Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 5.481 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.481 din 14 octombrie 2015  pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 5.481 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015

    În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
    în temeiul prevederilor art. 244 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.910/2010*) privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a "Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic" şi a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic".
──────────
    *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.910/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────

    ART. 3
    Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, casele corpului didactic şi furnizorii de programe de formare continuă acreditaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                           p. Ministrul educaţiei şi
                            cercetării ştiinţifice,
                                Gigel Paraschiv,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 14 octombrie 2015.
    Nr. 5.481.


    ANEXĂ

                                   REGULAMENT
    privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament reglementează gestionarea, completarea şi eliberarea atestatelor de formare continuă a personalului didactic la nivelul furnizorilor de programe de formare continuă acreditaţi, denumiţi în continuare furnizori.
    ART. 2
    Atestatele de formare continuă a personalului didactic, denumite în continuare atestate, se eliberează pentru beneficiarii programelor de formare continuă acreditate.
    ART. 3
    (1) Atestatele sunt acte de studii cu regim special.
    (2) Atestatele se tipăresc pe hârtie specială, sunt înseriate, numerotate şi prevăzute cu elemente de siguranţă.
    ART. 4
    (1) Atestatele se eliberează însoţite de o anexă denumită "Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor", conform modelului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.
    (2) Atestatele se întocmesc numai în limba română, folosindu-se alfabetul latin.
    ART. 5
    (1) Răspunderea pentru exactitatea datelor înscrise în atestate o poartă persoanele care le-au completat şi persoanele care le-au semnat.
    (2) Atestatele se gestionează de către o persoană desemnată în acest sens de către conducerea furnizorului.
    ART. 6
    La sfârşitul fiecărui an şcolar se întocmeşte un raport privind gestionarea, completarea şi eliberarea atestatelor, în două exemplare, la nivelul fiecărui furnizor, care se aprobă de conducerea acestuia şi se arhivează cu termen permanent. Un exemplar al raportului se transmite Direcţiei generale management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

    CAP. II
    Gestionarea şi completarea atestatelor

    ART. 7
    (1) Atestatele sunt tipărite de către Compania Naţională "Imprimeria Română" - S.A. şi sunt achiziţionate de către furnizori pe baza comenzilor avizate de Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
    (2) Se pot comanda în limitele a maximum 5-10% atestate în plus, necesare întocmirii duplicatelor şi pentru acoperirea numărului de atestate anulate din cauza greşelilor de completare.
    ART. 8
    Atestatele sunt preluate în cadrul furnizorului, în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între delegatul furnizorului şi persoana cu atribuţii în acest sens, completându-se în mod corespunzător registrul unic de evidenţă a atestatelor de formare continuă a personalului didactic, denumit în continuare registru unic.
    ART. 9
    Furnizorul, pe baza documentelor de evaluare prevăzute la art. 35 din Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, cu modificările şi completările ulterioare, eliberează cursantului care a parcurs programul de formare continuă atestatul, precum şi fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor.
    ART. 10
    (1) Evidenţa eliberării atestatelor se consemnează de către fiecare furnizor acreditat în registrul unic.
    (2) Modelul registrului unic este stabilit de Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
    (3) În prima parte a registrului unic sunt înscrise atestatele primite. A doua parte a registrului unic se referă la evidenţa nominală a atestatelor.
    (4) Registrul unic, catalogul centralizator şi registrul de procese-verbale referitoare la evaluarea finală a cursanţilor sunt documente cu regim special.
    ART. 11
    (1) Atestatele se completează computerizat sau prin scriere de mână, cu pastă, tuş sau cerneală neagră, citeţ şi fără ştersături, răzuiri, acoperiri cu pasta corectoare, prescurtări sau adăugiri.
    (2) Numele titularului, toate iniţialele tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele titularului se scriu cu majuscule format de tipar, în ordinea înscrisă în certificatul de naştere.
    (3) Atestatul şi matca sa (cotorul) se completează identic, matca rămânând în arhiva furnizorului cu termen permanent.
    (4) Atestatele se semnează de către conducerea furnizorului, cu stilou sau pix de culoare albastră sau neagră.
    (5) Ştampila trebuie să se aplice în spaţiul destinat pe atestat.
    ART. 12
    Atestatele completate cu greşeli, ştersături, adăugiri, parţial deteriorate, se anulează scriindu-se cuvântul "ANULAT" pe toată diagonala atestatului, cu menţiune în registrul unic. În astfel de cazuri, conducerea furnizorului dispune anularea acestora şi întocmirea altora corespunzătoare.

    CAP. III
    Eliberarea atestatelor

    ART. 13
    Eliberarea atestatelor se consemnează în registrul unic.
    ART. 14
    (1) Atestatul se eliberează titularului, după verificarea datelor înscrise în atestat, pe baza prezentării documentului de identitate.
    (2) Titularul semnează pentru primire în registrul unic.
    (3) În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, atestatul poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea conducerii furnizorului, pe bază de procură autentificată de notariat/consulat sau împuternicire avocaţială în baza unui contract.
    (4) Împuternicitul semnează pentru primire, în clar, în registrul unic.
    (5) Pentru atestatele eliberate pe bază de procură notarială/consulară, la rubrica "menţiuni" din registrul unic se trec numele, prenumele, calitatea împuternicitului, datele de identitate şi se semnează de către acesta.
    (6) Atestatele completate şi neridicate din cauza decesului titularului pot fi eliberate soţului/soţiei, precum şi unui membru al familiei - ascendent sau descendent de gradul I şi II - titularului decedat, în baza unei cereri aprobate de conducerea furnizorului, însoţită de copia certificatului de deces şi de o declaraţie notarială, pe propria răspundere, privind motivele invocate pentru ridicarea atestatului.
    ART. 15
    (1) Furnizorii sunt obligaţi să elibereze atestatele în termen de 60 de zile de la data susţinerii evaluării finale de către titular.
    (2) Titularii sunt obligaţi să îşi ridice atestatele în termen de cel mult 60 de zile de la data întocmirii acestora.

    CAP. IV
    Solicitarea şi eliberarea duplicatelor atestatelor

    ART. 16
    În cazul pierderii, distrugerii, furtului atestatului, în baza unei cereri scrise a titularului, furnizorul eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva sa.
    ART. 17
    (1) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:
    a) declaraţia notarială dată de titularul atestatului în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care acesta a fost pierdut sau distrus, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia sau distrugerea atestatului respectiv;
    b) dovada publicării pierderii, distrugerii, furtului atestatului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
    c) copia actului de identitate;
    d) aprobarea scrisă a conducerii furnizorului pentru eliberarea duplicatului, în urma actelor depuse.
    (2) Pentru publicarea pierderii/distrugerii/furtului unui atestat, titularul se adresează Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, depunând un anunţ care va cuprinde următoarele date: denumirea actului original, numele titularului, iniţialele prenumelui tatălui/mamei şi toate prenumele titularului, seria şi numărul atestatului, numărul şi data la care a fost înregistrat în evidenţele furnizorului emitent, denumirea furnizorului emitent.
    ART. 18
    (1) Duplicatul atestatului se întocmeşte pe un formular identic cu cel original emis la data absolvirii şi se eliberează după procedura prevăzută pentru atestatele originale.
    (2) În situaţia în care nu se mai găsesc formulare de acelaşi tip, se eliberează un duplicat redactat/tehnoredactat/scanat după modelul actului original, în care se înscriu datele existente în arhivă privind solicitantul. În această situaţie se aplică timbru fiscal, a cărui valoare este stabilită conform prevederilor Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pe duplicatele atestatelor se completează: numele şi prenumele persoanei care a semnat atestatul iniţial; în cazul în care nu este înscris în clar numele persoanei menţionate mai înainte, se completează (ss) "indescifrabil".
    (4) Pe duplicatele atestatelor, într-un spaţiu corespunzător, se face menţiunea: "duplicat tipizat" sau, după caz, "redactat", "eliberat conform aprobării.... - (denumirea furnizorului care a aprobat eliberarea duplicatului), nr.... din.... . Confirmăm autenticitatea datelor cuprinse în prezentul atestat". Urmează numele şi prenumele, în clar, ale conducătorului furnizorului.
    (5) Se aplică ştampila furnizorului pe timbrul fiscal în condiţiile alin. (2) şi lângă numele şi prenumele conducătorului furnizorului.
    (6) Duplicatele atestatelor poartă, în partea de sus, seria şi numărul actului original eliberat, data şi numărul acordat de furnizor în registrul unic.
    (7) Pe duplicat se înregistrează numărul şi data eliberării, număr care se completează cu cerneală roşie în registrul unic.
    (8) În registrul unic şi pe matca atestatului original se înscriu, cu cerneală roşie, seria şi numărul duplicatului eliberat.
    ART. 19
    (1) Termenul pentru eliberarea duplicatului este de 30 de zile de la aprobarea cererii.
    (2) Duplicatul se eliberează titularului/împuternicitului conform prevederilor art. 14.
    ART. 20
    (1) Duplicatul unui atestat se eliberează, de regulă, o singură dată.
    (2) Dacă duplicatul unui atestat a fost pierdut sau distrus complet în condiţii de forţă majoră, titularului i se poate elibera, o singură dată, un alt duplicat, la cerere şi pe baza aprobării acesteia, în condiţiile prezentate mai sus şi cu menţiunea că pe acesta se înscriu, suplimentar, seria şi numărul duplicatului anterior, precum şi data la care acesta a fost eliberat.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 21
    Păstrarea formularelor atestatelor necompletate, a atestatelor completate şi neridicate de titulari, a celor anulate, a registrelor unice, precum şi a documentelor - împuterniciri speciale, delegaţii, procese-verbale etc. - pe baza cărora au fost primite/predate sau eliberate atestatele se face în dulapuri metalice, în condiţii de securitate deplină, cu termen de păstrare permanent.
    ART. 22
    La schimbarea conducerii furnizorului sau a persoanei desemnate cu gestionarea atestatelor, toate aceste tipizate, inclusiv documentele de evidenţă, se predau cu proces-verbal noului conducător al furnizorului şi persoanei numite pentru a îndeplini sarcinile prevăzute de prezentul regulament, menţionându-se, în mod obligatoriu, denumirea actelor aflate în gestiune, seria şi numărul lor, împreună cu procesele-verbale de predare-primire anterioare.
    ART. 23
    (1) În cazul dispariţiei unui formular de atestat, conducerea furnizorului întreprinde cercetări, încheie proces-verbal despre cele constatate, sesizează imediat Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi, după caz, organele de urmărire penală.
    (2) Formularele pentru atestatele care fac obiectul alin. (1) sunt declarate "nule" prin publicarea unui anunţ de către conducerea furnizorului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    (3) În cazul atestatelor anulate în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, se face menţiunea în registrul unic, precizându-se numărul şi data hotărârii, precum şi instanţa care a pronunţat hotărârea.
    ART. 24
    (1) În cazul retragerii acreditării unui furnizor sau încetării activităţii unui furnizor, acesta este obligat să predea unui alt furnizor acreditat, desemnat de Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pe bază de proces-verbal (încheiat în 3 exemplare, din care unul va fi predat la Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice), toate documentele privind evidenţa atestatelor eliberate, atestatele necompletate, cataloagele centralizatoare şi registrul de procese-verbale referitoare la evaluarea finală a cursanţilor, având obligativitatea de a respecta prevederile legale de gestionare şi arhivare a atestatelor şi a documentelor prevăzute în prezentul regulament.
    (2) Completarea şi eliberarea duplicatelor în acest caz se adresează furnizorului care a preluat arhiva, cu respectarea prevederilor privind eliberarea duplicatelor.
    (3) Duplicatele atestatelor eliberate în aceste condiţii poartă şi menţiunea: "A fost eliberat de ........., care deţine arhiva ......... (denumirea fostului furnizor)."
    ART. 25
    Toate documentele privind evidenţa atestatelor se arhivează pe termen nelimitat şi se păstrează în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016