Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 572 din 11 iunie 2019  pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu  prin mijloace electronice de transmitere la distanţă    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 572 din 11 iunie 2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 544 din 3 iulie 2019
    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 778/CB din 25.05.2018 privind depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,
    ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) şi art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere avizele Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, comunicate prin adresele nr. 804.861 din 27.05.2019 şi nr. 916 din 15.05.2019,
    viceprim-ministru, ministrul mediului, emite prezentul ordin.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    (2) Contribuabilii/Plătitorii la Fondul pentru mediu pot utiliza metoda de depunere a declaraţiilor prevăzute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, ca metodă alternativă de depunere a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.
    (3) Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, contribuabilii/plătitorii utilizează serviciul „Depunere declaraţii on-line“ existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.
    (4) Completarea şi transmiterea declaraţiilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line“, utilizându-se formularele de declaraţii existente pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    (5) Data depunerii declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este data înregistrării acesteia pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, astfel cum a fost comunicată contribuabilului/plătitorului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.

    ART. 2
    (1) Pentru declararea obligaţiilor la Fondul pentru mediu, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu. În caz contrar, va fi înregistrată prima declaraţie depusă, conform legii.
    (2) Contribuabilul/Plătitorul care a utilizat pe parcursul unui an fiscal ambele căi de transmitere a declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este obligat să depună declaraţia aferentă lunii decembrie prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“. În caz contrar, declaraţia se consideră necomunicată.

    ART. 3
    (1) Declaraţia depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se prezumă a fi semnată de către persoana înrolată în cadrul serviciului „Depunere declaraţii online“, dacă aceasta a ataşat declaraţiei o semnătură electronică calificată, emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.
    (2) Semnarea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se efectuează prin utilizarea unei semnături electronice calificate, care se bazează pe un certificat calificat pentru semnătură electronică, emis de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

    CAP. II
    Utilizarea certificatelor digitale calificate
    ART. 4
În vederea depunerii declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, acestea vor fi semnate de persoana care deţine un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.
    CAP. III
    Contul de acces în aplicaţia informatică care asigură serviciul „Depunere declaraţii on-line“
    ART. 5
    (1) Generarea unui cont de acces în aplicaţia informatică care asigură serviciul „Depunere declaraţii on-line“ se realizează în baza solicitării scrise a reprezentantului legal a contribuabilului/plătitorului, depusă la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, conform anexei nr. 1.
    (2) În urma solicitării prevăzute la alin. (1), Administraţia Fondului pentru Mediu generează un cont de acces şi o parolă pentru fiecare contribuabil/plătitor pe care le comunică reprezentantului legal. După intrarea în posesie a contului şi a parolei, reprezentantul legal are obligaţia să modifice parola de utilizator.
    (3) Contul de acces va permite reprezentantului legal accesarea următoarelor funcţiuni ale serviciului „Depunere declaraţii on-line“:
    a) vizualizarea istoricului declaraţiilor comunicate;
    b) vizualizarea situaţiei plăţilor efectuate la Fondul pentru mediu;
    c) vizualizarea notificărilor referitoare la administrarea contului de acces, confirmarea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi referitoare la actele administrativ-fiscale, a actelor de procedură şi altor documente ori informări comunicate de Administraţia Fondului pentru Mediu.


    CAP. IV
    Condiţii de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line“
    ART. 6
    (1) Depunerea electronică a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în cadrul serviciului „Depunere declaraţii on-line“ se poate realiza de către următoarele persoane, denumite în continuare persoane autorizate:
    a) reprezentant legal, deţinător al unei semnături electronice calificate;
    b) împuternicitul reprezentantului legal, deţinător al unei semnături electronice calificate.

    (2) Utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line“ de către persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicaţia informatică, în baza cererii de înrolare prevăzute în anexa nr. 2.
    (3) Utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line“ de către persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicaţia informatică, în baza unei declaraţii notariale ataşate la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2.
    (4) Declaraţia notarială trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului, după caz;
    b) datele de identificare ale reprezentantului legal;
    c) datele de identificare ale persoanei fizice care va avea calitatea de împuternicit pentru utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line“;
    d) adresa de e-mail la care se vor efectua notificările referitoare la confirmarea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi comunicarea actelor prevăzute la alin. (5) şi a altor documente ori informări emise de Administraţia Fondului pentru Mediu;
    e) acordul privind primirea de informări prin poşta electronică;
    f) acceptul privind termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line“.

    (5) În declaraţia notarială, reprezentantul legal poate să îşi exprime acordul în legătură cu opţiunea emiterii, în formă electronică, a actelor administrativ-fiscale, a actelor de executare ori a altor acte de către Administraţia Fondului pentru Mediu, precum şi în legătură cu opţiunea comunicării acestor acte prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Aplicaţia informatică care asigură serviciul „Depunere declaraţii on-line“ va gestiona cererile de înrolare, prin implementarea unui mecanism de autentificare folosind semnături electronice calificate.
    (7) Cererea de înrolare semnată electronic de către Administraţia Fondului pentru Mediu va fi descărcată, verificată şi semnată cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată. Cererea de înrolare va fi transmisă, în format electronic, către serviciul „Depunere declaraţii on-line“ şi va fi însoţită de declaraţia notarială, după caz.
    (8) Pentru aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată prevăzută la alin. (1) lit. b) comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori depune direct la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu declaraţia notarială, în original.
    (9) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1)-(8), Administraţia Fondului pentru Mediu aprobă cererea de înrolare şi comunică un mesaj electronic de confirmare la adresa de email indicată în cerere.
    (10) După aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată va fi considerată persoană înrolată pe platforma serviciului „Depunere declaraţii on-line“.

    CAP. V
    Reguli privind utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line“
    ART. 7
    (1) Utilizarea serviciului „Depunere declaraţii online“ se poate realiza de persoana înrolată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) persoana înrolată este deţinătoarea certificatului calificat pentru semnătură electronică cu care a semnat cererea de înrolare ori cererea de prelungire a valabilităţii acestuia;
    b) sunt acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line“;
    c) se exprimă acordul în legătură cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

    (2) Persoana înrolată va putea accesa următoarele funcţionalităţi ale serviciului „Depunere declaraţii on-line“:
    a) editarea în format electronic, comunicarea şi tipărirea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu;
    b) verificarea confirmării de primire a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi a numerelor de înregistrare alocate;
    c) vizualizarea istoricului declaraţiilor comunicate şi descărcarea situaţiei acestora;
    d) vizualizarea şi descărcarea situaţiei plăţilor efectuate la Fondul pentru mediu;
    e) recepţionarea şi descărcarea actelor administrativ-fiscale, actelor de procedură, cererilor, precum şi a altor documente şi informaţii comunicate de Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz;
    f) comunicarea de cereri, solicitări, notificări etc.;
    g) solicitarea de emitere a certificatului de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în formă electronică;
    h) vizualizarea şi descărcarea certificatului de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis în formă electronică, valabil cu semnătura electronică a Administraţiei Fondului pentru Mediu;
    i) revocarea ori reînnoirea certificatului calificat pentru semnătură electronică;
    j) gestiunea datelor personale ale persoanei înrolate;
    k) modificarea sau completarea datelor referitoare la contribuabil/plătitor;
    l) transmiterea şi recepţionarea mesajelor referitoare la utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line“.


    ART. 8
    (1) Depunerea declaraţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor constă în completarea datelor corespunzătoare câmpurilor din macheta prezentată în aplicaţia informatică care asigură serviciul „Depunere declaraţii on-line“.
    (2) Pe baza datelor completate se generează automat declaraţia privind obligaţia la Fondul pentru mediu, care se semnează cu o semnătură electronică calificată de către persoana înrolată şi se încarcă pe platforma serviciului „Depunere declaraţii on-line“.
    (3) Platforma serviciului „Depunere declaraţii on-line“ generează un număr de înregistrare şi o dată a comunicării pentru fiecare declaraţie încărcată, elemente care vor fi comunicate contribuabilului/plătitorului atât prin mesaj electronic de confirmare, cât şi prin poşta electronică la adresele de e-mail indicate în solicitarea de deschidere a contului de acces şi în cererea de înrolare.
    (4) Declaraţiile fiscale transmise prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“ se consideră comunicate la data furnizată de aplicaţie odată cu numărul de înregistrare alocat.
    (5) Orice modificare a declaraţiilor fiscale se realizează prin depunerea unei declaraţii rectificative în forma editată pe suport hârtie, cu respectarea Instrucţiunilor de completare şi depunere a formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) În cazul comunicării prin serviciul „Depunere declaraţii on-line“ a actelor administrativ-fiscale ori a actelor de procedură, acestea se consideră comunicate, respectiv îndeplinite în termen de 15 zile de la data transmiterii la adresa de e-mail indicată.
    (2) Actele administrativ-fiscale ori actele de procedură se consideră comunicate, respectiv îndeplinite şi în cazul în care contribuabilul/plătitorul renunţă la serviciul „Depunere declaraţii on-line“, dacă renunţarea se efectuează anterior împlinirii termenului de comunicare prevăzut la alin. (1).
    (3) Documentele emise de Administraţia Fondului pentru Mediu se semnează cu o semnătură electronică calificată.

    ART. 10
    (1) Orice intenţie de revocare a persoanei înrolate se notifică prin completarea electronică a solicitării corespunzătoare, pusă la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii on-line“, concomitent cu comunicarea unei solicitări scrise, transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către Administraţia Fondului pentru Mediu.
    (2) Operaţiunea de revocare se consideră îndeplinită în termen de 10 zile de la data depunerii solicitării la Administraţia Fondului pentru Mediu.

    ART. 11
    (1) În situaţia în care persoanei înrolate îi expiră valabilitatea mandatului acordat, se reia procedura de înrolare prevăzută la capitolul IV.
    (2) În situaţia în care persoanei înrolate îi expiră valabilitatea certificatului calificat, se va efectua reînnoirea cu un nou certificat calificat pentru semnătură electronică, care va fi eliberat de către un prestator de servicii de încredere calificat.
    (3) Până la aprobarea de către Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de înrolare, accesul respectivei persoane în cadrul serviciului „Depunere declaraţii on-line“ va fi suspendat.

    ART. 12
    (1) Pentru asigurarea continuităţii utilizării serviciului „Depunere declaraţii on-line“, persoana înrolată este obligată să efectueze demersurile necesare în vederea prelungirii valabilităţii împuternicirii acordate, precum şi a reînnoirii certificatului calificat pentru semnătură electronică utilizat, după caz, în termenul de valabilitate al acestora.
    (2) Prelungirea valabilităţii împuternicirii acordate persoanei înrolate se realizează prin intermediul unei noi declaraţii notariale la Administraţia Fondului pentru Mediu, care va conţine elementele prevăzute la art. 6 alin. (4) şi (5). Declaraţia notarială, în original, va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori va fi depusă direct la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar forma electronică a acesteia va fi încărcată în serviciul „Depunere declaraţii on-line“.
    (3) După reînnoirea certificatului calificat pentru semnătură electronică de către un prestator de servicii de încredere calificat, persoana înrolată completează „Solicitarea de prelungire a recunoaşterii certificatului“ pusă la dispoziţie în cadrul serviciului „Depunere declaraţii on-line“, care va fi semnată cu noul certificat calificat pentru semnătură electronică.

    ART. 13
    (1) Accesul la serviciul „Depunere declaraţii online“ se opreşte, din oficiu, de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în următoarele situaţii:
    a) radierea contribuabilului/plătitorului la Fondul pentru mediu;
    b) utilizarea abuzivă a serviciului;
    c) în cazul în care securitatea contului de acces este compromisă;
    d) în cazul în care se identifică o imixtiune în elementele de securitate a aplicaţiei informatice care asigură serviciul „Depunere declaraţii on-line“ ori a site-ului www.afm.ro.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), după închiderea serviciului „Depunere declaraţii on-line“, documentele din serviciul „Depunere declaraţii on-line“ se pun la dispoziţia moştenitorului care a acceptat succesiunea contribuabilului/ plătitorului sau persoanei care preia, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile contribuabilului/plătitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz.

    ART. 14
    (1) Ori de câte ori termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line“ se modifică, contribuabilul/plătitorul este notificat prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“.
    (2) În situaţia în care contribuabilul/plătitorul acceptă termenii şi condiţiile noi de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii online“, accesul se continuă în condiţiile prezentei proceduri.
    (3) În situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu este de acord cu termenii şi condiţiile noi de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line“, aceasta reprezintă renunţare la acest serviciu şi sunt aplicabile prevederile art. 9 alin. (2).

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    Administraţia Fondului pentru Mediu duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 16
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 17
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Graţiela Leocadia Gavrilescu

    Bucureşti, 11 iunie 2019.
    Nr. 572.
    ANEXA 1

    Formular - Solicitare deschidere cont de acces în serviciul „Depunere declaraţii on-line“
    Solicitare deschidere cont de acces în serviciul „Depunere declaraţii on-line“
    Prin prezenta, subsemnatul, ...................., deţinător al CNP .............., în calitate de reprezentant legal al contribuabilului/plătitorului ................., C.U.I. ................, cu adresa de e-mail ................... şi cu nr. telefon mobil ............., confirm intenţia de acces în serviciul „Depunere declaraţii on-line“ pentru contribuabilul/plătitorul menţionat şi solicit generarea contului de acces şi a parolei de utilizator.
    Data: ............
    Denumire contribuabil/plătitor ..................
    Reprezentant legal .......................
                                                          (nume şi prenume)

    ANEXA 2

    Formular - Cerere de înrolare
    Cerere de înrolare
    Prin prezenta, subsemnatul, ..................., deţinător al CNP .................., în calitate de:
    [ ] reprezentant legal al contribuabilului/plătitorului ..................., C.U.I. .................;
    [ ] împuternicit desemnat prin declaraţia notarială dată de reprezentantul legal al contribuabilului/ plătitorului ................., C.U.I. ..........,

    solicit înrolarea în serviciul „Depunere declaraţii on-line“ pentru contribuabilul/plătitorul:
    Denumire: ..............................
    C.U.I.: ..............................
    Domiciliul fiscal: ..............................
    Telefon: ..............................
    Fax: ..............................
    Adresă de e-mail: ..............................
    Cont bancar principal: ......................., deschis la Banca ....................

    Certific această calitate prin documentele ataşate: [Încarcă declaraţia notarială]*.
    * Documentul electronic, copie a imaginii declaraţiei notariale, întocmită potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) şi (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    [ ] Declar că accept termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line“.
    [ ] Îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    [ ] Îmi exprim acordul privind primirea de informări prin poşta electronică.
    [ ] În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim acordul în legătură cu opţiunea emiterii de Administraţia Fondului pentru Mediu a actelor administrativ-fiscale/actelor de executare/altor acte, în formă electronică, şi optez pentru comunicarea acestora prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă la adresa de e-mail ..................., cunoscând faptul că aceste acte se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data transmiterii actului către contribuabil/plătitor.

    Declar pe propria răspundere că nu am alterat conţinutul prezentului document, atest corectitudinea datelor prin semnarea electronică a acestui fişier, folosind certificatul calificat valabil la data cererii, eliberat pe numele meu de către un prestator de servicii de încredere calificat.
    Data: .............
    [Semnătură electronică calificată]

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice