Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.018 din 16 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.103/2019 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6.018 din 16 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.103/2019 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1200 din 9 decembrie 2020
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (13),art. 69 şi ale art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.103/2019 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 5 februarie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, la articolul 2, litera a) se abrogă.
    2. În anexa nr. 1, la articolul 2, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
    "c) coordonator al procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, pentru fiecare disciplină/modul de pregătire - membru al comisiei de evaluare, cu rol în organizarea administrativă a procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare;
d) experţi cooptaţi - cadre didactice din învăţământul preuniversitar/superior care au atribuţii în evaluarea proiectelor de manuale şcolare, au specialitatea corespunzătoare disciplinei pentru care se propune proiectul de manual, respectiv au dreptul de a preda disciplina pentru care se propune proiectul de manual şcolar şi au parcurs un program de instruire în evaluarea proiectelor de manuale şcolare;"

    3. În anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) desemnează experţii cooptaţi în vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare."

    4. În anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (3), litera b) se abrogă.
    5. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Comisia de evaluare pune la dispoziţia experţilor cooptaţi atât proiectele de manuale şcolare secretizate, cât şi documentele/instrumentele specifice evaluării, prin intermediul aplicaţiei dedicate gestionate de Compartimentul IT din cadrul Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE); secretizarea proiectelor de manuale şcolare constă în atribuirea unui cod numeric fiecărui proiect de manual şcolar."

    6. În anexa nr. 1, la articolul 4 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) au gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinei/modulului de pregătire pentru care aplică;"

    7. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Evaluarea calităţii ştiinţifice şi a îndeplinirii criteriilor de conformitate a conţinutului fiecărui proiect de manual şcolar este realizată de către cinci experţi cooptaţi."

    8. În anexa nr. 1, la articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Experţii cooptaţi menţionează obligatoriu în fişele de evaluare argumente care susţin punctajul acordat fiecărui descriptor, respectiv motivul declarării neconformităţii."

    9. În anexa nr. 1, la articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care experţii nu menţionează, în mod clar şi precis, argumentele pentru fiecare abatere privind depunctarea sau neconformitatea, comisia nu va accepta depunctarea sau neconformitatea respectivă şi va solicita expertului cooptat refacerea punctajului în conformitate cu prevederile descriptorilor."

    10. În anexa nr. 1, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Dacă între oricare două punctaje individuale (PI) acordate de experţii cooptaţi diferenţele sunt mai mici sau egale cu 5 puncte, se calculează punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice (PC), ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor (PI) acordate de fiecare dintre cei cinci experţi cooptaţi.
    (2) Pentru cazurile în care se constată diferenţe mai mari de 5 puncte între oricare două punctaje individuale (PI) acordate de experţii cooptaţi, coordonatorul organizează medierea între experţii cooptaţi. Rezultatul se consemnează într-un proces-verbal în care se menţionează punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice (PC)."

    11. În anexa nr. 1, la articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Un proiect de manual şcolar este considerat acceptat, din punctul de vedere al îndeplinirii criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice, atunci când întruneşte minimum 95 de puncte din 100 de puncte posibile, conform fişei-tip B."

    12. În anexa nr. 1, la articolul 11, alineatul (1) se abrogă.
    13. În anexa nr. 1, anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.
    14. În anexa nr. 2, la articolul 4, litera h) se abrogă.
    15. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (1) se abrogă.
    16. În anexa nr. 2, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    CNPEE gestionează platforma www.manuale.edu.ro, care cuprinde varianta online a fiecărui manual şcolar."

    17. În anexa nr. 3, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Achiziţionarea manualelor şcolare noi cuprinde următoarele etape:
    a) anunţarea publică a licitaţiei în vederea achiziţionării manualelor şcolare se face pe website-urile MEC, CNPEE şi în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP);
    b) depunerea, pe platforma SEAP, a ofertelor corespunzătoare proiectelor de manuale şcolare în forma precizată prin caietul de sarcini; în caietul de sarcini se prevede obligaţia transcrierii, a însuşirii toponimiei şi a numelor proprii româneşti şi în limba română, pentru manualele destinate învăţământului preuniversitar în limbile minorităţilor naţionale, conform art. 46 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) evaluarea proiectelor de manuale şcolare, în baza criteriilor tehnice de calitate cuprinse în Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin;
    d) elaborarea raportului procedurii şi comunicarea rezultatelor evaluării proiectelor de manuale şcolare, la finalizarea procedurii de licitaţie;
    e) depunerea de către ofertanţi a eventualelor contestaţii privind rezultatul evaluării proiectelor de manuale şcolare;
    f) punerea în aplicare a deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) prin realizarea unor eventuale reevaluări/revizuiri;
    g) întocmirea unui nou raport al procedurii după punerea în aplicare a deciziei CNSC şi comunicarea rezultatelor către ofertanţi;
    h) iniţierea ordinului de ministru în vederea aprobării manualelor şcolare;
    i) încheierea acordurilor-cadru de achiziţie publică a manualelor şcolare cu ofertanţii declaraţi câştigători;
    j) primirea de la ofertanţi şi încărcarea pe platforma www.manuale.edu.ro, în format electronic, a manualelor şcolare aprobate, în vederea efectuării comenzilor de către unităţile de învăţământ;
    k) centralizarea de către CNPEE a comenzilor de manuale şcolare în vederea încheierii contractelor subsecvente, în urma realizării selecţiei şi comenzilor de manuale şcolare de către unităţile de învăţământ."

    18. În anexa nr. 3, articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    MEC, prin CNPEE, achiziţionează manualele şcolare corespunzătoare unei discipline/unui modul de pregătire/pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare, reprezentând ofertele tuturor celor care au obţinut peste 95 de puncte la evaluarea ştiinţifică şi un punctaj cumulat de minimum 86,50 puncte, obţinut din evaluarea tehnică şi evaluarea financiară."

    19. În anexa nr. 3, articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Pentru titlurile de manuale şcolare pentru care nu s-au primit oferte pot fi aplicate de către MEC prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării manualelor şcolare prin Editura Didactică şi Pedagogică.
    (2) Proiectele Editurii Didactice şi Pedagogice prevăzute la alin. (1) sunt evaluate conform prezentei metodologii."    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia generală învăţământ preuniversitar şi Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 16 noiembrie 2020.
    Nr. 6.018.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar)
    FIŞA-TIP DE EVALUARE
    a criteriilor de conformitate a conţinutului proiectului de manual şcolar
    Fişa-tip A: Criterii de conformitate a conţinutului
    Numele şi prenumele expertului cooptat: ..........................................
    Codul proiectului de manual şcolar: ..........................................
    Titlul disciplinei/modulului de pregătire: .......................................... Clasa: ..........................................
    Filiera, profilul şi specializarea: .......................................... Nr. pagini proiect: ..........................................
    Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea programei: nr. ......./.............

┌──────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│Criterii de conformitate a│Conform/ │Observaţii│
│conţinutului │Neconform│ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│1. Proiectul de manual │ │ │
│şcolar trebuie să fie │ │ │
│depersonalizat, astfel │ │ │
│încât să nu conţină numele│ │ │
│autorilor, numele, sigla/ │ │ │
│logoul ofertanţilor/altor │ │ │
│ofertanţi. │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│2. Proiectul de manual │ │ │
│şcolar trebuie să aibă │ │ │
│caracter etic, moral şi │ │ │
│nediscriminatoriu: │ │ │
│să respecte principiile │ │ │
│care nu fac nicio │ │ │
│deosebire de rasă, │ │ │
│naţionalitate, etnie, │ │ │
│limbă, religie, categorie │ │ │
│socială, convingeri, gen, │ │ │
│orientare sexuală, vârstă,│ │ │
│handicap, boală cronică │ │ │
│necontagioasă, infectare │ │ │
│HIV, apartenenţă la o │ │ │
│categorie defavorizată. │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│3. Proiectul de manual │ │ │
│şcolar nu trebuie să │ │ │
│conţină informaţii care │ │ │
│aduc atingere identităţii │ │ │
│şi valorilor naţionale, │ │ │
│elemente rasiste, xenofobe│ │ │
│sau de promovare a │ │ │
│ideologiei │ │ │
│naţionalist-extremiste. │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│4. Proiectul de manual │ │ │
│şcolar trebuie să conţină │ │ │
│doar elemente destinate │ │ │
│procesului de │ │ │
│predare-învăţare-evaluare,│ │ │
│nefiind permisă prezenţa │ │ │
│unor logouri sau vignete │ │ │
│suplimentare ca elemente │ │ │
│de marketing personalizate│ │ │
│sau texte de marketing (de│ │ │
│exemplu, acest manual a │ │ │
│înregistrat cel mai mare │ │ │
│punctaj la evaluarea │ │ │
│ştiinţifică). │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│5. Varianta digitală │ │ │
│conţine minimum 10 pagini │ │ │
│şi maximum 20 de pagini │ │ │
│consecutive │ │ │
│corespunzătoare unor │ │ │
│lecţii întregi, începând │ │ │
│cu lecţia a doua a │ │ │
│proiectului de manual │ │ │
│şcolar. │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│6. Toate cele trei tipuri │ │ │
│de AMII (statice, animate │ │ │
│şi interactive) sunt │ │ │
│semnalizate distinct pe │ │ │
│parcursul secvenţei din │ │ │
│proiectul de manual. │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│7. Competenţele generale │ │ │
│şi competenţele specifice,│ │ │
│preluate din programa │ │ │
│şcolară în vigoare, sunt │ │ │
│scrise la începutul │ │ │
│manualului. │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│8. Proiectul de manual │ │ │
│şcolar respectă domeniile │ │ │
│şi conţinuturile din │ │ │
│programa şcolară: nu sunt │ │ │
│teme/conţinuturi nici în │ │ │
│plus, nici în minus faţă │ │ │
│de programa şcolară. │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│9. Numerotarea paginilor, │ │ │
│a capitolelor şi a │ │ │
│itemilor de evaluare/ │ │ │
│autoevaluare este adecvată│ │ │
│şi consecventă. │ │ │
└──────────────────────────┴─────────┴──────────┘


    Data:
    ...............................................
    Semnătura expertului cooptat
    ...............................................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar)
    FIŞA-TIP DE EVALUARE
    a calităţii ştiinţifice a proiectului de manual şcolar
    Fişa-tip B
    Numele şi prenumele expertului cooptat: ………………………………………………………………………….
    Codul proiectului de manual şcolar: ………………………………………........................................................
    Titlul disciplinei/modulului de pregătire: ………………………………………. Clasa: ………………................
    Filiera, profilul şi specializarea: ………………………………………...............................................................
    Nr. pagini proiect: ………………
    Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea programei: nr. ………/…………………...............
    Criterii de evaluare a calităţii ştiinţifice

┌──────────────────┬───────┬───────┬─────────┐
│Descriptori* │Punctaj│Punctaj│Argumente│
│ │maxim │acordat│ │
├──────────────────┴───────┴───────┴─────────┤
│Criteriul I │
│Organizarea temelor/conţinuturilor │
│manualului şcolar │
├──────────────────┬───────┬───────┬─────────┤
│1. Informaţiile │ │ │ │
│transmise prin │ │ │ │
│text, imagini/ │ │ │ │
│hărţi/grafice/ │ │ │ │
│tabele/diagrame/ │ │ │ │
│simboluri/elemente│10 │ │ │
│multimedia/ │ │ │ │
│texte-suport sunt │ │ │ │
│corecte din punct │ │ │ │
│de vedere │ │ │ │
│ştiinţific. │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│2. Informaţia │ │ │ │
│transmisă prin │ │ │ │
│text şi prin │ │ │ │
│imagini/hărţi/ │ │ │ │
│grafice/tabele/ │ │ │ │
│diagrame/simboluri│ │ │ │
│/elemente │ │ │ │
│multimedia/ │ │ │ │
│texte-suport │ │ │ │
│contribuie la │ │ │ │
│formarea/ │10 │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │
│competenţelor │ │ │ │
│prevăzute în │ │ │ │
│programa şcolară, │ │ │ │
│fiind adecvată │ │ │ │
│nivelului de │ │ │ │
│vârstă al elevilor│ │ │ │
│cărora li se │ │ │ │
│adresează │ │ │ │
│manualul. │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│3. Modul de │ │ │ │
│organizare a │ │ │ │
│temelor/ │ │ │ │
│conţinuturilor │ │ │ │
│manualului şcolar │ │ │ │
│respectă logica │ │ │ │
│internă a │ │ │ │
│disciplinei │ │ │ │
│(temele/ │10 │ │ │
│conţinuturile sunt│ │ │ │
│prezentate în │ │ │ │
│ordinea/ │ │ │ │
│succesiunea logică│ │ │ │
│a dependenţei/ │ │ │ │
│interdependenţei │ │ │ │
│lor, în funcţie de│ │ │ │
│specificul │ │ │ │
│disciplinei). │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│4. Informaţia │ │ │ │
│transmisă prin │ │ │ │
│imagini/hărţi/ │ │ │ │
│grafice/tabele/ │ │ │ │
│diagrame/simboluri│ │ │ │
│/elemente │10 │ │ │
│multimedia/ │ │ │ │
│texte-suport este │ │ │ │
│corelată cu │ │ │ │
│informaţia │ │ │ │
│transmisă prin │ │ │ │
│text. │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│5. Prezentarea │ │ │ │
│conţinuturilor │ │ │ │
│este realizată │ │ │ │
│gradual ca │ │ │ │
│dificultate, de la│ │ │ │
│simplu la complex,│10 │ │ │
│având, în funcţie │ │ │ │
│de specificul │ │ │ │
│disciplinei/temei,│ │ │ │
│un caracter │ │ │ │
│practic-aplicativ.│ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│Punctaj criteriul │50 │ │ │
│I │ │ │ │
├──────────────────┴───────┴───────┴─────────┤
│Criteriul II │
│Activităţile de evaluare │
├──────────────────┬───────┬───────┬─────────┤
│1. Metodele şi │ │ │ │
│instrumentele de │ │ │ │
│evaluare propuse │7 │ │ │
│sunt corecte din │ │ │ │
│punct de vedere │ │ │ │
│ştiinţific. │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│2. Metodele şi │ │ │ │
│instrumentele de │ │ │ │
│evaluare propuse │ │ │ │
│respectă │7 │ │ │
│principiile/ │ │ │ │
│regulile de │ │ │ │
│proiectare. │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│3. Pe parcursul │ │ │ │
│manualului, itemii│ │ │ │
│de evaluare │ │ │ │
│propuşi acoperă │ │ │ │
│întreaga gamă a │7 │ │ │
│tipologiei │ │ │ │
│itemilor │ │ │ │
│(obiectivi, │ │ │ │
│semiobiectivi şi │ │ │ │
│subiectivi). │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│4. Pe parcursul │ │ │ │
│proiectului de │ │ │ │
│manual sunt │ │ │ │
│propuse teste de │ │ │ │
│evaluare şi │ │ │ │
│metodele │ │ │ │
│complementare de │ │ │ │
│evaluare: │ │ │ │
│observarea │7 │ │ │
│sistematică a │ │ │ │
│activităţii şi a │ │ │ │
│comportamentului │ │ │ │
│elevilor, │ │ │ │
│investigaţia, │ │ │ │
│proiectul, │ │ │ │
│portofoliul, │ │ │ │
│autoevaluarea. │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│5. Itemii/testele/│ │ │ │
│metodele │ │ │ │
│complementare │ │ │ │
│propuşi/propuse │ │ │ │
│evaluează, în mod │7 │ │ │
│consecvent, │ │ │ │
│competenţele │ │ │ │
│prevăzute în │ │ │ │
│programa şcolară. │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│6. Pentru fiecare │ │ │ │
│tip de item/metodă│ │ │ │
│complementară de │ │ │ │
│evaluare propus/ │ │ │ │
│propusă se oferă, │ │ │ │
│pe parcursul │ │ │ │
│manualului, acolo │ │ │ │
│unde itemul/metoda│ │ │ │
│complementară de │ │ │ │
│evaluare apare │ │ │ │
│pentru prima dată,│ │ │ │
│o indicaţie de │ │ │ │
│rezolvare/un model│7 │ │ │
│de aplicare a │ │ │ │
│metodei │ │ │ │
│complementare, │ │ │ │
│incluzând │ │ │ │
│finalitatea │ │ │ │
│aplicării ei (de │ │ │ │
│exemplu, fişa de │ │ │ │
│observare │ │ │ │
│sistematică a │ │ │ │
│activităţii şi a │ │ │ │
│comportamentului │ │ │ │
│elevului). │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│Punctaj criteriul │42 │ │ │
│II │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│Criteriul III │ │ │ │
│Elemente tehnice │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│1. Informaţia │ │ │ │
│transmisă prin │ │ │ │
│text/texte-suport │4 │ │ │
│este corect │ │ │ │
│redactată**. │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│2. Manualul şcolar│ │ │ │
│este unitar │ │ │ │
│machetat, fiind │ │ │ │
│respectate │ │ │ │
│elementele │ │ │ │
│tehnice: textul şi│ │ │ │
│elementele grafice│ │ │ │
│/multimedia sunt │ │ │ │
│vizibile/lizibile/│4 │ │ │
│audibile, au o │ │ │ │
│spaţiere │ │ │ │
│echilibrată, sunt │ │ │ │
│utilizate │ │ │ │
│caracterele │ │ │ │
│specifice limbii │ │ │ │
│în care este │ │ │ │
│redactat manualul.│ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│Punctaj criteriul │8 │ │ │
│III │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼─────────┤
│Punctaj pentru │ │ │ │
│criteriile de │ │ │ │
│evaluare a │100 │ │ │
│calităţii │ │ │ │
│ştiinţifice (PI) │ │ │ │
└──────────────────┴───────┴───────┴─────────┘


     * Algoritmul de acordare a punctajului pentru fiecare dintre descriptori este prevăzut în caietul de sarcini.
    ** Greşeli de redactare: omisiuni accidentale de litere, inversiuni de litere/cifre, abateri accidentale de la normele limbii literare, de la respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie.
    În cazul în care tipul de greşeală/greşeala se repetă pe tot parcursul proiectului de manual, atunci nu se mai consideră greşeală de redactare şi se încadrează la greşeli ştiinţifice.
    Data .........................
    Semnătura expertului cooptat ......................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016