Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.689 din 20 octombrie 2008  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a centrelor de documentare si informare, a Fisei-cadru a postului de profesor documentarist si a Fisei-cadru de evaluare a profesorului documentarist    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 5.689 din 20 octombrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a centrelor de documentare si informare, a Fisei-cadru a postului de profesor documentarist si a Fisei-cadru de evaluare a profesorului documentarist

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2008
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) şi ale <>art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare, cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Se aprobã Fişa-cadru a postului de profesor documentarist, cuprinsã în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 3
Se aprobã Fişa-cadru de evaluare a profesorului documentarist, cuprinsã în anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 4
Direcţia generalã managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, casele corpului didactic şi unitãţile de învãţãmânt în care funcţioneazã centre de documentare şi informare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului,
Anton Anton

Bucureşti, 20 octombrie 2008.
Nr. 5.689.


ANEXA 1
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Centrele de documentare şi informare (CDI) se înfiinţeazã de cãtre directorul casei corpului didactic, la propunerea directorului unitãţii de învãţãmânt, cu avizul inspectorului şcolar general.
(2) CDI se înfiinţeazã în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar cu personalitate juridicã, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
ART. 2
CDI sunt înfiinţate, coordonate metodologic şi evaluate de casele corpului didactic la nivel judeţean, iar la nivel central de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, prin Direcţia generalã managementul resurselor umane.
ART. 3
CDI se organizeazã unitar pentru întreaga instituţie de învãţãmânt cãreia îi aparţine, prin integrarea fondului documentar, respectiv a bibliotecii şcolare.
ART. 4
CDI este un centru de resurse pluridisciplinare care oferã elevilor, cadrelor didactice şi comunitãţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de culturã, deschidere, întâlnire şi integrare.
ART. 5
CDI concentreazã în acelaşi spaţiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii. El deserveşte întreaga comunitate educativã a unitãţii de învãţãmânt, punând la dispoziţie mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, precum şi un spaţiu adaptat organizãrii şi desfãşurãrii de activitãţi şcolare şi extraşcolare.
ART. 6
Activitãţile desfãşurate în CDI susţin implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializãri, promoveazã inovaţia pedagogicã şi sprijinã realizarea obiectivelor prevãzute în procesul de reformã a învãţãmântului românesc, rãspunzând nevoilor de informare ale tuturor utilizatorilor.
ART. 7
CDI contribuie la asigurarea egalitãţii de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie şi servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunitãţii locale.
ART. 8
Prin crearea CDI se urmãreşte dezvoltarea relaţiei şcoalã-comunitate, asigurarea accesului la resursele necesare unei bune informãri şi documentãri, precum şi la pregãtirea unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentãrii şi informãrii.
ART. 9
CDI are urmãtoarele funcţii: funcţia de primire, funcţia de informare generalã, funcţia pedagogicã, funcţia de orientare şcolarã şi profesionalã, funcţia de comunicare cu exteriorul, funcţia tehnicã şi funcţia recreativã.
ART. 10
(1) Baza materialã a CDI este asiguratã de comunitatea localã, de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi de alte ministere sau organe centrale, prin inspectoratele şcolare ori direct prin unitãţile de învãţãmânt în cadrul cãrora funcţioneazã CDI.
(2) CDI poate beneficia de resursele financiare obţinute de unitatea de învãţãmânt din sponsorizãri din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, societãţi, fundaţii etc., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Nu se admite folosirea în alte scopuri a resurselor bugetare alocate pentru achiziţionarea de carte, periodice şi alte categorii de suporturi informaţionale, precum şi a celor destinate achiziţionãrii de aparaturã, materiale şi echipamente necesare bunei desfãşurãri a activitãţii CDI.
ART. 11
Condiţiile de utilizare a spaţiului, fondului documentar şi a serviciilor CDI, precum şi drepturile şi obligaţiile utilizatorilor se stabilesc prin regulamentul de ordine interioarã al fiecãrui CDI, aprobat de conducerea instituţiei de învãţãmânt în care funcţioneazã.
ART. 12
Prezentul regulament se aplicã şi CDI înfiinţate în perioada derulãrii proiectului bilateral româno-francez "Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat".

SECŢIUNEA a 2-a
Personalul angajat

ART. 13
(1) În CDI va fi normat un post de profesor documentarist, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza dispoziţiilor ulterioare ale Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
(2) În unitãţile de învãţãmânt cu peste 1.200 de elevi poate fi normat un al doilea post de profesor documentarist.
ART. 14
Condiţiile de încadrare pe funcţia de profesor documentarist sunt:
● absolvirea cu examen de licenţã, examen de diplomã ori examen de absolvire a unei instituţii de învãţãmânt superior de lungã sau scurtã duratã în profilul postului;
● absolvirea cu diplomã a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului,
● studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare în profilul postului, conform <>art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi îndeplinirea condiţiei prevãzute la <>art. 68 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 15
Încadrarea pe funcţia didacticã de profesor documentarist se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la încadrarea personalului didactic.
ART. 16
Concursul de ocupare a funcţiei didactice de profesor documentarist se organizeazã în conformitate cu metodologia de ocupare a posturilor/catedrelor declarate vacante în învãţãmântul preuniversitar, elaboratã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învãţãmânt, aprobatã anual prin ordin al ministrului.
ART. 17
Programa de concurs pentru posturile didactice de profesor documentarist declarate vacante în învãţãmântul preuniversitar este elaboratã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi aprobatã prin ordin al ministrului.
ART. 18
Profesorul documentarist are urmãtoarele competenţe: pedagogicã, culturalã, de comunicare şi de gestionare a CDI în domeniul proiectãrii, planificãrii, organizãrii activitãţii CDI, formãrii elevilor şi dezvoltãrii competenţelor specifice, monitorizãrii şi evaluãrii activitãţilor CDI, dezvoltãrii de parteneriate şi dezvoltãrii profesionale proprii.
ART. 19
Norma profesorului documentarist este de 40 de ore sãptãmânal, repartizate dupã cum urmeazã:
a) 18 ore/sãptãmânã de activitate în CDI, desfãşurate cu elevii individual sau în parteneriat cu cadrele didactice, care constau în iniţiere în cercetarea documentarã, proiecte didactice, educative şi culturale, orientare şcolarã şi profesionalã, activitãţi de recuperare a elevilor cu dificultãţi de învãţare, lecturã, animaţie culturalã;
b) 22 de ore/sãptãmânã pentru desfãşurarea activitãţilor de pregãtire metodico-ştiinţificã şi complementarã, pregãtirea şi evaluarea materialelor şi activitãţilor, întocmirea programelor de intervenţie în scop recuperatoriu, asigurarea accesului liber la fondul documentar şi punerea CDI la dispoziţia elevilor în cadrul activitãţilor libere, gestionarea CDI, culegerea informaţiilor în/din interiorul şi exteriorul unitãţii şcolare, activitãţi pentru pãrinţi şi alţi membri ai comunitãţii locale.
ART. 20
Profesorul documentarist încadrat în CDI va fi evaluat anual pe baza fişei-cadru a postului şi a fişei-cadru de evaluare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi particularizate la specificul activitãţii din unitatea de învãţãmânt.
ART. 21
(1) Profesorul documentarist este subordonat directorului şcolii.
(2) Proiectul CDI, rapoartele semestriale, anuale şi situaţiile statistice sunt supuse aprobãrii consiliului de administraţie al şcolii.
ART. 22
Directorul unitãţii de învãţãmânt va promova şi va susţine activitãţile desfãşurate de profesorul documentarist în colaborare cu comunitatea educativã din unitatea de învãţãmânt.
ART. 23
În situaţia în care la nivelul aceleiaşi unitãţi de învãţãmânt sunt încadraţi atât un profesor documentarist, cât şi un bibliotecar şcolar sau documentarist, amenajarea, organizarea şi funcţionarea CDI sunt asigurate în comun de cãtre aceştia. Domeniile de competenţã din fişa-cadru a postului de profesor documentarist, precum şi responsabilitãţile menţionate în prezentul regulament vor fi îndeplinite. Repartizarea sarcinilor se realizeazã prin fişa individualã a postului de cãtre consiliul de administraţie, corespunzãtor nivelului de competenţã deţinut.
ART. 24
Personalul didactic încadrat în CDI are toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare.
ART. 25
Constituirea şi organizarea activitãţii de cerc pedagogic se realizeazã de casa corpului didactic, care va desemna un responsabil la nivel judeţean.

SECŢIUNEA a 3-a
Amenajarea şi organizarea centrelor de documentare şi informare

ART. 26
Amenajarea şi dotarea CDI trebuie sã ţinã cont de specificul activitãţilor derulate în cadrul acestuia, de publicul cãruia i se adreseazã (vârsta elevilor, nivelul de studiu), de particularitãţile şi specificul unitãţii de învãţãmânt în care urmeazã sã se înfiinţeze şi sã funcţioneze.
ART. 27
(1) În alocarea spaţiului pentru CDI se recomandã respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) suprafaţa afectatã sã fie de minimum 3 mp x 10% din numãrul total al elevilor din unitatea şcolarã;
b) capacitatea de primire (numãrul de locuri) sã fie de minimum 10% din numãrul total al elevilor din unitatea şcolarã.
(2) În CDI spaţiul este conceput modular - spaţiul de primire, spaţiul profesorului documentarist, spaţiul informatic, spaţiul audiovizualului, spaţiul de documentare pedagogicã/spaţiul pentru profesori, spaţiul de orientare şcolarã şi profesionalã, spaţiul lucrãrilor documentare (lucrãri cu caracter ştiinţific), spaţiul lucrãrilor de ficţiune (beletristicã), spaţiul lecturii de destindere ("colţul de lecturã"), spaţiul de lucru în echipã, spaţiul de lucru individual, spaţiul de afişaj şi expoziţii. Acesta va fi organizat flexibil, astfel încât sã se asigure condiţiile necesare derulãrii tuturor activitãţilor şi îndeplinirii funcţiilor CDI.
(3) În funcţie de specificul şcolii, de numãrul elevilor şi de spaţiul disponibil, alte spaţii pot fi amenajate în interiorul sau în exteriorul CDI (de exemplu, spaţiu de depozitare, stocare, arhivare).
ART. 28
Mobilierul CDI trebuie sã fie modular, solid, modern şi practic astfel încât sã permitã accesul liber la fondul documentar, reorganizarea spaţiului în funcţie de necesitãţi şi de activitãţile proiectate şi sã respecte normele de securitate.
ART. 29
CDI foloseşte sistemul accesului liber la fondul documentar, cu asigurarea condiţiilor de spaţiu, mobilier şi securitate adecvate. Se recomandã ca înãlţimea etajerelor sã fie adaptatã publicului majoritar (1,60 m-1,80 m în CDI din învãţãmântul secundar inferior şi secundar superior, 1,50 m pentru CDI din unitãţile de învãţãmânt primar şi 1,30 pentru CDI din unitãţile de învãţãmânt preprimar).
ART. 30
Procurarea echipamentelor şi aparaturii în CDI se va face astfel încât sã permitã o exploatare eficientã şi durabilã a resurselor necesare pentru desfãşurarea activitãţilor specifice.
ART. 31
(1) În spaţiul CDI va fi pus la dispoziţia utilizatorilor fondul activ de publicaţii, restul fondului fiind organizat în spaţiul de depozitare al CDI.
(2) Completarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia se realizeazã periodic, în funcţie de urmãtoarele criterii:
a) profilul, nivelul de învãţãmânt şi specificul unitãţii de învãţãmânt în care funcţioneazã CDI;
b) cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor;
c) recomandãrile programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoalã; se va urmãri constituirea unui fond documentar echilibrat pentru toate clasele, diviziunile şi subdiviziunile CZU (clasificarea zecimalã universalã);
d) componenţa fondului existent în CDI sub aspectul suporturilor, titlurilor şi al numãrului de exemplare din fiecare titlu;
e) activitãţile propuse în proiectul anual al CDI.
ART. 32
În CDI clasificarea, indexarea şi ordonarea documentelor se fac potrivit clasificãrii zecimale universale. Se vor utiliza în clasificare clasele principale (de la 0 la 9), extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unitãţii de învãţãmânt.
ART. 33
Toate operaţiunile cu privire la gestionarea fondului documentar vor fi efectuate conform reglementãrilor biblioteconomice în vigoare.
ART. 34
(1) Toate categoriile de documente din fondul documentar al CDI se prelucreazã în sistem informatizat, dacã sunt îndeplinite condiţiile necesare. În caz contrar, se vor prelucra în sistem tradiţional, pânã la remedierea situaţiei.
(2) Pentru facilitarea accesului la resursele CDI pot fi întocmite catalogul tematic, catalogul documentelor audiovizuale, catalogul lucrãrilor de referinţã, liste (fişiere) de noutãţi etc.
ART. 35
Exploatarea colecţiilor se realizeazã prin consultarea în CDI şi prin împrumutul la domiciliu.
ART. 36
(1) Utilizarea spaţiului, a fondului documentar şi a serviciilor CDI se realizeazã în mod programat, respectiv în regim de acces liber (neprogramat).
(2) Utilizarea programatã presupune:
a) activitãţi de prezentare a CDI şi a organizãrii sale specifice realizate de cãtre profesorul documentarist la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea şcolarã, şi în timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic;
b) activitãţi de iniţiere în cercetarea documentarã, proiecte în colaborare cu cadrele didactice - disciplinare, pluri-/transdisciplinare -, activitãţi pedagogice, activitãţi în colaborare privind orientarea şcolarã şi vocaţionalã, recuperarea elevilor cu dificultãţi la învãţare, animaţii lecturã, animaţii legate de mass-media, de presã, animaţii audiovideo, activitãţi cu caracter cultural şi civic organizate de profesorul documentarist şi derulate în parteneriat cu echipa pedagogicã.
(3) Accesul liber presupune punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor pentru informare şi documentare individualã în interes şcolar, profesional sau personal, în prezenţa profesorului documentarist, care are rol de îndrumãtor şi vegheazã la buna desfãşurare a activitãţilor şi la respectarea regulamentului de ordine interioarã.
ART. 37
CDI funcţioneazã pe baza unui orar propus de responsabilul CDI, aprobat de consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt şi adus la cunoştinţa tuturor utilizatorilor.
ART. 38
(1) CDI asigurã accesul utilizatorilor atât în timpul programului şcolar al elevilor, cât şi în afara acestuia.
(2) Accesul cadrelor didactice împreunã cu clasa de elevi se face pe baza unei programãri anterioare.
(3) CDI este deschis utilizatorilor în afara activitãţilor programate minimum 10 ore pe sãptãmânã.
ART. 39
Amenajarea/reamenajarea CDI va fi efectuatã în baza unui proiect de amenajare realizat de cãtre o echipã de proiect constituitã la nivelul unitãţii de învãţãmânt, coordonatã de directorul unitãţii de învãţãmânt.

SECŢIUNEA a 4-a
Activitatea în centrul de documentare şi informare

ART. 40
Tipurile de activitãţi care pot fi desfãşurate în CDI sunt:
1. pedagogice:
● prezentarea CDI şi a organizãrii sale specifice;
● iniţierea elevilor în cercetarea documentarã;
● proiecte disciplinare şi inter-/transdisciplinare, în colaborare cu echipa pedagogicã;
● activitãţi de recuperare a elevilor cu dificultãţi de învãţare sau eşec şcolar, împreunã cu echipa pedagogicã a şcolii;
● orientare şi consiliere educaţionalã şi vocaţionalã, în colaborare cu echipa pedagogicã;
● activitãţi care presupun integrarea noilor tehnologii ale informãrii şi comunicãrii (TIC) în practicile pedagogice, împreunã cu echipa pedagogicã;
● parteneriate educative;
● activitãţi extraşcolare;
2. culturale:
● animaţii lecturã;
● animaţii audiovideo;
● animaţii legate de mass-media;
● realizarea de expoziţii;
● organizarea de vizite şi întâlniri tematice;
● activitãţi prilejuite de diverse evenimente;
● ateliere de creaţie;
● activitãţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural;
● parteneriate şi schimburi culturale;
3. comunicare:
● colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii din interiorul şi din exteriorul unitãţii de învãţãmânt, necesare utilizatorilor;
● participarea la promovarea imaginii unitãţii de învãţãmânt în comunitatea educaţionalã şi cea locala;
● participarea la promovarea activitãţii CDI;
● corespondenţã cu caracter profesional;
4. gestionare:
● gestionarea spaţiului;
● gestionarea funcţionãrii CDI (orar de funcţionare, planificarea activitãţilor);
● gestionarea bunurilor materiale (mobilier, materiale şi echipamente);
● gestionarea financiarã a funcţionãrii CDI în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a activitãţilor planificate;
● gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia;
● gestionarea formãrii profesionale.
ART. 41
Activitatea CDI se desfãşoarã pe baza unui plan managerial structurat pe cele 4 domenii de competenţã (anual/semestrial), respectiv a proiectelor de activitate. Acesta va cuprinde întreaga activitate a profesorului documentarist, în funcţie de cele 4 tipuri de activitãţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestionare a CDI.
ART. 42
Activitãţile din planul managerial al CDI vor viza îndeplinirea obiectivelor şi prioritãţilor definite în proiectul şcolii, în funcţie de publicul cãruia i se adreseazã (nivel de pregãtire, vârstã, receptivitate, interes), de resursele materiale de care dispune CDI, de resursele umane care pot fi implicate în activitãţile CDI, de parteneriatele care pot fi dezvoltate, de oportunitãţile existente, de specificul şcolii şi al comunitãţii în care este situatã unitatea de învãţãmânt.
ART. 43
Planul managerial al CDI va cuprinde activitãţi propuse de profesorul documentarist, de alte cadre didactice, de conducerea unitãţii de învãţãmânt sau de alţi parteneri, cu condiţia respectãrii criteriilor generale ale definirii activitãţilor CDI.
ART. 44
Planul managerial al CDI poate fi completat şi adaptat pe parcursul anului şcolar în funcţie de cererea utilizatorilor sau a partenerilor implicaţi în desfãşurarea activitãţilor, de realitatea şcolii, de condiţiile umane şi materiale disponibile, de noi oportunitãţi.
ART. 45
Profesorul documentarist stabileşte relaţii de colaborare cu parteneri din interiorul sau exteriorul unitãţii de învãţãmânt. El planificã, organizeazã şi desfãşoarã, în colaborare cu aceştia, activitãţi care rãspund obiectivelor şi prioritãţilor stabilite în planul managerial al CDI.
ART. 46
Colaborarea profesorului documentarist cu cadrele didactice şi alţi potenţiali parteneri are un rol important în organizarea şi desfãşurarea sistematicã de activitãţi, care vizeazã dezvoltarea competenţelor specifice şi autonomiei elevilor în învãţare, dezvoltarea curiozitãţii intelectuale şi culturale, o mai bunã integrare şcolarã şi socialã a elevilor, dezvoltarea unei atitudini civice prin: abordarea transdisciplinarã a conţinuturilor învãţãrii, integrarea TIC în practicile pedagogice curente, inovaţia pedagogicã, respectarea ritmului de învãţare al elevilor, prin activitãţi privind orientarea şcolarã profesionalã şi vocaţionalã, prin proiecte educative/culturale europene şi internaţionale, prin proiecte pentru educaţia pentru democraţie, educaţia pentru imagine, educaţia pentru sãnãtate, activitãţi de promovare a pluralitãţii culturale, de promovare a imaginii şi activitãţii şcolii şi a CDI, precum şi prin activitãţi care sã implice comunitatea localã în viaţa şcolii.
ART. 47
Colaborarea profesor documentarist - echipã pedagogicã vizeazã, de asemenea, exploatarea documentelor multisuport în activitãţile şcolare. În funcţie de documentele, materialele şi echipamentele de care dispune CDI, profesorul documentarist poate propune cadrelor didactice posibile exploatãri ale acestora în activitãţile desfãşurate în CDI.
ART. 48
În calitate de responsabil al CDI, profesorul documentarist asigurã, în colaborare cu echipa pedagogicã, iniţierea elevilor în domeniul cercetãrii documentare şi al utilizãrii TIC. Activitãţile organizate în acest sens vizeazã dobândirea de cãtre elevi a autonomiei în învãţare şi dezvoltarea spiritului critic, prin dezvoltarea progresivã a capacitãţii de a se orienta în CDI, de a-i cunoaşte diferitele tipuri de resurse şi documente, de a utiliza instrumentele tradiţionale şi informatizate de cãutare a informaţiei, de a selecţiona, înţelege, rezuma, organiza şi comunica, într-o formã datã, informaţiile gãsite.
ART. 49
Activitãţile de iniţiere a elevilor în domeniul cercetãrii documentare se organizeazã în cadrul unor cursuri distincte desfãşurate de cãtre profesorul documentarist (cursuri opţionale) sau în cadrul unor proiecte (inter/trans) disciplinare desfãşurate în parteneriat de cãtre profesorul documentarist şi membrii echipei pedagogice.
ART. 50
(1) În funcţie de tipul unitãţii de învãţãmânt şi de contextul particular în care funcţioneazã CDI, vor fi iniţiate şi dezvoltate de cãtre profesorul documentarist, în colaborare cu echipa pedagogicã şi cu parteneri din exteriorul unitãţii de învãţãmânt, o serie de proiecte care sã vizeze dezvoltarea gustului pentru lecturã prin crearea unor situaţii care sã îi motiveze pentru lectura de orice tip, precum şi formarea unor cititori activi, capabili de discernãmânt şi spirit analitic.
(2) În cadrul animaţiilor lecturã se recomandã a fi realizate şi activitãţi de lecturã a imaginii sau activitãţi care au ca finalitate realizarea unor documente video/audio. Acestea pot fi organizate în colaborare cu specialişti în domeniul audiovizualului, inclusiv tehnicienii audiovideo din casa corpului didactic.
ART. 51
CDI reprezintã un element important în prevenirea şi combaterea eşecului şcolar. Pentru elevii în dificultate şcolarã pot fi organizate la CDI, de cãtre cadrele didactice în colaborare cu profesorul documentarist, acţiuni destinate sprijinirii acestora pentru ameliorarea şi rezolvarea problemelor identificate de cãtre profesorul de disciplinã.
ART. 52
CDI faciliteazã accesul la informaţia privind orientarea şcolarã şi profesionalã. Profesorul documentarist iniţiazã sau participã la diverse acţiuni menite sã contribuie la dezvoltarea armonioasã a personalitãţii elevilor, sã ofere informaţii despre reţeaua şcolarã şi profesionalã, sã contribuie la o mai bunã cunoaştere a dinamicii pieţei muncii, sã formeze elevii în vederea alegerii carierei.
ART. 53
Profesorul documentarist contribuie la promovarea imaginii unitãţii şcolare pe plan local, regional, naţional, internaţional şi la întãrirea legãturii şcoalãcomunitate, alãturi de membrii echipei pedagogice şi de conducerea unitãţii de învãţãmânt.

SECŢIUNEA a 5-a
Dispoziţii finale

ART. 54
În termen de 30 de zile de la data aprobãrii prezentului regulament, unitãţile de învãţãmânt preuniversitar în care funcţioneazã CDI au obligaţia de a elabora regulamentul intern al CDI.


ANEXA 2


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

FIŞA - CADRU
a postului de profesor documentarist

Postul ................................
Poziţia (numele) ......................
Cerinţe:
Studii superioare .....................
Specifice postului cunoaşterea legislaţiei şcolare şi a celei specifice, a
documentelor care descriu şi reglementeazã activitatea
profesorului documentarist şi a centrului de documentare
şi informare (CDI)
Dificultãţile operaţiilor specifice postului:
● manipulare carte
● responsabilitate financiarã (gestiune)
● solicitare psihicã şi fizicã
Responsabilitatea implicatã de post:
● de gestiune
● moralã
● intelectualã
Sfera de relaţii (comunicare/relaţionare):
a) de subordonare: directorul unitãţii de învãţãmânt
b) funcţionale: responsabilii comisiilor metodice
c) de colaborare: cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare
● relaţii cu cititorii, utilizatorii
● relaţii intrainstituţionale
● relaţii cu editurile, firmele de presã, cu autorii
● relaţii cu profesorii documentarişti, bibliotecarii şcolari
Aptitudini:
Comunicare eficientã, lucru în echipã, evaluare/autoevaluare criticã,
capacitate de analizã şi sintezã, tact pedagogic, spirit organizatoric
Abilitãţi:
Se recomandã a avea cunoştinţe de operare PC (Windows, MS Office, internet,
poştã electronicã), de limbi strãine, de utilizare a programelor de
gestionare a resurselor CDI.
Atitudini şi comportamente: creativitate, dinamism, adaptabilitate,
echilibru, amabilitate, disponibilitate, iniţiativã, rigoare, perseverenţã,
confidenţialitate, onestitate, corectitudine, punctualitate,
interrelaţionare, loialitate

Domnul/Doamna ........................, posesor/posesoare al/a contractului
individual de muncã înregistrat în registrul de evidenţã a contractelor
individuale de muncã la nr. ......................., negociazã, în condiţiile
art. ............. din contractul colectiv de muncã, urmãtoarele atribuţii şi
sarcini, structurate pe urmãtoarele capitole:

Capitolul I - Sarcinile de serviciu obligatorii în norma de bazã, cu
salariul de bazã în conformitate cu reglementãrile în vigoare
Obiective generale
1. Educarea şi formarea copiilor şi tinerilor din învãţãmântul
preuniversitar în conformitate cu idealul educaţional
2. Facilitarea accesului elevilor, cadrelor didactice şi membrilor
comunitãţii locale la informaţie şi noi tehnologii, în contextul evoluţiei
societãţii
3. Adaptarea practicilor pedagogice la tendinţele psihopedagogice şi
metodice actuale
Obiective specifice
1. Profesorul documentarist formeazã şi dezvoltã elevilor, prin diferite
tipuri de activitãţi - pedagogice, culturale, de comunicare şi informare -,
competenţe specifice, necesare învãţãrii de-a lungul întregii vieţi.
2. Profesorul documentarist se implicã în elaborarea şi implementarea
politicii documentare la nivelul unitãţii de învãţãmânt.
3. Profesorul documentarist gestioneazã resursele CDI, în vederea
facilitãrii accesului la informaţie, asigurãrii exploatãrii şi valorificãrii
cât mai eficiente a informaţiilor şi documentelor pluridisciplinare,
multimedia şi multisuport de cãtre utilizatori, din perspectiva egalizãrii
şanselor elevilor din medii culturale şi sociale diferite.
4. Profesorul documentarist iniţiazã şi participã la activitãţi cu caracter
cultural, în vederea promovãrii culturii româneşti şi internaţionale, a
recunoaşterii valorilor europene, a identificãrii modelelor, a acceptãrii şi
valorizãrii pluralitãţii culturale.
5. Profesorul documentarist participã la demersurile de promovare a
activitãţilor CDI şi a imaginii şcolii, din perspectiva deschiderii cãtre
comunitatea educativã şi societate.
Domenii de competenţã: competenţe pedagogice, culturale, de comunicare, de
gestionare a CDI┌────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Unitãţi de │ Atribuţii │ Indicatori de performanţã │
│crt.│ competenţã │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Proiectarea │Identificã şi ierahizeazã nevoile │Consecvenţã şi ritmicitate în conceperea│
│ │activitãţilor CDI │utilizatorilor. │adaptarea, aplicarea şi analiza instru- │
│ │ │Elaboreazã strategii în domeniul │mentelor de analizã a nevoilor benefi- │
│ │ │"educaţiei pentru informaţie". │ciarilor. │
│ │ │Propune elemente de definire a poli- │Participã la elaborarea unei politici │
│ │ │ticii documentare a unitãţii de │documentare la nivelul unitãţii de │
│ │ │învãţãmânt. │învãţãmânt. │
│ │ │Defineşte prioritãţile şi obiectivele│Obiectivele sunt stabilite pe termen │
│ │ │proiectului CDI. │lung, mediu şi scurt, în funcţie de │
│ │ │Proiecteazã activitatea CDI: │planul managerial al şcolii şi de │
│ │ │pedagogicã, culturalã, de comunicare │resurse, în raport cu exigenţele la │
│ │ │şi de gestionare. │nivel naţional, cu specificul zonei │
│ │ │Proiecteazã curriculum la decizia │geografice, cu luarea în considerare │
│ │ │şcolii privind tehnici de iniţiere în│a dinamicilor de modernizare/schimbare │
│ │ │cercetarea documentarã. │la nivel instituţional şi zonal şi cu │
│ │ │Proiecteazã activitãţi pedagogice │respectarea prevederilor legislaţiei. │
│ │ │inter/transdisciplinare, împreunã cu │Activitatea CDI este proiectatã în │
│ │ │echipa pedagogicã. │conformitate cu obiectivele stabilite │
│ │ │Proiecteazã activitãţi de iniţiere şi│pe baza concluziilor diagnozei şi a │
│ │ │valorizare a dimensiunii educative a │prognozei, rãspunde funcţiilor CDI şi │
│ │ │noilor tehnologii ale informãrii şi │misiunilor profesorului documentarist şi│
│ │ │comunicãrii (TIC). │este adaptatã nevoilor utilizatorilor şi│
│ │ │ │specificului şcolii. │
│ │ │ │Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) │
│ │ │ │privind iniţierea în tehnici de cerceta-│
│ │ │ │re documentarã este elaborat în funcţie │
│ │ │ │de particularitãţile grupului instruit. │
│ │ │ │Proiectul CDI este elaborat în relaţie │
│ │ │ │cu echipa pedagogicã. │
│ │ │ │Capacitatea de relaţionare cu echipa │
│ │ │ │pedagogicã pentru elaborarea proiectului│
│ │ │ │CDI. │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Planificarea │Elaboreazã planul managerial al CDI -│În planul managerial al CDI sunt evi- │
│ │activitãţilor CDI │anual şi semestrial - al activitã- │denţiate clar obiectivele,activitãţile │
│ │ │ţilor CDI. │planificate,orizontul de timp, │
│ │ │Elaboreazã instrumente de planificare│partenerii, indicatorii de eficienţã ai │
│ │ │pe tipuri de activitãţi: pedagogice, │activitãţii, modalitãţi de corecţie/ │
│ │ │culturale, de comunicare şi de │actualizare a obiectivelor, modalitãţile│
│ │ │gestionare a CDI. │de monitorizare şi evaluare, rezultatele│
│ │ │ │aşteptate. │
│ │ │ │Planificarea şi organizarea activitã- │
│ │ │ │ţilor şcolare şi extraşcolare sunt în │
│ │ │ │concordanţã cu obiectivele educaţionale │
│ │ │ │şi gradul de interes al elevilor şi al │
│ │ │ │comunitãţii locale. │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Organizarea │Organizeazã activitãţi pedagogice, │Flexibilitate, adaptabilitate şi │
│ │activitãţilor CDI │culturale, de comunicare şi de │creativitate în conceperea activitãţilor│
│ │ │gestiune conform planului CDI. │şi a sarcinilor de lucru, astfel încât │
│ │ │Organizeazã resursele CDI în vederea │sã fie valorificate diferitele stiluri │
│ │ │punerii lor la dispoziţia utiliza- │de învãţare, sã ţinã cont de │
│ │ │torilor în cadrul activitãţilor CDI. │posibilitãţile şi ritmul de asimilare │
│ │ │Organizeazã activitãţi de încurajare │proprii grupului instruit. │
│ │ │a lecturii şi a dezvoltãrii gustului │Activitãţile organizate pun în practicã │
│ │ │pentru lecturã în parteneriat cu alte│strategiile elaborate iniţial şi sunt │
│ │ │cadre didactice, personalitãţi din │cuprinse în proiectul CDI. │
│ │ │lumea cãrţii (autori, ilustratori, │Activitãţile desfãşurate favorizeazã │
│ │ │traducãtori, editori etc.) şi cu │exploatarea resurselor CDI. │
│ │ │pãrinţii, utilizând metode şi │Varietatea resurselor utilizate în │
│ │ │mijloace moderne de incitare la │cadrul activitãţilor CDI. │
│ │ │lecturã. │Modul de organizare a cunoştinţelor de │
│ │ │Organizeazã sau participã la │transmis şi forma de transmitere │
│ │ │activitãţi audiovideo, activitãţi │faciliteazã receptarea. │
│ │ │legate de mass-media, la expoziţii, │Accesul la noile mijloace de informare │
│ │ │vizite şi întâlniri tematice, │şi comunicare este facilitat. │
│ │ │ateliere de creaţie,cercuri tematice,│Activitãţile cu caracter cultural sunt │
│ │ │elaborarea de reviste şcolare. │derulate ţinând cont de prioritãţile │
│ │ │Valorizeazã potenţialul cultural al │şcolii, politica unitãţii de învãţãmânt,│
│ │ │fondului documentar al CDI. │fiind în conformitate cu documentele │
│ │ │Asigurã primirea utilizatorilor la │Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi │
│ │ │CDI atât în cadrul activitãţilor │Tineretului. │
│ │ │programate, cât şi al celor libere. │Prin activitãţile organizate se pun în │
│ │ │Asigurã accesul la CDI şi în afara │valoare potenţialul cultural al fondului│
│ │ │programului şcolar, în vederea │documentar, producţiile culturale │
│ │ │prelungirii activitãţii elevilor în │româneşti şi europene, din perspectiva │
│ │ │şcoalã. │unei identitãţi culturale comune. │
│ │ │Colaboreazã cu profesorii de │Posibilele cãi şi modalitãţi de │
│ │ │disciplinã în vederea identificãrii │cooperare între arii curriculare şi │
│ │ │obiectivelor documentare din │discipline sunt identificate şi se │
│ │ │programele şcolare. │regãsesc în activitãţile desfãşurate în │
│ │ │Colaboreazã cu echipa pedagogicã a │colaborare. │
│ │ │planificarea şi organizarea de │Obiectivele documentare din programele │
│ │ │activitãţi cu caracter educativ │şcolare sunt identificate în colaborare │
│ │ │(educaţie pentru sãnãtate, educaţie │cu profesorii de disciplinã. │
│ │ │rutiera, educaţie ecologicã etc.). │Identificarea nevoilor temporale ale │
│ │ │Organizeazã, împreunã cu consilierul │activitãţilor din CDI (timpul petrecut │
│ │ │sau psihologul şcolii, activitãţi de │în CDI). │
│ │ │iniţiere a elevilor în planificarea │ │
│ │ │şi orientarea profesionalã/ │ │
│ │ │vocaţionalã. │ │
│ │ │Sprijinã psihologul/consilierul │ │
│ │ │şcolii şi echipa pedagogicã în orga- │ │
│ │ │nizarea şi desfãşurarea activitãţilor│ │
│ │ │de motivare spre şcoalã şi recuperare│ │
│ │ │a elevilor cu dificultãţi în învãţare│ │
│ │ │şi cu comportamente deviante. │ │
│ │ │Participã şi organizeazã în colabora-│ │
│ │ │re cu alte cadre didactice activitãţi│ │
│ │ │extraşcolare, inclusiv din sfera │ │
│ │ │activitãţilor culturale. │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Formarea elevilor │Formeazã elevii în domeniul cerce- │Modalitãţi variate în care au fost │
│ │şi dezvoltarea │tãrii documentare, prin desfãşurarea │utilizate elemente de iniţiere în │
│ │competenţelor │activitãţilor planificate în CDŞ şi │cercetarea documentarã │
│ │specifice │alte activitãţi specifice. │Situaţiile de învãţare alese stimuleazã │
│ │ │Prezintã noilor utilizatori │gândirea elevului şi capacitatea de │
│ │ │funcţiile, organizarea CDI, activitã-│argumentare, formeazã deprinderile de │
│ │ │ţile care pot fi desfãşurate în │muncã şi studiu necesare instruirii pe │
│ │ │cadrul CDI, regulamentul de ordine │durata întregii vieţi. │
│ │ │interioarã, rolul şi misiunile │Gradul de exploatare a noilor TIC în │
│ │ │profesorului documentarist. │activitãţile desfãşurate în CDI │
│ │ │Educã elevii în vederea dezvoltãrii │Formele de cercetare documentarã sunt │
│ │ │autonomiei în învãţare şi a unei │diversificate, în concordanţã cu │
│ │ │atitudini civice. │cerinţele învãţãrii interdisciplinare │
│ │ │Integreazã secvenţe de cercetare │Gradul de autonomie al elevilor în │
│ │ │documentarã în activitãţi de învãţare│utilizarea resurselor CDI │
│ │ │disciplinare şi inter/transdiscipli- │Realizarea activitãţilor desfãşurate │
│ │ │nare diverse, în parteneriat cu │implicã exploatarea resurselor │
│ │ │cadrele didactice. │multimedia, favorizeazã inovaţia │
│ │ │Propune activitãţi inovatoare care │pedagogicã şi utilizarea metodelor │
│ │ │presupun exploatarea resurselor │activ-participative. │
│ │ │multisuport. │Parteneriatele educative la nivelul │
│ │ │Desfãşoarã proiecte pedagogice inter/│unitãţii de învãţãmânt urmãresc atât │
│ │ │transdisciplinare, împreunã cu echipa│obiective disciplinare, cât şi obiective│
│ │ │pedagogicã. │documentare, de dezvoltare de aptitudini│
│ │ │Organizeazã activitãţi de iniţiere a │şi competenţe specifice. │
│ │ │elevilor în utilizarea şi valorizarea│Temele transdiciplinare rãspund nevoilor│
│ │ │dimensiunii educative a noilor TIC. │de formare a elevilor; │
│ │ │Îndrumã iniţiativele de lecturã ale │Activitãţile derulate cresc interesul │
│ │ │elevilor. │elevilor pentru studiu; │
│ │ │Educã elevii prin diferite tipuri de │Activitãţile privind animarea CDI │
│ │ │activitãţi: pedagogice, culturale şi │implicã şi participarea elevilor. │
│ │ │de comunicare, în vederea dezvoltãrii│ │
│ │ │competenţelor specifice. │ │
│ │ │Implicã elevii în animarea CDI: │ │
│ │ │mediatizarea activitãţilor CDI, │ │
│ │ │participarea la elaborarea propune- │ │
│ │ │rilor de achiziţii,ordonarea documen-│ │
│ │ │telor, organizarea activitãţilor etc.│ │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Monitorizarea şi │Elaboreazã şi aplicã instrumentele de│Metodele de monitorizare şi evaluare a │
│ │evaluarea │feedback şi evaluare a activitãţilor │activitãţilor stabilite pentru reali- │
│ │activitãţii │desfãşurate. │zarea obiectivelor sunt adaptate speci- │
│ │ │Evalueazã activitatea elevilor │ficului aspectelor vizate şi al resur- │
│ │ │desfãşuratã în cadrul CDŞ. │selor disponibile. │
│ │ │Evalueazã activitãţile desfãşurate cu│Activitãţile organizate în CDI sunt │
│ │ │elevii. │diverse şi rãspund funcţiilor CDI. │
│ │ │Valorizeazã rezultatele activitãţilor│Numãrul de participanţi la activitãţile │
│ │ │desfaşurate cu elevii. │organizate în CDI │
│ │ │Monitorizeazã proiectele şi │Numãrul de utilizatori │
│ │ │planificarea activitãţilor CDI. │Numãrul de documente consultate în │
│ │ │Evalueazã gradul de atingere a │cadrul CDI │
│ │ │obiectivelor şi a rezultatelor │Numãrul de volume împrumutate │
│ │ │activitãţilor planificate. │Diversitatea modalitãţilor de evaluare │
│ │ │Evalueazã gradul de exploatare a │şi valorizare a muncii elevilor │
│ │ │resurselor CDI. │Gradul de atingere a obiectivelor şi │
│ │ │Întocmeşte periodic rapoarte de │de realizare a activitãţilor planificate│
│ │ │monitorizare a activitãţii şi │Gradul de corectare/actualizare a │
│ │ │statistici privind activitatea CDI. │obiectivelor activitãţilor planificate, │
│ │ │ │atunci când este necesar. │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Dezvoltarea de │Se implicã în realizarea de parte- │Numãrul proiectelor desfãşurate în │
│ │parteneriate │neriate educative naţionale şi inter-│colaborare │
│ │ │naţionale. │Varietatea activitãţilor desfãşurate în │
│ │ │Colaboreazã cu echipa pedagogicã în │colaborare │
│ │ │vederea derulãrii unor activitãţi │Numãrul partenerilor implicaţi în │
│ │ │pedagogice, culturale, şcolare sau │desfãşurarea activitãţilor propuse │
│ │ │extraşcolare. │Relevanţa parteneriatelor în calitatea │
│ │ │Colaboreazã cu instituţii de culturã │desfãşurãrii şi conţinutului │
│ │ │şi educaţie în realizarea unor │activitãţilor. │
│ │ │proiecte cu caracter cultural şi │ │
│ │ │educativ. │ │
│ │ │Colaboreazã la organizarea şi desfã- │ │
│ │ │şurarea de întâlniri cu specialişti │ │
│ │ │din diferite domenii. │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Comunicare │Prezintã elevilor, comunitãţii │Sursele de informare din exteriorul şi │
│ │ │educative şi membrilor comunitãţii │interiorul unitãţii de învãţãmânt sunt │
│ │ │locale oferta de activitate a CDI. │identificate şi utilizate. │
│ │ │Participã la facilitarea circulaţiei │Informaţia de interes pentru beneficiari│
│ │ │informaţiei în instituţia de │este actualizatã periodic. │
│ │ │învãţãmânt. │Mediatizarea rezultatelor obţinute şi │
│ │ │Dezvoltã şi exploateazã serviciile de│multiplicarea experienţelor obţinute la │
│ │ │comunicare (e-mail, forumuri, │nivelul întregii unitãţi de învãţãmânt │
│ │ │videoconferinţe). │Activitãţile de promovare a imaginii şi │
│ │ │Colecteazã informaţiile de la │activitãţii CDI sunt realizate periodic.│
│ │ │organizaţiile de profil (centre │Capacitatea de a se implica în activi- │
│ │ │culturale, muzee, teatre, unitãţi de │tãţi organizate şi desfãşurate în │
│ │ │învãţãmânt, biblioteci etc.). │parteneriat. │
│ │ │Realizeazã puncte de afişaj în │ │
│ │ │spaţiul CDI şi în afara acestuia. │ │
│ │ │Participã la promovarea activitãţii │ │
│ │ │CDI şi a imaginii şcolii în comuni- │ │
│ │ │tatea educaţionalã şi cea localã. │ │
│ │ │Promoveazã valorile culturale │ │
│ │ │româneşti şi europene din perspectiva│ │
│ │ │unei identitãţi culturale comune. │ │
│ │ │Comunicã cu utilizatorii şi │ │
│ │ │partenerii. │ │
│ │ │Promoveazã fondul documentar şi │ │
│ │ │activitãţile desfãşurate în CDI în │ │
│ │ │rândul elevilor, comunitãţii educa- │ │
│ │ │tive şi al comunitãţii locale. │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Gestionarea CDI │Utilizeazã spaţiul CDI în conformi- │Organizarea spaţiului CDI respectã │
│ │ │tate cu criteriile de amenajare în │standardele de amenajare ale unui CDI. │
│ │ │vederea organizãrii optime a activi- │În organizarea spaţiului CDI sunt │
│ │ │tãţii în CDI. │respectate criteriile de amenajare. │
│ │ │Gestioneazã resursele (mobilierul, │Gradul de funcţionalitate şi respectarea│
│ │ │materialele şi echipamentele) CDI │parametrilor tehnici ai echipamentelor │
│ │ │respectând normele în vigoare. │Prin organizarea CDI şi prin activitã- │
│ │ │Organizeazã resursele CDI în │ţile propuse accesul liber la informaţie│
│ │ │conformitate cu standardele de │este facilitat şi asigurat. │
│ │ │funcţionare. │Gradul de autonomie a utilizatorilor în │
│ │ │Gestioneazã fondul documentar │reperarea resurselor pluridisciplinare │
│ │ │pluridisciplinar multisuport în │şi multisuport. │
│ │ │conformitate cu regulile bibliote- │Practicarea unei politici documentare │
│ │ │conomice în vigoare şi reglementãrile│prospective │
│ │ │specifice, în vederea facilitãrii │Realizarea operaţiilor biblioteconomice │
│ │ │accesului liber la infomaţie şi │conform normelor în vigoare │
│ │ │organizãrii optime a CDI. │Gradul de respectare a sistemului de │
│ │ │Coreleazã nevoile utilizatorilor cu │clasificare a documentelor │
│ │ │un fond documentar pluridisciplinar │Gradul de respectare a criteriilor de │
│ │ │şi multisuport adecvat vârstei │selecţie a fondului documentar │
│ │ │elevilor şi profilului unitãţii │Capacitatea de aplicare a normelor de │
│ │ │şcolare. │achiziţii documentare │
│ │ │Aplicã dispoziţiile şi procedurile │Corelarea necesarului de fond documentar│
│ │ │privind informaţia prevãzute în │cu natura activitãţii în CDI şi cu │
│ │ │reglementãrile şi convenţiile legate │nevoile utilizatorilor │
│ │ │de activitatea în domeniul informãrii│Stadiul informatizãrii CDI şi de │
│ │ │şi documentãrii,în special în materie│realizare a bazelor de date │
│ │ │de proprietate intelectualã. │Asigurarea unui program flexibil care sã│
│ │ │Elaboreazã, afişeazã şi prezintã │permitã accesul utilizatorilor în CDI │
│ │ │utilizatorilor Regulamentul intern al│atât în cadrul cursurilor, cât şi în │
│ │ │CDI. │afara lor │
│ │ │Asigurã primirea utilizatorilor la │Adaptarea orarului CDI, a planului │
│ │ │CDI, atât la activitãţi programate, │managerial al CDI la realitatea unitãţii│
│ │ │cât şi la cele libere. │şcolare │
│ │ │Asigurã deschiderea CDI şi în afara │Regulamentul intern al CDI este propus │
│ │ │programului şcolar, în vederea │ca parte integrantã a Regulamentului │
│ │ │prelungirii activitãţii elevului în │intern al unitãţii şcolare. │
│ │ │şcoalã. │Utilizatorii şi activitãţile derulate în│
│ │ │Întocmeşte documentaţia aferentã │CDI sunt înregistrate ritmic pentru │
│ │ │derulãrii proiectelor, valorificând │evidenţierea şi valorizarea lor şi │
│ │ │creativ produsele proiectelor la │pentru remedierea disfuncţionalitãţilor.│
│ │ │nivelul organizaţiei, în vederea │Necesarul de achiziţii a fost propus. │
│ │ │dezvoltãrii acesteia. │ │
│ │ │Identificã nevoile financiare ale CDI│ │
│ │ │pe baza indicatorilor cantitativi şi │ │
│ │ │calitativi specifici şcolii. │ │
│ │ │Elaboreazã proiectul de buget pentru │ │
│ │ │dotarea şi funcţionarea CDI. │ │
│ │ │Identificã surse suplimentare de │ │
│ │ │finanţare a activitãţii CDI. │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Dezvoltare │Identificã nevoile proprii de │Obiectivitate în autoevaluare şi │
│ │profesionalã │dezvoltare. │identificarea propriilor nevoi de │
│ │ │Participã la stagii de pregãtire în │formare, în funcţie de dinamica │
│ │ │vederea satisfacerii nevoilor │informaţiei în domeniu │
│ │ │personale şi ale organizaţiei prin │Numãrul stagiilor de formare şi al │
│ │ │raportare la standardele de calitate.│schimburilor de experienţã la care a │
│ │ │Manifestã interes pentru nou şi │participat în vederea satisfacerii │
│ │ │consecvenţã în procesul de instruire/│nevoilor personale privind perfecţiona- │
│ │ │autoinstruire,aplicând în activitatea│rea şi ale organizaţiei, prin raportare │
│ │ │didacticã elementele de noutate │la standardele de calitate │
│ │ │dobândite în cadrul programelor de │Gradul de aplicare a cunoştinţelor şi de│
│ │ │formare parcurse sau prin studiu │utilizare a noilor competenţe dezvoltate│
│ │ │individual. │în cadrul formãrilor în activitãţile CDI│
│ │ │Participã la întrunirile echipei │Articole, publicaţii, participarea la │
│ │ │pedagogice: cercuri metodice sau │schimburi de bune practici │
│ │ │şedinţe de catedrã. │Participarea la stagii de formare şi │
│ │ │Manifestã preocupare pentru │schimburi de experienţã. │
│ │ │activitãţi de formare complementare │ │
│ │ │celor didactice, prin obţinerea de │ │
│ │ │competenţe în domeniul social, TIC, │ │
│ │ │comunicare în limbã strãinã de │ │
│ │ │circulaţie internaţionalã şi │ │
│ │ │implementarea în activitatea │ │
│ │ │didacticã a competenţelor dobândite. │ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

Director, Salariat,

Capitolul II - Obligaţii/atribuţii profesionale suplimentare,
reprezentând ............................. norma de bazã (ore suplimentare),
corespunzãtoare unui spor de ...................... din salariul de bazã,
conform reglementãrilor în vigoare, stabilite la început de an şcolar/
universitar ................................

Director, Salariat,

Capitolul III - Activitãţi suplimentare neprevãzute în încadrarea pe post,
efectuate prin ordin de serviciu etc. şi care se vor plãti prin ore
suplimentare, premii lunare, zile libere etc.

┌────┬────────────────┬──────────┬──────────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │ Activitatea │ Data │Recompensa prin │ Director │Observaţii │
│crt.│ │ │......... │ │ │
├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴──────────┴──────────────────┴────────────┴───────────┘

Director,

Capitolul IV - Sancţiuni primite de angajat
┌────┬────────────────┬──────────┬──────────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │ Motivul │ Data │Sancţiunea primitã│ Rector/ │Observaţii │
│crt.│ sancţiunii │ │ │ Director │ │
├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴──────────┴──────────────────┴────────────┴───────────┘

Director,

Capitolele III şi IV au fost discutate în consiliul profesoral/consiliul de
administraţie, la care sunt invitaţi şi cei în cauzã.

Director,

Lider de sindicat,
Am luat cunoştinţã,

Semnãtura Data

NOTĂ: De exactitatea datelor trecute în fişa postului rãspund directorul
instituţiei/unitãţii de învãţãmânt şi salariatul.
ANEXA 3
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
......................

FIŞA - CADRU
de evaluare a profesorului documentarist

NUMĂRUL FIŞEI POSTULUI ................................
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC .................
PERIOADA EVALUATĂ .....................................
REZULTATUL EVALUĂRII ..................................

┌────┬───────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐
│Nr. │ Unitãţi de │ Atribuţii │ Indicatori de │Punctaj│ Punctaj acordat │
│crt.│ competenţã │ │ performanţã │ maxim ├────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ auto- │evaluare│
│ │ │ │ │ │evaluare│ │
├────┼───────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 1. │Proiectarea │Identificã şi ierarhizeazã│Consecvenţã şi ritmicitate │ 10 │ │ │
│ │activitãţilor │nevoile utilizatorilor. │în conceperea, adaptarea, │ │ │ │
│ │Centrului de │Elaboreazã strategii în │aplicarea şi analiza instru-│ │ │ │
│ │Documentare şi │domeniul "educaţiei pentru│mentelor de analizã a nevo- │ │ │ │
│ │Informare (CDI)│informaţie". │ilor beneficiarilor. │ │ │ │
│ │ │Propune elemente de defi- │Participã la elaborarea unei│ │ │ │
│ │ │nire a politicii documen- │politici documentare la ni- │ │ │ │
│ │ │tare a unitãţii de │velul unitãţii de învãţã- │ │ │ │
│ │ │învãţãmânt. │mânt. │ │ │ │
│ │ │Defineşte prioritãţile şi │Obiectivele sunt stabilite │ │ │ │
│ │ │obiectivele proiectului │pe termen lung, mediu şi │ │ │ │
│ │ │CDI. │scurt, în funcţie de planul │ │ │ │
│ │ │Proiecteazã activitatea │managerial al şcolii şi de │ │ │ │
│ │ │CDI: pedagogicã,culturalã,│resurse, în raport cu exi- │ │ │ │
│ │ │de comunicare şi de │genţele la nivel naţional,cu│ │ │ │
│ │ │gestionare. │specificul zonei geografice,│ │ │ │
│ │ │Proiecteazã curriculum la │cu luarea în considerare a │ │ │ │
│ │ │decizia şcolii privind │dinamicilor de modernizare/ │ │ │ │
│ │ │tehnici de iniţiere în │schimbare la nivel institu- │ │ │ │
│ │ │cercetare documentarã. │ţional şi zonal şi cu res- │ │ │ │
│ │ │Proiecteazã activitãţi │pectarea prevederilor legis-│ │ │ │
│ │ │pedagogice inter/transdis-│laţiei. │ │ │ │
│ │ │ciplinare, împreunã cu │Activitatea CDI este proiec-│ │ │ │
│ │ │echipa pedagogicã. │tatã în conformitate cu │ │ │ │
│ │ │Proiecteazã activitãţi de │obiectivele stabilite pe │ │ │ │
│ │ │iniţiere şi valorizare a │baza concluziilor diagnozei │ │ │ │
│ │ │dimensiunii educative a │şi a prognozei, rãspunde │ │ │ │
│ │ │noilor tehnologii ale │funcţiilor CDI şi misiunilor│ │ │ │
│ │ │informãrii şi comunicãrii │profesorului documentarist │ │ │ │
│ │ │(TIC). │şi este adaptatã nevoilor │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor şi specifi- │ │ │ │
│ │ │ │cului şcolii. │ │ │ │
│ │ │ │Curriculum la decizia şcolii│ │ │ │
│ │ │ │(CDŞ) privind iniţierea în │ │ │ │
│ │ │ │tehnici de cercetare docu- │ │ │ │
│ │ │ │mentarã, propuse în cadrul │ │ │ │
│ │ │ │curriculumului la decizia │ │ │ │
│ │ │ │şcolii, sunt elaborate în │ │ │ │
│ │ │ │funcţie de particularitãţile│ │ │ │
│ │ │ │grupului instruit. │ │ │ │
│ │ │ │Proiectul CDI este elaborat │ │ │ │
│ │ │ │în relaţie cu echipa │ │ │ │
│ │ │ │pedagogicã. │ │ │ │
│ │ │ │Capacitatea de relaţionare │ │ │ │
│ │ │ │cu echipa pedagogicã pentru │ │ │ │
│ │ │ │elaborarea proiectului CDI │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 2. │Planificarea │Elaboreazã planul manage- │În planul managerial al CDI │ 5 │ │ │
│ │activitãţilor │rial al CDI - anual şi │sunt evidenţiate clar │ │ │ │
│ │CDI │semestrial al activitã- │obiectivele, activitãţile │ │ │ │
│ │ │ţilor CDI. │planificate, orizontul de │ │ │ │
│ │ │Elaboreazã instrumente de │timp, partenerii, indicato- │ │ │ │
│ │ │planificare pe tipuri de │rii de eficienţã ai activi- │ │ │ │
│ │ │activitãţi: pedagogice, │tãţii, modalitãţile de │ │ │ │
│ │ │culturale,de comunicare şi│corecţie/actualizare a │ │ │ │
│ │ │de gestionare a CDI. │obiectivelor, modalitãţile │ │ │ │
│ │ │ │de monitorizare şi evaluare,│ │ │ │
│ │ │ │rezultatele aşteptate. │ │ │ │
│ │ │ │Planificarea şi organizarea │ │ │ │
│ │ │ │activitãţilor şcolare şi │ │ │ │
│ │ │ │extraşcolare sunt în concor-│ │ │ │
│ │ │ │danţã cu obiectivele educa- │ │ │ │
│ │ │ │ţionale şi cu gradul de in- │ │ │ │
│ │ │ │teres al elevilor şi al co- │ │ │ │
│ │ │ │munitãţii locale. │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 3. │Organizarea │Organizeazã activitãţi │Flexibilitate, adaptabili- │ 15 │ │ │
│ │activitãţilor │pedagogice, culturale, de │tate şi creativitate în con-│ │ │ │
│ │CDI │comunicare şi de gestiune │ceperea activitãţilor şi a │ │ │ │
│ │ │conform planului CDI. │sarcinilor de lucru, astfel │ │ │ │
│ │ │Organizeazã resursele CDI │încât sã fie valorificate │ │ │ │
│ │ │în vederea punerii lor la │diferitele stiluri de învã- │ │ │ │
│ │ │dispoziţia utizatorilor în│ţare, sã ţinã cont de posi- │ │ │ │
│ │ │cadrul activitãţilor CDI. │bilitãţile şi ritmul de │ │ │ │
│ │ │Organizeazã activitãţi de │asimilare proprii grupului │ │ │ │
│ │ │încurajare a lecturii şi │instruit. │ │ │ │
│ │ │dezvoltarea gustului │Activitãţile organizate pun │ │ │ │
│ │ │pentru lecturã în partene-│în practicã strategiile │ │ │ │
│ │ │riat cu alte cadre didac- │iniţial elaborate şi sunt │ │ │ │
│ │ │tice, personalitãţi din │cuprinse în proiectul CDI. │ │ │ │
│ │ │lumea cãrţii (autori, │Activitãţile desfãşurate │ │ │ │
│ │ │ilustratori, traducãtori, │favorizeazã exploatarea │ │ │ │
│ │ │editori etc.) şi cu pãrin-│resurselor CDI. │ │ │ │
│ │ │ţii, utilizând metode şi │Varietatea resurselor utili-│ │ │ │
│ │ │mijloace moderne de inci- │zate în cadrul activitãţilor│ │ │ │
│ │ │tare la lecturã. │CDI. │ │ │ │
│ │ │Organizeazã sau participã │Modul de organizare a cunoş-│ │ │ │
│ │ │la activitãţi audiovideo, │tinţelor de transmis şi │ │ │ │
│ │ │activitãţi legate de │forma de transmitere facili-│ │ │ │
│ │ │mass-media, la expoziţii, │teazã receptarea. │ │ │ │
│ │ │vizite şi întâlniri tema- │Accesul la noile mijloace de│ │ │ │
│ │ │tice, ateliere de creaţie,│informare şi comunicare este│ │ │ │
│ │ │cercuri tematice, elabora-│facilitat. │ │ │ │
│ │ │rea de reviste şcolare. │Activitãţile cu caracter │ │ │ │
│ │ │Valorizeazã potenţialul │cultural sunt derulate │ │ │ │
│ │ │cultural al fondului │ţinându-se cont de priori- │ │ │ │
│ │ │documentar al CDI. │tãţile şcolii, de politica │ │ │ │
│ │ │Asigurã primirea utiliza- │unitãţii de învãţãmânt,fiind│ │ │ │
│ │ │torilor la CDI atât în │în conformitate cu documen- │ │ │ │
│ │ │cadrul activitãţilor pro- │tele Ministerului Educaţiei,│ │ │ │
│ │ │gramate, cât şi al celor │Cercetãrii şi Tineretului. │ │ │ │
│ │ │libere. │Prin activitãţile organizate│ │ │ │
│ │ │Asigurã accesul la CDI şi │se pun în valoare potenţi- │ │ │ │
│ │ │în afara programului │alul cultural al fondului │ │ │ │
│ │ │şcolar, în vederea pre- │documentar, producţiile │ │ │ │
│ │ │lungirii activitãţii ele- │culturale româneşti şi euro-│ │ │ │
│ │ │vilor în şcoalã. │pene, din perspectiva unei │ │ │ │
│ │ │Colaboreazã cu profesorii │identitãţi culturale comune.│ │ │ │
│ │ │de disciplinã în vederea │Posibilele cãi şi modalitãţi│ │ │ │
│ │ │identificãrii obiectivelor│de cooperare între arii │ │ │ │
│ │ │documentare din programele│curriculare şi discipline │ │ │ │
│ │ │şcolare. │sunt identificate şi se │ │ │ │
│ │ │Colaboreazã cu echipa │regãsesc în activitãţile │ │ │ │
│ │ │pedagogicã a unitãţii de │desfãşurate în colaborare. │ │ │ │
│ │ │învãţãmânt în planificarea│Obiectivele documentare din │ │ │ │
│ │ │şi organizarea de activi- │programele şcolare sunt │ │ │ │
│ │ │tãţi cu caracter educativ │identificate în colaborare │ │ │ │
│ │ │(educaţie pentru sãnãtate,│cu profesorii de disciplinã.│ │ │ │
│ │ │educaţie rutiera, educaţie│Identificarea nevoilor │ │ │ │
│ │ │ecologicã etc.). │temporale ale activitãţilor │ │ │ │
│ │ │Organizeazã, împreunã cu │din CDI (timpul petrecut în │ │ │ │
│ │ │consilierul sau psihologul│CDI) │ │ │ │
│ │ │şcolii, activitãţi de ini-│ │ │ │ │
│ │ │ţiere a elevilor în pla- │ │ │ │ │
│ │ │nificarea şi orientarea │ │ │ │ │
│ │ │profesionalã/vocaţionalã. │ │ │ │ │
│ │ │Sprijinã psihologul/ │ │ │ │ │
│ │ │consilierul şcolii şi │ │ │ │ │
│ │ │echipa pedagogicã în orga-│ │ │ │ │
│ │ │nizarea şi desfãşurarea │ │ │ │ │
│ │ │activitãţilor de motivare │ │ │ │ │
│ │ │spre şcoalã şi recuperare │ │ │ │ │
│ │ │a elevilor cu dificultãţi │ │ │ │ │
│ │ │în învãţare şi cu compor- │ │ │ │ │
│ │ │tamente deviante. │ │ │ │ │
│ │ │Participã şi organizeazã │ │ │ │ │
│ │ │în colaborare cu alte │ │ │ │ │
│ │ │cadre didactice activitãţi│ │ │ │ │
│ │ │extraşcolare, inclusiv din│ │ │ │ │
│ │ │sfera activitãţilor │ │ │ │ │
│ │ │culturale. │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 4. │Formarea │Formeazã elevii în dome- │Modalitãţi variate în care │ 20 │ │ │
│ │elevilor şi │niul cercetãrii documenta-│au fost utilizate elemente │ │ │ │
│ │dezvoltarea │re prin desfãşurarea acti-│de iniţiere în cercetarea │ │ │ │
│ │competenţelor │vitãţilor planificate în │documentarã. │ │ │ │
│ │specifice │cadrul curriculumului la │Situaţiile de învãţare alese│ │ │ │
│ │ │decizia şcolii şi alte │stimuleazã gândirea elevului│ │ │ │
│ │ │activitãţi specifice. │şi capacitatea de argumenta-│ │ │ │
│ │ │Prezintã noilor utiliza- │re, formeazã deprinderile de│ │ │ │
│ │ │tori funcţiile,organizarea│muncã şi studiu necesare │ │ │ │
│ │ │CDI, activitaţile care pot│instruirii pe durata între- │ │ │ │
│ │ │fi desfaşurate în cadrul │gii vieţi. │ │ │ │
│ │ │CDI,regulamentul de ordine│Gradul de exploatare a │ │ │ │
│ │ │interioara, rolul şi │noilor TIC în activitãţile │ │ │ │
│ │ │misiunile profesorului │desfãşurate în CDI. │ │ │ │
│ │ │documentarist. │Formele de cercetare docu- │ │ │ │
│ │ │Educã elevii în vederea │mentarã sunt diversificate, │ │ │ │
│ │ │dezvoltãrii autonomiei în │în concordanţa cu cerinţele │ │ │ │
│ │ │învãţare şi a unei │învãţãrii interdisciplinare.│ │ │ │
│ │ │atitudini civice. │Gradul de autonomie al ele- │ │ │ │
│ │ │Integreazã secvenţe de │vilor în utilizarea resur- │ │ │ │
│ │ │cercetare documentarã în │selor CDI. │ │ │ │
│ │ │activitãţi de învãţare │Realizarea activitãţilor │ │ │ │
│ │ │disciplinare şi inter/ │defãşurate implicã exploa- │ │ │ │
│ │ │transdisciplinare diverse,│tarea resurselor multimedia,│ │ │ │
│ │ │în parteneriat cu cadrele │favorizeazã inovaţia pedago-│ │ │ │
│ │ │didactice. │gicã şi utilizarea metodelor│ │ │ │
│ │ │Propune activitãţi inova- │activ-partcipative. │ │ │ │
│ │ │toare care presupun │Parteneriatele educative la │ │ │ │
│ │ │exploatarea resurselor │nivelul unitãţii de învãţã- │ │ │ │
│ │ │multisuport. │mânt urmãresc atât obiective│ │ │ │
│ │ │Desfãşoarã proiecte peda- │disciplinare, cât şi obiec- │ │ │ │
│ │ │gogice inter/transdisci- │tive documentare, de dezvol-│ │ │ │
│ │ │plinare,împreunã cu echipa│tare de aptitudini şi com- │ │ │ │
│ │ │pedagogicã. │petenţe specifice. │ │ │ │
│ │ │Organizeazã activitãţi de │Temele transdiciplinare │ │ │ │
│ │ │iniţiere a elevilor în │rãspund nevoilor de formare │ │ │ │
│ │ │utilizarea şi valorizarea │a elevilor. │ │ │ │
│ │ │dimensiunii educative a │Activitãţile derulate cresc │ │ │ │
│ │ │noilor TIC. │interesul elevilor pentru │ │ │ │
│ │ │Îndrumã iniţiativele de │studiu. │ │ │ │
│ │ │lecturã ale elevilor. │Activitãţile privind ani- │ │ │ │
│ │ │Educã elevii prin diferite│marea CDI implicã şi parti- │ │ │ │
│ │ │tipuri de activitãţi: │ciparea elevilor. │ │ │ │
│ │ │pedagogice, culturale şi │ │ │ │ │
│ │ │de comunicare, în vederea │ │ │ │ │
│ │ │dezvoltãrii competenţelor │ │ │ │ │
│ │ │specifice. │ │ │ │ │
│ │ │Implicã elevii în animarea│ │ │ │ │
│ │ │CDI: mediatizarea activi- │ │ │ │ │
│ │ │tãţilor CDI, participarea │ │ │ │ │
│ │ │la elaborarea propunerilor│ │ │ │ │
│ │ │de achiziţii, ordonarea │ │ │ │ │
│ │ │documentelor, organizarea │ │ │ │ │
│ │ │activitãţilor etc. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 5. │Monitorizarea │Elaboreazã şi aplicã │Metodele de monitorizare şi │ 10 │ │ │
│ │şi evaluarea │instrumentele de feedback │evaluare a activitãţilor │ │ │ │
│ │activitãţii │şi evaluare a activitã- │stabilite pentru realizarea │ │ │ │
│ │ │ţilor desfãşurate. │obiectivelor sunt adaptate │ │ │ │
│ │ │Evalueazã activitatea │specificului aspectelor │ │ │ │
│ │ │elevilor desfãşuratã în │vizate şi al resurselor │ │ │ │
│ │ │cadrul CDŞ; │disponibile. │ │ │ │
│ │ │Evalueazã activitãţile │Activitãţile organizate în │ │ │ │
│ │ │desfãşurate cu elevii. │CDI sunt diverse şi rãspund │ │ │ │
│ │ │Valorizeazã rezultatele │funcţiilor CDI. │ │ │ │
│ │ │activitãţilor desfãşurate │Numãrul de participanţi la │ │ │ │
│ │ │cu elevii. │activitãţile organizate în │ │ │ │
│ │ │Monitorizeazã proiectele │CDI │ │ │ │
│ │ │şi planificarea │Numãrul de utilizatori │ │ │ │
│ │ │activitãţilor CDI. │Numãrul de documente │ │ │ │
│ │ │Evalueazã gradul de atin- │consultate în cadrul CDI │ │ │ │
│ │ │gere a obiectivelor şi a │Numãrul de volume │ │ │ │
│ │ │rezultatelor activitãţilor│împrumutate │ │ │ │
│ │ │planificate. │Diversitatea modalitãţilor │ │ │ │
│ │ │Evalueazã gradul de │de evaluare şi valorizare a │ │ │ │
│ │ │exploatare a resurselor │muncii elevilor │ │ │ │
│ │ │CDI. │Gradul de atingere a │ │ │ │
│ │ │Întocmeşte periodic │obiectivelor şi de reali- │ │ │ │
│ │ │rapoarte de monitorizare a│zare a activitãţilor plani- │ │ │ │
│ │ │activitãţii şi statistici │ficate │ │ │ │
│ │ │privind activitatea CDI. │Gradul de corectare/actuali-│ │ │ │
│ │ │ │zare a obiectivelor activi- │ │ │ │
│ │ │ │tãţilor planificate, atunci │ │ │ │
│ │ │ │când este necesar │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 6. │Dezvoltarea de │Se implicã în realizarea │Numãrul proiectelor │ 10 │ │ │
│ │parteneriate │de parteneriate educative │desfãşurate în colaborare │ │ │ │
│ │ │naţionale şi internaţio- │Varietatea activitãţilor │ │ │ │
│ │ │nale. │desfãşurate în colaborare │ │ │ │
│ │ │Colaboreazã cu echipa │Numãrul partenerilor impli- │ │ │ │
│ │ │pedagogicã în vederea │caţi în desfãşurarea activi-│ │ │ │
│ │ │derulãrii unor activitãţi │tãţilor propuse │ │ │ │
│ │ │pedagogice, culturale, │Relevanţa parteneriatelor în│ │ │ │
│ │ │şcolare sau extraşcolare. │calitatea desfãşurãrii şi │ │ │ │
│ │ │Colaboreazã cu instituţii │conţinutului activitãţilor │ │ │ │
│ │ │de culturã şi educaţie în │ │ │ │ │
│ │ │realizarea unor proiecte │ │ │ │ │
│ │ │cu caracter cultural şi │ │ │ │ │
│ │ │educativ. │ │ │ │ │
│ │ │Colaboreazã la organizarea│ │ │ │ │
│ │ │şi desfãşurarea de │ │ │ │ │
│ │ │întâlniri cu specialişti │ │ │ │ │
│ │ │din diferite domenii. │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 7. │Comunicarea │Prezintã elevilor, comuni-│Sursele de informare din │ 5 │ │ │
│ │ │tãţii educative şi membri-│exteriorul şi interiorul │ │ │ │
│ │ │lor comunitãţii locale │unitãţii de învãţãmânt sunt │ │ │ │
│ │ │oferta de activitate a CDI│identificate şi utilizate. │ │ │ │
│ │ │Participã la facilitarea │Informaţia de interes pentru│ │ │ │
│ │ │circulaţiei informaţiei în│beneficiari este actualizatã│ │ │ │
│ │ │instituţia de învãţãmânt. │periodic. │ │ │ │
│ │ │Dezvoltã şi exploateazã │Mediatizarea rezultatelor │ │ │ │
│ │ │serviciile de comunicare │obţinute şi multiplicarea │ │ │ │
│ │ │(e-mail, forumuri, video- │experienţelor obţinute la │ │ │ │
│ │ │conferinţe). │nivelul întregii unitãţi de │ │ │ │
│ │ │Colecteazã informaţiile de│învãţãmânt │ │ │ │
│ │ │la organizaţiile de profil│Activitãţile de promovare a │ │ │ │
│ │ │(centre culturale, muzee, │imaginii şi activitãţii CDI │ │ │ │
│ │ │teatre, unitãţi de învã- │sunt realizate periodic. │ │ │ │
│ │ │ţãmânt, biblioteci etc.). │Capacitatea de a se implica │ │ │ │
│ │ │Realizeazã puncte de │în activitãţi organizate şi │ │ │ │
│ │ │afişaj în spaţiul CDI şi │desfãşurate în parteneriat │ │ │ │
│ │ │în afara acestuia. │ │ │ │ │
│ │ │Participã la promovarea │ │ │ │ │
│ │ │activitãţii CDI şi a │ │ │ │ │
│ │ │imaginii şcolii în comuni-│ │ │ │ │
│ │ │tatea educaţionalã şi cea │ │ │ │ │
│ │ │localã. │ │ │ │ │
│ │ │Promoveazã valorile cultu-│ │ │ │ │
│ │ │rale româneşti şi europene│ │ │ │ │
│ │ │din perspectiva unei │ │ │ │ │
│ │ │identitãţi culturale │ │ │ │ │
│ │ │comune. │ │ │ │ │
│ │ │Comunicã cu utilizatorii │ │ │ │ │
│ │ │şi partenerii. │ │ │ │ │
│ │ │Promoveazã fondul docu- │ │ │ │ │
│ │ │mentar şi activitãţile │ │ │ │ │
│ │ │desfãşurate în CDI în │ │ │ │ │
│ │ │rândul elevilor, comuni- │ │ │ │ │
│ │ │tãţii educative şi în │ │ │ │ │
│ │ │comunitãţii locale. │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 8. │Gestionarea CDI│Utilizeazã spaţiul CDI în │Organizarea spaţiului CDI │ 20 │ │ │
│ │ │conformitate cu criteriile│respectã standardele de │ │ │ │
│ │ │de amenajare în vederea │amenajare ale unui CDI. │ │ │ │
│ │ │organizãrii optime a acti-│În organizarea spaţiului CDI│ │ │ │
│ │ │vitãţii în CDI. │sunt respectate criteriile │ │ │ │
│ │ │Gestioneazã resursele │de amenajare. │ │ │ │
│ │ │(mobilierul, materialele │Gradul de funcţionalitate şi│ │ │ │
│ │ │şi echipamentele) CDI │respectarea parametrilor │ │ │ │
│ │ │respectând normele în │tehnici ai echipamentelor │ │ │ │
│ │ │vigoare. │Prin organizarea CDI şi prin│ │ │ │
│ │ │Organizeazã resursele CDI │activitãţile propuse accesul│ │ │ │
│ │ │în conformitate cu stan- │liber la informaţie este │ │ │ │
│ │ │dardele de funcţionare. │facilitat şi asigurat. │ │ │ │
│ │ │Gestioneazã fondul │Gradul de autonomie al │ │ │ │
│ │ │documentar pluridiscipli- │utilizatorilor în reperarea │ │ │ │
│ │ │nar multisuport în confor-│resurselor pluridisciplinare│ │ │ │
│ │ │mitate cu regulile biblio-│şi multisuport │ │ │ │
│ │ │teconomice în vigoare şi │Practicarea unei politici │ │ │ │
│ │ │cu reglementãrile speci- │documentare prospective │ │ │ │
│ │ │fice, în vederea facili- │Realizarea operaţiilor │ │ │ │
│ │ │tãrii accesului liber la │biblioteconomice conform │ │ │ │
│ │ │informaţie şi organizãrii │normelor în vigoare │ │ │ │
│ │ │optime a CDI. │Gradul de respectare a │ │ │ │
│ │ │Coreleazã nevoile utiliza-│sistemului de clasificare a │ │ │ │
│ │ │torilor cu un fond docu- │documentelor │ │ │ │
│ │ │mentar pluridisciplinar şi│Gradul de respectare a │ │ │ │
│ │ │multisuport adecvat │criteriilor de selecţie a │ │ │ │
│ │ │vârstei elevilor şi pro- │fondului documentar │ │ │ │
│ │ │filului unitãţii şcolare. │Capacitatea de aplicare a │ │ │ │
│ │ │Aplicã dispoziţiile şi │normelor de achiziţii │ │ │ │
│ │ │procedurile privind infor-│documentare │ │ │ │
│ │ │maţia prevãzute în regle- │Corelarea necesarului de │ │ │ │
│ │ │mentãrile şi convenţiile │fond documentar cu natura │ │ │ │
│ │ │legate de activitatea în │activitãţii în CDI şi cu │ │ │ │
│ │ │domeniul informãrii şi │nevoile utilizatorilor │ │ │ │
│ │ │documentãrii în special în│Stadiul informatizãrii CDI │ │ │ │
│ │ │materie de proprietate │şi de realizare a bazelor de│ │ │ │
│ │ │intelectualã. │date │ │ │ │
│ │ │Elaboreazã, afişeazã şi │Asigurarea unui program │ │ │ │
│ │ │prezintã utilizatorilor │flexibil care sã permitã │ │ │ │
│ │ │Regulamentul intern al CDI│accesul utilizatorilor în │ │ │ │
│ │ │Asigurã primirea utiliza- │CDI atât în cadrul cur- │ │ │ │
│ │ │torilor la CDI atât la │surilor, cât şi în afara lor│ │ │ │
│ │ │activitãţi programate, cât│Adaptarea orarului CDI, a │ │ │ │
│ │ │şi la cele libere; │planului managerial al CDI │ │ │ │
│ │ │Asigurã deschiderea CDI şi│la realitatea unitãţii │ │ │ │
│ │ │în afara programului │şcolare │ │ │ │
│ │ │şcolar, în vederea prelun-│Regulamentul intern al CDI │ │ │ │
│ │ │girii activitãţii elevului│este propus ca parte inte- │ │ │ │
│ │ │în şcoalã. │grantã a Regulamentului │ │ │ │
│ │ │Întocmeşte documentaţia │intern al unitãţii şcolare │ │ │ │
│ │ │aferentã derulãrii pro- │Utilizatorii şi activitãţile│ │ │ │
│ │ │iectelor, valorificând │derulate în CDI sunt înre- │ │ │ │
│ │ │creativ produsele proiec- │gistrate ritmic pentru │ │ │ │
│ │ │telor la nivelul organiza-│evidenţierea şi valorizarea │ │ │ │
│ │ │ţiei, în vederea dezvol- │lor şi pentru remedierea │ │ │ │
│ │ │tãrii acesteia. │disfuncţionalitãţilor. │ │ │ │
│ │ │Identificã nevoile finan- │Necesarul de achiziţii a │ │ │ │
│ │ │ciare ale CDI pe baza │fost propus. │ │ │ │
│ │ │indicatorilor cantitativi │ │ │ │ │
│ │ │şi calitativi specifici │ │ │ │ │
│ │ │şcolii. │ │ │ │ │
│ │ │Elaboreazã proiectul de │ │ │ │ │
│ │ │buget pentru dotarea şi │ │ │ │ │
│ │ │funcţionarea CDI. │ │ │ │ │
│ │ │Identificã surse suplimen-│ │ │ │ │
│ │ │tare de finanţare a │ │ │ │ │
│ │ │activitãţii CDI. │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 9. │Dezvoltarea │Identificã nevoile proprii│Obiectivitate în autoeva- │ 5 │ │ │
│ │profesionalã │de dezvoltare. │luare şi identificarea pro- │ │ │ │
│ │ │Participã la stagii de │priilor nevoi de formare, în│ │ │ │
│ │ │pregãtire în vederea │funcţie de dinamica infor- │ │ │ │
│ │ │satisfacerii nevoilor │maţiei în domeniu │ │ │ │
│ │ │personale şi ale organiza-│Numãrul stagiilor de formare│ │ │ │
│ │ │ţiei prin raportare la │şi al schimburilor de expe- │ │ │ │
│ │ │standardele de calitate. │rienţã la care a participat │ │ │ │
│ │ │Manifestã interes pentru │în vederea satisfacerii │ │ │ │
│ │ │nou şi consecvenţã în │nevoilor personale privind │ │ │ │
│ │ │procesul de instruire/ │perfecţionarea şi ale │ │ │ │
│ │ │autoinstruire, aplicând în│organizaţiei, prin raportare│ │ │ │
│ │ │activitatea didacticã │la standardele de calitate │ │ │ │
│ │ │elementele de noutate │Gradul de aplicare a cunoş- │ │ │ │
│ │ │dobândite în cadrul pro- │tinţelor şi de utilizare a │ │ │ │
│ │ │gramelor de formare par- │noilor competenţe dezvoltate│ │ │ │
│ │ │curse sau prin studiu │în cadrul formãrilor în │ │ │ │
│ │ │individual. │activitãţile CDI │ │ │ │
│ │ │Participã la întrunirile │Articole, publicaţii, parti-│ │ │ │
│ │ │echipei pedagogice: cer- │ciparea la schimburi de bune│ │ │ │
│ │ │curi metodice sau şedinţe │practici │ │ │ │
│ │ │de catedrã. │Participarea la stagii de │ │ │ │
│ │ │Manifestã preocupare pen- │formare şi schimburi de │ │ │ │
│ │ │tru activitãţi de formare │experienţã │ │ │ │
│ │ │complementare celor didac-│ │ │ │ │
│ │ │tice, prin obţinerea de │ │ │ │ │
│ │ │competenţe în domeniul │ │ │ │ │
│ │ │social, IT, comunicare │ │ │ │ │
│ │ │în limbã strãinã de │ │ │ │ │
│ │ │circulaţie internaţionalã │ │ │ │ │
│ │ │şi implementarea în │ │ │ │ │
│ │ │activitatea didacticã a │ │ │ │ │
│ │ │competenţelor dobândite. │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘Semnãtura cadrului didactic evaluat ┌──────────────────────┬─────────────────────────┐
.................................... │ PUNCTAJUL │ CALIFICATIVUL │
Data autoevaluãrii ................. ├──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 81 p - 100 p │ FOARTE BINE │
Semnãtura evaluatorului ├──────────────────────┼─────────────────────────┤
.................................... │ 71 p - 80 p │ BINE │
├──────────────────────┼─────────────────────────┤
Data evaluãrii ..................... │ 61 p - 70 p │ SATISFĂCĂTOR │
├──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ Sub 60 p │ NESATISFĂCĂTOR │
└──────────────────────┴─────────────────────────┘Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice