Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 504 din 29 noiembrie 2023  pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 504 din 29 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1101 din 7 decembrie 2023
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 204.102 din 29.11.2023 întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Avizul Consiliului Concurenţei nr. 16.246 din 28.11.2023,
    ţinând seama de prevederile:
    - art. 154 din Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013;
    – Regulamentului (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022, cu modificările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 2 mai 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre, respectiv 200.000 euro per întreprindere unică, ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori şi în anul fiscal în curs, cu excepţia întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost pentru care se aplică un plafon de 100.000 euro;"

    2. La articolul 9 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, lit. ş), cu următorul cuprins:
    "ş) EURI - Instrumentul de redresare al Uniunii Europene, conform Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19."

    3. La articolul 9 alineatul (2), după litera c) se introduc trei noi litere, lit. c^1)-c^3), cu următorul cuprins:
    "c^1) Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
c^2) Regulamentul (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR şi din FEGA în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022, cu modificările ulterioare;
c^3) Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;"

    4. La articolul 14, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR şi EURI pentru măsurile de investiţii sunt limitate la:
    a) construcţia, achiziţia, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile;
    b) achiziţionarea sau cumpărarea prin leasing de maşini şi echipamente noi, în limita valorii pe piaţă a activului;
    c) costurile generale ocazionate de cheltuielile menţionate la lit. a) şi b), precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv studii de fezabilitate, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd şi construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziţie. Studiile de fezabilitate reprezintă cheltuieli eligibile chiar şi în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează cheltuieli în temeiul lit. a) şi b);
    d) următoarele investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;
    e) costurile elaborării planurilor de gestionare a pădurilor şi echivalentul acestora;
    f) cheltuieli similare celor de la lit. a)-e), în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013.
    ..........................
(4) Cheltuielile eligibile trebuie să fie conforme cu cele din SDL şi să respecte prevederile regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013, nr. 1.305/2013 şi 2020/2.094, precum şi cele prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020."

    5. La articolul 20, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Ajutorul de minimis se acordă după ce administratorul prezentei scheme verifică declaraţia pe propria răspundere a aplicantului, respectiv faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali anteriori şi anul fiscal în curs, fie din surse ale statului ori ale autorităţilor locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene, cumulate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei, şi că se respectă toate condiţiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi ale prezentei scheme.
    ..........................
    (3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi (anul fiscal în care se acordă ajutorul de minimis şi cei 2 ani fiscali anteriori), cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în baza prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), solicitantul poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracţiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depăşeşte acest plafon. De asemenea, întreprinderea poate alege între reducerea valorii ajutorului solicitat, astfel încât să se încadreze în plafon, sau rambursarea totală sau parţială a ajutorului anterior obţinut, pentru a fi respectat plafonul de minimis."

    6. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică până la 30 iunie 2024, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, în limita bugetului alocat, cu posibilitatea prelungirii, potrivit regulamentelor Uniunii Europene în materia ajutorului de minimis, pentru perioada post 2014-2020. Plăţile se efectuează până la data de 31 decembrie 2025."

    7. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Bugetul schemei, reprezentând valoarea totală estimată a ajutorului de minimis angajat pe durata de aplicare a acesteia, este de 357.112.591 euro (echivalent în lei la cursul Băncii Centrale Europene de la 1 ianuarie al anului intrării în vigoare a ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de modificare a prezentei scheme), în limita alocării din cadrul PNDR a acestei submăsuri.
    (2) Bugetul total este constituit din 321.401.332 euro fonduri europene, la care se adaugă 35.711.259 euro fonduri naţionale."

    8. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Monitorizarea, raportarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022."

    9. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) MADR, în calitate de furnizor, pe baza datelor şi informaţiilor primite de la AFIR, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022."

    10. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, respectiv rata dobânzii publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi, cu titlu de informare, pe pagina de internet a Direcţiei generale concurenţă a Comisiei Europene."

    11. Titlul capitolului XVI se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. XVI
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
"

    12. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    MADR, în calitatea sa de furnizor al schemei de ajutor de minimis, se obligă să actualizeze prezenta schemă conform reglementărilor europene privind ajutorul de minimis în vigoare după data de 31 decembrie 2023, cu avizul prealabil al Consiliului Concurenţei. Toate ajutoarele de minimis acordate beneficiarilor de proiecte, în baza prezentei scheme de minimis, vor respecta condiţiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de minimis aplicabile la momentul acordării sprijinului."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Florin-Ionuţ Barbu

    Bucureşti, 29 noiembrie 2023.
    Nr. 504.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016