Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5 din 13 martie 2024  privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2022     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5 din 13 martie 2024 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 235 din 20 martie 2024
    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) lit. i) şi ale art. 16 alin. (6) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată,
    ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (2) lit. d) coroborate cu prevederile art. 7 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 591 alin. (2) şi ale art. 129 alin. (9) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 7 aprilie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (2), după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:
    "b^1) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice - ansamblul activităţilor cu privire la producerea şi vânzarea energiei termice, în baza unui contract încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale, în vederea livrării în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică;
b^2) ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;"

    2. La articolul 6 litera a), după punctul (ii) se introduce un nou punct, punctul (iii), cu următorul cuprins:
    "(iii) autorităţi ale administraţiei publice locale;"

    3. La articolul 6, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în cazul gestiunii delegate:
    (i) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat ori mixt;
    (ii) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral public, dacă acestea nu au încheiat un alt contract de delegare a gestiunii, atribuit direct."

    4. La articolul 7, alineatele (1) şi (3^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Persoanele juridice cărora le-a fost atribuită gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică au obligaţia de a solicita ANRE şi de a obţine eliberarea licenţei în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.
    ..................................................................................................
    (3^1) Licenţa cu caracter provizoriu se acordă o singură dată pe parcursul unei perioade de dare în administrare sau al contractului de delegare a gestiunii."

    5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Pentru obţinerea licenţei, solicitantul înregistrează la ANRE o cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1."

    6. La articolul 10 alineatul (1), literele b), c), e)-g), k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) extrase, în copie, din ultima situaţie financiară depusă conform legii de solicitant la organele fiscale competente, anterior înregistrării la ANRE a cererii de acordare a licenţei, cu dovada înregistrării la organele fiscale sau alte documente justificative din care să rezulte că solicitantul deţine resursele financiare necesare desfăşurării serviciului/activităţilor pentru care solicită licenţa; în cazul gestiunii directe, dacă solicitantul înregistrează capitaluri proprii negative şi/sau pierdere, acesta prezintă inclusiv un document emis de delegatar prin care acesta îşi asumă nemijlocit asigurarea resurselor financiare în vederea desfăşurării serviciului/activităţilor pentru care se solicită licenţa, corespunzător clauzelor contractuale din contractul de delegare a gestiunii serviciului sau hotărârii de dare în administrare a serviciului public; în cazul gestiunii delegate, dacă solicitantul înregistrează capitaluri proprii negative şi/sau pierdere, acesta prezintă inclusiv documente care probează îndeplinirea condiţiilor economice şi financiare pentru desfăşurarea serviciului/activităţilor pentru care se solicită licenţa;
c) lista din care să rezulte capacitatea tehnică a solicitantului de a desfăşura serviciul/activităţile pentru care solicită licenţa, care cuprinde cel puţin echipamentele incluse în modelul prevăzut în anexa nr. 2; în cazul în care solicitantul a subcontractat lucrări sau servicii conexe, necesare desfăşurării în bune condiţii a serviciului/activităţilor pentru care solicită licenţa, prezintă inclusiv contractele respective, în copie;
    ..................................................................................................
e) lista cuprinzând personalul specializat, calificat şi autorizat, necesar din punct de vedere legal pentru desfăşurarea serviciului/activităţilor pentru care se solicită licenţa, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3; în cazul în care cererea vizează inclusiv echipamente ce intră sub incidenţa legislaţiei ISCIR, lista cuprinde în mod obligatoriu responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor autorizat, precum şi personalul de deservire autorizat/instruit intern, prevăzut de prescripţiile tehnice aplicabile; în cazul în care pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor a fost încheiat un contract cu un terţ, se depune contractul respectiv, în copie;
f) programul de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice sau extras din acesta, întocmit în conformitate cu prevederile legii aplicabile eficienţei energetice sau, după caz, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4;
g) hotărârea autorităţilor deliberative ale UAT sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, de stabilire a modalităţii de gestiune a SPAET, în care să se precizeze în mod clar încredinţarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică ori a uneia sau mai multor activităţi aferente serviciului public de alimentare cu energie termică, însoţită de regulamentul serviciului şi de caietul de sarcini, în copie; în cazul gestiunii directe se depun inclusiv lista cu componentele SACET şi procesul-verbal de predare-primire a acestora, în copie; în cazul gestiunii delegate se depune inclusiv contractul de delegare a gestiunii, însoţit de toate anexele, în copie;
    ..................................................................................................
k) autorizaţia/autorizaţiile de gospodărire a apelor, în termen de valabilitate şi în copie, sau solicitarea/solicitările, înregistrată/ înregistrate la emitent, pentru obţinerea acesteia/acestora; în cazul depunerii solicitării/solicitărilor pentru obţinerea autorizaţiei/autorizaţiilor, solicitantul prezintă o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal în care se specifică faptul că desfăşurarea activităţilor specifice serviciului public de alimentare cu energie termică se realizează cu respectarea prevederilor legislaţiei incidente în domeniul gospodăririi apelor; în acest caz solicitantul are obligaţia de a depune la ANRE autorizaţia/autorizaţiile sau refuzul de acordare a acesteia/acestora în termen de 5 zile de la primirea rezoluţiei emitentului;
l) autorizaţia/autorizaţiile de mediu, în termen de valabilitate şi în copie, pentru prestarea serviciului/activităţilor pentru care se solicită licenţa, însoţită/însoţite, după caz, de deciziile privind aplicarea vizei anuale, sau solicitarea/solicitările, înregistrată/ înregistrate la emitent, pentru obţinerea acesteia/acestora; în cazul depunerii solicitării/solicitărilor pentru obţinerea autorizaţiei/ autorizaţiilor, solicitantul anexează cererii de acordare a licenţei o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal în care se specifică faptul că desfăşurarea activităţilor specifice serviciului public de alimentare cu energie termică se realizează cu respectarea prevederilor legislaţiei incidente în domeniul protecţiei mediului; în acest caz solicitantul are obligaţia de a depune la ANRE autorizaţia/autorizaţiile sau refuzul de acordare a acesteia/acestora în termen de 5 zile de la primirea rezoluţiei emitentului;"

    7. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea privind acordarea licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice este însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), f), h), k), l) şi m), precum şi de documentele prevăzute la alin. (1) lit. g) sau, după caz, de contractul de vânzare-cumpărare a agentului termic, încheiat cu autorităţile deliberative ale UAT sau, după caz, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, însoţit de actul administrativ privind aprobarea acestuia."

    8. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul în care în urma analizei documentelor se constată că cererea nu face obiectul prezentului regulament, aceasta se clasează, ANRE notificând în acest sens solicitantul, cu prezentarea motivelor pentru care nu se poate da curs cererii."

    9. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), solicitantul poate relua demersurile de obţinere a licenţei pe baza unei noi cereri; ANRE poate lua în considerare în analiza noii cereri documentele anexate cererii clasate, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal cu privire la faptul că acestea nu au suferit modificări."

    10. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) După ce suma aferentă tarifului de acordare a fost încasată în contul ANRE, raportul se înaintează Comitetului de reglementare al ANRE.
(3) Comitetul de reglementare al ANRE hotărăşte asupra acordării sau a refuzului de acordare a licenţei."

    11. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Decizia de refuz de acordare a licenţei cuprinde şi motivele refuzului."

    12. La articolul 19 alineatul (1) litera a), sintagma „schimbarea sediului acestuia“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „schimbarea adresei sediului social al acestuia“.
    13. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) sunt notificate ANRE de către titularii de licenţe, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia acestora, notificarea fiind însoţită de cererea de modificare a licenţei, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1^1.
    (2) Situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) sunt notificate ANRE cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea de divizare/fuziune/transformare, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularilor de licenţe, care se transmit în copie, anexate cererii de modificare întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1^1."

    14. La articolul 20, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţia prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. b), ANRE poate decide modificarea licenţei în sensul prelungirii duratei de valabilitate a acesteia, dacă durata de valabilitate este mai mică decât durata maximă prevăzută la art. 8 alin. (1).
(1^2) În cazul prevăzut la alin. (1^1), solicitantul depune cererea de modificare a licenţei cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate al licenţei acordate."

    15. La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Cererea de modificare a licenţei, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1^1, este însoţită de documentul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a) şi, după caz, de următoarele documente:
    a) hotărârea autorităţilor deliberative ale UAT sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, din care să rezulte aprobarea actului adiţional la contractul de delegare, care să reflecte modificările statutului titularului de licenţă determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea adresei sediului social al acestuia, respectiv în cazul modificării altor date de identificare ale titularului de licenţă, pentru situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a); se prezintă, de asemenea, notificările transmise de titularul licenţei către autorităţile competente pentru emiterea autorizaţiei de mediu şi, respectiv, a autorizaţiei de gospodărire a apelor, cu privire la modificările statutului ori ale altor date de identificare ale acestuia;
    b) hotărârea autorităţilor deliberative ale UAT sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară privind modificarea perioadei de dare în administrare ori a termenului de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului, în copie, precum şi documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. k) şi l), pentru situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b); în cazul gestiunii delegate se depune inclusiv actul adiţional la contractul de delegare a gestiunii;
    c) documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. f), g), k) şi l) şi, după caz, cele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), e), h), i), j) şi la art. 11, pentru situaţia prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. c), cu precizarea că, în cazul gestiunii delegate, se prezintă actul adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului;
    d) documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. f), g), k) şi l) şi, după caz, cele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e), h), i), j) şi la art. 11, pentru situaţia prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. d); în cazul modificării licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice, al cărei titular deţine un contract pentru vânzarea-cumpărarea agentului termic, încheiat cu autorităţile deliberative ale UAT sau, după caz, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, solicitantul depune documentele enumerate mai sus, cu excepţia celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g), precum şi documente din care să reiasă punerea/scoaterea în/din funcţiune a capacităţilor energetice pentru care se solicită modificarea licenţei;
    e) orice documente justificative, pentru situaţia prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. e), când schimbările circumstanţelor nu sunt de natură legislativă."

    16. La articolul 20, alineatul (5) se abrogă.
    17. La articolul 22, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) După ce suma aferentă tarifului de modificare a fost încasată în contul ANRE, raportul se înaintează Comitetului de reglementare al ANRE.
(4) Comitetul de reglementare al ANRE hotărăşte asupra modificării sau a refuzului de modificare a licenţei."

    18. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    19. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    20. Anexele nr. 2, 3, 5, 6 şi 9 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3-7 la prezentul ordin.
    21. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată“.


    ART. II
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, persoanele juridice care solicită acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, precum şi titularii de astfel de licenţe duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    George-Sergiu Niculescu

    Bucureşti, 13 martie 2024.
    Nr. 5.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la regulament)
    CERERE
    pentru acordarea licenţei
    - model -
    Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul, ..................................................(prenumele şi numele), având funcţia de ........................................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ............................................. (denumirea), înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. de ordine J....../....../............., având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ..................................., cu sediul social în .............................................................. (denumirea comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul, codul poştal), nr. telefon ............................................... (fix şi mobil), nr. fax ........................, adresa de e-mail ........................... şi contul ..................................... (specificaţia/numărul de cont/ROL), deschis la banca ........................... (denumirea băncii comerciale), sucursala ..................................................... (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul), solicit acordarea licenţei*) pentru:
    *) Se bifează, după caz, tipul licenţei ce face obiectul cererii.
    [ ] prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică, respectiv pentru activitatea/ activităţile de:
    [ ] producere a energiei termice;
    [ ] transport al energiei termice;
    [ ] distribuţie a energiei termice;
    [ ] furnizare a energiei termice,
    în următoarea/următoarele unitate/unităţi administrativ-teritorială(e) ........................................... (municipiu/oraş/comună) din judeţul ...........................;

    [ ] exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice.

    Vă aduc la cunoştinţă că informaţii suplimentare şi clarificări referitoare la cerere şi documentele anexate acesteia pot fi solicitate persoanei de contact .............................................. (prenumele şi numele) la nr. de telefon ......................, respectiv e-mail ............................................... .
    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor anexate cererii, inclusiv conformitatea cu originalul a documentelor prezentate în copie. Totodată, declar pe propria răspundere următoarele:
    - am luat cunoştinţă de faptul că datele cu caracter personal din prezenta cerere şi din documentele care o însoţesc vor fi prelucrate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
    – operatorul economic pe care îl reprezint îşi va desfăşura activitatea cu respectarea legislaţiei aplicabile protecţiei sănătăţii şi siguranţei publice.

    În susţinerea cererii anexez următoarele documente:
    1. .......................
    2. .......................

    Data ...................
    Reprezentant legal,
    ................................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1^1 la regulament)
    CERERE
    pentru modificarea Licenţei nr. ....... pentru .....................
    (prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică/
    exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice)
    - model -
    Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul, .................................. (prenumele şi numele), având funcţia de ........................................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic .......................................... (denumirea), înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. de ordine J....../....../............., având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ........................................, cu sediul social în ............................................................... (denumirea comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul, codul poştal), nr. telefon ........................, nr. fax ...................., adresa de e-mail ................................ şi contul ....................................... (specificaţia/numărul de cont/ROL), deschis la banca .............................. (denumirea băncii comerciale), sucursala ....................................... (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul), solicit modificarea Licenţei nr. ........ pentru ............................................................... (prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică/ exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice), acordată prin Decizia ANRE nr. ...../........., având în vedere*):
    *) Se bifează, după caz, situaţia ce face obiectul cererii.
    [ ] modificarea statutului determinată de:
    [ ] schimbarea formei juridice;
    [ ] schimbarea denumirii;
    [ ] schimbarea adresei sediului social;
    [ ] modificarea altor date de identificare înscrise în licenţă ori în decizia de acordare sau de modificare a licenţei;
    [ ] modificarea perioadei de dare în administrare/termenului de valabilitate al contractului de delegare a gestiunii serviciului;
    [ ] necesitatea actualizării obiectului licenţei ori a delimitării unităţilor administrativ-teritoriale în care deţin permisiunea să desfăşor serviciul/activităţile care face/fac obiectul licenţei;
    [ ] necesitatea actualizării capacităţilor energetice prevăzute în licenţă ori a modificării unor caracteristici tehnice ale acestora;
    [ ] modificările legislative sau schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării licenţelor sau evenimente care afectează desfăşurarea serviciului/activităţilor care face/fac obiectul licenţei.

    Vă aduc la cunoştinţă că informaţii suplimentare şi clarificări referitoare la cerere şi documentele anexate acesteia pot fi solicitate persoanei de contact ............................................ (prenumele şi numele) la nr. de telefon .........................., respectiv e-mail ................................... .
    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor anexate cererii, inclusiv conformitatea cu originalul a documentelor prezentate în copie. Totodată, declar pe propria răspundere următoarele:
    - am luat cunoştinţă de faptul că datele cu caracter personal din prezenta cerere şi din documentele care o însoţesc vor fi prelucrate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
    – operatorul economic pe care îl reprezint îşi va desfăşura activitatea cu respectarea legislaţiei aplicabile protecţiei sănătăţii şi siguranţei publice.

    În susţinerea cererii, anexez următoarele documente:
    1. ......................
    2. ......................

    Data ................
    Reprezentant legal,
    .......................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 2 la regulament)
    LISTA
    privind capacitatea tehnică a solicitantului de a
    desfăşura serviciul/activităţile pentru care solicită licenţa

┌────┬──────────┬──────────────────────────┐
│ │ │Forma de deţinere │
│Nr. │Tip ├───────────┬──────────────┤
│crt.│echipament│în │în folosinţă │
│ │ │proprietate│în baza │
│ │ │ │documentului*)│
├────┴──────────┴───────────┴──────────────┤
│Buldoexcavator │
├────┬──────────┬───────────┬──────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│... │ │ │ │
├────┴──────────┴───────────┴──────────────┤
│Automacara │
├────┬──────────┬───────────┬──────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│... │ │ │ │
├────┴──────────┴───────────┴──────────────┤
│Mijloace de transport (autobasculantă, │
│tractor cu remorcă etc.) │
├────┬──────────┬───────────┬──────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│... │ │ │ │
├────┴──────────┴───────────┴──────────────┤
│Motopompă │
├────┬──────────┬───────────┬──────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│... │ │ │ │
├────┴──────────┴───────────┴──────────────┤
│Aparat de sudură manual cu arc electric │
├────┬──────────┬───────────┬──────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│... │ │ │ │
├────┴──────────┴───────────┴──────────────┤
│Aparat de sudură cu flacără oxiacetilenică│
├────┬──────────┬───────────┬──────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│... │ │ │ │
├────┴──────────┴───────────┴──────────────┤
│Freză pentru tăiat îmbrăcăminţi asfaltice │
├────┬──────────┬───────────┬──────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│... │ │ │ │
├────┴──────────┴───────────┴──────────────┤
│Aparate de măsurare, încercare şi │
│verificare │
├────┬──────────┬───────────┬──────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│... │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴──────────────┘

    *) Se menţionează tipul documentului privind instituirea dreptului de folosinţă (de exemplu: contract de închiriere, contract de leasing, contract de lucrări sau servicii conexe, Proces-verbal de predare-preluare nr. ......../....................).
    Subsemnatul ...................................., având funcţia de ........................, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ............, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific, pe propria răspundere, faptul că:
    a) toate dotările tehnico-materiale precizate în tabelul de mai sus pot fi verificate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) aparatele de măsurare, încercare şi verificare precizate în tabelul de mai sus respectă prevederile legale în domeniul metrologic.

    Data ................
    Reprezentant legal,
    .......................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 3 la regulament)
    LISTA
    cuprinzând personalul specializat, calificat şi autorizat de care
    dispune solicitantul pentru desfăşurarea serviciului/activităţilor pentru care solicită licenţa

┌────┬─────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │ │Autorizaţii │
│Nr. │Numele şi│Specializarea├───┬────┬───────┬────────┤
│crt.│prenumele│/ Calificarea│Tip│Nr./│Emitent│Dată │
│ │ │ │ │data│ │expirare│
├────┼─────────┼─────────────┼───┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴───┴────┴───────┴────────┘

    Subsemnatul ........................, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ...................., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific, pe propria răspundere, că personalul inclus în prezenta listă răspunde cerinţelor legale aplicabile în ceea ce priveşte prestarea serviciului/activităţilor pentru care se solicită licenţa.
    Data .......................
    Reprezentant legal,
    .......................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 5 la regulament)
    LISTA
    cuprinzând caracteristicile tehnice ale capacităţilor de producere a energiei termice

┌────┬─────────┬──────┬──────────┬─────────────┬───┬────────┐
│ │Sursa de │ │ │ │ │Alte │
│Nr. │producere│ │Puterea │Combustibilul│An │menţiuni│
│crt.│a │Adresa│instalată,│utilizat │PIF│(dacă │
│ │energiei │ │în MWt │ │ │este │
│ │termice │ │ │ │ │cazul) │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴──────────┴─────────────┴───┴────────┘

    Subsemnatul ............................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ................, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific, pe propria răspundere, că echipamentele ce intră în componenţa surselor de producere a energiei termice menţionate în prezenta listă îndeplinesc cerinţele legale aplicabile în ceea ce priveşte funcţionarea în condiţii de siguranţă.
    Data .......................
    Reprezentant legal,
    .......................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 6 la regulament)
    LISTA
    cuprinzând caracteristicile tehnice ale componentelor infrastructurii tehnico-edilitare

┌─────────────────────────┬──────────────┐
│SACET Unitatea │Caracteristici│
│administrativ-teritorială├───────┬──────┤
│ │U.M. │Valori│
├───────────┬─────────────┼───────┼──────┤
│ │Lungimea │ │ │
│ │totală a │ │ │
│ │conductelor │km │ │
│Reţea │tur-retur, │ │ │
│termică de │din care: │ │ │
│transport ├─────────────┼───────┼──────┤
│(RT) │- amplasament│km │ │
│ │suprateran │ │ │
│ ├─────────────┼───────┼──────┤
│ │- amplasament│km │ │
│ │subteran │ │ │
├───────────┼─────────────┼───────┼──────┤
│ │Număr total │Unităţi│ │
│Puncte/ ├─────────────┼───────┼──────┤
│Module │Putere │ │ │
│termice │termică │MWt │ │
│ │instalată │ │ │
├───────────┼─────────────┼───────┼──────┤
│ │Lungimea │ │ │
│ │totală a │ │ │
│ │conductelor │km │ │
│Reţea │tur-retur*), │ │ │
│termică de │din care: │ │ │
│distribuţie├─────────────┼───────┼──────┤
│(RD) │- amplasament│km │ │
│ │suprateran │ │ │
│ ├─────────────┼───────┼──────┤
│ │- amplasament│km │ │
│ │subteran │ │ │
└───────────┴─────────────┴───────┴──────┘

    *) Lungimea totală a conductelor tur-retur include lungimea conductelor de distribuţie a apei calde de consum şi de recirculare a acesteia.
    Subsemnatul, ......................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ....................., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere că echipamentele ce intră în componenţa punctelor/modulelor termice menţionate în prezenta listă îndeplinesc cerinţele legale aplicabile în ceea ce priveşte funcţionarea în condiţii de siguranţă.
    Data .......................
    Reprezentant legal,
    ........................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura

    ANEXA 7

    (Anexa nr. 9 la regulament)
    CONDIŢIILE-CADRU
    specifice licenţei
    A. Licenţă pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică
    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile specifice în care este valabilă Licenţa nr. ............... pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică şi constituie parte integrantă din aceasta.

    ART. 2
    Titularul licenţei prevăzute la art. 1 este ..........., având sediul social în .............., localitatea ........, judeţul ................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. de ordine ...................., CUI/CIF ...................... .

    ART. 3
    Licenţa prevăzută la art. 1 este valabilă până la data de ................... .

    ART. 4
    Licenţa permite titularului prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică, respectiv a activităţilor de producere/transport/distribuţie şi/sau furnizare a energiei termice, prin exploatarea comercială a componentelor sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din unitatea administrativ-teritorială ................., judeţul ................, ale căror caracteristici sunt prevăzute în tabelele următoare:
    Tabelul nr. 1 - Caracteristicile capacităţilor energetice de producere a energiei termice exploatate în baza licenţei

┌────┬─────────┬──────┬──────────┬─────────────┬───┬────────┐
│ │Sursa de │ │ │ │ │Alte │
│Nr. │producere│ │Puterea │Combustibilul│An │menţiuni│
│crt.│a │Adresa│instalată,│utilizat │PIF│(dacă │
│ │energiei │ │în MWt │ │ │este │
│ │termice │ │ │ │ │cazul) │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴──────────┴─────────────┴───┴────────┘


    Tabelul nr. 2 - Caracteristicile capacităţilor energetice de transport şi/sau distribuţie a energiei termice exploatate în baza licenţei

┌─────────────────────────┬──────────────┐
│SACET Unitatea │Caracteristici│
│administrativ-teritorială├───────┬──────┤
│ │U.M. │Valori│
├───────────┬─────────────┼───────┼──────┤
│ │Lungimea │ │ │
│ │totală a │ │ │
│ │conductelor │km │ │
│Reţea │tur-retur, │ │ │
│termică de │din care: │ │ │
│transport ├─────────────┼───────┼──────┤
│(RT) │- amplasament│km │ │
│ │suprateran │ │ │
│ ├─────────────┼───────┼──────┤
│ │- amplasament│km │ │
│ │subteran │ │ │
├───────────┼─────────────┼───────┼──────┤
│ │Număr total │Unităţi│ │
│Puncte/ ├─────────────┼───────┼──────┤
│Module │Putere │ │ │
│termice │termică │MWt │ │
│ │instalată │ │ │
├───────────┼─────────────┼───────┼──────┤
│ │Lungimea │ │ │
│ │totală a │ │ │
│ │conductelor │km │ │
│Reţea │tur-retur, │ │ │
│termică de │din care: │ │ │
│distribuţie├─────────────┼───────┼──────┤
│(RD) │- amplasament│km │ │
│ │suprateran │ │ │
│ ├─────────────┼───────┼──────┤
│ │- amplasament│km │ │
│ │subteran │ │ │
└───────────┴─────────────┴───────┴──────┘

    B. Licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice
    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile specifice în care este valabilă Licenţa nr. ............... pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice şi constituie parte integrantă din aceasta.

    ART. 2
    Titularul licenţei prevăzute la art. 1 este ......................., având sediul social în ....................., localitatea ....................., judeţul ...................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. de ordine ..............., CUI/CIF .................. .

    ART. 3
    Licenţa prevăzută la art. 1 este valabilă până la data de ...................... .

    ART. 4
    Licenţa prevăzută la art. 1 permite titularului exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice deţinute, ale căror caracteristici sunt prevăzute în tabelul următor:
    Tabelul nr. 1 - Caracteristicile capacităţilor energetice de producere a energiei termice exploatate în baza licenţei

┌────┬─────────┬──────┬──────────┬─────────────┬───┬────────┐
│ │Sursa de │ │ │ │ │Alte │
│Nr. │producere│ │Puterea │Combustibilul│An │menţiuni│
│crt.│a │Adresa│instalată,│utilizat │PIF│(dacă │
│ │energiei │ │în MWt │ │ │este │
│ │termice │ │ │ │ │cazul) │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴──────────┴─────────────┴───┴────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016