Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 52 din 6 decembrie 2007 privind aprobarea conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 52 din 6 decembrie 2007  privind aprobarea conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 52 din 6 decembrie 2007 privind aprobarea conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 21 decembrie 2007

Având în vedere prevederile <>art. 8 alin. (1) lit. m) din Legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului României nr. 410/2007 ,

preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã:
a) Condiţiile generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale, prevãzute în anexa nr. 1;
b) Condiţiile generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale, prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 2
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 3
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 308/2005 privind aprobarea Condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 4
Compartimentele de resort din cadrul Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi pãrţile din contractele de furnizare reglementatã a gazelor naturale pentru consumatorii captivi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz

Bucureşti, 6 decembrie 2007.
Nr. 52.

ANEXA 1

CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE
pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale

CAP. I
Cerinţe generale

1. Gazele naturale furnizate sunt destinate exclusiv consumului la aparatele de utilizare care îndeplinesc cerinţele legislaţiei referitoare la aprobarea debitului, montare, funcţionare şi verificare tehnicã periodicã.
2. Delimitarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic faţã de conducta din amonte/sistemul naţional de transport/sistemul de distribuţie a gazelor naturale se face la ieşirea din staţia/postul de reglare-mãsurare sau la ieşirea din robinetul de branşament, dupã caz.
3. Mãsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la mãsurarea gazelor naturale.
4. În cazul modificãrii preţului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciilor prestate privind furnizarea reglementatã a gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului realizat între douã citiri consecutive, înmulţitã cu numãrul de zile corespunzãtoare fiecãrei perioade, şi cu aplicarea preţului final reglementat al gazelor naturale.

CAP. II
Drepturile şi obligaţiile furnizorului de gaze naturale

1. Furnizorul de gaze naturale are urmãtoarele drepturi:
A. sã încaseze contravaloarea facturii reprezentând serviciile prestate privind furnizarea reglementatã a gazelor naturale;
B. sã înceteze prestarea serviciilor de furnizare în urmãtoarele cazuri:
a) forţã majorã, sub condiţia respectãrii prevederilor cap. V - "Forţa majorã";
b) stare de necesitate, când este periclitatã viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
c) constatarea unor intervenţii de naturã a influenţa mãsurarea corectã a consumului;
d) neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor prestate privind furnizarea reglementatã a gazelor naturale, la termenele stipulate prin contractul de furnizare a gazelor naturale, a contravalorii altor servicii prestate consumatorului casnic şi neincluse în preţul final reglementat, precum şi a majorãrilor de întârziere aferente;
e) deteriorarea unor instalaţii ale operatorului de sistem, când aceasta se datoreazã culpei consumatorului casnic;
f) nepermiterea accesului persoanelor împuternicite ale operatorului de sistem în scopul de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de mãsurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a verifica şi de a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile operatorului de sistem, pe baza unei înştiinţãri scrise transmise consumatorului casnic, când acestea se aflã pe proprietatea consumatorului casnic; este exceptatã de la obligaţia înştiinţãrii scrise situaţia prevãzutã la lit. c);
g) nepermiterea accesului persoanelor care au dreptul, conform legislaţiei în vigoare, sã execute verificarea sau revizia tehnicã periodicã la instalaţiile de utilizare;
h) pentru modificarea instalaţiei de utilizare, fãrã respectarea prevederilor legale în vigoare;
i) în cazul întreruperilor programate în sistemul de distribuţie;
j) dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
k) în cazul în care consumatorul casnic, pentru aparatele de utilizare prevãzute în reglementãrile ISCIR, nu deţine autorizarea pentru funcţionare tehnicã ISCIR sau nu efectueazã verificarea tehnicã periodicã a aparatului de utilizare prin intermediul unitãţilor autorizate ISCIR;
l) în cazul în care consumatorul casnic nu a solicitat efectuarea verificãrii instalaţiei de utilizare, dupã o perioadã mai mare de 6 luni consecutive de neutilizare a gazelor naturale.
2. Furnizorul de gaze naturale are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure furnizarea gazelor naturale pentru consumatorul casnic în mod continuu, cu excepţia cazurilor prevãzute la pct.1 lit. B;
b) sã asigure întreruperea furnizãrii gazelor naturale la cererea consumatorului casnic, în condiţiile prevãzute la pct. 1 lit. b) din cadrul cap. III - "Drepturile şi obligaţiile consumatorului casnic de gaze naturale";
c) sã asigure presiunea minimã de furnizare prevãzutã în contract, precum şi condiţiile de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare;
d) sã notifice consumatorului casnic serviciile a cãror contravaloare nu este cuprinsã în preţul final reglementat;
e) sã factureze lunar consumatorului casnic contravaloarea serviciilor prestate privind furnizarea reglementatã a gazelor naturale, precum şi contravaloarea altor servicii care nu sunt incluse în preţul final reglementat;
f) sã precizeze, pe factura emisã, data întreruperii/reluãrii furnizãrii, rezilierii contractului, precum şi cota majorãrilor de întârziere percepute ca efect al neîndeplinirii obligaţiilor de platã;
g) sã furnizeze, la cererea justificatã a consumatorului casnic, informaţii privind istoricul de consum pe o perioadã de maximum 3 ani anteriori solicitãrii;
h) sã rãspundã şi sã soluţioneze solicitãrile consumatorului referitoare la prestarea serviciului de furnizare, conform reglementãrilor în vigoare;
i) sã respecte prevederile standardului de performanţã specific activitãţii pentru care este titular al licenţei emise de autoritatea de reglementare;
j) sã informeze consumatorul casnic în legãturã cu verificãrile şi reviziile periodice ale instalaţiilor de utilizare;
k) sã notifice consumatorului, inclusiv prin indicarea în facturã, orice schimbare cu privire la datele de identificare ale furnizorului, prevãzute în contractul de furnizare pentru consumatorii captivi casnici;
l) sã încarce cartela-client cu un credit solicitat de consumator, în cazul în care sistemul de mãsurare este prin contor cu preplatã, cu respectarea clauzelor stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici, şi sã asigure un credit de urgenţã, în cazul consumãrii cantitãţii de gaze naturale plãtite în avans prin cartelã;
m) sã punã la dispoziţia consumatorului casnic care utilizeazã un contor de mãsurare cu sistem de preplatã cu cartela-client instrucţiunile de utilizare a acestuia.

CAP. III
Drepturile şi obligaţiile consumatorului casnic de gaze naturale

1. Consumatorul casnic de gaze naturale are urmãtoarele drepturi:
a) sã fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici;
b) sã solicite furnizorului întreruperea furnizãrii gazelor naturale în cazul în care întreruperea este legatã de funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor consumatorului;
c) sã solicite, pe cheltuialã proprie, efectuarea de verificãri sau revizii ale instalaţiei de utilizare, altele decât cele prevãzute la lit. c) a pct. 2;
d) sã solicite şi sã primeascã penalitãţi pentru neîndeplinirea obligaţiilor furnizorului, în conformitate cu prevederile standardului de performanţã specific activitãţii pentru care este titular al licenţei emise de autoritatea de reglementare;
e) toate celelalte drepturi corelative obligaţiilor furnizorului.
2. Consumatorul casnic de gaze naturale are urmãtoarele obligaţii:
a) sã achite integral şi la termen contravaloarea facturii;
b) sã permitã accesul împuternicitului operatorului de sistem la postul/staţia de reglare-mãsurare/echipamentul de mãsurã;
c) sã permitã accesul persoanelor abilitate, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, pentru a efectua, contra cost, verificarea sau revizia periodicã a instalaţiei de utilizare; operaţiunile de verificare periodicã se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie periodicã la maximum 10 ani;
d) sã facã dovada, în scris, emisã de o firmã autorizatã, cu maximum 6 luni înainte de data verificãrii instalaţiei de utilizare, privind curãţarea şi verificarea coşurilor de fum, efectuate de o firmã specializatã;
e) sã foloseascã exclusiv aparate de utilizare care respectã cerinţele legislaţiei în vigoare, sã efectueze verificarea periodicã a acestora în conformitate cu normele ISCIR şi sã nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
f) sã suporte cheltuielile legate de înlocuirea, de cãtre operatori economici autorizaţi de autoritatea de reglementare, a porţiunilor de conductã sau a armãturilor din instalaţia de utilizare care, la proba de etanşeitate efectuatã în timpul operaţiunilor de verificare şi revizie periodicã, au scãpãri de gaze naturale şi nu pot fi remediate;
g) sã pãstreze intacte contorul, sigiliile metrologice, precum şi instalaţiile operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului casnic;
h) sã efectueze modificãrile instalaţiei de utilizare numai pe baza aprobãrilor legale şi numai cu operatori economici autorizaţi de autoritatea de reglementare;
i) sã sesizeze imediat furnizorul în legãturã cu orice defecţiune pe care o constatã în funcţionarea contorului de mãsurare sau a instalaţiei de utilizare, delimitatã conform pct. 2 al cap. I "Cerinţe generale";
j) sã suporte costul reparaţiei aparatelor de mãsurare şi/sau a echipamentelor, când acestea s-au defectat ca urmare a culpei proprii;
k) sã suporte cheltuielile aferente operaţiei de înlocuire temporarã a contorului şi/sau expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea sa cu privire la funcţionarea contorului de mãsurare se dovedeşte neîntemeiatã;
l) sã nu ridice construcţii, sã nu depoziteze materiale şi sã nu efectueze lucrãri subterane pe traseele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, precum şi pe traseele instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului casnic, fãrã acordul scris, prealabil, al operatorului de sistem;
m) sã notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevãzute în contractul de furnizare pentru consumatorii captivi casnici;
n) sã solicite efectuarea verificãrii instalaţiei de utilizare, dupã o perioadã mai mare de 6 luni consecutive de neutilizare a gazelor naturale.

CAP. IV
Rãspunderea contractualã

1. Angajarea rãspunderii furnizorului/consumatorului de gaze naturale este condiţionatã de îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
a) notificarea de cãtre consumator/furnizor a situaţiei constatate, în limita termenului de prescripţie prevãzut de legislaţia în vigoare;
b) prezentarea de cãtre consumator/furnizor furnizorului/ consumatorului a documentelor justificative care atestã nivelul daunelor.
2. În cazul consumului fraudulos constatat de organele competente, consumatorul datoreazã furnizorului despãgubiri pentru gazele naturale consumate fraudulos, conform prejudiciului cauzat; suma datoratã cu titlu de despãgubiri va fi cel puţin la nivelul contravalorii unei cantitãţi de gaze naturale calculate la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadã de 3 luni.

CAP. V
Forţa majorã

1. Cu excepţia situaţiilor de notorietate, cum ar fi cutremurele de pãmânt, inundaţiile şi altele asemenea, partea care invocã un caz de forţã majorã este obligatã sã îl notifice celeilalte pãrţi în termen de 10 zile calendaristice de la data încetãrii evenimentului, notificare urmatã de remiterea documentelor justificative în termen de 30 de zile calendaristice de la aceeaşi datã; de asemenea, partea în cauzã este obligatã sã ia mãsurile necesare în vederea limitãrii consecinţelor produse de un asemenea caz.
2. În situaţia în care cazul de forţã majorã nu înceteazã în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acestuia, oricare dintre pãrţi are dreptul sã trimitã celeilalte pãrţi o notificare privind încetarea de plin drept a contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.

CAP. VI
Notificãri

1. Cu excepţia modificãrii şi/sau a completãrii prezentelor condiţii generale de contractare, prin ordin al preşedintelui autoritãţii de reglementare, toate notificãrile vor fi transmise în scris, prin remitere directã sau prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.
2. Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacã prin contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici nu se prevede un alt termen.
3. În cazul în care notificarea se face prin poştã, aceasta va fi transmisã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, considerându-se primitã de destinatar la data semnãrii de cãtre acesta a confirmãrii de primire.

CAP. VII
Dispoziţii finale

1. În cazul în care se constatã defectarea contorului de mãsurare, recalcularea consumului de gaze naturale se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi.
2. Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa la prezentele condiţii generale de contractare, în <>Legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin decizie a preşedintelui autoritãţii de reglementare, precum şi în celelalte reglementãri în vigoare.
3. Anexa "Definirea termenilor utilizaţi" face parte integrantã din prezentele condiţii generale de contractare.

ANEXĂ
-----
la condiţiile generale
----------------------

DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAŢI

● aparat de utilizare - sistem complex destinat sã consume gaze naturale (combustibil), cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru funcţionare, parte componentã a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;
● branşament - conducta de legãturã prin care circulã gaze naturale nemãsurate din conducta de distribuţie pânã la ieşirea din robinetul de branşament, respectiv staţia sau postul de reglare;
● cartela-client - suport material prin care se realizeazã transferul informaţiilor privind consumul de gaze naturale de la furnizor la consumator şi invers;
● conducta de alimentare din amonte - conducta, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi dotãrile aferente, prin care se asigurã vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de producţie/înmagazinare pânã la sistemul de transport/distribuţie;
● consum fraudulos - consum bazat pe înşelãciune, în vederea obţinerii unui folos material injust, de naturã sã cauzeze un prejudiciu;
● consumator casnic - consumatorul care achiziţioneazã gaze naturale pentru consumul casnic propriu;
● contor de mãsurare cu sistem de preplatã cu cartela-client-aparat sau ansamblu de echipamente conectate între ele, destinate sã mãsoare volumele de gaze naturale consumate, plãtite în avans prin încãrcarea cartelei-client;
● credit - cantitãţile de gaze naturale plãtite în avans, încãrcate pe cartela-client;
● credit de urgenţã - procent din ultimul credit încãrcat pe cartela-client, stabilit de furnizorul de gaze naturale, destinat sã asigure continuitatea furnizãrii gazelor naturale de la consumarea ultimului credit şi pânã la încãrcarea noului credit, în situaţii precum: sãrbãtori legale, zile nelucrãtoare şi altele asemenea;
● debit maxim instalat - suma debitelor maxime, exprimate în mc/h, ale aparatelor de utilizare existente într-o instalaţie de utilizare;
● debit maxim - volum de gaze naturale care trece timp de o orã printr-un aparat- contor, regulator, instalaţie de utilizare, arzãtor şi altele asemenea - la presiunea de lucru maximã indicatã de producãtor;
● debit nominalizat - debit exprimat în mc/h, care se acordã unui consumator casnic în baza cererii acestuia, destinat asigurãrii necesarului de consum la aparatele de utilizare;
● forţa majorã - împrejurare externã cu caracter excepţional, absolut invincibilã şi imprevizibilã. Forţa majorã exonereazã de rãspundere partea care o invocã, sub condiţia ca împrejurarea în cauzã sã împiedice direct sau indirect partea respectivã sã îşi îndeplineascã obligaţiile ce îi revin conform contractului sau legii. Cazurile de forţã majorã includ, fãrã a se limita la acestea, actele de rãzboi, rebeliunile, tulburãrile civile, asediile, starea de urgenţã, calamitãţile naturale, alunecãrile de teren, accidentele grave în sistemul de distribuţie;
● furnizor - persoanã juridicã, titularã a licenţei de furnizare a gazelor naturale, care comercializeazã gaze naturale în baza unui contract de furnizare;
● instalaţie de utilizare - ansamblul de conducte, aparate şi accesorii, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a gazelor de ardere, situat dupã staţia/postul de reglare a presiunii şi mãsurare a debitului, dupã caz, cu excepţia aparatului de mãsurare a debitului, care face parte din sistemul de distribuţie;
● istoric de consum - consum de gaze naturale exprimat în unitãţi de volum - mc, realizat într-o anumitã perioadã evidenţiatã în baza de date a operatorului de distribuţie;
● loc de consum - amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, raportat la adresa poştalã şi unde mãsurarea gazelor naturale consumate se face prin intermediul sistemului de mãsurare; în cazul în care predarea/preluarea comercialã a gazelor naturale se face prin mai multe staţii de reglare-mãsurare (SRM) şi/sau posturi de reglare-mãsurare (PRM) aflate la aceeaşi adresã poştalã sau prin mai multe sisteme de mãsurare comercialã în cadrul aceluiaşi SRM sau PRM, amplasamentul instalaţiilor de utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum, cu excepţia cazului în care soluţia tehnicã de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeaşi adresã poştalã, a fost expres solicitatã de consumator;
● post de reglare-mãsurare - ansamblul de aparate, armãturi şi accesorii, amplasat într-o firidã, cabinã sau direct pe agregate tehnologice, prin care se fac reducerea-reglarea presiunii, precum şi mãsurarea debitelor de gaze naturale;
● punct de mãsurare - loc de amplasament al contorului de mãsurare a gazelor naturale;
● robinet de branşament - robinet montat la capãtul branşamentului, în aval, prin care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator;
● sistem de distribuţie - reţea de distribuţie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-mãsurare, aparate şi accesorii, care funcţioneazã la presiunea de lucru de pânã la 6 bari inclusiv, cu excepţia instalaţiei de utilizare;
● staţia de reglare-mãsurare - ansamblul instalaţiilor de reducere şi reglare a presiunii, mãsurare a debitului, filtrare şi odorizare, conectate printr-un racord la conducte colectoare, de transport sau distribuţie şi care alimenteazã un sistem de distribuţie, un consumator sau un grup de consumatori.

ANEXA 2

CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE
pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale

CAP. I
Cerinţe generale

1. Gazele naturale furnizate sunt destinate exclusiv consumului la aparatele de utilizare care îndeplinesc cerinţele legislaţiei referitoare la aprobarea debitului, montare, funcţionare şi verificare tehnicã periodicã.
2. Mãsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la mãsurarea gazelor naturale.
3. În cazul modificãrii preţului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciilor prestate privind furnizarea reglementatã a gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului realizat între douã citiri consecutive, înmulţitã cu numãrul de zile corespunzãtoare fiecãrei perioade, şi cu aplicarea preţului final reglementat al gazelor naturale.
4. Consumatorii noncasnici a cãror activitate se caracterizeazã prin continuitate - de tipul unitãţilor cu foc continuu - sunt obligaţi, prin natura activitãţii desfãşurate, sã utilizeze combustibili alternativi pe perioada întreruperii sau limitãrii furnizãrii gazelor naturale, dupã caz.

CAP. II
Drepturile şi obligaţiile furnizorului de gaze naturale

1. Furnizorul de gaze naturale are urmãtoarele drepturi:
A. sã încaseze contravaloarea facturii reprezentând serviciile prestate privind furnizarea reglementatã a gazelor naturale;
B. sã dispunã limitarea, în situaţiile în care este posibil din punct de vedere tehnic, sau sã înceteze prestarea serviciilor de furnizare, dupã caz, în urmãtoarele situaţii:
a) la încetarea valabilitãţii contractului de furnizare reglementatã a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici;
b) forţã majorã, cu condiţia respectãrii prevederilor cap. VI "Forţa majorã";
c) stare de necesitate, când este periclitatã viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
d) neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor prestate privind furnizarea reglementatã a gazelor naturale la termenele stabilite prin contractul de furnizare, a altor servicii prestate consumatorului noncasnic şi neincluse în preţul final reglementat, precum şi a majorãrilor de întârziere aferente;
e) pentru modificarea instalaţiei de utilizare, fãrã respectarea prevederilor legale în vigoare;
f) în cazul întreruperilor programate în sistemul de distribuţie al gazelor naturale;
g) din dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
h) în cazul în care consumatorul noncasnic, pentru aparatele de utilizare prevãzute în reglementãrile ISCIR, nu deţine autorizarea pentru funcţionare tehnicã ISCIR sau nu efectueazã verificarea tehnicã periodicã a aparatului de utilizare prin intermediul unitãţilor autorizate ISCIR;
i) nerespectarea de cãtre consumatorul noncasnic a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţã ale instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului noncasnic, conform legislaţiei în vigoare;
j) intervenţia consumatorului noncasnic la instalaţiile de reglare-mãsurare;
k) nepermiterea accesului persoanelor împuternicite ale operatorului de sistem în scopul de a schimba, de a verifica, de a citi aparatele de mãsurare sau de a verifica şi de a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile operatorului de sistem, pe baza unei înştiinţãri scrise transmise consumatorului noncasnic, când acestea se aflã pe proprietatea consumatorului noncasnic; este exceptatã de la obligaţia înştiinţãrii scrise situaţia prevãzutã la lit. j);
l) neexecutarea verificãrilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
m) nerespectarea de cãtre consumatorul noncasnic a graficului orar/zilnic/lunar al consumului de gaze naturale, convenit cu furnizorul;
C. sã dispunã verificarea, ori de câte ori este necesar, a echipamentelor de mãsurare situate în incinta consumatorului şi sã înştiinţeze consumatorul despre aceasta.
2. Furnizorul de gaze naturale are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure furnizarea gazelor naturale consumatorului noncasnic, în condiţiile stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici, cu respectarea presiunii prevãzute în contract şi a condiţiilor de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
b) sã asigure întreruperea furnizãrii la cererea consumatorului noncasnic;
c) sã factureze lunar consumatorului noncasnic contravaloarea serviciilor prestate privind furnizarea reglementatã a gazelor naturale, precum şi contravaloarea altor servicii care nu sunt incluse în preţul final reglementat;
d) sã precizeze, pe factura emisã, data limitãrii/întreruperii/ reluãrii furnizãrii, rezilierii contractului, precum şi cota majorãrilor de întârziere percepute ca efect al neachitãrii obligaţiilor de platã;
e) sã furnizeze, la solicitarea consumatorului noncasnic, informaţii privind istoricul de consum pentru o perioadã de maximum 3 ani anteriori solicitãrii;
f) sã rãspundã şi sã soluţioneze sesizãrile consumatorului noncasnic privind serviciul de furnizare, conform reglementãrilor în vigoare;
g) sã anunţe asupra efectuãrii reviziilor şi reparaţiilor planificate ale instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;
h) sã anunţe telefonic consumatorului, în maximum 3 ore de la primire, dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale privind limitarea sau întreruperea furnizãrii, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, şi sã notifice ulterior consumatorului aceastã situaţie în maximum 12 ore;
i) în condiţiile permiterii accesului de cãtre consumator, sã reia furnizarea gazelor naturale la consumatorul noncasnic, în termen de maximum 24 de ore de la data încetãrii motivului întreruperii, cu excepţia situaţiilor prevãzute la lit. B lit. a), b), c), j) de la pct. 1;
j) sã respecte prevederile standardului de performanţã specific activitãţii pentru care este titular al licenţei emise de autoritatea de reglementare;
k) sã precizeze consumatorului noncasnic, în cazul notificãrii privind limitarea, nivelul de presiune pânã la care se face limitarea şi termenele de limitare, dupã caz;
l) sã notifice consumatorului noncasnic, inclusiv prin indicarea în facturã, orice schimbare cu privire la datele de identificare ale furnizorului, prevãzute în contractul de furnizare pentru consumatorii captivi noncasnici;
m) sã preia, sã înregistreze şi sã soluţioneze în cel mai scurt timp orice reclamaţie legatã de funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor aparţinând operatorului de sistem sau consumatorului;
n) sã notifice consumatorului noncasnic serviciile prestate acestuia, a cãror contravaloare nu este cuprinsã în preţul final reglementat.

CAP. III
Drepturile şi obligaţiile consumatorului noncasnic de gaze naturale

1. Consumatorul noncasnic de gaze naturale are urmãtoarele drepturi:
a) sã fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici;
b) sã solicite întreruperea furnizãrii gazelor naturale;
c) sã aibã acces la aparatele de mãsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea consumatorului noncasnic, în prezenţa personalului împuternicit al furnizorului;
d) sã solicite înlocuirea, pe cheltuiala sa, a contorului/ echipamentului de mãsurare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi, aprobat prin decizie a preşedintelui autoritãţii de reglementare;
e) sã solicite şi sã primeascã penalitãţi pentru neîndeplinirea obligaţiilor furnizorului, prevãzute în standardul de performanţã specific activitãţii pentru care este titular al licenţei emise de autoritatea de reglementare;
f) toate celelalte drepturi care derivã din obligaţiile corespunzãtoare ale furnizorului.
2. Consumatorul noncasnic de gaze naturale are urmãtoarele obligaţii:
a) sã achite integral şi la termen contravaloarea facturii emise;
b) sã nu revândã gazele naturale contractate;
c) sã pãstreze intacte contorul de mãsurare, sigiliile metrologice şi cele ale operatorului de sistem, precum şi toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem aflate în incinta consumatorului noncasnic;
d) sã efectueze modificãrile sau extinderile instalaţiilor de utilizare pe baza aprobãrilor legale şi numai cu operatori economici autorizaţi de autoritatea de reglementare;
e) sã sesizeze imediat furnizorul în legaturã cu orice defecţiune pe care o constatã în funcţionarea contorului de mãsurare şi sã asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;
f) sã suporte cheltuielile aferente operaţiei de înlocuire temporarã şi expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea sa cu privire la funcţionarea contorului de mãsurare se dovedeşte neîntemeiatã;
g) sã suporte cheltuielile aferente verificãrii metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa, inclusiv reparaţiilor necesare menţinerii în clasa de exactitate;
h) sã ia mãsurile necesare pentru încadrarea consumului de gaze naturale în limitele convenite cu furnizorul şi stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici;
i) sã asigure acces liber împuternicitului operatorului de sistem la instalaţiile şi echipamentele operatorului de sistem aflate în incinta consumatorului, pe bazã de înştiinţare scrisã;
j) sã asigure acces liber împuternicitului operatorului de sistem la instalaţia de utilizare, în baza unui program convenit de pãrţi;
k) sã efectueze verificãrile şi reviziile tehnice periodice ale instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, şi sã punã la dispoziţia împuternicitului operatorului de sistem fişele de evidenţã a lucrãrilor periodice de verificare/revizie tehnicã periodicã, în termen de valabilitate, precum şi actele justificative din care sã rezulte asigurarea exploatãrii şi întreţinerii corecte a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
l) sã foloseascã exclusiv aparatele de utilizare care respectã cerinţele legislaţiei în vigoare, sã nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
m) sã solicite în scris furnizorului luarea de mãsuri pentru remedierea defecţiunilor constatate la instalaţiile operatorului de sistem situate în incinta consumatorului;
n) sã notifice furnizorului orice schimbare cu privire la datele de identificare ale consumatorului noncasnic, prevãzute în contractul de furnizare pentru consumatorii noncasnici.

CAP. IV
Notificãri

1. Cu excepţia modificãrilor şi/sau completãrilor prezentelor condiţii generale de contractare, prin ordin al preşedintelui autoritãţii de reglementare, toate notificãrile se vor transmite în scris, prin remitere directã, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de primire.
2. Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacã prin contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici nu se prevede un alt termen.
3. În cazul în care notificarea se face prin poştã, aceasta va fi transmisã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, considerându-se primitã de destinatar la data menţionatã pe aceastã confirmare de cãtre oficiul poştal primitor.
4. Notificãrile transmise prin fax se considerã primite în prima zi lucrãtoare dupã ce au fost expediate, confirmarea electronicã de transmitere prin fax fiind consideratã dovada recepţiei. Notificãrile remise personal se considerã primite în ziua înregistrãrii lor la destinatar.

CAP. V
Rãspunderea contractualã

În cazul consumului fraudulos constatat de organele competente, consumatorul datoreazã furnizorului despãgubiri pentru gazele naturale consumate fraudulos, conform prejudiciului cauzat; suma datoratã cu titlu de despãgubiri va fi cel puţin la nivelul contravalorii unei cantitãţi de gaze naturale calculate la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadã de 3 luni.

CAP. VI
Forţa majorã

1. Partea care invocã un caz de forţã majorã este obligatã sã îl notifice celeilalte pãrţi în termen de 10 zile calendaristice de la data încetãrii evenimentului, notificare urmatã de remiterea documentelor justificative, respectiv a certificatului emis de Camera de Comerţ şi Industrie a României, în termen de 30 de zile calendaristice de la aceeaşi datã; de asemenea, partea în cauzã este obligatã sã ia mãsurile necesare în vederea limitãrii consecinţelor produse de un asemenea caz.
2. Cazurile de forţã majorã vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
3. Dacã pe durata cazului de forţã majorã furnizorul şi/sau consumatorul nu sunt în mãsurã sã îşi respecte una sau mai multe din obligaţiile lor contractuale, pãrţile trebuie sã se întruneascã, în termen de 20 de zile calendaristice de la notificarea forţei majore, pentru a adopta mãsurile pe care le estimeazã necesare pentru a face posibilã executarea corespunzãtoare a contractului.
4. În lipsa unui acord al pãrţilor în cele 3 luni de la data producerii unui caz de forţã majorã, oricare dintre pãrţi va putea pune capãt unilateral contractului, cu efect imediat, prin expedierea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

CAP. VII
Dispoziţii finale

1. În cazul în care se constatã defectarea contorului de mãsurare, recalcularea consumului de gaze naturale se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi.
2. Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa care face parte integrantã din prezentele condiţii generale de contractare, în <>Legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin decizie a preşedintelui autoritãţii de reglementare, precum şi în celelalte reglementãri în vigoare.
3. Anexa "Definirea termenilor utilizaţi" face parte integrantã din prezentele condiţii generale de contractare.

ANEXĂ
-----
la condiţiile generale de contractare
-------------------------------------

DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAŢI

A. consum fraudulos - consum bazat pe înşelãciune, în vederea obţinerii unui folos material injust, de naturã sã cauzeze un prejudiciu;
B. consumator noncasnic - consumatorul care achiziţioneazã gazele naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu; acesta poate fi:
a) consumator industrial - consumatorul care utilizeazã gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie:
● consumator din industria chimicã - consumatorul care utilizeazã gazele naturale ca materie primã în industria chimicã;
● producãtor de energie electricã şi/sau termicã - consumatorul care utilizeazã gazele naturale pentru producerea de energie electricã şi/sau termicã;
● alţi consumatori industriali - consumatorul care utilizeazã gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie, altele decât ca materie primã în industria chimicã sau pentru producerea de energie electricã şi/sau termicã;
b) consumator comercial - consumatorul care utilizeazã gazele naturale în sectorul comercial - restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agriculturã sau pentru utilizãri similare;
c) alţi consumatori noncasnici - consumatori noncasnici, alţii decât consumatorii industriali şi comerciali - persoane juridice de drept privat fãrã scop lucrativ, instituţii publice - unitãţi din domeniile învaţãmânt, sãnãtate, culturã, apãrare naţionalã, ordine publicã, asistenţã socialã, administraţie publicã, culte şi altele asemenea;
C. forţa majorã - împrejurare externã cu caracter excepţional, absolut invincibilã şi imprevizibilã. Forţa majorã exonereazã de rãspundere partea care o invocã, sub condiţia ca împrejurarea în cauzã sã împiedice direct sau indirect partea respectivã sã îşi îndeplineascã obligaţiile ce îi revin conform contractului sau legii. Cazurile de forţã majorã includ, fãrã a se limita la acestea, actele de rãzboi, rebeliunile, tulburãrile civile, asediile, starea de urgenţã, calamitãţile naturale, cutremurul, alunecãrile de teren, accidentele grave în sistemul de distribuţie;
D. loc de consum - amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, raportat la adresa poştalã şi unde mãsurarea gazelor naturale consumate se face prin intermediul sistemului de mãsurare; în cazul în care predarea/preluarea comercialã a gazelor naturale se face prin mai multe staţii de reglare-mãsurare (SRM) şi/sau posturi de reglare-mãsurare (PRM) aflate la aceeaşi adresã poştalã sau prin mai multe sisteme de mãsurare comercialã în cadrul aceluiaşi SRM sau PRM, amplasamentul instalaţiilor de utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum, cu excepţia cazului în care soluţia tehnicã de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeaşi adresã poştalã, a fost expres solicitatã de consumator.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016