Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 57 din 24 iunie 2010  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala    Twitter Facebook

ORDIN nr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 6 iulie 2010

ORDIN nr. 57 din 24 iunie 2010
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitarã veterinarã a unitãţilor care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 6 iulie 2010


Vãzând Referatul de aprobare nr. 777 din 8 iunie 2010, întocmit de Direcţia de igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile <>art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
ţinând cont de prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializãrii alimentelor, republicatã,
luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitãţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sãnãtate animalã şi de bunãstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,
luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autoritãţii Europene pentru Siguranţa Alimentarã şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare,
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienã care se aplicã alimentelor de origine animalã, cu amendamentele ulterioare, precum şi al Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animalã destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare;
în temeiul art. 3 alin. (3) şi al <>art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia, cu modificãrile ulterioare,

preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind procedura de autorizare sanitarã veterinarã a unitãţilor care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Norma sanitarã veterinarã prevãzutã la art. 1 a fost elaboratã în vederea stabilirii procedurii de autorizare a activitãţilor din unitãţile care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitãţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sãnãtate animalã şi de bunãstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienã care se aplicã alimentelor de origine animalã, cu amendamentele ulterioare, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animalã destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare.
ART. 3
Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 5
La data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogã <>Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 93/2008 pentru aprobarea <>Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitarã veterinarã a unitãţilor care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 14 noiembrie 2008, cu modificãrile ulterioare.
ART. 6
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la 10 zile de la publicare.

Preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Marian Zlotea

Bucureşti, 24 iunie 2010.
Nr. 57.


ANEXÃ


NORMÃ SANITARÃ VETERINARÃ
privind procedura de autorizare sanitarã veterinarã a unitãţilor
care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau
distribuie produse de origine animalã

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta normã sanitarã veterinarã stabileşte procedura de autorizare sanitarã veterinarã a unitãţilor care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã.
ART. 2
În înţelesul prezentei norme sanitare veterinare, urmãtorii termeni şi expresii se definesc astfel:
a) autorizaţie sanitarã veterinarã - documentul emis de direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, care atestã cã activitãţile din unitãţile care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã, prevãzute în anexa nr. 1, îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare stabilite de legislaţia veterinarã a Uniunii Europene şi de cea naţionalã;
b) activitãţi supuse autorizãrii sanitare veterinare - activitãţile desfãşurate în unitãţile care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã şi care se autorizeazã de direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, înainte de începerea desfãşurãrii acestora, prevãzute în anexa nr. 1;
c) codul cifric - grupul de cifre acordat de cãtre autoritatea sanitarã veterinarã competentã pentru unitãţile care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã;
d) numãr de autorizare sanitarã veterinarã - numãrul unic acordat unitãţii de cãtre autoritatea sanitarã veterinarã competentã pentru activitãţile din unitãţile supuse controlului sanitar-veterinar, care este compus din:
(i) indicativul judeţului urmat de codul cifric acordat de direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru categoriile de unitãţi cuprinse în anexa nr. 1 pct. II; sau
(ii) din codul cifric acordat de Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru categoriile de unitãţi autorizate pentru schimburi intracomunitare cuprinse în anexa nr. 1 pct. I.;
Numerele de autorizare sanitarã veterinarã acordate de cãtre Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sunt alcãtuite dupã cum urmeazã:
1. cod cifric sau litera A urmatã de cod cifric, pentru activitãţile desfãşurate în unitãţile de carne roşie şi carne de pasãre;
2. litera L urmatã de cod cifric, pentru activitãţile desfãşurate în unitãţile de procesare a laptelui şi produselor lactate;
3. litera F urmatã de cod cifric, pentru activitãţile desfãşurate în unitãţile de procesare a peştelui şi produselor din pescuit;
4. litera C urmatã de cod cifric, pentru activitãţile desfãşurate în unitãţile de reambalare a produselor de origine animalã;
5. litera D urmatã de cod cifric, pentru unitãţile de depozitare a produselor de origine animalã independente;
6. EPC urmat de cod cifric, pentru centrele de ambalare a ouãlor;
7. LEP urmat de cod cifric, pentru activitãţile desfãşurate în unitãţile de producere a ouãlor lichide;
8. EPP urmat de cod cifric, pentru activitãţile desfãşurate în unitãţile de procesare a ouãlor;
9. FS urmat de cod cifric, pentru activitãţile desfãşurate în unitãţile de procesare a pulpelor de broascã şi a melcilor;
10. litera H urmatã de cod cifric, pentru activitãţile desfãşurate în unitãţile de procesare a mierii şi a altor produse apicole;
e) înregistrare sanitarã veterinarã - activitatea de înscriere a unitãţilor care produc alimente de origine animalã, altele decât cele cuprinse în anexa nr. 1, în listele unitãţilor de vânzare cu amãnuntul sau cu vânzare directã, de cãtre direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti;
f) personal sanitar-veterinar de specialitate - medicii veterinari oficiali din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care au atribuţii şi responsabilitãţi în domeniul igienei şi sãnãtãţii publice veterinare;
g) produse de origine animalã - alimentele de origine animalã, inclusiv mierea şi sângele, moluştele bivalve, echinodermele, tunicatele şi gasteropodele marine vii destinate consumului uman;
h) operator din sectorul alimentar - persoana fizicã sau juridicã care rãspunde de îndeplinirea prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în domeniul alimentar, în cadrul unitãţilor care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau valorificã produse de origine animalã;
i) audit - o examinare metodicã şi independentã destinatã sã stabileascã dacã activitãţile şi rezultatele aferente respectã dispoziţiile stabilite anterior şi dacã aceste dispoziţii sunt puse în aplicare cu eficienţã şi permit atingerea obiectivelor.

CAP. II
Autorizarea sanitarã veterinarã a activitãţilor din unitãţile care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã

ART. 3
(1) Unitãţile care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã pot sã desfãşoare activitãţi supuse controlului sanitar-veterinar numai dupã emiterea autorizaţiei sanitare veterinare de cãtre direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Pentru activitãţile desfãşurate în unitãţile prevãzute în anexa nr. 1 pct. I, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti elibereazã autorizaţia sanitarã veterinarã condiţionatã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 11, sau autorizaţia sanitarã veterinarã pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 12, în urma obţinerii de la Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie a numãrului de autorizare pentru schimburi intracomunitare.
(3) Pentru activitãţile desfãşurate în unitãţile prevãzute în anexa nr. 1 pct. II, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti acordã numãrul de autorizare şi elibereazã autorizaţia sanitarã veterinarã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4.
(4) Înainte de amplasare şi de începerea construcţiei, în cazul unitãţilor prevãzute în anexa nr. 1, reprezentantul legal al unitãţii trebuie sã înainteze direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea verificãrii şi certificãrii conformitãţii cu legislaţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, documentaţia care conţine urmãtoarele documente:
a) cererea din partea unitãţii, prin care solicitã certificarea conformitãţii documentaţiei depuse cu legislaţia sanitarã veterinarã în vigoare;
b) planul cu amplasarea obiectivului în zonã;
c) proiectul planului unitãţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor;
d) memoriul tehnic justificativ, cuprinzând descrierea activitãţilor ce urmeazã a se desfãşura şi a obiectivului;
e) chitanţa care atestã cã au fost achitate tarifele prevãzute la alin. (8).
(5) În cazul în care, în urma verificãrii documentaţiei prevãzute la alin. (4), precum şi a verificãrii la faţa locului a conformitãţii datelor înscrise, se constatã îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare, directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, emite o notificare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, care este înaintatã reprezentantului legal al unitãţii, în care precizeazã cã documentaţia depusã este conformã cu legislaţia sanitarã veterinarã în vigoare şi aplicã ştampila direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe planul cu amplasarea obiectivului în zonã şi pe proiectul planului unitãţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor, atestând pe aceste documente, sub semnãturã, faptul cã sunt "conforme cu legislaţia sanitarã veterinarã în vigoare".
(6) În cazul în care, în urma verificãrii documentaţiei prevãzute la alin. (4), precum şi a verificãrii la faţa locului a conformitãţii datelor înscrise, se constatã neconformitãţi faţã de reglementãrile sanitare veterinare în vigoare, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii sãi, întocmeşte o notã de constatare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, în care înscrie toate deficienţele constatate şi emite cãtre solicitant o adresã în care se precizeazã urmãtoarele: "În urma verificãrii de cãtre autoritatea sanitarã veterinarã competentã a documentaţiei depuse, precum şi a verificãrii la faţa locului a conformitãţii datelor înscrise, s-a constatat cã nu sunt îndeplinite prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare."
(7) Orice modificãri ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizãri şi extinderi ale unitãţii trebuie autorizate de cãtre direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, fãrã a se percepe tariful de autorizare prevãzut.
(8) Tariful perceput de direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti pentru verificãrile efectuate în vederea certificãrii conformitãţii documentaţiei depuse, precizatã la alin. (4), cu legislaţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor este reprezentat de 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitarã veterinarã, prevãzut în anexa nr. 8, care se achitã de cãtre reprezentantul legal al unitãţii în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la depunerea documentaţiei.
ART. 4
Înainte de începerea activitãţii, reprezentantul legal al unitãţii are obligaţia de a obţine, dupã caz, autorizaţia sanitarã veterinarã, autorizaţia sanitarã veterinarã condiţionatã sau autorizaţia sanitarã veterinarã pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã, de la direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 5
În vederea obţinerii, dupã caz, a autorizaţiei sanitare veterinare, a autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate sau a autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã pentru unitãţile care desfãşoarã activitãţile prevãzute în anexa nr. 1, reprezentantul legal al unitãţii depune la direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie care va cuprinde:
a) cererea de autorizare din partea unitãţii, cu precizarea activitãţilor;
b) proiectul planului unitãţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor;
c) planul cu amplasarea obiectivului în zonã;
d) memoriul tehnic justificativ;
e) copia certificatului unic de înregistrare;
f) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul;
g) chitanţa care atestã cã au fost achitate tarifele prevãzute în anexa nr. 8.
ART. 6
(1) Direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a soluţiona cererea de autorizare în termen de 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii acesteia, prin personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului de igienã veterinarã şi epidemiologie.
(2) Personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a completa, dupã finalizarea evaluãrii în unitatea ce solicitã autorizarea, nota de constatare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, şi fişa de evaluare.
(3) Modelul fişei de evaluare prevãzute la alin. (2) este stabilit de Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru fiecare tip de unitate şi cuprinde condiţiile pe care trebuie sã le îndeplineascã unitãţile în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare, respectiv Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu amendamentele ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu amendamentele ulterioare, şi Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu amendamentele ulterioare; la fişa de evaluare se ataşeazã nota de constatare, care cuprinde detalii referitoare la rezultatele evaluãrii.
ART. 7
(1) În situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele sanitare veterinare în unitãţile prevãzute în anexa nr. 1 pct. II, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data completãrii fişei de evaluare şi a notei de constatare, autorizaţia sanitarã veterinarã conform modelului prevãzut în anexa nr. 4.
(2) În situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele sanitare veterinare în unitãţile prevãzute în anexa nr. 1 pct. I, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti solicitã în scris Direcţiei igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 9, acordarea numãrului de autorizare sanitarã veterinarã în vederea eliberãrii autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate sau a autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã.
(3) În situaţia în care personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti constatã neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare, înscrie în fişa de evaluare, precum şi în nota de constatare deficienţele constatate şi mãsurile dispuse.
(4) Fişa de evaluare şi nota de constatare vor fi aduse la cunoştinţa reprezentantului legal al unitãţii.
(5) Dupã remedierea deficienţelor, reprezentantul legal al unitãţii solicitã în scris direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reevaluarea unitãţii.
ART. 8
(1) Autorizaţia sanitarã veterinarã emisã pentru unitãţile prevãzute în anexa nr. 1 îşi pãstreazã valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare prevãzute de legislaţia sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.
(2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emit autorizaţia sanitarã veterinarã numai pentru mijloacele de transport care transportã produse de origine animalã şi care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare prevãzute în anexa nr. 1, cap. IV din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare.
(3) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare pentru mijloacele de transport care transportã produse de origine animalã, reprezentantul legal al unitãţii depune la direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie care cuprinde:
a) cererea de autorizare din partea operatorului din sectorul alimentar, cu precizarea capacitãţii de transport, a regimului termic, a tipurilor de produse ce pot fi transportate şi a numãrului de înmatriculare al mijlocului de transport;
b) copia certificatului de înmatriculare al mijlocului de transport;
c) chitanţa care atestã cã au fost achitate tarifele prevãzute în anexa nr. 8.
(4) În situaţia în care, dupã efectuarea verificãrii din partea personalului sanitar veterinar de specialitate, mijloacele de transport al produselor de origine animalã corespund prevederilor legislaţiei în vigoare, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitarã veterinarã pentru mijloacele de transport al produselor de origine animalã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5.
(5) Autorizaţiile pentru mijloacele de transport al produselor de origine animalã sunt valabile un an de la data eliberãrii, cu posibilitatea acordãrii unei vize anuale, în condiţiile în care mijlocul de transport corespunde scopului pentru care a fost autorizat, ca urmare a verificãrii mijlocului de transport de cãtre reprezentanţii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(6) Pentru obţinerea vizei anuale pe autorizaţia sanitarã veterinarã pentru mijloacele de transport al produselor de origine animalã, operatorul din sectorul alimentar trebuie sã achite o taxã corespunzãtoare cu 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitarã veterinarã.
ART. 9
(1) Unitãţile prevãzute în anexa nr. 1 pct. I, nou-construite sau nou-amenajate, care şi-au schimbat domeniul de activitate şi care îndeplinesc cerinţele referitoare la structurã şi echipamente, au elaborat programul HACCP şi sunt în curs de implementare, pot fi autorizate condiţionat pentru o perioadã de 3 luni.
(2) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate, reprezentantul legal al unitãţii depune la direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie în conformitate cu prevederile art. 5.
ART. 10
(1) În termen de 15 zile de la primirea documentaţiei prevãzute la art. 5 echipa de evaluare formatã din personal sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de igienã şi epidemiologie din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti efectueazã o vizitã la faţa locului şi întocmeşte fişa de evaluare şi nota de constatare, cu propunerea de autorizare sanitarã veterinarã condiţionatã sau de neautorizare a unitãţii.
(2) Echipa de evaluare prevãzutã la alin. (1) prezintã concluziile evaluãrii conducerii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(3) În funcţie de concluzii, pentru unitãţile cuprinse în anexa nr. 1 pct. I, care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti solicitã printr-o adresã scrisã la Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor acordarea numãrului de autorizare sanitarã veterinarã sub care unitatea îşi poate desfãşura activitatea.
(4) Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti numãrul de autorizare sanitarã veterinarã în cel mult 5 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii solicitãrii la Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie.
(5) Dupã primirea numãrului de autorizare sanitarã veterinarã, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti elibereazã autorizaţia sanitarã veterinarã condiţionatã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 11, sau autorizaţia sanitarã veterinarã pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 12, în care se vor înscrie codurile şi activitãţile pentru care se acordã autorizaţia, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 pct. III.
(6) În situaţia în care, în urma evaluãrii se constatã cã unitãţile prevãzute în anexa nr. 1 pct. I nu îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, acestea nu vor fi autorizate, iar în nota de constatare se vor înscrie neconformitãţile, precum şi propunerea de neacordare a autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate sau a autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã.
(7) Personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de igienã şi epidemiologie din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a completa, dupã finalizarea evaluãrii în unitatea ce solicitã autorizarea, nota de constatare, la care se ataşeazã fişa de evaluare.
(8) Unitãţile care au fost autorizate sanitar-veterinar condiţionat sunt evaluate cel puţin o datã în primele 3 luni, de la data emiterii autorizaţiei sanitare veterinare de cãtre personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de igienã şi epidemiologie din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(9) În intervalul de 3 luni acordat pentru autorizarea sanitarã veterinarã condiţionatã a unitãţilor prevãzute la anexa nr. 1 pct. I, în cazul în care a fost finalizatã implementarea programului HACCP şi sunt asigurate toate condiţiile stabilite de legislaţia sanitarã veterinarã, reprezentantul legal al unitãţii are obligaţia de a solicita direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reevaluarea unitãţii, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã.
(10) În cazul în care unitatea îndeplineşte toate cerinţele pentru autorizare sanitarã veterinarã pentru schimburi intracomunitare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti elibereazã autorizaţia sanitarã veterinarã pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 12.
(11) Dacã în urma controlului efectuat de personalul sanitar-veterinar de specialitate din direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se constatã cã s-a realizat un progres evident, dar unitatea nu îndeplineşte încã în totalitate condiţiile sanitare veterinare relevante prevãzute de legislaţia în vigoare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pot prelungi autorizaţia sanitarã veterinarã condiţionatã cu încã 3 luni.
(12) Autorizaţia sanitarã veterinarã condiţionatã a unitãţilor se acordã pe o perioadã de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încã 3 luni, fãrã a fi depãşitã o perioadã totalã de maximum 6 luni. Activitãţile din unitãţile care nu obţin autorizaţia sanitarã veterinarã pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã în termen de 6 luni de la data acordãrii autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate se vor interzice pânã la data obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã.
(13) Marca de sãnãtate/identificare care se aplicã pe produsele de origine animalã în unitãţile care au fost autorizate sanitar-veterinar condiţionat este identicã cu marca de sãnãtate/identificare care se aplicã pe produsele obţinute în unitãţile care au fost autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animalã, conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.
(14) În cazul unitãţilor care au obţinut autorizaţie sanitarã veterinarã condiţionatã în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), la autorizarea sanitarã veterinarã pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã se acordã acelaşi numãr de autorizare sanitarã veterinarã ca cel înscris pe autorizaţia sanitarã veterinarã condiţionatã.
(15) Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite prin fax numãrul de autorizare sanitarã veterinarã direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care întocmeşte şi emite autorizaţia sanitarã veterinarã pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã, respectiv autorizaţia sanitarã veterinarã condiţionatã.
(16) Dupã obţinerea autorizaţiei sanitare veterinare emise de direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, întreaga responsabilitate cu privire la producerea, procesarea, depozitarea, transportul şi/sau distribuţia produselor obţinute revine operatorului din sectorul alimentar.
ART. 11
(1) În cazul în care cu ocazia controalelor oficiale se constatã cã unitãţile cuprinse în anexa nr. 1 pct. I nu mai îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare prevãzute de legislaţia în vigoare, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti va dispune suspendarea sau, dupã caz, interzicerea desfãşurãrii activitãţii şi va comunica în scris acest fapt Direcţiei igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(2) Suspendarea sau, dupã caz, interzicerea desfãşurãrii activitãţii sanitare veterinare a unitãţilor se dispune de direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza propunerilor scrise din partea serviciului/biroului/compartimentului de igienã veterinarã şi epidemiologie sau a serviciului de inspecţie şi control din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau în urma verificãrii de cãtre personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(3) Atunci când unitãţile care sunt autorizate sanitar-veterinar solicitã autorizarea sanitarã veterinarã a unor activitãţi suplimentare pentru care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare, se parcurge procedura de autorizare sanitarã veterinarã prevãzutã în prezenta normã sanitarã veterinarã, pentru activitatea pentru care se solicitã autorizarea sanitarã veterinarã, se retrage autorizaţia sanitarã veterinarã deţinutã anterior şi se elibereazã o nouã autorizaţie sanitarã veterinarã, care va include toate activitãţile autorizate.
(4) Pentru unitãţile care beneficiazã de o perioadã de tranziţie şi care şi-au finalizat programul de modernizare şi restructurare în vederea atingerii conformitãţii structurale, acordarea autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã se realizeazã dupã parcurgerea tuturor etapelor de autorizare stabilite în prezenta normã sanitarã veterinarã numai pentru activitãţile care îndeplinesc condiţiile din legislaţia sanitarã veterinarã în vigoare, urmatã de retragerea oficialã a autorizaţiei/aprobãrii emise anterior, în conformitate cu prevederile art. 18; dupã retragerea autorizaţiei/aprobãrii, unitãţile care şi-au finalizat programul de modernizare şi restructurare vor desfãşura numai activitãţile pentru care a fost emisã autorizaţia sanitarã veterinarã pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã.
ART. 12
(1) În vederea autorizãrii sanitare veterinare a unitãţilor prevãzute în anexa nr. 1 pct. I, autorizate sanitar-veterinar, care şi-au schimbat denumirea, dar continuã sã desfãşoare aceleaşi activitãţi în aceleaşi obiective, reprezentantul legal al unitãţii depune la direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie care cuprinde:
a) cererea din partea unitãţii în vederea autorizãrii sanitare veterinare, cu precizarea noii denumiri a unitãţii şi a activitãţilor desfãşurate, conform modelului prevãzut în anexa nr. 13;
b) copia hotãrârii judecãtoreşti prin care se dispune schimbarea denumirii unitãţii;
c) copia certificatului unic de înregistrare cu noua denumire a unitãţii;
d) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul.
(2) În vederea autorizãrii sanitare veterinare a unitãţilor prevãzute la alin. (1), direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti verificã documentaţia depusã, elibereazã o nouã autorizaţie sanitarã veterinarã pãstrând acelaşi numãr de autorizare sanitarã veterinarã şi anuleazã autorizaţia eliberatã anterior.
(3) Direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti solicitã operatorului din sectorul alimentar, printr-o adresã scrisã, prezentarea în original a autorizaţiei emise anterior, în vederea anulãrii acesteia.
ART. 13
(1) Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere încadrarea unitãţii pe grupe de risc, efectueazã primul audit al unitãţilor autorizate, cuprinse în anexa nr. 1 pct. I, în primele 6 luni de la eliberarea autorizaţiei şi ulterior cel puţin o datã la 2 ani.
(2) În funcţie de rezultatul auditului, personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul Direcţiei igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare pentru Siguranţa Alimentelor, care a efectuat auditul, va propune menţinerea autorizaţiei sau, dupã caz, suspendarea ori interzicerea desfãşurãrii activitãţii şi va efectua recomandãri pentru asigurarea unor produse sigure.
(3) Direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti efectueazã auditul prin personalul de specialitate din cadrul serviciului/biroului/ compartimentului de igienã veterinarã şi epidemiologie ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o datã pe semestru, la unitãţile autorizate sanitar-veterinar cuprinse în anexa nr. 1.
(4) În funcţie de rezultatul auditului, personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care a efectuat auditul unitãţilor autorizate sanitar-veterinar cuprinse în anexa nr. 1, dispune menţinerea autorizaţiei sanitare veterinare sau, dupã caz, propune suspendarea ori interzicerea desfãşurãrii activitãţii.
(5) Raportul de audit va cuprinde detalii cu privire la urmãtoarele aspecte:
a) prevederi generale şi scopul auditului:
1. data/perioada efectuãrii auditului;
2. numerele de înregistrare acordate de autoritatea competentã şi de operatorul din sectorul alimentar;
3. numele şi funcţia persoanelor care participã la audit;
4. actele normative în baza cãrora se efectueazã auditul;
5. scopul efectuãrii auditului;
b) aspecte constatate cu ocazia auditului, conformitãţi, neconformitãţi cu privire la prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv:
1. igiena şi întreţinerea spaţiilor, facilitãţilor şi echipamentelor;
2. informaţii privind asigurarea lanţului alimentar şi a sistemului rapid de alertã;
3. inspecţia ante- şi post-mortem;
4. respectarea condiţiilor de bunãstare a animalelor;
5. originea, calitatea materiilor prime şi selectarea furnizorilor;
6. igiena preoperaţionalã, operaţionalã şi postoperaţionalã;
7. igiena şi starea de sãnãtate a personalului lucrãtor;
8. respectarea procedurilor de bune practici de igienã şi producţie;
9. monitorizarea şi controlul parametrilor de producţie;
10. controlul respectãrii conformitãţii cu parametrii fizicochimici, microbiologici, reziduuri, contaminanţi şi substanţe interzise;
11. controlul igienei materialelor care intrã în contact cu produsele;
12. controlul dãunãtorilor;
13. controlul potabilitãţii apei;
14. controlul trasabilitãţii, etichetãrii şi marcãrii produselor;
15. controlul şi monitorizarea deşeurilor;
16. instruirea personalului în domeniul igienei şi al practicilor de lucru;
17. elaborarea şi respectarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;
18. alte aspecte care se considerã necesare a fi menţionate;
c) recomandãri din partea echipei de audit în vederea remedierii neconformitãţilor;
d) mãsuri dispuse de echipa de audit atunci când se constatã abateri de la prevederile legislaţiei în vigoare;
e) concluziile echipei de audit, care includ propunerea de menţinere a autorizãrii unitãţii sau a suspendãrii/interzicerii desfãşurãrii activitãţii acesteia;
f) numele şi semnãturile persoanelor care au participat la audit, ştampilele oficiale din partea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi operatorului din sectorul alimentar.
ART. 14
În cazul unitãţilor cuprinse la anexa nr. 1, pentru care s-a dispus suspendarea activitãţii, reluarea activitãţii se dispune de cãtre direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti numai dupã ce unitatea înştiinţeazã, printr-o adresã scrisã, remedierea deficienţelor constatate, iar direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti efectueazã verificarea la faţa locului a modului în care au fost remediate deficienţele.
ART. 15
Direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti comunicã în scris Direcţiei igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor decizia de interzicere a desfãşurãrii activitãţii, pentru activitatea desfãşuratã în unitãţile cuprinse în anexa nr. 1 pct. I şi înainteazã, în copie, ordonanţa privind interzicerea desfãşurãrii activitãţii în vederea actualizãrii de cãtre Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie a listelor şi excluderii unitãţii din lista unitãţilor autorizate sanitar-veterinar, publicatã pe site-ul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
ART. 16
(1) În cazul în care unitatea autorizatã pentru schimburi intracomunitare de produse alimentare de origine animalã intenţioneazã sã deruleze operaţiuni de export de produse de origine animalã în ţãri terţe, reprezentanţii direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor efectua verificãri şi audituri la faţa locului în vederea evaluãrii modului în care sunt îndeplinite condiţiile de export stabilite de ţara terţã importatoare şi va transmite cãtre Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor garanţii scrise în vederea certificãrii conformitãţii unitãţilor cu legislaţia ţãrii importatoare.
(2) În cazul în care, în urma verificãrilor şi auditurilor efectuate în conformitate cu prevederile alin. (1), se constatã cã unitatea îndeplineşte condiţiile stabilite de ţara terţã importatoare, Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor notificã ţãrii terţe importatoare cã unitatea poate efectua export de produse de origine animalã şi va comunica aceastã decizie operatorului din sectorul alimentar în cauzã.

CAP. III
Controale, mãsuri şi sancţiuni

ART. 17
(1) Toate activitãţile din unitãţile prevãzute în anexa nr. 1 sunt supuse controalelor oficiale veterinare efectuate de cãtre Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) În cazul în care, în urma controalelor oficiale efectuate, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti constatã cã nu sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de legislaţia sanitarã veterinarã, notificã acest fapt reprezentantului legal al unitãţii verificate şi poate dispune sancţionarea contravenţionalã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Pe lângã sancţionarea contravenţionalã, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti poate dispune:
a) suspendarea activitãţii desfãşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare, pentru activitãţile pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare;
b) interzicerea desfãşurãrii activitãţii, pentru activitatea care se desfãşoarã fãrã îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare.
ART. 18
(1) În cazul în care se impune suspendarea în urma controalelor oficiale a activitãţii desfãşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare a unitãţilor prevãzute în anexa nr. 1, personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau, dupã caz, din cadrul Direcţiei igienã veterinarã şi epidemiologie, Direcţiei de inspecţie şi control din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau din cadrul Corpului de control al preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor consemneazã în nota de constatare întocmitã la unitate motivaţia tehnicã a suspendãrii activitãţii desfãşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare şi propune directorului direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emiterea ordonanţei privind suspendarea activitãţii desfãşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6.
(2) Ordonanţa privind suspendarea activitãţii desfãşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare pentru activitãţile desfãşurate de unitãţile cuprinse în anexa nr. 1 se emite de cãtre direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti şi se notificã Direcţiei igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(3) Termenul de remediere a deficienţelor, înscris în ordonanţa privind suspendarea activitãţii desfãşurate în baza autorizaţiei, curge de la data emiterii notificãrii cãtre reprezentantul legal al unitãţii şi nu poate fi mai mare de 45 de zile în cazul în care deficienţele au fost constatate ca urmare a unei acţiuni de control efectuate de cãtre medicii veterinari oficiali.
(4) În cazul în care se emite ordonanţa privind suspendarea activitãţii, termenul înscris în ordonanţã nu poate fi mai mare de 4 luni. Pe perioada suspendãrii activitãţii unitãţii, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti retrage personalul sanitar-veterinar oficial care asigurã supravegherea sanitarã veterinarã a unitãţii, mãrcile de sãnãtate/identificare şi certificatele sanitare veterinare.
(5) În cazul în care neconformitãţile nu au fost remediate în termenul înscris în ordonanţa privind suspendarea activitãţii desfãşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti retrage autorizaţia deţinutã de unitate şi emite ordonanţa privind interzicerea desfãşurãrii activitãţii, conform modelului prevãzut în anexa nr. 7, pe care o notificã la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul, în termen de 3 zile de la data emiterii acesteia.
(6) Direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti retrage autorizaţia unitãţilor cuprinse în anexa nr. 1 şi emite ordonanţa privind interzicerea desfãşurãrii activitãţii şi atunci când în cadrul acţiunilor de evaluare efectuate de personalul sanitar-veterinar de specialitate se constatã nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost autorizate.
(7) Direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti va transmite Direcţiei igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu adresã scrisã, copia ordonanţei de suspendare a activitãţii desfãşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare sau de interzicere a desfãşurãrii activitãţii emise.
(8) Ordonanţele de suspendare şi de interzicere a desfãşurãrii activitãţii eliberate de cãtre direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti se înscriu într-un registru special constituit în acest scop.
(9) Reluarea activitãţii din unitãţile prevãzute la anexa nr. 1, pentru care s-a emis ordonanţa privind interzicerea desfãşurãrii activitãţii, se realizeazã prin parcurgerea procedurii de autorizare sanitarã veterinarã conform prevederilor legale, percepându-se tarifele aferente prevãzute în anexa nr. 8.
(10) Reprezentanţii legali ai unitãţilor prevãzute în anexa nr. 1 trebuie sã aplice toate mãsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi ulterior sã solicite reevaluarea unitãţii de cãtre personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, atunci când deficienţele au fost corectate.
(11) În cazul în care se constatã cã activitãţile prevãzute în anexa nr. 1 se desfãşoarã fãrã autorizaţie sanitarã veterinarã, autorizaţie sanitarã veterinarã condiţionatã sau autorizaţie sanitarã veterinarã pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã ori cã activitãţile continuã sã se desfãşoare dupã suspendarea sau interzicerea desfãşurãrii activitãţii, direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti dispune mãsuri în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi informeazã în acest sens autoritãţile teritoriale din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 19
Activitãţile din unitãţile cuprinse în anexa nr. 1 se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare conform cerinţelor legislaţiei specifice.
ART. 20
Pentru autorizarea sanitarã veterinarã a activitãţii din unitãţile cuprinse în anexa nr. 1, tarifele prevãzute în anexa nr. 8 se achitã de cãtre solicitant la depunerea documentaţiei, în conformitate cu prevederile art. 5, în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 21
(1) Autorizaţiile sanitare veterinare eliberate pentru unitãţile prevãzute în anexa nr. 1 anterior intrãrii în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare rãmân valabile atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare de funcţionare.
(2) Autorizaţiile sanitare veterinare eliberate unitãţilor prevãzute în anexa nr. 1 pct. I, care beneficiazã de o perioadã de tranziţie, în baza unor acte normative anterioare, rãmân valabile pânã la finalizarea termenelor de execuţie a lucrãrilor prevãzute în programele de modernizare şi restructurare, cu condiţia respectãrii condiţiilor generale de igienã.
(3) Autorizaţiile sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã, respectiv autorizaţiile sanitare veterinare condiţionate, eliberate pentru unitãţile prevãzute în anexa nr. 1 pct. I, se transmit în copie Direcţiei igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de cãtre direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile lucrãtoare de la emitere.
(4) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia sã ţinã o evidenţã a unitãţilor autorizate privind denumirea şi adresa unitãţii, activitãţile pentru care s-a acordat autorizarea sanitarã veterinarã, numãrul şi data autorizãrii unitãţii şi sã comunice Direcţiei igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista actualizatã cu unitãţile autorizate sanitar-veterinar.
ART. 22
Unitãţile care deţin atestate emise în conformitate cu legislaţia în vigoare de cãtre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale pentru realizarea produselor de origine animalã care prezintã caracteristici tradiţionale trebuie sã obţinã autorizaţia sanitarã veterinarã/înregistrarea sanitarã veterinarã de la direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 23
Autorizaţiile sanitare veterinare care nu au fost ridicate de la direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti de cãtre solicitanţi, în termen de 45 de zile de la data emiterii, vor fi anulate.
ART. 24
(1) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse lactate obţinute în unitãţile care corespund cerinţelor structurale comunitare şi au fost autorizate sanitar-veterinar sã recepţioneze şi sã proceseze lapte conform şi neconform fãrã separare, cuprinse în lista din anexa III la Decizia Comisiei 2009/852/CE din 26 noiembrie 2009 privind mãsurile tranzitorii în temeiul regulamentelor (CE) nr. 852/2004 şi nr. 853/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte prelucrarea laptelui crud care nu respectã cerinţele în anumite unitãţi de prelucrare a laptelui din România şi cerinţele structurale aplicabile acestor unitãţi.
(2) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse lactate obţinute din lapte neconform cu standardele Uniunii Europene produse în unitãţile care corespund cerinţelor structurale comunitare şi care au fost autorizate sanitar-veterinar sã recepţioneze lapte conform şi neconform pe linii separate.
ART. 25
Exportul produselor de origine animalã cãtre ţãrile terţe se realizeazã numai dupã notificarea Direcţiei igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi în baza certificatului de sãnãtate stabilit de autoritãţile veterinare din ţãrile terţe.
ART. 26
În vederea informãrii publice, Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor publicã pe site-ul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista cuprinzând unitãţile autorizate sanitar-veterinar, pe care o actualizeazã permanent, în funcţie de schimbãrile survenite.
ART. 27
Anexele nr. 1-13 fac parte integrantã din prezenta normã sanitarã veterinarã.


ANEXA 1
-------
la norma sanitarã veterinarã
----------------------------

I. Categoriile de unitãţi care se supun autorizãrii sanitare veterinare de cãtre Direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru care numerele de autorizare sanitarã veterinarã se alocã de cãtre Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
A. Unitãţi cu activitãţi generale:
1. depozit frigorific - unitate cu spaţii şi instalaţii de frig adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor de origine animalã congelate şi/sau refrigerate;
2. unitate de reambalare - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea, porţionarea, reambalarea produselor de origine animalã, depozitarea şi livrarea acestora;
3. piaţã angro - spaţii sau zone cu amenajãri care includ mai multe unitãţi separate ce au în comun instalaţii şi compartimente în care produsele de origine animalã sunt vândute cãtre operatori din sectorul alimentar.
B. Carne de ongulate domestice-cabaline, bovine, suine, ovine şi caprine:
1. abator - unitate cu spaţii şi dotãri adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, cazarea şi tãierea de animale, precum şi pentru livrarea produselor comestibile şi necomestibile rezultate;
2. unitate de tranşare - unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea şi/sau dezosarea cãrnii, precum şi pentru livrarea produselor rezultate.
C. Carne de pasãre şi de lagomorfe:
1. abator - unitate cu spaţii şi dotãri adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, tãierea de pãsãri sau lagomorfe şi livrarea produselor rezultate;
2. unitate de tranşare - unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cãrnii de pasãre, precum şi livrarea produselor rezultate.
D. Carne de vânat de crescãtorie:
1. abator - unitate cu spaţii şi dotãri adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, tãierea vânatului de crescãtorie şi livrarea produselor rezultate;
2. unitate de tranşare a cãrnii de vânat de crescãtorie - unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cãrnii de vânat de crescãtorie, precum şi livrarea produselor rezultate.
E. Carne de vânat sãlbatic:
1. unitãţi care manipuleazã carne de vânat sãlbatic - unitate cu spaţii şi dotãri adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea vânatului sãlbatic şi livrarea produselor rezultate;
2. unitate de tranşare a cãrnii de vânat sãlbatic - unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cãrnii de vânat sãlbatic, precum şi livrarea produselor rezultate.
F. Carne tocatã, preparatã şi carne separatã mecanic:
1. unitãţi de carne tocatã - unitãţi cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea, tranşarea, mãrunţirea cãrnii, depozitarea şi livrarea acesteia;
2. unitãţi de carne preparatã - unitãţi cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea cãrnii, prepararea cãrnii, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
3. unitãţi de carne separatã mecanic - unitãţi cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea cãrnii, separarea mecanicã a cãrnii, depozitarea şi livrarea acesteia.
G. Produse din carne:
- unitãţi de procesare - unitãţi cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea, tranşarea cãrnii, fabricarea produselor din carne şi tratarea termicã a acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.
H. Moluşte bivalve vii:
- centru de purificare - unitate cu dotãri specifice în care se desfãşoarã activitãţi pentru plasarea în bazine a moluştelor bivalve vii, precum şi stocarea acestora un timp necesar pentru reducerea contaminãrii şi pentru a le face proprii consumului uman.
I. Peşte şi produse din pescuit:
1. vas-fabricã - orice ambarcaţiune cu dotãri specifice la bordul cãreia se desfãşoarã operaţiuni de filetare, feliere, jupuire, decorticare ori îndepãrtarea cochiliei, tocare sau prelucrare, urmate de ambalare, depozitare şi livrare a peştelui şi produselor din pescuit;
2. vas congelator - orice ambarcaţiune cu dotãri specifice la bordul cãreia se congeleazã produsele din pescuit, iar dacã este cazul se realizeazã sângerarea, decapitarea, eviscerarea şi îndepãrtarea aripioarelor, urmatã de ambalare, depozitare şi livrare;
3. unitate de produse proaspete din pescuit - cherhana - unitate cu dotãri specifice, în care se desfãşoarã activitãţi de recepţie, rãcire, depozitare, preparare, ambalare şi livrare a produselor din pescuit proaspete, provenite direct din pescuit sau din centrele de colectare a peştelui;
4. unitate de procesare a produselor din pescuit - unitate cu dotãri specifice în care se desfãşoarã activitãţi de recepţie, depozitare, preparare, transformare a peştelui şi produselor din pescuit, ambalare şi livrare a produselor finite;
5. centru de colectare a peştelui - unitate cu spaţii şi dotãri corespunzãtoare în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, sortarea, curãţarea, depozitarea, rãcirea şi prelucrarea primarã prin desolzire, eviscerare, tãierea aripioarelor, a peştelui provenit din pescuit sau acvaculturã şi livrarea produselor rezultate cãtre alte unitãţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;
6. fermã de acvaculturã cu centru de colectare a peştelui integrat - exploataţie pentru creşterea peştelui de acvaculturã care dispune de spaţii, dotãri şi facilitãţi adecvate proprii, în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, sortarea, curãţarea, depozitarea, rãcirea şi prelucrarea primarã a peştelui provenit din bazinele proprii, prin desolzire, eviscerare, tãierea aripioarelor, depozitarea, ambalarea, rãcirea şi livrarea produselor rezultate cãtre alte unitãţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;
7. piaţa de licitaţie a peştelui şi produselor din pescuit - unitate cu dotãri specifice în care se desfãşoarã activitãţi de debarcare, recepţie, depozitare şi vânzare prin licitaţie a peştelui şi produselor din pescuit cãtre operatori din sectorul alimentar.
J. Lapte crud şi produse din lapte:
1. unitate de procesare a laptelui materie primã - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia laptelui crud provenit de la centre de colectare independente, centre de colectare aparţinând unitãţilor de procesare a laptelui materie primã sau direct din exploataţii de producţie a laptelui, depozitarea, tratarea şi prelucrarea laptelui crud sub formã de produse lactate, depozitarea şi livrarea acestora, inclusiv unitate de producere îngheţatã;
2. unitate de procesare a produselor lactate - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia produselor lactate obţinute în alte unitãţi autorizate sanitar-veterinar, depozitarea, tratarea şi procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor finite;
3. centru de colectare a laptelui materie primã - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate, în care se desfãşoarã activitãţi pentru colectarea laptelui crud de la diferite exploataţii, rãcirea, depozitarea şi livrarea laptelui crud cãtre unitãţile de procesare.
K. Ouã şi produse din ouã:
1. unitãţi de producere a ouãlor lichide - unitãţi cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea, spargerea ouãlor şi obţinerea produselor din ouã lichide, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
2. unitãţi de procesare a ouãlor - unitãţi cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea, spargerea ouãlor, tratarea şi procesarea produselor din ouã, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
3. centru de ambalare a ouãlor - unitate cu spaţii şi dotãri adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru clasificarea ouãlor dupã calitate şi greutate, marcarea, ambalarea, depozitarea şi livrarea de ouã pentru consum.
L. Pulpe de broascã şi melci:
- unitate de procesare - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, uciderea, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.
M. Grãsimi animale, unturã, jumãri:
1. unitate de procesare a grãsimilor animale - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
2. centru de colectare a grãsimilor animale - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru colectarea, depozitarea şi livrarea grãsimilor animale.
N. Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine:
- unitate de procesare a stomacurilor, vezicilor şi intestinelor-unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea, calibrarea, procesarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.
O. Gelatinã:
1. unitate de producere a gelatinei - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia materiilor prime - oase, piei - de la centrele de colectare, procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
2. centru de colectarea materiilor prime pentru gelatinã - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru colectarea, depozitarea materiilor prime - oase şi piei - şi livrarea acestora la unitãţile de procesare.
P. Colagen:
1. unitãţi de producere a colagenului - unitãţi cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia materiilor prime - oase şi piei - de la centrele de colectare, procesarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
2. centru de colectare a materiilor prime pentru colagen - unitate cu spaţii, dotãri şi instalaţii adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru colectarea, depozitarea materiilor prime - oase şi piei - şi livrarea acestora la unitãţile de procesare.
Q. Alte activitãţi:
- unitãţi de prelucrare a mierii de albine şi/sau a altor produse apicole - unitãţi cu spaţii şi dotãri adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea mierii de albine şi/sau a produselor apicole, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.
II. Categoriile de unitãţi care se supun autorizãrii sanitare veterinare de cãtre direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru care numerele de autorizare sanitarã veterinarã se alocã de cãtre acestea
1. piaţã agroalimentarã, halã pentru desfacerea produselor de origine animalã - spaţiu cu amenajãri care include mai multe unitãţi separate ce au în comun instalaţii şi compartimente în care produsele de origine animalã sau nonanimalã sunt vândute cãtre operatorii din sectorul alimentar şi/sau consumatorul final;
2. centru de colectare a moluştelor bivalve vii - unitate cu dotãri specifice în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, condiţionarea, curãţarea, sortarea, ambalarea şi livrarea moluştelor bivalve vii;
3. piaţã de desfacere a peştelui şi produselor din pescuit - unitate cu dotãri specifice în care se desfãşoarã activitãţi de recepţie, depozitare şi comercializare a produselor din pescuit proaspete;
4. mijloc de transport al alimentelor de origine animalã - orice navã, aeronavã, mijloc auto, mijloc feroviar etc., înregistrate ca mijloace de transport specializate şi dotate corespunzãtor pentru ca produsele de origine animalã sã nu îşi modifice caracteristicile prevãzute în documentele însoţitoare pe timpul transportului.
III. Activitãţile din unitãţile care produc, proceseazã şi depoziteazã alimente de origine animalã


┌────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │Codurile categoriilor de unitãţi care │
│crt.│ Sectoarele principale │vor fi înscrise în autorizarea sanitarã │
│ │ │ veterinarã de funcţionare │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Carne │CC, CP, CS, GHE, MM, MP, MSM, PP, RW, SH│
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Lapte │CC, CS, PP, RW │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Ouã │CC, CS, EPC, EPP, LEP, RW │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Produse de pescãrie/moluşte │AH, CS, DC, FFPP, FV, PC, MSM, PP, RW, │
│ │bivalve vii │ WM, ZV │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Grãsime, gelatinã, colagen │CC, PP │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Miere │HP │
└────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘Legendã:
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Categorie/activitate │ Specii │Observaţii │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│AH = halã de licitaţie │A = pasãre │bl = produse din sânge │
│CC = centru de colectare │B = bovine │mp = produse din carne │
│CP = unitate de tranşare │C = caprine │pap = extracte din carne şi toate │
│CS = depozit frigorific │L = lagomorfe │produsele pulbere derivate din carne │
│DC = centru de expediere │O = ovine │st = stomacuri, vezici şi intestine │
│EPC = centru de ambalare a ouãlor │P = porcine │prelucrate │
│EPP = unitate de procesare a ouãlor │S = solipede │fl = picioare de broascã │
│FFPP = unitate de produse proaspete │F = peşte şi produse │sn = melci │
│din pescuit │din pescuit │ap = alte produse apicole │
│FV = vas-fabricã │fG = alte mamifere de │ │
│GHE = unitate care manipuleazã vânat│crescãtorie decât │ │
│HP = unitate de procesare a mierii │ungulatele domestice │ │
│LEP = unitate pentru ouã lichide │R = ratite │ │
│MM = unitate pentru carne tocatã │wA = pãsãri sãlbatice │ │
│MSM = unitate pentru carne separatã │wL = lagomorfe sãlbatice │ │
│mecanic │wU = ungulate sãlbatice │ │
│MP = unitate pentru carne preparatã │wG = mamifere terestre │ │
│PC = centru de purificare │sãlbatice, altele decât │ │
│PP = unitate de procesare │ungulatele sãlbatice şi │ │
│RW = unitate de reambalare │lagomorfele sãlbatice │ │
│SH = abator │ │ │
│WM = piaţã angro │ │ │
│ZV = vas-congelator │ │ │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
ANEXA 2
-------
la norma sanitarã veterinarã
----------------------------

AUTORITATEA NAŢIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
.........................................


NOTIFICARE
Nr. ..... din ......

Cãtre ...............

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ................, având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate cu nr. ..........., din data de ........., depuse de ..........(numele solicitantului/denumirea societãţii comerciale).........., din ..............(adresa completã)............. pentru proiectul ........(obiectivul)........, înregistrat la direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor sub nr. ........., în baza Notei de constatare nr. ........... întocmite de dr. ..........., în data de ..........., şef Serviciu/Birou/Compartiment de igienã veterinarã şi epidemiologie, în temeiul prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, avizeazã proiectul înaintat, care este în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, respectiv cu ........(Se va preciza actul normativ comunitar.)........┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Specificaţie (numele reprezentantului legal al unitãţii │
│crt.│ şi denumirea societãţii comerciale): │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Obiectivul: │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Locaţia obiectivului: │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Activitãţi: │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Termenul preconizat pentru finalizarea proiectului: │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Director executiv,
.........................
(semnãtura şi ştampila)


ANEXA 3
-------
la norma sanitarã veterinarã
----------------------------AUTORITATEA NAŢIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ Societatea Comercialã .....
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Nr. ..... din .......
Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru
Siguranţa Alimentelor
...............................
nr. ....... din ......NOTĂ? DE CONSTATARE
Încheiatã astãzi, ......., ora ......,

(Anexã la Fişa de evaluare nr. ....... din ......)

Subsemnatul/Subsemnata dr. ..........., în calitate de ............., din cadrul Direcţiei SanitarVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .........., în urma controlului efectuat în unitatea (profilul) ........., nr. autorizaţiei sanitare veterinare ........., din localitatea ............, adresa ............., aparţinând Societãţii Comerciale ............., telefon/fax/e-mail ........, în prezenţa d-lui/d-nei .........., în calitate de ........... al Societãţii Comerciale ........, am efectuat evaluarea obiectivului în vederea ......., unde am constatat urmãtoarele:
I. Constatãri: ....................................................
...................................................................
...................................................................
(Se vor detalia toate deficienţele şi neconformitãţile menţionate în fişa de evaluare, precum şi articolul, litera, paragraful, punctul, alineatul din actul normativ care nu a fost respectat.)

II. Mãsuri şi recomandãri, dupã caz: ...........................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
III. Concluzii: ................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................


Reprezentantul Direcţiei Sanitar-Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor
......................................
(numele şi semnãtura)

Reprezentantul legal al unitãţii,
.................................
(numele, semnãtura şi ştampila)


ANEXA 4
-------
la norma sanitarã veterinarã
----------------------------

AUTORITATEA NAŢIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
............................


AUTORIZAŢIE SANITARÃ VETERINARÃ

Nr. ....... din .........

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .............., având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate la nr. .........., din ........., a ........, din .......(adresa completã)......, în baza notei de constatare şi a fişei de evaluare nr. ........., întocmite de dr. .........., în calitate de ........... din cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului de igienã veterinarã şi epidemiologie, în temeiul prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitãţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sãnãtate animalã şi de bunãstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,

DISPUNE:

autorizarea sanitarã veterinarã cu nr. de autorizare ...........(indicativul judeţului urmat de numãrul de autorizare)......... pentru unitatea: ............., din localitatea ........., str. ...... nr. ......., sectorul ....., codul poştal ........, judeţul ........., pentru urmãtoarele activitãţi:┌────────┬────────────────┬────────────────────────┬──────────┬────────────┐
│Obiectiv│ Capacitate │ │ │ │
│ │(tone/sãptãmânã)│ Activitate │ Specie │ Observaţii │
├────────┼────────────────┼───┬────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ 1 │ │ │ │
│ │ ├───┼────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ 2 │ │ │ │
│ │ ├───┼────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ 3 │ │ │ │
│ │ ├───┼────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ 4 │ │ │ │
└────────┴────────────────┴───┴────────────────────┴──────────┴────────────┘Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activitãţi decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare atrage, dupã caz, suspendarea ori interzicerea activitãţii, precum şi sancţionarea contravenţionalã sau penalã, conform legislaţiei în vigoare.Director executiv,
...........................
(semnãtura şi stampila)


ANEXA 5
-------
la norma sanitarã veterinarã
----------------------------

AUTORITATEA NAŢIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
...........................

AUTORIZAŢIE SANITARÃ VETERINARÃ
pentru mijloacele de transport al produselor de origine animalã

Nr. ........ din ..........

I. Mijlocul de transport ............ seria ........., capacitatea ......., nr. de înmatriculare avioane, nave, vagoane ............, reprezentant legal al unitãţii .........., adresa .............

II. Condiţii de temperaturã: III. Condiţii de transport:
1. fãrã regim termic [] 1. agãţat []
2. temperaturã de refrigerare [] 2. vrac []
3. temperaturã de congelare [] 3. ambalat []
4. alt regim termic [] 4. împachetat []

Capacitatea de transport: .....................
Se vor avea în vedere condiţiile sanitare veterinare specifice înscrise în fişa tehnicã a produsului eliberatã de producãtor.
Nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare atrage, dupã caz, interzicerea desfãşurãrii activitãţii şi sancţionarea în conformitate cu prevederile legale.
Mijlocul de transport se autorizeazã pentru ................*).
--------------
*) Se va preciza activitatea autorizatã pentru mijlocul de transport.


Director executiv,
.....................
(semnãtura şi ştampila)


(verso) - Viza anualã.


ANEXA 6
-------
la norma sanitarã veterinarã
----------------------------

AUTORITATEA NAŢIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
..................................

ORDONANŢÃ
privind suspendarea activitãţii desfãşurate în
baza autorizaţiei sanitare veterinare

Nr. ....... din .......

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .............., având în vedere prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitãţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sãnãtate animalã şi de bunãstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, şi Nota de constatare înregistratã la Direcţia Sanitarã-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor sub nr. .............. din data de .........., întocmitã de .............., în calitate de ........... la Serviciul/Biroul/ Compartimentul de igienã veterinarã şi epidemiologie/Serviciul de inspecţie şi control, în baza verificãrii efectuate la unitatea ............. din ........(adresa completã)........ reprezentant legal al unitãţii .............,

DISPUNE:

suspendarea, începând cu data de ..........., pânã la data de ........., a activitãţii .........., desfãşuratã în baza Autorizaţiei sanitare veterinare nr. ......... din data de ............. de cãtre unitatea ........., reprezentant legal al unitãţii ............. .
Reluarea activitãţii se efectueazã la solicitarea reprezentantului legal al unitãţii, numai dupã remedierea deficienţelor şi verificarea unitãţii privind asigurarea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitatã.
Neaplicarea mãsurilor corespunzãtoare la termenul stabilit atrage, dupã caz, sancţionarea contravenţionalã şi interzicerea desfãşurãrii activitãţii.


Director executiv,
.....................
(semnãtura, ştampila)

Reprezentantul legal al unitãţii,
................................
(semnãtura, ştampila)


ANEXA 7
-------
la norma sanitarã veterinarã
----------------------------

AUTORITATEA NAŢIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
............................


ORDONANŢÃ
privind interzicerea desfãşurãrii activitãţii

Nr. ...... din .......

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............., având în vedere prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitãţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sãnãtate animalã şi de bunãstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, şi Nota de constatare înregistratã la Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor sub nr. ....... din data de ............, întocmitã de ..........., în calitate de ............. la Serviciul/Biroul/Compartimentul de igienã veterinarã şi epidemiologie/Serviciul de inspecţie şi control............., în baza verificãrii efectuate la unitatea .............., din ..........(adresa completã)........, reprezentant legal al unitãţii ............,

DISPUNE:

Începând cu data de ................. se interzice desfãşurarea activitãţii .............*) de cãtre unitatea ............., reprezentant legal al unitãţii ..........., şi se retrage Autorizaţia sanitarã veterinarã nr. ........ **) din data de ...........**)
Reluarea activitãţii se efectueazã la solicitarea reprezentantului legal al unitãţii, dupã remedierea deficienţelor, asigurarea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare şi obţinerea autorizaţiei sanitare veterinare conform prevederilor legale.
Nerespectarea prezentelor mãsuri atrage, dupã caz, sancţionarea contravenţionalã sau penalã, conform normelor legale în vigoare.
-------------
*) Se va trece codul activitãţi înscris în autorizaţia sanitarã veterinarã.
**) Se bareazã în cazul în care operatorul din sectorul alimentar funcţioneazã fãrã autorizaţia sanitarã veterinarã emisã de autoritatea sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor competentã.


Director executiv,
......................
(semnãtura, ştampila)

Reprezentantul legal al unitãţii,
.................................
(semnãtura, ştampila)

ANEXA 8
--------
la norma sanitarã veterinarã
----------------------------

TARIFE
pentru autorizarea sanitarã veterinarã a unitãţilor care produc,
proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau
distribuie produse de origine animalã


┌───────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Partea │ Unitate │Tarif de autorizare│
│ │ │ - lei/unitate/ │
│ │ │ obiectiv - │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ I │Unitãţi cu activitãţi generale: │ │
│ │Depozit frigorific ............................. │ 364 │
│ │Unitate de reambalare .......................... │ 606 │
│ │Piaţã agroalimentarã, piaţa angro, halã pentru │ 364 │
│ │desfacerea produselor de origine animalã │ │
│ │................................................ │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ II │Carne de ungulate domestice: │ │
│ │Abator ......................................... │ 606 │
│ │Unitate de tranşare ............................ │ 485 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ III │Carne de pasãre şi lagomorfe: │ │
│ │Abator de pãsãri ............................... │ 606 │
│ │Unitate de tranşare a cãrnii de pasãre ......... │ 485 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ IV │Carne de vânat de crescãtorie: │ │
│ │Abator ......................................... │ 606 │
│ │Unitate de tranşare a cãrnii de vânat .......... │ 485 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ V │Carne de vânat sãlbatic: │ │
│ │Unitate de manipulare .......................... │ 485 │
│ │Unitate de tranşare ............................ │ 364 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ VI │Carne tocatã, preparatã şi carne separatã mecanic:│ │
│ │Unitate pentru producerea cãrnii tocate ........ │ 485 │
│ │Unitate de carne preparatã ..................... │ 485 │
│ │Unitate de carne separatã mecanic .............. │ 485 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ VII │Produse din carne: │ │
│ │Unitate de procesare ........................... │ 606 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ VIII │Moluşte bivalve vii: │ │
│ │Centru de colectare a moluştelor bivalve vii .... │ 364 │
│ │Centru de purificare a moluştelor bivalve vii ... │ 364 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ IX │Peşte şi produse din pescuit: │ │
│ │Vas-fabricã ..................................... │ 606 │
│ │Vas-congelator .................................. │ 606 │
│ │Unitate de produse proaspete din pescuit ........ │ 606 │
│ │Unitate de procesare a produselor din pescuit ... │ 606 │
│ │Piaţã de licitaţie a peştelui şi produselor │ │
│ │din pescuit ..................................... │ 485 │
│ │Piaţã de desfacere .............................. │ 485 │
│ │Centru de colectare a peştelui .................. │ 200 │
│ │Fermã de acvaculturã cu centru de colectare a │ │
│ │peştelui integrat ................................│ 100 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ X │Lapte şi produse din lapte: │ │
│ │Centru de colectare a laptelui ................. │ 121 │
│ │Unitate de procesare a laptelui materie primã │ │
│ │................................................. │ 606 │
│ │Unitate de procesare a produselor lactate ....... │ 536 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ XI │Ouã şi produse din ouã: │ │
│ │Centru de ambalare a ouãlor .................... │ 364 │
│ │Unitate producere a oului lichid ............... │ 606 │
│ │Unitate de procesare a ouãlor .................. │ 606 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ XII │Pulpe de broascã şi melci: │ │
│ │Unitate de procesare a pulpelor de broascã │ │
│ │şi a melcilor ................................. │ 606 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ XIII │Grãsimi animale, unturã şi jumãri: │ │
│ │Centru de colectare a grãsimilor animale ........ │ 364 │
│ │Unitate de procesare a grãsimilor animale ....... │ 606 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ XIV │Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine: │ │
│ │Unitate de procesare a stomacurilor, vezicilor │ │
│ │şi intestinelor ............................. │ 606 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ XV │Gelatinã: │ │
│ │Centru de colectare a materiilor prime pentru │ │
│ │gelatinã ...................................... │ 364 │
│ │Unitate de producere a gelatinei .............. │ 606 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ XVI │Colagen: │ │
│ │Centru de colectare a materiilor prime pentru │ │
│ │colagen ....................................... │ 364 │
│ │Unitate de producere a colagenului ............ │ 606 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ XVII │Alte activitãţi: │ │
│ │Unitate de prelucrare a mierii de albine şi/sau │ │
│ │a produselor apicole .......................... │ 536 │
│ │Şlep .......................................... │ 364 │
│ │Vagon frigorific .............................. │ 364 │
│ │Navã-pescador ................................. │ 364 │
│ │Aeronavã ...................................... │ 364 │
│ │Mijloace auto specializate .................... │ 107 │
└───────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘
ANEXA 9
-------
la norma sanitarã veterinarã
----------------------------

AUTORITATEA NAŢIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
.................................

AUTORITATEA NAŢIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie

În atenţia domnului director ............

În urma efectuãrii auditului de cãtre reprezentanţii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................., la unitatea aparţinând .............. din localitatea ............, str. ........... nr. ......., sectorul .........., codul ........., judeţul .........., în baza solicitãrii înregistrate la Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor sub nr. ................ din data de .............., privind acordarea autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate sau a autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã*) pentru obiectivul: ................, s-a constatat cã unitatea îndeplineşte din punct de vedere structural condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienã care se aplicã alimentelor de origine animalã, cu amendamentele ulterioare.
Având în vedere cã unitatea nu are implementate în totalitate procedurile de autocontrol bazate pe principiile HACCP, se impune acordarea autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate pentru o perioadã de 3 (trei) luni*).
În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitarã veterinarã a unitãţilor care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã, vã rugãm sã ne comunicaţi numãrul de autorizare sanitarã veterinarã.
-------------
*) A se elimina conţinutul textului neaplicabil.


Director executiv,
.............................
(semnãtura, ştampila)


ANEXA 10
--------
la norma sanitarã veterinarã
----------------------------

AUTORITATEA NAŢIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie

Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ........

În atenţia domnului director executiv ...........

Referitor la Adresa dvs. nr. ......./.................., prin care solicitaţi, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitarã veterinarã a unitãţilor care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã, acordarea unui numãr de autorizare sanitarã veterinarã pentru obiectivul .......... din localitatea ..........., str. ........... nr. ......., sectorul ....., codul ......., judeţul ..........., aparţinând ................, vã comunicãm cã obiectivul ............. poate fi autorizat sanitar-veterinar condiţionat/pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã*), fiind acordat nr. ........................ .
Produsele vor fi marcate, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, cu o marcã de sãnãtate/identificare, de formã ............, având inscripţionate urmãtoarele:
- în partea superioarã ........................;
- în centru ...................................;
- în partea inferioarã ..................... .
Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ........... va verifica modul de implementare şi respectare a prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare şi va dispune mãsuri în cazul în care cu ocazia controalelor oficiale se constatã nerespectarea condiţiilor care au stat la baza eliberãrii autorizaţiei sanitare veterinare.
-------------
*) A se elimina conţinutul textului neaplicabil.


Director executiv,
........................
(semnãtura, ştampila)


ANEXA 11
--------
la norma sanitarã veterinarã
----------------------------

AUTORITATEA NAŢIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
......................................................


AUTORIZAŢIE SANITARÃ VETERINARÃ CONDIŢIONATÃ
Nr. ........... din .............

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............., având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate la nr. ............ din ....... ale ........., din ......(adresa completã)......., în baza Raportului de audit, a Fişei de evaluare şi a Notei de constatare cu nr. ............, întocmite de dr. ..........., în calitate de .......... în cadrul Serviciului/Biroului de igienã veterinarã şi epidemiologie, în temeiul prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitãţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sãnãtate animalã şi de bunãstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,

DISPUNE:

autorizarea sanitarã veterinarã condiţionatã, pânã la data de ..........., cu nr. de autorizare ....... (numãrul de autorizare acordat de Direcţia igienã veterinarã şi epidemiologie din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor) pentru unitatea:
........................................, din localitatea ......, str. ....... nr. ....., sectorul ....., codul ........, judeţul ........, pentru urmãtoarele activitãţi:


┌────────┬───────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬────────────┐
│Obiectiv│ Capacitate totalã de │ │ │ │
│ │ producţie autorizatã │ Activitate │ Specie │ Observaţii │
│ │ (tone/sãptãmânã │ │ │ │
│ │ produse finite) │ │ │ │
├────────┼───────────────────────┼───┬─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ 1 │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ 2 │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ 3 │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ 4 │ │ │ │
└────────┴───────────────────────┴───┴─────────────────┴──────────┴────────────┘Marca de sãnãtate/identificare ce va fi aplicatã pe produsele de origine animalã în unitãţile care au fost autorizate sanitarveterinar condiţionat trebuie sã respecte prevederile <>Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea <>Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitarã veterinarã a cãrnii proaspete şi marcarea produselor de origine animalã destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 21 martie 2008.
Motivele acordãrii autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate:
.................................................................
................................................................;
Data urmãtoarei verificãri: ................................... .
Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activitãţi decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare atrage, dupã caz, suspendarea sau interzicerea desfãşurãrii activitãţii, precum şi sancţionarea contravenţionalã sau penalã, conform legislaţiei în vigoare.


Director executiv,
........................
(semnãtura, ştampila)


ANEXA 12
--------
la norma sanitarã veterinarã
----------------------------

AUTORITATEA NAŢIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
...................................

AUTORIZAŢIE SANITARÃ VETERINARÃ
pentru schimburi intracomunitare cu produse
alimentare de origine animalã

Nr. ............ din .............

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............, având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate la nr. .......... din ......... ale ........., din .......(adresa completã).........., în baza Fişei de evaluare şi a Notei de constatare cu nr. .............., întocmite de dr. .............., în calitate de ............ în cadrul Serviciului/Biroului de igienã veterinarã şi epidemiologie, în temeiul prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitãţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sãnãtate animalã şi de bunãstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,

DISPUNE:

autorizarea sanitarã veterinarã pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalã, cu nr. de autorizare ........... pentru unitatea: ............, din localitatea ........, str. ...... nr. ....., sectorul ....., codul ......, judeţul ........, pentru urmãtoarele activitãţi:


┌────────┬───────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬────────────┐
│Obiectiv│ Capacitate totalã de │ │ │ │
│ │ producţie autorizatã │ Activitate │ Specie │ Observaţii │
│ │ (tone/sãptãmânã │ │ │ │
│ │ produse finite) │ │ │ │
├────────┼───────────────────────┼───┬─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ 1 │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ 2 │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ 3 │ │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ 4 │ │ │ │
└────────┴───────────────────────┴───┴─────────────────┴──────────┴────────────┘Marca de sãnãtate/identificare ce va fi aplicatã pe produsele de origine animalã în unitãţile care au fost autorizate condiţionat, trebuie sã respecte prevederile <>Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea <>Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitarã veterinarã a cãrnii proaspete şi marcarea produselor de origine animalã destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 21 martie 2008.
Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activitãţi decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare atrage, dupã caz, suspendarea ori interzicerea desfãşurãrii activitãţii, precum şi sancţionarea contravenţionalã sau penalã, conform legislaţiei în vigoare.


Director executiv,
.........................
(semnãtura, ştampila)


ANEXA 13
--------
la norma sanitarã veterinarã
----------------------------

Societatea Comercialã ................
Nr. ........../........

Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ............

Domnului Director executiv ...........

Având în vedere cã Societatea Comercialã ............., reprezentatã de ......., în calitate de ........., din localitatea ............, str. .......... nr. ......, sectorul ........., codul poştal ........., judeţul .........., cu obiectivul ........... autorizat sanitar-veterinar cu nr. ..........., pentru activitatea/activitãţile .........., şi-a schimbat denumirea în Societatea Comercialã .........., vã rugãm sã întreprindeţi demersurile necesare în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare, conform noii denumiri.
Anexez la prezenta cerere urmãtoarele documente:
a) copia de pe încheierea judecãtoreascã prin care s-a dispus schimbarea denumirii unitãţii;
b) copia certificatului unic de înregistrare cu noua denumire a unitãţii;
c) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul.


Reprezentantul legal al unitãţii,
..................................
(semnãtura, ştampila)


----------


Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Animalelor, ORDIN nr. 57 din 24 iunie 2010

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice