Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.072 din 14 decembrie 2023  pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.881/2019 privind instituirea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puţin dezvoltate selectate ca pilot în cadrul iniţiativei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6.072 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.881/2019 privind instituirea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puţin dezvoltate selectate ca pilot în cadrul iniţiativei "DG Regio pentru regiuni mai puţin dezvoltate" prin Programul operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1160 din 21 decembrie 2023
    Luând în considerare Comunicarea Comisiei Europene C 474/1 - Orientări referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru a beneficia de asistenţă din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune şi a Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA II) (2014-2020), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14 decembrie 2022,
    ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările ulterioare,
    având în vedere Decizia ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 155 din 31 iulie 2023, prin care, în urma desfăşurării procedurii CMPOR, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, în calitate de preşedinte al Comitetului de monitorizare a Programului operaţional regional (CMPOR) 2014-2020, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncţionale, precum şi a aprobării listelor de proiecte,
    având în vedere Referatul Direcţiei generale Programul operaţional regional nr. 210.607 din 8.12.2023, precum şi avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 16.371 din 8.12.2023,
    în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul investiţiilor şi proiectelor europene emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.881/2019 privind instituirea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puţin dezvoltate selectate ca pilot în cadrul iniţiativei „DG Regio pentru regiuni mai puţin dezvoltate“ prin Programul operaţional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 14 iunie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) furnizor şi administrator al ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, al ajutorului regional şi al ajutorului de minimis este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional regional, denumită în continuare AMPOR.
    Pentru ajutoarele acordate în baza contractelor de finanţare aferente proiectelor etapizate, respectiv pentru etapa a II-a a proiectelor, calitatea de administrator este deţinută de autorităţile de management ale programelor regionale 2021-2027 menţionate la art. 33^1;"

    2. La articolul 3, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "n) contract de finanţare este actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional (AMPOR), organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanţare şi beneficiar, prin care se aprobă spre finanţare, în cadrul POR 2014-2020, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, în anumite condiţii.
    Contractele de finanţare aferente proiectelor etapizate vor fi modificate prin acte adiţionale prin care autorităţile de management ale programelor regionale 2021-2027, prevăzute la art. 33^1 alin. (1), pentru fiecare contract în parte, se subrogă în drepturile şi obligaţiile Autorităţii de management pentru POR 2014-2020 pentru etapa a II-a şi finalizarea implementării proiectului în cauză;"

    3. La articolul 3, după litera cc) se introduce o nouă literă, litera dd), cu următorul cuprins:
    "dd) proiect etapizat, etapa I şi, respectiv, etapa a II-a au înţelesul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările ulterioare."

    4. La articolul 15, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9. perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, este de maximum 36 de luni, fără a depăşi data de 31 decembrie 2023.
    În cazul proiectelor etapizate, perioada de realizare a activităţilor proiectului poate fi prelungită peste data de 31.12.2023, în vederea implementării etapei a II-a, în cadrul programului regional 2021-2027 care va finanţa această etapă, fără a depăşi data de 31.12.2029;"

    5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acestea este conferit întreprinderii, respectiv în momentul semnării contractului de finanţare, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care se plătesc aceste ajutoare. Utilizarea economiilor înregistrate, respectiv realocările bugetare necesare pe parcursul implementării în cadrul proiectelor ce beneficiază de ajutor în baza prezentei măsuri se pot realiza în condiţiile respectării stricte a prevederilor ghidului solicitantului aplicabil, contractului de finanţare, precum şi a legislaţiei aplicabile."

    6. La articolul 27, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare. Prin excepţie, sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis cheltuielile menţionate în categoria 14 şi în subcategoria 59 din anexa nr. 2, respectiv cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică şi cheltuielile pentru comisioane, cote, taxe în vederea pregătirii documentaţiei aferente proiectului, dacă sunt efectuate după data de 1 ianuarie 2014.
    În cazul proiectelor etapizate, cheltuielile aferente etapei a II-a de implementare trebuie să respecte prevederile art. 63 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, precum şi celelalte condiţii stabilite prin contractul de finanţare pentru această etapă de implementare. Termenul până la care trebuie să fie angajate cheltuielile aferente etapei a II-a este 31 decembrie 2029;"

    7. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Plăţile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat/disponibil.
    În cazul proiectelor etapizate, plăţile aferente etapei a II-a se vor realiza până la data de 31 decembrie 2029, în limita bugetului alocat/disponibil pentru această etapă autorităţilor de management ale programelor regionale 2021-2027 menţionate la art. 33^1, în condiţiile subrogării prevăzute la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările ulterioare."

    8. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 1 «Promovarea transferului tehnologic», prioritatea de investiţii 1.1 - obiectivul specific 1.2 - Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării Iniţiativei «Regiuni mai puţin dezvoltate» în România. În cazul proiectelor etapizate, sursa de finanţare a etapei a II-a de implementare, aferentă fiecărui contract de finanţare, o reprezintă fondurile alocate programului regional 2021-2027, după cum se precizează la art. 33^1 alin. (1)."

    9. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 33^1
    (1) Etapizarea proiectelor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările ulterioare, se va realiza în cadrul următoarelor programe regionale 2021-2027:
    a) Programul regional Nord-Est 2021-2027, gestionat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de autoritate de management 2021-2027;
    b) Programul regional Nord-Vest 2021-2027, gestionat de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de autoritate de management 2021-2027.
    (2) Cuantumurile ajutoarelor de stat, respectiv de minimis acordate nu vor depăşi valorile aprobate iniţial, iar alocarea ajutoarelor plătite în fiecare din cele două etape va fi stabilită în cadrul actului adiţional la contractul de finanţare, încheiat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările ulterioare, prin care autoritatea de management a programului regional 2021-2027 se subrogă în drepturile şi obligaţiile Autorităţii de management pentru POR 2014-2020 pentru etapa a II-a şi finalizarea implementării proiectului."

    10. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, este furnizorul ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, al ajutorului de stat regional, respectiv al ajutorului de minimis şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei măsuri de sprijin.
    Pentru proiectele etapizate, autorităţile de management ale programelor regionale 2021-2027 menţionate la art. 33^1 sunt responsabile cu implementarea prezentei măsuri de sprijin în ceea ce priveşte etapa a II-a a proiectelor etapizate."

    11. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) MIPE îşi rezervă dreptul de a nu achita/a nu acorda ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutor de stat regional sau ajutor de minimis sau de a solicita recuperarea ajutoarelor deja acordate, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar se dovedesc a fi incorecte sau false sau dacă solicitantul pune la dispoziţie informaţii incomplete.
    (2) Pentru proiectele etapizate, MIPE sau autorităţile de management ale programelor regionale 2021-2027 menţionate la art. 33^1 îşi rezervă dreptul de a nu achita ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutor de stat regional sau ajutor de minimis sau de a solicita recuperarea ajutoarelor deja acordate, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar se dovedesc a fi incorecte sau false."

    12. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    MIPE va informa în scris, prin contractul de finanţare, întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, a ajutorului de stat regional acordat şi a ajutorului de minimis acordat (exprimată ca echivalent brut al finanţării nerambursabile), precum şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia din urmă, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis."

    13. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    (1) MIPE are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensitatea maxime admise şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezentul ordin sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul acordării ajutorului de stat/de minimis.
    (2) Pentru proiectele etapizate, autorităţile de management ale programelor regionale 2021-2027 menţionate la art. 33^1 au obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensitatea maxime admise şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezentul ordin sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul acordării ajutorului de stat/de minimis."

    14. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MIPE şi, pentru proiectele etapizate, autorităţile de management ale programelor regionale 2021-2027 menţionate la art. 33^1 au obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentului ordin pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis."

    15. La articolul 44, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) MIPE şi, pentru proiectele etapizate, autorităţile de management ale programelor regionale 2021-2027 menţionate la art. 33^1, în calitate de autorităţi responsabile cu implementarea prezentei măsuri de sprijin sub forma ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, a ajutorului de stat regional şi a ajutorului de minimis, au obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    .................................................................................................
    (3) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS de către MIPE, respectiv autorităţile de management 2021-2027 responsabile menţionate la art. 33^1 în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii."

    16. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MIPE şi, în cazul proiectelor etapizate, autorităţile de management ale programelor regionale 2021-2027 menţionate la art. 33^1 vor transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezentul ordin."

    17. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia MIPE şi, în cazul proiectelor etapizate, autorităţilor de management ale programelor regionale 2021-2027 menţionate la art. 33^1, în formatul şi în termenul solicitate de către acestea, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate."

    18. La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către MIPE şi, după caz, pentru proiectele etapizate, de către MIPE pentru cheltuielile aferente etapei I de implementare şi de către autorităţile de management ale programelor regionale 2021-2027 menţionate la art. 33^1, pentru cheltuielile aferente etapei a II-a de implementare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. II
    Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezentul ordin în termen de 15 zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 14 decembrie 2023.
    Nr. 6.072.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016