │
│ │preşcolarã şi de vârstã şcolarã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.4. Ajutã la aplicarea practicilor │ │ │ │ │ │ │
│ │incluzive în şcoalã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.5. Promoveazã limba, tradiţiile şi │ │ │ │ │ │ │
│ │obiceiurile comunitãţii în şcoalã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│3. Comunicare │3.1. Stabileşte modalitãţile de │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│comunicare: │ │ │ │ │ │ │
│ │● Transmiterea corectã a informaţiei; │ │ │ │ │ │ │
│ │● Medierea comunicãrii; │ │ │ │ │ │ │
│ │● Stabilirea modelelor de colaborare │ │ │ │ │ │ │
│ │ale şcolii cu familia, comunitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │localã, ONG-uri; │ │ │ │ │ │ │
│ │● Consilierea familiilor dezavantajate │ │ │ │ │ │ │
│ │privind rolul şi importanţa │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolarizãrii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.2. Transmite corect informaţia. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.3. Mediazã comunicarea în cazuri de │ │ │ │ │ │ │
│ │conflict din şcoalã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.4. Stabileşte modele de colaborare │ │ │ │ │ │ │
│ │ale şcolii cu familia, comunitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │localã, ONG-uri. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.5. Consiliazã familiile dezavantajate │ │ │ │ │ │ │
│ │privind rolul şi importanţa şcolarizãrii│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│4.Managementul│4.1. Identificã nevoile proprii de │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al│ dezvoltare. │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltãrii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│personale │4.2. Participã la activitãţi/stagii de │ │ │ │ │ │ │
│ │formare, cursuri de perfecţionare, │ │ │ │ │ │ │
│ │manifestãri ştiinţifice etc. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.3. Aplicã cunoştinţele/abilitãţile/ │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţele dobândite. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.4. Integrarea şi utilizarea TIC. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.5. Manifestarea atitudinii morale şi │ │ │ │ │ │ │
│ │civice (limbaj, ţinutã, respect, │ │ │ │ │ │ │
│ │comportament), respectarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │promovarea deontologiei profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│5. Contribuţia│5.1. Relaţionarea eficientã cu │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│partenerii economici şi sociali. │ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│şi la │5.2. Gestionarea activitãţilor practice │ │ │ │ │ │ │
│promovarea │în cadrul unor proiecte în parteneriat. │ │ │ │ │ │ │
│imaginii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│şcolii. │5.3. Implicarea în activitatea specificã│ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de asigurare a calitãţii din │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţie. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.4. Promovarea sistemului de valori │ │ │ │ │ │ │
│ │al unitãţii la nivelul comunitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.5. Facilitarea procesului de │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoaştere, înţelegere, însuşire şi │ │ │ │ │ │ │
│ │respectare a regulilor sociale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.6. Iniţierea şi derularea proiectelor │ │ │ │ │ │ │
│ │şi parteneriatelor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘

     Data: Nume şi prenume: Semnãturi:
                      ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
                      ● Responsabil compartiment:
                      ● Director:
                      ● Membrii CA:

    ANEXA 21
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar


    ANTET

                FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
                          AUXILIAR DE MEDIATOR ŞCOLAR

    In temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul...., se încheie astãzi,....., prezenta fişã a postului:

    Numele şi prenumele ..............
    Specialitatea: ...................
    Denumirea postului:...............
    Decizia de numire: ...............
    Încadrarea:.......................

    Cerinţe:
    - studii .........................
    - studii specifice postului: .....
    - vechime: .......................

    Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct
    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt, instituţii partenere, ONG-uri;
    - de reprezentare.

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DE MEDIATOR ŞCOLAR.
    1.1. Fundamentarea proiectãrii activitãţilor specifice funcţiei.
    1.2. Stabilirea strategiilor optime.
    1.3. Elaborarea instrumentelor de proiectare.
    1.4. Proiectarea activitãţilor/experienţelor derulate care presupun utilizarea resurselor TIC.
    1.5. Proiectarea activitãţii extracurriculare.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢII DE MEDIATOR ŞCOLAR
    2.1. Organizarea şi dirijarea activitãţilor planificate.
    2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.
    2.3. Monitorizeazã copiii de vârstã preşcolarã şi de vârstã şcolarã.
    2.4. Aplicarea practicilor incluzive.
    2.5. Promovarea în şcoalã a limbii, obiceiurilor şi tradiţiilor comunitãţii.

    3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
    3.1. Stabilirea modalitãţilor de comunicare.
    3.2. Transmiterea corectã a informaţiei.
    3.3. Medierea comunicãrii.
    3.4. Stabilirea modelelor de colaborare ale şcolii cu familia, comunitatea localã, ONG-uri.
    3.5. Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul şi importanţa şcolarizãrii copiilor.

    4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
    4.2. Participarea la activitãţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare, manifestãri ştiinţifice etc.
    4.3. Aplicarea cunoştinţelor, abilitãţilor, competenţelor dobândite.
    4.4. Integrarea şi utilizarea TIC.
    4.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinutã, respect, comportament), respectarea şi promovarea deontologiei profesionale.

    5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII.
    5.1. Relaţionarea eficientã cu partenerii economici şi sociali.
    5.2. Gestionarea activitãţilor practice în cadrul unor proiecte în parteneriat.
    5.3. Implicarea în activitatea specificã sistemului de asigurare a calitãţii din instituţie.
    5.4. Promovarea sistemului de valori al unitãţii la nivelul comunitãţii.
    5.5. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
    5.6. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.

    II. ALTE ATRIBUŢII

    In funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineascã şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi sã respecte normele, procedurile de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
    _______________________________________________________________________


    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzãtor atrage dupã sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.


             Director,
     (nume, semnãturã, ştampilã)

                                       Semnãtura titularului de luare
                                              la cunoştinţã:
                                       ..............................


    Data: ........


    ANEXA 22
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

           FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
                    CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE
                    SECRETAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


    Numãrul fişei postului: ................
    Numele şi prenumele titularului: .......
    Perioada evaluatã: .....................
    Calificativul acordat: .................┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ Domenii ale │ Criterii de performanţã │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │ Validare │
│ evaluãrii │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul │
│ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral│
│ │ │manţã │ │ │ ment │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1. Proiectarea│1.1.Respectarea planurilor manageriale │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │ale şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.2.Implicarea în proiectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţii şcolii, la nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │compartimentului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.3.Realizarea planificãrii │ │ │ │ │ │ │
│ │calendaristice a compartimentului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.4.Cunoaşterea şi aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │legislaţiei în vigoare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.5.Folosirea tehnologiei informatice în│ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2. Realizarea │2.1. Organizarea documentelor oficiale. │ │ │ │ │ │ │
│activitãţilor ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.2. Asigurã ordonarea şi arhivarea │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor unitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.3. Gestionarea documentelor pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │resursa umanã a unitãţii (cadre │ │ │ │ │ │ │
│ │didactice, personal didactic auxiliar, │ │ │ │ │ │ │
│ │personal nedidactic). Înregistrarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │prelucrarea informaticã periodicã a │ │ │ │ │ │ │
│ │datelor în programele de salarizare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │REVISAL. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.4. Întocmirea şi actualizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor de studii ale elevilor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.5. Alcãtuirea de proceduri. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│3. Comunicare │3.1. Asigurarea fluxului informaţional │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│al compartimentului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.2. Raportarea periodicã pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │conducerea instituţiei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor│ │ │ │ │ │ │
│ │din compartiment. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.5. Asigurarea interfeţei privind │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicarea cu beneficiarii direcţi şi │ │ │ │ │ │ │
│ │indirecţi. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│4. Managemen- │4.1. Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ │
│tul carierei │dezvoltare. │ │ │ │ │ │ │
│şi al ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│dezvoltãrii │4.2. Participarea la activitãţi de │ │ │ │ │ │ │
│ │formare personale profesionalã şi │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltare în carierã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.3. Participarea permanentã la │ │ │ │ │ │ │
│ │instruirile organizate de inspectoratul │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolar. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│5.Contribuţia │5.1. Planificarea activitãţii │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│compartimentului prin prisma dezvoltãrii│ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã│instituţionale şi promovarea imaginii │ │ │ │ │ │ │
│şi la │şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│promovarea ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│imaginii │5.2. Asigurarea permanentã a legãturii │ │ │ │ │ │ │
│şcolii │cu reprezentanţii comunitãţii locale │ │ │ │ │ │ │
│ │privind activitatea compartimentului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.3. Îndeplinirea altor atribuţii │ │ │ │ │ │ │
│ │dispuse de şeful ierarhic superior │ │ │ │ │ │ │
│ │şi/sau directorul, care pot rezulta din │ │ │ │ │ │ │
│ │necesitatea derulãrii în bune condiţii │ │ │ │ │ │ │
│ │a atribuţiilor aflate în sfera sa de │ │ │ │ │ │ │
│ │responsabilitate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.4. Respectarea normelor, ROI, a │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor de sãnãtate şi securitate a│ │ │ │ │ │ │
│ │muncii, de PSI şi ISU pentru toate │ │ │ │ │ │ │
│ │tipurile de activitãţi desfãşurate în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul unitãţii de învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘

     Data: Nume şi prenume: Semnãturi:
                               ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
                               ● Responsabil compartiment:
                               ● Director:
                               ● Membrii CA:    ANEXA 23
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

                FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
                              AUXILIAR DE SECRETAR

    În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul...., se încheie astãzi,....., prezenta fişã a postului:

    Numele şi prenumele ...................
    Specialitatea: ........................
    Denumirea postului:....................
    Decizia de numire: ....................
    Încadrarea:............................

    Cerinţe:
    - studii:
    .......................................................................
    .......................................................................
    - studii specifice postului............................................
    - vechime..............................................................

    Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt;
    - de reprezentare a unitãţii şcolare.

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
    1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.
    1.2. Implicarea în proiectarea activitãţii şcolii, la nivelul compartimentului.
    1.3. Realizarea planificãrii calendaristice a compartimentului.
    1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.
    1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
    2.1. Organizarea documentelor oficiale.
    2.2. Asigurã ordonarea şi arhivarea documentelor unitãţii.
    2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umanã a unitãţii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informaticã periodicã a datelor în programele de salarizare şi REVISAL.
    2.4. Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor.
    2.5. Alcãtuirea de proceduri.

    3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
    3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.
    3.2. Raportarea periodicã pentru conducerea instituţiei.
    3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.
    3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.
    3.5. Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi.

    4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
    4.2. Participarea la activitãţi de formare profesionalã şi dezvoltare în carierã.
    4.3. Participarea permanentã la instruirile organizate de inspectoratul şcolar.

    5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII
    5.1. Planificarea activitãţii compartimentului prin prisma dezvoltãrii instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.
    5.2. Asigurarea permanentã a legãturii cu reprezentanţii comunitãţii locale privind activitatea compartimentului.
    5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulãrii în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.
    5.4. Respectarea ROI, normelor şi procedurilor de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activitãţi desfãşurate în cadrul unitãţii de învãţãmânt.

    II. ALTE ATRIBUŢII.
    În funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineascã şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii:
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________

    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzãtor atrage dupã diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.


                  Director,
         (nume, semnãturã, ştampilã)

                                             Semnãtura titularului de luare
                                                     la cunoştinţã:
                                             ..............................

    Data: ...........


    ANEXA 24
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar


    ANTET

           FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
             CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR
              FINANCIAR (CONTABIL) ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

    Numãrul fişei postului: ...................
    Numele şi prenumele titularului: ..........
    Perioada evaluatã: ........................
    Calificativul acordat: ....................┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ Domenii ale │ Criterii de performanţã │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │ Validare │
│ evaluãrii │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul │
│ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral│
│ │ │manţã │ │ │ ment │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1. Proiectarea│1.1.Respectarea planurilor manageriale │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │ale şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.2.Implicarea în proiectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţii şcolii, la nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │compartimentului financiar. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.3.Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei│ │ │ │ │ │ │
│ │în vigoare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.4.Folosirea tehnologiei informatice în│ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2. Realizarea │2.1.Organizarea activitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│activitãţilor ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.2.Înregistrarea si prelucrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │informaticã periodicã a datelor în │ │ │ │ │ │ │
│ │programele de contabilitate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.3. Monitorizarea activitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.4. Consilierea/îndrumarea şi controlul│ │ │ │ │ │ │
│ │periodic al personalului care │ │ │ │ │ │ │
│ │gestioneazã valori materiale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.5. Alcãtuirea de proceduri. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│3. Comunicare │3.1. Asigurarea fluxului informaţional │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│al compartimentului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.2. Raportarea periodicã pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │conducerea instituţiei. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor│ │ │ │ │ │ │
│ │din compartiment. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.5. Asigurarea interfeţei privind │ │ │ │ │ │ │
│ │licitaţiile sau încredintãrilor directe.│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│4. Managemen- │4.1.Nivelul şi stadiul propriei │ │ │ │ │ │ │
│tul carierei │pregãtiri profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│şi al ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│dezvoltãrii │4.2. Formare profesionalã şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
│personale │în carierã. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.3. Coordonarea personalului din │ │ │ │ │ │ │
│ │subordine privind managementul carierei.│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.4. Participarea la instruirile │ │ │ │ │ │ │
│ │organizate de inspectoratul şcolar. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│5. Contribuţia│5.1. Planificarea bugetarã prin prisma │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│dezvoltãrii instituţionale şi promovarea│ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã│imaginii şcolii. │ │ │ │ │ │ │
│şi la ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│promovarea │5.2. Asigurarea permanentã a legãturii │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │cu reprezentanţii comunitãţii locale │ │ │ │ │ │ │
│şcolii │privind activitatea compartimentului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.3. Îndeplinirea altor atribuţii │ │ │ │ │ │ │
│ │dispuse de şeful ierarhic superior │ │ │ │ │ │ │
│ │şi/sau directorul, care pot rezulta din │ │ │ │ │ │ │
│ │necesitatea derulãrii în bune condiţii │ │ │ │ │ │ │
│ │a atribuţiilor aflate în sfera sa de │ │ │ │ │ │ │
│ │responsabilitate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.4. Respectarea normelor, procedurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │de sãnãtate şi securitate a muncii, de │ │ │ │ │ │ │
│ │PSI şi ISU pentru toate tipurile de │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi desfãşurate în cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │unitãţii de învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘


     Data: Nume şi prenume: Semnãturi:
                               ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
                               ● Responsabil compartiment:
                               ● Director:
                               ● Membrii CA:
    ANEXA 25
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

                FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
                 AUXILIAR DE ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)

    În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul de evidenţã a contractelor individuale de muncã cu numãrul...., se încheie astãzi,....., prezenta fişã a postului:

    Numele şi prenumele ..............
    Specialitatea: ...................
    Denumirea postului:...............
    Decizia de numire: ...............
    Încadrarea:.......................

    Cerinţe:
    - studii:
    .........................................................................
    .........................................................................
    - studii specifice postului..............................................
    - vechime................................................................

    Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt;
    - de reprezentare a unitãţii şcolare

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
    1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.
    1.2. Implicarea în proiectarea activitãţii şcolii, la nivelul compartimentului financiar.
    1.3. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.
    1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
    2.1. Organizarea activitãţii.
    2.2. Înregistrarea şi prelucrarea informaticã periodicã a datelor în programele de contabilitate.
    2.3. Monitorizarea activitãţii.
    2.4. Consilierea/îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestioneazã valori materiale.
    2.5. Alcãtuirea de proceduri.

    3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
    3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.
    3.2. Raportarea periodicã pentru conducerea instituţiei.
    3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.
    3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.
    3.5. Asigurarea transparenţei privind licitaţiile sau încredinţãrile directe.

    4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregãtiri profesionale.
    4.2. Formare profesionalã şi dezvoltare în carierã.
    4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.
    4.4. Participarea permanentã la instruirile organizate de inspectoratul şcolar.

    5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII
    5.1. Planificarea bugetarã prin prisma dezvoltãrii instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.
    5.2. Asigurarea permanentã a legãturii cu reprezentanţii comunitãţii locale privind activitatea compartimentului.
    5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care pot rezulta din necesitatea derulãrii în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.
    5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activitãţi desfãşurate în cadrul unitãţii de învãţãmânt.

    II. ALTE ATRIBUŢII.
    În functie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineascã şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii:
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________

    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzãtor atrage dupã sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.


             Director,
     (nume, semnãturã, ştampilã)

                                       Semnãtura titularului de luare
                                              la cunoştinţã:
                                       ..............................

    Data: ........


    ANEXA 26
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

                 FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
               STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE
                              INSTRUCTOR-ANIMATOR

    Numãrul fişei postului: ......................
    Numele şi prenumele titularului: .............
    Perioada evaluatã: ...........................
    Calificativul acordat: .......................┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ Domenii ale │ Criterii de performanţã │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │ Validare │
│ evaluãrii │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul │
│ │ │perfor-│ │evaluare│comisie │ CA │profesoral│
│ │ │manţã │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1. Proiectarea│1.1. Elaborarea documentelor de │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │proiectare a activitãţii conform │ │ │ │ │ │ │
│ │specificului postului. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.2. Fundamentarea proiectãrii │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor educative/formative pe │ │ │ │ │ │ │
│ │analiza de nevoi efectuatã în unitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │de învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.3. Folosirea TIC în activitatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.4. Realizarea proiectãrii programelor │ │ │ │ │ │ │
│ │educative pentru activitãţile de timp │ │ │ │ │ │ │
│ │liber şi de vacanţã pe care le │ │ │ │ │ │ │
│ │realizeazã la nivelul şcolilor, al │ │ │ │ │ │ │
│ │cluburilor copiilor sau în taberele │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.5. Elaborarea proiectelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriat cu alte instituţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2. Realizarea │2.1. Organizarea activitãţilor educative│ │ │ │ │ │ │
│activitãţilor │complementare care vizeazã dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │aptitudinilor elevilor în domeniile │ │ │ │ │ │ │
│ │culturalartistic, tehnic-aplicativ, │ │ │ │ │ │ │
│ │sportiv-turistic. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.2. Desfãşurarea activitãţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │atelierelor de lucru tematice, în │ │ │ │ │ │ │
│ │conformitate cu nevoile elevilor şi cu │ │ │ │ │ │ │
│ │specificul unitãţii de învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.3. Coordonarea formaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │cultural-artistice. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.4. Amenajarea spaţiilor adecvate │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru desfãşurarea activitãţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │recreative în perimetrul unitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învãţãmânt sau în tabere şcolare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.5. Facilitarea implicãrii │ │ │ │ │ │ │
│ │specialiştilor din palatele şi cluburile│ │ │ │ │ │ │
│ │copiilor în realizarea programelor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectelor desfãşurate în unitatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│3. Comunicare │3.1 Relaţionarea eficientã cu întregul │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│personal al unitãţii de învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.2 Promovarea unui comportament asertiv│ │ │ │ │ │ │
│ │în relaţiile cu personalul unitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.4 Facilitarea şi colaborarea şcolii cu│ │ │ │ │ │ │
│ │diverse instituţii (centre de plasament,│ │ │ │ │ │ │
│ │şcoli speciale etc.), cu alte structuri │ │ │ │ │ │ │
│ │cu rol educaţional care contribuie la │ │ │ │ │ │ │
│ │educarea şi integrarea elevilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │societate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.5.Popularizarea în rândul elevilor a │ │ │ │ │ │ │
│ │programelor propuse de instituţiile │ │ │ │ │ │ │
│ │specializate în activitãţile de timp │ │ │ │ │ │ │
│ │liber. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│4. │4.1 Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ │
│Managementul │dezvoltare profesionalã. │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│dezvoltãrii │4.2 Participarea la stagii de │ │ │ │ │ │ │
│personale │formare/cursuri de perfecţionare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.3 Aplicarea în activitatea curentã a │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor│ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite prin formare │ │ │ │ │ │ │
│ │continuã/perfecţionare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│5. Contribuţia│5.1 Promovarea sistemului de valori al │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│unitãţii la nivelul comunitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│şi la │5.2 Facilitarea procesului de │ │ │ │ │ │ │
│promovarea │cunoaştere, înţelegere, însuşire şi │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │respectare a regulilor sociale. │ │ │ │ │ │ │
│unitãţii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│şcolare │5.3 Elaborarea, redactarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │popularizarea unor materiale informative│ │ │ │ │ │ │
│ │(buletine metodice, publicaţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate, culegeri tematice, planşe,│ │ │ │ │ │ │
│ │fişe, studii, programe, traduceri, │ │ │ │ │ │ │
│ │scrisori metodice, portofolii, albume). │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.4 Iniţierea şi derularea proiectelor │ │ │ │ │ │ │
│ │şi parteneriatelor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.5 Colaborarea cu mass-media în vederea│ │ │ │ │ │ │
│ │difuzãrii şi popularizãrii activitãţilor│ │ │ │ │ │ │
│ │desfãşurate în unitatea de învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘

     Data: Nume şi prenume: Semnãturi:

                               ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
                               ● Responsabil compartiment:
                               ● Director:
                               ● Membrii CA:
    ANEXA 27
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

                FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
                        AUXILIAR DE INSTRUCTOR-ANIMATOR

    În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul...., se încheie astãzi,....., prezenta fişã a postului:

    Numele şi prenumele ..............
    Specialitatea: ...................
    Denumirea postului:...............
    Decizia de numire: ...............
    Încadrarea:.......................

    Cerinţe:
    - studii:
    ......................................................................
    ......................................................................
    - studii specifice postului...........................................
    - vechime.............................................................

    Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt;
    - de reprezentare a unitãţii şcolare.

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
    1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activitãţii conform specificului postului.
    1.2. Fundamentarea proiectãrii activitãţilor educative/formative pe analiza de nevoi efectuatã în unitatea de învãţãmânt.
    1.3. Realizarea proiectãrii programelor educative pentru activitãţile de timp liber şi de vacanţã pe care le realizeazã la nivelul şcolilor, al cluburilor copiilor sau în taberele şcolare.
    1.4. Elaborarea proiectelor de parteneriat cu alte instituţii de învãţãmânt.
    1.5. Corelarea graficului activitãţilor educative cu manifestãrile de la nivel local/judeţean/naţional.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
    2.1. Organizarea activitãţilor educative complementare care vizeazã dezvoltarea aptitudinilor elevilor în domeniile cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv-turistic.
    2.2. Desfãşurarea activitãţilor atelierelor de lucru tematice în conformitate cu nevoile elevilor şi cu specificul unitãţii de învãţãmânt.
    2.3. Coordonarea formaţiilor cultural-artistice.
    2.4. Amenajarea spaţiilor adecvate pentru desfãşurarea activitãţilor recreative în perimetrul unitãţii de învãţãmânt sau în tabere şcolare.
    2.5. Facilitarea implicãrii specialiştilor din palatele şi cluburile copiilor în realizarea programelor şi proiectelor desfãşurate în unitatea de învãţãmânt.

    3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
    3.1. Asigurarea fluxului corect şi rapid al informaţiilor de specialitate la nivelul unitãţii şcolare.
    3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unitãţii de învãţãmânt.
    3.3. Facilitarea colaborarea şcolii cu diverse instituţii (centre de plasament, şcoli speciale, etc.), cu alte structuri cu rol educaţional care contribuie la educarea şi integrarea elevilor în societate.
    3.4. Asigurarea comunicãrii/relaţionãrii cu palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, cu agenţiile teritoriale ale taberelor şi turismului şcolar.
    3.5. Popularizarea în rândul elevilor a programelor propuse de instituţiile specializate în activitãţile de timp liber.

    4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    4.1. Identificarea nevoilor proprii de formare/perfecţionare.
    4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare.
    4.3. Aplicarea în activitatea curentã a cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor dobândite prin formare continuã/perfecţionare.

    5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
    5.1. Promovarea sistemului de valori al unitãţii la nivelul comunitãţii.
    5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
    5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.
    5.4. Elaborarea/editarea unor prospecte, pliante de popularizare a activitãţilor de timp liber şi de vacanţã.
    5.5. Elaborarea, redactarea şi popularizarea unor materiale informative (buletine metodice, publicaţii de specialitate, culegeri tematice, planşe, fişe, studii, programe, traduceri, scrisori metodice, portofolii, albume).
    5.6. Colaborarea cu mass-media în vederea difuzãrii şi popularizãrii activitãţilor desfãşurate în unitatea de învãţãmânt.

    II. ALTE ATRIBUŢII
    În funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineasca şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi sã respecte normele, procedurile de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________


    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dupã sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.

                  Director,
        (nume, semnãturã, ştampilã)

                                        Semnãtura titularului de luare
                                                la cunoştinţã:
                                        ..............................

    Data: ..................


    ANEXA 28
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

                 FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
                STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA
                         DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

    Numãrul fişei postului: ...................
    Numele şi prenumele titularului: ..........
    Perioada evaluatã: ........................
    Calificativul acordat: ....................
┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ Domenii ale │ Criterii de performanţã │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │ Validare │
│ evaluãrii │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │Evaluare│consiliul │
│ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral│
│ │ │manţã │ │ │ment │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1. Proiectarea│1.1. Elaborarea documentelor de │ │ │ │ │ │ │
│activitãţii │proiectare a activitãţii conform │ │ │ │ │ │ │
│ │specificului postului şi corelarea │ │ │ │ │ │ │
│ │acestora cu documentele de proiectare │ │ │ │ │ │ │
│ │ale unitãţii de învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.2. Implicarea în elaborarea │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor de proiectare a activitãţii│ │ │ │ │ │ │
│ │compartimentului funcţional. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.3. Folosirea TIC în activitatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │1.4. Elaborarea tematicii şi graficului │ │ │ │ │ │ │
│ │de control ale activitãţii personalului │ │ │ │ │ │ │
│ │din subordine. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2. Realizarea │2.1. Identificarea şi aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│activitãţilor │soluţiilor optime, prin consultare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │conducerea unitãţii, pentru toate │ │ │ │ │ │ │
│ │problemele ce revin sectorului │ │ │ │ │ │ │
│ │administrativ. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.2. Organizarea şi gestionarea bazei │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale a unitãţii de învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, │ │ │ │ │ │ │
│ │conform normelor în vigoare, pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │realizarea de achiziţii publice în │ │ │ │ │ │ │
│ │vederea dezvoltãrii bazei │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnico-materiale a unitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │2.4. Gestionarea inventarului mobil şi │ │ │ │ │ │ │
│ │imobil al unitãţii de învãţãmânt în │ │ │ │ │ │ │
│ │registrul inventar al acesteia şi în │ │ │ │ │ │ │
│ │evidenţele contabile. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│3. Comunicare │3.1. Relaţionarea eficientã cu întregul │ │ │ │ │ │ │
│şi relaţionare│personal al unitãţii de învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.2. Promovarea unui comportament │ │ │ │ │ │ │
│ │asertiv în relaţiile cu personalul │ │ │ │ │ │ │
│ │unitãţii de învãţãmânt. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.4. Dezvoltarea capacitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare şi relaţionare în interiorul │ │ │ │ │ │ │
│ │şi în afara unitãţii (cu elevii, │ │ │ │ │ │ │
│ │personalul şcolii, echipa managerialã şi│ │ │ │ │ │ │
│ │în cadrul comunitãţii). │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │3.5 Manifestarea atitudinii morale şi │ │ │ │ │ │ │
│ │civice (limbaj, ţinutã, respect, │ │ │ │ │ │ │
│ │comportament), respectarea şi promovarea│ │ │ │ │ │ │
│ │deontologiei profesionale. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│4. │4.1. Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ │
│Managementul │dezvoltare. │ │ │ │ │ │ │
│carierei şi al├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│dezvoltãrii │4.2. Participarea la stagii de formare/ │ │ │ │ │ │ │
│personale │cursuri de perfecţionare etc. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │4.3. Aplicarea în activitatea curentã a │ │ │ │ │ │ │
│ │cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor│ │ │ │ │ │ │
│ │dobândite prin formare continuã/ │ │ │ │ │ │ │
│ │perfecţionare. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│5. Contribuţia│5.1. Promovarea sistemului de valori al │ │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea│unitãţii la nivelul comunitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│şi la │5.2. Facilitarea procesului de │ │ │ │ │ │ │
│promovarea │cunoaştere, înţelegere, însuşire şi │ │ │ │ │ │ │
│imaginii │respectare a regulilor sociale. │ │ │ │ │ │ │
│unitãţii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│şcolare │5.3. Participarea şi implicarea în │ │ │ │ │ │ │
│ │procesul decizional în cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţiei şi la elaborarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │implementarea proiectului instituţional.│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor │ │ │ │ │ │ │
│ │şi parteneriatelor. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │5.5. Atragerea de sponsori în vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltãrii bazei materiale a unitãţii. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘

     Data: Nume şi prenume: Semnãturi:

                               ● Cadru didactic auxiliar evaluat:
                               ● Responsabil compartiment:
                               ● Director:
                               ● Membrii CA:

    ANEXA 29
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

               FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL
           DIDACTIC AUXILIAR DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

    În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul...., se încheie astãzi,......, prezenta fişã a postului:

    Numele şi prenumele ...........
    Specialitatea: ..............
    Denumirea postului:........
    Decizia de numire: ..........
    Încadrarea:....................
    Cerinţe:
    - studii:
    ..................................................................
    ..................................................................
    - studii specifice postului.......................................
    - vechime....................................................................
    Relaţii profesionale:
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitãţii de învãţãmânt;
    - de reprezentare a unitãţii şcolare.

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
    1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activitãţii conform specificului postului.
    1.2. Realizarea planificãrii activitãţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfãşurãrii activitãţii personalului din unitatea de învãţãmânt.
    1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pazã din unitatea de învãţãmânt.
    1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activitãţii personalului din subordine.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
    2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unitãţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.
    2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unitãţii de învãţãmânt.
    2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltãrii bazei tehnico-materiale a unitãţii de învãţãmânt.
    2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unitãţii de învãţãmânt în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.
    2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unitãţii de învãţãmânt.
    2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.

    3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
    3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientã cu întregul personal al unitãţii de învãţãmânt.
    3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unitãţii de învãţãmânt.
    3.3.Asigurarea comunicarii cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi sociali.

    4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
    4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
    4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.
    4.3. Aplicarea în activitatea curentã a cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor dobândite prin formare continuã/perfecţionare.

    5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
    5.1. Promovarea sistemului de valori al unitãţii la nivelul comunitãţii.
    5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
    5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.
    5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
    5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltãrii bazei materiale a unitãţii.

    II. ALTE ATRIBUŢII

    În funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineasca şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi sã respecte normele, procedurile de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________
    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dupã sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.

             Director,
    (nume, semnãturã, ştampilã)

                                Semnãtura titularului de luare la cunoştinţã:
                                                ..............

    Data: ...........


    ANEXA 30
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

    ANTET

              FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
                  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE PROFESOR
                    DOCUMENTARIST DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

    Numãrul fişei postului: ...............
    Numele şi prenumele cadrului didactic: ...........
    Perioada evaluatã: ...................
    Calificativul acordat: ...............
┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────┬──────────┐
│ Domenii ale │ │ │ Punctaj acordat │ Validare │
│ evaluãrii │ Indicatori de performanţã │Punctaj├────────┬────────┬────────┤ consiliul│
│ │ │ maxim │ Auto │Evaluare│Evaluare│profesoral│
│ │ │ │evaluare│comisie │ CA │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│1. Proiectarea │1.1. Consecvenţã şi ritmicitate în conceperea, │ │ │ │ │ │
│şi planificarea│adaptarea, aplicarea şi analiza instrumentelor │ │ │ │ │ │
│activitãţilor │de analizã a nevoilor beneficiarilor; │ │ │ │ │ │
│Centrului de │ │ │ │ │ │ │
│Documentare şi │1.2. Participare la elaborarea unei politici │ │ │ │ │ │
│Informare (CDI)│documentare la nivelul unitãţii de învãţãmânt; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.3. Obiectivele sunt stabilite pe termen lung,│ │ │ │ │ │
│ │mediu şi scurt în funcţie de planul managerial │ │ │ │ │ │
│ │al şcolii şi de resurse, în raport cu exigen- │ │ │ │ │ │
│ │ţele la nivel naţional, cu specificul zonei │ │ │ │ │ │
│ │geografice, cu luarea în considerare a │ 10 │ │ │ │ │
│ │dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel │ │ │ │ │ │
│ │instituţional şi zonal şi cu respectarea │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor legislaţiei; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.4. Activitatea CDI este proiectatã în confor-│ │ │ │ │ │
│ │mitate cu obiectivele stabilite pe baza │ │ │ │ │ │
│ │concluziilor diagnozei şi a prognozei şi │ │ │ │ │ │
│ │rãspunde funcţiilor CDI şi misiunilor │ │ │ │ │ │
│ │profesorului documentarist, este adaptatã │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii;│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.5. Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) privind│ │ │ │ │ │
│ │iniţierea în tehnici de cercetare documentarã │ │ │ │ │ │
│ │sau educaţie pentru informaţie este elaborat în│ │ │ │ │ │
│ │funcţie de particularitãţile grupului instruit;│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.6. Proiectul CDI este elaborat prin consul- │ │ │ │ │ │
│ │tarea şi în colaborare cu cadrele didactice; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.7. Realizarea unei proiectãri a activitãţii │ │ │ │ │ │
│ │care sã permitã punerea în practicã a politicii│ │ │ │ │ │
│ │documentare definite, respectiv sã dezvolte │ │ │ │ │ │
│ │serviciile oferite utilizatorilor; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.8. Capacitatea de relaţionare cu cadrele │ │ │ │ │ │
│ │didactice pentru elaborarea proiectului CDI; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.9. În planul managerial al CDI sunt │ │ │ │ │ │
│ │evidenţiate clar obiectivele, activitãţile │ │ │ │ │ │
│ │planificate, orizontul de timp, partenerii, │ │ │ │ │ │
│ │indicatorii de eficienţã ai activitãţii, │ │ │ │ │ │
│ │modalitãţi de corecţie/actualizare a │ │ │ │ │ │
│ │obiectivelor, modalitãţile de monitorizare şi │ │ │ │ │ │
│ │evaluare, rezultatele aşteptate. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.10. Planificarea şi organizarea activitãţilor│ │ │ │ │ │
│ │şcolare şi extraşcolare sunt în concordanţã cu │ │ │ │ │ │
│ │obiectivele educaţionale şi gradul de interes │ │ │ │ │ │
│ │al elevilor şi al comunitãţii locale; │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│2. Realizarea │2.1. Flexibilitate, adaptabilitate şi creativi-│ │ │ │ │ │
│activitãţilor │tate în conceperea activitãţilor şi a │ │ │ │ │ │
│CDI │sarcinilor de lucru, astfel încât sã fie │ │ │ │ │ │
│ │valorificate diferitele stiluri de învãţare, sã│ │ │ │ │ │
│ │ţinã cont de posibilitãţile şi ritmul de │ │ │ │ │ │
│ │asimilare proprii grupului instruit; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.2. Activitãţile organizate pun în practicã │ 15 │ │ │ │ │
│ │strategiile iniţial elaborate şi sunt cuprinse │ │ │ │ │ │
│ │în proiectul CDI; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.3. Utilizarea unor strategii didactice care │ │ │ │ │ │
│ │asigurã caracterul aplicativ al învãţãrii, │ │ │ │ │ │
│ │formarea competenţelor specifice şi dezvoltarea│ │ │ │ │ │
│ │competenţelor cheie ale elevilor; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.4. Formarea deprinderilor de studiu │ │ │ │ │ │
│ │individual şi în echipã în vederea formãrii/ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltãrii competenţei de "a învãţa sã înveţi"│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.5. Activitãţile desfãşurate favorizeazã │ │ │ │ │ │
│ │exploatarea resurselor CDI; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.6. Varietatea resurselor utilizate în cadrul │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor CDI; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.7. Accesul la noile mijloace de informare şi │ │ │ │ │ │
│ │comunicare este facilitat; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.8. Utilizarea eficientã a resurselor │ │ │ │ │ │
│ │materiale din unitatea de învãţãmânt şi CDI în │ │ │ │ │ │
│ │vederea optimizãrii activitãţilor didactice- │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv resurse digitale şi TIC; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.9.Diseminarea, evaluarea şi valorizarea │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor realizate. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.10. Activitãţile cu caracter cultural sunt │ │ │ │ │ │
│ │derulate ţinând cont de prioritãţile şcolii, │ │ │ │ │ │
│ │politica unitãţii de învãţãmânt, fiind în │ │ │ │ │ │
│ │conformitate cu reglementãrile MECTS; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.11. Prin activitãţile organizate se pune în │ │ │ │ │ │
│ │valoare potenţialul cultural al fondului │ │ │ │ │ │
│ │documentar, producţiile culturale româneşti şi │ │ │ │ │ │
│ │europene, din perspectiva unei identitãţi │ │ │ │ │ │
│ │culturale comune; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.12. Obiectivele info-documentare din │ │ │ │ │ │
│ │programele şcolare sunt identificate si │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltate şi activitãţile desfãşurate în │ │ │ │ │ │
│ │colaborare cu profesorii de disciplinã; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.13. Identificarea cãilor şi modalitãţilor de │ │ │ │ │ │
│ │cooperare între arii curriculare şi discipline,│ │ │ │ │ │
│ │regãsirea lor în activitãţile desfãşurate în │ │ │ │ │ │
│ │colaborare; │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│3. Formarea │3.1. Modalitãţi variate în care au fost │ │ │ │ │ │
│elevilor şi │utilizate elemente de iniţiere în cercetarea │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │documentarã; │ │ │ │ │ │
│competenţelor │ │ │ │ │ │ │
│specifice │3.2. Situaţiile de învãţare alese stimuleazã │ │ │ │ │ │
│ │gândirea elevului şi capacitatea de argumentare│ 20 │ │ │ │ │
│ │formeazã deprinderile de muncã şi studiu │ │ │ │ │ │
│ │necesare instruirii pe durata întregii vieţi; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.3. Gradul de exploatare a noilor tehnologii │ │ │ │ │ │
│ │ale informãrii şi comunicãrii (TIC) în │ │ │ │ │ │
│ │activitãţile desfãşurate în CDI; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.4. Formelor de cercetare documentarã sunt │ │ │ │ │ │
│ │diversificate, în concordanţã cu cerinţele │ │ │ │ │ │
│ │învãţãrii interdisciplinare; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.5. Gradul de autonomie al elevilor în │ │ │ │ │ │
│ │utilizarea resurselor CDI; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.6. Realizarea activitãţilor desfãşurate │ │ │ │ │ │
│ │implicã exploatarea resurselor multimedia, │ │ │ │ │ │
│ │favorizeazã inovaţia pedagogicã şi utilizarea │ │ │ │ │ │
│ │metodelor activ-participative; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.7. Parteneriatele educative la nivelul │ │ │ │ │ │
│ │unitãţii de învãţãmânt urmãresc atât obiective │ │ │ │ │ │
│ │specifice disciplinelor de studiu, cât şi │ │ │ │ │ │
│ │obiective din domeniul indo-documentare, de │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltare de aptitudini şi competenţe │ │ │ │ │ │
│ │specifice; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.8. Temele transdiciplinare rãspund nevoilor │ │ │ │ │ │
│ │de formare ale elevilor; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.9. Activitãţile derulate cresc interesul │ │ │ │ │ │
│ │elevilor pentru studiu; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.10. Activitãţile privind animarea CDI implicã│ │ │ │ │ │
│ │şi participarea elevilor; │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│4. Monitori- │4.1. Metodele de monitorizare şi evaluare a │ │ │ │ │ │
│zarea şi │activitãţilor stabilite pentru realizarea │ │ │ │ │ │
│evaluarea │obiectivelor sunt adaptate specificului │ │ │ │ │ │
│activitãţii │aspectelor vizate şi al resurselor disponibile;│ │ │ │ │ │
│CDI şi a │ │ │ │ │ │ │
│rezultatelor │4.2. Activitãţile organizate în CDI sunt │ │ │ │ │ │
│elevilor │diverse şi rãspund funcţiilor CDI; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.3. Numãrul de participanţi la activitãţile │ │ │ │ │ │
│ │organizate în CDI; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.4. Numãrul de utilizatori; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.5. Numãrul de documente consultate în cadrul │ 10 │ │ │ │ │
│ │CDI; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.6. Numãrul de volume împrumutate; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.7. Diversitatea modalitãţilor de evaluare şi │ │ │ │ │ │
│ │valorizare a muncii elevilor; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.8. Gradul de atingere a obiectivelor şi de │ │ │ │ │ │
│ │realizare a activitãţilor planificate; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.9. Gradul de corectare/actualizare a │ │ │ │ │ │
│ │obiectivelor activitãţilor planificate, atunci │ │ │ │ │ │
│ │când este necesar; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.10. Promovarea autoevaluãrii şi │ │ │ │ │ │
│ │interevaluãrii; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.11. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor │ │ │ │ │ │
│ │educaţionali; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.12. Participarea la completarea portofoliului│ │ │ │ │ │
│ │educaţional ca element central al evaluãrii │ │ │ │ │ │
│ │rezultatelor învãţãrii; │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│5. Managementul│5.1. Stabilirea unui cadru adecvat inclus în │ │ │ │ │ │
│clasei de elevi│regulamentul de organizare şi funcţionare al │ │ │ │ │ │
│ │CDI (reguli de conduitã, atitudini, ambient, │ │ │ │ │ │
│ │reguli de utilizare şi exploatare a resurselor │ │ │ │ │ │
│ │CDI, reguli de acces în CDI) pentru │ │ │ │ │ │
│ │desfãşurarea activitãţilor în conformitate cu │ │ │ │ │ │
│ │particularitãţile clasei de elevi şi specificul│ │ │ │ │ │
│ │activitãţii în structuri info-documentare; │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │5.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi│ │ │ │ │ │
│ │gestionarea situaţiilor conflictuale; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │5.3. Motivarea elevilor prin valorizarea │ │ │ │ │ │
│ │exemplelor de bunã practicã. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│6. Dezvoltarea │6.1. Numãrul proiectelor desfãşurate în │ │ │ │ │ │
│de parteneriate│colaborare; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │6.2. Varietatea activitãţilor desfãşurate în │ │ │ │ │ │
│ │colaborare; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │6.3. Numãrul partenerilor implicaţi în │ │ │ │ │ │
│ │desfãşurarea activitãţilor propuse; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │6.4. Relevanţa parteneriatelor în calitatea │ │ │ │ │ │
│ │desfãşurãrii şi conţinutului activitãţilor; │ 10 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │6.5. Aportul parteneriatelor în atingerea │ │ │ │ │ │
│ │obiectivelor stabilite în proiectul de │ │ │ │ │ │
│ │activitate, respectiv în formarea unei culturi │ │ │ │ │ │
│ │informaţionale a elevilor şi în dezvoltarea │ │ │ │ │ │
│ │competeneţelor cheie ale elevilor. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│7. Comunicare │7.1. Sursele de informare din exteriorul şi │ │ │ │ │ │
│ │interiorul unitãţii de învãţãmânt sunt │ │ │ │ │ │
│ │identificate şi utilizate; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │7.2. Informaţia de interes pentru beneficiari │ │ │ │ │ │
│ │este actualizatã periodic; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │7.3. Mediatizarea rezultatelor obţinute şi │ │ │ │ │ │
│ │multiplicarea experienţelor obţinute la nivelul│ 5 │ │ │ │ │
│ │întregii unitãţi de învãţãmânt; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │7.4. Activitãţile de promovare a imaginii şi │ │ │ │ │ │
│ │activitãţii CDI sunt realizate periodic; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │7.5. Capacitatea de a se implica în activitãţi │ │ │ │ │ │
│ │organizate şi desfãşurate de în parteneriat; │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│8. Gestionarea │8.1. Organizarea spaţiului CDI respectã │ │ │ │ │ │
│CDI │standardele şi criteriile de amenajare ale │ │ │ │ │ │
│ │unui CDI; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.2. Gradul de funcţionalitate şi respectarea │ │ │ │ │ │
│ │parametrilor tehnici ai echipamentelor; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.3. Prin organizarea CDI şi activitãţile │ │ │ │ │ │
│ │propuse accesul liber la informaţie este │ │ │ │ │ │
│ │facilitat şi asigurat; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.4. Gradul de autonomie a utilizatorilor în │ │ │ │ │ │
│ │reperarea resurselor pluridisciplinare şi │ │ │ │ │ │
│ │multisuport; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.5. Practicarea unei politici documentare │ │ │ │ │ │
│ │prospective; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.6. Realizarea operaţiilor biblioteconomice │ │ │ │ │ │
│ │conform normelor în vigoare; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.7. Gradul de respectare a sistemului de │ │ │ │ │ │
│ │clasificare a documentelor; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.8. Gradul de respectare a criteriilor de │ │ │ │ │ │
│ │selecţie a fondului documentar; │ 15 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.9. Capacitatea de aplicare a normelor de │ │ │ │ │ │
│ │achiziţii documentare; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.10. Corelarea necesarului de fond documentar │ │ │ │ │ │
│ │cu natura activitãţii în CDI şi cu nevoile │ │ │ │ │ │
│ │utilizatorilor; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.11. Stadiul informatizãrii CDI şi de │ │ │ │ │ │
│ │realizare a bazelor de date; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.12. Asigurarea unui program flexibil care sã │ │ │ │ │ │
│ │permitã accesul utilizatorilor în CDI atât în │ │ │ │ │ │
│ │cadrul cursurilor, cât şi în afara lor; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.13. Adaptarea orarului CDI, a planului │ │ │ │ │ │
│ │managerial al CDI la realitatea unitãţii │ │ │ │ │ │
│ │şcolare; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.14. ROI al CDI este propus ca parte │ │ │ │ │ │
│ │integrantã a ROI al unitãţii şcolare; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.15. Utilizatorii şi activitãţile derulate în │ │ │ │ │ │
│ │CDI sunt înregistrate ritmic pentru │ │ │ │ │ │
│ │evidenţierea şi valorizarea lor şi pentru │ │ │ │ │ │
│ │remedierea disfuncţionalitãţilor; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.16. Necesarul de achiziţii a fost propus; │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│9. Managementul│9.1. Obiectivitate în autoevaluare şi │ │ │ │ │ │
│carierei şi al │identificarea propriilor nevoi de formare, în │ │ │ │ │ │
│dezvoltãrii │funcţie de dinamica informaţiei în domeniu; │ │ │ │ │ │
│profesionale │ │ │ │ │ │ │
│ │9.2. Numãr cursuri/stagii de formare şi │ │ │ │ │ │
│ │schimburi de experienţã la care a participat în│ │ │ │ │ │
│ │vederea satisfacerii nevoilor personale privind│ │ │ │ │ │
│ │perfecţionarea şi ale organizaţiei prin │ │ │ │ │ │
│ │raportare la standardele de calitate; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │9.3. Gradul de aplicare a cunoştinţelor şi de │ │ │ │ │ │
│ │utilizare a noilor competenţe dezvoltate în │ │ │ │ │ │
│ │cadrul formãrilor în activitãţile CDI; │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │9.4. Articole, publicaţii, participarea la │ │ │ │ │ │
│ │schimburi de bune practici, participarea la │ │ │ │ │ │
│ │cercurile pedagogice; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │9.5. Gradul de utilizare a competenţelor │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltate în stagiile de formare; │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│10. Contribuţia│10.1. Promovarea ofertei educaţionale. │ │ │ │ │ │
│la dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│instituţionalã │10.2. Promovarea imaginii şcolii în comunitate │ │ │ │ │ │
│şi la │prin participarea şi rezultatele elevilor la │ │ │ │ │ │
│promovarea │olimpiade, concursuri, competiţii, activitãţi │ │ │ │ │ │
│imaginii │extracurriculare şi extraşcolare. │ │ │ │ │ │
│unitãţii de │ │ │ │ │ │ │
│învãţãmânt │10.3. Realizarea/participarea la programe/ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi de prevenire şi combatere a │ │ │ │ │ │
│ │violenţei şi comportamentelor deviante în │ │ │ │ │ │
│ │mediul şcolar, familie şi societate. │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │10.4. Respectarea normelor, procedurilor de │ │ │ │ │ │
│ │sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU │ │ │ │ │ │
│ │pentru toate tipurile de activitãţi desfãşurate│ │ │ │ │ │
│ │în cadrul unitãţii de învãţãmânt, precum şi a │ │ │ │ │ │
│ │sarcinilor suplimentare. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │10.5. Implicarea activã în crearea unei culturi│ │ │ │ │ │
│ │a calitãţii şi a unei culturi informaţionale la│ │ │ │ │ │
│ │nivelul organizaţiei. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ Total puncte│ 100 │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴──────────┘

    Data evaluãrii:
                                 Nume şi prenume: Semnãtura

                                 Cadru didactic evaluat

                                 Responsabil comisie:

                                 Director:

                                 Membrii CA:
    ANEXA 31
    la Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar

                     FIŞA CADRU A POSTULUI DE PROFESOR DOCUMENTARIST

    În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul contractului individual de muncã înregistrat în Registrul general de evidenţã a salariaţilor cu numãrul......, se încheie astãzi,......., prezenta fişã a postului:

    Numele şi prenumele: ................................
    Specialitatea: ......................................
    Denumirea postului: .................................
    Decizia de numire: ..................................
    Incadrarea: titular/suplinitor/cadru didactic asociat: ..........
    Numãr de ore sarcini de serviciu: ........................
    Numãr ore activitate directã cu elevii ............... din care ....... numãr ore de
    punere a Centrului de Documentare şi Informare la dispoziţia utilizatorilor în cadrul
    activitãţilor libere ......
    Profesor diriginte la clasa: ........

    Cerinţe:
    Studii:
    ..................................................................

    Studii specifice postului: .............................................
    Vechime: ...............................................................
    Grad didactic: .........................................................
    Obligativitatea cunoaşterii legislaţiei şcolare şi a celei specifice, a documentelor care descriu şi reglementeazã activitatea profesorului documentarist şi a Centrelor de Documentare şi Informare (CDI).

    Relaţii profesionale (comunicare/relaţionare):
    a. ierarhice de subordonare: directorul şi directorul adjunct al unitãţii de învãţãmânt;
    b. de colaborare: responsabilii comisiilor metodice, personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din unitatea de învãţãmânt;
    c. de reprezentare a unitãţii şcolare la activitãţi/proiecte/concursuri/festivaluri etc. la care participã ca delegat.
    ● relaţii cu utilizatorii CDI;
    ● relaţii intrainstituţionale;
    ● relaţii cu editurile, firmele de presã, cu autorii etc.;
    ● relaţii cu profesorii documentarişti, bibliotecarii şcolari.
    Dificultãţile operaţiilor specifice postului:
    ● manipulare carte;
    ● responsabilitate financiarã (gestiune);
    ● solicitare psihicã.
    Responsabilitatea implicatã de post:
    ● intelectualã;
    ● de gestiune;
    ● moralã.
    Aptitudini:
    Comunicare eficientã, lucru în echipã, evaluare/ autoevaluare criticã, capacitate de analizã şi sintezã, tact pedagogic, spirit organizatoric;
    Abilitãţi:
    Se recomandã a avea cunoştinţe de operare PC (Windows, MS Office, Internet, poştã electronicã), de utilizare a unor programe de gestionare a resurselor CDI. Se recomandã cunoaşterea unei limbi strãine.
    Atitudini şi comportamente: creativitate, dinamism, adaptabilitate, echilibru, amabilitate, disponibilitate, iniţiativã, rigoare, perseverenţã, confidenţialitate, onestitate, corectitudine, punctualitate, interrelaţionare, loialitate.

    OBIECTIVE GENERALE
    1. Educarea şi formarea copiilor şi tinerilor din învãţãmântul preuniversitar în conformitate cu idealul educaţional.
    2. Facilitarea accesului elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunitãţii locale la informaţie, documentaţie şi noi tehnologii, în contextul evoluţiei societãţii.
    3. Participarea la formarea unei culturi informaţionale a utilizatorilor prin acţiuni specifice, utilizând practici pedagogice adaptate tendinţelor psihopedagogice şi metodice actuale.

    OBIECTIVE SPECIFICE
    1. Profesorul documentarist, prin diferite tipuri de activitãţi - pedagogice, culturale, de comunicare şi informare -, formeazã şi dezvoltã elevilor competenţe specifice domeniului info-documentar, necesare învãţãrii de-a lungul întregii vieţi şi participã la dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor.
    2. Profesorul documentarist se implicã în elaborarea şi implementarea politicii documentare la nivelul unitãţii de învãţãmânt, respectiv în dezvoltarea unei culturi informaţionale.
    3. Profesorul documentarist gestioneazã resursele CDI, în vederea facilitãrii accesului la informaţie, asigurãrii exploatãrii şi valorificãrii cât mai eficiente a informaţiilor şi documentelor pluridisciplinare, multimedia şi multisuport de cãtre utilizatori, din perspectiva egalizãrii şanselor elevilor din medii culturale şi sociale diferite.
    4. Profesorul documentarist iniţiazã şi participã la activitãţi cu caracter cultural în vederea promovãrii culturii româneşti şi internaţionale, a recunoaşterii valorilor europene, a identificãrii modelelor, a acceptãrii şi valorizãrii pluralitãţii culturale.
    5. Profesorul documentarist participã la demersurile de promovare a activitãţilor CDI şi a imaginii şcolii, din perspectiva deschiderii cãtre comunitatea educativã şi societate.
    Domenii de competenţã: competenţe pedagogice, culturale, de comunicare, de gestionare a CDI.

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

    1. PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CDI
    - Participarea la definirea politicii documentare şi a strategiilor de dezvoltare în domeniul "educaţiei pentru informaţie" a unitãţii de învãţãmânt, respectiv a serviciilor oferite prin CDI;
    - Identificarea şi ierarhizarea nevoilor utilizatorilor în materie de documentare, informare şi formare;
    - Definirea prioritãţilor şi obiectivelor proiectului de activitate al CDI;
    - Fundamentarea proiectarii didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor şi pe prevederile curriculum-ului şcolar;
    - Elaborarea instrumentelor de planificare şi de proiectare didacticã pe tipuri de activitãţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestionare a CDI: plan anual şi semestrial de activitate a CDI, proiectarea activitãţilor CDI, a CDŞ privind tehnici de iniţiere în cercetarea documentarã/educaţie pentru informaţie pentru diferite nivele de învãţãmânt, a proiectelor disciplinare şi inter-transdisciplinare;
    - Stabilirea strategiilor didactice optime şi a mijloacelor didactice inovante, care conduc la dezvoltarea autonomiei în învãţare a elevilor, la dezvoltarea competenţelor cheie şi a competenţelor info-documentare ale elevilor, la valorizarea fondului documentar şi a dimensiunii educative a TIC;
    - Actualizarea documentelor de proiectare şi planificare a activitãţii CDI.

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR CDI
    - Organizarea şi coordonarea activitãţii pedagogice, a proiectelor pluritransdisciplinare, a activitãţii culturale, de comunicare şi de gestiune conform planului de activitate al CDI, în colaborare cu cadrele didactice.
    - Organizarea de activitãţi de încurajare a lecturii şi dezvoltarea gustului pentru lecturã în parteneriat cu alte cadre didactice, personalitãţi din lumea cãrţii (autori, ilustratori, traducãtori, editori etc.) şi cu pãrinţii, utilizând metode şi mijloace moderne de lucru.
    - Organizarea şi/sau participarea la realizarea de activitãţi audio-video, activitãţi legate de mass-media, la expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, ateliere de creaţie, cercuri tematice, realizarea de reviste şcolare.
    - Asigurarea accesului la CDI, atât în cadrul activitãţilor programate, cât şi libere, respectiv în timpul şi în afara programului şcolar al elevilor, în vederea prelungirii activitãţii elevilor în şcoalã.
    - Organizarea resurselor CDI în vederea punerii lor la dispoziţia utilizatorilor în cadrul activitãţilor CDI.
    - Asigurarea formãrii competenţelor specifice domeniului info-documentar şi dezvoltãrii competenţelor cheie ale elevilor prin activitãţile desfãşurate în CDI.
    - Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor CDŞ în domeniul cercetãrii documentare şi educaţiei pentru informaţie;
    - Utilizarea materialelor didactice adecvate, inclusiv a resurselor digitale şi a TIC;
    - Colaborarea cu cadrele didactice în vederea identificãrii obiectivelor infodocumentare din programele şcolare şi urmãrirea dezvoltãrii lor prin activitãţile desfãşurate în CDI;
    - Colaborarea cu cadrele didactice din unitatea de învãţãmânt şi cu consilierul sau psihologul şcolii în organizarea de activitãţi cu caracter educativ (educaţie pentru sãnãtate, educaţie rutierã, educaţie ecologicã etc.), de activitãţi de iniţiere a elevilor în planificarea şi orientarea profesionalã/vocaţionalã, de activitãţi de motivare înspre şcoalã şi recuperare a elevilor cu dificultãţi în învãţare şi risc de abandon şcolar;
    - Organizarea, coordonarea sau/şi implementarea, în colaborare cu alte cadre didactice, a activitãţilor şcolare şi extraşcolare, a activitãţilor extracurriculare, inclusiv din sfera activitãţilor culturale;
    - Implicarea partenerilor educaţionali în activitatea CDI.

    3. FORMAREA ELEVILOR ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR SPECIFICE
    - Formarea competenţelor specifice domeniului info-documentar şi participarea la dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor prin diferite tipuri de activitãţi: pedagogice, culturale şi de comunicare;
    - Formarea elevilor în domeniul cercetãrii documentare şi educaţiei pentru informaţie prin desfãşurarea activitãţilor planificate în CDŞ specifice şi în alte activitãţi prevãzute în programele disciplinelor studiate la clasã;
    - Integrarea secvenţelor de cercetare documentarã în activitãţi de învãţare disciplinare şi inter-transdisciplinare, dezvoltate în parteneriat cu cadrele didactice;
    - Participarea la formarea elevilor în vederea dezvoltãrii autonomiei în învãţare, a competenţelor de cãutare, selectare, tratare şi comunicare a informaţiei, respectiv a unei atitudini civice;
    - Prezentarea noilor utilizatori funcţiile, organizarea, serviciile şi resursele CDI, respectiv a tipurilor de activitãţi specifice, a regulamentului de ordine interioarã, a rolului şi misiunilor profesorului documentarist;
    - Organizarea de activitãţi inovante care presupun exploatarea resurselor multisuport şi a TIC;
    - Îndrumarea iniţiativelor de lecturã ale elevilor;
    - Implicarea elevilor în animarea CDI: mediatizarea activitãţilor CDI, participarea la elaborarea propunerilor de achiziţii, ordonarea documentelor, organizarea activitãţilor etc..

    4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII CDI ŞI A REZULTATELOR ELEVILOR
    - Elaborarea şi aplicarea de instrumente de feed-back şi evaluare a activitãţilor desfãşurate;
    - Aprecierea calitativã şi cantitativã a rezultatele elevilor şi impactul activitãţilor desfãşurate;
    - Valorizarea rezultatelor activitãţilor desfãşurate cu elevii;
    - Notarea, interpretarea şi comunicarea evaluãrii;
    - Monitorizarea proiectelor, activitãţilor şi serviciilor CDI;
    - Evaluarea gradului de atingere a obiectivelor şi a rezultatelor activitãţilor planificate;
    - Evaluarea gradul de exploatare a resurselor CDI;
    - Participarea la completarea portofoliilor educaţionale al elevilor;
    - Întocmirea periodicã de statistici şi rapoarte de monitorizare şi evaluare a activitãţii CDI.

    5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
    - Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi prezenţi la activitãţile desfãşurate în CDI, fie în cadrul activitãţilor programate, fie în cadrul activitãţilor libere;
    - Elaborarea de norme specifice clasei/grupului la care predã sau/şi este diriginte, norme de acces şi utilizare a spaţiului şi resurselor CDI;
    - Urmãrirea respectãrii regulamentului de ordine interioarã, orarului CDI;
    - Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesorfamilia elevului;
    - Tratarea diferenţiatã a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice;
    - Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare.

    6. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE
    - Implicarea în realizarea de parteneriate educative naţionale şi internaţionale;
    - Colaborarea cu cadrele didactice în vederea derulãrii unor activitãţi pedagogice, culturale, şcolare sau extraşcolare;
    - Colaborarea cu instituţii de culturã, educaţie şi formare, cu organizaţii care activeazã în sfera societãţii civile, respectiv cu alte organisme sau persoane de interes pentru iniţierea şi realizarea unor proiecte cu caracter educativ şi cultural adresate diferitelor categorii de utilizatori ai CDI;
    - Implicarea partenerilor educaţionali în realizarea de activitãţi în CDI;
    - Colaborarea la organizarea şi desfãşurarea de întâlniri cu specialişti din diferite domenii.

    7. COMUNICARE
    - Promovarea ofertei de activitate CDI, a serviciilor oferite, a fondului documentar şi a resurselor CDI în rândul elevilor, comunitãţii educative şi în comunitãţii locale;
    - Participarea la facilitarea circulaţiei informaţiei în unitatea de învãţãmânt;
    - Colectarea de informaţii de interes pentru utilizatorii CDI de la instituţii şi organizaţii de profil (centre culturale, muzee, teatre, unitãţi de învãţãmânt, biblioteci etc.), prelucrarea şi transmiterea acestora cãtre cei interesaţi;
    - Dezvoltarea şi exploatarea de servicii şi instrumente de comunicare (e-mail, forumuri, video-conferinţe, blog, site) pentru facilitarea, diversificarea şi eficientizarea comunicãrii cu utilizatorii;
    - Realizarea unor puncte de afişaj în spaţiul CDI şi în afara acestuia;
    - Participarea la promovarea activitãţii CDI şi imaginii şcolii în comunitatea educaţionalã şi cea localã;
    - Eficientizarea relaţiei profesor-familie, şcoala-comunitate.
    - Comunicarea cu utilizatorii şi partenerii.

    8. GESTIONAREA CDI
    - Organizarea şi amenajarea spaţiului CDI conform standardelor şi criteriilor stabilite;
    - Organizarea resurselor CDI în conformitate cu standardele de funcţionare;
    - Gestionarea resursele CDI (mobilierul, materialele, echipamentele şi fondul documentar) respectând normele în vigoare;
    - Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar multisuport în conformitate cu regulile biblioteconomice şi reglementãrile specifice în vigoare, în vederea facilitãrii accesului liber la informaţie şi organizãrii optime a CDI;
    - Dezvoltarea fondului documentar în funcţie de nevoilor utilizatorilor, de nevoia de diversificare a fondului documentar pluridisciplinar şi multisuport adecvat vârstei elevilor şi profilului unitãţii de învãţãmânt;
    - Aplicarea dispoziţiilor şi procedurilor privind informaţia prevãzute în reglementãrile şi convenţiile legate de activitatea în domeniul informãrii şi documentãrii, în special în materie de proprietate intelectualã;
    - Elaborarea, afişarea şi prezentarea regulamentului de ordine interioarã al CDI;
    - Asigurarea condiţiilor de acces a utilizatorilor la CDI, atât la activitãţi programate, cât şi libere, în timpul şi în afara programului şcolar, în vederea dezvoltãrii ofertei de activitate şi prelungirii activitãţii elevului în şcoalã;
    - Identificarea nevoilor financiare pentru dotarea cu fond documentar, mobilier şi echipamente, pentru funcţionarea CDI şi dezvoltarea ofertei de servicii şi activitãţi, pe baza indicatorilor cantitativi şi calitativi specifici;
    - Elaborarea şi înaintarea unor referate de necesitate, în baza nevoilor identificate;
    - Identificarea surselor suplimentare de finanţare a activitãţii CDI.

    9. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE
    - Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare profesionalã;
    - Participarea la activitãţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice, manifestãri ştiinţifice, în vederea satisfacerii nevoilor personale şi ale organizaţiei privind formarea continuã, prin raportare la standardele de calitate;
    - Aplicarea cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor dobândite în activitatea CDI;
    - Manifestarea interesului pentru nou şi consecvenţã în procesul de instruire/autoinstruire, aplicând în activitatea didacticã elementele de noutate dobândite în cadrul programelor de formare parcurse sau prin studiu individual;
    - Participarea la întrunirile echipei pedagogice: cercuri metodice sau şedinţe de specialitate;
    - Manifestarea preocupãrii pentru activitãţi de formare complementare celor didactice, prin obţinerea de competenţe în domeniul social, IT, comunicare într-o limbã strãinã de circulaţie internaţionalã şi implementarea în activitatea didacticã a competenţelor dobândite;

    10. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ SI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
    - Implicarea în realizarea ofertei educaţionale;
    - Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unitãţii de învãţãmânt la nivelul comunitãţii locale;
    - Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale;
    - Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei, la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional;
    - Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor;
    - Valorizarea activitãţilor CDI în cadrul comunitãţii;
    - Comunicarea şi promovarea activitãţilor derulate şi a rezultatelor acestora;

    II. ALTE ATRIBUŢII
    În funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã îndeplineascã şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi sã respecte normele, procedurile de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________

    Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedrã şi ale altor comisii funcţionale din şcoalã sunt prevãzute în prezenta fişã (dacã este cazul).
    Rãspunderea disciplinarã:
    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dupã sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinarã, conform prevederilor legii.

              Director,
    (nume, semnãturã, ştampilã)

                                   Semnãtura titularului de luare la cunoştinţã:
                                              ........................

    Data: .........


                                          -------Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice