Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 532 din 25 aprilie 2008  pentru aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenurilor portuare care apartin domeniului public    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 532 din 25 aprilie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenurilor portuare care apartin domeniului public

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 8 mai 2008

În temeiul prevederilor art. 27^3 alin. (1) şi al <>art. 27^7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a cãilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport rural aparţinând domeniului public, precum şi desfãşurarea activitãţilor de transport naval în porturi şi pe cãile navigabile interioare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile ulterioare,

ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Regulamentul de închiriere a terenurilor portuare care aparţin domeniului public, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

Bucureşti, 25 aprilie 2008.
Nr. 532.

ANEXĂ

REGULAMENT
de închiriere a terenurilor portuare care
aparţin domeniului public.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte condiţiile pentru închirierea terenurilor portuare prevãzute la <>art. 27^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a cãilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfãşurarea activitãţilor de transport naval în porturi şi pe cãile navigabile interioare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care aparţin domeniului public şi sunt concesionate administraţiilor portuare şi/sau de cãi navigabile interioare.
ART. 2
Închirierea terenurilor portuare prevãzute la art. 1 se desfãşoarã pe bazã de licitaţie publicã cu strigare.
ART. 3
Închirierea se face în baza unui contract prin care administraţia portuarã şi/sau de cãi navigabile interioare, în calitate de locator, transmite operatorului, în calitate de locatar, dreptul de folosinţã temporarã a unui teren portuar, în schimbul unei chirii, care se constituie venit propriu al administraţiei.
ART. 4
(1) Poate deveni locatar orice persoanã juridicã românã sau strãinã, în condiţiile legii.
(2) Plata chiriei aferente contractului de închiriere se face în lei sau în valutã liber convertibilã, acceptatã de Banca Naţionalã a României aşa cum s-a convenit prin contractul de închiriere, la cursul ultimei zile lucrãtoare a lunii precedente încheierii contractului de închiriere.

CAP. II
Instrucţiuni pentru organizarea şi desfãşurarea procedurii de închiriere

ART. 5
Licitaţiile publice cu strigare pentru închirierea terenurilor portuare se organizeazã de cãtre administraţiile portuare şi/sau de cãi navigabile interioare.
ART. 6
(1) Anunţul de licitaţie publicã deschisã cu strigare se publicã de cãtre administraţia portuarã şi/sau de cãi navigabile interioare pe site-ul propriu şi în presa internã cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data stabilitã pentru desfãşurarea licitaţiei de închiriere.
(2) Anunţul de licitaţie se întocmeşte dupã aprobarea documentaţiei de licitaţie.
(3) Anunţul de licitaţie trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele elemente:
1. informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;
2. informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmeazã sã fie închiriat;
3. informaţii privind documentaţia de licitaţie;
3.1. modalitatea sau modalitãţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire;
3.2. denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire;
3.3. costul şi condiţiile de platã pentru obţinerea unui exemplar din documentaţie;
3.4. data limitã pentru solicitarea clarificãrilor;
4. data şi locul la care se va desfãşura şedinţa publicã de deschidere a ofertelor;
5. denumirea, adresa, numãrul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apãrute şi termenele pentru sesizarea instanţei;
6. data de reluare a licitaţiei.
ART. 7
(1) Oportunitatea închirierii este aprobatã de consiliul de administraţie al administraţiei portuare şi/sau de cãi navigabile interioare şi se comunicã Ministerului Transporturilor - Direcţia generalã transport naval.
ART. 8
Consiliul de administraţie al administraţiei portuare şi/sau de cãi navigabile interioare stabileşte valoarea minimã a chiriei de la care începe licitaţia cu strigare, contravaloarea documentaţiei de licitaţie şi taxa de participare.
ART. 9
(1) Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere se aprobã de cãtre consiliul de administraţie al administraţiei portuare şi/sau de cãi navigabile interioare.
(2) Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele:
1. informaţii generale privind administraţia portuarã şi/sau de cãi navigabile interioare, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;
2. instrucţiuni privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de închiriere;
3. caietul de sarcini;
4. valoarea garanţiei de participare la licitaţie, care va fi de minimum 5% din chiria anualã calculatã la tariful minim de începere a licitaţiei;
5. instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor;
6. informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigãtoare;
7. instrucţiuni privind modul de utilizare a cãilor de atac;
8. informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
ART. 10
Caietul de sarcini trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele:
1. informaţii generale privind obiectul închirierii:
- descrierea şi identificarea terenului portuar care urmeazã sã fie închiriat;
2. condiţii generale ale închirierii:
- obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare;
- obligativitatea asigurãrii exploatãrii în regim de continuitate şi permanenţã;
- interdicţia subînchirierii bunului închiriat;
- durata închirierii ce nu poate depãşi durata contractului de concesiune încheiat între administraţia portuarã şi/sau de cãi navigabile interioare şi Ministerul Transporturilor;
- chiria minimã şi modul de calcul al acesteia;
- natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de cãtre locator;
- rãspunderea locatarului pentru neîndeplinirea obligaţiilor impuse de caietul de sarcini;
- cauze de încetare a închirierii, altele decât ajungerea la termen;
- alte obligaţii în raport cu obiectul închirierii;
3. condiţii speciale ale închirierii;
4. contractul-cadru de închiriere:
- pãrţile contractante;
- obiectul contractului;
- durata închirierii;
- valoarea chiriei;
- condiţii şi termene de platã;
- garanţii;
- drepturile şi obligaţiile pãrţilor;
- încetarea contractului;
- forţa majorã;
- litigii;
- rezilierea/încetarea contractului;
- alte termene şi condiţii.
ART. 11
Instrucţiunile privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de închiriere se elaboreazã de cãtre locatar şi fac parte din documentaţia de atribuire.
ART. 12
(1) Comisia de licitaţie este alcãtuitã dintr-un numãr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5, dintre care unul este preşedinte.
(2) Fiecãruia dintre membrii comisiei de licitaţie i se poate desemna un supleant.
ART. 13
Componenţa comisiei de licitaţie, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi sunt numiţi prin decizie a directorului general al administraţiei portuare.
ART. 14
(1) Fiecare dintre membrii comisiei de licitaţie beneficiazã de câte un vot.
(2) Deciziile comisiei de licitaţie se adoptã cu votul majoritãţii membrilor.
(3) Membrii comisiei de licitaţie sunt obligaţi sã dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria rãspundere, dupã termenul-limitã de depunere a ofertelor, care se va pãstra alãturi de dosarul închirierii.
(4) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndatã pe locator despre existenţa stãrii de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile dintre membrii supleanţi.
ART. 15
Supleanţii participã la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se aflã în imposibilitate de participare din cauza unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.
ART. 16
Atribuţiile comisiei de licitaţie sunt:
a) analiza şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor depuse;
b) întocmirea listei cuprinzând participaţii admişi pentru licitaţia cu strigare;
c) monitorizarea desfãşurãrii licitaţiei cu strigare;
d) întocmirea raportului final al licitaţiei;
e) întocmirea proceselor-verbale ale licitaţiei cu strigare;
f) desemnarea ofertei câştigãtoare.
ART. 17
(1) Comisia de evaluare este legal întrunitã numai în prezenţa tuturor membrilor.
(2) Comisia de evaluare adoptã decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 18
Membrii comisiei de licitaţie au obligaţia de a pãstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.
ART. 19
(1) Documentele de participare la licitaţia cu strigare se depun la sediul locatorului cu cel puţin douã zile lucrãtoare înainte de data desfãşurãrii licitaţiei, care se înregistreazã, în ordinea primirii lor, în registrul licitaţiei, precizându-se data şi ora.
(2) Fiecare participant poate depune doar o singurã documentaţie pentru aceeaşi parcelã de închiriat.
ART. 20
Fiecare exemplar al documentaţiei trebuie sã fie semnat de cãtre participantul la licitaţie.
ART. 21
Pentru desfãşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi. În caz contrar, se reia procedura de licitaţie la o datã ulterioarã, aşa cum este prevãzut în anunţul de licitaţie.
ART. 22
(1) În urma licitaţiei cu strigare, comisia de licitaţie stabileşte câştigãtorul licitaţiei pentru participantul care oferã preţul cel mai mare al chiriei prin licitaţia cu strigare, iar secretarul acesteia întocmeşte raportul de adjudecare, semnat de toţi membrii comisiei.
(2) În baza raportului de adjudecare ce îndeplineşte condiţiile prevãzute la alin. (1), comisia de licitaţie, în termen de 3 zile lucrãtoare, comunicã rezultatul licitaţiei participanţilor la aceasta. Totodatã, comunicã motivele care au stat la baza respingerii participanţilor declaraţi necâştigãtori.
ART. 23
(1) Contestaţiile vor fi formulate în scris şi se vor depune la sediul locatorului în termen de 3 zile lucrãtoare de la data adjudecãrii licitaţiei de închiriere.
(2) Comisia de licitaţie analizeazã contestaţiile în termen de 3 zile de la primirea acestora şi va rãspunde în scris.
ART. 24
(1) Contractul de închiriere se încheie în formã scrisã.
(2) Contractul de închiriere trebuie sã conţinã:
a) contractul-cadru prevãzut la pct. 4 al art. 10;
b) alte clauze contractuale.
ART. 25
Contractul de închiriere se semneazã în maximum 5 zile lucrãtoare de la data adjudecãrii licitaţiei de închiriere, dacã nu existã contestaţii.
ART. 26
Dupã semnarea contractului de închiriere, locatorul este obligat, în termen de 5 zile lucrãtoare, sã depunã o garanţie contractualã.
ART. 27
În cazul în care ofertantul declarat câştigãtor refuzã încheierea contractului, acesta pierde garanţia de participare la licitaţie, iar procedura de licitaţie pentru închirierea terenului portuar se reia.
ART. 28
În situaţia în care câştigãtorul licitaţiei de închiriere este o persoanã juridicã strãinã care provine dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene şi nu aparţine Spaţiului Economic European, acesta trebuie sã deschidã o filialã sau o sucursalã ori un alt sediu secundar pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în maximum 30 de zile calendaristice de la adjudecarea licitaţiei.
ART. 29
Contractul de închiriere înceteazã de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în mãsura în care pãrţile nu convin, în scris, posibilitatea de prelungire.
ART. 30
Contractul de închiriere poate înceta prin acordul pãrţilor în condiţiile stabilite prin contract.
ART. 31
La încetarea contractului de închiriere, locatarul va elibera terenul portuar de toate activele realizate pe perioada contractului de închiriere şi îl va preda în starea iniţialã sau, dacã administraţia portuarã şi/sau de cãi navigabile interioare este de acord, va vinde acesteia respectivele active în condiţiile stabilite de comun acord de cãtre locator şi locatar.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016