Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.485 din 29 septembrie 2011  pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuarii stagiului practic in vederea ocuparii unei functii didactice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 5.485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuarii stagiului practic in vederea ocuparii unei functii didactice

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 20 octombrie 2011

    În baza prevederilor art. 248 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului,

    ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã Metodologia privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuãrii stagiului practic în vederea ocupãrii unei funcţii didactice, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unitãţile de învãţãmânt duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

    Bucureşti, 29 septembrie 2011.
    Nr. 5.485.


    ANEXĂ

                                  METODOLOGIE
             privind constituirea corpului profesorilor mentori
              pentru coordonarea efectuãrii stagiului practic
                 în vederea ocupãrii unei funcţii didactice

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Corpul profesorilor mentori se constituie la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cuprinde cadrele didactice care deţin funcţia didacticã de profesor mentor şi coordoneazã efectuarea stagiului practic în vederea ocupãrii unei funcţii didactice, conform prevederilor art. 248 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (2) Pentru a deveni membri ai corpului profesorilor mentori, cadrele didactice trebuie sã îndeplineascã cumulativ condiţiile prevãzute de prezenta metodologie.
    (3) Înscrierea unui cadru didactic în corpul profesorilor mentori se face în baza deciziei de numire în funcţia didacticã de profesor mentor emise de inspectorul şcolar general ca urmare a promovãrii concursului organizat pentru constituirea corpului profesorilor mentori.
    ART. 2
    (1) Corpul profesorilor mentori este înscris într-un registru electronic creat special pe site-ul inspectoratelor şcolare, având urmãtoarea configuraţie: numele, prenumele, unitatea de învãţãmânt în care îşi desfãşoarã activitatea, disciplina de predare, numãrul şi data deciziei de numire în funcţia de profesor mentor.
    (2) Responsabilitatea administrãrii aplicaţiei privind corpul profesorilor mentori revine inspectorului şcolar pentru mentorat.
    (3) Activitatea profesorului mentor este coordonatã de inspectorul şcolar pentru mentorat.

    CAP. II
    Dobândirea funcţiei didactice de profesor mentor

    ART. 3
    Dobândirea funcţiei didactice de profesor mentor pentru inserţia profesionalã a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare se realizeazã prin promovarea unui concurs specific, reglementat de prezenta metodologie, organizat de cãtre inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv prin excepţiile prevãzute de prezenta metodologie.
    ART. 4
    (1) La nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti se constituie comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti pentru mentorat.
    (2) Comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti pentru mentorat se compune dintr-un numãr impar de membri, cu urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte - directorul casei corpului didactic;
    b) vicepreşedinte - inspectorul şcolar pentru mentorat;
    c) secretar - inspector şcolar;
    d) membri (2-6 persoane) - inspectori şcolari/profesori mentori pentru inserţia profesionalã a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare /directori de unitãţi de învãţãmânt.
    (3) Componenţa acestei comisii este aprobatã în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi este numitã prin decizie a inspectorului şcolar general.
    ART. 5
    Atribuţiile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru mentorat sunt:
    a) organizarea şi desfãşurarea selecţiei profesorilor mentori;
    b) analizarea şi soluţionarea solicitãrilor şcolilor/consorţiilor care au profesori/cadre didactice stagiari/stagiare pentru repartizarea acestora la câte un profesor mentor;
    c) aprobarea suspendãrii, la cerere, a profesorilor mentori din aceastã funcţie;
    d) retragerea calitãţii de profesor mentor.
    ART. 6
    Selecţia profesorilor mentori pentru inserţia profesionalã a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare se realizeazã în perioada februarie-iunie, dupã un calendar detaliat la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti astfel:
    a) în perioada 1-10 februarie: anunţarea calendarului concursului;
    b) în perioada 11-20 februarie: depunerea dosarelor (portofoliilor personale) la secretariatul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti de cãtre directorii unitãţilor şcolare, însoţite de adresã de înaintare;
    c) în perioada 15-20 martie: anunţarea candidaturilor admise în urma evaluãrii portofoliilor;
    d) în perioada 21-25 martie: depunerea şi rezolvarea contestaţiilor cu privire la evaluarea portofoliului personal, în prezenţa candidatului;
    e) în perioada 1 aprilie-31 mai: desfãşurarea probei practice de cãtre candidaţii admişi în urma evaluãrii portofoliilor; aceastã probã constã în susţinerea unei lecţii/activitãţi didactice pentru disciplina/disciplinele pe care o/le poate preda, în concordanţã cu specializarea/specializãrile înscrisã/înscrise pe diplomã, de cãtre candidat şi asistenţã la o lecţie/activitate pe care o va evalua;
    f) în perioada 1-15 iunie: anunţarea rezultatelor selecţiei şi a cadrelor didactice care vor fi cuprinse în corpul profesorilor mentori în calitate de profesori mentori pentru stagiaturã.
    ART. 7
    (1) Fiecare inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti va realiza o procedurã privind selecţia profesorilor mentori pentru inserţia profesionalã a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare, care va fi avizatã în consiliul de administraţie şi va fi fãcutã publicã pânã la data de 1 februarie.
    (2) Procedura reglementeazã responsabilitãţile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru mentorat, grila de evaluare a portofoliului candidatului şi grila de evaluare a probei practice, cu respectarea criteriilor prevãzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezenta metodologie.
    ART. 8
    Are dreptul sã îşi depunã dosarul pentru funcţia de profesor mentor pentru inserţia profesionalã a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulat, urmãtoarele condiţii:
    a) este titular în învãţãmântul preuniversitar;
    b) deţine gradul didactic I;
    c) a urmat cel puţin un program de formare continuã în ultimii 5 ani, acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    d) are calificativul "Foarte Bine" în ultimii 5 ani;
    e) nu a fost condamnat pentru sãvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã de condamnare penalã ori a fost reabilitat;
    f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei funcţii.
    ART. 9
    Probele de concurs constau în evaluarea administrativã şi calitativã a portofoliului şi în susţinerea a douã probe practice.
    ART. 10
    (1) Evaluarea administrativã a portofoliului candidatului constã în verificarea îndeplinirii criteriilor formale privind:
    a) existenţa CV-ului în format Europass;
    b) existenţa copiilor pentru documentele justificative, certificate de conducerea unitãţii de învãţãmânt (decizia de numire ca titular în sistemul de învãţãmânt/pe post, certificatul de obţinere a gradului didactic I, certificatul de formare continuã, adeverinţele din ultimii 5 ani pentru acordarea calificativului);
    c) respectarea ordinii documentelor în conformitate cu grila de evaluare, reflectatã într-un opis prezentat în dublu exemplar.
    (2) Nerespectarea criteriilor formale atrage respingerea portofoliului, fãrã drept de contestaţie.
    (3) Evaluarea calitativã a conţinutului portofoliului constã în acordarea punctajului corespunzãtor, conform grilei de evaluare elaborate de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor de evaluare prevãzute în anexa nr. 1, pentru:
    a) scrisoarea de intenţie;
    b) documentele doveditoare pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare prevãzute în grila de punctaj elaboratã de cãtre inspectoratul şcolar.
    ART. 11
    (1) Proba practicã constã în susţinerea unei lecţii/activitãţi didactice de cãtre candidat şi asistenţa la o lecţie/activitate didacticã pe care candidatul o va analiza.
    (2) Proba practicã se anunţã cu 48 de ore înainte de susţinerea acesteia şi se va derula în unitatea în care funcţioneazã cadrul didactic respectiv.
    (3) Proba practicã este evaluatã de o comisie numitã de inspectorul şcolar general, cu urmãtoarea componenţã:
    a) coordonator al comisiei: unul dintre membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru mentorat;
    b) inspectorul şcolar, conform specializãrii/specializãrilor candidatului;
    c) un profesor mentor, dupã caz, un profesor emerit al şcolii/directorul unitãţii de învãţãmânt.
    (4) Evaluarea probei practice se face conform criteriilor prevãzute în anexa nr. 2. Fiecare membru al comisiei acordã un punctaj pentru cele douã activitãţi, iar coordonatorul comisiei calculeazã media celor 6 punctaje, cu douã zecimale fãrã rotunjire, care devine punctajul la proba practicã.
    ART. 12
    (1) Un candidat la obţinerea funcţiei didactice de profesor mentor pentru stagiaturã este declarat selectat dacã a obţinut la ambele etape ale selecţiei calificativul "Admis".
    (2) Calificativul "Admis" la fiecare dintre probele de concurs se obţine pentru minimum 85 de puncte din totalul de 100.
    (3) Susţinerea probei practice este condiţionatã de obţinerea calificativului "Admis" la proba de portofoliu.
    ART. 13
    (1) În urma selecţiei, profesorul mentor primeşte o decizie din partea inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
    (2) Pe baza deciziei se încheie un act adiţional la contractul de muncã, care va reflecta termenii şi condiţiile în care se desfãşoarã activitatea profesorului mentor.
    (3) Noile atribuţii/competenţe vor fi cuprinse în fişa postului, care va fi actualizatã la începutul anului şcolar urmãtor promovãrii concursului.

    CAP. III
    Competenţe şi responsabilitãţi specifice ale profesorilor mentori

    ART. 14
    (1) Cadrul didactic care deţine funcţia didacticã de profesor mentor pentru inserţia profesionalã a cadrelor didactice stagiare are competenţe sociale şi relaţionale, opereazã cu concepte şi modele de comunicare interpersonalã şi interactivã.
    (2) Profesorul mentor instruieşte şi formeazã prin exemplul personal:
    a) este un model profesional prin cunoştinţele ştiinţifice şi de specialitate;
    b) este un model comportamental prin ţinuta, atitudinea generalã, conduita, modalitatea de a se exprima, punctualitatea şi respectul pentru valori;
    c) are exigenţele realiste şi bine fondate.
    (3) Profesorul mentor foloseşte metode diverse şi eficiente de comunicare, dovedeşte competenţe şi aptitudini de relaţionare şi comunicare:
    a) foloseşte mijloace de comunicare adecvate situaţiilor concrete în vederea realizãrii scopurilor educaţionale şi în raport cu conţinutul comunicãrii;
    b) comunicã permanent cu profesorul/cadrul didactic stagiar şi cu toţi factorii implicaţi;
    c) are o atitudine deschisã, stimulativã şi pozitivã faţã de activitatea ce urmeazã sã se desfãşoare şi susţine conştientizarea de cãtre profesorul/cadrul didactic stagiar a importanţei activitãţii de stagiaturã pentru viitoarea profesie;
    d) dovedeşte empatie în a înţelege punctul de vedere al profesorului/cadrului didactic stagiar;
    e) limbajul utilizat este specific locului de muncã, pentru primirea şi transmiterea informaţiilor cu corectitudine, iar modul de adresare este concis şi politicos;
    f) dovedeşte imaginaţie substitutivã, disponibilitate de autoreglare a comportamentului în funcţie de context;
    g) respectã particularitãţile de învãţare ale profesorului/cadrului didactic stagiar şi aplicã principiul confidenţialitãţii.
    ART. 15
    Profesorul mentor pentru stagiaturã identificã sursele potenţiale de disfuncţionalitate şi asigurã coeziunea grupului:
    a) stabileşte împreunã cu profesorul/cadrul didactic stagiar, la începutul perioadei de stagiaturã, un set de reguli care sã previnã disfuncţionalitãţile ce pot apãrea la un moment dat;
    b) anticipeazã posibilele dificultãţi şi/sau disfuncţionalitãţi şi gãseşte soluţii pentru remedierea acestora;
    c) creeazã situaţii în care profesorul/cadrul didactic stagiar sã reflecteze asupra cauzei/cauzelor problemei/problemelor şi sã gãseascã singur soluţiile pentru remedierea acestora;
    d) are capacitatea de a sprijini identificarea de soluţii pentru atingerea unui consens între el şi profesorul stagiar;
    e) demonstreazã flexibilitate în relaţia cu profesorul/cadrul didactic stagiar;
    f) adapteazã modalitãţile de comunicare la situaţii concrete şi la individualitatea fiecãrui profesor/cadru didactic stagiar;
    g) comunicã în mod deschis cu profesorul/cadrul didactic stagiar şi creeazã o relaţie în care onestitatea şi încrederea reciprocã sunt esenţiale.
    ART. 16
    Profesorul mentor pentru stagiaturã utilizeazã feedbackul în comunicare:
    a) verificã receptarea corectã a mesajului, descoperã eventuale deficienţe în receptarea mesajului, dirijeazã persoanele implicate în observare pentru oferirea feedbackului;
    b) discutã şi rezolvã problemele în cadrul unui proces agreat şi acceptat de cãtre toţi membrii grupului;
    c) are o atitudine obiectivã, lipsitã de prejudecãţi, nu face comentarii subiective şi se focalizeazã pe activitãţile didactice care vizeazã dezvoltarea în profesie a profesorului/cadrului didactic stagiar.
    ART. 17
    Profesorul mentor are competenţe de planificare, organizare şi analizã a activitãţii din cadrul stagiului de practicã, iar în acest sens:
    a) identificã elementele necesare planificãrii activitãţii de stagiaturã, astfel:
       (i) îl primeşte, îl însoţeşte şi îl integreazã pe profesorul/cadrul didactic stagiar în şcoalã, asigurând familiarizarea acestuia cu particularitãţile şcolii;
       (ii) identificã şi rãspunde nevoilor de formare ale profesorului/cadrului didactic stagiar şi proiecteazã strategiile de învãţare pornind de la experienţa şi disponibilitãţile acestuia;
       (iii) stabileşte împreunã cu directorul unitãţii de învãţãmânt unde funcţioneazã profesorul/cadrul didactic stagiar clasele/grupele, tipurile de lecţii/activitãţile, astfel încât sã asigure o diversitate pe niveluri educaţionale şi activitãţi didactice, pentru a-i permite acestuia sã se familiarizeze cu mãsurile potrivite diferitelor situaţii;
       (iv) alcãtuieşte şi îi comunicã profesorului/cadrului didactic stagiar şi tuturor persoanelor implicate programul de stagiaturã, fãrã sã afecteze orarul şcolii, urmãrind calitatea, continuitatea şi eficienţa perioadei de stagiaturã;
    b) îl familiarizeazã pe profesorul/cadrul didactic stagiar în legãturã cu folosirea mijloacelor de învãţãmânt şi îl îndrumã în vederea parcurgerii curriculumului, astfel:
       (i) îl informeazã şi îl instruieşte pe profesorul/cadrul didactic stagiar în legãturã cu utilizarea mijloacelor de învãţãmânt în perioada de stagiaturã;
       (ii) îl încurajeazã pe profesorul/cadrul didactic stagiar sã realizeze mijloace de învãţãmânt proprii, adecvate activitãţilor didactice pe care le susţine;
       (iii) îl îndrumã pe profesorul/cadrul didactic stagiar în efectuarea comparaţiilor periodice între curriculumul proiectat şi curriculumul realizat;
       (iv) îl ajutã pe profesorul/cadrul didactic stagiar sã îşi formeze deprinderea respectãrii termenelor de întocmire a documentelor şcolare;
       (v) îl sprijinã pe profesorul/cadrul didactic stagiar în dezvoltarea capacitãţii de predare;
       (vi) îl îndrumã pe profesorul/cadrul didactic stagiar în utilizarea strategiilor de învãţare la clasele ce aparţin învãţãmântului special şi special integrat - elevi cu cerinţe educative speciale, grupuri dezavantajate;
    c) sprijinã desfãşurarea activitãţilor extraşcolare de cãtre profesorul/cadrul didactic stagiar dupã cum urmeazã:
       (i) îl implicã pe profesorul/cadrul didactic stagiar în activitãţi extraşcolare şi îi explicã specificul realizãrii acestora;
       (ii) îl îndrumã pe profesorul/cadrul didactic stagiar în promovarea imaginii unitãţii de învãţãmânt;
    d) îl încurajeazã pe profesorul/cadrul didactic stagiar în formarea capacitãţii de autoevaluare ca formã de autoreflecţie asupra activitãţii didactice, astfel:
       (i) îndrumã şi analizeazã activitatea didacticã a profesorului/cadrului didactic stagiar pe baza unor standarde minime de competenţe profesionale pe care acesta le cunoaşte de la începutul stagiaturii, având un rol de sprijin, şi nu unul de control birocratic;
       (ii) încurajeazã o autoanalizã constructivã care sã evidenţieze aspectele pozitive din activitatea profesorului/cadrului didactic stagiar şi îl îndrumã în vederea îmbunãtãţirii activitãţii;
       (iii) îl îndrumã pe profesorul/cadrul didactic stagiar în mod obiectiv, individualizat, respectând confidenţialitatea.
    ART. 18
    Profesorul mentor are urmãtoarele competenţe de specialitate, didactice şi metodice:
    1. proiecteazã şi structureazã logic conţinuturile disciplinei, conform documentelor curriculare:
    a) asigurã o varietate de activitãţi didactice pentru profesorul/cadrul didactic stagiar (ore de predare-învãţare, de exersare a deprinderilor formate, de analizã, de recapitulare, de elaborare şi prezentare de proiecte, activitãţi extraşcolare diverse);
    b) urmãreşte ca proiectul de lecţie/activitate sã includã toate componentele specifice; asistenţa în elaborarea proiectului scade treptat, pe mãsurã ce profesorul/cadrul didactic stagiar câştigã experienţã;
    c) îl îndrumã pe profesorul/cadrul didactic stagiar în îmbunãtãţirea tehnicilor de predare;
    d) încurajeazã iniţiativa şi creativitatea profesorului/cadrului didactic stagiar în proiectarea activitãţii instructiv-educative;
    2. utilizeazã feedbackul ca modalitate de reglare a activitãţii didactice, astfel:
    a) formuleazã observaţii obiective, fãrã prejudecãţi, focalizate pe activitãţile didactice ale profesorului/cadrului didactic stagiar;
    b) negociazã cu profesorul/cadrul didactic stagiar conceptele utilizate şi îl îndrumã în vederea clarificãrii acestora.
    ART. 19
    Profesorul mentor are cunoştinţe de utilizare a computerului, de operare cu mijloacele informatice aplicabile în activitatea de mentorat:
    a) are cunoştinţe de utilizare a computerului, a sistemului de operare Windows şi a programelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, poşta electronicã);
    b) realizeazã operaţiuni practice în utilizarea poştei electronice;
    c) cunoaşte şi utilizeazã posibilitãţile de cãutare a informaţiilor pe internet;
    d) cunoaşte conceptele de bazã ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).
    ART. 20
    Profesorul mentor oferã 4 tipuri de sprijin:
    a) sprijin informaţional - profesorul mentor constituie resursã informaţionalã pentru profesorul/cadrul didactic stagiar îndrumat, oferindu-i cele mai noi cunoştinţe într-o formã accesibilã, accentuând latura practic-aplicativã a acestuia;
    b) sprijin instrumental - profesorul mentor îl îndrumã pe profesorul/cadrul didactic stagiar în formarea deprinderii de a selecta materialele şi informaţiile;
    c) sprijinul evaluativ - profesorul mentor oferã un feedback de substanţã prin care sã îi formeze profesorului/cadrului didactic stagiar competenţa de autoapreciere;
    d) sprijin emoţional - profesorul mentor îi oferã profesorului/cadrului didactic stagiar suport şi înţelegere atunci când acesta are nevoie, în scopul creşterii gradului de încredere în forţele proprii.

    CAP. IV
    Drepturi şi îndatoriri ale profesorilor mentori

    ART. 21
    Prin dobândirea funcţiei didactice de profesor mentor cadrul didactic îşi pãstreazã titulatura, contractul de muncã încheiat pe perioadã nedeterminatã şi funcţia didacticã pe care o deţine, care se va numi funcţie didacticã de bazã.
    ART. 22
    (1) Cadrele didactice care au calitatea de profesori mentori şi fac parte din corpul profesorilor mentori beneficiazã de reducerea cu douã ore pe sãptãmânã a normei didactice dacã desfãşoarã activitate de mentorat în anul şcolar respectiv, conform prevederilor art. 262 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Cadrele didactice profesori pentru învãţãmântul preşcolar şi profesori pentru învãţãmântul primar care au calitatea de profesori mentori şi fac parte din corpul profesorilor mentori sunt remunerate suplimentar prin plata cu ora.
    ART. 23
    (1) Profesorul mentor coordoneazã activitatea a 1-2 profesori stagiari, în funcţie de repartizarea primitã din partea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru mentorat.
    (2) În sensul prezentei metodologii, se considerã profesor/cadru didactic stagiar cadrul didactic absolvent al unei instituţii de învãţãmânt superior (cu studii de licenţã) şi al unui master didactic, aflat în perioada de stagiu practic cu durata de un an şcolar anterior susţinerii examenului de definitivare în învãţãmânt.
    (3) Profesorul/Cadrul didactic stagiarul beneficiazã de asistenţã din partea profesorului mentor pânã la obţinerea definitivãrii şi dobândirea titlului de profesor cu drept de practicã în învãţãmântul preuniversitar, conform prevederilor art. 241 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 24
    (1) Profesorul mentor poate îndruma profesori/cadre didactice stagiari/stagiare de la diverse unitãţi şcolare, aflate pe raza mai multor localitãţi, conform repartizãrii primite din partea comisiei judeţene/a Municipiului Bucureşti pentru mentorat, cu asigurarea decontãrii cheltuielilor de transport.
    (2) Profesorul mentor poate solicita sã desfãşoare activitate de mentorat pentru disciplina/disciplinele pe care o/le poate preda în concordanţã cu specializarea/specializãrile înscrisã/înscrise pe diploma/diplomele de studii, dar, în cazuri justificate, i se pot atribui spre îndrumare şi profesori/cadre didactice stagiari/stagiare din aceeaşi arie curricularã.
    ART. 25
    (1) Fiecare profesor mentor alcãtuieşte anual un portofoliu care va conţine urmãtoarele componente:
    a) planul de acţiune anual ce cuprinde şi graficul activitãţilor planificate în cadrul programului de mentorat, vizate de inspectorul pentru mentorat;
    b) calendarul anual al activitãţilor profesorului mentor şi programul de stagiaturã;
    c) fişa de evidenţã a lecţiilor/activitãţilor observate;
    d) fişa de monitorizare a lecţiilor/activitãţilor asistate;
    e) fişa de dialog profesional;
    f) raportul final asupra activitãţii profesorului/cadrului didactic stagiar, pe baza cãruia se va realiza recomandarea pentru înscrierea profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare la examenul de definitivare în învãţãmânt;
    g) fişa de (auto)evaluare a activitãţii anuale a profesorului mentor;
    h) copiile dupã recomandãrile pentru înscrierea profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare la examenul de definitivare în învãţãmânt;
    i) fişa de feedback asupra activitãţii profesorului mentor, completatã de profesorul/cadrul didactic stagiar, dupã ce acesta obţine recomandarea de înscriere la examenul de definitivare în învãţãmânt.
    (2) Modelele documentelor prevãzute la alin. (1) lit. a)-h) se regãsesc în anexele nr. 3a-3h, care fac parte integrantã din prezenta metodologie.
    ART. 26
    (1) Profesorul mentor trebuie sã respecte codul de conduitã al cadrelor didactice, precum şi codul de conduitã al profesorilor mentori, prevãzut în anexa nr. 4, care face parte integrantã din prezenta metodologie.
    (2) Nerespectarea codurilor de conduitã constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã conform legilor în vigoare.
    ART. 27
    (1) Stagiul de practicã începe la 1 septembrie şi se încheie în ultima zi de curs a anului şcolar. Profesorul mentor este obligat ca, la încheierea stagiului de practicã, sã înmâneze profesorului/cadrului didactic stagiar o recomandare, fãrã de care acesta nu se poate prezenta la examenul de definitivare în învãţãmânt.
    (2) Formularul pentru recomandare este un act oficial, tipizat, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3 h.
    ART. 28
    Relaţia profesorului mentor cu instituţiile din sistemul educaţiei:
    a) pentru activitatea didacticã conform funcţiei didactice de bazã, se conformeazã prevederilor din contractul de muncã pe care îl are încheiat cu directorul unitãţii de învãţãmânt şi se subordoneazã acestuia;
    b) pentru activitatea de mentorat, se conformeazã actului adiţional la contractul de muncã şi este în subordinea inspectorului şcolar pentru mentorat;
    c) menţine legãtura cu şcoala la care îşi desfãşoarã activitatea profesorul/cadrul didactic stagiar;
    d) colaboreazã cu instituţiile care desfãşoarã activitãţi în domeniul educaţiei.
    ART. 29
    Responsabilitãţile profesorului mentor sunt:
    a) stabileşte planul de acţiune pentru perioada de stagiaturã;
    b) discutã cu profesorul/cadrul didactic stagiar atribuţiile ce îi revin acestuia, conform fişei postului;
    c) oferã modele practice şi eficiente pentru activitatea şcolarã şi extraşcolarã;
    d) observã activitatea curricularã şi extracurricularã a profesorului/cadrului didactic stagiar şi realizeazã activitãţi din ambele categorii cu acesta;
    e) asigurã un feedback constructiv pentru toate aspectele activitãţii profesionale a profesorului/cadrului didactic stagiar;
    f) faciliteazã accesul profesorului/cadrului didactic stagiar la resursele de care dispune şcoala în vederea susţinerii activitãţii profesionale şi pentru integrarea acestuia în cultura organizaţionalã a unitãţii de învãţãmânt respective;
    g) asigurã sprijinul necesar pentru realizarea portofoliului profesional personal al profesorului/cadrului didactic stagiar;
    h) asigurã consilierea profesorului/cadrului didactic stagiar în vederea întocmirii documentelor şcolare;
    i) urmãreşte permanent rezultatele acţiunilor şi progresul profesorului/cadrului didactic stagiar în raport cu obiectivele propuse.
    ART. 30
    Pentru profesorul mentor formarea continuã este un drept şi o obligaţie.

    CAP. V
    Organizarea activitãţii profesorilor mentori

    ART. 31
    (1) În perioada 15-31 august comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti pentru mentorat repartizeazã profesorilor mentori 1-2 profesori/cadre didactice stagiari/stagiare, pe baza urmãtoarelor criterii:
    a) apropierea unitãţilor de învãţãmânt în care profesorul mentor, respectiv profesorul/cadrul didactic stagiar îşi desfãşoarã activitatea;
    b) punctajul obţinut la concursul pentru funcţia de profesor mentor;
    c) calificativul obţinut în anul şcolar anterior pentru activitatea de mentorat, dacã este cazul.
    (2) Profesorii mentori sunt repartizaţi sã îndrume inserţia profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare pentru disciplina/disciplinele pentru care au promovat concursul de mentor. În caz justificat, în mediul rural, se pot atribui spre îndrumare profesori/cadre didactice stagiari/stagiare la alte discipline, dar din aceeaşi arie curricularã cu cea a profesorului mentor.
    (3) Comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti pentru mentorat comunicã, în scris, decizia luatã profesorilor mentori, profesorilor/ cadrelor didactice stagiari/stagiare, precum şi conducerii unitãţilor de învãţãmânt în care aceştia îşi desfãşoarã activitatea.
    ART. 32
    (1) Profesorul mentor are dreptul sã refuze, în cazuri bine justificate, îndrumarea unui profesor/cadru didactic stagiar repartizat de cãtre comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti pentru mentorat.
    (2) Fiecare caz în parte este analizat şi soluţionat de cãtre comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti pentru mentorat.
    ART. 33
    (1) Comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti pentru mentorat poate schimba, pe parcursul anului şcolar, atribuirea îndrumãrii unui profesor/cadru didactic stagiar de cãtre un profesor mentor, în situaţii justificate, cum ar fi:
    a) plecarea profesorului mentor din sistem pe o perioadã determinatã (îmbolnãviri, concediu fãrã platã pentru o perioadã mai mare de 30 de zile) sau nedeterminatã;
    b) pensionarea profesorului mentor;
    c) alte cauze fortuite.
    (2) În cazurile prevãzute la alin. (1), directorul unitãţii de învãţãmânt unde îşi desfãşoarã activitatea profesorul/cadrul didactic stagiar adreseazã o solicitare comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru mentorat de redistribuire a acestuia la un alt profesor mentor.
    ART. 34
    (1) Modificarea prevãzutã la art. 33 se face doar dacã aceste schimbãri se petrec pânã la data de 15 mai. În acest caz, profesorul mentor care pãrãseşte echipa va înainta recomandarea sa pentru perioada de mentorat realizatã profesorului mentor care întregeşte echipa, iar acesta va ţine cont de cele menţionate pentru recomandarea finalã pe care o dã profesorului/cadrului didactic stagiar, în vederea prezentãrii la examenul de definitivare în învãţãmânt.
    (2) Dacã modificarea apare dupã data de 15 mai, nu se mai întregeşte echipa profesor mentor-profesor/cadru didactic stagiar, profesorul mentor fiind obligat sã încheie recomandarea şi sã o înmâneze profesorului/cadrului didactic stagiar, acestuia fiindu-i recunoscutã efectuarea stagiaturii.
    (3) Dacã, în situaţia prevãzutã la alin. (2), profesorul mentor este în imposibilitate de a realiza recomandarea din motive medicale, aceasta va fi fãcutã de cãtre directorul unitãţii de învãţãmânt la care profesorul/cadrul didactic stagiar este angajat, pe baza portofoliului de activitate al acestuia, în care sunt înregistrate dovezile cu privire la perioada de stagiaturã.
    ART. 35
    Menţinerea ca membru în corpul profesorilor mentori şi pãstrarea funcţiei didactice de profesor mentor sunt condiţionate de obţinerea calificativului "Foarte bine" la evaluarea anualã a activitãţii de profesor mentor, conform fişei de (auto)evaluare prevãzute în anexa nr. 3g.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 36
    În învãţãmântul particular şi în cadrul alternativelor educaţionale sunt valabile prevederile prezentei metodologii pentru desfãşurarea activitãţii de mentorat şi pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor mentor.
    ART. 37
    Atunci când un profesor mentor pãrãseşte sistemul de învãţãmânt, îşi pierde calitatea de membru al corpului profesorilor mentori.
    ART. 38
    (1) Un cadru didactic membru al corpului profesorilor mentori poate sã îşi suspende activitatea de mentorat pentru un an şcolar, depunând o cerere în acest sens la comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti pentru mentorat pânã la data de 15 august. Un profesor mentor poate sã îşi suspende activitatea de mentorat de douã ori în 5 ani consecutivi.
    (2) În aceastã perioadã, cadrul didactic respectiv rãmâne membru în corpul profesorilor mentori.
    ART. 39
    (1) Un cadru didactic care ocupã funcţia didacticã de profesor mentor poate renunţa definitiv la aceastã calitate printr-o cerere adresatã comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru mentorat, care face propunerea de emitere a unei decizii de încetare a funcţiei didactice de profesor mentor cãtre inspectorul şcolar general.
    (2) Prin aplicarea alin. (1), cadrul didactic revine la funcţia didacticã de bazã.
    (3) Dacã un cadru didactic solicitã renunţarea la funcţia didacticã de profesor mentor, acesta nu va mai putea ocupa o asemenea funcţie didacticã decât reluând procesul de selecţie a profesorilor mentori.
    ART. 40
    (1) În perioada de ocupare a unei funcţii de conducere/îndrumare şi control se suspendã din oficiu calitatea de profesor mentor a unui cadru didactic, acesta rãmânând în corpul profesorilor mentori.
    (2) La încetarea ocupãrii funcţiei de conducere/îndrumare şi control, cadrul didactic îşi redobândeşte din oficiu calitatea de profesor mentor.


    ANEXA 1
    la metodologie

                                    CRITERII
                de evaluare a portofoliului cadrului didactic în
            vederea obţinerii funcţiei didactice de profesor mentor


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ │ Punctajul │
│crt.│ Criterii │ maxim │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1.│Scrisoarea de intenţie │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2.│Studii │ 10 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Cursuri postuniversitare/Masterat/Altã licenţã │ 5 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Doctorat │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3.│Participare la stagii de formare/perfecţionare │ 20 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- locale, regionale, naţionale │ 15 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- internaţionale │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4.│Experienţã în activitate doveditã în: │ 23 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- funcţii de conducere, îndrumare şi control în Ministerul │ │
│ │Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, inspectora- │ │
│ │tul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului │ │
│ │Bucureşti, unitãţi de învãţãmânt │ 5 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- profesor emerit │ 5 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- experienţã în activitãţi de mentorat │ 8 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- profesor metodist, responsabil cerc pedagogic, membru în │ │
│ │consiliul consultativ al inspectoratului şcolar judeţean/ │ │
│ │Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, responsabil│ │
│ │de comisie metodicã, şef de catedrã │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 5.│Lucrãri/Articole de management educaţional sau de │ │
│ │specialitate/mentorat publicate cu ISBN/ISSN │ 10 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 6.│Autor/Coautor de manuale/programe şcolare avizate de │ │
│ │Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, │ │
│ │membru al comisiilor de lucru ale Ministerului Educaţiei, │ │
│ │Cercetãrii, Tineretului şi Sportului │ 10 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 7.│Coordonarea, participarea la proiecte internaţionale, │ │
│ │naţionale, regionale │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 8.│Cunoştinţe de operare pe calculator evaluabile pe baza │ │
│ │documentelor prezentate │ 10 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ TOTAL: │ 100 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    ANEXA 2
    la metodologie

                                  CRITERII
                        de evaluare a probei practice

    I. Fişa de evaluare a lecţiei/activitãţii didactice

    Numele şi prenumele candidatului .......................
    Data ...........................┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ │ │ Punctajul │
│ Analiza │ Aspectele evaluate: criterii ├─────┬────────┤
│ │ │Maxim│Realizat│
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│Lecţie │Aspecte formale (documente, documentaţie, materiale didactice │ │ │
│ │disponibile) │ 10 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Proiectare - motivare (relaţionarea intra- şi interdisciplinarã,│ │ │
│ │intra- şi crosscurricularã, perspectiva în raport cu unitatea │ │ │
│ │de învãţare, relevanţa pentru viaţã a conţinuturilor) │ 10 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Conţinut ştiinţifico-aplicativ (obiectivizare, structurare, │ │ │
│ │sistematizare, coerenţã, consistenţã) │ 10 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Metode şi mijloace didactice (varietate, oportunitate, │ │ │
│ │originalitate, eficienţã) │ 10 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Climat psihopedagogic (ambient specific disciplinei, motivaţie │ │ │
│ │pentru lecţie) │ 10 │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│Elevii - │Achiziţii cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, │ │ │
│dominante │cantitate, relaţionare, operaţionalizare) │ 10 │ │
│vizate ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Deprinderi de activitate intelectualã individualã şi în echipã │ │ │
│ │(operaţii logice, mecanisme de analizã şi sintezã, consecvenţã, │ │ │
│ │seriozitate, dorinţa de autodepãşire, colegialitate, responsa- │ │ │
│ │bilitate şi rãspundere, flexibilitate în asumarea rolurilor) │ 10 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Atitudine faţã de şcoalã - statutul şi rolul la orã (pozitivã - │ │ │
│ │colaborator, indiferentã - spectator) │ 10 │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│Profesorul│Competenţe profesionale şi metodice (de cunoaştere - gradul de │ │ │
│-dominante│stãpânire, organizare şi prelucrare a informaţiei, de execuţie -│ │ │
│vizate │rapiditatea, precizia acţiunilor şi distributivitatea atenţiei, │ │ │
│ │de comunicare - fluiditatea, concizia şi acurateţea discursului,│ │ │
│ │captarea şi pãstrarea interesului elevilor, abilitatea pentru │ │ │
│ │activitate diferenţiatã) │ 10 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Competenţe sociale şi de personalitate (sociabilitate, degajare,│ │ │
│ │registre diverse de limbaj, echilibru emoţional, rezistenţã la │ │ │
│ │stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranţã, │ │ │
│ │rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate) │ 10 │ │
├──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ TOTAL: │ 100 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────┘
                                                   Examinator .................
                                                   Semnãtura ..................    II. Fişa de evaluare a asistenţei la lecţie/activitate didacticã

    Numele şi prenumele candidatului: .................
    Data .............................┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Punctajul │
│ Evaluarea │ Indicatorii de evaluare ├─────┬───────┤
│ │ │Maxim│Acordat│
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│Analiza │Aspecte formale │ │ │
│proiectãrii şi│Proiectare - motivare │ │ │
│desfãşurãrii │Conţinut ştiinţifico-aplicativ │ │ │
│lecţiei │Metode şi mijloace didactice │ │ │
│ │Climat psihopedagogic │ 50 │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│Analiza acti- │Achiziţii cognitive, verbalizate/nonverbalizate │ │ │
│vitãţilor │Deprinderi de activitate intelectualã individualã şi în echipã │ │
│elevilor │Atitudine faţã de şcoalã - statutul şi rolul la orã │ 30 │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│Analiza acti- │Competenţe profesionale şi metodice │ │ │
│vitãţilor │Competenţe sociale şi de personalitate │ 20 │ │
│profesorului │ │ │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ │ TOTAL: │ 100 │ │
└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────┘

                                                        Examinator ..................
                                                        Semnãtura ...................     ANEXA 3a
    la metodologie

                                                                  Avizat
                                                     Inspectorul şcolar pentru mentorat,
                                                        ..............................

                          PLANUL DE ACŢIUNE ANUAL

    Profesor mentor ...................................
    Unitatea şcolarã ..................................
    Specialitatea .....................................
    Anul şcolar .......................................┌────┬───────────┬──────────┬────────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────┐
│Nr. │ Obiective │ Acţiuni │ Indicatori │ Resurse │ │ Data │
│crt.│ │ │de rezultat ├─────────┬───────────┬──────┤ Termene│ revizuirii│
│ │ │ │ │materiale│procedurale│ umane│ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────┴────────┴───────────┘                                   GRAFICUL
           activitãţilor planificate în cadrul programului de mentorat┌────┬───────────┬───────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Nr. │ │ Interval │ Nr. de ore │ Locul │ Tipul │ Tematica │
│crt.│ Data │ orar │ alocate │ desfãşurãrii │ activitãţii*1)│ abordatã*1) │
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 3.│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 4.│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 5.│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 6.│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 7.│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┘

    Profesor mentor .............................
                             (semnãturã)----------
    *1) În conformitate cu calendarul şi programul activitãţilor.


     ANEXA 3b
    la metodologie

                                CALENDARUL ANUAL
                      al activitãţilor profesorului mentor┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ ANUL ŞCOLAR: │
│ Activitatea ├────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ desfãşuratã │ SEMESTRUL I │ SEMESTRUL II │
│ ├───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────┴─┬──────┬─────┬────┬─────┤
│ │Septem-│Octom-│Noiem-│Decem-│ Ianu-│Febru-│Martie│Apri-│Mai │Iunie│
│ │ brie │ brie │ brie │ brie │ arie │ arie │ │ lie │ │ │
├───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┤
│A1. Consultarea │░░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │ │ │ │░░░░│░░░░░│
│legislaţiei │░░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │ │ │ │░░░░│░░░░░│
├───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┤
│A2. Planificarea şi │░░░░░░░│░░░░░░│ │ │░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │░░░░│░░░░░│
│proiectarea activi- │░░░░░░░│░░░░░░│ │ │░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │░░░░│░░░░░│
│tãţilor/consiliere │░░░░░░░│░░░░░░│ │ │░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │░░░░│░░░░░│
│individualã │░░░░░░░│░░░░░░│ │ │░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │░░░░│░░░░░│
├───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┤
│A3. Asistenţã la orele │░░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │ │ │ │ │ │ │
│profesorului mentor │░░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┤
│A4. Asistenţã la orele │ │░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░│ │ │
│profesorului/cadrului │ │░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░│ │ │
│didactic stagiar │ │░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░│ │ │
└───────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴────┴─────┘                            PROGRAMUL DE STAGIATURĂ┌────┬────────────┬───────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │ Luna │Nr. de │ │ │
│crt.│ │ ore │ Tipul activitãţii │ Tematica abordatã │
│ │ │alocate│ │ │
├────┼────────────┼───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1.│ Septembrie │ 6 │Ateliere de lucru pentru consul- │Curriculumul naţional pentru │
│ │ │ │tarea legislaţiei specifice │disciplina predatã de profe- │
│ │ │ │învãţãmântului preuniversitar/ │sorul/cadrul didactic stagiar:│
│ │ │ │pentru proiectarea şi planifi- │studiul documentelor oficiale:│
│ │ │ │carea activitãţilor didactice │planul-cadru, programa şcolarã,
│ │ │ │ │proiectarea activitãţii didac-│
│ │ │ │ │tice - documente specifice: │
│ │ │ │ │planificarea calendaristicã, │
│ │ │ │ │proiectarea unitãţilor de │
│ │ │ │ │învãţare, proiectul de lecţie,│
│ │ │ │ │documentele şcolare │
├────┤ ├───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 2.│ │ 2 │Susţinerea unor lecţii cu model │Eficienţa strategiilor didac- │
│ │ │ │de cãtre profesorul mentor/ │tice utilizate: caracterul │
│ │ │ │Workshop de reflecţie a lecţiilor│real-activ al metodelor, sus- │
│ │ │ │observate │ţinerea învãţãrii cu mijloace │
│ │ │ │ │de învãţãmânt, utilizarea │
│ │ │ │ │eficientã a timpului │
├────┼────────────┼───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 3.│ Octombrie │ 4 │Ateliere de lucru pentru consul- │Evaluarea rezultatelor învã- │
│ │ │ │tarea legislaţiei specifice │ţãrii: standardele naţionale │
│ │ │ │învãţãmântului preuniversitar/ │de evaluare pentru disciplina │
│ │ │ │pentru proiectarea şi planifi- │predatã, portofoliul educa- │
│ │ │ │carea activitãţilor didactice în │ţional al elevului, proiecta- │
│ │ │ │echipã cu profesorul/cadrul │rea probelor de evaluare │
│ │ │ │didactic stagiar │ │
├────┤ ├───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 4.│ │ 2 │Susţinerea unor lecţii-model de │Eficienţa strategiilor didac- │
│ │ │ │cãtre profesorul mentor în echipã│tice utilizate: caracterul │
│ │ │ │cu profesorul/cadrul didactic │real-activ al metodelor, sus- │
│ │ │ │stagiar/Workshop de reflecţie a │ţinerea învãţãrii cu mijloace │
│ │ │ │lecţiilor observate │de învãţãmânt, utilizarea │
│ │ │ │ │eficientã a timpului │
├────┤ ├───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 5.│ │ 2 │Observarea lecţiilor predate de │Calitatea proiectãrii didac- │
│ │ │ │profesorii debutanţi/Workshop de │tice, concordanţa dintre │
│ │ │ │reflecţie a lecţiilor asistate/ │activitatea proiectiv-concep- │
│ │ │ │consiliere individualã │tualã şi cea practic-aplica- │
│ │ │ │ │tivã, caracterul formativ al │
│ │ │ │ │evaluãrii, modul în care │
│ │ │ │ │elevii percep învãţarea │
├────┼────────────┼───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 6.│ Noiembrie │ 2 │Ateliere de lucru pentru consul- │Structura şi caracteristicile │
│ │ │ │tarea legislaţiei specifice │evaluãrilor: instrumente de │
│ │ │ │învãţãmântului preuniversitar │evaluare unicã, evaluãrile │
│ │ │ │ │naţionale │
├────┤ ├───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 7.│ │ 2 │Susţinerea unor lecţii-model de │Eficienţa strategiilor didac- │
│ │ │ │cãtre profesorul mentor în echipã│tice utilizate: caracterul │
│ │ │ │cu profesorul/cadrul didactic │real-activ al metodelor, sus- │
│ │ │ │stagiar/Workshop de reflecţie a │ţinerea învãţãrii cu mijloace │
│ │ │ │lecţiilor observate │de învãţãmânt, utilizarea │
│ │ │ │ │eficientã a timpului │
├────┤ ├───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 8.│ │ 4 │Observarea lecţiilor predate de │Calitatea proiectãrii didac- │
│ │ │ │profesorii debutanţi/Workshop de │tice, concordanţa dintre │
│ │ │ │reflecţie a lecţiilor asistate/ │activitatea proiectiv-concep- │
│ │ │ │consiliere individualã │tualã şi cea practic-aplica- │
│ │ │ │ │tivã, caracterul formativ al │
│ │ │ │ │evaluãrii, modul în care │
│ │ │ │ │elevii percep învãţarea │
├────┼────────────┼───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 9.│ Decembrie │ 2 │Ateliere de lucru pentru consul- │Statutul personalului didactic│
│ │ │ │tarea legislaţiei specifice │din învãţãmântul preuniver- │
│ │ │ │învãţãmântului preuniversitar │sitar: formarea continuã, │
│ │ │ │ │funcţiile didactice - condiţii│
│ │ │ │ │de ocupare, forme de angajare │
│ │ │ │ │a personalului didactic │
│ │ │ │ │Evaluarea activitãţii perso- │
│ │ │ │ │nalului didactic (criterii şi │
│ │ │ │ │descriptori de performanţã) │
├────┤ ├───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 10.│ │ 4 │Observarea lecţiilor predate de │Calitatea proiectãrii didac- │
│ │ │ │profesorii debutanţi/Workshop de │tice, concordanţa dintre │
│ │ │ │reflecţie a lecţiilor asistate/ │activitatea proiectiv-concep- │
│ │ │ │consiliere individualã │tualã şi cea practic-aplica- │
│ │ │ │ │tivã, caracterul formativ al │
│ │ │ │ │evaluãrii, modul în care │
│ │ │ │ │elevii percep învãţarea │
├────┼────────────┼───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 11.│ Ianuarie │ 4 │Ateliere de lucru pentru proiec- │Curriculum la decizia şcolii. │
│ │ │ │tarea şi planificarea activitã- │Elaborarea programei pentru │
│ │ │ │ţilor didactice în echipã cu │disciplinele opţionale │
│ │ │ │profesorul/cadrul didactic │ │
│ │ │ │stagiar │ │
├────┤ ├───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 12.│ │ 4 │Observarea lecţiilor predate de │Calitatea proiectãrii didac- │
│ │ │ │profesorii debutanţi/Workshop de │tice, concordanţa dintre │
│ │ │ │reflecţie a lecţiilor asistate/ │activitatea proiectiv-concep- │
│ │ │ │consiliere individualã │tualã şi cea practic-aplica- │
│ │ │ │ │tivã, caracterul formativ al │
│ │ │ │ │evaluãrii, modul în care │
│ │ │ │ │elevii percep învãţarea │
├────┼────────────┼───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 13.│ Februarie │ 2 │Ateliere de lucru pentru proiec- │Activitatea de consiliere şi │
│ │ │ │tarea şi planificarea activitã- │orientare şcolarã specifice │
│ │ │ │ţilor didactice │funcţiei de diriginte: │
│ │ │ │ │documente legislative în │
│ │ │ │ │vigoare, proiectarea activi- │
│ │ │ │ │tãţii │
├────┤ ├───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 14.│ │ 6 │Observarea lecţiilor predate de │Calitatea proiectãrii didac- │
│ │ │ │profesorii debutanţi/Workshop de │tice, concordanţa dintre │
│ │ │ │reflecţie a lecţiilor asistate/ │activitatea proiectiv-concep- │
│ │ │ │consiliere individualã │tualã şi cea practic-aplica- │
│ │ │ │ │tivã, caracterul formativ al │
│ │ │ │ │evaluãrii, modul în care │
│ │ │ │ │elevii percep învãţarea │
│ │ │ │ │Eficienţa strategiilor didac- │
│ │ │ │ │tice utilizate: caracterul │
│ │ │ │ │real-activ al metodelor, sus- │
│ │ │ │ │ţinerea învãţãrii cu mijloace │
│ │ │ │ │de învãţãmânt, utilizarea │
│ │ │ │ │eficientã a timpului │
├────┼────────────┼───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 15.│ Martie │ 4 │Ateliere de lucru pentru │Învãţarea în contexte nonfor- │
│ │ │ │proiectarea şi planificarea │male: planificarea şi proiec- │
│ │ │ │activitãţilor │tarea activitãţilor extra- │
│ │ │ │ │şcolare │
├────┤ ├───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 16.│ │ 4 │Observarea lecţiilor predate de │Calitatea proiectãrii didac- │
│ │ │ │profesorii debutanţi/Workshop de │tice, concordanţa dintre │
│ │ │ │reflecţie a lecţiilor asistate/ │activitatea proiectiv-concep- │
│ │ │ │consiliere individualã │tualã şi cea practic-aplica- │
│ │ │ │ │tivã, caracterul formativ al │
│ │ │ │ │evaluãrii, modul în care │
│ │ │ │ │elevii percep învãţarea │
│ │ │ │ │Eficienţa strategiilor didac- │
│ │ │ │ │tice utilizate: caracterul │
│ │ │ │ │real-activ al metodelor, sus- │
│ │ │ │ │ţinerea învãţãrii cu mijloace │
│ │ │ │ │de învãţãmânt, utilizarea │
│ │ │ │ │eficientã a timpului │
├────┼────────────┼───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 17.│ Aprilie │ 8 │Observarea lecţiilor predate de │Calitatea proiectãrii didac- │
│ │ │ │profesorii debutanţi/Workshop de │tice, concordanţa dintre │
│ │ │ │reflecţie a lecţiilor asistate/ │activitatea proiectiv-concep- │
│ │ │ │consiliere individualã │tualã şi cea practic-aplica- │
│ │ │ │ │tivã, caracterul formativ al │
│ │ │ │ │evaluãrii, modul în care │
│ │ │ │ │elevii percep învãţarea │
│ │ │ │ │Eficienţa strategiilor didac- │
│ │ │ │ │tice utilizate: caracterul │
│ │ │ │ │real-activ al metodelor, sus- │
│ │ │ │ │ţinerea învãţãrii de cãtre │
│ │ │ │ │mijloace de învãţãmânt, utili-│
│ │ │ │ │zarea eficientã a timpului │
├────┼────────────┼───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 18.│ Mai │ 4 │Ateliere de lucru pentru consul- │Activitãţi de pregãtire │
│ │ │ │tarea programei pentru examenul │metodico-ştiinţificã -examenul│
│ │ │ │scris de definitivat │naţional de definitivare în │
│ │ │ │ │învãţãmânt: examinarea scrisã │
├────┤ ├───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 19.│ │ 4 │Ateliere de lucru pentru proiec- │Pregãtirea portofoliului │
│ │ │ │tarea şi planificarea activitã- │personal şi a cel puţin douã │
│ │ │ │ţilor didactice/consiliere │inspecţii la clasã │
│ │ │ │individualã │ │
├────┼────────────┼───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 20.│ Iunie │ 4 │Ateliere de lucru pentru consul- │Activitãţi de pregãtire │
│ │ │ │tarea programei pentru examenul │metodico-ştiinţificã - │
│ │ │ │scris de definitivat │examenul naţional de defini- │
│ │ │ │ │tivare în învãţãmânt: │
│ │ │ │ │examinarea scrisã │
├────┤ ├───────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 21.│ │ 4 │Ateliere de lucru pentru proiec- │Pregãtirea portofoliului │
│ │ │ │tarea şi planificarea activitã- │personal şi a cel puţin douã │
│ │ │ │ţilor didactice/consiliere │inspecţii la clasã │
│ │ │ │individualã │ │
└────┴────────────┴───────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
     ANEXA 3c
    la metodologie

                                     FIŞĂ
              de evidenţã a lecţiilor/activitãţilor observate

    Numele şi prenumele profesorului mentor .......
    Unitatea şcolarã ..............................
    Specialitatea .................................
    Anul şcolar ...................................


┌────┬─────────────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │ Numele şi │Unitatea│ Data │Clasa │ Tipul │Conţinutul│ Semnãtura │
│crt.│ prenumele │şcolarã │ │ │lecţiei│învãţãrii │profesorului/│
│ │ profesorului/ │ │ │ │ │ │ cadrului │
│ │cadrului didactic│ │ │ │ │ │ didactic │
│ │ stagiar │ │ │ │ │ │ stagiar │
├────┼─────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
├────┼─────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
├────┼─────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
├────┼─────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 4. │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
├────┼─────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 5. │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┤
└────┴─────────────────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────────┴─────────────┘
     ANEXA 3d
    la metodologie

                                     FIŞĂ
             de monitorizare a lecţiilor/activitãţilor asistate


┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Profesor/cadru didactic stagiar: │Lecţia 1: Clasa/Grupa ....... Data ....│
│ │Disciplina de studiu ........ │
├──────────────────────────────────────┤Tema/Subiectul lecţiei ....... │
│Unitatea şcolarã: │Tipul lecţiei ........ │
│ │ │
├──────────────────────────────────────┤Lecţia 2: Clasa/Grupa ....... Data ....│
│Specialitatea: │Disciplina de studiu ........ │
│ │Tema/Subiectul lecţiei ....... │
├──────────────────────────────────────┤Tipul lecţiei ........ │
│Profesor mentor: │ │
│ │Lecţia 3: Clasa/Grupa ....... Data ....│
├──────────────────────────────────────┤Disciplina de studiu ........ │
│ │Tema/Subiectul lecţiei ....... │
│ │Tipul lecţiei ........ │
│ │ │
│ │Lecţia 4: Clasa/Grupa ....... Data ....│
│ │Disciplina de studiu ........ │
│ │Tema/Subiectul lecţiei ....... │
│ │Tipul lecţiei ........ │
│ │ │
│ │Lecţia 5: Clasa/Grupa ....... Data ....│
│ │Disciplina de studiu ........ │
│ │Tema/Subiectul lecţiei ....... │
│ │Tipul lecţiei ........ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘    OBSERVAREA LECŢIILOR/ACTIVITĂŢILOR


┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ Elemente observate │Lecţia/Activitatea │
│ ├───┬───┬───┬───┬───┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│I. Calitãţi personale şi profesionale │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Atitudine profesionalã │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Flexibilitate │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Limbaj (discurs didactic accesibil, coerenţã, tonalitate) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Stil de predare │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. Abilitãţi de │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Relaţionare │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Comunicare │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Management al grupului │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2. Cunoştinţe de specialitate │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Ştiinţifice │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Metodice │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│II. Planificarea lecţiei │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. Obiective/Competenţe │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Conform curriculumului │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Operaţionalizare/Derivare (clar, concis) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Adecvare la particularitãţile grupului de elevi │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2. Conţinuturi │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Adecvare la obiective/competenţe │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Eşalonare │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Utilizarea achiziţiilor anterioare │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Adecvare la particularitãţile grupului │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│3. Strategii │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│a) Metode şi procedee │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Diversitate │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Compatibilitate cu obiective/competenţe - conţinuturi - │ │ │ │ │ │
│resurse umane şi materiale │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│b) Resurse materiale │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Locaţie │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Diversitate │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Surse informaţionale │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Provenienţã (existente/confecţionate special) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Fişe anexe │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│c) Resurse umane │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Adaptare la particularitãţile individuale │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Tratare diferenţiatã │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│d) Organizarea clasei │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Forme de organizare │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│e) Dozarea timpului │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│f) Evaluarea │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Forme de evaluare a elevilor │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│III. Desfãşurarea lecţiei │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Respectã scenariul didactic propus. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Explicã în mod clar scopul (motiveazã învãţarea), metodele│ │ │ │ │ │
│şi obiectivele lecţiei. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Adapteazã mersul activitãţilor la situaţia concretã din │ │ │ │ │ │
│orã pentru a-şi atinge obiectivele. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Oferã informaţii pentru a evita lipsa de imparţialitate şi│ │ │ │ │ │
│pentru a promova egalitatea şanselor pentru elevi. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Identificã şi utilizeazã cunoştinţele şi experienţa │ │ │ │ │ │
│anterioarã a elevilor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Respectã alcãtuirea/nevoile/capacitãţile grupului/ │ │ │ │ │ │
│elevilor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Adapteazã lecţia pentru a rãspunde nevoilor elevilor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Împarte sarcina de învãţare în paşi mici de realizare, │ │ │ │ │ │
│urmãrind succesiunea logicã a secvenţelor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Promoveazã angajamentul, concentrarea şi eforturile │ │ │ │ │ │
│elevilor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Promoveazã învãţarea autonomã, centratã pe elev, învãţarea│ │ │ │ │ │
│în grup şi învãţarea în diferite contexte. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Foloseşte strategii diverse pentru a rãspunde stilurilor │ │ │ │ │ │
│individuale de învãţare şi nevoilor elevilor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Management eficient al timpului şi al clasei de elevi │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Prezintã informaţii, fapte şi idei clare, exacte şi │ │ │ │ │ │
│semnificative. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Verificã înţelegerea şi formuleazã în mod clar │ │ │ │ │ │
│întrebãrile. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Oferã la timp feedback constructiv privind învãţarea şi │ │ │ │ │ │
│progresul elevilor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Asigurã o evaluare formativã regulatã, adecvatã, │ │ │ │ │ │
│riguroasã, corectã şi exactã. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Furnizeazã elevilor diferite tipuri de activitãţi de │ │ │ │ │ │
│evaluare care sã rãspundã nevoilor lor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Obţine feedback pentru propria dezvoltare şi în scopul │ │ │ │ │ │
│evaluãrii. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Exploateazã eficient situaţiile neanticipate. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│IV. Autoevaluarea profesorului/cadrului didactic stagiar │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┘    NOTĂ:
    Îndeplinirea fiecãrui aspect urmãrit se bifeazã.

    COMENTARII ASUPRA LECŢIILOR OBSERVATE


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Lecţia 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Aprecieri generale, recomandãri: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Puncte forte: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Aspecte care pot fi îmbunãtãţite: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Lecţia 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Aprecieri generale, recomandãri: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Puncte forte: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Aspecte care pot fi îmbunãtãţite: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Lecţia 3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Aprecieri generale, recomandãri: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Puncte forte: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Aspecte care pot fi îmbunãtãţite: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Lecţia 4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Aprecieri generale, recomandãri: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Puncte forte: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Aspecte care pot fi îmbunãtãţite: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Lecţia 5 │
│Aprecieri generale, recomandãri: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Puncte forte: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Aspecte care pot fi îmbunãtãţite: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Semnãtura profesorului mentor ...........


     ANEXA 3e
    la metodologie

                        FIŞĂ DE DIALOG PROFESIONAL

    Profesor/Cadru didactic stagiar ...........
    Unitatea şcolarã ..........................
    Profesor mentor ...........................
    Data ..........................


┌──────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┐
│Domeniul/Domenii abordat/abordate │ Observaţii │Mãsuri de remediere│
├──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │
└──────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┘

    Data urmãtorului dialog profesional ................

        Profesor mentor, Profesor/Cadru didactic stagiar,
         .............. ...........................    NOTĂ:
    Fişa de dialog profesional se completeazã la fiecare întâlnire profesor mentor - profesor/cadru didactic stagiar.
    În funcţie de nevoile de consiliere identificate de profesorul mentor sau de profesorul/cadrul didactic stagiar, se pot aborda oricare din domeniile de mai jos:
    ● integrarea profesorului/cadrului didactic stagiar în şcoalã;
    ● activitatea metodicã a profesorului/cadrului didactic stagiar;
    ● activitatea educativã a profesorului/cadrului didactic stagiar;
    ● consilierea şi orientarea în învãţãmântul preuniversitar;
    ● managementul conflictului;
    ● comunicarea - repere fundamentale;
    ● managementul clasei de elevi;
    ● proiectarea didacticã;
    ● modalitãţi de evaluare;
    ● TIC;
    ● proiecte europene;
    ● metode active de predare-învãţare.


     ANEXA 3f
    la metodologie

                            RAPORT FINAL
       asupra activitãţii profesorului/cadrului didactic stagiar

    Profesor/Cadru didactic stagiar ............
    Unitatea de învãţãmânt .....................
    Profesor mentor ............................
    Perioada de stagiaturã .....................

    DOMENIUL A: COMUNICARE
    a) Comunicarea cadru didactic-elev┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Alege modalitãţile de comunicare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Modalitãţile de comunicare identificate sunt adecvate situa- │ │ │ │
│ţiilor concrete în vederea realizãrii scopului educaţional. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Modalitãţile de comunicare sunt alese în raport cu conţinutul │ │ │ │
│comunicãrii. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Modalitãţile de comunicare alese ţin seama de particulari- │ │ │ │
│tãţile de vârstã ale elevului. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Discuţiile sunt iniţiate într-un limbaj adecvat, astfel încât │ │ │ │
│sã se atingã obiectivele propuse. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Informaţiile esenţiale sunt selectate în funcţie de │ │ │ │
│obiectivele stabilite de programã. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Transmiterea cu caracter instructiv-educativ se face gradat, │ │ │ │
│urmãrindu-se interacţiunea cu elevii. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 3: Utilizeazã feedbackul în comunicare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Însuşirea corectã a mesajului transmis este verificatã prin │ │ │ │
│reacţia elevilor în diferite situaţii special create. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Acurateţea şi integritatea mesajului receptat de cãtre elev │ │ │ │
│sunt verificate prin comparare cu mesajul transmis în scopul │ │ │ │
│depistãrii eventualelor deficienţe de receptare. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Mesajul transmis se comparã cu cel receptat de elev în scopul │ │ │ │
│verificãrii acurateţei şi integritãţii conţinutului │ │ │ │
│informativ. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Deficienţele constatate în lanţul comunicãrii sunt remediate │ │ │ │
│cu promptitudine. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 4: Faciliteazã comunicarea elev-elev │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Situaţiile de comunicare construite permit facilitarea │ │ │ │
│schimbului de informaţii elev-elev şi profesor-elev. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Însuşirea unui protocol de comunicare necesar dezvoltãrii │ │ │ │
│elevilor este asiguratã prin diferite situaţii de comunicare. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Medierea comunicãrii între elevi se realizeazã prin │ │ │ │
│construirea de situaţii de lucru. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    b) Comunicarea dintre cadrele didactice┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Identificã posibilele domenii conexe de colaborare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Identificarea domeniilor conexe se face prin discuţii cu alte │ │ │ │
│cadre didactice. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Posibilitãţile de lucru în echipã sunt stabilite prin discuţii│ │ │ │
│profesionale în vederea realizãrii legãturii interdisci- │ │ │ │
│plinare, dupã caz, şi transcurriculare. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Se informeazã despre elevi │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Observaţiile fãcute asupra elevilor şi desprinse în diferite │ │ │ │
│momente ale activitãţii lor şcolare sunt cumulate în vederea │ │ │ │
│analizei şi interpretãrii lor de cãtre persoanele abilitate. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Posibilele cauze de perturbare a procesului instructiv- │ │ │ │
│educativ sunt identificate în timp util. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Informaţiile privind elevii mai puţin cunoscuţi sunt obţinute │ │ │ │
│pentru a determina o apreciere obiectivã şi o activitate │ │ │ │
│instructiv-educativã corespunzãtoare. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 3: Discutã aspecte metodice şi pedagogice ale activitãţii didactice │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Remedierea perturbãrilor survenite se face prin stabilirea de │ │ │ │
│strategii şi tactici comune. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Creşterea eficienţei demersului didactic se face prin │ │ │ │
│identificarea celor mai potrivite metode. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    DOMENIUL B: CURRICULUM
    a) Dezvoltarea curriculumului opţional┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Stabileşte curriculumul opţional │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Curriculumul opţional este propus în conformitate cu resursele│ │ │ │
│existente în şcoalã. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Gradul de acceptare a curriculumului opţional este determinat │ │ │ │
│de corespondenţa dintre curriculumul opţional şi necesitãţile │ │ │ │
│elevilor │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Stabileşte conţinutul pentru curriculumul opţional │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Conţinutul curriculumului opţional este stabilit în │ │ │ │
│concordanţã cu obiectivele propuse. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Conţinutul stabilit rãspunde nevoilor şi timpului disponibil │ │ │ │
│al elevilor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 3: Dezvoltã curriculumul opţional │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Resursele informaţionale identificate sunt adecvate │ │ │ │
│conţinutului stabilit. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Activitãţile din cadrul temelor stabilite au caracter │ │ │ │
│antrenant. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Motivele, situaţiile de lucru şi activitãţile respectã │ │ │ │
│obiectivele. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    b) Elaborarea proiectului didactic┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Stabileşte obiectivele operaţionale ale lecţiei │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Obiectivele operaţionale sunt formulate în termeni de │ │ │ │
│performanţã şi adecvat scopului urmãrit. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Obiectivele propuse sunt stabilite conform timpului de │ │ │ │
│instruire afectat. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Ierarhizarea obiectivelor este în concordanţã cu tipul de │ │ │ │
│obiective vizat. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Obiectivele sunt stabilite astfel încât sã poatã fi realizate │ │ │ │
│la niveluri diferite. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Obiectivele sunt stabilite astfel încât sã existe un raport │ │ │ │
│adecvat între ele şi conţinut. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Stabileşte conţinutul activitãţii de învãţare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Elementele de conţinut sunt identificate conform programei │ │ │ │
│şcolare şi manualelor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 3: Alege strategii didactice │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Strategiile didactice alese sunt de tip activ, participativ, │ │ │ │
│formativ. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Situaţiile de învãţare sunt construite astfel încât sã │ │ │ │
│solicite participarea cât mai multor elevi. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 4: Realizeazã proiectul didactic │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Structura proiectului didactic este conceputã adecvat nevoilor│ │ │ │
│de predare. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Proiectul didactic este redactat clar şi explicit pentru │ │ │ │
│a putea fi utilizat în echipã de cadrele didactice. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 5: Adapteazã informaţia la posibilitãţile de învãţare şi nivelul │
│ de pregãtire a elevilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Informaţia este selectatã pe criterii de esenţialitate. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Detaliile informaţionale sunt selectate în funcţie de │ │ │ │
│interesul manifestat de elevi pentru acestea. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    c) Elaborarea temelor transdisciplinare┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Stabileşte teme transdisciplinare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Zonele de vecinãtate sunt identificate cu atenţie în vederea │ │ │ │
│unei alegeri adecvate a temelor transdisciplinare. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Sunt selectate zonele de interes în funcţie de obiectivele │ │ │ │
│operaţionale curriculare. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Responsabilitãţile individuale în cadrul echipei de profesori │ │ │ │
│care urmeazã sã trateze o temã sunt stabilite astfel încât │ │ │ │
│tema sã fie tratatã corespunzãtor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Dezvoltã teme transdisciplinare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Contribuţia de conţinut a fiecãrei discipline vizeazã │ │ │ │
│asigurarea armonizãrii disciplinelor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Lecţiile care permit dezvoltarea temei propuse prin programã │ │ │ │
│sunt stabilite astfel încât sã fie atinse toate obiectivele. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Activitãţile şi situaţiile de învãţare propuse în cadrul │ │ │ │
│temelor transdisciplinare sunt redactate într-o formã │ │ │ │
│accesibilã sau ţinând cont de nivelul elevilor, pentru ca │ │ │ │
│experienţa dobânditã sã poatã fi folositã în zone de │ │ │ │
│vecinãtate. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    d) Programarea activitãţii de învãţare┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Analizeazã planul de învãţãmânt şi programa şcolarã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Aspectele interdisciplinare sunt identificate în cadrul ariei │ │ │ │
│curriculare specifice. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Timpul de învãţare este estimat în funcţie de programul │ │ │ │
│obligatoriu şi opţional. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Conţinutul disciplinei de învãţãmânt este corelat cu │ │ │ │
│obiectivele urmãrite. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Activitãţile de învãţare selectate sunt conforme prevederilor │ │ │ │
│programei. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Alege manualul şi materialele auxiliare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Oferta de manuale (materiale auxiliare) este identificatã în │ │ │ │
│timp util. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Manualele şi materialele auxiliare sunt selectate pentru │ │ │ │
│a corespunde cerinţelor legislative în vigoare. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Manualele şi materialele auxiliare sunt alese astfel încât │ │ │ │
│sã fie adecvate conţinutului. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 3: Întocmeşte planificãrile │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Activitãţile de învãţare sunt defalcate pe semestre în funcţie│ │ │ │
│de durata semestrelor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Tipurile de lecţii sunt stabilite în conformitate cu sarcinile│ │ │ │
│de învãţare şi curba de efort al elevilor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Strategiile didactice sunt stabilite urmãrindu-se asigurarea │ │ │ │
│unei instruiri eficiente. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 4: Revizuieşte planificarea │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Gradul de realizare a planificãrii este apreciat periodic prin│ │ │ │
│compararea situaţiei reale cu cea proiectatã. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Activitãţile şi obiectivele de învãţare sunt replanificate │ │ │ │
│conform situaţiei reale şi sarcinilor de învãţare existente. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    e) Utilizarea de materiale didactice┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Identificã situaţiile care necesitã folosirea materialelor didactice │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Situaţiile de învãţare sunt analizate pentru a se identifica │ │ │ │
│necesarul de folosire a materialelor didactice. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Materialele didactice se verificã periodic. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Materialele didactice se actualizeazã ţinând cont de noutãţile│ │ │ │
│ce apar în domeniul respectiv. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Selecteazã materialele didactice complementare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Sursele de materiale complementare sunt identificate pentru │ │ │ │
│alegerea celor mai adecvate conţinuturi de învãţare. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Materialele didactice complementare selectate constituie │ │ │ │
│suport în procesul instructiv. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 3: Utilizeazã materiale didactice │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Materialele didactice alese în mod adecvat faciliteazã │ │ │ │
│învãţarea. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Materialele didactice sunt adaptate situaţiilor concrete din │ │ │ │
│clasã. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    DOMENIUL C: DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
    Dezvoltare profesionalã┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Identificã nevoile proprii de dezvoltare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Necesarul de autoinstruire se stabileşte pe baza autoevaluãrii│ │ │ │
│şi a recomandãrilor obţinute în urma inspecţiilor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Necesarul de autoinstruire este identificat ţinând cont de │ │ │ │
│noutãţile ce apar în domeniu. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Dezvoltã cunoştinţe proprii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Selectarea publicaţiilor de specialitate se face cu │ │ │ │
│discernãmânt. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Planul de studiu individual este stabilit astfel încât sã │ │ │ │
│acopere nevoile personale de dezvoltare profesionalã. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Cunoştinţele achiziţionate prin studiu individual sunt │ │ │ │
│integrate în sistemul de cunoştinţe existent. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 3: Dezvoltã deprinderi proprii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Deprinderile sunt exersate pentru atingerea unor parametri de │ │ │ │
│funcţionalitate adecvaţi. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Deprinderile dobândite se regãsesc într-un stil de muncã │ │ │ │
│îmbunãtãţit. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    DOMENIUL D: EVALUARE
    a) Elaborarea instrumentelor de evaluare┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Stabileşte obiectivele evaluãrii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Tehnicile de evaluare selectate sunt relevante pentru │ │ │ │
│obiectivele fixate. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Conţinuturile ce urmeazã a fi evaluate sunt stabilite în │ │ │ │
│concordanţã cu obiectivele evaluãrii. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Tipurile de itemuri stabilite sunt adecvate atât obiectivelor,│ │ │ │
│cât şi conţinutului. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Elaboreazã instrumentele de evaluare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Formatul ales este adecvat vârstei elevului. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Formatul ales este adecvat obiectivelor şi conţinuturilor │ │ │ │
│evaluãrii. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Baremul şi condiţiile de evaluare sunt stabilite astfel încât │ │ │ │
│sã asigure realizarea unei evaluãri cât mai obiective. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    b) Evaluarea cunoştinţelor elevului┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Administreazã instrumentele de evaluare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Condiţiile materiale necesare aplicãrii instrumentelor de │ │ │ │
│evaluare sunt asigurate înainte de începerea evaluãrii. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Obiectivitatea evaluãrii este asiguratã prin aplicarea │ │ │ │
│aceloraşi criterii de apreciere pentru toţi elevii evaluaţi. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Apreciazã cantitativ şi calitativ rezultatele elevilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Rezultatele evaluãrii elevilor sunt analizate ierarhic pe │ │ │ │
│colectivul de elevi şi procentual pe itemuri în vederea │ │ │ │
│valorizãrii lor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Aprecierea rezultatelor evaluãrii elevilor are, dupã caz, rol │ │ │ │
│de diagnozã, prognozã sau selecţie. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 3: Valorificã rezultatele evaluãrii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Activitatea de remediere a procesului instrucţional este │ │ │ │
│organizatã în funcţie de rezultatele înregistrate la evaluare.│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Rezultatele evaluãrii elevilor constituie punct de plecare în │ │ │ │
│stabilirea strategiilor didactice adecvate colectivului de │ │ │ │
│elevi. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    c) Evaluarea parametrilor psihopedagogici┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Estimeazã posibilitãţile de învãţare ale elevilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Observarea atentã a elevilor în diverse situaţii se face │ │ │ │
│pentru a identifica stilul de învãţare al fiecãruia. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Stilul de învãţare al fiecãrui elev este identificat pentru │ │ │ │
│proiectarea corespunzãtoare a unor lecţii cât mai eficiente. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Valorificã evaluarea posibilitãţilor de învãţare ale elevilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Lecţiile sunt construite astfel încât sã valorifice toate │ │ │ │
│stilurile de învãţare existente într-un grup de elevi. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Cele mai eficiente tehnici sunt selectate pentru a facilita │ │ │ │
│învãţarea. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Reglarea procesului instructiv-educativ se bazeazã pe │ │ │ │
│posibilitãţile elevilor şi pe ritmul de asimilare. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    DOMENIUL E: FORMAREA ELEVILOR
    a) Coordonarea activitãţilor extracurriculare┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Stabileşte potenţialul de excelenţã al elevilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Potenţialul de excelenţã al elevilor este stabilit pe baza │ │ │ │
│evaluãrilor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Potenţialul de excelenţã al elevilor este relevat de │ │ │ │
│comportamentul elevilor în cazuri excepţionale. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Organizeazã activitãţile extracurriculare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Formele de pregãtire alese sunt adecvate zonei aptitudinale. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Sursele informaţionale indicate elevilor în vederea pregãtirii│ │ │ │
│individuale sunt pertinente şi rãspund nevoilor de dezvoltare │ │ │ │
│a acestora. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Planul de pregãtire suplimentarã este stabilit astfel încât sã│ │ │ │
│ţinã seama de economia de timp al elevilor şi al profesorului.│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Temele de studiu sunt propuse pentru a acoperi nevoile de │ │ │ │
│dezvoltare. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    b) Dezvoltarea comportamentului social┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Mediazã procesul de interiorizare a sistemului de valori al societãţii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Modelele sociale oferite sunt relevante pentru sistemul de │ │ │ │
│valori al societãţii. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Situaţiile de familie şi societate în care apar astfel de │ │ │ │
│modele sunt valorizate pentru crearea unui sistem propriu de │ │ │ │
│valori. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Asigurã cunoaşterea, înţelegerea şi însuşirea regulilor sociale │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Regulile sociale sunt prezentate şi explicate potrivit │ │ │ │
│particularitãţilor de vârstã ale elevilor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Sancţiunile posibile sunt aduse la cunoştinţa elevilor în │ │ │ │
│vederea evitãrii încãlcãrii regulilor sociale. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Formele prin care se manifestã autoritatea în şcoalã, familie │ │ │ │
│şi societate sunt analizate continuu cu elevii, pentru ca │ │ │ │
│aceştia sã le cunoascã şi sã le respecte. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 3: Promoveazã un comportament social dezirabil │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Comportamentele sunt evaluate din perspectiva regulilor │ │ │ │
│existente în familie, şcoalã şi societate. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Elevii sunt motivaţi pentru comportamente corecte prin │ │ │ │
│aplicarea obiectivã a recompenselor şi sancţiunilor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Se încearcã corectarea comportamentelor reprobabile prin │ │ │ │
│mãsuri aplicate consecvent. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    c) Organizarea activitãţii de dezvoltare fizicã a elevilor┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1*1): Dezvoltã potenţialul fizic al elevilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Spaţiul destinat activitãţii de educaţie fizicã este astfel │ │ │ │
│organizat încât sã asigure desfãşurarea controlatã a acesteia.│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Aparatura sportivã este menţinutã în stare de funcţionare │ │ │ │
│pentru a putea fi utilizatã corespunzãtor nevoilor de │ │ │ │
│pregãtire fizicã a elevilor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Gradul de dificultate şi complexitatea exerciţiilor fizice │ │ │ │
│sunt adaptate vârstei şi condiţiei fizice ale elevilor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Toate activitãţile din cadrul orei de educaţie fizicã sunt │ │ │ │
│organizate în vederea dezvoltãrii armonioase şi recreerii │ │ │ │
│elevilor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Educã şi dezvoltã un stil de viaţã igienic şi sãnãtos │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Respectarea regulilor de igienã este consecvent urmãritã în │ │ │ │
│vederea întãririi deprinderilor de igienã ale elevilor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Eventualele situaţii de nerespectare a normelor de igienã sunt│ │ │ │
│rezolvate cu tact, prin metode adecvate. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘----------
    *1) Se aplicã pentru disciplina Educaţie fizicã.


    d) Organizarea activitãţilor de învãţare┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Organizeazã procesul de transmitere de cunoştinţe │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Cunoştinţele de transmis sunt organizate astfel încât sã fie │ │ │ │
│accesibile elevilor. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Forma de transmitere cea mai adecvatã este aleasã cu scopul de│ │ │ │
│a facilita receptarea. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Transmite cunoştinţe │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Receptarea optimã a cunoştinţelor este asiguratã prin crearea │ │ │ │
│unor condiţii propice acestui scop. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Cunoştinţele sunt transmise gradat, într-o succesiune logicã, │ │ │ │
│evitându-se excesul de detalii, în vederea facilitãrii │ │ │ │
│înţelegerii. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 3: Formeazã şi dezvoltã deprinderi │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Situaţiile de învãţare sunt construite adecvat tipului de │ │ │ │
│deprinderi care trebuie formate/dezvoltate. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Situaţiile de învãţare sunt construite astfel încât sã │ │ │ │
│stimuleze gândirea elevului. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Activitatea didacticã este astfel conceputã şi organizatã │ │ │ │
│încât sã conducã la formarea deprinderilor de muncã şi studiu.│ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    e) Organizarea activitãţilor practice complementare procesului de transmitere de cunoştinţe*2)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Stabileşte obiectivele activitãţii de laborator │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Activitatea experimentalã desfãşuratã ilustreazã faptul cã │ │ │ │
│teoria prezentatã este în corelaţie cu aceasta. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Tipul de experiment este stabilit în mod adecvat obiectivului │ │ │ │
│lecţiei. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Pregãteşte activitatea experimentalã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Planul de desfãşurare a activitãţii este stabilit în funcţie │ │ │ │
│de tipul experimentului. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Echipamentele şi materialele necesare sunt pregãtite astfel │ │ │ │
│încât sã asigure desfãşurarea activitãţii de laborator în │ │ │ │
│condiţii corespunzãtoare. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 3: Îndrumã şi supravegheazã elevii în activitatea de laborator │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Echipamentele şi modul lor de utilizare sunt prezentate pentru│ │ │ │
│a facilita folosirea lor în condiţii de siguranţã. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Instrucţiunile de lucru sunt date pas cu pas pentru a asigura │ │ │ │
│desfãşurarea controlatã a experimentului. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘-----------
    *2) Se aplicã pentru disciplinele ce au şi activitate de laborator.

    DOMENIUL F: RELAŢIA FAMILIE-ŞCOALĂ-SOCIETATE
    a) Coordonarea activitãţilor extraşcolare┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Organizeazã activitãţi extraşcolare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Obiectivele activitãţilor extraşcolare urmãresc realizarea │ │ │ │
│cerinţelor educaţionale. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Formele cele mai adecvate pentru atingerea obiectivelor sunt │ │ │ │
│selectate în funcţie de tipul activitãţii. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Responsabilitãţile factorilor implicaţi sunt stabilite astfel │ │ │ │
│încât activitatea sã se desfãşoare în condiţii bune. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Activitatea este supravegheatã pe tot parcursul desfãşurãrii │ │ │ │
│ei pentru atingerea obiectivelor propuse. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Valorificã rezultatele activitãţilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Feedbackul solicitat despre activitatea organizatoricã │ │ │ │
│urmãreşte validarea activitãţii. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Evaluarea gradului de atingere a obiectivelor pune în evidenţã│ │ │ │
│stabilirea rolului formativ-educativ al activitãţii. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Rezultatele activitãţilor extraşcolare conduc la identificarea│ │ │ │
│altor activitãţi didactice. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    b) Implicarea familiei în activitãţile formativ-educative┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Realizarea unitãţii de cerinţe şcoalã-familie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Obiectivele educaţionale sunt comunicate cu regularitate │ │ │ │
│familiei în scopul implicãrii ei ca partener în educaţia │ │ │ │
│copilului. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Strategia educativã stabilitã este corelatã cu opiniile │ │ │ │
│formulate de familie. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Obiectivele formativ-educative se stabilesc ţinându-se cont │ │ │ │
│de cerinţele educaţionale. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Determinã implicarea familiei │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Domeniile de responsabilitate a familiei în educaţia realizatã│ │ │ │
│de şcoalã urmãresc armonizarea strategiilor informative. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Modalitãţile de conlucrare stabilite cu familia sprijinã │ │ │ │
│dezvoltarea elevului. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘    c) Menţinerea relaţiei familie-unitatea şcolarã┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Competenţa 1: Informeazã familia │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Contactele familiale stabilite sunt adecvate astfel încât sã │ │ │ │
│aducã informaţii relevante. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Ritmul comunicãrii cu familia este stabilit în funcţie de │ │ │ │
│obiectivul educativ urmãrit şi de problemele apãrute. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Informaţiile oferite familiei sunt relevante pentru situaţia │ │ │ │
│elevului. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 2: Solicitã informaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Tipurile de informaţii solicitate permit o cât mai completã │ │ │ │
│cunoaştere a elevului. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Informaţiile solicitate sunt relevante pentru demersul │ │ │ │
│didactic. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Ritmul de solicitare a informaţiilor este determinat de │ │ │ │
│necesitate. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Informaţiile obţinute sunt verificate. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│ Competenţa 3: Consiliazã familia elevului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ Îndeplinirea │ │
│ │ condiţiilor │ │
│ Descriptori │din descriptori│Observaţii│
│ ├───────┬───────┤ │
│ │ DA │ NU │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Aspectele din activitatea elevului care solicitã consilierea │ │ │ │
│sunt identificate corespunzãtor situaţiei acestuia. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Aspectele care ţin de competenţa profesorului sunt selectate │ │ │ │
│cu responsabilitate pentru ca sfaturile şi recomandãrile date │ │ │ │
│familiei sã fie pertinente. │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│Situaţiile care necesitã consilierea specializatã sunt │ │ │ │
│identificate cu discernãmânt pentru a îndruma familia cãtre │ │ │ │
│surse specializate. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘

         Profesor mentor, Profesor/Cadru didactic stagiar,
        ................. ..........................

                                   Avizat
                       Directorul unitãţii de învãţãmânt,
                          .........................
     ANEXA 3g
    la metodologie


                                      FIŞĂ
          de (auto)evaluare a activitãţii anuale a profesorului mentor

    Profesor mentor ...................
    Specialitatea .....................
    Unitatea şcolarã ..................
    Anul şcolar ..............┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬─────────┐
│ Competenţe │ Activitãţi specifice/Îndatoriri │Punctaj│ Auto- │Evaluare │
│ │ │ maxim │evaluare│ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│1. Capacitatea de │Comunicã şi coopereazã eficient cu profesorul/cadrul │ │ │ │
│comunicare interactivã│didactic stagiar. │ 1 p │ │ │
│(maximum 8 p) ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Creeazã şi menţine o atmosferã favorabilã colaborãrii│ │ │ │
│ │dintre cadrele didactice prin identificarea │ │ │ │
│ │barierelor de comunicare şi relaţionare cu │ │ │ │
│ │profesorul/cadrul didactic stagiar. │ 1 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Cunoaşte particularitãţile individuale şi de grup şi │ │ │ │
│ │foloseşte mijloacele de comunicare adecvate │ │ │ │
│ │realizãrii scopurilor educaţionale. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Recepteazã, asimileazã şi comunicã permanent │ │ │ │
│ │informaţii. │ 1 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Demonstreazã flexibilitate şi are un comportament │ │ │ │
│ │empatic şi corespunzãtor "orientãrii helping" în │ │ │ │
│ │relaţia cu profesorul/cadrul didactic stagiar. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Utilizeazã în comunicare un registru lingvistic │ │ │ │
│ │expresiv, specific profesiei, şi îşi asumã rolul de │ │ │ │
│ │a comunica în mod deschis şi obiectiv. │ 1 p │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│2. Comunicarea │Selecteazã şi comunicã informaţii esenţiale la │ │ │ │
│profesor mentor- │solicitare, în funcţie de obiectivele activitãţii de │ │ │ │
│profesor/cadru │stagiaturã. │ 2 p │ │ │
│didactic stagiar ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│(maximum 6 p) │Respectã opiniile şi drepturile celorlalţi colegi. │ 1 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Foloseşte comunicarea asertivã, fiind model pentru │ │ │ │
│ │profesorul/cadrul didactic stagiar. │ 1 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Verificã receptarea corectã a mesajului, folosind │ │ │ │
│ │feedbackul de verificare. │ 1 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Descoperã eventualele deficienţe în receptarea │ │ │ │
│ │mesajului. │ 1 p │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│3. Menţinerea │Reacţioneazã cu profesionalism ori de câte ori │ │ │ │
│echilibrului în cadrul│identificã o eroare sau atunci când constatã o │ │ │ │
│grupului de lucru │inadvertenţã ori o abatere de la principiile morale. │ 1 p │ │ │
│(maximum 7 p) ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Promoveazã valorile pozitive autentice; calitãţi │ │ │ │
│ │personale: atenţia distributivã, capacitatea de │ │ │ │
│ │analizã, sintezã, generalizare şi abstractizare, │ │ │ │
│ │precum şi capacitatea de a le prezenta obiectiv. │ 1 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Adapteazã modul de comunicare la situaţiile concrete │ │ │ │
│ │întâlnite. │ 1 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Dovedeşte abilitate pentru a lucra în echipã. │ 1 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Repartizeazã sarcini şi îl susţine pe profesorul/ │ │ │ │
│ │cadrul didactic stagiar în rezolvarea lor. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Încurajeazã utilizarea muncii pe grupe ca formã de │ │ │ │
│ │activitate la clasã. │ 1 p │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│4. Dezvoltarea │Selecteazã şi comunicã informaţii esenţiale, în │ │ │ │
│capacitãţilor de │funcţie de obiectivele activitãţii de stagiaturã. │ 2 p │ │ │
│predare a cunoştin- ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ţelor şi de formare a │Utilizeazã adecvat cunoştinţele din domeniul │ │ │ │
│deprinderilor │pedagogic, cu accente pe metodologia predãrii- │ │ │ │
│(maximum 7 p) │învãţãrii-evaluãrii. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Selecteazã aspectele relevante ale lecţiei observate,│ │ │ │
│ │în funcţie de scopul propus, şi le valorificã în │ │ │ │
│ │momentul feedbackului. │ 3 p │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│5. Îndrumarea │Îl informeazã şi îl instruieşte pe profesorul/cadrul │ │ │ │
│profesorului/cadrului │didactic stagiar în legãturã cu folosirea mijloacelor│ │ │ │
│didactic stagiar în │de învãţãmânt pe parcursul perioadei de stagiaturã. │ 2 p │ │ │
│vederea observãrii ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│procesului de │Îl încurajeazã pe profesorul/cadrul didactic stagiar │ │ │ │
│predare-învãţare │în elaborarea mijloacelor de învãţãmânt proprii, │ │ │ │
│(maximum 8 p) │adecvate activitãţilor didactice pe care le susţine. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Îl pregãteşte pe profesorul/cadrul didactic stagiar │ │ │ │
│ │pentru gãsirea de soluţii rapide şi adecvate în cazul│ │ │ │
│ │ivirii unor disfuncţionalitãţi legate de utilizarea │ │ │ │
│ │mijloacelor de învãţãmânt. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Îl implicã pe profesorul/cadrul didactic stagiar în │ │ │ │
│ │activitãţi extracurriculare (serbãri şcolare, vizite,│ │ │ │
│ │excursii, activitãţi cu grupuri de performanţã, │ │ │ │
│ │proiecte educaţionale, parteneriate). │ 2 p │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│6. Îndrumarea │Îl sprijinã pe profesorul/cadrul didactic stagiar în │ │ │ │
│profesorilor/cadrelor │elaborarea proiectului didactic. │ 2 p │ │ │
│didactice stagiari/ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│stagiare/practican- │Deţine cunoştinţe de specialitate, de metodicã a │ │ │ │
│ţilor în alcãtuirea │predãrii disciplinei şi de psihopedagogie generalã, │ │ │ │
│proiectului didactic │precum şi capacitatea de a le explica şi de a le pune│ │ │ │
│(maximum 22 p) │în practicã. │ 3 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Urmãreşte rigurozitatea ştiinţificã şi didacticã a │ │ │ │
│ │proiectelor didactice. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Verificã concordanţa dintre obiectivele propuse, │ │ │ │
│ │conţinutul ce trebuie predat, strategiile didactice, │ │ │ │
│ │structura lecţiei şi instrumentele de evaluare. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Urmãreşte dozarea corectã a timpului necesar fiecãrei│ │ │ │
│ │activitãţi din proiectul didactic, în funcţie de │ │ │ │
│ │vârsta şi de cunoştinţele elevilor. │ 1 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Asigurã asistenţã în elaborarea proiectului (aceasta │ │ │ │
│ │scade treptat, pe mãsurã ce profesorul/cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar câştigã experienţã). │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Propune variante care îl ajutã pe profesorul/cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar sã îşi îmbunãtãţeascã tehnicile de │ │ │ │
│ │predare. │ 1 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Îi oferã profesorului/cadrului didactic stagiar │ │ │ │
│ │posibilitatea de a-şi exercita libertatea de a │ │ │ │
│ │proiecta conţinuturile instructiv-educative, în │ │ │ │
│ │funcţie de obiectivele didactice pe care le urmãreşte│ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Regândeşte un proiect din perspectiva altor resurse │ │ │ │
│ │umane. │ 1 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Îl îndrumã pe profesorul/cadrul didactic stagiar sã │ │ │ │
│ │observe lecţia ca un ansamblu de componente │ │ │ │
│ │interdependente. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Dezvoltã la profesorul/cadrul didactic stagiar │ │ │ │
│ │capacitatea de a face analiza criticã a lecţiei. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Urmãreşte dezvoltarea gândirii critice a │ │ │ │
│ │profesorului/cadrului didactic stagiar prin gãsirea │ │ │ │
│ │de metode alternative în vederea realizãrii │ │ │ │
│ │obiectivelor lecţiei. │ 2 p │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│7. Analiza performan- │Analizeazã şi evalueazã activitatea didacticã a │ │ │ │
│ţelor profesorilor/ │profesorului/cadrului didactic stagiar pe baza unor │ │ │ │
│cadrelor didactice │standarde minime de competenţe profesionale pe care │ │ │ │
│stagiari/stagiare │acesta le cunoaşte de la începutul perioadei de │ │ │ │
│(maximum 20 p) │stagiaturã. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Prezintã observaţiile sale obiectiv, fãrã prejudecãţi│ │ │ │
│ │şi comentarii subiective, focalizate pe activitãţile │ │ │ │
│ │didactice care vizeazã dezvoltarea în profesie a │ │ │ │
│ │profesorului/cadrului didactic stagiar. │ 3 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Îi oferã posibilitatea profesorului/cadrului didactic│ │ │ │
│ │stagiar de a ajunge la propriile concluzii şi soluţii│ │ │ │
│ │prin intermediul reflectãrii. │ 1 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Sprijinã identificarea de cãtre profesorul/cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar a urmãtorilor paşi pe care îi are de│ │ │ │
│ │parcurs pentru dezvoltarea sa. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Realizeazã colectarea corectã a datelor/informaţiilor│ │ │ │
│ │care îl ajutã sã facã o evaluare adecvatã a │ │ │ │
│ │performanţelor celui evaluat. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Sprijinã identificarea de cãtre profesorul/cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar a cãilor de îmbunãtãţire pe viitor │ │ │ │
│ │a procesului de evaluare şi/sau a instrumentelor de │ │ │ │
│ │evaluare folosite. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Utilizeazã evaluarea cu rol constructiv şi formator, │ │ │ │
│ │dezvoltã metacogniţii pentru dezvoltarea │ │ │ │
│ │autoevaluãrii. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Raporteazã performanţele fiecãrui profesor/cadru │ │ │ │
│ │didactic stagiar la standardul corespunzãtor. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Încurajeazã autoevaluarea ca formã de autoreflecţie │ │ │ │
│ │asupra activitãţii didactice. │ 1 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Încurajeazã dezvoltarea unui stil personal de lucru. │ 1 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Întocmeşte rapoarte de analizã a activitãţii │ │ │ │
│ │profesorului/cadrului didactic stagiar. │ 2 p │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│8. Organizarea acti- │Stabileşte, la începutul perioadei de stagiaturã, un │ │ │ │
│vitãţii de practicã │set de reguli care sã previnã disfuncţionalitãţile │ │ │ │
│(maximum 8 p) │ce pot apãrea la un moment dat │ 3 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Elaboreazã strategii proprii de culegere a datelor │ │ │ │
│ │relevante pentru calitatea activitãţii de îndrumare │ │ │ │
│ │şi sprijin. │ 2 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Efectueazã cu uşurinţã activitãţi demonstrative care │ │ │ │
│ │sunt analizate de profesorul/cadrul didactic stagiar.│ 3 p │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│9. Planificarea acti- │Capacitatea de a întocmi un orar al activitãţilor de │ │ │ │
│vitãţii de practicã │practicã pedagogicã în funcţie de orarul şcolii, │ │ │ │
│pedagogicã a │ţinând cont de nevoile profesorilor/cadrelor │ │ │ │
│profesorilor/cadrelor │didactice stagiari/stagiare. │ 2 p │ │ │
│didactice stagiari/ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│stagiare │Asigurarea unei varietãţi de activitãţi didactice │ │ │ │
│(maximum 5 p) │pentru fiecare profesor/cadru didactic stagiar │ │ │ │
│ │(diversitatea de niveluri de studiu, ore de predare- │ │ │ │
│ │învãţare, de exersare a deprinderilor formate, de │ │ │ │
│ │verificare, de recapitulare, de elaborare şi │ │ │ │
│ │prezentare proiecte). │ 3 p │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│10. Dezvoltarea │Capacitatea de a reflecta asupra activitãţii proprii.│ 1 p │ │ │
│profesionalã a ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│profesorului mentor │Capacitatea de a-şi formula planurile de remediere şi│ │ │ │
│(maximum 9 p) │autoperfecţionare. │ 3 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Activitãţi în vederea dezvoltãrii profesionale │ │ │ │
│ │(participarea la conferinţe, elaborarea de lucrãri │ │ │ │
│ │ştiinţifice, implicarea în proiecte). │ 3 p │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Cunoaşte conceptele de bazã ale tehnologiei │ │ │ │
│ │informaţiei (IT) şi utilizeazã accesorii ale │ │ │ │
│ │sistemului de operare Windows. │ 2 p │ │ │
├──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│TOTAL: │100 p │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴─────────┘    Calificativ: "Foarte bine" (91 p-100 p)
                 "Bine" (81 p-90 p)
                 "Satisfãcãtor" (75 p-80 p)
                 "Nesatisfãcãtor" (sub 75 p)


    NOTĂ:
    Rãmân membri în corpul profesorilor mentori cei care obţin calificativul "Foarte bine".


     ANEXA 3h
    la metodologie


    Unitatea de învãţãmânt a profesorului/cadrului didactic stagiar ..............
    Nr. de înregistrare ..............

                                                                  Avizat
                                                                 Director,
                                                               .............

                                  RECOMANDARE
          pentru înscrierea la examenul de definitivare în învãţãmânt

    Prin prezenta, subsemnatul, ........., membru al Corpului profesorilor mentori din judeţul ........, titular la ..........., certific parcurgerea stagiului practic în anul şcolar ...... de cãtre domnul/doamna .........., realizat în unitatea de învãţãmânt ............. .

    Activitatea profesorului/cadrului didactic stagiar se reflectã în raportul final în care au fost analizate competenţele necesare exercitãrii profesiei de cadru didactic pe urmãtoarele domenii: comunicare, curriculum, dezvoltare profesionalã, evaluare, formarea elevilor, relaţia familie - şcoalã - comunitate.

    *) ....................................................................... .............................................................................. ..............................................................................

    Prezenta recomandare a fost eliberatã pentru a-i servi domnului/doamnei ................ la înscrierea pentru examenul de obţinere a definitivãrii în învãţãmânt.

    Data .............

                                                     Profesor mentor,
                                                    ..................

------------
    *) Se va realiza o scurtã caracterizare a profesorului/cadrului didactic stagiar, având în vedere competenţele identificate, dezvoltate, formate în perioada de stagiaturã: competenţe profesionale, competenţe şi abilitãţi sociale, competenţe şi aptitudini organizatorice etc., evidenţiind potenţialul sãu ca profesor cu drept de practicã.


    ANEXA 4
    la metodologie

                                COD DE CONDUITĂ
                            al profesorilor mentori

    ART. 1
    (1) Prezentul cod reglementeazã principiile fundamentale şi normele de conduitã profesionalã ale profesorilor mentori.
    (2) Normele de conduitã profesionalã prevãzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru profesorii mentori şi au ca scop asigurarea calitãţii serviciilor de mentorat prin crearea cadrului etic necesar desfãşurãrii acestor activitãţi, astfel încât profesorii mentori sã îşi îndeplineascã toate obligaţiile cu profesionalism şi corectitudine pentru a nu aduce prejudicii profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare sau instituţiei în care îşi desfãşoarã activitatea.
    (3) Normele de conduitã profesionalã şi moralã prevãzute de prezentul cod se adaugã normelor de conduitã obligatorii stabilite prin alte acte normative valabile la nivel naţional sau în cadrul sistemului de învãţãmânt, privind:
    a) drepturile copilului şi drepturile tinerilor;
    b) drepturile minoritãţilor;
    c) evitarea discriminãrii de orice fel;
    d) accesul cetãţenilor la informaţiile de interes public;
    e) statutul personalului didactic.
    ART. 2
    Prezentul cod asigurã creşterea calitãţii serviciilor de mentorat prin:
    a) reglementarea normelor de conduitã profesionalã necesare realizãrii unor raporturi sociale şi profesionale corespunzãtoare creãrii şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei în care profesorul mentor îşi desfãşoarã activitatea şi a funcţiei pe care o ocupã;
    b) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între profesorul mentor şi profesorul/cadrul didactic stagiar.
    ART. 3
    Principiile care guverneazã conduita profesionalã a profesorilor mentori sunt:
    1. supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform cãruia profesorii mentori au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţãrii în exercitarea activitãţii lor;
    2. prioritatea interesului public, principiu conform cãruia profesorii mentori au îndatorirea de a considera interesul comunitar general mai presus decât interesul personal;
    3. imparţialitatea, principiu conform cãruia profesorii mentori au îndatorirea de a aplica aceleaşi reguli în situaţii similare, de a avea o atitudine obiectivã, neutrã faţã de orice interes politic, economic sau de altã naturã. În acest sens, aceştia au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã nu se implice în activitãţi sau în relaţii care ar putea afecta activitatea de mentorat pe care o desfãşoarã;
    b) sã facã o evaluare obiectivã a tuturor aspectelor relevante pentru profesorul/cadrul didactic stagiar care l-ar putea ajuta în dezvoltarea profesionalã;
    c) sã nu se lase influenţaţi de interese personale sau ale unor terţi în formularea propriei opinii, ci sã îşi fundamenteze opiniile exclusiv pe documente verificate, pe date provenite din surse neechivoce;
    d) sã nu trateze cu superficialitate nevoile profesorului/cadrului didactic stagiar;
    e) sã nu omitã, cu bunã ştiinţã, informaţii, date şi documente utile dezvoltãrii profesionale a profesorului/cadrului didactic stagiar;
    4. profesionalismul, principiu conform cãruia toate activitãţile desfãşurate de profesorii mentori sunt realizate cu responsabilitate, competenţã şi eficienţã, pe baza cunoştinţelor şi aptitudinilor proprii. În acest sens, cadrele didactice care desfãşoarã activitãţi de mentorat au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã cunoascã legislaţia specificã activitãţii desfãşurate, sã se preocupe în mod constant şi continuu de creşterea nivelului de pregãtire, conform standardelor recunoscute în domeniu;
    b) sã îşi dezvolte permanent competenţele profesionale cerute de procedurile de evaluare, prin participarea la programe de formare, seminare, conferinţe şi la alte activitãţi specifice de dezvoltare profesionalã;
    5. integritatea moralã, principiu conform cãruia activitatea profesorilor mentori este exercitatã cu onestitate şi corectitudine, în deplinã concordanţã cu principiile etice asumate. În acest sens, profesorii mentori trebuie sã respecte urmãtoarele reguli de conduitã:
    a) sã îşi exercite atribuţiile de serviciu cu onestitate, corectitudine şi responsabilitate;
    b) sã respecte reglementãrile legale în vigoare şi sã acţioneze în conformitate cu cerinţele activitãţii pe care o desfãşoarã, în interesul profesorului/cadrului didactic stagiar;
    c) sã evite orice activitate care le-ar putea afecta credibilitatea şi obiectivitatea;
    d) sã nu se foloseascã de calitatea de mentor în alte circumstanţe sau situaţii decât cele pentru care au fost desemnaţi;
    e) sã evite furnizarea de informaţii sau date false în timpul şi/sau dupã efectuarea activitãţilor de mentorat;
    f) sã evite exercitarea activitãţilor de mentorat sub influenţa bãuturilor alcoolice sau a altor substanţe care le-ar putea afecta comportamentul;
    g) sã evite agresarea fizicã, verbalã, psihicã sau emoţionalã a persoanelor implicate în procesul de mentorat;
    6. libertatea gândirii şi a exprimãrii, principiu conform cãruia profesorii mentori pot sã îşi exprime şi sã îşi fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri, cu respectarea unor opinii diferite de a lor formulate de cãtre profesorii/cadrele didactice stagiari/stagiare;
    7. confidenţialitatea, principiu conform cãruia profesorii mentori trebuie sã pãstreze confidenţialitatea în legãturã cu datele, informaţiile şi documentele la care au acces, sã nu utilizeze sau sã facã publice aceste informaţii fãrã autorizare clarã şi expresã din partea profesorului/cadrului didactic stagiar sau fãrã avizul şcolii:
    a) sã evite utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terţ a informaţiilor dobândite în cursul desfãşurãrii activitãţii de mentorat;
    b) sã trateze în mod adecvat toate informaţiile şi documentele obţinute cu ocazia exercitãrii atribuţiilor şi obligaţiilor de serviciu;
    c) sã nu facã publice informaţii sau documente care ar putea aduce atingere prestigiului şi imaginii publice a profesorului/cadrului didactic stagiar şi/sau a unitãţii de învãţãmânt în care îşi desfãşoarã activitatea.

                                                  --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016