Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 5.558 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar din inspectoratele scolare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.558 din 7 octombrie 2011  privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar din inspectoratele scolare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 5.558 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar din inspectoratele scolare

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 19 octombrie 2011

    În baza prevederilor art. 45, 46, 95, art. 232 lit. a) şi c), art. 234, art. 245 alin. (6), art. 246 alin. (3), art. 255 alin. (2), art. 256 alin. (4), art. 261, art. 263 alin. (10), art. 269, 270, 275 şi art. 284 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului,

    ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã Metodologia de organizare şi desfãşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 3.518/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfãşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar de la inspectoratele şcolare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 24 martie 2006.
    ART. 3
    Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

    Bucureşti, 7 octombrie 2011.
    Nr. 5.558.


    ANEXÃ

                                  METODOLOGIA
               de organizare şi desfãşurare a concursului pentru
        ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Funcţiile de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare se ocupã prin concurs organizat în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    ART. 2
    Prin inspectorat şcolar, în sensul prezentei metodologii, se înţelege inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

    CAP. II
    Condiţii de ocupare

    ART. 3
    (1) La concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar din inspectoratele şcolare poate candida cadrul didactic care îndeplineşte, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
    a) este absolvent al unei instituţii de învãţãmânt superior de lungã duratã cu diplomã de licenţã sau al ciclului II Bologna cu diplomã de master;
    b) este titular, având încheiat contract de muncã individual pe perioadã nedeterminatã în învãţãmântul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivã la catedrã de minimum 7 ani în învãţãmântul preuniversitar;
    c) a obţinut calificativul anual "foarte bine" în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadã, pânã la înscrierea la concurs;
    d) nu a fost condamnat penal pentru sãvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã de condamnare penalã;
    e) este apt din punct de vedere medical;
    f) este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (2) Pentru funcţia de inspector şcolar pentru învãţãmântul preşcolar, respectiv pentru cea de inspector şcolar pentru învãţãmântul primar, candidatul trebuie sã fie absolvent cel puţin al ciclului I Bologna, având funcţia didacticã de profesor pentru învãţãmânt preşcolar, respectiv profesor pentru învãţãmânt primar.

    CAP. III
    Organizarea concursului pentru funcţiile de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare

    ART. 4
    Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar se organizeazã de cãtre inspectoratul şcolar.
    ART. 5
    (1) Inspectoratul şcolar vacanteazã, în condiţiile legii, posturile corespunzãtoare funcţiilor de îndrumare şi control cuprinse în organigramele proprii şi asigurã publicarea acestora în conformitate cu prevederile art. 261 alin. (1) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Inspectoratul şcolar afişeazã, la sediul propriu şi pe site-ul sãu, cu cel puţin 30 de zile înaintea primei probe de concurs, lista posturilor vacante de inspector şcolar, fişa postului, tematica şi bibliografia de concurs, perioada de înscriere, metodologia de concurs şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs.
    ART. 6
    (1) Înscrierea la concurs se încheie cu 15 zile înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Sunt acceptate la înscriere numai dosarele candidaţilor care întrunesc integral condiţiile stabilite la art. 3 alin. (1).
    (2) Inspectoratul şcolar afişeazã la sediul sãu, în cel mult 3 zile de la data încheierii înscrierilor la concurs, graficul desfãşurãrii concursului, cu specificarea programului zilnic şi a locului de desfãşurare, precum şi lista candidaţilor înscrişi, vizatã de consilierul juridic al inspectoratului şcolar.
    (3) Inspectoratul şcolar solicitã Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã, respectiv instituţiilor de învãţãmânt superior, nominalizarea reprezentanţilor în comisiile de concurs cu cel puţin 10 zile înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Concomitent, inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã graficul de desfãşurare a concursului.
    ART. 7
    (1) Orice modificare, din motive obiective, a programului de desfãşurare a concursului este adusã la cunoştinţa candidaţilor, în scris, cu cel puţin 48 de ore înaintea desfãşurãrii acestuia, de cãtre inspectorul şcolar general/un preşedinte al uneia dintre comisiile menţionate la art. 8 corespunzãtoare etapei care conduce la necesitatea modificãrii programului de desfãşurare a concursului.
    (2) În situaţii excepţionale, când termenul de 48 de ore nu poate fi respectat, constatarea imposibilitãţii desfãşurãrii concursului se consemneazã, de secretarul comisiei de concurs sau de un membru al acesteia, într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de concurs.
    (3) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã avizeazã reprogramarea concursului în baza comunicãrii inspectoratului şcolar.
    (4) În cazul situaţiilor excepţionale menţionate la art. 7 alin. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã avizeazã reprogramarea concursului în baza comunicãrii inspectoratului şcolar, însoţitã de copia procesului-verbal de constatare a imposibilitãţii desfãşurãrii concursului la data convenitã.
    ART. 8
    (1) În vederea organizãrii şi desfãşurãrii concursului, inspectorul şcolar general constituie, prin decizie, urmãtoarele comisii:
    a) comisia de înscriere şi validare a dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs, cu 30 de zile înainte de prima probã a concursului;
    b) comisia de elaborare a subiectelor pentru concurs, cu 15 zile înainte de prima probã a concursului;
    c) comisia de concurs, cu douã zile înainte de prima probã a concursului.
    (2) Inspectorul şcolar general asigurã confidenţialitatea privind componenţa comisiei de elaborare a subiectelor pentru concurs.
    ART. 9
    Comisia de înscriere şi validare a dosarelor candidaţilor are urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte - inspectorul şcolar general adjunct/un inspector şcolar;
    b) 2 membri - inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizãrii instituţionale/inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane/inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane/inspector şcolar/alt reprezentant din aparatul propriu al inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
    ART. 10
    (1) Dosarul de înscriere cuprinde urmãtoarele documente:
    a) opisul dosarului, în dublu exemplar. Dosarul se numeroteazã pe fiecare paginã, iar numãrul total de pagini se consemneazã în opis;
    b) cererea de înscriere;
    c) curriculumul vitae - redactat dupã modelul prevãzut în anexa nr. 3, susţinut cu documente doveditoare anexate;
    d) copia certificatului de naştere şi, dacã este cazul, certificatului de cãsãtorie;
    e) copia actului de titularizare într-o unitate de învãţãmânt preuniversitar;
    f) copia dovezii calitãţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional;
    g) copia adeverinţelor/certificatelor/diplomelor de acordare a gradelor didactice/a titlului ştiinţific de doctor;
    h) copia hotãrârilor judecãtoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive;
    i) copia adeverinţelor/certificatelor/diplomelor care sã ateste participarea la cursuri de formare continuã/în grupuri de lucru sau comisii constituite la nivel judeţean ori naţional;
    j) copii legalizate ale actelor de studii; legalizarea acestora se face la notariat sau la alte autoritãţi învestite cu acest drept;
    k) adeverinţã de vechime la catedrã, în specialitate, în învãţãmântul preuniversitar, în original;
    l) adeverinţã cu calificativele din ultimii 5 ani, în original;
    m) recomandare/aviz/certificat pentru anumite posturi/specialitãţi - teologie, minoritãţi, învãţãmânt special, alternative educaţionale ş.a.;
    n) certificat medical;
    o) cazier judiciar în original;
    p) declaraţie pe propria rãspundere cã nu a desfãşurat activitãţi de poliţie politicã;
    q) declaraţia pe propria rãspundere privind veridicitatea conţinutului dosarului de candidaturã, prevãzutã în anexa nr. 13.
    (2) Documentele prevãzute la alin. (1) lit. d)-i) vor fi prezentate în copie certificatã "conform cu originalul" de cãtre conducerea unitãţii de învãţãmânt/instituţiei de la care provine candidatul.
    ART. 11
    (1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la comisia de înscriere, conform programului înscrierilor afişat la inspectoratul şcolar, şi este înregistrat. Dupã înregistrare nu se admite completarea cu documente a dosarului de concurs.
    Comisia de înscriere verificã concordanţa dintre opis şi dosar, dacã sunt îndeplinite toate condiţiile, dacã dosarul conţine toate documentele prevãzute la art. 10 şi restituie un exemplar cu semnãtura persoanei care a înregistrat înscrierea.
    (2) În caz de respingere a dosarului de înscriere la concurs, comisia va consemna într-un proces-verbal, sub semnãturã, motivele respingerii acestuia şi le va comunica, în scris, candidatului în termen de 3 zile.
    (3) Eventualele contestaţii privind respingerea dosarului se adreseazã şi se soluţioneazã de cãtre inspectorul şcolar general în termen de douã zile.
    ART. 12
    (1) Comisia de elaborare a subiectelor pentru concurs este formatã din:
    a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar;
    b) 2 membri - inspectori şcolari ce nu participã la concurs sau profesori/metodişti recunoscuţi pentru autoritatea profesionalã şi moralã cu gradul didactic I ori titlul ştiinţific de doctor.
    (2) Comisia de elaborare a subiectelor pentru concurs elaboreazã subiectele de concurs în baza tematicii şi a bibliografiei de concurs şi în conformitate cu precizãrile cap. IV.
    (3) Preşedintele comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs ia toate mãsurile pentru securizarea subiectelor şi rãspunde disciplinar în caz de desecretizare. Înainte de începerea concursului, preşedintele comisiei pentru elaborarea subiectelor predã pe bazã de proces-verbal subiectele preşedintelui comisiei de concurs care preia responsabilitatea menţinerii secretizãrii acestora şi care rãspunde de asemenea în caz de desecretizare.
    ART. 13
    (1) Componenţa comisiei de concurs se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 261 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizãrii instituţionale/inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane/un inspector şcolar.

    CAP. IV
    Desfãşurarea concursului

    ART. 14
    Concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare constã în susţinerea probelor menţionate la art. 261 alin. (4) lit. b)-e) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 15
    Evaluarea curriculumului vitae se face în plenul comisiei de concurs, pe baza documentelor din dosarul de înscriere. Analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute în educaţie şi formare, a aptitudinilor şi competenţelor personale se realizeazã pe baza itemilor şi a punctajului menţionaţi în grila de evaluare prevãzutã în anexa nr. 4. Punctajul maxim al probei este de 10 puncte reprezentând media aritmeticã a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - 10 puncte/membru de comisie. Punctajul de promovare a probei este de 7 puncte reprezentând media aritmeticã a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - minimum 7 puncte/membru de comisie.
    ART. 16
    Evaluarea inspecţiei speciale la clasã, a proiectãrii şi realizãrii lecţiei de cãtre candidat se face, în plenul comisiei, conform fişei de evaluare a lecţiei prevãzute în anexa nr. 5. Punctajul maxim este de 10 puncte reprezentând media aritmeticã a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - 10 puncte/membru de comisie. Punctajul de promovare a probei este de 7 puncte reprezentând media aritmeticã a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - minimum 7 puncte/membru de comisie.
    ART. 17
    Evaluarea probei practice - asistenţa la o orã, analiza lecţiei, întocmirea procesului-verbal de inspecţie - se realizeazã în plenul comisiei, conform fişei de evaluare prevãzute în anexa nr. 6. Punctajul maxim al probei este de 10 puncte reprezentând media aritmeticã a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - 10 puncte/membru de comisie. Punctajul de promovare a probei este de 7 puncte reprezentând media aritmeticã a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - minimum 7 puncte/membru de comisie.
    ART. 18
    Evaluarea probei de interviu privind managementul educaţional şi deontologia profesionalã se face în plenul comisiei de concurs utilizându-se fişa de evaluare prevãzutã în anexa nr. 7. Punctajul maxim al probei este de 10 puncte reprezentând media aritmeticã a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - 10 puncte/membru de comisie. Punctajul de promovare a probei este de 7 puncte reprezentând media aritmeticã a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - minimum 7 puncte/membru de comisie.
    ART. 19
    Proba scrisã în profilul postului pentru care candideazã reprezintã un test-grilã din management educaţional şi legislaţie, a cãrui evaluare se face în plenul comisiei de concurs utilizându-se fişa de evaluare prevãzutã în anexa nr. 8. Punctajul maxim al probei este de 10 puncte reprezentând media aritmeticã a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - 10 puncte/membru de comisie. Punctajul de promovare a probei este de 7 puncte reprezentând media aritmeticã a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - minimum 7 puncte/membru de comisie.
    ART. 20
    (1) Punctajul total maxim este de 50 puncte, iar punctajul minim de promovare a concursului este de 35 puncte, cu condiţia promovãrii fiecãrei probe în parte.
    (2) În cazul neobţinerii punctajului minim la una dintre probe, candidatul va fi declarat respins.
    (3) Punctajul probelor pentru fiecare candidat este înscris în borderoul de notare prevãzut în anexa nr. 9.
    (4) Este declarat reuşit la concurs candidatul promovat care a obţinut cel mai mare punctaj total.
    (5) La punctaj egal se vor compara, în ordine, rezultatele obţinute la probele: inspecţia specialã la clasa, curriculum vitae, interviu, proba practicã, proba scrisã în profilul postului. Dacã un candidat a obţinut la una din probe, luate în ordinea prezentatã anterior, un punctaj mai mare, acel candidat este declarat reuşit.
    ART. 21
    Secretarul comisiei de concurs întocmeşte procesul-verbal în care consemneazã desfãşurarea şi rezultatele concursului. Procesul-verbal este semnat de comisia de concurs.
    ART. 22
    (1) Succesiunea şi programarea pe zile a probelor de concurs se stabilesc de cãtre consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
    (2) În cazul desfãşurãrii tuturor probelor de concurs pe parcursul unei singure zile, punctajele obţinute de fiecare candidat la cele 5 probe şi punctajul total se afişeazã la sediul inspectoratului şcolar, în aceeaşi zi, dupã încheierea concursului.
    (3) În cazul desfãşurãrii probelor de concurs pe parcursul mai multor zile, punctajul acordat fiecãrui candidat se afişeazã la finalul fiecãrei zile de concurs pentru probele susţinute în ziua respectivã, iar în ultima zi se afişeazã rezultatele finale.

    CAP. V
    Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

    ART. 23
    (1) Eventualele contestaţii, cu privire la hotãrârile comisiei de concurs, se adreseazã, în scris, ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului şi se depun la registratura/secretariatul inspectoratului şcolar, în termen de 3 zile lucrãtoare de la afişarea rezultatelor finale ale concursului.
    (2) Nu se pot contesta rezultatele evaluãrii specifice urmãtoarelor probe: inspecţia la clasã, proba practicã şi interviul.
    ART. 24
    Inspectoratul şcolar, dupã încheierea perioadei de depunere a contestaţiilor, trimite, spre soluţionare, contestaţiile împreunã cu documentaţia concursului, la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã.
    ART. 25
    (1) Hotãrârea ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului este definitivã şi este transmisã în scris inspectoratului şcolar şi contestatarului. Hotãrârea acestuia poate fi atacatã doar la instanţa de judecatã competentã pe calea contenciosului administrativ.
    (2) Rezultatele finale ale concursului se afişeazã în ordine descrescãtoare la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 26
    (1) Numirea inspectorilor şcolari se face de cãtre inspectorul şcolar general pe o perioadã de 4 ani, cât este perioada unui mandat.
    (2) Odatã cu emiterea deciziei de numire inspectorul şcolar general încheie contractul de management educaţional cu inspectorul şcolar prevãzut în anexa nr. 10.
    (3) Numirea şi eliberarea inspectorilor şcolari se fac prin decizie emisã de cãtre inspectorul şcolar general, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (4) Dupã expirarea mandatului contractul de management poate fi prelungit, cu acordul pãrţilor, în urma evaluãrii performanţelor manageriale. Prelungirea se realizeazã pe o perioadã de un an, fãrã a se depãşi data la care inspectorul şcolar îndeplineşte vârsta legalã de pensionare.
    (5) Pentru postul neocupat prin concurs sau eliberat între perioadele de concurs, inspectorul şcolar general numeşte un inspector şcolar, cu respectarea condiţiilor menţionate la art. 3, prin detaşare, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, pânã la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar respectiv.
    ART. 27
    Persoanele care se aflã în relaţie de soţi şi rude de gradul I nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una sã se afle faţã de celãlalt ori cealaltã într-o poziţie de conducere, îndrumare şi control la orice nivel într-o unitate de învãţãmânt preuniversitar, inspectorat şcolar, casa corpului didactic, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, cluburile sportive şcolare.
    ART. 28
    Reprezentanţii sindicatelor au drept de acces la documentele comisiei numai dupã finalizarea concursului.
    ART. 29
    Candidaţii îşi asumã în scris, prin declaraţie pe propria rãspundere, conţinutul şi veridicitatea documentelor din dosarul de candidaturã.
    ART. 30
    (1) Declaraţiile neconforme cu realitatea, frauda şi orice tentativã de fraudã vor fi sancţionate cu eliminarea din concurs, indiferent de etapã, cu sesizarea organelor abilitate şi interzicerea dreptului de a participa la concursuri pentru ocuparea unor funcţii de conducere, îndrumare şi control pentru o perioadã de 5 ani.
    (2) Informaţiile false cuprinse în curriculumul vitae ori în declaraţiile pe propria rãspundere dovedite dupã finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor acestuia şi validarea urmãtorului candidat drept câştigãtor sau, dupã caz, reprogramarea concursului.
    (3) Sesizãrile care vizeazã nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs, potrivit prevederilor art. 3, sau referitoare la valabilitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs, potrivit art. 10, dovedite înaintea ori în timpul concursului atrag eliminarea candidatului din concurs, iar cele dovedite dupã finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor acestuia şi validarea urmãtorului candidat drept câştigãtor sau, dupã caz, reprogramarea concursului.
    (4) Candidatul şi persoanele responsabile, membre ale comisiilor prevãzute la art. 8, care au încãlcat prevederile prezentei metodologii se sancţioneazã potrivit legii.
    ART. 31
    (1) Persoanele care au printre candidaţi soţ, soţie, rude sau afini pânã la gradul al IV-lea inclusiv nu pot face parte din comisiile prevãzute la art. 8.
    (2) Înainte de desfãşurarea concursului, membrii comisiilor vor declara pe propria rãspundere cã nu au în rândul candidaţilor rude sau afini pânã la gradul al IV-lea inclusiv ori relaţii conflictuale cu vreun candidat.
    (3) În cazul în care inspectorul şcolar general este sub incidenţa alin. (1), comisia de concurs este numitã de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 32
    Anexele nr. 1-15 fac parte integrantã din prezenta metodologie.
    ART. 33
    Prezenta metodologie intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ANEXA 1
    la metodologie

    Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar............
    Numele şi prenumele candidatului .................
    Data ..........

                              OPISUL DOSARULUI

    Candidat ................

    pentru postul de inspector şcolar ..............


┌─────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ │ │ Nr. paginã │
│crt. │ Tipul documentului │Numãrul documentului │ (de la ... │
│ │ │ │ pânã la ...) │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 1.│Opisul dosarului │ │ 1 - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 2.│Cerere de înscriere │ │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 3.│Curriculum vitae │ │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 3.1.│Document doveditor CV .... │ Nr. .. din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 3.2.│........... │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 3.3.│.............. │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 3.4.│........... │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ ... │............ │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│3.50.│ ......... │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│.... │.......... │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│4.a1)│Certificatul de naştere │ Seria ... nr. ... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│4.a2)│Certificatul de cãsãtorie │ Seria ... nr. ... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│4.b) │Copia actului de titularizare în │ │ │
│ │unitatea de învãţãmânt │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│4.c) │Dovada calitãţii de membru al │ │ │
│ │corpului naţional de experţi în │ │ │
│ │management educaţional │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│4.d1)│Adeverinţe │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│4.d2)│Adeverinţe │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│... │.... │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│4.dn)│Certificate │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ │............. │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│4.e) │Dovada participãrii la programe │ │ │
│ │de formare continuã │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│4.f) │Hotãrâri judecãtoreşti │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 5.1.│Copii legalizate ale actelor │ │ │
│ │de studii │ Seria ... nr. ... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 5.2.│Copii legalizate ale actelor │ │ │
│ │de studii │ Seria ... nr. ... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│.....│................ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 6.│Adeverinţa de vechime la catedrã,│ │ │
│ │în specialitate, în original │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 7.│Adeverinţa cu calificativele din │ │ │
│ │ultimii 5 ani, în original │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 8.│Recomandare/Aviz pentru anumite │ │ │
│ │posturi/specialitãţi │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 9.│Certificat medical │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 10.│Cazier judiciar în original │ Nr. ... din .... │ ... - ... │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 11.│Declaraţia pe propria rãspundere │ │ │
│ │pentru veridicitatea conţinutului│ │ │
│ │dosarului de candidaturã │ │ ... - ... │
└─────┴─────────────────────────────────┼─────────────────────┴────────────────┤
    TOTAL PAGINI: │ │
                                        └──────────────────────────────────────┘

    Semnãtura candidatului ...........
    ANEXA 2
    la metodologie


                      Domnule inspector şcolar general,

    Subsemnatul(a), .................................., titular(ã) pe/la postul/catedra de .................... de la unitatea de învãţãmânt ......................., localitatea .................., judeţul .............., având la data de ............. o vechime efectivã în învãţãmânt de .......... ani, gradul didactic ...................,
    vã rog sã îmi aprobaţi înscrierea la concursul de ocupare a postului de inspector şcolar ........................... la Inspectoratul Şcolar al Judeţului ................

    Data ................ Semnãtura ................


    ANEXA 3
    la metodologie

                           CURRICULUM VITAE


┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ SIGLA │ │
│ EUROPASS │ │
│ │ │
│Curriculum vitae │ < numele aplicantului > │
│Europass │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii personale │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Nume/Prenume │(nume, prenume) │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Adresã │(numãrul, strada, codul poştal, oraşul, ţara)│
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Telefon │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Fax │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│E-mail │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Naţionalitate │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Data naşterii │(ziua, luna, anul) │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Experienţã profesionalã │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Perioada │Menţionaţi separat fiecare experienţã │
│ │profesionalã relevantã, începând cu cea mai │
│ │recentã dintre acestea. │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Funcţia sau postul ocupat │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi adresa angajatorului │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Tipul activitãţii sau sectorul │ │
│de activitate │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Principalele activitãţi şi │ │
│responsabilitãţi │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Educaţie şi formare │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Perioada │Descrieţi separat fiecare formã de învãţãmânt│
│ │şi program de formare profesionalã urmate, │
│ │începând cu cea mai recentã. │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Calificarea/Diploma obţinutã │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi tipul instituţiei de │ │
│învãţãmânt/furnizorului de │ │
│formare │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Disciplinele principale studiate│ │
│/Competenţele profesionale │ │
│dobândite │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Nivelul în clasificarea │ │
│naţionalã/internaţionalã │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Aptitudini şi competenţe │ │
│personale │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Limba maternã │Precizaţi limba(ile) maternã(e) (dacã este │
│ │cazul specificaţi a doua limbã maternã, vezi │
│ │instrucţiunile). │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │┌───────────────┬────────────────┬──────────┐│
│Limba(i) strãinã(e) cunoscutã(e)││ Înţelegere │ Vorbire │ Scriere ││
│ │├───────┬───────┼────────┬───────┼──────────┤│
│ ││ascul- │ citire│partici-│discurs│ exprimare││
│ ││tare │ │pare la │ oral │ scrisã ││
│Autoevaluare ││ │ │conver- │ │ ││
│ │├───┬───┼───┬───┼───┬────┼───┬───┼─────┬────┤│
│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │├───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼─────┼────┤│
│Nivel european*) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │└───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴─────┴────┘│
│ │ │
│ │ *) Nivelul Cadrului european comun de │
│ │referinţã pentru limbi strãine │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Competenţe şi abilitãţi sociale │Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi │
│ │contextul în care au fost dobândite. │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Competenţe şi aptitudini │Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi │
│organizatorice │contextul în care au fost dobândite. │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Competenţe şi aptitudini tehnice│Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi │
│ │contextul în care au fost dobândite (rubricã │
│ │facultativã). │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Competenţe şi aptitudini de │Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi │
│utilizare a calculatorului │contextul în care au fost dobândite. │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Competenţe şi aptitudini │Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi │
│artistice │contextul în care au fost dobândite (rubricã │
│ │facultativã). │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Alte competenţe şi aptitudini │(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în │
│ │ce context le-aţi dobândit.) │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Permis de conducere │Menţionaţi dacã deţineţi un permis de │
│ │conducere şi categoria (rubricã facultativã).│
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii suplimentare │(Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au│
│ │fost menţionate, de exemplu persoane de │
│ │contact, referinţe etc.) │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Anexe │(Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacã │
│ │este cazul.) │
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 4
    la metodologie

    Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar .................

    Numele şi prenumele candidatului .................

    Data ..........

                   GRILÃ DE EVALUARE CURRICULUM VITAE


┌────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ │ Punctajul │ Punctajul │
│crt.│ Criterii │ maxim │ realizat │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1.│Studii │ 1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │cursuri postuniversitare/masterat │ 0,5 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │doctorat în specialitatea postului/management │ 0,5 │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.│Participarea la stagii de formare/de perfecţi- │ │ │
│ │onare în specialitate şi/sau în managementul │ │ │
│ │educaţional │ 1,5 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │locale, regionale, naţionale*) │ 1,25 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │internaţionale │ 0,25 │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3.│Experienţã în activitate doveditã în: │ 2,25 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │funcţii de conducere, îndrumare şi control în │ │ │
│ │Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi│ │ │
│ │Sportului (MECTS) şi inspectoratele şcolare │ │ │
│ │judeţene │ 1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │director/director adjunct, membru în consiliul │ │ │
│ │de administraţie al unitãţii de învãţãmânt │ 0,75 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │responsabil de cerc pedagogic, profesor- │ │ │
│ │metodist, şef de catedrã │ 0,5 │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 4.│Publicaţii │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │lucrãri de management sau de specialitate │ │ │
│ │publicate cu ISBN/ISSN │ 1,5 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │articole de management sau de specialitate │ │ │
│ │publicate │ 0,5 │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 5.│Iniţiere, coordonare, implementare proiecte de │ │ │
│ │reforma învãţãmântului, proiecte comunitare, │ │ │
│ │proiecte din fonduri structurale, alte proiecte │ │ │
│ │la nivel local, naţional, internaţional │ 1,5 │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 6.│Aptitudini şi competenţe personale dobândite în │ │ │
│ │cursul vieţii şi carierei │ 1,75 │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │limbi moderne cunoscute, atestate prin documente│ │ │
│ │emise de o autoritate în materie │ 0,5 │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │formator, membru în comisii de lucru ale MECTS │ 1,25 │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │TOTAL: │ 10 │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘---------
    *) Se va acorda punctajul maxim pentru stagii însumând cel puţin 100 de ore din programe acreditate şi/sau avizate de MECTS.

                               Examinator
                             ...............

                               Semnãturã
                             ...............


    ANEXA 5
    la metodologie

    Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar ....................
    Numele şi prenumele candidatului ................
    Data ........


                           FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI
                          Inspecţia specialã la clasã┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ │ Punctajul │
│ Analiza │ Aspectele evaluate: criterii ├───────┬────────┤
│ │ │ maxim │realizat│
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│Lecţie │Aspecte formale (documente, documentaţie, materiale │ │ │
│ │didactice disponibile) │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ │Proiectare-motivare (relaţionarea intra- şi interdis- │ │ │
│ │ciplinarã, perspectiva în raport cu unitatea de │ │ │
│ │învãţare, relevanţa pentru viaţã a conţinuturilor) │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ │Conţinut ştiinţifico-aplicativ (obiectivizare, │ │ │
│ │structurare, sistematizare, coerenţã, consistenţã) │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ │Metode şi mijloace didactice (varietate, oportunitate,│ │ │
│ │originalitate, eficienţã) │ 1,5 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ │Climat psihopedagogic (ambient specific disciplinei, │ │ │
│ │motivaţie pentru lecţie) │ 1 │ │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│Elevii - │Achiziţii cognitive, verbalizate/nonverbalizate │ │ │
│dominante │(calitate, cantitate, relaţionare, operaţionalizare) │ 1 │ │
│vizate ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ │Deprinderi de activitate intelectualã individualã şi │ │ │
│ │în echipã (operaţii logice, mecanisme de analizã şi │ │ │
│ │sintezã, consecvenţã, seriozitate, responsabilitate şi│ │ │
│ │rãspundere, flexibilitate în asumarea rolurilor) │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ │Atitudine faţã de şcoalã - statutul şi rolul la orã │ │ │
│ │(pozitivã - colaborator, indiferentã - spectator) │ 0,5 │ │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│Profesorul - │Competenţe profesionale şi metodice (de cunoaştere - │ │ │
│ │gradul de stãpânire, dominante vizate gradul de │ │ │
│ │stãpânire, organizare şi prelucrare a informaţiei, de │ │ │
│ │execuţie - rapiditatea, precizia acţiunilor şi │ │ │
│ │distributivitatea atenţiei, de comunicare - │ │ │
│ │fluiditatea, concizia şi acurateţea discursului, │ │ │
│ │captarea şi pãstrarea interesului elevilor, abilitatea│ │ │
│ │pentru activitate diferenţiatã) │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ │Competenţe sociale şi de personalitate (sociabilitate,│ │ │
│ │degajare, registre diverse de limbaj, echilibru │ │ │
│ │emoţional, rezistenţã la stress, ingeniozitate, │ │ │
│ │flexibilitate, fermitate, toleranţã, rigurozitate, │ │ │
│ │obiectivitate, disponibilitate) │ 1 │ │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ │TOTAL: │ 10 │ │
└────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘

                                   Examinator
                                 ..............

                                   Semnãturã
                                 ..............
    ANEXA 6
    la metodologie

    Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar ...................
    Numele şi prenumele candidatului .............
    Data ..........


                       FIŞA DE EVALUARE A PROBEI PRACTICE
               (asistenţa la orã, analiza lecţiei, întocmirea
                       procesului-verbal de inspecţie)┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ Punctajul │
│ Evaluarea │ Indicatorii de evaluare ├───────┬─────────┤
│ │ │ maxim │ acordat │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Analiza proiectãrii şi │Aspecte formale │ 5 │ │
│desfãşurãrii lecţiei │Proiectare-motivare │ │ │
│ │Conţinut ştiinţifico-aplicativ │ │ │
│ │Metode şi mijloace didactice │ │ │
│ │Climat psihopedagogic │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Analiza activitãţilor │Achiziţii cognitive, verbalizate/ │ 3 │ │
│elevilor │nonverbalizate │ │ │
│ │Deprinderi de activitate intelectualã │ │ │
│ │individualã şi în echipã │ │ │
│ │Atitudine faţã de şcoalã - statutul şi rolul │ │ │
│ │la orã │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Analiza activitãţilor │Competenţe profesionale şi metodice │ 2 │ │
│profesorului │Competenţe sociale şi de personalitate │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│TOTAL: │ 10 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘

                                   Examinator
                                 ..............

                                   Semnãturã
                                 ..............
    ANEXA 7
    la metodologie

    Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar ....................
    Numele şi prenumele candidatului ...............
    Data ........


                                    INTERVIU
                    (evaluarea interviului în faţa comisiei)┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │ Domenii │Punctajul│Punctajul│
│crt.│ │ maxim │ obţinut │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Management educaţional - aspecte referitoare la competenţe: │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │- de comunicare şi relaţionare; │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │- de utilizare a tehnologiilor informaţionale; │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │- de conducere/coordonare şi organizare; │ 5,5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │- de evaluare; │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │- de gestionare şi administrare a resurselor; │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │- care vizeazã dezvoltarea instituţionalã. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Etica şi deontologia profesionalã: │ │ │
│ │- principiile necesare unei conduite ireproşabile; obligaţiile │ │ │
│ │specifice; reguli şi uzanţe ce reglementeazã relaţiile dintre │ 2,5 │ │
│ │furnizorii din educaţie, dintre aceştia şi beneficiari etc. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Trãsãturi de personalitate: │ │ │
│ │- capacitate de percepţie globalã şi sintezã, de adaptare, │ │ │
│ │prezenţã de spirit, structuri caracteriale, etos, atitudini │ 2 │ │
│ │favorabile schimbãrii/inovãrii, empatie, disponibilitate şi │ │ │
│ │rezistenţã la efort şi stres │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL: │ 10 │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

                                   Examinator
                                 ..............

                                   Semnãturã
                                 ..............
    ANEXA 8
    la metodologie

    Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar ....................
    Numele şi prenumele candidatului ...............
    Data ........


                                  PROBA SCRISÃ
                         (rezultatele la testul grilã)


┌───────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│ Itemi test-grilã │ Punctajul alocat │ Punctajul obţinut │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 1. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 2. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 3. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 4. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 5. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 6. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 7. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 8. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 9. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 10. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 11. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 12. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 13. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 14. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 15. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 16. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 17. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 18. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 19. │ 0,50 │ │
├───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 20. │ 0,50 │ │
├───────────────────┴───────────────────┼────────────────────┤
│ TOTAL: │ │
└───────────────────────────────────────┴────────────────────┘

                         Examinator
                       ..............

                         Semnãturã
                       ..............
    ANEXA 9
    la metodologie

    Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar .................
    Numele şi prenumele candidatului .........................
    Funcţia pentru care candideazã .............................
    Data .......

                               BORDEROU DE NOTARE


┌────┬───────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────┐
│Nr. │ Proba │ Punctaj │ Punctaj │ Punctaj │ Media│
│crt.│ │examinator 1│examinator 2│examinator 3│ │
├────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ 1. │Evaluare CV │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ 2. │Inspecţia specialã la clasã│ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ 3. │Proba practicã │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ 4. │Interviu │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│ 5. │Proba scrisã │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│Total punctaj │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤
│Media │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────┘

          Examinator 1 Examinator 2
          ................. ................
          Semnãturã Semnãturã
          .............. ..............

                              Examinator 3
                            ................
                               Semnãturã
    ANEXA 10
    la metodologie


                       CONTRACT DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL


    I. Pãrţile contractante
    1. Domnul/Doamna..........., în calitate de inspector şcolar general, numit în funcţie prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. ..../..., reprezentând Inspectoratul Şcolar Judeţean ......./al Municipiului Bucureşti, cu sediul în ............., str. ............ nr. ....,
    şi
    2. Domnul/Doamna ............., domiciliat/domiciliatã în .............., str. ........ nr. ..., bl. .., sc. .., ap. ..., judeţul ..........., cetãţean român, având actul de identitate ... seria ... nr. ......, CNP ................., eliberat de .........., în calitate de inspector şcolar ........ la ......., cu sediul în .........., str. ......... nr. ...., judeţul .........., telefon ......., numit în funcţie prin Decizia inspectorului şcolar general nr. ...... din ........., denumit în continuare inspector şcolar.
    II. Obiectul contractului
    Inspectoratul Şcolar Judeţean ......./al Municipiului Bucureşti, prin inspectorul şcolar general, încredinţeazã inspectorului şcolar coordonarea, îndrumarea şi controlul (şi evaluarea) activitãţilor din unitãţile/instituţiile de învãţãmânt ale judeţului, în specialitatea/domeniul sãu de competenţã, în concordanţã cu strategia şi direcţiile de dezvoltare ale învãţãmântului preuniversitar, stabilite prin obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei.
    III. Durata contractului
    Prezentul contract se încheie pe o perioadã determinatã de 4 ani, începând cu data emiterii deciziei de numire în funcţie, şi poate fi prelungit cu acordul pãrţilor, în urma evaluãrii performanţelor manageriale. Prelungirea se realizeazã pe o perioadã de un an, fãrã a se depãşi data la care inspectorul şcolar îndeplineşte vârsta legalã de pensionare.
    IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile inspectorului şcolar
    A. Atribuţiile inspectorului şcolar sunt cele prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, şi cele prevãzute în fişa postului.
    B. Inspectorul şcolar are urmãtoarele drepturi:
    1. rezervarea catedrei pe care este titular, în perioada executãrii mandatului;
    2. plata drepturilor bãneşti, precum şi calcularea drepturilor cuvenite privind asigurãrile sociale şi pensia, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    3. concediu de odihnã anual stabilit conform legislaţiei în vigoare;
    4. participarea la programele de formare/perfecţionare în domeniul managementului educaţional - în cazul în care nu a parcurs un astfel de stagiu, este obligat sã participe la cursul de formare în primul an al mandatului;
    5. primirea de distincţii şi premii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    6. solicitarea şi primirea de asistenţã juridicã din partea inspectoratului şcolar judeţean în toate problemele de legislaţie, precum şi în cazul unor litigii în care este implicat;
    7. decontarea cheltuielilor de cazare, diurnã, transport şi a altor cheltuieli stabilite de normele legale, cu documente justificative, pentru deplasãrile în interes de serviciu în ţarã şi în strãinãtate;
    8. alte drepturi prevãzute de lege;
    C. Inspectorul şcolar are urmãtoarele obligaţii:
    1. aplicarea strategiilor educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin inspectoratul şcolar la nivelul unitãţii de învãţãmânt, în concordanţã cu obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei;
    2. desfãşurarea activitãţii de îndrumare şi control, conform fişei postului;
    3. elaborarea, la nivelul inspectoratului şcolar judeţean, a planurilor manageriale în concordanţã cu obiectivele politicii educaţionale;
    4. asigurarea, prin activitatea de monitorizare şi evaluare, a realizãrii planului managerial propus;
    5. asigurarea calitãţii educaţiei la specialitatea/domeniul în care îşi exercitã atribuţiile;
    6. prezentarea, semestrial şi anual sau, dupã caz, la solicitarea inspectorului şcolar general, a stadiului realizãrii planului managerial la disciplina/compartimentul de care rãspunde;
    7. asigurarea organizãrii activitãţilor de perfecţionare a personalului didactic de specialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    8. declararea averii la începutul şi la sfârşitul mandatului.
    V. Drepturile şi obligaţiile inspectorului şcolar general
    1. sã solicite inspectorului aplicarea politicii educaţionale din judeţul ......../municipiul Bucureşti, în domeniul sãu de competenţã, în concordanţã cu strategia şi direcţiile de dezvoltare a învãţãmântului preuniversitar, stabilite prin obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei;
    2. sã asigure inspectorului şcolar deplina libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea disciplinei de învãţãmânt/domeniului corespunzãtoare/corespunzãtor funcţiei, limitãrile fiind cele prevãzute de reglementãrile legale;
    3. sã asigure inspectorului şcolar condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul contract;
    4. sã evalueze activitatea inspectorului şcolar anual sau ori de câte ori este sesizat de existenţa unor disfuncţii în activitate.
    VI. Loialitate şi confidenţialitate
    1. Inspectorul şcolar e obligat sã foloseascã întreaga capacitate de muncã în interesul procesului educaţional, dând dovadã în activitate de probitate moralã şi profesionalã.
    2. Pe durata prezentului contract şi încã o perioadã de 2 ani de la încetarea acestuia inspectorul şcolar este obligat sã pãstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicitãţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    3. Inspectorului şcolar îi sunt interzise orice activitãţi contrare politicii Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului în domeniul educaţiei.
    VII. Rãspunderea pãrţilor
    1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor prevãzute în prezentul contract pãrţile rãspund potrivit legii.
    2. Inspectorul şcolar rãspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al sãu contrar intereselor învãţãmântului ori prin acte de gestiune defectuoasã.
    3. În cazul în care sunt indicii privind sãvârşirea unei infracţiuni în legãturã cu executarea prezentului contract, sãvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atenteazã la bunele moravuri, inspectorul şcolar general are obligaţia sã sesizeze organele competente.
    VIII. Modificarea contractului
    1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor pãrţi.
    2. Pãrţile, de comun acord, vor adapta prezentul contract corespunzãtor reglementãrilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii contractului.
    3. Prezentul contract se suspendã de drept în cazul în care împotriva inspectorului şcolar a început urmãrirea penalã sau a fost trimis în judecatã pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinutã, pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreşti.
    IX. Încetarea contractului
    1. Prezentul contract înceteazã:
    a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în condiţiile în care acesta nu a fost prelungit conform prevederilor legale;
    b) dacã, în perioada mandatului, inspectorul şcolar a obţinut în urma evaluãrii anuale sau în urma inspecţiei speciale efectuate de inspectoratul şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti ori de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului calificativul "nesatisfãcãtor";
    c) în cazul în care persoana îşi pierde calitatea de cadru didactic titular în învãţãmântul preuniversitar;
    d) prin renunţarea inspectorului şcolar la prezentul contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere;
    e) prin acordul pãrţilor;
    f) la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
    g) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecãtoreascã a inspectorului şcolar;
    h) în cazul reorganizãrii administrativ-teritoriale.
    2. Eliberarea din funcţie a inspectorului şcolar se realizeazã prin decizia inspectorului şcolar general, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi produce efecte de la data luãrii la cunoştinţã.
    X. Litigii
    Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea sau încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilã, sunt de competenţa instanţelor judecãtoreşti.
    XI. Dispoziţii finale
    1. Prezentului contract i se anexeazã fişa postului.
    2. Prevederile prezentului contract se completeazã, cu acordul pãrţilor, cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale altor acte normative specifice.

    Inspector şcolar general, Inspector şcolar,
    .................... ...................
    Nr. ..../data .........


    ANEXA 11
    la metodologie


                               FIŞA DE POST CADRU
                                Inspector şcolar

    Denumirea postului: inspector şcolar
    Numele şi prenumele: .........................
    Descrierea postului

    1. Pregãtirea profesionalã şi experienţa impuse ocupantului postului:
    - studii superioare de lungã duratã cu diplomã de licenţã sau diplomã echivalentã;
    - titular în învãţãmântul preuniversitar, cu gradul didactic I şi o vechime în învãţãmântul preuniversitar de cel puţin 7 ani;
    - calificativul "foarte bine" în ultimii 5 ani;
    - perfecţionãri obligatorii corespunzãtoare etapei de carierã;
    - cunoştinţe operare computer;
    - cunoaşterea unei limbi moderne de circulaţie internaţionalã.
    2. Complexitatea operaţiunilor specifice postului:
    - cunoaşterea aprofundatã a domeniului sãu specific de încadrare;
    - cunoaşterea actelor normative specifice inspecţiei şcolare;
    - cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei învãţãmântului preuniversitar: management educaţional, managementul resurselor umane, evaluare şi dezvoltare instituţionalã, calitatea educaţiei, descentralizarea sistemului de învãţãmânt ş.a.;
    - acordarea de consultanţã de specialitate;
    - desfãşurarea, monitorizarea şi controlul activitãţilor şi acţiunilor la nivelul specialitãţii/domeniului sãu specific la nivel local, judeţean şi naţional;
    - utilizarea competenţelor de analizã-diagnozã-prognozã şi de evaluare a stãrii învãţãmântului.
    3. Responsabilitate implicatã de post privind:
    - organizarea, managementul, controlul, verificarea şi comunicarea în domeniul de competenţã;
    - corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate şi corectitudine în aplicarea prevederilor actelor normative;
    - soluţionarea stãrilor conflictuale;
    - propunerile decizionale.
    4. Sfera relaţionalã a titularului postului
    A. Relaţii ierarhice:
    a) de subordonare:
    - inspector şcolar general şi inspector şcolar general adjunct;
    - directorul general/directorul/inspectorii din Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului (MECTS);
    b) de coordonare:
    - cadrele didactice de specialitate/cadrele didactice din teritoriu.
    B. Relaţii funcţionale:
    - cu personalul direcţiilor de specialitate din MECTS, instituţii subordonate MECTS;
    - cu inspectorii din inspectoratul şcolar, conducerile unitãţilor de învãţãmânt.
    C. de colaborare:
    - cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din învãţãmânt, sindicate, O.N.G.-uri.
    I. Dezvoltare instituţionalã:
    - identificã nevoile de dezvoltare ale fiecãrei unitãţi de învãţãmânt colaborând cu organismele abilitate şi cu factorii de decizie la nivel local şi judeţean, contribuind la stabilirea strategiei de dezvoltare instituţionalã la nivel local şi judeţean;
    - consiliazã conducerile unitãţilor de învãţãmânt în vederea elaborãrii de proiecte şi programe de dezvoltare instituţionalã, inclusiv realizarea ofertei educaţionale şi a cãrţii de identitate a fiecãrei unitãţi şcolare;
    - asigurã dezvoltarea curriculumului în funcţie de nevoile de formare localã, zonalã şi judeţeanã. Proiecteazã curriculumul la nivel local şi consiliazã conducerile unitãţilor de învãţãmânt pe probleme de proiectare a curriculumului la decizia şcolii;
    - asigurã concordanţa alocãrii resurselor (umane, materiale, financiare, informaţionale etc.) în funcţie de programele de dezvoltare instituţionalã. Susţine şi fundamenteazã, împreunã cu alte compartimente de specialitate ale inspectoratului şcolar, programele de dezvoltare instituţionalã, prin alocarea resurselor necesare pentru realizarea lor;
    - consiliazã şi sprijinã dezvoltarea culturii organizaţionale a unitãţii de învãţãmânt în asigurarea transparenţei procesului educaţional, pentru dezvoltarea capacitãţii de relaţionare a unitãţii de învãţãmânt cu mediul cultural, social şi economic, specific comunitãţii.
    II. Evaluare instituţionalã:
    - elaboreazã graficul inspecţiilor şcolare şi efectueazã cel puţin 9 zile lunar de inspecţie în domeniul curricular/domeniul sãu de competenţã la unitãţile de învãţãmânt de stat şi particulare;
    - elaboreazã criterii de monitorizare şi evaluare a calitãţii managementului educaţional şi asigurã consiliere pentru dezvoltarea capacitãţii de autoevaluare a unitãţii de învãţãmânt;
    - redacteazã rapoarte, informãri, procese-verbale, studii şi programe de mãsuri de valorificare a activitãţii de evaluare instituţionalã;
    - coordoneazã activitatea de evaluare a activitãţii directorilor unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar şi asigurã evaluarea acestora, conform legislaţiei în vigoare;
    - participã în comisiile pentru acordarea salariilor şi gradaţiilor de merit, a recompenselor (ordine, distincţii, decoraţii) şi în cele de verificare/cercetare a presupuselor abateri sãvârşite de cadre didactice, personal de conducere, îndrumare şi control;
    - îndrumã şi verificã activitatea comisiilor de asigurare a calitãţii din şcoli şi întocmeşte sinteze, analize, recomandãri privind autoevaluarea unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar;
    - monitorizeazã şi evalueazã strategiile şi procedurile de asigurare a calitãţii din unitãţile de învãţãmânt, în conformitate cu politica MECTS, şi în consens cu strategia inspectoratelor şcolare judeţene (ISJ) de asigurare a calitãţii.
    III. Management:
    - realizeazã baza de date şi valorificã informaţiile cuprinse în cadrul acesteia în vederea luãrii deciziilor în concordanţã cu realitãţile specifice mediului educaţional;
    - îndrumã, asistã, monitorizeazã şi evalueazã procesul de predare-învãţare-evaluare sau activitatea din domeniul sãu de competenţã din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar în vederea asigurãrii calitãţii actului educaţional;
    - monitorizeazã progresul şi disfuncţiile apãrute în desfãşurarea activitãţilor proiectate;
    - verificã respectarea în teritoriu a legislaţiei generale şi specifice, a ordinelor şi instrucţiunilor MECTS şi ISJ, propune mãsuri pentru asigurarea legalitãţii.
    IV. Relaţii - comunicare:
    - optimizeazã fluxul informaţional între MECTS şi unitãţile şcolare şi transmite direcţiilor de specialitate din MECTS propunerile şi mãsurile de îmbunãtãţire a activitãţii din teritoriu;
    - dezvoltã şi menţine legãturile cu autoritãţile şi partenerii sociali, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi instituţii de specialitate;
    - consiliazã şi consultã personalul din subordine, cadrele didactice din unitãţile de învãţãmânt, în vederea îmbunãtãţirii performanţelor de comunicare;
    - soluţioneazã prompt şi eficient corespondenţa primitã (sesizãri, reclamaţii, memorii);
    - mediazã conflictele şi stãrile tensionate din subsistemul învãţãmântului preuniversitar judeţean.
    V. Formare profesionalã:
    - participã la programele de formare continuã în management educaţional, inspecţie şcolarã şi de specialitate, alese pe baza nevoilor proprii;
    - identificã şi analizeazã nevoia de formare a personalului didactic din subordine;
    - elaboreazã politica de dezvoltare a resursei umane din subordine. Creeazã cadrul formãrii continue a personalului didactic şi a managerilor de unitãţi de învãţãmânt, propune/faciliteazã accesul cadrelor didactice la programe/activitãţi de perfecţionare/formare;
    - asigurã realizarea şi dezvoltarea culturii organizaţionale prin schimburi de experienţã, stagii, module de formare pentru manageri de proiect, personal de conducere, îndrumare şi control şi asigurã transferul de bune practici.

     Inspector şcolar general, Inspector şcolar,
     ......................... .................
     Semnãturã Semnãturã
     Data semnãrii:


    ANEXA 12
    la metodologie

                TEMATICA DE CONCURS ŞI BIBLIOGRAFIA ORIENTATIVÃ
                  pentru concursul de ocupare a funcţiilor de
                 inspector şcolar de la inspectoratele şcolare


    TEMATICA DE CONCURS
    ● Legislaţie şcolarã
    ● Inspecţia şcolarã
    ● Asigurarea calitãţii
    ● Management educaţional

    BIBLIOGRAFIE MINIMALÃ
    1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
    2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, în vigoare la data susţinerii concursului
    3. Regulamentul de organizare şi desfãşurare a inspecţiei şcolare (RODIS) şi Metodologia de aplicare a Regulamentului de organizare şi desfãşurare a inspecţiei şcolare (MARODIS), în vigoare la data susţinerii concursului
    4. Legea privind asigurarea calitãţii în educaţie, în vigoare la data susţinerii concursului
    5. Curriculum naţional - cadru de referinţã
    6. Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului cu privire la aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfãşurare a evaluãrii naţionale, în vederea accesului absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a
    7. Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat
    8. Metodologia formãrii personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar, în vigoare la data susţinerii concursului, şi Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului privind metodologia de acreditare a programelor de formare continuã
    9. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatã
    10. Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului pentru aprobarea regulamentului privind actele de studii şi documentele şcolare în învãţãmântul preuniversitar, în vigoare la data susţinerii concursului
    11. Regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, în vigoare la data susţinerii concursului


    ANEXA 13
    la metodologie

                                   DECLARAŢIE
          privind veridicitatea conţinutului dosarului de candidaturã

    Subsemnatul(a), ........... (CNP ...............), fiul (fiica) lui ......... şi ............., nãscut(ã) la data de ........ în localitatea .........., judeţul/sectorul ......., posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria ....... nr. ......., eliberat(ã) de ........... la data de ........., profesor la ............, în calitate de candidat(ã) la concursul de ocupare a funcţiei de inspector şcolar ........., organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului .......... în perioada ......., declar pe propria rãspundere cã toate documentele dosarului de candidaturã sunt conforme cu originalele, îmi aparţin şi sunt obţinute legal.
    Am fost informat(ã) asupra prevederilor art. .... din Metodologia de organizare şi desfãşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de inspector şcolar privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu efectuarea de verificãri, cunoscând faptul cã în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie nu voi fi numit(ã) în funcţia de ........., chiar dacã rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.
    Declar, susţin şi semnez, dupã ce am luat cunoştinţã despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

    Data .........

                                    Semnãtura .........


    ANEXA 14
    la metodologie

                        ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE

    Subsemnatul, ............, având funcţia de .......... la ............., localitatea ........., posesor al BI/CI seria ... nr. ....., eliberat de ....... la data de ........., telefon ........./............., CNP ................, membru în comisia de înscriere şi validare/concurs/elaborarea de subiecte, declar pe propria rãspundere cã nu voi divulga sub nicio formã informaţii legate de organizarea/desfãşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar.
    Voi îndeplini sarcinile asumate, respectând termenele stabilite, şi nu voi face publice documente de pe parcursul concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar.
    Am luat cunoştinţã de faptul cã activitatea mea este supusã reglementãrilor legii, iar abaterile se sancţioneazã conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi, dupã caz, ale Codului penal.

    Data .........

                                          Semnãtura ........


    ANEXA 15
    la metodologie

                                   DECLARAŢIE

    Subsemnatul, ..........., având funcţia de ........... la .........., numit în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar la Inspectoratul Şcolar al Judeţului ............ prin Decizia nr. ..... a inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului .......... declar pe propria rãspundere cã nu am soţul/soţia sau rude şi afini pânã la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar.
    Declar, de asemenea, cã am luat cunoştinţã şi îmi asum responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor Metodologiei de organizare şi desfãşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, aprobatã prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului 5.558/2011, iar în cazul nerespectãrii acestora voi suporta consecinţele potrivit reglementãrilor legale în vigoare.

    Data .......

                                                  Semnãtura,
                                                .............

                                 ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016