Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 5.556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.556 din 7 octombrie 2011  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 5.556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 27 octombrie 2011
    În baza prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului,

    ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, prevãzut în anexa care parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare" la Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.689/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare, a Fişei-cadru a postului de profesor documentarist şi a Fişei-cadru de evaluare a profesorului documentarist, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008.
    ART. 3
    Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unitãţile de învãţãmânt duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

               Ministrul educaţiei, cercetãrii,
                  tineretului şi sportului,
                    Daniel Petru Funeriu

    Bucureşti, 7 octombrie 2011.
    Nr. 5.556.

    ANEXĂ

                         REGULAMENT
        de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare
             şi a centrelor de documentare şi informare

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    În unitãţile de învãţãmânt preuniversitar se organizeazã şi funcţioneazã structuri infodocumentare: centre de documentare şi informare sau biblioteci şcolare. La nivelul unei unitãţi de învãţãmânt nu pot fi organizate şi nu vor funcţiona ambele structuri infodocumentare.
    ART. 2
    (1) Bibliotecile şcolare, respectiv centrele de documentare şi informare din unitãţile de învãţãmânt deservesc, pe niveluri de competenţã, beneficiarii educaţiei: elevii, cadrele didactice şi comunitatea localã, în scopul îmbunãtãţirii calitãţii procesului educaţional şi al învãţãrii pe tot parcursul vieţii.
    (2) Bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare, în conformitate cu funcţiile specifice, susţin implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializãri, sprijinã realizarea obiectivelor prevãzute în procesul de reformã a învãţãmântului românesc, rãspunzând nevoilor de informare şi documentare ale tuturor beneficiarilor.
    ART. 3
    (1) La nivelul unitãţii de învãţãmânt se elaboreazã politica documentarã, integratã în politica educaţionalã.
    (2) Politica documentarã reprezintã un sistem de valori şi acţiuni în domeniul informãrii şi documentãrii vizând cele 4 domenii: curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii şi dezvoltare comunitarã.
    (3) Politica documentarã cuprinde, la nivelul unitãţii de învãţãmânt, elemente privind politica de constituire a colecţiilor, o politicã de achiziţii a resurselor infodocumentare în vederea dezvoltãrii colecţiilor, completãrii şi actualizãrii fondului documentar în raport cu nevoile de informare şi formare ale utilizatorilor, o politicã de gestionare, organizare şi punere la dispoziţie a informaţiei şi a fondului documentar, de asigurare a accesului liber la informaţie, o politicã de formare în domeniul infodocumentar prin intermediul acţiunilor pedagogice, culturale şi al parteneriatelor, de realizare şi promovare a educaţiei pentru informaţie şi a unei culturi a informaţiei, de identificare a nevoilor utilizatorilor în materie de informaţie, o politicã de promovare şi comunicare asupra acţiunilor în domeniul infodocumentar, o politicã de evaluare a demersului şi a competenţelor utilizatorilor în domeniul infodocumentar.
    (4) În documentele de proiectare managerialã a unitãţilor de învãţãmânt vor fi cuprinse ţinte, opţiuni strategice şi obiective specifice domeniului informãrii şi documentãrii realizate prin planuri operaţionale, corelate cu politica documentarã a şcolii.
    ART. 4
    Bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare asigurã accesul la resursele Platformei şcolare de e-learning şi ale Bibliotecii şcolare virtuale.
    ART. 5
    Regulamentul de ordine interioarã al unitãţilor de învãţãmânt include prevederi specifice organizãrii şi funcţionãrii bibliotecii şcolare, respectiv a centrului de documentare şi informare.

    CAP. II
    Centrele de documentare şi informare

    SECŢIUNEA 1
    Cadru general

    ART. 6
    Centrul de documentare şi informare, denumit în continuare CDI, este o structurã infodocumentarã modernã, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferã beneficiarilor un spaţiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului documentar şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicãrii în educaţie, un loc de culturã, deschidere, întâlnire şi integrare.
    ART. 7
    (1) CDI concentreazã în acelaşi spaţiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor beneficiarilor şi specificului unitãţii de învãţãmânt, mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, un spaţiu adaptat organizãrii şi desfãşurãrii activitãţilor specifice, precum şi personal calificat în domeniul ştiinţelor documentãrii şi informãrii. CDI deserveşte întreaga comunitate educativã a unitãţii de învãţãmânt şi este parte integrantã a unitãţii de învãţãmânt.
    (2) CDI contribuie la asigurarea egalitãţii de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie şi servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunitãţii locale.
    (3) Prin crearea CDI se urmãreşte dezvoltarea şi modernizarea structurilor infodocumentare existente la nivelul unitãţii de învãţãmânt, diversificarea serviciilor specifice şi a resurselor documentare, întãrirea rolului pedagogic al personalului încadrat, dezvoltarea ofertei de activitate şcolarã şi extraşcolarã, favorizarea accesului la documentaţia actualã al tuturor utilizatorilor, respectiv la expertiza unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentãrii şi informãrii.
    (4) CDI se organizeazã unitar pentru întreaga unitate de învãţãmânt cãreia îi aparţine, preia şi integreazã fondul documentar al bibliotecii şcolare.
    ART. 8
    Misiunea CDI este de a forma şi de a dezvolta o culturã informaţionalã, de a participa la asigurarea egalitãţii de şanse în ceea ce priveşte accesul la informaţie şi documentaţie actualã al elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin activitãţi formale, nonformale şi informale, de a dezvolta competenţele elevilor în domeniul infodocumentar, de a promova inovaţia didacticã, de a participa la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor, de a participa la dezvoltarea şi implementarea unei politici documentare locale, de a susţine implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializãri şi de a contribui la realizarea obiectivelor prevãzute în procesul de reformã a învãţãmântului.
    ART. 9
    CDI are urmãtoarele funcţii: de primire a beneficiarilor, de informare generalã, pedagogicã, de orientare şcolarã şi profesionalã, culturalã, de comunicare, tehnicã, recreativã.
    ART. 10
    (1) CDI pot fi înfiinţate în unitãţi de învãţãmânt cu personalitate juridicã sau în consorţii şcolare din învãţãmântul preuniversitar de stat ori particular.
    (2) CDI sunt parte integrantã a unitãţii de învãţãmânt, fiind subordonate directorului unitãţii de învãţãmânt şi consiliului de administraţie.
    (3) CDI sunt coordonate metodologic, la nivel judeţean, de cãtre casele corpului didactic, iar la nivel central de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã.
    (4) CDI se înfiinţeazã prin decizie a directorului casei corpului didactic, în învãţãmântul de stat sau particular, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, la propunerea directorului unitãţii de învãţãmânt cu personalitate juridicã sau a consiliului director al consorţiului şcolar, cu avizul inspectorului şcolar general.
    (5) Criteriile de eligibilitate stabilite pentru înfiinţarea unui CDI: unitate din învãţãmântul preuniversitar de nivel preşcolar, primar, gimnazial sau liceal cu personalitate juridicã, de stat ori particularã, din mediul rural sau urban, existenţa unui spaţiu în incinta unitãţii de învãţãmânt în care poate fi amenajat CDI, cu respectarea standardelor recomandate cu privire la suprafaţã şi la capacitatea de primire, deschidere şi implicare din partea conducerii unitãţii de învãţãmânt şi a cadrelor didactice, respectiv susţinere din partea consiliului local.
    (6) Casa corpului didactic informeazã periodic Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului cu privire la dezvoltarea reţelei CDI la nivel judeţean.
    (7) Casa corpului didactic organizeazã atât stagii tematice adresate directorilor unitãţilor de învãţãmânt care solicitã înfiinţarea unui CDI şi responsabililor CDI, care vizeazã sprijinirea unitãţilor de învãţãmânt în elaborarea proiectului de amenajare a CDI în conformitate cu standardele de amenajare, cât şi stagii de formare continuã privind organizarea, funcţionarea, animarea şi exploatarea CDI, adresate profesorilor documentarişti, precum şi cadrelor didactice şi didactice auxiliare din unitãţile de învãţãmânt cu un CDI funcţional. Parcurgerea stagiului iniţial de formare privind amenajarea şi funcţionarea CDI organizat de casa corpului didactic este obligatorie pentru reprezentanţii unitãţilor de învãţãmânt care încep demersurile înfiinţãrii unui CDI.
    (8) Amenajarea şi dotarea CDI se fac pe baza unui proiect de amenajare realizat de o echipã de proiect din unitatea de învãţãmânt, sub coordonarea directorului unitãţii de învãţãmânt. Proiectul de amenajare este aprobat de consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt şi este avizat de cãtre directorul casei corpului didactic. Decizia de înfiinţare a CDI va fi eliberatã de casa corpului didactic dupã validarea proiectului de amenajare.
    (9) Reamenajarea sau schimbarea locaţiei CDI se realizeazã în baza unui proiect de reamenajare întocmit la nivelul unitãţii de învãţãmânt, aprobat de consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt şi avizat de directorul casei corpului didactic.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Resurse materiale

    ART. 11
    În amenajarea şi dotarea CDI se va ţine cont de specificul activitãţilor derulate, de publicul cãruia i se adreseazã, de vârsta elevilor, nivelul de studiu, particularitãţile şi specificul unitãţii de învãţãmânt în care urmeazã sã se înfiinţeze şi sã funcţioneze.
    ART. 12
    (1) Spaţiul şi resursele CDI trebuie sã asigure condiţiile necesare îndeplinirii funcţiilor sale şi derulãrii tuturor tipurilor de activitãţi.
    (2) În alocarea şi organizarea spaţiului pentru CDI se recomandã respectarea urmãtoarelor condiţii:
    a) suprafaţa alocatã sã fie de minimum 3 mý x 10% din numãrul total al elevilor din unitatea de învãţãmânt;
    b) capacitatea de primire, reprezentând numãrul de locuri în CDI, sã fie de minimum 10% din numãrul total al elevilor din unitatea de învãţãmânt.
    (3) Spaţiul CDI sã fie situat în unitatea de învãţãmânt, cu acces facil pentru elevi, recomandabil în zona centralã a unitãţii de învãţãmânt.
    ART. 13
    (1) CDI este organizat modular şi asigurã în interiorul sãu urmãtoarele spaţii specifice: spaţiul de primire, spaţiul profesorului documentarist, spaţiul informatic, spaţiul audiovideo şi multimedia, spaţiul de documentare pedagogicã, spaţiul pentru profesori, spaţiul lucrãrilor documentare, spaţiul lucrãrilor de ficţiune, spaţiul lecturii de destindere, spaţiul de lucru în echipã, spaţiul de lucru individual, spaţiul de orientare şcolarã şi profesionalã, spaţiul de afişaj şi expoziţii, spaţiul pentru presã.
    (2) Spaţiile CDI corespund funcţiilor acestuia şi nu vor fi strict delimitate prin construcţie.
    (3) În funcţie de specificul şcolii, de numãrul elevilor şi de spaţiul disponibil, pot fi amenajate şi alte spaţii în interiorul sau în exteriorul CDI: spaţiul de depozitare, de stocare, de arhivare etc.
    ART. 14
    (1) Mobilierul din CDI trebuie sã fie adaptat beneficiarilor, sã fie modular, solid, modern şi practic, sã respecte normele de securitate, sã permitã accesul liber la fondul documentar, precum şi reorganizarea spaţiului în funcţie de activitãţi.
    (2) În organizarea CDI se are în vedere asigurarea accesului liber la fondul documentar, cu asigurarea condiţiilor de spaţiu, mobilier şi securitate adecvate. Înãlţimea rafturilor se recomandã sã fie de 1,60 m-1,80 m, pentru învãţãmântul secundar inferior şi secundar superior, 1,50 m pentru învãţãmântul primar şi 1,30 m pentru învãţãmântul preşcolar.
    ART. 15
    Echipamentele şi aparatura achiziţionatã pentru CDI vor permite exploatarea resurselor puse la dispoziţia utilizatorilor în cadrul CDI.
    ART. 16
    (1) În spaţiul CDI va fi pus la dispoziţie fondul activ de publicaţii.
    (2) Pentru evitarea supraîncãrcãrii se va utiliza spaţiul de depozitare pentru documentele mai puţin solicitate.
    (3) Constituirea, completarea şi actualizarea fondului documentar se realizeazã în funcţie de urmãtoarele criterii:
    a) profilul, nivelul de învãţãmânt şi specificul unitãţii de învãţãmânt în care funcţioneazã CDI;
    b) obiectivele şi activitãţile propuse în documentele de planificare ale CDI;
    c) nevoile de informare şi documentare ale beneficiarilor;
    d) recomandãrile programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoalã şi ale listelor bibliografice din manualele utilizate; se va urmãri constituirea unui fond documentar echilibrat pentru toate clasele, diviziunile şi subdiviziunile sistemului de clasificare zecimalã universalã;
    e) componenţa fondului sub aspectul suporturilor, titlurilor şi al numãrului de exemplare din fiecare titlu.
    (4) Fondul documentar al CDI va fi în limba românã, în limbile minoritãţilor naţionale, dacã sunt şcolarizaţi elevi aparţinând unei minoritãţi naţionale, în limbile de circulaţie internaţionalã predate în unitatea de învãţãmânt respectivã, dar şi, în funcţie de solicitãrile beneficiarilor şi de nevoile identificate, în alte limbi strãine.
    ART. 17
    Fondul documentar şi serviciile oferite de centrele de documentare şi informare vor fi permanent actualizate pentru a permite o mai bunã adaptare la nevoile de informare şi formare ale utilizatorilor în domeniul infodocumentar, respectiv pentru participarea continuã la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor.
    ART. 18
    Baza materialã a centrelor de documentare şi informare este asiguratã de comunitatea localã, de unitatea de învãţãmânt, de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi de alte instituţii centrale sau locale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Resurse umane

    ART. 19
    În CDI va fi normat un post de profesor documentarist, în conformitate cu prevederile art. 262 alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 247 lit. m) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    ART. 20
    Angajarea şi încadrarea pe post a profesorilor documentarişti se realizeazã conform prevederilor metodologiei de mobilitate elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 21
    Concursul de ocupare a funcţiei didactice de profesor documentarist se organizeazã în conformitate cu metodologia de ocupare a posturilor/catedrelor declarate vacante în învãţãmântul preuniversitar, elaboratã şi aprobatã de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 22
    Formarea continuã şi evoluţia în carierã a profesorului documentarist se realizeazã în conformitate cu art. 242 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Prevederile privind participarea la definitivarea în învãţãmânt şi susţinerea gradelor didactice sunt prezentate în metodologia de organizare şi desfãşurare a examenului naţional pentru definitivarea în învãţãmânt, respectiv în metodologia pentru organizarea examenelor de susţinere a gradelor didactice, elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 23
    Constituirea şi organizarea activitãţii de cerc pedagogic se realizeazã de casa corpului didactic, care va desemna un responsabil la nivel judeţean. Activitatea de cerc pedagogic se va organiza în colaborare cu inspectoratul şcolar judeţean, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
    ART. 24
    Activitatea profesorului documentarist se desfãşoarã pe parcursul a 40 de ore sãptãmânal, repartizate dupã cum urmeazã:
    a) 18 ore de activitãţi didactice cu elevii, individual sau în parteneriat cu cadrele didactice. Activitãţile constau în iniţiere în cercetarea documentarã, activitãţi şcolare, proiecte didactice disciplinare, pluri-/inter-/transdiciplinare, educative şi culturale, animaţii-lecturã, animaţii culturale, orientare şcolarã şi profesionalã, activitãţi de sprijin pentru elevii cu dificultãţi de învãţare etc. Activitãţile se vor desfãşura în timpul sau în afara programului şcolar al elevilor, cu clasa întreagã ori cu grupe de elevi;
    b) activitãţi de pregãtire metodico-ştiinţificã, pregãtirea şi evaluarea materialelor şi activitãţilor, întocmirea programelor de intervenţie în scop recuperator în parteneriat cu cadrele didactice, culegerea informaţiilor în/din interiorul şi exteriorul unitãţii şcolare, reprezentând maximum 12 ore;
    c) activitãţi de educaţie complementare procesului de învãţãmânt: asigurarea accesului liber la fondul documentar şi punerea CDI la dispoziţia elevilor în cadrul activitãţilor libere, de mentorat, de tip "şcoalã dupã şcoalã", activitãţi pentru pãrinţi şi alţi membri ai comunitãţii locale, gestionarea CDI, reprezentând minimum 10 ore.
    ART. 25
    (1) Personalul încadrat în CDI este subordonat directorului unitãţii de învãţãmânt şi va fi evaluat anual pe baza fişei de evaluare întocmite în baza fişei postului.
    (2) Fişa postului şi fişa de evaluare sunt întocmite în baza fişei-cadru a postului şi a fişei-cadru de evaluare a profesorului documentarist, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, particularizate conform specificului activitãţii din unitatea de învãţãmânt.
    ART. 26
    (1) Într-un centru de documentare şi informare dintr-o unitate de învãţãmânt pot funcţiona atât profesorul documentarist, cât şi bibliotecarul şcolar, sub rezerva încadrãrii în numãrul de posturi aprobat şi finanţat conform legii.
    (2) În aceastã situaţie, organizarea şi funcţionarea CDI sunt asigurate în comun de cãtre profesorul documentarist şi bibliotecarul şcolar; repartizarea sarcinilor se realizeazã prin fişa individualã a postului. Domeniile de competenţã din fişa-cadru a postului de profesor documentarist, precum şi responsabilitãţile menţionate în prezentul regulament vor fi îndeplinite în comun.
    ART. 27
    (1) Domeniile de competenţã ale profesorului documentarist sunt: proiectarea, planificarea, organizarea şi realizarea activitãţii CDI, formarea elevilor şi dezvoltarea competenţelor specifice, monitorizarea şi evaluarea activitãţii CDI şi a rezultatelor elevilor, managementul clasei de elevi, dezvoltarea de parteneriate, comunicare, gestionarea CDI, managementul carierei al dezvoltãrii profesionale, contribuţia la dezvoltarea instituţionalã şi promovarea imaginii unitãţii de învãţãmânt.
    (2) Misiunile profesorului documentarist sunt: misiunea pedagogicã, misiunea culturalã, de comunicare şi de gestionare, acestea fiind direct corelate cu funcţiile CDI.
    (3) Detalierea domeniilor de competenţã şi atribuţiile profesorului documentarist se realizeazã prin fişa-cadru a postului a profesorului documentarist elaboratã şi aprobatã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    ART. 28
    (1) Profesorul documentarist este subordonat directorului şi directorului adjunct al unitãţii de învãţãmânt, cu care va avea o colaborare continuã cu privire la buna organizare şi funcţionare a CDI, respectiv la participarea CDI în realizarea obiectivelor stabilite la nivel instituţional.
    (2) Casa corpului didactic coordoneazã metodologic activitatea CDI şi a profesorilor documentarişti prin profesorii metodişti din casa corpului didactic şi formatorii naţionali din proiectul "Educaţie pentru informaţie".
    (3) Dezvoltarea reţelei CDI, monitorizarea şi evaluarea activitãţii CDI se realizeazã de cãtre casa corpului didactic.
    (4) Evaluarea profesorilor documentarişti se realizeazã de cãtre directorul unitãţii de învãţãmânt şi de cãtre inspectoratul şcolar, prin inspectorul de specialitate, metodişti şi formatorii naţionali din proiectul "Educaţie pentru informaţie".
    ART. 29
    Personalul didactic încadrat în CDI beneficiazã de toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Resurse financiare

    ART. 30
    (1) Parte integrantã a unitãţii de învãţãmânt, CDI beneficiazã de toate tipurile de finanţare conform prevederilor legale.
    (2) CDI poate beneficia de resursele financiare obţinute de unitatea de învãţãmânt din sponsorizãri, din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, societãţi sau a unor instituţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 31
    Consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt va aproba sumele necesare pentru amenajarea/reamenajarea CDI, pentru dotarea acestuia, pentru dezvoltarea şi actualizarea fondului de publicaţii, în baza proiectului de amenajare/ reamenajare, respectiv a referatelor de necesitate, cu încadrare în bugetul unitãţii de învãţãmânt.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Activitatea CDI

    ART. 32
    În CDI se pot iniţia, organiza şi desfãşura urmãtoarele categorii de activitãţi:
    a) pedagogice: prezentarea CDI şi a organizãrii sale specifice, iniţierea elevilor în cercetarea documentarã, formarea competenţelor din domeniul infodocumentar prin activitãţi cuprinse într-un curriculum la decizia şcolii în domeniul infodocumentar, activitãţi şcolare, proiecte disciplinare şi pluri-/inter-/transdisciplinare, activitãţi educative pentru dezvoltarea şi consolidarea competenţelor dobândite, de dezvoltare a competenţelor-cheie ale elevilor, învãţare remedialã de tip "şcoalã dupã şcoalã", activitãţi pentru copii şi tineri capabili de performanţã, orientare şi consiliere educaţionalã şi vocaţionalã, activitãţi privind integrarea noilor tehnologii ale informãrii şi comunicãrii în activitatea didacticã, parteneriate educative şi activitãţi extraşcolare, utilizarea Platformei şcolare de e-learning şi a Bibliotecii şcolare virtuale;
    b) culturale: animaţii de lecturã, lectura imaginii, activitãţi audiovideo şi mass-media, expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, dezbateri, activitãţi prilejuite de diverse evenimente, activitãţi recreative, ateliere de creaţie, de valorizare a patrimoniului şi a potenţialului cultural, parteneriate, schimburi culturale etc.;
    c) comunicare: colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii necesare utilizatorilor interni sau externi, participarea la promovarea imaginii unitãţii de învãţãmânt în comunitatea educaţionalã şi localã, participarea la promovarea şi diseminarea experienţelor de bune practici ale instituţiei, participarea la promovarea activitãţilor CDI şi a imaginii şcolii etc.;
    d) gestionare: gestionarea spaţiului, a funcţionãrii CDI: orar de funcţionare, regulamentul intern al CDI, planificarea activitãţilor, a resurselor materiale, a fondului documentar, a formãrii profesionale, a bugetului de funcţionare în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a activitãţilor planificate.
    ART. 33
    Activitãţile în CDI vor fi realizate de cãtre profesorul documentarist în parteneriat cu cadrele didactice din unitatea de învãţãmânt sau împreunã cu partenerii externi, respectiv individual.
    ART. 34
    (1) Utilizarea spaţiului, a fondului documentar şi a serviciilor CDI, respectiv desfãşurarea activitãţilor în CDI se realizeazã în mod programat, respectiv în regim neprogramat/liber, pe baza unui orar propus de profesorul documentarist/bibliotecar, aprobat de consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt şi adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor.
    (2) Se asigurã accesul beneficiarilor în CDI atât în timpul programului şcolar, cât şi în afara acestuia.
    (3) Utilizarea programatã a CDI presupune participarea beneficiarilor la activitãţi iniţial programate. Acestea se realizeazã pentru un grup/o clasã de elevi de cãtre profesorul documentarist individual, în parteneriat cu alte cadre didactice sau împreunã cu parteneri externi.
    (4) Utilizarea programatã presupune:
    a) activitãţi de prezentare a CDI şi a organizãrii sale specifice, realizate de cãtre profesorul documentarist la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea de învãţãmânt, respectiv în timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic;
    b) activitãţi de iniţiere în cercetarea documentarã, proiecte în colaborare cu cadrele didactice, proiecte disciplinare, pluri-/inter-/transdisciplinare, activitãţi pedagogice/cursuri de disciplinã, activitãţi în colaborare privind orientarea şcolarã şi vocaţionalã, sprijinirea elevilor cu dificultãţi la învãţare, lecturã, animaţii legate de mass-media, de presã, animaţii audiovideo, activitãţi cu caracter cultural şi civic organizate de cãtre profesorul documentarist şi derulate în parteneriat cu cadrele didactice/parteneri externi - activitãţi care presupun exploatarea fondului documentar al CDI şi dezvoltarea competenţelor infodocumentare ale elevilor.
    (5) Utilizarea neprogramatã/liberã presupune punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor, în prezenţa profesorului documentarist, în vederea realizãrii de cãtre aceştia a unor activitãţi care nu necesitã o programare anticipatã. Utilizarea neprogramatã/liberã presupune: activitate de informare, documentare, cercetare realizatã individual sau în grupuri mici în interes şcolar, profesional ori personal, asistenţã individualã în cercetarea documentarã, realizarea temelor, activitãţi de lecturã, de consultare a fondului de publicaţii al CDI şi a resurselor documentare on-line în scopuri educative, întocmirea şi redactarea unor proiecte, activitãţi ludice, de petrecere a timpului liber realizate în scop educativ etc. Utilizarea neprogramatã a CDI se realizeazã de cãtre elevi şi de cadrele didactice, de obicei, în afara programului şcolar. Timpul alocat activitãţilor neprogramate în CDI, reprezentând punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor pentru activitãţile libere, este de minimum 10 ore/sãptãmânã.
    ART. 35
    (1) Activitatea CDI se desfãşoarã pe baza unui proiect anual de activitate şi a unui plan semestrial de activitãţi, structurate pe 4 domenii de competenţã, respectiv a proiectelor de activitate. Acestea vor cuprinde activitãţi care vor participa la operaţionalizarea prioritãţilor definite în documentele de proiectare managerialã: proiectul de dezvoltare instituţionalã şi planurile manageriale. Documentele de proiectare a activitãţii CDI vor fi realizate de cãtre profesorul documentarist în parteneriat/cu consultarea cadrelor didactice şi a conducerii unitãţii de învãţãmânt şi vor cuprinde întreaga activitate desfãşuratã de profesorul documentarist şi a CDI.
    (2) Activitatea în CDI cuprinde acţiuni corespunzãtoare misiunilor profesorului documentarist: pedagogicã, culturalã, de comunicare şi de gestiune.
    (3) Structura generalã a proiectului anual de activitate este prezentatã în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul regulament.
    (4) Planul semestrial de activitate CDI cuprinde: obiectivele parţiale derivate din obiectivele anuale ale CDI, respectiv activitãţile, obiectivele, responsabilii, partenerii, data/perioada, mijloacele şi itemii de evaluare.
    (5) Planul semestrial de activitate va fi completat şi adaptat pe parcursul anului şcolar în funcţie de activitãţile dezvoltate, activitãţile din programele şcolare desfãşurate în CDI, disponibilitatea cadrelor didactice, de resursele umane şi materialele disponibile, de noile oportunitãţi.
    (6) Documentele de proiectare şi planificare a activitãţii CDI vor cuprinde activitãţi propuse de profesorul documentarist, de alte cadre didactice, de conducerea unitãţii de învãţãmânt sau alţi parteneri. Activitãţile propuse vor respecta criteriile generale ale definirii activitãţilor în CDI şi obiectivele anuale stabilite.
    (7) Profesorul documentarist va realiza şi prezenta la sfârşitul anului şcolar un raport anual de activitate.
    ART. 36
    Profesorul documentarist stabileşte relaţii de colaborare cu partenerii din interiorul sau din exteriorul unitãţii de învãţãmânt. Parteneriatele externe angajate vor fi supuse aprobãrii conducerii unitãţii de învãţãmânt. Profesorul documentarist planificã, organizeazã şi desfãşoarã, în colaborare cu aceştia, activitãţi care rãspund obiectivelor şi prioritãţilor stabilite în proiectul anual de activitate şi în planurile semestriale.
    ART. 37
    (1) Prin activitatea desfãşuratã în CDI se urmãreşte dezvoltarea competenţelor infodocumentare ale elevilor prin activitãţi directe de exploatare a fondului documentar al CDI.
    (2) În calitate de responsabil al CDI, profesorul documentarist asigurã, în colaborare cu echipa pedagogicã, iniţierea elevilor în domeniul cercetãrii documentare. Activitãţile organizate în acest sens vor viza dobândirea de cãtre elevi a autonomiei în învãţare şi dezvoltarea spiritului critic, prin dezvoltarea progresivã a capacitãţii de a se orienta în CDI, de a cunoaşte diferitele tipuri de surse şi resurse documentare, de a utiliza instrumente tradiţionale şi informatizate de cãutare a informaţiei, de a dezvolta competenţe de cãutare, selectare, prelucrare, organizare şi comunicare a informaţiilor, respectiv de autoevaluare şi evaluare a demersului şi a rezultatului cercetãrii.
    (3) Activitãţile de iniţiere a elevilor în domeniul cercetãrii documentare se organizeazã în cadrul unor cursuri distincte desfãşurate de cãtre profesorul documentarist prin dezvoltarea activitãţilor din curriculumul la decizia şcolii specific domeniului infodocumentar sau în cadrul unor secvenţe pedagogice, cursuri ori proiecte disciplinare sau pluri-/inter-/transdisciplinare desfãşurate în parteneriat de cãtre profesorul documentarist şi cadrele didactice. Predarea conţinuturilor disciplinare care presupun exploatarea resurselor documentare se recomandã a se realiza în CDI.
    (4) Directorul unitãţii de învãţãmânt şi responsabilii comisiilor metodice vor susţine şi vor încuraja demersul cadrelor didactice de a desfãşura activitãţi şcolare şi extraşcolare care presupun utilizarea resurselor CDI, abordãri transdisciplinare ale conţinuturilor, respectiv vor încuraja colaborarea dintre cadrele didactice şi profesorul documentarist.
    (5) Repere privind elaborarea şi punerea în practicã a unei strategii locale de educaţie pentru informaţie şi formare a unei culturi informaţionale a elevilor, respectiv un referenţial al competenţelor infodocumentare ale elevilor sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantã prezentul regulament.
    ART. 38
    Activitatea CDI se desfãşoarã în baza unui orar de funcţionare şi a unui regulament de funcţionare internã elaborate de profesorul documentarist şi validate de conducerea unitãţii de învãţãmânt.
    ART. 39
    (1) Gestionarea şi comunicarea fondului documentar constau în realizarea urmãtoarelor categorii de activitãţi: dezvoltarea colecţiilor, achiziţia, selecţia, deselecţia, prelucrarea documentelor, evidenţa documentelor: evidenţa primarã a documentelor, globalã şi individualã, catalogare, clasificare şi indexare, respectiv informatizarea fondului.
    (2) Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizeazã utilizând clasificarea zecimalã universalã. Indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale de la 0 la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unitãţii de învãţãmânt.
    (3) Toate operaţiunile cu privire la fondul documentar al CDI se deruleazã în sistem informatizat, dacã sunt îndeplinite condiţiile necesare. Pe termen mediu se va avea în vedere informatizarea fondului documentar existent la nivelul unitãţii de învãţãmânt.
    (4) Pentru facilitarea accesului la resursele documentare pot fi întocmite catalogul tematic, catalogul documentelor audiovizuale, catalogul lucrãrilor de referinţã, liste de noutãţi etc.
    (5) Exploatarea colecţiilor se realizeazã prin consultarea în CDI şi prin împrumut la domiciliu, conform reglementãrilor în vigoare.
    (6) Activitatea organizatã în centrele de documentare şi informare este parte a activitãţii şcolare şi extraşcolare desfãşurate la nivelul unitãţii de învãţãmânt.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Evaluarea CDI

    ART. 40
    (1) Evaluarea CDI şi a politicii documentare a unitãţii de învãţãmânt poate fi internã, efectuatã sau solicitatã de conducerea unitãţii de învãţãmânt ori externã, solicitatã sau efectuatã de o instituţie abilitatã în acest sens, fiind realizatã pe baza unor fişe de evaluare elaborate în concordanţã cu Hotãrârea Guvernului nr. 1.534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţã şi a indicatorilor de performanţã pentru evaluarea şi asigurarea calitãţii în învãţãmântul preuniversitar şi Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 87/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv cu raportarea la standardele de amenajare, dotare, organizare şi funcţionare a CDI.
    (2) Elementele privind evaluarea CDI, procedura de evaluare şi fişa de evaluare a politicii documentare a unitãţii de învãţãmânt sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezentul regulament.
    (3) Fişa de evaluare a centrului de documentare şi informare este prezentatã în anexa nr. 4, care face parte integrantã din prezentul regulament.

    CAP. III
    Bibliotecile şcolare

    SECŢIUNEA 1
    Cadru general

    ART. 41
    Biblioteca şcolarã este compartimentul specializat al cãrui scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cãrţi, publicaţii periodice, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de cãtre beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.
    ART. 42
    (1) Biblioteca şcolarã funcţioneazã în unitãţile de învãţãmânt cu personalitate juridicã, de stat sau particulare, în consorţii şcolare, la propunerea directorului unitãţii de învãţãmânt/consorţiului, cu avizul consiliului de administraţie, şi nu poate fi desfiinţatã, ci doar reorganizatã ori integratã în centrul de documentare şi informare. Pe termen mediu, bibliotecile şcolare vor fi transformate în centre de documentare şi informare.
    (2) În unitãţile de învãţãmânt fãrã personalitate juridicã pot fi organizate structuri infodocumentare complementare bibliotecilor şcolare sau centrelor de documentare şi informare, în vederea asigurãrii accesului la informaţie al elevilor.
    ART. 43
    Biblioteca şcolarã se organizeazã unitar pentru întreaga instituţie de învãţãmânt în care funcţioneazã, respectând normele de încadrare cu personal de specialitate conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 44
    Biblioteca şcolarã oferã resurse pedagogice informaţionale: carte, presã, CD, DVD necesare elevilor şi cadrelor didactice în funcţie de programele de instruire şi nevoile de perfecţionare metodicã.
    ART. 45
    Prin activitatea sa biblioteca şcolarã participã la realizarea obiectivelor sistemului de învãţãmânt, în ansamblul sãu, precum şi a obiectivelor educaţionale, pe niveluri de studii şi profiluri de învãţãmânt.
    ART. 46
    Biblioteca şcolarã, în conformitate cu funcţiile şi misiunile sale, rãspunde nevoilor beneficiarilor de documentare şi informare.
    ART. 47
    Bibliotecile şcolare sunt coordonate, la nivel local, de cãtre directorul unitãţii de învãţãmânt şi consiliul de administraţie. Coordonarea metodologicã a bibliotecilor şcolare revine casei corpului didactic, la nivel judeţean, iar la nivel central, Bibliotecii Naţionale Pedagogice "I. C. Petrescu", respectiv Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 48
    Misiunea bibliotecii şcolare este de a asigura elevilor şi cadrelor didactice accesul la informaţie şi documentaţie, de a susţine procesul instructiv-educativ de participare la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Resurse materiale

    ART. 49
    Bibliotecii şcolare i se asigurã o locaţie corespunzãtoare organizãrii, tezaurizãrii, conservãrii colecţiilor şi accesului beneficiarilor.
    ART. 50
    La constituirea unei biblioteci şcolare se asigurã de regulã douã încãperi alãturate care sã deserveascã depozitarea suporturilor informaţionale şi o salã de lecturã.
    ART. 51
    (1) Dotarea unei biblioteci şcolare trebuie sã fie de minimum 3 volume/elev, urmând ca raportul de 10 volume/elev sã fie atins progresiv în cel mult 5 ani.
    (2) Fondul de publicaţii al bibliotecii şcolare va fi în limba românã, în limbile minoritãţilor, dacã la nivelul unitãţii de învãţãmânt se organizeazã clase cu predare în limbile minoritãţilor naţionale, respectiv în limbile de circulaţie internaţionalã predate la nivelul unitãţii de învãţãmânt şi, în funcţie de solicitãrile beneficiarilor, în alte limbi de circulaţie internaţionalã.
    ART. 52
    Biblioteca şcolarã include: spaţiul de primire, spaţiul bibliotecarului, spaţiul de informare şi documentare, spaţiul de lecturã şi depozitul de carte.
    ART. 53
    În biblioteca şcolarã se va utiliza mobilier modular, solid şi practic, adaptat beneficiarilor.
    ART. 54
    Biblioteca şcolarã asigurã accesul la fondul documentar pentru informare şi documentare individualã în interes şcolar, profesional sau personal.
    ART. 55
    În biblioteca şcolarã se pune la dispoziţia beneficiarilor fondul activ de publicaţii, iar documentele mai puţin solicitate vor fi organizate în spaţiul de depozitare.
    ART. 56
    Constituirea, completarea şi organizarea fondului documentar se realizeazã în funcţie de urmãtoarele criterii:
    a) profilul, nivelul de învãţãmânt şi specificul unitãţii de învãţãmânt;
    b) recomandãrile programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoalã;
    c) cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor, pe baza studiului de marketing efectuat de bibliotecarul şcolar şi în baza obiectivelor unitãţii de învãţãmânt;
    d) activitãţile propuse în planul de activitate anual al bibliotecii şcolare.
    ART. 57
    Utilizarea colecţiilor şi a documentelor se realizeazã în sala de lecturã şi prin împrumut la domiciliu.
    ART. 58
    Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţã a documentelor distruse şi a celor lipsã la inventar, recuperarea fizicã/valoricã a publicaţiilor se realizeazã conform prevederilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Resurse umane

    ART. 59
    (1) În bibliotecile şcolare sunt încadraţi bibliotecari şcolari.
    (2) Bibliotecarul şcolar este personal didactic auxiliar conform art. 249 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    ART. 60
    Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice auxiliare de bibliotecar şcolar sunt cele prevãzute de art. 250 lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
    ART. 61
    Norma de muncã a bibliotecarului şcolar este de 40 de ore sãptãmânal.
    ART. 62
    (1) Atribuţiile bibliotecarului şcolar sunt:
    a) organizeazã spaţiul bibliotecii şi asigurã funcţionarea acesteia potrivit nomelor legale;
    b) asigurã funcţionarea bibliotecii; elaboreazã şi afişeazã regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, planul de activitate, orarul acesteia şi regulile de prevenire şi stingere a incendiilor;
    c) constituie, organizeazã şi dezvoltã colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice;
    d) ţine evidenţa fondului de publicaţii;
    e) rãspunde eficient la cerinţele de lecturã şi de informare ale utilizatorilor;
    f) oferã consiliere cu privire la utilizarea lucrãrilor de referinţã şi a tehnologiei;
    g) îndrumã lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe, precum şi a particularitãţilor psihopedagogice şi de vârstã ale elevilor;
    h) gestioneazã fondul documentar şi asigurã securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi siguranţã existente în unitatea de învãţãmânt;
    i) iniţiazã şi deruleazã parteneriate interne şi externe cu instituţii de învãţãmânt, culturale, organizaţii diverse din ţarã sau strãinãtate, cu membri ai comunitãţii locale, cu pãrinţii elevilor; organizeazã şi deruleazã activitãţi în bibliotecã;
    j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învãţãmânt.
    (2) Atribuţiile se stabilesc prin fişa postului aprobatã de consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt.
    ART. 63
    (1) Formarea continuã a bibliotecarului şcolar se realizeazã prin:
    a) participarea la activitãţi de informare, documentare, metodice, organizate şi coordonate de casa corpului didactic;
    b) participarea la simpozioane şi conferinţe naţionale sau internaţionale organizate de organizaţii abilitate;
    c) participarea la cursuri şi programe de formare specifice postului organizate de casa corpului didactic, Biblioteca Naţionalã Pedagogicã "I. C. Petrescu", de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi alţi furnizori acreditaţi de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, urmãrind dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera profesionalã.
    (2) Formarea continuã a bibliotecarilor şcolari este un drept şi o obligaţie. În promovarea bibliotecarilor se va ţine cont de participarea la cursuri de formare continuã.
    ART. 64
    Personalul încadrat în biblioteca şcolarã beneficiazã de toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare.
    ART. 65
    Bibliotecarul şcolar va fi informat despre deciziile consiliului profesoral şi consiliului de administraţie, cu privire la aspecte care implicã activitatea bibliotecii şcolare.
    ART. 66
    Bibliotecarul şcolar este subordonat directorului şi directorului adjunct ai unitãţii de învãţãmânt, cu care va avea o colaborare continuã şi oportunã cu privire la buna organizare şi funcţionare a bibliotecii, respectiv la participarea bibliotecii şcolare în realizarea obiectivelor stabilite la nivel instituţional.
    ART. 67
    Evaluarea activitãţii bibliotecarului şcolar se realizeazã pe baza indicatorilor de performanţã, a descriptorilor de calitate din fişa postului/de evaluare realizatã prin respectarea fişei-cadru a postului şi fişei-cadru de evaluare a bibliotecarilor şcolari aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 68
    Îndrumarea şi controlul bibliotecarului şcolar se fac de cãtre directorul unitãţii de învãţãmânt, respectiv de inspectorul de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Resurse financiare

    ART. 69
    (1) Biblioteca şcolarã, ca parte integrantã a unitãţii de învãţãmânt, beneficiazã de finanţare conform legii.
    (2) Alte surse de finanţare ale bibliotecii şcolare pot fi obţinute de unitatea de învãţãmânt din sponsorizãri din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, societãţi sau unor instituţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 70
    Consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt va aproba sumele necesare pentru dotarea bibliotecii şcolare, pentru dezvoltarea şi actualizarea fondului de publicaţii, în baza referatelor de necesitate, cu încadrare în bugetul unitãţii de învãţãmânt.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Activitatea bibliotecii şcolare

    ART. 71
    Biblioteca şcolarã achiziţioneazã/colecţioneazã, prelucreazã, organizeazã colecţiile şi conservã publicaţiile, bazele de date şi alte documente specifice, care se constituie într-un fond cu caracter enciclopedic.
    ART. 72
    (1) Operaţiunile de gestionare şi comunicare a fondului documentar vor fi efectuate conform reglementãrilor biblioteconomice în vigoare, cu prelucrare în sistem informatizat, acolo unde sunt îndeplinite condiţiile tehnice, sau în sistem tradiţional, astfel:
    a) dezvoltarea colecţiilor: achiziţia, selecţia, deselecţia;
    b) prelucrarea documentelor: evidenţa primarã a documentelor, evidenţa globalã prin completarea registrului de mişcare a fondurilor şi individualã prin completarea registrului inventar şi evidenţa analiticã pentru bunurile culturale constituite în gestiuni care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, catalogare, clasificare şi indexare;
    c) informatizarea fondului.
    (2) Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizeazã utilizând clasificarea zecimalã universalã. Indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale de la 0 la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unitãţii de învãţãmânt.
    ART. 73
    Completarea fondului de publicaţii şi a altor categorii de documente se realizeazã prin:
    a) achiziţii de carte de la unitãţile specializate;
    b) abonamente la publicaţii periodice;
    c) transfer de publicaţii sau alte categorii de documente potrivit prevederilor legale în vigoare;
    d) donaţii de la instituţii, asociaţii, fundaţii, de la persoane juridice sau persoane fizice;
    e) împrumut interbibliotecar.
    ART. 74
    Criteriile care trebuie avute în vedere pentru completarea colecţiilor sunt urmãtoarele:
    a) profilul, nivelul şi specificul unitãţii şcolare în care funcţioneazã biblioteca;
    b) recomandãrile programelor şcolare la disciplinele studiate în şcoalã, urmãrindu-se constituirea unui fond de carte echilibrat;
    c) componenţa fondului existent în bibliotecã atât sub aspectul titlurilor, cât şi al numãrului de exemplare din fiecare titlu;
    d) cerinţele de informare şi documentare ale cadrelor didactice, atât în probleme de pedagogie generalã şi de metodica predãrii, cât şi în probleme de specialitate ale disciplinelor predate.
    ART. 75
    Operaţiile de intrare sau ieşire a publicaţiilor se fac numai pe baza unui act doveditor: facturã, specificaţie, proces-verbal sau act de donaţie.
    ART. 76
    Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţã a documentelor uzate fizic, distruse în cazuri de forţã majorã şi a celor lipsã la inventar, recuperarea fizicã/valoricã a publicaţiilor se realizeazã conform prevederilor Legii nr. 334/2002, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 77
    Exploatarea colecţiilor şi a documentelor se realizeazã prin consultarea în sala de lecturã şi prin împrumutul la domiciliu.
    ART. 78
    Bibliotecarul şcolar organizeazã, împreunã cu cadrele didactice, activitãţi de pregãtire a elevilor din perspectiva învãţãrii pe tot parcursul vieţii, contribuind la formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie.
    ART. 79
    Bibliotecarul şcolar sprijinã personalul didactic al şcolii în îmbunãtãţirea calitãţii procesului de învãţãmânt, asigurând lucrãri de referinţã, alte publicaţii, periodice pe suport hârtie sau magnetic, precum şi materiale documentare şi de studiu.
    ART. 80
    (1) Bibliotecarul şcolar iniţiazã şi coordoneazã proiecte şcolare şi extraşcolare, activitãţi de lecturã, proiecte culturale dedicate marilor scriitori, oamenilor de culturã, unor evenimente, organizeazã expoziţii, târguri de carte, lansãri de carte şi participã cu elevii la acţiuni culturale desfãşurate în comunitatea localã/naţionalã/internaţionalã.
    (2) Bibliotecarul şcolar promoveazã fondul documentar şi resursele bibliotecii prin: alcãtuirea de mape documentare, pliante şi filme de prezentare, liste de publicaţii, bloguri etc.
    ART. 81
    Activitatea bibliotecii şcolare este cuprinsã în planul anual/semestrial de activitate, care cuprinde: obiectivele generale, obiectivele specifice, respectiv denumirea activitãţilor, obiectiv/activitate, responsabil, parteneri, datã/perioadã, mijloace şi itemi de evaluare. Acestea vor fi structurate pe tipuri şi categorii, în funcţie de domeniile de competenţã ale bibliotecarului şcolar şi de misiunile bibliotecii şcolare.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Evaluarea bibliotecii şcolare

    ART. 82
    Evaluarea bibliotecii şcolare se face pe baza unei fişe de evaluare realizate în concordanţã cu Hotãrârea Guvernului nr. 1.534/2008 şi Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2005, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 87/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 83
    (1) Prezentul regulament se aplicã tuturor CDI şi bibliotecilor şcolare din unitãţile de învãţãmânt din sistemul de învãţãmânt preuniversitar.
    (2) Pentru anul şcolar 2011-2012, normarea personalului didactic şi didactic auxiliar care deserveşte bibliotecile şcolare şi CDI se va face cu încadrarea strictã în numãrul total de posturi aprobate de cãtre minister pentru fiecare inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
    (3) Condiţiile de utilizare a spaţiului, fondului documentar şi a serviciilor CDI şi bibliotecilor şcolare, precum şi drepturile şi obligaţiile utilizatorilor se stabilesc prin regulamentul de ordine interioarã al fiecãrui CDI, respectiv al fiecãrei biblioteci şcolare, aprobat de conducerea unitãţii de învãţãmânt în care funcţioneazã.
    (4) În termen de 60 de zile de la data aprobãrii prezentului regulament unitãţile de învãţãmânt preuniversitar în care funcţioneazã centre de documentare şi informare sau biblioteci şcolare au obligaţia de a elabora regulamentul de ordine interioarã al centrului de documentare şi informare ori regulamentul de ordine interioarã al bibliotecii şcolare.

    ANEXA 1
    -------
la regulament
-------------

              PROIECTUL ANUAL DE ACTIVITATE AL
            CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
                    - structura-cadru -

    1. Cadrul general
    Prezentarea unitãţii de învãţãmânt şi cadrul desfãşurãrii activitãţii
    Prezentarea centrului de documentare şi informare (CDI): structurã, amplasare, dotãri, echipamente, fond documentar (constituire, suport, complementaritate, echilibru/clase ...), resursa umanã care deserveşte CDI
    Publicul-ţintã al CDI (structurã, descriere etc.)
    Context local
    Date statistice privind frecvenţa la CDI şi indicatori
    Ţinte strategice/obiective cuprinse în Proiectul de dezvoltare instituţionalã (PDI) la realizarea cãrora CDI va participa
    Politica documentarã a unitãţii de învãţãmânt
    Organizarea şi funcţionarea CDI: orarul (cadrul general, modalitãţile de acces la resursele CDI, numãrul de ore alocate activitãţilor programate, respectiv activitãţilor libere desfãşurate în CDI, orarul afişat), respectiv regulamentul de ordine interioarã al CDI - descriere generalã şi prezentare în anexã
    2. Analiza de nevoi în domeniile: curriculum (activitãţi şi programe de formare a elevilor, animaţii culturale, proiecte educaţionale, curriculum la decizia şcolii etc.), resurse umane (nevoile de formare în domeniul infodocumentar a resursei umane), resurse materiale şi financiare (fond documentar, materiale/echipamente/dotãri/spaţiu) şi relaţii cu comunitatea (comunicare, programe pentru comunitate)
    3. Prioritãţi
    4. Obiective generale
    5. Obiective specifice
    6. Managementul CDI (activitãţi generale - prezentare dezvoltatã în planul semestrial de activitate):
    Dezvoltarea CDI
    a) Politica de dezvoltare a fondului documentar (achiziţia, selecţia, deselecţia), completarea cu echipamente, mobilier, dezvoltarea spaţiului etc.
    Rezultatele analizei de nevoi/prioritãţi:
    - dezvoltarea fondului documentar/criterii de achiziţie, selecţie şi deselecţie/categorii de documente şi domenii propuse spre achiziţionare/estimare bugetarã;
    - completarea resurselor materiale - echipamente dotãri, echipamente, mobilier/resurse materiale propuse pentru achiziţionare;
    - dezvoltarea spaţiului/argument/propuneri.
    Managementul resurselor materiale. Organizarea şi funcţionarea CDI
    b) Gestionarea resurselor materiale: activitatea/obiectivul/ responsabilul/resursele/data - perioada de desfãşurare/locul de desfãşurare/indicatorii/evaluare
    c) Managementul funcţionãrii: activitatea/obiectivul/ responsabilul/resursele/data - perioada de desfãşurare/locul de desfãşurare/indicatorii/evaluare
    d) Activitãţi de gestionare a fondului documentar: activitatea/obiectivul/perioada/responsabilul/indicatorii/evaluare Managementul activitãţilor CDI - pedagogice, culturale şi de comunicare (Vor fi precizate principalele categorii de activitãţi, care vor fi detaliate în planul semestrial de activitate.)
    e) Activitãţi pedagogice - de formare a elevilor: activitatea/obiectivul/publicul-ţintã/coordonatorul/colaborare/ resursele/data - perioada de desfãşurare/locul de desfãşurare/indicatorii/evaluare
    f) Animaţii culturale: activitatea/obiectivul/publicul-ţintã/ coordonatorul/colaborare/resursele/data - perioada de desfãşurare/locul de desfãşurare/indicatorii/evaluare
    g) Activitãţi de comunicare şi promovare a fondului documentar şi activitãţilor CDI: activitatea/obiectivul/publiculţintã/ coordonatorul/colaborare/resursele/data - perioada de desfãşurare/locul de desfãşurare/evaluare
    h) Activitãţi de formare/dezvoltare a resursei umane (dezvoltarea profesionalã a profesorului documentarist, respectiv formarea cadrelor didactice în domeniul infodocumentar): activitatea/obiectivul/publicul-ţintã/ coordonatorul/ colaborare/resursele/data - perioada de desfãşurare/locul de desfãşurare/indicatorii/evaluare
    7. Parteneriate şi colaborãri în activitatea CDI
    Descrierea partenerilor, cadrul colaborãrii, zona de intervenţie/proiecte, aport, obiectivele colaborãrii, responsabilul, persoana de contact
    8. Echipa de elaborare a proiectului anual de activitate
    9. Estimãri bugetare - recapitulare/capitole (fond documentar, materiale şi echipamente, activitãţi, funcţionare)
    10. Evaluare - indicatori/obiectiv stabilit (evaluare calitativã şi evaluare cantitativã)
    11. Mãsuri ameliorative (în raport cu anul şcolar precedent)
    12. Observaţii
    13. Documente utilizate în elaborare
    14. Anexe

    ANEXA 2
    --------
la regulament
-------------

                             REPERE
      privind elaborarea şi punerea în practicã a unei strategii
   locale de educaţie pentru informaţie şi formare a unei culturi
                     informaţionale a elevilor

     - referenţial al competenţelor infodocumentare ale elevilor -

    În contextul dat de evoluţia noilor tehnologii, de diversificarea canalelor de transmitere şi a modalitãţilor de acces la informaţie, dar şi de cantitatea din ce în ce mai mare de informaţie, formarea elevilor în domeniul infodocumentar este indispensabilã. Considerãm cã şcoalã are un rol primordial în pregãtirea elevilor în a cãuta, accesa, analiza, critica, selecta, prelucra şi utiliza informaţia. Educaţia pentru informaţie şi formarea unei culturi informaţionale a elevilor este parte din procesul de formare a competenţelor-cheie ale elevilor. Din acest motiv, documentul îşi propune trasarea unor repere care sã ghideze elaborarea unei strategii locale (la nivelul unitãţii de învãţãmânt) de educaţie privind formarea unei culturi informaţionale.
    Identificarea nevoii de formare în domeniul educaţiei pentru informaţie şi formarea unei culturi informaţionale, respectiv pentru implicarea statelor în realizarea unor strategii în acest sens este de actualitate. Cunoscute sub denumirea de "information literacy" (alfabetizare informaţionalã sau culturã informaţionalã), respectiv "digital literacy" (alfabetizare digitalã), cele douã concepte au fost adoptate şi de UNESCO ca fiind importante instrumente de dezvoltare naţionalã şi internaţionalã de combatere a rupturii digitale, elemente exprimate în 2003 prin Declaraţia de la Praga şi în 2005 prin Proclamaţia de la Alexandria a IFLA - Federaţia Internaţionalã a Asociaţiilor de Biblioteci. La nivel european se fac recomandãri statelor membre cu privire la introducerea celor 8 competenţe-cheie în strategiile de formare, dintre care competenţa de a învãţa sã înveţi şi competenţa digitalã de utilizare a noilor tehnologii ca instrument de învãţare şi cunoaştere, elemente regãsite în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    Conceptul de "information literacy" (alfabetizare informaţionalã sau cultura informaţiei) este parte a formãrii individului şi reprezintã (conform ALA - Asociaţia Americanã a Bibliotecilor) capacitatea de a înţelege când este nevoie de informare şi abilitatea de a identifica, localiza, evalua şi a utiliza în mod eficient informaţiile obţinute pentru a rãspunde unei cereri de informare. Termenul de "digital literacy" (alfabetizarea digitalã) a fost introdus de Paul Gilster în 1997 şi reprezintã un set de atitudini şi competenţe necesare pentru a manipula şi a comunica eficient informaţii şi cunoştinţe, printr-o varietate de media şi de formate.
    Dezvoltarea competenţelor infodocumentare şi formarea unei culturi informaţionale contribuie la reuşita şcolarã a elevilor, respectiv participã la formarea pe tot parcursul vieţii. Acest demers este unul integrat, constant, progresiv şi de duratã şi priveşte formarea elevului cuprins în sistemul de învãţãmânt preuniversitar pe toatã durata şcolaritãţii lui.
    Documentul de faţã nu se adreseazã numai profesorilor documentarişti şi bibliotecarilor şcolari - responsabili ai structurilor infodocumentare organizate la nivelul unitãţilor de învãţãmânt, ci şi cadrelor didactice şi directorilor pentru a susţine participarea comunã la elaborarea unei strategii de formare a unei culturi informaţionale a elevilor, în vederea dezvoltãrii autonomiei lor în procesul de cãutare, selectare, tratare şi comunicare a informaţiei, atât ca demers şcolar, cât şi personal.
    Prezentarea competenţelor infodocumentare (pe domenii şi subdomenii) pe care elevii ar trebui sã le dezvolte pe parcursul şcolaritãţii obligatorii a fost realizatã în scopul orientãrii activitãţii desfãşurate în centrele de documentare şi informare (CDI) şi dorinţei ca aceasta sã fie formalizatã într-o politicã integratã, coerentã şi continuã de formare a elevilor în domeniul educaţiei pentru informaţie, cuprinsã în proiectul anual/semestrial de activitate al CDI şi în politica documentarã elaboratã la nivelul unitãţii de învãţãmânt. Aceasta rãspunde ţintelor strategice şi obiectivelor fixate prin proiectul de dezvoltare instituţionalã şi planurile manageriale.
    Activitatea organizatã în structurile infodocumentare din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar, cu precãdere în centrele de documentare şi informare, dar şi în bibliotecile şcolare (în conformitate cu funcţiile specifice atribuite) participã la formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor prin dezvoltarea competenţelor din domeniul infodocumentar.
    Totalitatea activitãţilor desfãşurate în CDI presupun dezvoltarea de competenţe în domeniul infodocumentar. Persoana resursã din CDI (profesor documentarist, bibliotecar - în funcţie de competenţele prevãzute prin fişa postului) va fi implicatã direct în propunerea şi implementarea unui plan de formare a elevilor în domeniul infodocumentar, linie care va fi integratã în planul anual/semestrial de activitate. Aceasta va colabora cu cadrele didactice şi conducerea unitãţii de învãţãmânt.
    Obiectivele generale ale activitãţilor în CDI sunt, printre altele, participarea la dezvoltarea celor 8 competenţe-cheie care determinã profilul de formare a elevului, în special a competenţei de "a învãţa sã înveţi", a competenţei digitale de utilizare a noilor tehnologii, a celor de comunicare în limba românã, în limba maternã şi în limbi strãine, prin dezvoltarea autonomiei în învãţare, dezvoltarea simţului critic, a lucrului în echipã, a abordãrii transdisciplinare a conţinuturilor şi susţinerii inovaţiei didactice.
    Indiferent de sfera în care sunt încadrate, cea pedagogicã, culturalã sau de comunicare, activitãţile CDI vor viza formarea şi dezvoltarea de competenţe infodocumentare, prin utilizarea şi exploatarea fondului documentar pus la dispoziţie utilizatorilor în CDI. Vor fi create situaţii de învãţare diverse şi complementare care vor necesita exploatarea şi utilizarea resurselor documentare şi echipamentelor din CDI şi care vor implica şi vor urmãri dezvoltarea gradualã şi progresivã a competenţelor infodocumentare.
    Gradul de implicare a CDI în formarea elevilor, mãsura în care CDI rãspunde nevoilor de informare şi formare a elevilor, dar şi rezultatele demersurilor întreprinse în acest sens pot fi evaluate atât direct în activitatea curentã a CDI, cât şi indirect prin performanţele şcolare ale elevilor, gradul de reuşitã şcolarã/profesionalã şi integrare socialã. Modalitãţi de evaluare a activitãţilor şi politicii de formare vor fi cuprinse în planul anual de activitate, rezultatele acestora fiind cuprinse în raportul semestrial/anual de activitate al CDI/bibliotecii şcolare.
    Activitatea în CDI va fi desfãşuratã atât în parteneriat cu cadrele didactice, cât şi cu partenerii externi unitãţii de învãţãmânt prin diferite tipuri de activitãţi. Acestea vor viza, în funcţie de nevoile identificate în materie de formare, acele obiective care vor duce la dezvoltarea progresivã a competenţelor infodocumentare, dar care vor ţine cont şi vor participa la dezvoltarea competenţelor pe discipline şi competenţelor-cheie ale elevilor.
    Dezvoltarea competenţelor infodocumentare se va efectua în paralel cu urmãrirea obiectivelor fixate la fiecare disciplinã pentru fiecare activitate/lecţie desfãşuratã în CDI. Acestea vor fi fixate atât în funcţie de nivelul de dezvoltare şi formare a elevilor în domeniul infodocumentar, cât şi în funcţie de prevederile programelor şcolare la diferite discipline în cadrul colaborãrii cadru didactic - profesor documentarist. Vor fi propuse elevilor şi vor fi dezvoltate activitãţi diverse, care vizeazã formarea, dezvoltarea, exersarea şi valorizarea cunoştinţelor şi competenţelor lor.
    Competenţele infodocumentare se regãsesc şi în programele şcolare, de aceea subliniem importanţa conceperii unui plan de formare în parteneriat profesor documentarist - cadre didactice şi a propunerii acelor activitãţi care sã rãspundã obiectivelor şi cerinţelor programelor şcolare. Activitãţi cuprinse în programele şcolare ale disciplinelor de studiu vor fi desfãşurate în CDI utilizând resursele puse la dispoziţie, implicând elevii în utilizarea şi exploatarea directã a acestora în operaţiuni de cãutare, selectare, analizã, sintezã, investigare, argumentare şi demonstrare.
    Fie cã sunt desfãşurate individual sau în echipã, fie cu clasa sau cu un grup de elevi, activitãţile din CDI vor viza, pe nivele de studiu, formarea şi dezvoltarea, exersarea şi valorizarea unor competenţe transversale din domeniul infodocumentar, respectiv participarea la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor. Abordarea transdisciplinarã a conţinuturilor, utilizarea metodelor activ-participative, implicarea directã a elevilor în propria formare contribuie la o mai bunã dezvoltare personalã şi şcolarã a elevului.
    În cadrul unei activitãţi de cãutare de informaţii pentru a rãspunde unei cerinţe/unei activitãţi de cercetare documentarã (indiferent de complexitatea cercetãrii) este necesarã formarea elevilor în a respecta o succesiune de operaţiuni şi etape, care le vor servi dezvoltãrii de competenţe, formãrii de deprinderi şi atitudini. Etapele cercetãrii documentare prezentate sintetic sunt: determinarea şi înţelegerea subiectului/cerinţei, cãutarea şi selectarea resurselor, colectarea, analiza, prelucrarea/tratarea şi comunicarea informaţiilor, evaluarea procesului, rezultatului şi produsului cercetãrii, respectiv autoevaluarea.
    Dezvoltarea competenţelor infodocumentare se face prin activitatea de cercetare documentarã, care poate fi o activitate în sine (curs opţional "educaţie pentru informaţie"), poate fi integratã în activitãţile diferitelor discipline şcolare (activitate/lecţie sau secvenţã din cadrul lecţiei care presupune exploatarea resurselor din CDI), fiind desfãşuratã în parteneriat de cadrul didactic şi profesorul documentarist, în proiecte disciplinare, respectiv pluri-/transdisciplinare, în animaţii culturale (animaţii-lecturã, cluburi, ateliere de creaţie etc.) şi activitãţi de comunicare, respectiv poate fi realizatã prin activitãţi şcolare şi extraşcolare, individuale sau de grup, în cadrul activitãţilor programate ori libere desfãşurate în CDI.
    În CDI vor fi propuse activitãţi care vor viza formarea şi dezvoltarea gradualã şi progresivã a competenţelor elevilor în domeniul infodocumentar, de la secvenţe simple care vor urmãri formarea sau exersarea parţialã a unei subcompetenţe pânã la proiecte care presupun exersarea unor operaţiuni complexe. Activitãţile vor fi diverse pentru a se crea situaţii de învãţare noi şi cât mai diversificate, dar se va avea în vedere şi crearea unor condiţii stimulative şi interesante de aplicare, exersare şi valorizare a cunoştinţelor şi competenţelor elevilor. Se recomandã ca activitatea sã fie legatã de activitatea şcolarã, de obiectivele şi conţinuturile prevãzute de programele şcolare pentru a fi un sprijin pentru elevi în activitatea lor şcolarã, respectiv o activitate complementarã parcursului lor şcolar, legatã de activitatea, preocupãrile şi nevoia de informare şi formare a elevilor. Pe durata şcolaritãţii obligatorii elevul va fi pus în cât mai diverse contexte şi situaţii de învãţare pentru a-şi forma, exersa şi valoriza competenţele şi pentru a pune în practicã strategii de învãţare dintre cele mai diverse, care sã creascã în dificultate şi sã se apropie de situaţiile reale în care acesta îşi manifestã nevoia de informaţie.
    Un rol fundamental îl va juca CDI în dezvoltarea abilitãţilor de lecturã şi a competenţelor de comunicare, prin diverse activitãţi care vor stimula lectura (texte diverse, imagini fixe şi animate etc.) şi care vor include în procesul de formare operaţiuni asociate de decodare a textului/imaginii, de analizã, de sintezã, de interpretare, de prelucrare, de comunicare etc. În funcţie de vârsta elevilor, de nivelul de pregãtire şi de interes, respectiv de obiectivele urmãrite vor fi propuse elevilor diverse tipuri de activitãţi de lecturã integrate în activitãţi de învãţare sau recreere, care presupun exersarea echilibratã a lecturii funcţionale, a celei ficţionale sau creatoare şi a celei evaluativ-critice.
    Pentru ca activitatea sã fie una stimulativã, iar demersul elevilor în activitatea de cercetare sã implice cât mai diverse situaţii de accesare, cãutare, selectare, prelucrare şi comunicare a informaţiilor, rezultatele activitãţii de cercetare (produsul final) se recomandã a fi cât mai diferit în funcţie de fiecare activitate. Producţiile elevilor rezultate în urma activitãţilor în CDI pot fi: rãspunsuri la întrebãri şi la sarcini de lucru simple/complexe, definiţii, rezumate, sinteze, analize, dezbateri, argumentãri, expuneri, prezentãri orale şi scrise, tabele, hãrţi, organigrame, scheme euristice, schiţe, scheme, prezentãri power point, revista presei, scenete, interpretãri, referate, proiecte, bibliografii, afişe, pliante, albume, machete, fişe, articole, scrisori, tabele comparative, planuri, dosare tematice, biografii, expoziţii, producţii multimedia, site web, blog, fotografii, emisiuni radio, fişiere video, fişiere sonore etc. În funcţie de cerinţa formulatã (de cadrul didactic, elevi, alţi propunãtori ai activitãţii), producţiile elevilor vor fi în limba românã, în limba maternã sau într-o limbã strãinã.
    Atât subiectul şi natura cercetãrii, produsul final şi modul de comunicare a rezultatelor cercetãrii, cât şi contextul şi scopul cercetãrii influenţeazã demersul şi procesul informaţional. Aceste influenţe se pot manifesta atât în ceea ce priveşte alegerea locului desfãşurãrii cercetãrii, a surselor de informare şi a resurselor documentare, a strategiei de cercetare, a procesului de exploatare şi utilizare a informaţiilor şi resurselor, a modului de prezentare, cât şi a procesului de evaluare/coevaluare a demersului şi rezultatului, respectiv a celui de autoevaluare.
    Diversitatea şi complementaritatea resurselor documentare utilizate în timpul activitãţilor de cercetare permit punerea în practicã a unui demers de investigare (gândire, exploatare, adaptare), dezvoltarea simţului critic, a autonomiei în procesul informaţional, a curiozitãţii intelectuale.
    Dezvoltarea unui set de cunoştinţe în domeniul infodocumentar, a unor deprinderi, capacitãţi, atitudini şi valori vor permite dezvoltarea autonomiei în cãutarea, selectarea, tratarea şi comunicarea informaţiei în scop personal, şcolar, profesional etc. şi vor contribui la reuşita şcolarã a elevilor, la integrarea lor socialã şi profesionalã.
    Dinamizarea activitãţii CDI, permanenta modernizare şi actualizare a bazei materiale, facilitarea accesului la resurse documentare şi implicarea CDI în activitatea de formare a elevilor sunt elemente care contribuie la o mai bunã reuşitã şcolarã a elevilor, la creşterea performanţelor lor şcolare, la o mai bunã integrare şcolarã şi socialã a acestora, la diversificarea ofertei educaţionale a unitãţii de învãţãmânt, respectiv la realizarea unui salt calitativ în activitatea unitãţii de învãţãmânt.

    COMPETENŢE INFORMAŢIONALE ŞI DOCUMENTARE ALE ELEVILOR
         - domenii şi subdomenii de competenţã -

    1. Cunoaşterea structurilor infodocumentare
    1.1 Identificarea locurilor din care informaţia poate fi obţinutã: CDI, biblioteci, centre de resurse, centre de informare, muzee, mediateci, librãrii etc.; utilizarea serviciilor acestora
    1.2. Orientarea în CDI şi în alte structuri infodocumentare. Cunoaşterea funcţiilor şi spaţiilor specifice
    1.3. Cunoaşterea organizãrii specifice a structurilor infodocumentare (în mod particular, a CDI din unitatea de învãţãmânt)
    1.4. Cunoaşterea vocabularului specific structurilor infodocumentare
    1.5. Cunoaşterea atât a principiilor de clasare şi aranjare a documentelor, cât şi a elementelor de sprijin în orientare (sistemul de afişaj, signalectica, serviciile de informare)
    1.6. Cunoaşterea regulamentului de organizare şi funcţionare a CDI din unitatea de învãţãmânt, respectiv a regulilor de utilizare a echipamentului informatic şi a accesului la internet, cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor spaţiului şi resurselor structurilor infodocumentare
    1.7. Cunoaşterea instrumentelor de acces la informaţia disponibilã în spaţiul infodocumentar sau în spaţiul virtual (accesare directã sau la distanţã). Accesarea informaţiilor de la distanţã din alte centre de resurse/baze de date
    1.8. Conştientizarea costurilor de acces la informaţie şi servicii documentare (gratuit/cu platã)
    2. Cunoaşterea diferitelor tipuri de documente
    2.1. Distingerea documentelor în funcţie de suportul şi natura acestora (document primar şi secundar, suportul informaţiei, sursa informaţiei)
    2.2. Diferenţierea tipurilor de documente în funcţie de informaţia oferitã: documentare (dicţionar, enciclopedie, manual, hãrţi, cãrţi ştiinţifice) sau cãrţi de ficţiune, de modalitatea de apariţie: periodice, lucrãri monografice, respectiv de gen
    2.3. Înţelegerea modului în care este structuratã informaţia/tipuri de documente (de exemplu: dicţionar, enciclopedie, DVD etc.)
    2.4. Utilizarea eficientã a dicţionarelor (identificarea diferitelor tipuri de dicţionare, reperajul într-un dicţionar, modalitãţi de exploatare) şi enciclopediilor
    2.5. Compararea diferitelor tipuri de documente, asocierea documentului cu informaţia
    2.6. Înţelegerea mizelor puse de existenţa enciclopediilor libere, colaborative
    2.7. Identificarea surselor şi a circuitului informaţiilor media, a influenţei mediei în societate
    2.8. Cunoaşterea diverselor tipuri de producţii media şi a caracteristicilor acestora
    2.9. Cunoaşterea diferitelor tipuri de resurse prezente on-line
    3. Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor de acces la informaţie
    3.1. Cunoaşterea sistemului de clasificare, cotare şi ordonare a documentelor din CDI
    3.2. Cunoaşterea şi utilizarea cataloagelor şi a altor instrumente de acces la informaţie
    3.3. Cunoaşterea utilizãrii softului de gestionare informatizatã a fondului documentar din CDI: cãutare dupã autor, titlu, temã; cunoaşterea principiilor de realizare a softurilor specializate pentru gestionarea fondului documentar
    3.4. Cunoaşterea şi utilizarea mijloacelor de acces la informaţie dintr-un document (sumar, cuprins, index, titlu, subtitlu, capitol, subcapitol)
    3.5. Cunoaşterea şi utilizarea bazelor de date (locale sau la distanţã) în funcţie de nivelul de studiu/complexitatea cerinţei
    3.6. Cunoaşterea instrumentelor multimedia de acces la informaţia pe suport digital
    3.7. Utilizarea motoarelor de cãutare - cunoaşterea principiilor de funcţionare a motoarelor de cãutare, interogarea motoarelor de cãutare (simplã şi avansatã), selectarea conştientã a celui mai adaptat motor de cãutare în funcţie de nevoile de documentare şi informare, evaluarea pertinenţei rezultatului în raport cu subiectul tratat
    3.8. Cunoaşterea utilizãrii planului unui site şi a instrumentelor propuse pentru facilitarea accesului la informaţie
    4. Definirea subiectului de cercetare şi a problematicii sale
    4.1. Analizarea cerinţelor şi reformularea subiectului
    4.2. Transpunerea în cuvinte-cheie a temei de cercetare
    4.3. Actualizarea ideilor şi cunoştinţelor referitoare la subiectul de cercetare
    4.4. Completarea listei de cuvinte-cheie prin sinonime şi câmpuri lexicale
    4.5. Enunţarea unui set de întrebãri referitoare la subiectul de cercetare
    4.6. Selectarea şi gruparea pe teme a întrebãrilor referitoare la subiectul de cercetare
    4.7. Definirea obiectului cercetãrii documentare, a sarcinilor de lucru
    4.8. Formularea de ipoteze referitoare la problematica identificatã
    4.9. Elaborarea unui plan de cercetare documentarã
    5. Selectarea documentelor corespunzãtoare subiectului de cercetare
    5.1. Identificarea diferitelor resurse documentare (pe toate suporturile, inclusiv on-line)
    5.2. Realizarea cercetãrii utilizând instrumente de acces la informaţie
    5.3. Selectarea documentelor în funcţie de subiectul tratat şi produsul final
    5.4. Formarea abilitãţilor de explorare a unui document printr-un demers logic
    5.5. Dezvoltarea capacitãţilor de lecturare-explorare a unui document
    5.6. Notarea referinţelor bibliografice ale documentelor selecţionate
    6. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor pertinente în vederea comunicãrii
    6.1. Consultarea documentelor şi selectarea celor mai pertinente informaţii
    6.2. Desprinderea mesajului esenţial şi luarea de notiţe (folosirea de prescurtãri, repere tipografice pentru ierarhizarea informaţiei)
    6.3. Identificarea, clasificarea, ierarhizarea, analizarea informaţiilor
    6.4. Evaluarea pertinenţei informaţiei, fiabilitãţii unei resurse, verificarea validitãţii informaţiei şi credibilitãţii sursei, identificarea naturii informaţiei/resursei (de exemplu, site instituţional, educativ, comercial, personal etc.)
    6.5. Verificarea/Compararea informaţiilor apãrute în massmedia
    6.6. Restructurarea planului de idei
    6.7. Asigurarea acoperirii întregii tematici de cercetare: verificarea ca documentele selectate sã acopere câmpul cercetãrii şi sã rãspundã subiectului de cercetare, alegerea dintre mai multe documente urmãrind criterii precum: claritate, actualitate, suport etc.
    6.8. Reformularea informaţiei în manierã personalã, fãrã modificarea sensului; asocierea, dupã caz, de exemple şi argumente, texte sau imagini etc.
    6.9. Identificarea şi respectarea dreptului de utilizare a informaţiei, a dreptului de autor
    6.10. Prelucrarea informaţiilor/datelor, reformularea şi înţelegerea informaţiei
    6.11. Structurarea informaţiilor - ordonarea informaţiilor pentru a rãspunde întrebãrii/subiectului de cercetare, echilibrarea diferitelor pãrţi (în cazul unei producţii scrise, video, audio etc.)
    6.12. Indicarea surselor pentru citate sau documente inserate (hãrţi, schiţe, scheme, fotografii etc.)
    6.13. Completarea bibliografiei
    6.14. Prelucrarea informaţiilor nontextuale aflate pe diferite suporturi
    6.15. Realizarea produsului final. Respectarea cerinţelor iniţiale. Alegerea produsului final conform cerinţelor şi modului de comunicare stabilit
    6.16. Asigurarea privind lizibilitatea/claritatea produsului final
    7. Comunicarea informaţiei sub diverse forme
    7.1. Stabilirea modului de prezentare şi a cadrului prezentãrii
    7.2. Cunoaşterea unor modalitãţi şi tehnici de comunicare (directã, la distanţã, oralã, scrisã)
    7.3. Identificarea caracteristicilor diferitelor moduri de comunicare a unei informaţii
    7.4. Cunoaşterea unor tehnici de muncã în echipã
    7.5. Cunoaşterea şi aplicarea unor reguli de bazã în realizarea diferitelor tipuri de produse
    7.6. Prezentarea/Comunicarea produsului final
    8. Evaluarea informaţiei, demersului cercetãrii şi a produsului cercetãrii
    8.1. Analiza criticã/Autoevaluarea demersului de cercetare (propriului demers, demersului echipei sau a demersului altora)
    8.2. Evaluarea/Coevaluarea/Autoevaluarea produselor rezultate în urma cercetãrii (conţinut, formã, mod de comunicare şi prezentare) în funcţie de datele furnizate în cerinţã sau de alţi indicatori
    8.3. Aprecierea criticã a propriei contribuţii şi a contribuţiei celorlalţi
    8.4. Conştientizarea propriilor limite şi reuşite
    8.5. Afişarea unei atitudini responsabile în punerea în practicã a unui demers de cercetare documentarã

    ANEXA 3
    -------
la regulament
-------------

                EVALUAREA POLITICII DOCUMENTARE
               la nivelul unitãţii de învãţãmânt

    1. Scop: evaluarea politicii documentare a unitãţii de învãţãmânt
    Prezenta procedurã de evaluare vizeazã evaluarea rezultatului unui demers de proiectare, implementare şi realizare a unei politici documentare şi a unei politici de formare a culturii informaţiei la nivelul unitãţii de învãţãmânt, exprimatã în documentele manageriale.
    Evaluarea instituţionalã a politicii documentare se realizeazã în baza prevederilor legislative în vigoare şi a politicilor în domeniul educaţiei asumate la nivel naţional şi local.
    Procedura de evaluare a politicii documentare la nivel instituţional se desfãşoarã în corelaţie şi în concordanţã cu procedurile de evaluare a centrului de documentare şi informare (CDI) şi a profesorului documentarist.
    În evaluarea politicii documentare se vor avea în vedere urmãtoarele aspecte:
    - proiectarea şi implementarea la nivelul unitãţii de învãţãmânt a politicii documentare şi politicii de formare a "culturii informaţiei", integratã în politica de dezvoltare instituţionalã;
    - asigurarea resurselor umane şi materiale pentru susţinerea politicii documentare;
    - formarea utilizatorilor CDI în domeniul "educaţiei pentru informaţie" - acţiuni care sã vizeze dezvoltarea de competenţe în domeniul infodocumentar;
    - facilitarea accesului la informaţie actualã a tuturor utilizatorilor;
    - deschiderea unitãţii de învãţãmânt cãtre comunitatea educativã, culturalã şi profesionalã;
    - comunicarea intra- şi interinstituţionalã a elementelor legate de domeniul infodocumentar.
    2. Domeniu de aplicare: evaluare instituţionalã (inspecţie şcolarã generalã, tematicã şi de specialitate, conform Regulamentului de inspecţie a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar)
    3. Instrumente: fişa de evaluare a politicii documentare a unitãţii de învãţãmânt
    4. Documente de redactat: raport de evaluare, raport de constatare
    5. Materiale de referinţã: chestionar privind realizarea criteriilor de asigurare a calitãţii, fişã de evaluare a activitãţilor, fişe de asistenţã, chestionare/teste/tematicã inspecţie de revenire etc., documente: proiectul de dezvoltare instituţionalã/planul managerial/rapoartele consiliului de administraţie, consiliului profesoral şi rapoarte ale CDI.

            Fişa de evaluare a politicii
          documentare a unitãţii de învãţãmânt

    A. Date generale despre unitatea de învãţãmânt
    ● mediul rural/urban
    ● tipul de unitate de învãţãmânt:
    a) cu clasele I - VIII (X)
    b) liceu/colegiu/grup şcolar
    c) unitate cu clasele I - XII/XIII
    d) grãdiniţã
    B. Resurse umane:
    Nr. de elevi .......... Nr. de cadre didactice: ............., din care: calificate ......... necalificate ............
    Director ...................(numele, prenumele, specializarea).........................................

    Responsabili ai centrului de documentare şi informare (CDI) ...........(numele, prenumele, funcţia)..........

    C. Domenii de evaluare: ┌────┬──────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┐
 │Nr. │ Domeniul │ Descriptori │ Indicatori │ Instrumente │
 │crt.│managerial│ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├────┼──────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ 1.│Curriculum│- existenţa unei strategii│- existenţa în documentele │- PDI │
 │ │ │de realizare a politicii │manageriale [proiecte de │- PM │
 │ │ │documentare a unitãţii de │dezvoltare instituţionalã │- proiectul │
 │ │ │învãţãmânt │(PDI), planuri manageriale │anual de acti-│
 │ │ │ │(PM), proiectul anual/semes- │vitate al CDI │
 │ │ │ │trial de activitate al CDI] a │ │
 │ │ │ │unor ţinte, opţiuni strategi- │ │
 │ │ │ │ce, obiective specifice şi │ │
 │ │ │ │acţiuni în domeniul infodo- │ │
 │ │ │ │cumentar realizate prin pla- │ │
 │ │ │ │nuri operaţionale, care │ │
 │ │ │ │vizeazã: politica de consti- │ │
 │ │ │ │tuire a colecţiilor, de achi- │ │
 │ │ │ │ziţii a resurselor infodo- │ │
 │ │ │ │cumentare în vederea dezvol- │ │
 │ │ │ │tãrii colecţiilor, politica │ │
 │ │ │ │de gestionare, punere la │ │
 │ │ │ │dispoziţie şi favorizarea │ │
 │ │ │ │accesului la fondul documen- │ │
 │ │ │ │tar, politica de formare în │ │
 │ │ │ │domeniul infodocumentar, po- │ │
 │ │ │ │litica de comunicare şi pro- │ │
 │ │ │ │movare a acţiunilor desfã- │ │
 │ │ │ │şurate prin CDI, politica de │ │
 │ │ │ │evaluare a demersului şi a │ │
 │ │ │ │competenţelor utilizatorilor │ │
 │ │ │ │în domeniul infodocumentar │ │
 │ │ │ │- concordanţa proiectului │ │
 │ │ │ │anual de activitate cu obiec- │ │
 │ │ │ │tivele fixate în PDI, respec- │ │
 │ │ │ │tiv PM │ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- existenţa în oferta de │- numãrul de clase │- orarul │
 │ │ │CDI a opţionalului "cerce-│- numãrul de ore │şcolii │
 │ │ │tare documentarã"/"educa- │- competenţe │- proiectul │
 │ │ │ţie pentru informaţie" │ │anual de acti-│
 │ │ │ │ │vitate al CDI │
 │ │ │ │ │- PM │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- existenţa proiectelor │- numãrul de proiecte │- fişe de │
 │ │ │interdisciplinare în care │- structura echipei de proiect│proiect │
 │ │ │este utilizat/implicat CDI│ │- rapoarte │
 │ │ │ │ │- chestionare │
 │ │ │ │ │de impact │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- existenţa activitãţilor │- numãrul de activitãţi │- PM şi pro- │
 │ │ │pedagogice, culturale - │- concordanţa cu planul de │iecte de acti-│
 │ │ │curriculare şi extracurri-│activitãţi educative al şcolii│vitate ale CDI│
 │ │ │culare (în domeniul info- │- aportul activitãţilor orga- │- plan de │
 │ │ │documentar şi educaţie │nizate în atingerea obiective-│activitãţi │
 │ │ │pentru informaţie) desfã- │lor legate de formarea │- orarul CDI │
 │ │ │şurate de profesorul │utilizatorilor │ │
 │ │ │documentarist individual │ │ │
 │ │ │sau în colaborare cu ca- │ │ │
 │ │ │drele didactice │ │ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- promovarea inovaţiei pe-│- numãrul de activitãţi reali-│- fişe │
 │ │ │dagogice prin politica │zate cu implicarea CDI │- proiectarea │
 │ │ │educaţionalã a şcolii │(lecţii, proiecte disciplinare│didacticã │
 │ │ │ │şi inter-/pluridisciplinare, │- tematici ale│
 │ │ │ │ateliere, activitãţi metodice │comisiilor │
 │ │ │ │etc.) │metodice (CM),│
 │ │ │ │ │respectiv │
 │ │ │ │ │consiliilor │
 │ │ │ │ │profesorale │
 │ │ │ │ │(CP) │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- formarea şi dezvoltarea │- produsele finale obţinute - │- portofolii │
 │ │ │competenţelor elevilor în │rezultate în urma │- rapoarte │
 │ │ │domeniul infodocumentar │proiectelor │- fişe de │
 │ │ │(cercetare documentarã) │- rezultatele obţinute la tes-│evaluare/ │
 │ │ │ │te care vizeazã şi evaluarea │activitate │
 │ │ │ │competenţelor din domeniul │- solicitãri │
 │ │ │ │infodocumentar │de organizare/│
 │ │ │ │- statistici │reorganizare │
 │ │ │ │- nivelul de implicare al │a activitãţi- │
 │ │ │ │elevilor │lor de acest │
 │ │ │ │- gradul de solicitare din │tip │
 │ │ │ │partea utilizatorilor pentru │ │
 │ │ │ │organizarea de activitãţi de │ │
 │ │ │ │acest tip │ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- creşterea interesului │- numãrul de utilizatori ai │- registrul de│
 │ │ │elevilor pentru lecturã şi│CDI │evidenţã │
 │ │ │activitãţi specifice CDI │- frecvenţa la CDI │- fişe │
 │ │ │ │- numãrul de cãrţi împrumutate│- instrumente │
 │ │ │ │- numãr de resurse documentare│de statisticã │
 │ │ │ │consultate │şi raportare │
 │ │ │ │- numãr de participanţi la │- rezultatele │
 │ │ │ │animaţiile-lecturã │analizelor │
 │ │ │ │- rezultatele elevilor la tes-│ │
 │ │ │ │tele care evalueazã competenţe│ │
 │ │ │ │în domeniul lecturii │ │
 ├────┼──────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ 2.│Resurse │- existenţa profesorului │- formarea iniţialã │- portofoliul │
 │ │umane │documentarist (calificare,│- încadrarea cu personal │personal al │
 │ │ │statut: titular, suplini- │specializat: profesor │profesorului │
 │ │ │tor) │documentarist │documentarist │
 │ │ │ │- nivelul de competenţã în do-│- fişa │
 │ │ │ │meniul infodocumentar şi în │postului │
 │ │ │ │domeniul pedagogic │- documentele │
 │ │ │ │ │administrative│
 │ │ │ │ │privind înca- │
 │ │ │ │ │drarea per- │
 │ │ │ │ │sonalului │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- existenţa altor persoane│- formare iniţialã │- fişa │
 │ │ │cu responsabilitãţi în │- încadrarea personalului şi │postului │
 │ │ │domeniul infodocumentar │responsabilitãţi │- portofoliul │
 │ │ │(bibliotecar, documenta- │- nivelul de competenţã în │personal │
 │ │ │rist) │domeniul infodocumentar şi în │- documentele │
 │ │ │ │domeniul pedagogic │administrative│
 │ │ │ │ │privind înca- │
 │ │ │ │ │drarea per- │
 │ │ │ │ │sonalului │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- existenţa unei strategii│- numãrul de activitãţi de │- PDI/PM │
 │ │ │de dezvoltare a resursei │formare continuã în legãturã │- oferte de │
 │ │ │umane din şcoalã în dome- │cu domeniul infodocumentar la │formare │
 │ │ │niul politicii │care au participat cadrele │- rapoartele │
 │ │ │documentare │didactice │consiliului de│
 │ │ │ │- numãrul de activitãţi de │administraţie │
 │ │ │ │formare continuã la care a │şi CP │
 │ │ │ │participat resursa umanã din │ │
 │ │ │ │CDI │ │
 │ │ │ │- gradul de aplicare al com- │ │
 │ │ │ │petenţelor dezvoltate prin │ │
 │ │ │ │formare continuã în activitã- │ │
 │ │ │ │ţile desfãşurate în CDI │ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- existenţa unei strategii│- obiectivele fixate în PM │- rapoartele │
 │ │ │de implicare a tuturor │sunt în raport cu acest │de activitate │
 │ │ │cadrelor didactice în │subiect │- registrul │
 │ │ │formarea elevilor în dome-│- modalitãţile de încurajare │de evidenţã │
 │ │ │niul "educaţiei pentru │şi susţinere a implicãrii │- instrumente │
 │ │ │informaţie", într-un │cadrelor didactice în activi- │de statisticã │
 │ │ │demers educativ bazat pe │tãţile CDI │- PM │
 │ │ │dezvoltare de competenţe, │- intervenţii ale directorului│ │
 │ │ │autonomia elevilor şi │şcolii în consiliul de │ │
 │ │ │inovaţie didacticã │administraţie (CA) şi CP │ │
 │ │ │ │pentru susţinerea participãrii│ │
 │ │ │ │profesorilor la activitãţi în │ │
 │ │ │ │acest domeniu │ │
 │ │ │ │- nivelul de susţinere a acti-│ │
 │ │ │ │vitãţii CDI şi a activitãţii │ │
 │ │ │ │profesorului documentarist │ │
 │ │ │ │- nivelul de asumare al cadre-│ │
 │ │ │ │lor didactice a elementelor │ │
 │ │ │ │care compun formarea elevilor │ │
 │ │ │ │în domeniul "educaţiei pentru │ │
 │ │ │ │informaţie" │ │
 │ │ ├┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │ - dezvoltarea şi formarea│ - numãrul de cursuri │ - documente │
 │ │ │ profesionalã a profesoru-│ - numãrul de credite │ doveditoare │
 │ │ │ lui documentarist │ - numãrul de activitãţi în │ - registrul │
 │ │ │ │ care au fost utilizate compe-│ de activitate│
 │ │ │ │ tenţele dezvoltate la cursuri│ - raportul │
 │ │ │ │ le de formare continuã │ semestrial/ │
 │ │ │ │ - diversitatea activitãţilor │ anual de │
 │ │ │ │ propuse în raport cu noile │ activitate │
 │ │ │ │ competenţe dezvoltate prin │ │
 │ │ │ │ cursurile de formare │ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- prezentarea activitãţii │- numãrul de intervenţii în │- rapoarte │
 │ │ │CDI şi de dezvoltare a │CA şi CP │- proiecte │
 │ │ │politicii documentare a │ │- referate │
 │ │ │şcolii de cãtre profesorul│ │- procese- │
 │ │ │ documentarist în CA şi CP│ │ verbale │
 ├────┼──────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ 3.│Resurse │- existenţa proiectului │- concordanţa cu PDI │- PM al CDI │
 │ │materiale │CDI │ │- proiecte de │
 │ │şi finan- │ │ │activitate │
 │ │ciare │ │ │- validarea │
 │ │ │ │ │proiectului │
 │ │ │ │ │CDI în CA │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- respectarea standardelor│- concordanţa cu regulamentul │- regulamentul│
 │ │ │de amenajare şi dotare a │de organizare şi funcţionare │de organizare │
 │ │ │CDI │al CDI │şi funcţionare│
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- informatizarea CDI │- gestionarea informatizatã a │- program de │
 │ │ │ │fondului documentar │gestiune a │
 │ │ │ │- numãrul de calculatoare │fondului │
 │ │ │ │- conexiune internet │documentar │
 │ │ │ │- gradul de utilizare a pro- │- softuri │
 │ │ │ │gramului de gestiune informa- │educaţionale │
 │ │ │ │tizatã al CDI în cãutarea │ │
 │ │ │ │documentelor │ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- existenţa unei politici │- plan de dezvoltare al CDI │- PM │
 │ │ │de dezvoltare şi îmbunãtã-│inclus în PM şi în bugetul │- bugetul │
 │ │ │ţire a bazei materiale a │şcolii │şcolii │
 │ │ │CDI │- numãrul de referate de nece-│- registrul de│
 │ │ │ │sitate, de note de solicitare │mişcare a │
 │ │ │ │de achiziţii şi note de fun- │fondurilor/ │
 │ │ │ │damentare aprobate │registrul │
 │ │ │ │- nevoile exprimate în cadrul │inventar │
 │ │ │ │analizelor de nevoi │- raportul │
 │ │ │ │ │anual al CDI │
 │ │ │ │ │- referate de │
 │ │ │ │ │necesitate, │
 │ │ │ │ │adrese de │
 │ │ │ │ │solicitare de │
 │ │ │ │ │achiziţii │
 │ │ │ │ │pentru CDI şi │
 │ │ │ │ │note de │
 │ │ │ │ │fundamentare │
 │ │ │ │ │- fişa-analizã│
 │ │ │ │ │de nevoi │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- cuprinderea achiziţiilor│- numãrul de achiziţii │- planul de │
 │ │ │CDI în planul de achiziţii│ │achiziţii al │
 │ │ │al şcolii (resurse docu- │ │şcolii │
 │ │ │mentare, echipamente, mo- │ │ │
 │ │ │bilier etc.) │ │ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- cuprinderea bugetului de│- sumã alocatã/elev/semestru │- proiectul de│
 │ │ │funcţionare a CDI în bu- │pentru CDI │buget al │
 │ │ │getul şcolii │ │şcolii │
 ├────┼──────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ 4.│Relaţii │- existenţa parteneriate- │- numãrul de parteneriate │- acorduri de │
 │ │comunitare│lor în care este implicat │- tipurile de parteneriate │parteneriat │
 │ │şi parte- │CDI │- diversitatea şi complementa-│- protocoale │
 │ │neriate │ │ritatea parteneriatelor │de colaborare │
 │ │ │ │- necesitatea şi susţinerea │ │
 │ │ │ │parteneriatelor │ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- existenţa unor colaborã-│- numãrul colaborãrilor │- protocoale │
 │ │ │ri cu alte structuri │- numãrul proiectelor/acţiu- │de colaborare │
 │ │ │infodocumentare │nilor comune │ │
 │ │ │ │- gradul de participare la │ │
 │ │ │ │îndeplinirea obiectivelor │ │
 │ │ │ │infodocumentare stabilite │ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- participarea şcolii/CDI │- numãrul specialiştilor │- protocoale │
 │ │ │în dezvoltarea de partene-│- numãrul activitãţilor │de colaborare │
 │ │ │riate şi colaborãri │- feedbackul participanţilor │- fişe de │
 │ │ │externe │în urma participãrii la │activitãţi │
 │ │ │ │activitãţi │- fişe de │
 │ │ │ │- rezultatele obţinute în urma│evaluare │
 │ │ │ │derulãrii proiectelor │ │
 │ │ │ │- gradul de participare la în-│ │
 │ │ │ │deplinirea obiectivelor info- │ │
 │ │ │ │documentare stabilite │ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │- promovarea politicii do-│- numãrul de articole mass- │- mass media │
 │ │ │cumentare a unitãţii de │media │- pagina web │
 │ │ │învãţãmânt şi a activitã- │- tipurile activitãţilor de │a şcolii │
 │ │ │ţilor desfãşurate în CDI │promovare │- cercuri │
 │ │ │ │- numãrul de informãri cãtre │pedagogice │
 │ │ │ │pãrinţi │- întâlniri │
 │ │ │ │- diversitatea, cantitatea şi │cu pãrinţii │
 │ │ │ │calitatea suporturilor de │- materiale de│
 │ │ │ │comunicare cu utilizatorii │promovare a │
 │ │ │ │- nivelul de cunoaştere al CDI│CDI │
 │ │ │ │şi a activitãţii CDI în │- materiale de│
 │ │ │ │comunitate │promovare a │
 │ │ │ │- nivelul de apreciere a ac- │fondului │
 │ │ │ │tivitãţii CDI │documentar şi │
 │ │ │ │ │a activitãţi- │
 │ │ │ │ │lor CDI │
 └────┴──────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┘    ANEXA 4
    -------
la regulament
-------------

                      FIŞA DE EVALUARE
           a centrului de documentare şi informare


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Centrele de documentare şi informare (CDI), structuri infodocumentare moder-│
 │ne şi adaptate noilor cerinţe ale societãţii cunoaşterii, sunt rezultatul │
 │proiectului "Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat"/"Educa-│
 │ţie pentru informaţie", proiect în derulare implementat de Ministerul Educa-│
 │ţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului începând cu anul 2000. │
 │CDI se organizeazã unitar pentru întreaga unitate de învãţãmânt cãreia îi │
 │aparţine, prin integrarea fondului documentar, respectiv a bibliotecii │
 │şcolare. │
 │Prin crearea CDI se urmãreşte favorizarea accesului la resursele necesare │
 │unei bune informãri şi documentãri, respectiv la expertiza unui personal ca-│
 │lificat în domeniul ştiinţelor documentãrii şi informãrii, asigurarea formã-│
 │rii competenţelor infodocumentare ale utilizatorilor, precum şi dezvoltarea │
 │relaţiei şcoalã-comunitate. │
 │Prezenta fişã propune o evaluare de tip cantitativ şi calitativ a CDI. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  A. Spaţiul CDI
  1. Amplasarea CDI în şcoalã:.................................................
  2. Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor:.............
  3. Organizarea spaţiului CDI:
  a) spaţii specifice
 ┌──────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────────────────┐
 │ │ Da │ Nu │ Observaţii │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Spaţiul de primire, împrumut şi informare │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Spaţiul profesorului documentarist │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Spaţiul informatic │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Spaţiul audiovizualului │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Spaţiul lucrãrilor documentare │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Spaţiul lucrãrilor de ficţiune │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Spaţiul de lecturã │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Spaţiul de lucru în echipã │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Spaţiul de lucru individual │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Spaţiul periodicelor │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Spaţiul pentru orientare şcolarã şi │ │ │ │
 │profesionalã (OŞP) │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Spaţiul de documentare pedagogicã/ │ │ │ │
 │spaţiul profesorilor │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Spaţiul de afişaj şi expoziţie │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────────────────┘

  b) spaţii anexe
  ...........................................................................
  .........................................................................
  4. Capacitatea de primire
  - Suprafaţa totalã a CDI: .........................................
  - Numãrul total de locuri în CDI: .....................
  - Este posibil lucrul cu o clasã întreagã în spaţiul de lucru pe echipe
  şi individual? .... Da Nu
  - Raport nr. de locuri în CDI la nr. de elevi din şcoalã ................
  5. Confort/Ergonomie Da Nu
  Observaţii ..............................................................
  6. Recomandãri ...........................................................
  B. Orarul de funcţionare
  a) în timpul programului şcolar
  a.1. Utilizarea CDI pentru activitãţi programate, altele decât curriculumul
  la decizia şcolii (CDŞ) specific (intervalul orar)

 ┌───────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐
 │ luni │ marţi │ miercuri │ joi │ vineri │
 ├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └───────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘

  a.2. CDŞ iniţiere în cercetarea documentarã/educaţie pentru informaţie
  (intervalul orar)
 ┌───────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐
 │ luni │ marţi │ miercuri │ joi │ vineri │
 ├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └───────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘

  b) Utilizarea CDI în afara orelor de curs pentru activitãţi libere
   (intervalul orar)
 ┌───────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐
 │ luni │ marţi │ miercuri │ joi │ vineri │
 ├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └───────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘

 c) Nr. total de ore/sãptãmânã în activitãţi programate ......... şi activitãţi
    libere/neprogramate .........

 C. Materiale şi echipamente
 a) Mobilier
 ┌──────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────────────────┐
 │ │ Da │ Nu │ Observaţii │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Modular │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Practic (funcţional) │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Adaptat spaţiului şi utilizatorilor │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Suficient │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────────────────┘

 b) Echipamente informatice şi materiale audiovizuale

 ┌──────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬─────────────────┐
 │ │ Da │ Nr.│ Nu │ Observaţii │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Televizor │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Video/lector DVD │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Combinã muzicalã │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Videoproiector │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Ecran de proiecţie │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Calculatoare │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │- pentru elevi │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │- pentru cadre didactice │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │- pentru profesorul documentarist │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Camerã video │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Aparat foto digital │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Reportofon │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Scaner │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Imprimantã │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Copiator │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Telefon (nr. direct alocat?) │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Fax (nr. direct alocat?) │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────────────┤
 │Altele │ │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴─────────────────┘

 c) Conexiune internet
 Numãr total de calculatoare conectate la internet ................, din care:
 - pentru elevi ......., pentru cadre didactice .........,
 pentru profesorul documentarist ......
 d) Elemente de semnalare

 ┌──────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────────────────┐
 │ │ Da │ Nu │ Observaţii │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Indicatoare de raft │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Separatoare literale │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Cota │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Margareta şi clasificarea zecimalã │ │ │ │
 │universalã (CZU) │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
 │Altele │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────────────────┘

  e) Panouri de afişaj şi expoziţie

  Da Nu Observaţii ......................................................

  f) Soft documentar

  Da Nu Observaţii .....................................................

  D. Fondul documentar: constituire şi evoluţie
  1. Lucrãri monografice
  a) ştiinţifice
  Nr. total (volume): .......... Nr. de titluri: ...................
  Repartizarea conform CZU
 ┌───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────┬────────┐
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
 ├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────┴────────┘

  b) beletristicã
  Nr. total (volume): ........... nr. de titluri ..........................

  2. Periodice
  a) Numãr periodice (ziare, reviste, anuare): ......; numãr de titluri ......
  numãr de abonamente pentru anul în curs: ........., din care pe suport
                                                      digital ................
  b) publicaţii de actualitate: Da Nu Observaţii ..................
  c) publicaţii de specialitate: Da Nu Observaţii ..................

  3. Manuale şcolare: Da Numãr ........ Nu Observaţii ..................

  4. Documente pe suport electronic:
  - nr. total .....................
  - tipul:
  ● ştiinţifice .........................
  ● beletristice .......................
  ● altele: .............................

  5. Instrumente de acces
  Cataloage:
  - tradiţionale: ......................
  - informatice: .......................
  Liste de noutãţi .....................
  Liste bibliografice ..................
  Altele ...............................

  6. Numãr de achiziţii în ultimii 2 ani .........., din care pe suport
  digital ..........

  7. Numãr de volume arhivate în ultimii 2 ani ......................
  8. Numãr de volume casate în ultimii 2 ani ........................

  E. Finanţare
  Buget anual al CDI (funcţionare şi dezvoltare):
  a) proiectat..................................................
  b) alocat
  ● din bugetul şcolii ............................
  ● din alte surse ...........................
  ● total .............,
  din care:
  - pentru fond documentar: ........., din care pentru abonamente: .........
  - pentru materiale şi echipamente informatice/audiovideo: ................
  - pentru mobilier: ............................
  - pentru consumabile: ............................
  c) suma alocatã/elev: .................

  F. Locul CDI în politica documentarã a instituţiei şcolare
  1. Exploatarea fondului documentar şi a spaţiului CDI:
  1.1. Împrumuturi
  a) numãr total împrumutate .........../semestru, ...................../an
  b) numãr de împrumuturi/elev/semestru ................. /an .............

 ┌─────────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┐
 │ Clasa │Beletristicã │Documentare│ Periodice│ Alte tipuri │
 ├─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │ I-IV │ │ │ │ │
 ├─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │ V-VIII │ │ │ │ │
 ├─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │ IX-XII │ │ │ │ │
 └─────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┘

  c) numãr de împrumuturi/cadru didactic/an şcolar.............
  d) alte categorii ................
  1.2. Frecvenţa/sãptãmânã (media):
  a) vizite în CDI (cu durata mai mare de 30 de minute):
  - numãr total de elevi: ..........................
  - numãr total de cadre didactice: ...................
  - alţi utilizatori: .................................
  b) numãr de activitãţi în colaborare cu profesorul
  documentarist/semestru:............................................
  c) numãr de activitãţi desfãşurate fãrã profesorul
  documentarist/semestru:............................................
  1.3. Activitãţi realizate în parteneriat cu cadrele didactice (tip, numãr,
  apreciere):
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  2. Constituirea şi evoluţia fondului documentar:
  a) politica de constituire a fondului documentar (achiziţii, casare, arhivare)
  ..............................................................................
  ..............................................................................
  b) date statistice din registrul de mişcare a fondurilor pentru ultimii 2 ani:
  ..............................................................................
  ..............................................................................
  c) analiza calitativã a evoluţiei fondului (în raport cu obiectivele din PM
  şi PDI)
  ..............................................................................
  ..............................................................................
  3. Favorizarea accesului la fondul documentar:
  ..............................................................................
  ..............................................................................
  4. Impactul CDI în instituţie şi în afara ei:
  - chestionare aplicate utilizatorilor: Da Nu Observaţii ...........
  - legãtura cu alte instituţii similare
    din judeţ/ţarã: Da Nu Observaţii ...........
  - activitãţi în parteneriat: Da Nu Observaţii ...........
  - promovarea în mass-media Da Nu Observaţii ...........
  - altele .............
  5. Politica de formare a utilizatorilor
  6. Parteneriate
  7. Scurtã descriere a politicii documentare şi a activitãţii globale a CDI:    OBSERVAŢIE:
    Datele obţinute vor fi raportate la standardele de amenajare şi funcţionare a CDI prezentate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare.
    Evaluarea CDI va fi realizatã în corelaţie cu evaluarea politicii documentare a şcolii, respectiv a profesorului documentarist/responsabilului CDI.

                           -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016