Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 55 din 3 mai 2022  privind modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului în vederea ocupării posturilor  pe perioadă nedeterminată pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor  de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 55 din 3 mai 2022 privind modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 450 din 5 mai 2022
    Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în temeiul art. 2 din Legea nr. 70/2022, respectiv al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    CAP. I
    Dispoziţii cu caracter general
    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte regulile privind organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată.

    ART. 2
    (1) Examenul se organizează la nivelul unităţii în al cărei stat de organizare este prevăzut postul.
    (2) Procedura de examen vizează exclusiv posturile de execuţie ocupate pe perioadă determinată în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic şi, respectiv, persoanele încadrate pe perioadă determinată în posturile în cauză.

    ART. 3
    (1) Examenul se organizează pentru:
    a) personalul încadrat fără concurs, pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru cel menţinut în activitate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr. 139/2021;
    b) personalul încadrat fără concurs, pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Examenele prevăzute la alin. (1) lit. a) se organizează astfel încât numirea în funcţie pe perioadă nedeterminată să se poată realiza în interiorul termenului prevăzut de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Examenele prevăzute la alin. (1) lit. b) se organizează după ieşirea din situaţia de risc epidemiologic, astfel încât numirea în funcţie să se poată realiza în interiorul termenului prevăzut de art. 21 alin. (1^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
    ART. 4
    (1) În vederea organizării şi desfăşurării examenului se constituie, prin act administrativ emis de şeful unităţii cu competenţă de gestiune a resurselor umane, comisia de examen şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) În situaţia în care la nivelul unităţii sunt mai multe posturi ocupate pe perioadă determinată se constituie o singură comisie de examen, respectiv o singură comisie de soluţionare a contestaţiilor.
    (3) Comisiile sunt constituite dintr-un număr impar de membri, din persoane care nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi care nu au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidaţi. Şeful nemijlocit al personalului vizat este nominalizat membru al comisiei de examen.
    (4) Preşedintele comisiei de examen, respectiv preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt desemnaţi din rândul membrilor comisiilor, prin actul administrativ de constituire a acestora.
    (5) Comisia de examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor au un secretar, numit prin actul administrativ de constituire din rândul personalului compartimentului de resurse umane. Secretarul comisiei de examen poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Acesta nu este membru al comisiilor.

    CAP. III
    Publicitatea organizării examenului
    ART. 5
    Condiţiile de înscriere şi de organizare a examenului, bibliografia şi tematica se afişează la sediul fiecărei unităţi organizatoare şi se aduc la cunoştinţa personalului vizat, pe bază de semnătură, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii primei probe de examen.

    CAP. IV
    Verificarea condiţiilor de aptitudine medicală, fizică şi psihologică
    ART. 6
    (1) În vederea participării la examen, persoanele vizate parcurg, anterior susţinerii acestuia, procedurile de verificare a îndeplinirii condiţiilor referitoare la aptitudinea medicală, fizică şi psihologică.
    (2) Planificarea persoanelor vizate pentru susţinerea procedurilor de verificare prevăzute la alin. (1) se realizează de către structura care gestionează activitatea de resurse umane a unităţii în care se organizează examenul.
    (3) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, în aceleaşi condiţii incidente categoriei de personal din care fac parte, stabilite de reglementările specifice în domeniu pentru concursurile/examenele organizate prin modalitatea încadrare directă.

    CAP. V
    Probele de examen
    ART. 7
    (1) Probele de examen constau într-un test scris şi un interviu.
    (2) Probele prevăzute la alin. (1) pot fi precedate de susţinerea cel puţin a unei probe cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, după cum urmează:
    a) probă practică;
    b) evaluarea performanţei fizice.

    (3) Susţinerea probelor prevăzute la alin. (2) se stabileşte de comisia de examen, în situaţia în care apreciază a fi necesar.
    (4) Proba practică şi evaluarea performanţei fizice se susţin, după caz, anterior testului scris şi au caracter eliminatoriu.
    (5) Evaluarea probelor prevăzute la alin. (1) se face cu note de la 1 la 10, acordându-se 1 punct din oficiu. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 7,00. În situaţia în care la testul scris candidatul nu obţine minimum nota 7,00, interviul nu se mai susţine.

    CAP. VI
    Atribuţiile comisiei de examen
    ART. 8
    Comisia de examen are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte probele de examen şi graficul de desfăşurare a acestuia;
    b) stabileşte tematica şi bibliografia;
    c) verifică îndeplinirea condiţiilor referitoare la aptitudinea medicală, fizică şi psihologică;
    d) elaborează subiectele, stabileşte planul interviului, grila de apreciere şi realizează interviul, în conformitate cu tematica şi bibliografia de examen, precum şi cu cerinţele înscrise în fişa postului vizat;
    e) corectează şi notează răspunsurile candidaţilor;
    f) semnează procesul-verbal de desfăşurare a examenului;
    g) comunică secretarului comisiei rezultatele examenului.


    CAP. VII
    Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor
    ART. 9
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi;
    b) semnează procesul-verbal de soluţionare a contestaţiilor;
    c) comunică secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor.


    CAP. VIII
    Atribuţiile secretarului comisiei de examen
    ART. 10
    Secretarul comisiei de examen are următoarele atribuţii:
    a) aduce la cunoştinţa personalului vizat condiţiile de înscriere şi de organizare a examenului, bibliografia şi tematica, pe bază de semnătură, precum şi prin afişare la sediul unităţii organizatoare;
    b) afişează rezultatele examenului la sediul unităţii organizatoare;
    c) întocmeşte procesul-verbal de desfăşurare a examenului;
    d) constituie şi gestionează dosarul de examen.


    CAP. IX
    Atribuţiile secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor
    ART. 11
    Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
    a) preia contestaţiile depuse la secretariatul unităţii organizatoare;
    b) informează preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea convocării acesteia;
    c) afişează rezultatele contestaţiilor la sediul unităţii organizatoare.


    CAP. X
    Testul scris
    ART. 12
    (1) Testul scris constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unui test-grilă.
    (2) În funcţie de atribuţiile postului vizat, testul scris prevăzut la alin. (1) poate cuprinde, în limitele tematicii şi bibliografiei, subiecte prin care se solicită analiza unor situaţii specifice ori identificarea de soluţii la speţele profesionale prezentate sau care cuprind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, precum şi exercitarea controlului decizional.

    CAP. XI
    Interviul
    ART. 13
    (1) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de examen în ziua desfăşurării probei, în acord cu tematica şi bibliografia de examen, pe baza criteriilor de evaluare.
    (2) Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
    a) cunoştinţele teoretice necesare ocupării funcţiei pentru care se organizează examenul;
    b) abilităţile de comunicare;
    c) capacitatea de analiză şi sinteză;
    d) comportamentul în situaţiile de criză;
    e) alte abilităţi impuse de funcţie.


    CAP. XII
    Comunicarea rezultatelor obţinute la interviu
    ART. 14
    Comunicarea rezultatelor obţinute se face în maximum 24 de ore de la data susţinerii probei, prin afişare la sediul unităţii organizatoare.

    CAP. XIII
    Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
    ART. 15
    (1) Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie, numai în ceea ce priveşte rezultatele proprii, în termen de 24 de ore de la afişare.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
    (3) Nota acordată după soluţionarea contestaţiei este definitivă.

    CAP. XIV
    Comunicarea rezultatelor la contestaţii
    ART. 16
    Comunicarea rezultatelor obţinute la contestaţii se face în maximum 24 de ore de la data soluţionării acestora, prin afişare la sediul unităţii organizatoare.

    CAP. XV
    Condiţii de promovare
    ART. 17
    Este declarat „promovat“ candidatul care a obţinut la proba scrisă şi la interviu cel puţin nota 7,00.

    CAP. XVI
    Dosarul de examen
    ART. 18
    Documentele întocmite cu ocazia desfăşurării procedurii se constituie într-un dosar de examen al cărui conţinut este stabilit de legislaţia specifică incidentă categoriei de personal cu care sunt prevăzute a fi ocupate posturile vacante şi care se aplică în mod corespunzător.

    CAP. XVII
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    Şefii care au stabilit componenţa comisiilor de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi preşedinţii acestora pot emite precizări cu privire la desfăşurarea examenului, pe care le aduc la cunoştinţa persoanelor interesate în timp util.

    ART. 20
    Pentru candidatul care a promovat examenul, compartimentul cu sarcini de recrutare procedează la actualizarea notei de cunoaştere, potrivit procedurilor specifice.

    ART. 21
    După actualizarea notei de cunoaştere potrivit art. 20, pentru candidaţii declaraţi „promovat“ se încheie contractele individuale de muncă/se emit actele administrative de numire în funcţie, după caz, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile legii, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

    ART. 22
    Nerespectarea regulilor stabilite prin prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.

    ART. 23
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 3 mai 2022.
    Nr. 55.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016