Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.141 din 1 noiembrie 2011  privind aprobarea structurii si a Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 6.141 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea structurii si a Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 19 noiembrie 2011

    În conformitate cu prevederile art. 99 alin. (9) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    având în vedere art. 104 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Unitatea pentru Finanţarea Învãţãmântului Preuniversitar funcţioneazã ca unitate conexã cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu sediul în str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1, Bucureşti.
    ART. 2
    Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare a Unitãţii pentru Finanţarea Învãţãmântului Preuniversitar, în conformitate cu prevederile anexei care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 3
    Unitatea pentru Finanţarea Învãţãmântului Preuniversitar, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

    Bucureşti, 1 noiembrie 2011.
    Nr. 6.141.


    ANEXĂ

                                   REGULAMENT
                    de organizare şi funcţionare a Unitãţii
                pentru Finanţarea Învãţãmântului Preuniversitar

    CAP. I
    Obiective şi atribuţii

    ART. 1
    (1) Unitatea pentru Finanţarea Învãţãmântului Preuniversitar, denumitã în continuare U.F.Î.P., este unitate cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, înfiinţatã prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (2) U.F.Î.P. este condusã de un director care are calitatea de ordonator terţiar de credite.
    (3) Directorul U.F.Î.P. este numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, în urma organizãrii concursului în conformitate cu prevederile legale.
    (4) Directorul U.F.Î.P, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, propune spre aprobare Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului structura organizatoricã a U.F.Î.P.
    ART. 2
    Obiectivele U.F.Î.P. sunt urmãtoarele:
    a) sã creeze cadrul instituţional şi organizatoric pentru descentralizarea finanţãrii învãţãmântului preuniversitar;
    b) sã elaboreze principiile descentralizãrii finanţãrii învãţãmântului preuniversitar, ale formulei de finanţare şi ale standardelor de cost necesare finanţãrii corespunzãtoare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar;
    c) sã elaboreze un raport anual care urmãreşte utilizarea eficientã şi transparentã a banilor publici în învãţãmântul preuniversitar;
    d) sã stabileascã indicatorii de cost pe elev/preşcolar astfel încât sã se asigure nivelul de calitate al învãţãmântului preuniversitar.
    ART. 3
    Atribuţiile U.F.Î.P. sunt urmãtoarele:
    a) asigurã secretariatul tehnic şi executiv pentru activitatea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învãţãmântului Preuniversitar, denumit în continuare C.N.F.Î.P., conform solicitãrilor acestuia şi normelor legale în vigoare;
    b) asigurã buna desfãşurare a activitãţii curente a C.N.F.Î.P.;
    c) propune Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului mãsuri de îmbunãtãţire şi armonizare a cadrului legal specific descentralizãrii sistemului de finanţare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar;
    d) propune C.N.F.Î.P. spre analizã şi aprobare cadrul instituţional şi organizatoric pentru finanţarea de bazã, complementarã şi suplimentarã;
    e) elaboreazã metodologia de calcul, costurile standard pe elev/preşcolar la nivel naţional şi coeficienţii de diferenţiere, precum şi modul de calcul al indicatorilor de corecţie ai costului standard, pe care le înainteazã spre aprobare C.N.F.Î.P.;
    f) monitorizeazã activitatea de finanţare pe baza costurilor standard pe elev/preşcolar a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat şi propune mãsuri pentru asigurarea finanţãrii pentru unitãţile de învãţãmânt aflate în dificultate;
    g) elaboreazã metodologia privind finanţarea de bazã a unei unitãţi şcolare rezultatã prin multiplicarea costului standard pe elev/preşcolar cu coeficienţii specifici unitãţii şcolare şi cu numãrul de elevi şi o înainteazã spre aprobare C.N.F.Î.P.;
    h) elaboreazã normele metodologice privind determinarea costului standard pe elev/preşcolar şi le înainteazã Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului în vederea iniţierii hotãrârii de Guvern pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 104 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    i) propune Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi C.N.F.Î.P. instrumente specifice de cercetare şi investigare a efectelor produse prin aplicarea procedurilor şi formulelor de finanţare, precum şi corecţii ale formulei de finanţare şi ale metodologiilor de alocare.

    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea U.F.Î.P. şi a C.N.F.Î.P.

    ART. 4
    (1) C.N.F.Î.P. este organ consultativ al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, fãrã personalitate juridicã, format din 19 membri numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (2) C.N.F.Î.P. aprobã metodologia de repartizare a fondurilor alocate instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar pentru realizarea standardelor de cost şi propune Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului proiectul de hotãrâre de Guvern privind determinarea costurilor standard pe elev/preşcolar.
    (3) C.N.F.Î.P. propune spre aprobare Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului formula de finanţare de bazã a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar care ia în considerare costul standard pe elev/preşcolar, numãrul de elevi/preşcolari din unitatea de învãţãmânt, precum şi factorii de corecţie dependenţi de densitatea de elevi în zonã, severitatea dezavantajelor, de limba de predare şi alţi factori.
    (4) C.N.F.Î.P. determinã costul standard pe elev/preşcolar cu respectarea prevederilor prezentului ordin, precum şi ale art. 104 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (5) Componenţa C.N.F.Î.P. este urmãtoarea:
    a) preşedinte;
    b) 12 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului (4 reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate din Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, 4 reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare şi 4 reprezentanţi ai unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar);
    c) 3 reprezentanţi ai partenerilor sociali;
    d) 3 reprezentanţi ai structurilor asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale.
    (6) Preşedintele şi membrii C.N.F.Î.P. sunt desemnaţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 5
    C.N.F.Î.P. are urmãtoarele atribuţii:
    a) determinã costul standard pe elev/preşcolar şi coeficienţii de diferenţiere;
    b) asigurã alocarea eficientã şi transparentã, pe baza formulei de finanţare şi a standardelor de cost, a fondurilor destinate învãţãmântului preuniversitar;
    c) asigurã formula de finanţare în conformitate cu principiul calitãţii, în baza cãruia activitãţile de învãţãmânt se raporteazã la standarde de referinţã şi la bune practici naţionale şi internaţionale;
    d) elaboreazã şi transmite criteriile, metodologiile şi formulele de fundamentare, repartizeazã resursele financiare şi stabileşte standardele pentru finanţarea proporţionalã cu numãrul de elevi/preşcolari ai unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, în vederea aprobãrii acestora de cãtre conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    e) analizeazã necesitãţile de finanţare a învãţãmântului preuniversitar, conform obiectivelor strategiei naţionale de dezvoltare a învãţãmântului preuniversitar şi planurilor strategice ale instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar;
    f) elaboreazã şi face public anual raportul privind finanţarea învãţãmântului preuniversitar de stat;
    g) înainteazã ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului propuneri privind acţiunile ce trebuie întreprinse pentru a asigura o finanţare eficientã a învãţãmântului preuniversitar;
    h) realizeazã şi alte activitãţi considerate a fi necesare pentru stimularea învãţãmântului preuniversitar, cu respectarea cadrului legal aplicabil.
    ART. 6
    Preşedintele C.N.F.Î.P. are urmãtoarele atribuţii:
    a) conduce şi coordoneazã întreaga activitate a C.N.F.Î.P.;
    b) reprezintã C.N.F.Î.P. în relaţiile cu conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    c) elaboreazã programele de activitãţi ale C.N.F.Î.P., pe care le supune spre aprobare conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, şi asigurã îndeplinirea acestora;
    d) stabileşte sarcini şi atribuţii pentru fiecare dintre membrii C.N.F.Î.P., în funcţie de competenţele lor profesionale;
    e) întocmeşte rapoartele de activitate ale C.N.F.Î.P., pe care le înainteazã conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 7
    C.N.F.Î.P. se întruneşte în sesiuni ordinare, semestrial, şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Reuniunile se convoacã de cãtre preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data reuniunii. Termenul de 7 zile se poate reduce la 3 zile, în cazul reuniunilor extraordinare.
    ART. 8
    (1) Cvorumul de lucru este de douã treimi din numãrul total al membrilor, iar hotãrârile se iau cu majoritatea simplã a celor prezenţi.
    (2) Materialele care vor fi dezbãtute în reuniuni vor fi puse la dispoziţia membrilor C.N.F.Î.P de cãtre U.F.Î.P cu cel puţin 5 zile înainte de data desfãşurãrii reuniunii.

    CAP. III
    Resursele necesare funcţionãrii U.F.Î.P.

    ART. 9
    Pentru activitatea curentã, U.F.Î.P. dispune de 9 posturi.
    ART. 10
    Cheltuielile cu organizarea şi funcţionarea U.F.Î.P. şi a C.N.F.Î.P. se suportã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 11
    Salariile de bazã şi indemnizaţiile personalului din U.F.Î.P. sunt stabilite conform reglementãrilor în vigoare pentru personalul contractual bugetar.

                                   --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice