Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 59 din 23 mai 2019  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul şi stabilirea contribuţiei băneşti anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, şi modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 59 din 23 mai 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul şi stabilirea contribuţiei băneşti anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, şi modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 410 din 24 mai 2019
    Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
    în temeiul art. 2 alin. (3), (3^1) şi (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul şi stabilirea contribuţiei băneşti anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, şi modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018, privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 şi 149 bis din 25 februarie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    pentru aprobarea Metodologiei privind calculul şi stabilirea contribuţiei băneşti anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) şi (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019"

    2. Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. I
    Se aprobă Metodologia privind calculul şi stabilirea contribuţiei băneşti anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) şi (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzută în anexa nr. 1."

    3. Anexa nr. 1 se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "METODOLOGIE
    privind calculul şi stabilirea contribuţiei băneşti anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) şi (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei"

    b) Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prezenta metodologie defineşte cifra de afaceri ce constituie baza de calcul pentru calcularea contribuţiei operatorilor licenţiaţi şi stabileşte modalitatea de calcul al contribuţiei băneşti percepute de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, conform prevederilor art. 2 alin. (3^1) şi (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de la titularii de licenţă în domeniile:
    a) energiei electrice;
    b) energiei electrice şi termice în cogenerare;
    c) gazelor naturale."

    c) La articolul 4, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) cifra de afaceri ce constituie baza de calcul pentru perceperea contribuţiei băneşti anuale (denumită în continuare cifra de afaceri) - suma veniturilor aferente produselor livrate şi serviciilor prestate, ce fac obiectul licenţelor acordate, din care se scad anumite venituri potrivit prezentei reglementări."

    d) La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 aprilie 2019, contribuţia anuală percepută de la titularii licenţelor de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, precum şi a celor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare este egală cu 0,1% din cifra de afaceri realizată în anul n din activităţile ce fac obiectul licenţelor."

    e) La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Titularul de licenţă din domeniul energiei electrice care a obţinut licenţa în anul n achită ANRE o contribuţie bănească în valoare de 2% din cifra de afaceri pe care acesta a estimat că o va realiza, prin prestarea activităţilor ce fac obiectul licenţei acordate, în anul acordării acesteia."

    f) La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Titularii de licenţă prevăzuţi la art. 5 alin. (2) care au obţinut licenţa în anul n achită ANRE o contribuţie bănească în valoare de 0,1% din cifra de afaceri pe care acesta a estimat că o va realiza, prin prestarea activităţilor ce fac obiectul licenţei acordate, în anul acordării acesteia."

    g) La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), respectiv alin. (1^1), regularizarea contribuţiei băneşti din anul acordării licenţei se efectuează în anul n+1 aplicând cota de 2%, respectiv 0,1% la cifra de afaceri obţinută în anul licenţierii, în condiţiile respectării de către titularii de licenţe a obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (3)."

    h) La articolul 17, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) cifra de afaceri a producătorilor de energie electrică nu include veniturile realizate din contravaloarea certificatelor verzi;"

    i) La articolul 17, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) cifra de afaceri a furnizorilor/traderilor nu include contravaloarea următoarelor categorii de cheltuieli:
    (i) serviciile aferente distribuţiei, inclusiv energia reactivă în cazul distribuţiei de energie electrică şi oricare alt cost al operatorului de distribuţie;
    (ii) serviciile aferente transportului, inclusiv costurile cu capacitatea de interconexiune şi oricare alt cost al operatorului de transport;
    (iii) serviciile aferente înmagazinării;
    (iv) serviciile de sistem;
    (v) serviciile de administrare a pieţelor centralizate;
    (vi) contribuţia de cogenerare şi acciza facturată către clienţii finali;
    (vii) achiziţia de energie electrică/gaze naturale ca marfă;
d) cifra de afaceri a furnizorilor de gaze naturale care au şi calitatea de producători de gaze naturale nu include contravaloarea următoarelor categorii de cheltuieli:
    (i) redevenţa petrolieră calculată şi datorată de aceştia în baza Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) prestaţia rezultată din activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte;"
    ART. II
    Pentru calculul contribuţiei aferente anului 2019, titularii de licenţe prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezentul ordin, vor comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la data de 31.05.2019, prin scrisoare oficială semnată de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită de acesta, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la respectiva metodologie, valoarea cifrei de afaceri estimate a fi realizată în anul 2018 din activităţile ce fac obiectul licenţelor deţinute.

    ART. III
    (1) Pentru anul 2019, contribuţia anuală datorată Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de titularii de licenţă de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, precum şi a celor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare se determină astfel:
    - pentru primele 3 luni ale anului 2019 prin aplicarea procentului de 2% la cifra de afaceri - bază de calcul;
    – pentru următoarele 9 luni ale anului 2019 prin aplicarea procentului de 0,1% la cifra de afaceri - bază de calcul.

    (2) Contribuţia anuală astfel determinată se achită în termen de 20 de zile de la data emiterii facturii de contribuţie pentru anul 2019 sau se poate achita în rate trimestriale egale, conform prevederilor art. 10 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019.

    ART. IV
    Pentru operatorii titulari de licenţe de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, precum şi a celor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare pentru care s-au emis facturi aferente unei contribuţii anuale egale cu 2% din cifra de afaceri realizată în anul 2019 pe baza cifrei de afaceri estimate a anului 2018, contribuţia anuală datorată Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei se va determina prin facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial şi valoarea contribuţiei calculate potrivit metodologiei aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezentul ordin, până la data de 1 iulie 2019.

    ART. V
    (1) În cazul în care în anul 2019 rezultă sume pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licenţă de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, precum şi a celor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, acestea se vor restitui în termen de 30 de zile de la primirea cererii de restituire adresate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (2) Cererea de restituire trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: denumirea societăţii, datele de identificare ale societăţii, inclusiv codul IBAN şi societatea bancară, suma solicitată, semnătura reprezentantului legal al societăţii.

    ART. VI
    Pentru anul 2019, pentru titularii licenţelor de furnizare sau trading din domeniul energiei electrice sau gazelor naturale care raportează o cifră de afaceri estimată mai mică de 100.000 lei, contribuţia estimată care se percepe este de 2.000 de lei, urmând ca regularizarea acesteia să se realizeze în condiţiile art. 7 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezentul ordin.

    ART. VII
    Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi persoanele fizice şi juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. VIII
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 23 mai 2019.
    Nr. 59.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice