Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.142 din 30 august 2021  privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat  şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.142 din 30 august 2021 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 915 din 24 septembrie 2021
    Având în vedere:
    - prevederile art. 25 alin. (6) şi art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare;
    – Referatul de aprobare nr. VET 1.482 din 23.08.2021,

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, cu respectarea calendarului prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 3
    Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2022-2023, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 pentru anul şcolar 2022-2023 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea calendarului prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 5
    (1) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere între învăţământul liceal şi învăţământul profesional sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul nu participă la procesul de admitere în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023. Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.
    (2) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care nu au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023 şi care nu au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ pot participa la procesul de admitere în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023.

    ART. 6
    (1) Pentru admiterea în învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, precum şi pentru elevii rromi, locuri distincte în unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unităţi de învăţământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formaţiunilor de elevi. Informaţiile referitoare la locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES, precum şi pentru candidaţii rromi: condiţiile de înscriere, data-limită de înscriere, unităţile de învăţământ la care sunt alocate locurile respective etc. sunt cuprinse în broşura de admitere.
    (2) Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă, respectiv copiile certificatelor de orientare şcolară şi profesională emise de centrul judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională se depun de către candidaţii care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES la unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, în termenul precizat în calendarele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
    (3) Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii cu CES şi pentru candidaţii rromi la calificările la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
    (4) Locuri distincte la calificări din învăţământul dual în unităţile de învăţământ de masă destinate candidaţilor cu CES şi candidaţilor de etnie rromă se pot aloca numai cu acordul scris al operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ.

    ART. 7
    În procesul de admitere în învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023, şedinţele/acţiunile de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a procedurilor de preselecţie şi/sau admitere şi a planului de şcolarizare, a modului de completare a opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora pot fi realizate în unitatea de învăţământ şi prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă online etc.). Diriginţii claselor a VIII-a au obligaţia de a informa şi a oferi îndrumare absolvenţilor clasei a VIII-a şi părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acţiuni.

    ART. 8
    În perioada de rezolvare a situaţiilor speciale, candidaţii gemeni/tripleţi se pot redistribui de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti în clasa celui cu media mai mare sau invers, fără raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. În situaţia în care prin redistribuirea candidaţilor gemeni/tripleţi se depăşeşte numărul maxim de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe.
    (2) Dacă după derularea celor trei etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări de înscriere în clasa a IX-a de învăţământ profesional de stat şi de învăţământ dual de stat din partea unor candidaţi din seria curentă, precum şi din partea unor candidaţi din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 22 august 2022 - până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, respectiv art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    (1) În etapele procesului de admitere în învăţământul profesional şi dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023, care presupun comunicarea/afişarea rezultatelor, datele personale ale candidaţilor: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri individuale).
    (2) Informaţiile ce conţin datele de identificare a elevilor şi rezultatele obţinute de aceştia în cadrul admiterii în învăţământul profesional şi dual de stat sunt: codul individual alocat candidatului, judeţul de provenienţă, şcoala de provenienţă, limba maternă, media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învăţământ în care a fost repartizat, calificarea la care a fost repartizat. Aceste informaţii se afişează în format letric sau în format electronic la nivelul unităţilor de învăţământ şi al inspectoratelor şcolare, dar şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei.
    (3) Ştergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi a unităţilor de învăţământ/inspectoratelor şcolare a informaţiilor menţionate la alin. (1) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afişării. Afişarea în format letric la avizierul unităţilor de învăţământ/inspectoratelor şcolare a acestor informaţii se realizează pe o perioadă de o lună de la data afişării.
    (4) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 11
    Comisia naţională de admitere poate elabora precizări, instrucţiuni sau proceduri, în vederea organizării şi desfăşurării admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023.

    ART. 12
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.

    ART. 13
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 14
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 august 2021.
    Nr. 5.142.
    ANEXA 1

    CALENDARUL
    admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Activitatea │
│Perioada │ │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Anunţarea de către │
│ │inspectoratele şcolare a │
│ │metodologiei de │
│ │organizare a probei de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│1 martie │modernă sau maternă │
│2022 │Transmiterea de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │admitere a modelului │
│ │fişei de înscriere în │
│ │anul şcolar 2022-2023 în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi în învăţământul dual │
│ │de stat │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei │
│ │educaţionale pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat aprobate, │
│ │concretizată în domenii │
│ │de pregătire şi │
│ │calificări profesionale, │
│ │la sediul unităţilor de │
│ │învăţământ gimnazial şi │
│ │la sediul unităţilor de │
│ │învăţământ cu ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │şi la nivel judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │cuprinzând datele │
│ │personale ale elevilor │
│ │din clasa a VIII-a, în │
│9 mai 2022 │Sistemul informatic │
│ │integrat al │
│ │învăţământului din │
│ │România (SIIIR), prin │
│ │verificarea şi │
│ │corectarea, după caz, a │
│ │informaţiilor privind │
│ │elevii şi formaţiunile de│
│ │studiu la care aceştia │
│ │sunt asociaţi │
│ │Tipărirea informaţiilor │
│ │despre admitere în │
│ │broşura care va cuprinde,│
│ │în secţiuni distincte, │
│ │informaţii despre │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2022-2023 │
│ │Postarea broşurii pe │
│ │site-urile │
│ │inspectoratelor şcolare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile│
│ │de învăţământ gimnazial a│
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile privind │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2022-2023 │
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial şi │
│ │pe site-ul acestora a │
│ │graficului şedinţelor de │
│9-13 mai │informare a elevilor şi │
│2022 │părinţilor cu privire la │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │profesional, inclusiv în │
│ │învăţământul dual, a │
│ │metodologiei şi a │
│ │calendarului admiterii, a│
│ │modului de completare a │
│ │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi │
│ │învăţământul dual de │
│ │stat, precum şi a unei │
│ │adrese de e-mail şi a │
│ │unui număr de telefon │
│ │dedicate admiterii │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea la │
│ │Ministerul Educaţiei a │
│ │broşurilor care cuprind │
│20 mai 2022 │informaţii despre │
│ │admitere, pentru fiecare │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, în versiune │
│ │electronică şi tipărită │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Informarea şi consilierea elevilor cu │
│privire la oportunitatea de continuare│
│a studiilor în învăţământul │
│profesional de stat │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Fiecare unitate de │
│ │învăţământ care, în anul │
│ │şcolar 2021-2022, │
│ │şcolarizează elevi în │
│ │clasa a VIII-a, │
│ │învăţământ gimnazial, │
│ │organizează şi desfăşoară│
│ │activităţi de orientare │
│ │şi consiliere cu elevii │
│ │de clasa a VIII-a, cu │
│ │accent pe conştientizarea│
│ │cerinţelor pieţei muncii │
│ │şi a oportunităţilor │
│ │pentru carieră şi pe │
│ │continuarea pregătirii │
│ │prin învăţământul │
│ │profesional de stat, cu │
│ │evidenţierea │
│ │oportunităţilor oferite │
│ │de învăţământul dual. │
│ │Activităţile de orientare│
│1 martie-13 │şi consiliere se │
│mai 2022 │derulează cu sprijinul │
│ │consilierilor şcolari ai │
│ │centrului judeţean de │
│ │resurse şi asistenţă │
│ │educaţională (CJRAE)/ │
│ │Centrului Municipiului │
│ │Bucureşti de Resurse şi │
│ │Asistenţă Educaţională │
│ │(CMBRAE) şi urmăresc │
│ │pregătirea înscrierii │
│ │elevilor în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual. │
│ │Acţiunile menţionate se │
│ │pot organiza şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (e-mail, │
│ │videoconferinţă online, │
│ │materiale postate pe │
│ │paginile de internet ale │
│ │unităţilor de învăţământ,│
│ │CJRAE, inspectoratelor │
│ │şcolare etc.). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Şedinţe/Acţiuni de │
│ │instruire organizate de │
│ │toate unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial cu │
│ │elevii de clasa a VIII-a │
│ │şi părinţii acestora, │
│ │pentru prezentarea │
│ │metodologiei şi a │
│ │calendarului admiterii, a│
│ │procedurilor de │
│ │preselecţie şi/sau de │
│ │admitere şi a planului de│
│ │şcolarizare la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv în │
│ │învăţământul dual, şi a │
│16 mai-3 │modului de completare a │
│iunie 2022 │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi │
│ │învăţământul dual de stat│
│ │În judeţele în care │
│ │există plan de │
│ │şcolarizare pentru │
│ │învăţământul dual se │
│ │prezintă, în mod │
│ │obligatoriu, şi aspectele│
│ │specifice privind │
│ │învăţământul dual. │
│ │Acţiunile menţionate se │
│ │pot organiza şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (telefon, │
│ │e-mail, videoconferinţă │
│ │online etc.). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Inspectoratul şcolar │
│ │judeţean (ISJ)/ │
│ │Inspectoratul Şcolar al │
│ │Municipiului Bucureşti │
│ │(ISMB) organizează târgul│
│ │ofertelor educaţionale. │
│ │Pentru prezentarea │
│ │ofertei educaţionale în │
│ │cadrul acestui eveniment,│
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat şi/sau dual vor │
│16-27 mai │implica şi operatori │
│2022 │economici parteneri. │
│ │Târgul ofertelor │
│ │educaţionale va avea şi o│
│ │secţiune dedicată ofertei│
│ │educaţionale la nivel │
│ │regional. │
│ │Acţiunile menţionate se │
│ │pot organiza şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (e-mail, │
│ │videoconferinţă online, │
│ │materiale postate pe │
│ │paginile de internet ale │
│ │unităţilor de învăţământ,│
│ │CJRAE, ISJ/ISMB etc.). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date│
│ │cuprinzând mediile │
│ │generale de absolvire ale│
│8 iunie 2022│absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, precum şi a │
│ │listei elevilor │
│ │corigenţi, repetenţi, cu │
│ │situaţia neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │naţională de admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│9 iunie 2022│mediile generale de │
│ │absolvire ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor│
│ │specifice completării │
│ │acestor date în aplicaţia│
│ │informatică centralizată │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Proba de verificare a cunoştinţelor de│
│limbă modernă sau maternă │
│- numai pentru situaţiile în care │
│oferta educaţională aprobată cuprinde │
│clase cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale sau clase cu │
│predare în regim bilingv a unei limbi │
│moderne; │
│- pentru candidaţii interesaţi de │
│înscrierea la unităţile de învăţământ/│
│clasele cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale, care nu au │
│studiat în gimnaziu în limba maternă │
│respectivă (calendar şi organizare │
│comune pentru înscrierea în │
│învăţământul liceal, profesional de │
│stat şi dual) │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Eliberarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │candidaţii care doresc să│
│ │participe la probe de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va utiliza acelaşi │
│11-13 mai │model de anexă la fişa de│
│2022 │înscriere precum modelul │
│ │aprobat ca anexă la fişa │
│ │de înscriere pentru │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal („Anexa la fişa de│
│ │înscriere pentru │
│ │participarea la probele │
│ │de aptitudini sau la │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă“). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi │
│ │transmiterea/completarea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere │
│ │NOTĂ: │
│ │Documentele necesare │
│ │pentru recunoaşterea şi │
│ │echivalarea rezultatelor │
│ │obţinute la examene cu │
│ │recunoaştere │
│16-17 mai │internaţională pentru │
│2022 │certificarea │
│ │competenţelor lingvistice│
│ │în limbi străine cu proba│
│ │de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă pentru admiterea │
│ │în clasele a IX-a cu │
│ │program bilingv de │
│ │predare a unei limbi │
│ │moderne de circulaţie │
│ │internaţională pot fi │
│ │depuse/transmise la │
│ │unitatea de învăţământ de│
│ │provenienţă până la data │
│ │de 23 mai 2022. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea/Echivalarea │
│18-20 mai │probelor de verificare a │
│2022 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │Depunerea contestaţiilor │
│23 mai 2022 │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă (dacă│
│ │există prevederi │
│ │metodologice privind │
│ │contestarea probelor) │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │finale, după contestaţii,│
│ │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│27 mai 2022 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor cu │
│ │rezultatele finale la │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, prin│
│ │completarea acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere de la unităţile│
│30-31 mai │la care candidaţii au │
│2022 │susţinut probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale │
│ │candidaţilor care au │
│3 iunie 2022│participat la probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă la unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial de │
│ │provenienţă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul│
│ │Naţional de Admitere a │
│ │listei candidaţilor care │
│ │au promovat probele de │
│8 iunie 2022│verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi a │
│ │rezultatelor acestora la │
│ │probe, prin introducerea │
│ │şi confirmarea │
│ │finalizării introducerii │
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru rromi │
├──────────────────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Şedinţe de instruire a │
│ │profesorilor diriginţi de│
│ │către inspectorii şcolari│
│ │pentru minorităţi privind│
│ │prezentarea procedurilor │
│ │de admitere pe locurile │
│ │speciale pentru rromi │
│8 aprilie │Şedinţe de informare şi │
│2022 │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii privind admiterea │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru rromi │
│ │NOTĂ: │
│ │După fiecare şedinţă, se │
│ │va întocmi proces-verbal │
│ │de informare/instruire. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │speciale pentru │
│ │candidaţii rromi │
│ │NOTĂ: │
│ │Locurile speciale pentru │
│ │candidaţii rromi se │
│ │stabilesc de comisiile de│
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti ca│
│ │locuri alocate peste │
│ │numărul de locuri acordat│
│ │prin planul de │
│ │şcolarizare, în limita a │
│ │1-2 locuri suplimentare │
│ │la clasă. │
│9 mai 2022 │Nu se alocă locuri │
│ │speciale pentru │
│ │candidaţii rromi la │
│ │clasele/unităţile de │
│ │învăţământ profesional la│
│ │care se organizează │
│ │preselecţie şi nici la │
│ │calificările din oferta │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │la care, conform │
│ │procedurii de admitere, │
│ │se organizează probe │
│ │eliminatorii sau probe de│
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Eliberarea recomandărilor│
│ │scrise de apartenenţă la │
│ │etnia rromă │
│ │NOTĂ: │
│ │Recomandările scrise │
│ │vizând apartenenţa la │
│ │etnia rromă pot fi │
│ │eliberate şi online. În │
│ │această situaţie, │
│ │recomandarea este │
│ │transmisă, prin e-mail, │
│ │unităţii de învăţământ │
│ │din care provine │
│ │candidatul, în format │
│ │PDF, având semnătura │
│27 mai 2022 │electronică a │
│ │emitentului. Răspunderea │
│ │pentru autenticitatea şi │
│ │conţinutul recomandării │
│ │revine atât organizaţiei │
│ │rromilor care o emite, │
│ │potrivit statutului şi │
│ │procedurilor interne │
│ │proprii cu privire la │
│ │eliberarea recomandării, │
│ │cât şi părintelui/ │
│ │reprezentantului legal al│
│ │elevului care solicită │
│ │eliberarea unei │
│ │recomandări de │
│ │apartenenţă la etnia │
│ │rromă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea şi │
│ │înregistrarea de către │
│ │părinte/reprezentantul │
│ │legal a recomandării │
│ │scrise, de apartenenţă la│
│ │etnia rromă, la unitatea │
│ │de învăţământ de │
│ │provenienţă, în vederea │
│ │înscrierii elevilor pe │
│ │locurile speciale pentru │
│27 mai 2022 │rromi │
│ │NOTĂ: │
│ │Orice recomandare depusă │
│ │la unitatea de învăţământ│
│ │ulterior acestei perioade│
│ │nu va mai fi luată în │
│ │considerare pentru nicio │
│ │etapă de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pentru │
│ │anul şcolar 2022-2023. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea pe locurile speciale pentru │
│rromi │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în│
│ │fişa de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │rromi de către candidaţii│
│ │care solicită acest lucru│
│ │şi de către părinţii │
│ │acestora, asistaţi de │
│4-5 iulie │diriginţii claselor a │
│2022 │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ sau prin │
│ │formular transmis │
│ │electronic │
│ │NOTĂ: │
│ │Orice fişă depusă după │
│ │această dată nu va mai fi│
│ │luată în considerare. │
│ │Orice opţiune greşită │
│ │poate conduce la o │
│ │repartizare nedorită! │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea fişelor de │
│ │înscriere ale │
│ │candidaţilor pe locurile │
│6 iulie 2022│speciale pentru rromi la │
│ │ISJ/ISMB - comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor│
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru rromi şi │
│ │comunicarea rezultatelor │
│ │candidaţilor │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru rromi se │
│ │face în ordinea │
│ │descrescătoare a mediei │
│ │de admitere şi pe baza │
│ │opţiunilor completate în │
│ │fişa de înscriere, │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, publicată pe │
│ │site-ul inspectoratului │
│ │şcolar judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti şi│
│ │comunicată unităţilor de │
│ │învăţământ până la data │
│ │de 3 iunie 2022. │
│ │Mediile de admitere │
│7 iulie 2022│pentru candidaţii rromi │
│ │care candidează pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │rromi în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat se calculează │
│ │conform art. 12 alin. (1)│
│ │lit. a) din Metodologia │
│ │de organizare şi │
│ │desfăşurare a admiterii │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│ │naţionale şi cercetării │
│ │ştiinţifice nr. 5.068/ │
│ │2016, cu completările │
│ │ulterioare, indiferent │
│ │dacă la acea calificare │
│ │profesională se │
│ │organizează probă │
│ │suplimentară de admitere.│
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere în vederea │
│ │participării la etapele │
│ │ulterioare de admitere. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│distinct alocate candidaţilor cu │
│cerinţe educaţionale speciale (CES) în│
│unităţile de învăţământ de masă │
├──────────────────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Obţinerea certificatului │
│ │de orientare şcolară şi │
│ │profesională emis de │
│ │CJRAE/CMBRAE, care atestă│
│ │existenţa unei cerinţe │
│ │educaţionale speciale a │
│ │elevului │
│ │NOTĂ: │
│ │Certificatul de orientare│
│ │şcolară şi profesională │
│ │este singurul document │
│ │acceptat, conform │
│ │prevederilor art. 3 lit. │
│ │m) din Metodologia │
│ │privind organizarea │
│8 aprilie │serviciilor de sprijin │
│2022 │educaţional pentru │
│ │copiii, elevii şi tinerii│
│ │cu cerinţe educaţionale │
│ │speciale integraţi în │
│ │învăţământul de masă, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 5.574/ │
│ │2011, cu modificările │
│ │ulterioare, pentru │
│ │admiterea pe locurile │
│ │distincte alocate │
│ │candidaţilor cu CES în │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │de masă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea şi │
│ │înregistrarea de către │
│ │părinte/reprezentantul │
│ │legal la unitatea de │
│ │învăţământ de provenienţă│
│ │a certificatului de │
│ │orientare şcolară şi │
│8 aprilie │profesională emis de │
│2022 │CJRAE/CMBRAE, care atestă│
│ │existenţa unei cerinţe │
│ │educaţionale speciale a │
│ │elevului, în vederea │
│ │înscrierii acestuia pe │
│ │locurile distincte │
│ │alocate în unităţi de │
│ │învăţământ de masă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │distincte alocate în │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │de masă pentru candidaţii│
│ │elevi cu CES (1-2 locuri/│
│ │fiecare clasă/grupă │
│ │pentru fiecare filieră/ │
│ │profil/specializare/ │
│ │domeniu de pregătire/ │
│ │calificare) NOTĂ: │
│ │Locurile speciale pentru │
│ │candidaţii cu CES se │
│ │stabilesc de comisiile de│
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti ca│
│ │locuri alocate peste │
│ │numărul de locuri acordat│
│ │prin planul de │
│9 mai 2022 │şcolarizare, în limita a │
│ │1-2 locuri suplimentare │
│ │la clasă. Nu se alocă │
│ │locuri speciale pentru │
│ │candidaţii cu CES la │
│ │clasele/unităţile de │
│ │învăţământ profesional la│
│ │care se organizează │
│ │preselecţie şi nici la │
│ │calificările din oferta │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │la care, conform │
│ │procedurii de admitere, │
│ │se organizează probe │
│ │eliminatorii sau probe de│
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Şedinţe de informare şi │
│ │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii, organizate de │
│ │profesorii diriginţi, │
│ │privind admiterea pe │
│ │locurile distinct alocate│
│ │pentru elevii cu CES │
│ │NOTĂ: │
│ │Şedinţele vizează │
│ │orientarea şcolară a │
│ │elevilor cu CES care │
│ │doresc să candideze pe │
│ │locuri distincte alocate │
│27 mai 2022 │în unităţi de învăţământ │
│ │de masă şi la acestea pot│
│ │participa, în calitate de│
│ │invitaţi, reprezentanţi │
│ │ai unităţilor de │
│ │învăţământ liceal, │
│ │profesional şi │
│ │profesional dual de masă,│
│ │specialişti din cadrul │
│ │CJRAE/CMBRAE, precum şi │
│ │alţi factori │
│ │reprezentativi. După │
│ │fiecare şedinţă se va │
│ │întocmi proces-verbal de │
│ │informare/instruire. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea pe locurile distincte │
│alocate candidaţilor cu CES în │
│unităţile de învăţământ de masă │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în│
│ │fişa de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pe locuri│
│ │distincte alocate pentru │
│ │elevii cu CES în unităţi │
│ │de învăţământ de masă de │
│ │către candidaţii şi de │
│ │către părinţii acestora, │
│4-5 iulie │asistaţi de diriginţii │
│2022 │claselor a VIII-a, la │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │sau prin formular │
│ │transmis electronic │
│ │NOTĂ: │
│ │Orice fişă depusă după │
│ │această dată nu va mai fi│
│ │luată în considerare. │
│ │Orice opţiune greşită │
│ │poate conduce la o │
│ │repartizare nedorită! │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea fişelor de │
│ │înscriere însoţite de │
│ │anexele cu opţiuni pentru│
│4-5 iulie │locurile alocate pentru │
│2022 │candidaţii cu CES la ISJ/│
│ │ISMB - comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor│
│ │pe locurile distincte │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES în învăţământul de │
│ │masă şi comunicarea │
│ │rezultatelor candidaţilor│
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru │
│ │candidaţii cu CES se face│
│ │în ordinea descrescătoare│
│ │a mediei de admitere şi │
│ │pe baza opţiunilor │
│ │completate în fişa de │
│ │înscriere, conform unei │
│ │proceduri stabilite de │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, publicată pe │
│ │site-ul inspectoratului │
│ │şcolar judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti şi│
│ │comunicată unităţilor de │
│ │învăţământ până la data │
│ │de 3 iunie 2022. │
│ │Mediile de admitere │
│ │pentru candidaţii cu CES │
│ │care candidează pe │
│ │locurile special │
│7 iulie 2022│destinate acestora se │
│ │calculează conform art. │
│ │12 alin. (1) lit. a) din │
│ │Metodologia de organizare│
│ │şi desfăşurare a │
│ │admiterii în învăţământul│
│ │profesional de stat, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│ │naţionale şi cercetării │
│ │ştiinţifice nr. 5.068/ │
│ │2016, cu completările │
│ │ulterioare, indiferent │
│ │dacă la acea calificare │
│ │profesională se │
│ │organizează probă │
│ │suplimentară de admitere.│
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES, precum şi cei care │
│ │au fost repartizaţi, dar │
│ │care solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere la învăţământul│
│ │profesional şi dual │
│ │pentru participarea la │
│ │etapele ulterioare de │
│ │admitere. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul special (calendar şi │
│organizare comune pentru înscrierea în│
│învăţământul liceal, profesional de │
│stat şi dual) │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Înscrierea şi │
│ │repartizarea candidaţilor│
│ │pentru învăţământul │
│ │special │
│ │Repartizarea se face │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, publicată pe │
│ │site-ul inspectoratului │
│ │şcolar judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti şi│
│ │comunicată unităţilor de │
│ │învăţământ până la data │
│ │de 3 iunie 2022. │
│ │Procedura poate să │
│4-6 iulie │prevadă inclusiv │
│2022 │posibilitatea de │
│ │repartizare computerizată│
│ │a candidaţilor, în │
│ │funcţie de opţiunile │
│ │exprimate de aceştia. │
│ │NOTĂ: │
│ │Înscrierea şi │
│ │repartizarea candidaţilor│
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional special sunt │
│ │similare cu cele │
│ │prevăzute de │
│ │reglementările pentru │
│ │învăţământul liceal │
│ │special, incluse în │
│ │metodologia de organizare│
│ │şi desfăşurare a │
│ │admiterii în învăţământul│
│ │liceal de stat. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Înscrierea şi admiterea elevilor la │
│învăţământul profesional de stat │
├──────────────────────────────────────┤
│Etapa I de admitere în învăţământul │
│profesional de stat │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/│
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat cu informaţiile │
│ │privind datele personale │
│ │ale absolvenţilor │
│ │claselor a VIII-a, │
│ │mediile generale de │
│ │absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, prin │
│ │tipărirea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată. │
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│4-8 iulie │stat, pentru candidaţii │
│2022 │care solicită aceasta │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│ │susţinut şi promovat │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei│
│ │de înscriere completată │
│ │cu rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu │
│ │situaţia şcolară │
│ │neîncheiată, aflaţi în │
│ │stare de corigenţă sau │
│ │repetenţie. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional,│
│ │pe baza fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │oferă informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│ │către candidaţi a │
│4-8 iulie │opţiunilor pentru │
│2022 │calificările profesionale│
│ │din oferta şcolii. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Pot participa la această │
│ │etapă atât candidaţii │
│ │rromi - nerepartizaţi pe │
│ │locurile speciale │
│ │destinate acestora, cât │
│ │şi candidaţii cu CES - │
│ │nerepartizaţi pe locurile│
│ │speciale destinate │
│ │acestora sau care au │
│ │renunţat, în scris, la │
│ │locul ocupat. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional,│
│ │a listei candidaţilor │
│ │înscrişi în învăţământul │
│ │profesional │
│ │La unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care nu │
│ │se organizează │
│ │preselecţie, iar numărul │
│ │candidaţilor înscrişi la │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │este mai mare decât │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, se afişează │
│ │şi precizări detaliate │
│ │privind organizarea │
│ │probelor suplimentare de │
│ │admitere, inclusiv a │
│ │eventualelor probe │
│ │eliminatorii (data, locul│
│ │de desfăşurare, ora, acte│
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Se va preciza dacă se │
│ │organizează proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │pentru toate calificările│
│ │sau doar la calificarea/ │
│8 iulie 2022│calificările profesională│
│ │(e) la care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri, cu │
│ │posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-a │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară, în situaţia│
│ │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de │
│ │înscriere pentru aceste │
│ │calificări. │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pentru admiterea│
│ │în învăţământul │
│ │profesional, pentru │
│ │fiecare calificare │
│ │profesională │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │preselecţie afişează │
│ │lista candidaţilor │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │profesional de stat la │
│ │calificările pentru care │
│ │se organizează │
│ │preselecţie, precum şi │
│ │procedura de preselecţie.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│11-12 iulie │ │
│2022 Pentru │ │
│candidaţii │Derularea probei de │
│care optează│preselecţie în unităţile │
│pentru │de învăţământ în care s-a│
│unităţile de│decis organizarea │
│învăţământ │acesteia, conform │
│şi │graficului stabilit şi │
│calificările│afişat de fiecare unitate│
│la care se │de învăţământ care │
│organizează │organizează preselecţie │
│sesiune de │ │
│preselecţie │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │sesiunii de preselecţie │
│ │de către unitatea de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat sesiunea de │
│ │preselecţie │
│ │Rezultatele probelor de │
│ │preselecţie se afişează │
│ │la sfârşitul fiecărei │
│ │zile, împreună cu │
│ │precizarea privind │
│ │posibilitatea înscrierii │
│ │candidaţilor respinşi, în│
│ │aceeaşi etapă de │
│ │admitere, la o unitate de│
│ │învăţământ şi calificări │
│ │la care nu s-au organizat│
│ │probe de preselecţie în │
│ │învăţământul profesional │
│ │sau probe eliminatorii în│
│ │învăţământ dual până la │
│ │termenul stabilit prin │
│ │calendarul admiterii în │
│ │învăţământul profesional,│
│ │respectiv în învăţământul│
│11-12 iulie │dual. │
│2022 Pentru │În situaţia în care │
│candidaţii │numărul celor admişi în │
│care optează│urma preselecţiei este │
│pentru │mai mare decât numărul │
│unităţile de│locurilor disponibile, │
│învăţământ │comunicarea rezultatelor │
│şi │sesiunii de preselecţie │
│calificările│va fi însoţită de │
│la care se │precizarea că urmează o │
│organizează │probă suplimentară de │
│sesiune de │admitere şi de informaţii│
│preselecţie │detaliate privind │
│ │organizarea acesteia │
│ │(data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ care │
│ │organizează admiterea în │
│ │învăţământul profesional │
│ │eliberează, la cererea │
│ │candidaţilor respinşi la │
│ │preselecţie, fişele de │
│ │înscriere la învăţământul│
│ │profesional şi dual în │
│ │vederea înscrierii la │
│ │alte unităţi de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează învăţământ │
│ │profesional sau dual la │
│ │calificări la care nu │
│ │s-au organizat probe de │
│ │preselecţie (respectiv │
│ │probe eliminatorii în │
│ │cazul învăţământului │
│ │dual). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea de către │
│ │candidaţii respinşi la │
│ │preselecţie a fişelor de │
│ │înscriere la învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat de la unitatea de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat sesiunea de │
│ │preselecţie │
│ │NOTĂ: │
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│11-13 iulie │mai multe opţiuni, │
│2022 Pentru │inclusiv pentru │
│candidaţii │calificări profesionale │
│care optează│la care unitatea de │
│pentru │învăţământ nu a organizat│
│unităţile de│preselecţie, aceştia nu │
│învăţământ │vor ridica fişele de │
│şi │înscriere, fiind │
│calificările│consideraţi înscrişi │
│la care se │pentru celelalte │
│organizează │calificări profesionale │
│sesiune de │pe care le-au marcat în │
│preselecţie │fişa de înscriere. În │
│ │cazul retragerii fişelor │
│ │de înscriere de către │
│ │candidaţii admişi la │
│ │preselecţie, pe locurile │
│ │eliberate de aceştia pot │
│ │fi admişi alţi candidaţi │
│ │care au susţinut şi │
│ │promovat proba respectivă│
│ │de preselecţie, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la această │
│ │probă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la preselecţie │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care │
│ │şcolarizează în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv dual, │
│ │la care nu s-au organizat│
│ │probe de preselecţie, │
│ │respectiv eliminatorii, │
│ │pe baza fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │Se pot înscrie şi alţi │
│ │candidaţi interesaţi, │
│ │care nu s-au înscris în │
│ │perioadele de înscriere │
│ │prevăzute mai sus, precum│
│ │şi cei care au renunţat │
│ │la locul ocupat în │
│ │sesiunea de preselecţie. │
│11-13 iulie │De asemenea, se pot │
│2022 │înscrie şi candidaţi care│
│ │au fost respinşi la probe│
│ │eliminatorii organizate │
│ │în învăţământul dual. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat preselecţie şi │
│ │care au ridicat fişa de │
│ │înscriere se face pe baza│
│ │aceleiaşi fişe, prin │
│ │completarea casetelor │
│ │pentru următoarea unitate│
│ │de învăţământ şi a │
│ │calificărilor │
│ │profesionale pentru care │
│ │optează. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Actualizarea şi afişarea,│
│ │la sediul unităţilor de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, a listei │
│ │candidaţilor înscrişi la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat Afişarea │
│ │informaţiilor (data, │
│ │locul de desfăşurare, │
│ │ora, acte necesare de │
│ │identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice) │
│ │privind organizarea │
│ │probei suplimentare de │
│ │admitere, la unităţile de│
│ │învăţământ unde numărul │
│ │de candidaţi înscrişi │
│ │este mai mare decât │
│ │numărul locurilor oferite│
│ │- situaţie în care se va │
│ │preciza dacă se │
│13 iulie │organizează proba │
│2022 │suplimentară de admitere │
│ │pentru toate calificările│
│ │sau doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri, cu posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-a │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară, în situaţia│
│ │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de │
│ │înscriere pentru aceste │
│ │calificări │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │profesional, pentru │
│ │fiecare calificare │
│ │profesională │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probei │
│ │suplimentare de admitere │
│ │NOTĂ: │
│ │Proba suplimentară de │
│ │admitere se organizează │
│ │numai la unităţile de │
│ │învăţământ pentru care │
│ │numărul celor înscrişi │
│ │este mai mare decât │
│ │numărul locurilor │
│14 iulie │disponibile, în │
│2022 │condiţiile mai sus │
│ │menţionate referitoare la│
│ │anunţarea candidaţilor cu│
│ │privire la organizarea │
│ │probei suplimentare de │
│ │admitere pentru toate │
│ │calificările sau doar la │
│ │calificarea/calificările │
│ │la care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│14 iulie │proba suplimentară de │
│2022 │admitere de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au organizat proba │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea contestaţiilor │
│ │la proba suplimentară de │
│ │admitere │
│ │Rezolvarea contestaţiilor│
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │proba suplimentară de │
│ │admitere în urma │
│ │rezolvării contestaţiilor│
│ │de către unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din│
│ │unităţile de învăţământ a│
│ │mediilor finale de │
│15 iulie │admitere, conform │
│2022 │precizărilor de calcul │
│ │din metodologia de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional │
│ │Transmiterea la comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │profesional de stat, de │
│ │către toate unităţile de │
│ │învăţământ, indiferent │
│ │dacă au desfăşurat sau nu│
│ │proba de preselecţie/ │
│ │admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Validarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi în învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │a listei candidaţilor │
│ │admişi şi a celor │
│ │respinşi la învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de│
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii respinşi│
│ │Afişarea precizării prin │
│ │care candidaţii admişi la│
│ │clase/grupe cu efective │
│ │care în urma primei etape│
│15 iulie │de admitere se află sub │
│2022 │efectivul minim necesar │
│ │constituirii │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │sunt înştiinţaţi că după │
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere vor fi │
│ │înmatriculaţi sub rezerva│
│ │completării în urma │
│ │etapei a II-a de admitere│
│ │a numărului de locuri │
│ │minim necesar pentru │
│ │constituirea │
│ │formaţiunilor de studii, │
│ │iar în situaţia în care │
│ │nici în etapa a II-a nu │
│ │se vor ocupa suficiente │
│ │locuri pentru │
│ │constituirea efectivelor │
│ │minime, se poate decide │
│ │redistribuirea │
│ │candidaţilor, prin │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, în limita │
│ │locurilor disponibile la │
│ │alte clase sau unităţi │
│ │şcolare în cadrul unei │
│ │şedinţe publice la care │
│ │vor fi invitaţi să │
│ │participe │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea fişelor de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │către candidaţii │
│ │declaraţi respinşi │
│ │Candidaţii respinşi la │
│18-21 iulie │etapa I de admitere în │
│2022 │învăţământul profesional │
│ │şi în învăţământul dual │
│ │se pot înscrie în etapa a│
│ │II-a de admitere în │
│ │învăţământul profesional,│
│ │în învăţământul dual sau │
│ │în etapa a II-a de │
│ │admitere în liceu. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere la unităţile de│
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi În cazul│
│ │retragerii fişelor de │
│ │înscriere sau nedepunerii│
│ │dosarelor de înscriere de│
│18-21 iulie │către candidaţii admişi, │
│2022 │pe locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la admiterea │
│ │organizată în această │
│ │etapă, cu condiţia │
│ │încadrării în termenul de│
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │la comisia judeţeană/a │
│21 iulie │municipiului Bucureşti de│
│2022 │admitere a situaţiei │
│ │locurilor rămase libere │
│ │în urma finalizării │
│ │depunerii dosarelor de │
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │admişi în această etapă │
│ │de admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Pentru rezolvarea │
│22 iulie │cazurilor speciale, │
│2022 │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti nu va repartiza│
│ │candidaţi la calificările│
│ │la care s-a organizat │
│ │preselecţie. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la unităţile de│
│ │învăţământ profesional a │
│ │situaţiei rezolvării │
│ │cazurilor speciale │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│22 iulie │judeţeană/a municipiului │
│2022 │Bucureşti la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│ │locurilor libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual din │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la unităţile de│
│ │învăţământ profesional a │
│ │situaţiei rezolvării │
│ │cazurilor speciale │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│22 iulie │judeţeană/a municipiului │
│2022 │Bucureşti la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│ │locurilor libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual din │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional a listei │
│ │candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│ │învăţământul profesional,│
│ │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere în etapa I │
│ │de admitere şi rezolvarea│
│ │cazurilor speciale │
│ │ISJ/ISMB afişează şi │
│ │publică pe pagina sa de │
│ │internet lista locurilor │
│ │libere pentru etapa a │
│ │II-a de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti. │
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│25 iulie │mai multe opţiuni, │
│2022 │inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│ │învăţământ nu a organizat│
│ │preselecţie, aceştia vor │
│ │fi consideraţi înscrişi │
│ │pentru celelalte │
│ │calificări profesionale │
│ │pe care le-au marcat în │
│ │fişa de înscriere. │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │actualizate cu candidaţii│
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul│
│ │profesional de stat │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│25 iulie │locurilor libere pentru │
│2022 │etapa a II-a de admitere │
│ │la învăţământul │
│ │profesional de stat, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│ │celor din învăţământul │
│ │dual din judeţ/municipiul│
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a listei cu │
│ │locurile libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat din │
│25 iulie │judeţ/municipiul │
│2022 │Bucureşti │
│ │ISJ/ISMB afişează şi │
│ │publică pe pagina sa de │
│ │internet lista locurilor │
│ │libere pentru etapa a │
│ │II-a de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Etapa a II-a de admitere în │
│învăţământul profesional de stat │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pentru │
│ │candidaţii cărora nu li │
│ │s-au eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional de stat sau │
│ │în învăţământul dual │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│26-28 iulie │susţinut şi au promovat │
│2022 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei│
│ │de înscriere completată │
│ │cu rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │care nu au participat la │
│ │etapa I de admitere sau │
│ │care au participat, dar │
│ │nu au fost repartizaţi/ │
│ │admişi sau au fost │
│ │admişi, dar nu şi-au │
│ │depus dosarele de │
│ │înscriere la liceu sau │
│ │învăţământul profesional,│
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional,│
│ │pe baza fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │Unităţile de învăţământ │
│26-28 iulie │care au ofertă │
│2022 │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │oferă informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│ │către candidaţi a │
│ │opţiunilor pentru │
│ │calificările profesionale│
│ │din oferta şcolii. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Pot participa la această │
│ │etapă atât candidaţii │
│ │rromi, cât şi candidaţii │
│ │cu CES nerepartizaţi pe │
│ │locurile speciale │
│ │destinate acestora. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional,│
│ │a listei candidaţilor │
│ │înscrişi în învăţământul │
│ │profesional │
│ │Pentru unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările profesionale│
│ │la care se organizează │
│ │probe de preselecţie/ │
│ │probe eliminatorii şi/sau│
│ │probe de admitere, │
│ │indiferent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi, │
│ │precum şi pentru cele la │
│ │care se organizează probă│
│ │de admitere ca urmare a │
│ │depăşirii numărului de │
│ │candidaţi înscrişi faţă │
│ │de numărul locurilor │
│ │disponibile, se vor afişa│
│ │împreună cu lista │
│ │candidaţilor înscrişi şi │
│ │informaţiile privind │
│ │derularea acestor probe │
│ │(data, ora, locul de │
│ │desfăşurare a probelor, │
│ │acte de identitate │
│ │necesare candidaţilor, │
│ │alte detalii │
│ │organizatorice). │
│ │Se va preciza dacă se │
│ │organizează proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │pentru toate calificările│
│ │sau doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri, cu posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu se │
│ │organizează proba │
│28 iulie │suplimentară, în situaţia│
│2022 │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de │
│ │înscriere pentru aceste │
│ │calificări. │
│ │În situaţia locurilor │
│ │rămase libere se va │
│ │preciza în mod expres │
│ │situaţia locurilor libere│
│ │la care se organizează │
│ │sesiune de preselecţie, │
│ │însoţită de menţiunea că │
│ │în cazul candidaţilor │
│ │respinşi la proba de │
│ │preselecţie în etapa a │
│ │II-a de admitere care nu │
│ │au completat mai multe │
│ │opţiuni, inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│ │învăţământ nu organizează│
│ │preselecţie, aceştia vor │
│ │fi repartizaţi de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti pe locurile │
│ │libere după finalizarea │
│ │etapei a II-a de │
│ │admitere. │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pentru admiterea│
│ │în învăţământul │
│ │profesional, pentru │
│ │fiecare calificare │
│ │profesională Unităţile de│
│ │învăţământ care │
│ │organizează preselecţie │
│ │afişează lista │
│ │candidaţilor înscrişi la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat la calificările │
│ │pentru care se │
│ │organizează preselecţie, │
│ │precum şi procedura de │
│ │preselecţie. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│29 iulie │ │
│2022 │ │
│Pentru │Derularea probei de │
│candidaţii │preselecţie în unităţile │
│care optează│de învăţământ în care s-a│
│pentru │decis organizarea │
│unităţile de│acesteia, conform │
│învăţământ │graficului stabilit şi │
│şi │afişat de fiecare unitate│
│calificările│de învăţământ care │
│la care se │organizează preselecţie │
│organizează │ │
│sesiune de │ │
│preselecţie │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │sesiunii de preselecţie │
│ │de către unitatea de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat sesiunea de │
│ │preselecţie │
│ │Rezultatele probelor de │
│ │preselecţie se afişează │
│ │la sfârşitul fiecărei │
│ │zile, împreună cu │
│ │precizarea privind │
│ │posibilitatea │
│ │candidaţilor respinşi de │
│ │a fi repartizaţi pe │
│ │locurile libere după │
│ │finalizarea etapei a II-a│
│ │de admitere de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti. │
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ care │
│ │organizează admiterea în │
│ │învăţământul profesional │
│ │eliberează, la cererea │
│ │candidaţilor respinşi la │
│ │preselecţie, fişele de │
│ │înscriere la învăţământul│
│ │profesional şi dual în │
│ │vederea participării la │
│29 iulie │etapa de repartizări şi │
│2022 │redistribuiri pe locurile│
│Pentru │libere. │
│candidaţii │Rezolvarea cazurilor │
│care optează│speciale, după etapa a │
│pentru │II-a de admitere, de │
│unităţile de│către comisia de admitere│
│învăţământ │judeţeană/a municipiului │
│şi │Bucureşti │
│calificările│În situaţia în care │
│la care se │candidaţii au completat │
│organizează │mai multe opţiuni, │
│sesiune de │inclusiv pentru │
│preselecţie │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│ │învăţământ nu a organizat│
│ │preselecţie, aceştia nu │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere, fiind │
│ │consideraţi înscrişi │
│ │pentru celelalte │
│ │calificări profesionale │
│ │pe care le-au marcat în │
│ │fişa de înscriere. │
│ │În situaţia în care │
│ │numărul celor admişi în │
│ │urma preselecţiei este │
│ │mai mare decât numărul │
│ │locurilor disponibile, │
│ │comunicarea rezultatelor │
│ │sesiunii de preselecţie │
│ │va fi însoţită de │
│ │precizarea că urmează o │
│ │probă suplimentară de │
│ │admitere şi de informaţii│
│ │detaliate privind │
│ │organizarea acesteia │
│ │(data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Rezultatele obţinute la │
│ │probele de preselecţie nu│
│ │pot fi contestate. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Derularea probei │
│ │suplimentare de admitere │
│1 august │în unităţile de │
│2022 │învăţământ la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│1 august │proba suplimentară de │
│2022 │admitere de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au organizat proba │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea contestaţiilor │
│ │la proba suplimentară de │
│ │admitere │
│ │Rezolvarea contestaţiilor│
│ │la proba suplimentară de │
│ │admitere │
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │proba suplimentară de │
│ │admitere în urma │
│ │rezolvării contestaţiilor│
│ │de către unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din│
│ │unităţile de învăţământ a│
│2 august │mediilor finale de │
│2022 │admitere, conform │
│ │precizărilor de calcul │
│ │din metodologia de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional │
│ │Transmiterea la comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │profesional de stat de │
│ │către toate unităţile de │
│ │învăţământ, indiferent │
│ │dacă au desfăşurat sau nu│
│ │proba de preselecţie/ │
│ │admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Validarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi în învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │a listei candidaţilor │
│ │admişi şi a celor │
│ │respinşi la învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de│
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii respinşi│
│3 august │Afişarea de precizări │
│2022 │prin care candidaţii │
│ │admişi la clase/grupe cu │
│ │efective care în urma │
│ │etapei a II-a de admitere│
│ │se află sub efectivul │
│ │minim necesar │
│ │constituirii │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │sunt înştiinţaţi că, după│
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere, vor fi │
│ │înmatriculaţi sub rezerva│
│ │completării numărului de │
│ │locuri minim necesar │
│ │pentru constituirea │
│ │formaţiunilor de studii, │
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, prin │
│ │repartizarea de alţi │
│ │candidaţi şi, după caz, │
│ │prin redistribuiri în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere la unităţile de│
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│4-5 şi 8 │candidaţii admişi, pe │
│august 2022 │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la admiterea │
│ │organizată în această │
│ │etapă, cu condiţia │
│ │încadrării în termenul de│
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │finale cu candidaţii │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate în învăţământul│
│ │profesional de stat, │
│ │inclusiv în învăţământul │
│ │dual │
│ │Cu acest prilej, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au în ofertă │
│ │calificări la care, │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere, se│
│ │organizează sesiune de │
│ │preselecţie în │
│8 august │învăţământul profesional │
│2022 │sau calificări în │
│ │învăţământul dual la care│
│ │au prevăzut probe │
│ │eliminatorii şi/sau probe│
│ │de admitere în │
│ │învăţământul dual │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, dar care, în│
│ │urma consultării cu │
│ │operatorii economici şi │
│ │cu acordul acestora, sunt│
│ │interesate să îşi │
│ │completeze locurile │
│ │libere în cadrul │
│ │acţiunilor de repartizare│
│ │şi redistribuire │
│ │organizate de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, informează în │
│ │scris comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti cu privire la │
│ │acest acord. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Etapa a III-a de repartizări şi │
│redistribuiri pe locurile libere şi │
│rezolvarea cazurilor speciale de către│
│comisia de admitere judeţeană/a │
│municipiului Bucureşti │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei cu locurile libere│
│ │şi a graficului │
│ │activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│9-10 august │redistribuire pe locurile│
│2022 │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
│ │Afişarea graficului, pe │
│ │zile şi intervale orare, │
│ │a activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│ │redistribuire pe locurile│
│ │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Repartizarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a candidaţilor │
│ │care nu au participat sau│
│ │nu au fost admişi la │
│ │etapele anterioare de │
│ │admitere, atât la │
│ │învăţământul liceal, cât │
│ │şi la cel profesional şi │
│ │dual, sau au fost admişi,│
│ │dar nu au confirmat │
│ │locurile ocupate prin │
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere │
│ │Rezolvarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiilor │
│ │de la nivelul unităţilor │
│ │de învăţământ la care, în│
│ │urma celor două etape de │
│ │admitere, nu s-au │
│ │constituit în limitele │
│ │legale formaţiuni de │
│ │studiu, prin │
│ │redistribuirea │
│ │candidaţilor admişi la │
│ │clase/grupe şi calificări│
│ │la care nu s-au │
│ │constituit efectivele │
│ │minime legale │
│ │Rezolvarea situaţiilor se│
│9-10 august │face în şedinţă publică │
│2022 │la care sunt invitaţi │
│(conform │candidaţii care au fost │
│graficului │admişi la calificări │
│afişat de │pentru care nu s-au │
│comisia de │întrunit condiţiile │
│admitere │minime de constituire a │
│judeţeană/a │formaţiunilor de studiu, │
│municipiului│precum şi părinţii/ │
│Bucureşti) │tutorii legali ai │
│ │acestora. │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea şi │
│ │redistribuirea elevilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care, │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere, │
│ │este prevăzută sesiune de│
│ │preselecţie la admiterea │
│ │în învăţământul │
│ │profesional, iar în cazul│
│ │învăţământului dual, │
│ │probe eliminatorii sau │
│ │probe de admitere │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile vor fi │
│ │posibile doar cu acordul │
│ │scris al unităţii de │
│ │învăţământ, transmis în │
│ │urma consultării cu │
│ │operatorii economici. │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile│
│ │de învăţământ care au │
│ │ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat a │
│ │situaţiei finale privind │
│ │candidaţii admişi, pe │
│ │formaţiuni de studiu │
│ │legal constituite │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional a │
│ │candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│10 august │învăţământul profesional,│
│2022 │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere, rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│ │repartizările şi │
│ │redistribuirile realizate│
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea către │
│ │Centrul Naţional de │
│ │Admitere a rezultatelor │
│10 august │repartizărilor şi │
│2022 │redistribuirilor, prin │
│ │confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice │
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 2

    CALENDARUL
    admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3,
    conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2022-2023

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Activitatea │
│Perioada │ │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Anunţarea de către │
│ │inspectoratele şcolare a │
│ │metodologiei de │
│ │organizare a probei de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│1 martie │modernă sau maternă │
│2022 │Transmiterea de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │admitere a modelului │
│ │fişei de înscriere în │
│ │anul şcolar 2022-2023 în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi în învăţământul dual │
│ │de stat │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei │
│ │educaţionale aprobate │
│ │pentru învăţământul dual,│
│ │concretizată în domenii │
│ │de pregătire şi │
│ │calificări profesionale, │
│ │cu evidenţierea │
│ │operatorilor economici │
│ │parteneri şi a locurilor │
│ │de practică disponibile │
│ │la fiecare dintre │
│ │aceştia, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │gimnazial şi la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │cu ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │şi la nivel judeţean, │
│ │cuprinzând datele │
│ │personale ale elevilor │
│9 mai 2022 │din clasa a VIII-a, în │
│ │Sistemul informatic │
│ │integrat al │
│ │învăţământului din │
│ │România (SIIIR), prin │
│ │verificarea şi │
│ │corectarea, după caz, a │
│ │informaţiilor privind │
│ │elevii şi formaţiunile de│
│ │studiu la care aceştia │
│ │sunt asociaţi │
│ │Tipărirea informaţiilor │
│ │despre admitere în │
│ │broşura care va cuprinde │
│ │în secţiuni distincte │
│ │informaţii despre │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2022-2023 │
│ │Postarea broşurii pe │
│ │site-urile │
│ │inspectoratelor şcolare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile│
│ │de învăţământ gimnazial a│
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile privind │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2022-2023 │
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial şi │
│ │pe site-ul acestora a │
│ │graficului şedinţelor de │
│9-13 mai │informare a elevilor şi │
│2022 │părinţilor cu privire la │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │profesional, inclusiv în │
│ │învăţământul dual, a │
│ │metodologiei şi a │
│ │calendarului admiterii, a│
│ │modului de completare a │
│ │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi │
│ │învăţământul dual de │
│ │stat, precum şi a unei │
│ │adrese de e-mail şi a │
│ │unui număr de telefon │
│ │dedicate admiterii │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea la │
│ │Ministerul Educaţiei a │
│ │broşurilor care cuprind │
│20 mai 2022 │informaţii despre │
│ │admitere pentru fiecare │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, în versiune │
│ │electronică şi tipărită │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Informarea şi consilierea elevilor cu │
│privire la oportunitatea de continuare│
│a studiilor în învăţământul dual │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Fiecare unitate de │
│ │învăţământ care, în anul │
│ │şcolar 2021-2022, │
│ │şcolarizează elevi în │
│ │clasa a VIII-a învăţământ│
│ │gimnazial organizează şi │
│ │desfăşoară activităţi de │
│ │orientare şi consiliere │
│ │cu elevii de clasa a │
│ │VIII-a, cu accent pe │
│ │conştientizarea │
│ │cerinţelor pieţei muncii │
│ │şi a oportunităţilor │
│ │pentru carieră şi pe │
│ │continuarea pregătirii │
│ │prin învăţământul │
│ │profesional, cu │
│ │evidenţierea │
│ │oportunităţilor oferite │
│ │de învăţământul dual. │
│ │Activităţile de orientare│
│1 martie-13 │şi consiliere se │
│mai 2022 │derulează cu sprijinul │
│ │consilierilor şcolari ai │
│ │centrului judeţean de │
│ │resurse şi asistenţă │
│ │educaţională (CJRAE)/ │
│ │Centrului Municipiului │
│ │Bucureşti de Resurse şi │
│ │Asistenţă Educaţională │
│ │(CMBRAE) şi urmăresc │
│ │pregătirea înscrierii │
│ │elevilor în învăţământul │
│ │profesional de stat şi │
│ │învăţământul dual. │
│ │Acţiunile menţionate se │
│ │pot organiza şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (e-mail, │
│ │videoconferinţă online, │
│ │materiale postate pe │
│ │paginile de internet ale │
│ │unităţilor de învăţământ,│
│ │CJRAE, inspectoratelor │
│ │şcolare etc.). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Şedinţe/Acţiuni de │
│ │instruire organizate de │
│ │toate unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial cu │
│ │elevii de clasa a VIII-a │
│ │şi părinţii acestora, │
│ │pentru prezentarea │
│ │metodologiei şi a │
│ │calendarului admiterii, a│
│ │procedurilor de admitere │
│ │şi a planului de │
│ │şcolarizare în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv în │
│ │învăţământul dual, a │
│16 mai-3 │modului de completare a │
│iunie 2022 │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │În judeţele care au plan │
│ │de şcolarizare în │
│ │învăţământul dual se │
│ │prezintă, în mod │
│ │obligatoriu, aspectele │
│ │specifice privind │
│ │învăţământul dual. │
│ │Acţiunile menţionate se │
│ │pot organiza şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (telefon, │
│ │e-mail, videoconferinţă │
│ │online etc.). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Inspectoratul şcolar │
│ │judeţean (ISJ)/ │
│ │Inspectoratul Şcolar al │
│ │Municipiului Bucureşti │
│ │(ISMB) organizează târgul│
│ │ofertelor educaţionale. │
│ │Pentru prezentarea │
│ │ofertei educaţionale în │
│ │cadrul acestui eveniment,│
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual şi/sau │
│ │pentru învăţământul │
│16-27 mai │profesional de stat vor │
│2022 │implica şi operatorii │
│ │economici parteneri. │
│ │Târgul ofertelor │
│ │educaţionale va avea şi o│
│ │secţiune dedicată ofertei│
│ │educaţionale la nivel │
│ │regional. │
│ │Acţiunile menţionate se │
│ │pot organiza şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (e-mail, │
│ │videoconferinţă online, │
│ │materiale postate pe │
│ │paginile de internet ale │
│ │unităţilor de învăţământ,│
│ │CJRAE, ISJ/ISMB etc.). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date│
│ │cuprinzând mediile │
│ │generale de absolvire ale│
│8 iunie 2022│absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, precum şi a │
│ │listei elevilor │
│ │corigenţi, repetenţi, cu │
│ │situaţia neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │naţională de admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│9 iunie 2022│mediile generale de │
│ │absolvire ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor│
│ │specifice completării │
│ │acestor date în aplicaţia│
│ │informatică centralizată │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Proba de verificare a cunoştinţelor de│
│limbă modernă sau maternă │
│- numai pentru situaţiile în care │
│oferta educaţională aprobată cuprinde │
│clase cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale sau clase cu │
│predare în regim bilingv a unei limbi │
│moderne │
│- pentru candidaţii interesaţi de │
│înscrierea la unităţile de învăţământ/│
│clasele cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale, care nu au │
│studiat în gimnaziu în limba maternă │
│respectivă (calendar şi organizare │
│comune pentru înscrierea în │
│învăţământul liceal, profesional şi │
│dual) │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Eliberarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │candidaţii care doresc să│
│ │participe la probe de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va utiliza acelaşi │
│11-13 mai │model de anexă la fişa de│
│2022 │înscriere ca modelul │
│ │aprobat ca anexă la fişa │
│ │de înscriere pentru │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal („Anexa la fişa de│
│ │înscriere pentru │
│ │participarea la probele │
│ │de aptitudini sau la │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă“). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi │
│ │transmiterea/completarea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere │
│ │NOTĂ: │
│ │Documentele necesare │
│ │pentru recunoaşterea şi │
│ │echivalarea rezultatelor │
│ │obţinute la examene cu │
│ │recunoaştere │
│16-17 mai │internaţională pentru │
│2022 │certificarea │
│ │competenţelor lingvistice│
│ │în limbi străine cu proba│
│ │de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă pentru admiterea │
│ │în clasele a IX-a cu │
│ │program bilingv de │
│ │predare a unei limbi │
│ │moderne de circulaţie │
│ │internaţională pot fi │
│ │depuse/transmise la │
│ │unitatea de învăţământ de│
│ │provenienţă până la data │
│ │de 23 mai 2022. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│18-20 mai │verificare a │
│2022 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │Depunerea contestaţiilor │
│23 mai 2022 │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă (dacă│
│ │există prevederi │
│ │metodologice privind │
│ │contestarea probelor) │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │finale, după contestaţii,│
│ │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│27 mai 2022 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor cu │
│ │rezultatele finale la │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, prin│
│ │completarea acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere de la unităţile│
│30-31 mai │la care candidaţii au │
│2022 │susţinut probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale │
│ │candidaţilor care au │
│3 iunie 2022│participat la probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă la unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │absolvite │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul│
│ │Naţional de Admitere a │
│ │listei candidaţilor care │
│ │au promovat probele de │
│8 iunie 2022│verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi a │
│ │rezultatelor acestora la │
│ │probe, prin introducerea │
│ │şi confirmarea │
│ │finalizării introducerii │
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru rromi │
├──────────────────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Şedinţe de instruire a │
│ │profesorilor diriginţi de│
│ │către inspectorii şcolari│
│ │pentru minorităţi privind│
│ │prezentarea procedurilor │
│ │de admitere pe locurile │
│ │speciale pentru rromi │
│8 aprilie │Şedinţe de informare şi │
│2022 │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii privind admiterea │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru rromi │
│ │NOTĂ: │
│ │După fiecare şedinţă se │
│ │va întocmi proces-verbal │
│ │de informare/instruire. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │speciale pentru │
│ │candidaţii rromi │
│ │NOTĂ: │
│ │Pentru învăţământul dual,│
│ │locurile speciale pentru │
│ │candidaţii rromi se │
│ │stabilesc de comisiile de│
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │împreună cu operatorii │
│ │economici şi se alocă │
│ │numai după acordul în │
│ │scris al respectivilor │
│ │operatori, ca locuri │
│ │alocate peste numărul de │
│ │locuri acordat prin │
│ │planul de şcolarizare, în│
│9 mai 2022 │limita a 1-2 locuri │
│ │suplimentare la clasă/ │
│ │grupă de calificare. │
│ │Nu se alocă locuri │
│ │speciale pentru │
│ │candidaţii rromi la │
│ │clasele/unităţile de │
│ │învăţământ profesional la│
│ │care se organizează │
│ │preselecţie şi nici la │
│ │calificările din oferta │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │la care, conform │
│ │procedurii de admitere, │
│ │se organizează probe │
│ │eliminatorii sau probe de│
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Eliberarea recomandărilor│
│ │scrise de apartenenţă la │
│ │etnia rromă │
│ │NOTĂ: │
│ │Recomandările scrise │
│ │vizând apartenenţa la │
│ │etnia rromă pot fi │
│ │eliberate şi online. În │
│ │această situaţie, │
│ │recomandarea este │
│ │transmisă, prin e-mail, │
│ │unităţii de învăţământ │
│ │din care provine │
│ │candidatul, în format │
│ │PDF, având semnătura │
│27 mai 2022 │electronică a │
│ │emitentului. Răspunderea │
│ │pentru autenticitatea şi │
│ │conţinutul recomandării │
│ │revine atât organizaţiei │
│ │rromilor care o emite, │
│ │potrivit statutului şi │
│ │procedurilor interne │
│ │proprii cu privire la │
│ │eliberarea recomandării, │
│ │cât şi părintelui/ │
│ │reprezentantului legal al│
│ │elevului care solicită │
│ │eliberarea unei │
│ │recomandări de │
│ │apartenenţă la etnia │
│ │rromă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea şi │
│ │înregistrarea de către │
│ │părinte/reprezentantul │
│ │legal a recomandării │
│ │scrise de apartenenţă la │
│ │etnia rromă la unitatea │
│ │de învăţământ de │
│ │provenienţă, în vederea │
│ │înscrierii elevilor pe │
│ │locurile speciale pentru │
│27 mai 2022 │rromi │
│ │NOTĂ: │
│ │Orice recomandare depusă │
│ │la unitatea de învăţământ│
│ │ulterior acestei perioade│
│ │nu va mai fi luată în │
│ │considerare pentru nicio │
│ │etapă de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pentru │
│ │anul şcolar 2022-2023. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea pe locurile speciale pentru │
│rromi │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în│
│ │fişa de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │rromi de către candidaţii│
│ │care solicită acest lucru│
│ │şi de către părinţii │
│ │acestora, asistaţi de │
│4-5 iulie │diriginţii claselor a │
│2022 │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ sau prin │
│ │formular transmis │
│ │electronic │
│ │NOTĂ: │
│ │Orice fişă depusă după │
│ │această dată nu va mai fi│
│ │luată în considerare. │
│ │Orice opţiune greşită │
│ │poate conduce la o │
│ │repartizare nedorită. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea fişelor de │
│ │înscriere ale │
│ │candidaţilor pe locurile │
│6 iulie 2022│speciale pentru rromi la │
│ │ISJ/ISMB - comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor│
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru rromi şi │
│ │comunicarea rezultatelor │
│ │candidaţilor │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru rromi se │
│ │face în ordinea │
│ │descrescătoare a mediei │
│ │de admitere şi pe baza │
│ │opţiunilor completate în │
│ │fişa de înscriere, │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, publicată pe │
│ │site-ul inspectoratului │
│ │şcolar judeţean/al │
│ │Municipiului Bucureşti şi│
│ │comunicată unităţilor de │
│ │învăţământ până la data │
│ │de 3 iunie 2022. │
│ │Mediile de admitere │
│ │pentru candidaţii rromi │
│ │care candidează pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │rromi în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat se calculează │
│ │conform art. 12 alin. (1)│
│ │lit. a) din │
│ │Metodologia-cadru de │
│ │organizare şi desfăşurare│
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul dual pentru │
│7 iulie 2022│calificări profesionale │
│ │de nivel 3, conform │
│ │Cadrului naţional al │
│ │calificărilor, aprobată │
│ │prin Ordinul ministrului │
│ │educaţiei naţionale nr. │
│ │3.556/2017, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
│ │Pot fi repartizaţi │
│ │candidaţi rromi la │
│ │clasele de învăţământ │
│ │dual la care, conform │
│ │procedurii de admitere, │
│ │nu se organizează probe │
│ │de admitere independent │
│ │de numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile, numai│
│ │după primirea acordului │
│ │scris din partea │
│ │operatorului economic │
│ │implicat în formaţiunea │
│ │de învăţământ dual │
│ │respectivă de alocare a │
│ │locurilor suplimentare │
│ │pentru rromi peste │
│ │numărul de locuri │
│ │solicitate iniţial de │
│ │operatorul economic │
│ │respectiv pentru │
│ │şcolarizarea în │
│ │învăţământul dual. │
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere în vederea │
│ │participării la etapele │
│ │ulterioare de admitere. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│distincte alocate candidaţilor cu │
│cerinţe educaţionale speciale (CES) în│
│unităţile de învăţământ de masă │
├──────────────────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Obţinerea certificatului │
│ │de orientare şcolară şi │
│ │profesională emis de │
│ │CJRAE/CMBRAE, care atestă│
│ │existenţa unei cerinţe │
│ │educaţionale speciale a │
│ │elevului │
│ │NOTĂ: │
│ │Certificatul de orientare│
│ │şcolară şi profesională │
│ │este singurul document │
│ │acceptat, conform │
│ │prevederilor art. 3 lit. │
│ │m) din Metodologia │
│ │privind organizarea │
│8 aprilie │serviciilor de sprijin │
│2022 │educaţional pentru │
│ │copiii, elevii şi tinerii│
│ │cu cerinţe educaţionale │
│ │speciale integraţi în │
│ │învăţământul de masă, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 5.574/ │
│ │2011, cu modificările │
│ │ulterioare, pentru │
│ │admiterea pe locurile │
│ │distincte alocate │
│ │candidaţilor cu CES în │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │de masă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea şi │
│ │înregistrarea de către │
│ │părinte/reprezentantul │
│ │legal la unitatea de │
│ │învăţământ de provenienţă│
│ │a certificatului de │
│ │orientare şcolară şi │
│8 aprilie │profesională emis de │
│2022 │CJRAE/CMBRAE, care atestă│
│ │existenţa unei cerinţe │
│ │educaţionale speciale a │
│ │elevului, în vederea │
│ │înscrierii acestuia pe │
│ │locurile distincte │
│ │alocate în unităţi de │
│ │învăţământ de masă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │distincte alocate în │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │de masă pentru candidaţii│
│ │elevi cu CES (1-2 locuri/│
│ │fiecare clasă/grupă │
│ │pentru fiecare filieră/ │
│ │profil/specializare/ │
│ │domeniu de pregătire/ │
│ │calificare) │
│ │NOTĂ: │
│ │Pentru învăţământul dual,│
│ │locurile speciale pentru │
│ │candidaţii cu CES se │
│ │stabilesc de comisiile de│
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │împreună cu operatorii │
│ │economici şi se alocă │
│ │numai după acordul în │
│ │scris al respectivilor │
│9 mai 2022 │operatori ca locuri │
│ │alocate peste numărul de │
│ │locuri acordat prin │
│ │planul de şcolarizare, în│
│ │limita a 1-2 locuri │
│ │suplimentare la clasă/ │
│ │grupă de calificare. Nu │
│ │se alocă locuri speciale │
│ │pentru candidaţii cu CES │
│ │la clasele/unităţile de │
│ │învăţământ profesional la│
│ │care se organizează │
│ │preselecţie şi nici la │
│ │calificările din oferta │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │la care, conform │
│ │procedurii de admitere, │
│ │se organizează probe │
│ │eliminatorii sau probe de│
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Şedinţe de informare şi │
│ │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii, organizate de │
│ │profesorii diriginţi, │
│ │privind admiterea pe │
│ │locurile distincte │
│ │alocate pentru elevii cu │
│ │CES │
│ │NOTĂ: │
│ │Şedinţele vizează │
│ │orientarea şcolară a │
│ │elevilor cu CES care │
│ │doresc să candideze pe │
│27 mai 2022 │locuri distincte alocate │
│ │în unităţi de învăţământ │
│ │de masă şi la acestea pot│
│ │participa în calitate de │
│ │invitaţi reprezentanţi ai│
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │liceal, profesional şi │
│ │profesional dual de masă,│
│ │specialişti din cadrul │
│ │CJRAE/CMBRAE, precum şi │
│ │alţi factori │
│ │reprezentativi. După │
│ │fiecare şedinţă se va │
│ │întocmi proces-verbal de │
│ │informare/instruire. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea pe locurile distincte │
│alocate candidaţilor cu CES în │
│unităţile de învăţământ de masă │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în│
│ │fişa de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pe locuri│
│ │distincte alocate pentru │
│ │elevii cu CES în unităţi │
│ │de învăţământ de masă de │
│ │către candidaţii care │
│ │solicită acest lucru şi │
│ │de către părinţii │
│4-5 iulie │acestora, asistaţi de │
│2022 │diriginţii claselor a │
│ │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ sau prin │
│ │formular transmis │
│ │electronic │
│ │NOTĂ: │
│ │Orice fişă depusă după │
│ │această dată nu va mai fi│
│ │luată în considerare. │
│ │Orice opţiune greşită │
│ │poate conduce la o │
│ │repartizare nedorită. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea fişelor de │
│ │înscriere însoţite de │
│ │anexele cu opţiuni pentru│
│4-5 iulie │locurile alocate pentru │
│2022 │candidaţii cu CES la ISJ/│
│ │ISMB - comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor│
│ │pe locurile distincte │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES în învăţământul de │
│ │masă şi comunicarea │
│ │rezultatelor candidaţilor│
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru │
│ │candidaţii cu CES se face│
│ │în ordinea descrescătoare│
│ │a mediei de admitere şi │
│ │pe baza opţiunilor │
│ │completate în fişa de │
│ │înscriere, conform unei │
│ │proceduri stabilite de │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană, respectiv a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │publicată pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │judeţean/al municipiului │
│ │Bucureşti şi comunicată │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │până la data 3 iunie │
│ │2022. │
│ │Mediile de admitere │
│ │pentru candidaţii cu CES │
│ │care candidează pe │
│ │locurile special │
│ │destinate acestora se │
│ │calculează conform art. │
│ │12 alin. (1) lit. a) din │
│ │Metodologia-cadru de │
│ │organizare şi desfăşurare│
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │de nivel 3, conform │
│ │Cadrului naţional al │
│7 iulie 2022│calificărilor, aprobată │
│ │prin Ordinul ministrului │
│ │educaţiei naţionale nr. │
│ │3.556/2017, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
│ │Pot fi repartizaţi │
│ │candidaţi cu CES la │
│ │clasele de învăţământ │
│ │dual la care, conform │
│ │procedurii de admitere, │
│ │nu se organizează probe │
│ │de admitere independent │
│ │de numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile, numai│
│ │după primirea acordului │
│ │scris din partea │
│ │operatorului economic │
│ │implicat în formaţiunea │
│ │de învăţământ dual │
│ │respectivă de alocare a │
│ │locurilor suplimentare │
│ │pentru candidaţi cu CES │
│ │peste numărul de locuri │
│ │acordate prin planul de │
│ │şcolarizare în │
│ │învăţământul dual. │
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │pe locurile distincte │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES, precum şi cei care │
│ │au fost repartizaţi, dar │
│ │care solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere la învăţământul│
│ │profesional şi dual │
│ │pentru participarea la │
│ │etapele ulterioare de │
│ │admitere. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul special (calendar şi │
│organizare comune pentru înscrierea în│
│învăţământul liceal, profesional de │
│stat şi dual) │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Înscrierea şi │
│ │repartizarea candidaţilor│
│ │pentru învăţământul │
│ │special │
│ │Repartizarea se face │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, publicată pe │
│ │site-ul inspectoratului │
│ │şcolar judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti şi│
│ │comunicată unităţilor de │
│ │învăţământ până la data │
│ │de 3 iunie 2022. │
│ │Procedura poate să │
│4-6 iulie │prevadă inclusiv │
│2022 │posibilitatea de │
│ │repartizare computerizată│
│ │a candidaţilor, în │
│ │funcţie de opţiunile │
│ │exprimate de aceştia. │
│ │NOTĂ: │
│ │Înscrierea şi │
│ │repartizarea candidaţilor│
│ │pentru învăţământul dual │
│ │special sunt similare cu │
│ │cele prevăzute de │
│ │reglementările pentru │
│ │învăţământul liceal │
│ │special, incluse în │
│ │metodologia de organizare│
│ │şi desfăşurare a │
│ │admiterii în învăţământul│
│ │liceal de stat. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Înscrierea şi admiterea elevilor la │
│învăţământul dual │
├──────────────────────────────────────┤
│Etapa I de admitere în învăţământul │
│dual │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/│
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minorii care │
│ │solicită înscrierea în │
│ │învăţământul dual, fişa │
│ │de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat cu │
│ │informaţiile privind │
│ │datele personale ale │
│ │absolvenţilor claselor a │
│ │VIII-a, mediile generale │
│ │de absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, prin │
│ │tipărirea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată. │
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│4-8 iulie │profesional şi dual de │
│2022 │stat, pentru candidaţii │
│ │care solicită înscrierea │
│ │în învăţământul dual │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│ │susţinut şi au promovat │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei│
│ │de înscriere completată │
│ │cu rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu │
│ │situaţia şcolară │
│ │neîncheiată, aflaţi în │
│ │stare de corigenţă sau │
│ │repetenţie. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, pe │
│ │baza fişei de înscriere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual oferă │
│ │informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│4-8 iulie │către candidaţi a │
│2022 │opţiunilor pentru │
│ │calificările profesionale│
│ │din oferta şcolii. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Pot participa la această │
│ │etapă atât candidaţii │
│ │rromi - nerepartizaţi pe │
│ │locurile speciale │
│ │destinate acestora, cât │
│ │şi candidaţii cu CES - │
│ │nerepartizaţi pe locurile│
│ │speciale destinate │
│ │acestora. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământ dual, a listei│
│ │candidaţilor înscrişi în │
│ │învăţământul dual │
│ │În situaţia în care │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi la unitatea de │
│ │învăţământ este mai mare │
│ │decât numărul de locuri │
│ │disponibile, precum şi în│
│ │cazul în care s-a decis │
│ │susţinerea de probe de │
│ │admitere indiferent de │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile, se │
│ │afişează şi precizări │
│ │detaliate privind │
│ │organizarea probelor de │
│ │admitere, inclusiv a │
│ │eventualelor probe │
│ │eliminatorii (data, locul│
│ │de desfăşurare, ora, acte│
│ │necesare de identitate a │
│8 iulie 2022│candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Se va preciza dacă se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere pentru toate │
│ │calificările sau doar la │
│ │calificarea/calificările │
│ │la care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri, cu │
│ │posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-au │
│ │organizat probe de │
│ │admitere, în situaţia în │
│ │care candidaţii au optat │
│ │în fişa de înscriere │
│ │pentru aceste calificări.│
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pentru admiterea│
│ │în învăţământul dual, │
│ │pentru fiecare calificare│
│ │profesională │
├────────────┼─────────────────────────┤
│11-12 iulie │ │
│2022 Pentru │Derularea probelor │
│candidaţii │eliminatorii în unităţile│
│care optează│de învăţământ în care s-a│
│pentru │decis organizarea │
│unităţile de│acestora, conform │
│învăţământ │graficului stabilit şi │
│şi │afişat de fiecare unitate│
│calificările│de învăţământ care │
│la care se │organizează probe │
│organizează │eliminatorii │
│probe │ │
│eliminatorii│ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │probelor eliminatorii la │
│ │sediul unităţii de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat probe │
│ │eliminatorii │
│ │Rezultatele probelor │
│ │eliminatorii susţinute în│
│ │cadrul admiterii în │
│ │învăţământul dual se │
│ │afişează la sfârşitul │
│ │fiecărei zile, împreună │
│ │cu precizarea privind │
│ │posibilitatea înscrierii │
│ │candidaţilor respinşi, în│
│ │aceeaşi etapă de │
│ │admitere, la o altă │
│ │unitate de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │învăţământ dual la care │
│ │nu s-au organizat probe │
│ │eliminatorii sau în │
│ │învăţământul profesional │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care nu │
│ │s-au organizat probe de │
│ │preselecţie, până la │
│ │termenul stabilit prin │
│ │calendarul admiterii în │
│ │învăţământul dual, │
│ │respectiv în învăţământul│
│11-12 iulie │profesional. │
│2022 Pentru │În situaţia în care │
│candidaţii │numărul candidaţilor │
│care optează│admişi în urma probelor │
│pentru │eliminatorii este mai │
│unităţile de│mare decât numărul de │
│învăţământ │locuri disponibile, │
│şi │precum şi în cazul în │
│calificările│care s-a decis susţinerea│
│la care se │de probe de admitere │
│organizează │indiferent de numărul de │
│probe │candidaţi admişi în urma │
│eliminatorii│probelor eliminatorii, se│
│ │afişează şi precizări │
│ │detaliate privind │
│ │organizarea probelor de │
│ │admitere (data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ care │
│ │organizează admiterea în │
│ │învăţământul dual │
│ │eliberează, la cererea │
│ │candidaţilor respinşi la │
│ │probele eliminatorii, │
│ │fişele de înscriere la │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat în │
│ │vederea înscrierii la │
│ │alte unităţi de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează învăţământ │
│ │profesional sau dual la │
│ │calificări la care nu │
│ │s-au organizat probe de │
│ │preselecţie, respectiv │
│ │probe eliminatorii în │
│ │cazul învăţământului │
│ │dual. Rezultatele │
│ │obţinute la probele │
│ │eliminatorii nu pot fi │
│ │contestate. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea de către │
│ │candidaţii respinşi la │
│ │probele eliminatorii a │
│ │fişelor de înscriere la │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat de la │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │care a organizat probele │
│ │NOTĂ: │
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│ │mai multe opţiuni, │
│ │inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│ │învăţământ nu a organizat│
│11-13 iulie │probe eliminatorii, │
│2022 Pentru │aceştia nu vor ridica │
│candidaţii │fişele de înscriere, │
│care optează│fiind consideraţi │
│pentru │înscrişi pentru celelalte│
│unităţile de│calificări profesionale │
│învăţământ │pe care le-au marcat în │
│şi │fişa de înscriere. │
│calificările│Candidaţii vor fi │
│la care se │informaţi că, în cazul în│
│organizează │care numărul candidaţilor│
│probe │care se vor înscrie la │
│eliminatorii│calificarea/calificările │
│ │profesională(e) pentru │
│ │care au optat va fi mai │
│ │mare decât numărul de │
│ │locuri, se va organiza o │
│ │probă de admitere. │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii admişi │
│ │la probele eliminatorii, │
│ │pe locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi care au │
│ │susţinut şi promovat │
│ │probele respective, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la aceste probe.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la probele │
│ │eliminatorii la unităţile│
│ │de învăţământ care │
│ │şcolarizează în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv dual, │
│ │la care nu s-au organizat│
│ │probe eliminatorii în │
│ │învăţământul dual sau, │
│ │respectiv, de preselecţie│
│ │în învăţământul │
│ │profesional, pe baza │
│ │fişei de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat. Se pot │
│ │înscrie şi alţi candidaţi│
│ │interesaţi care nu s-au │
│ │înscris în perioadele de │
│ │înscriere prevăzute mai │
│11-13 iulie │sus. │
│2022 │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat probe │
│ │eliminatorii şi care au │
│ │ridicat fişa de înscriere│
│ │se face pe baza aceleiaşi│
│ │fişe, prin completarea │
│ │casetelor pentru │
│ │următoarea unitate de │
│ │învăţământ şi a │
│ │calificărilor │
│ │profesionale din │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │care optează. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Actualizarea şi afişarea,│
│ │la sediul unităţilor de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, a │
│ │listei candidaţilor │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │dual │
│ │Afişarea informaţiilor │
│ │(data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice) │
│ │privind organizarea │
│ │probelor de admitere la │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │unde numărul de candidaţi│
│ │înscrişi este mai mare │
│ │decât numărul locurilor │
│ │oferite, precum şi în │
│ │cazul în care s-a decis │
│ │susţinerea de probe de │
│ │admitere indiferent de │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pe numărul de │
│13 iulie │locuri disponibile - │
│2022 │situaţie în care se va │
│ │preciza dacă se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere pentru toate │
│ │calificările sau doar la │
│ │calificarea/calificările │
│ │la care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri, cu │
│ │posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-au │
│ │organizat probe de │
│ │admitere, în situaţia în │
│ │care candidaţii au optat │
│ │în fişa de înscriere │
│ │pentru aceste calificări │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │profesional, inclusiv │
│ │dual, pentru fiecare │
│ │calificare profesională │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│ │admitere │
│ │NOTĂ: │
│ │Probele de admitere se │
│ │organizează numai la │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │şi pentru calificările │
│ │profesionale pentru care │
│ │numărul elevilor înscrişi│
│ │este mai mare decât │
│ │numărul locurilor │
│ │disponibile sau în cazul │
│ │în care s-a decis │
│14 iulie │susţinerea de probe de │
│2022 │admitere indiferent de │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile în │
│ │condiţiile mai sus │
│ │menţionate referitoare la│
│ │anunţarea candidaţilor cu│
│ │privire la organizarea de│
│ │probe de admitere pentru │
│ │toate calificările sau │
│ │doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │probele de admitere în │
│14 iulie │învăţământul dual de │
│2022 │către unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat aceste probe │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea contestaţiilor │
│ │la probele de admitere │
│ │Rezolvarea contestaţiilor│
│ │Rezultatele obţinute la │
│ │probele eliminatorii şi │
│ │la probele orale nu pot │
│ │fi contestate. │
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │probele de admitere în │
│ │urma rezolvării │
│ │contestaţiilor de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care le-au organizat │
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din│
│ │unităţile de învăţământ a│
│15 iulie │mediilor finale de │
│2022 │admitere, conform │
│ │precizărilor de calcul │
│ │din metodologia de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │dual │
│ │Transmiterea la comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │dual de către toate │
│ │unităţile de învăţământ, │
│ │indiferent dacă au │
│ │desfăşurat sau nu probe │
│ │de admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Validarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a candidaţilor │
│ │declaraţi admişi în │
│ │învăţământul dual şi în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │învăţământ dual a listei │
│ │candidaţilor admişi şi a │
│ │celor respinşi │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de│
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii respinşi│
│ │Afişarea precizării prin │
│ │care candidaţii admişi la│
│ │clase/grupe cu efective │
│ │care în urma primei etape│
│ │de admitere se află sub │
│ │efectivul minim necesar │
│15 iulie │constituirii │
│2022 │formaţiunilor de studii │
│ │sunt înştiinţaţi că după │
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere vor fi │
│ │înmatriculaţi sub rezerva│
│ │completării în urma │
│ │etapei a II-a de admitere│
│ │a numărului de locuri │
│ │minim necesar pentru │
│ │constituirea │
│ │formaţiunilor de studii, │
│ │iar în situaţia în care │
│ │nici în etapa a II-a nu │
│ │se vor ocupa suficiente │
│ │locuri pentru │
│ │constituirea efectivelor │
│ │minime, se poate decide │
│ │redistribuirea │
│ │candidaţilor, prin │
│ │comisia judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti de│
│ │admitere, în limita │
│ │locurilor disponibile la │
│ │alte clase sau unităţi │
│ │şcolare, în cadrul unei │
│ │şedinţe publice la care │
│ │vor fi invitaţi să │
│ │participe. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea fişelor de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat de către candidaţii │
│ │declaraţi respinşi │
│ │Candidaţii respinşi la │
│18-21 iulie │etapa I de admitere în │
│2022 │învăţământul profesional │
│ │şi în învăţământul dual │
│ │se pot înscrie în etapa a│
│ │II-a de admitere în │
│ │învăţământul profesional,│
│ │în învăţământul dual sau │
│ │în etapa a II-a de │
│ │admitere în liceu. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere la unităţile de│
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│18-21 iulie │candidaţii admişi, pe │
│2022 │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la admiterea │
│ │organizată în această │
│ │etapă, cu condiţia │
│ │încadrării în termenul de│
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │la comisia judeţeană/a │
│21 iulie │municipiului Bucureşti de│
│2022 │admitere a situaţiei │
│ │locurilor rămase libere │
│ │în urma finalizării │
│ │depunerii dosarelor de │
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │admişi în această etapă │
│ │de admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Pentru rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│22 iulie │comisia de admitere │
│2022 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti nu va repartiza│
│ │candidaţi la calificări │
│ │profesionale pentru care │
│ │s-au organizat probe │
│ │eliminatorii şi/sau de │
│ │admitere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la unităţile de│
│ │învăţământ profesional a │
│ │situaţiei rezolvării │
│ │cazurilor speciale │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│22 iulie │judeţeană/a municipiului │
│2022 │Bucureşti la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│ │locurilor libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual din │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional a │
│ │candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│ │învăţământul dual şi în │
│ │învăţământul profesional,│
│ │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere în etapa I │
│ │de admitere şi rezolvarea│
│ │cazurilor speciale │
│ │ISJ/ISMB afişează şi │
│ │publică pe pagina sa de │
│ │internet lista locurilor │
│ │libere pentru etapa a │
│ │II-a de admitere în │
│ │învăţământul dual de stat│
│ │din judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti. │
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│25 iulie │mai multe opţiuni, │
│2022 │inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│ │învăţământ nu a organizat│
│ │probă eliminatorie, │
│ │aceştia vor fi │
│ │consideraţi înscrişi │
│ │pentru celelalte │
│ │calificări profesionale │
│ │pe care le-au marcat în │
│ │fişa de înscriere. │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │actualizate cu candidaţii│
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul│
│ │dual │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│25 iulie │locurilor libere pentru │
│2022 │etapa a II-a de admitere │
│ │la învăţământul │
│ │profesional de stat, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│ │celor din învăţământul │
│ │dual din judeţ/municipiul│
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a listei cu │
│ │locurile libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat din │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│25 iulie │celor din învăţământul │
│2022 │dual │
│ │ISJ/ISMB afişează şi │
│ │publică pe pagina sa de │
│ │internet lista locurilor │
│ │libere pentru etapa a │
│ │II-a de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│ │celor din învăţământul │
│ │dual. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Etapa a II-a de admitere în │
│învăţământul dual │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │învăţământ profesional şi│
│ │dual de stat pentru │
│ │candidaţii cărora nu li │
│ │s-au eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional de stat sau │
│ │în învăţământul dual │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│26-28 iulie │susţinut şi au promovat │
│2022 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei│
│ │de înscriere completată │
│ │cu rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │care nu au participat la │
│ │etapa I de admitere sau │
│ │care au participat, dar │
│ │nu au fost repartizaţi/ │
│ │admişi sau au fost │
│ │admişi, dar nu şi-au │
│ │depus dosarele de │
│ │înscriere la liceu sau │
│ │învăţământul profesional,│
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământ profesional de│
│ │stat şi/sau învăţământ │
│ │dual, pe baza fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │Unităţile de învăţământ │
│26-28 iulie │care au ofertă │
│2022 │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │oferă informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│ │către candidaţi a │
│ │opţiunilor pentru │
│ │calificările profesionale│
│ │din oferta şcolii. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Pot participa la această │
│ │etapă atât candidaţii │
│ │rromi, cât şi candidaţii │
│ │cu CES nerepartizaţi pe │
│ │locurile speciale │
│ │destinate acestora. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea, la centrele de │
│ │înscriere şi la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământ dual, a listei│
│ │candidaţilor înscrişi în │
│ │învăţământul dual │
│ │Pentru unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care se │
│ │organizează probe │
│ │eliminatorii şi/sau probe│
│ │de admitere indiferent de│
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi, precum şi │
│ │pentru cele la care se │
│ │organizează probă │
│ │suplimentară de admitere │
│ │ca urmare a depăşirii │
│ │numărului de candidaţi │
│ │înscrişi faţă de numărul │
│ │locurilor disponibile se │
│ │vor afişa, împreună cu │
│ │lista candidaţilor │
│ │înscrişi, informaţiile │
│ │privind derularea acestor│
│ │probe (data, ora, locul │
│ │de desfăşurare a │
│ │probelor, acte de │
│ │identitate necesare │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Se va preciza dacă se │
│ │organizează proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │pentru toate calificările│
│ │sau doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│28 iulie │locuri, cu posibilitatea │
│2022 │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu se │
│ │organizează proba │
│ │suplimentară, în situaţia│
│ │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de │
│ │înscriere pentru aceste │
│ │calificări. │
│ │În situaţia locurilor │
│ │rămase libere se va │
│ │preciza în mod expres │
│ │situaţia locurilor libere│
│ │la care se organizează │
│ │probe eliminatorii │
│ │însoţită de menţiunea că │
│ │în cazul candidaţilor │
│ │respinşi la proba de │
│ │preselecţie în etapa a │
│ │II-a de admitere care nu │
│ │au completat mai multe │
│ │opţiuni, inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│ │învăţământ nu organizează│
│ │preselecţie, aceştia vor │
│ │fi repartizaţi de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti pe locurile │
│ │libere după finalizarea │
│ │etapei a II-a de │
│ │admitere. │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia judeţeană de │
│ │admitere a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pentru admiterea│
│ │în învăţământul dual, │
│ │pentru fiecare calificare│
│ │profesională │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Derularea probelor │
│ │eliminatorii în unităţile│
│ │de învăţământ în care s-a│
│ │decis organizarea │
│ │acestora conform │
│ │graficului stabilit şi │
│ │afişat de fiecare unitate│
│ │de învăţământ care │
│ │organizează probele │
│ │eliminatorii pentru │
│ │calificările respective │
│ │din învăţământul dual │
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │probelor eliminatorii de │
│ │către unitatea de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat probele │
│ │eliminatorii pentru │
│ │calificările respective │
│ │Rezultatele probelor │
│ │eliminatorii se afişează │
│ │la sfârşitul fiecărei │
│ │zile, împreună cu │
│ │precizarea privind │
│ │posibilitatea │
│ │candidaţilor respinşi de │
│ │a fi repartizaţi pe │
│ │locurile libere după │
│ │finalizarea etapei a II-a│
│29 iulie │de admitere de către │
│2022 │comisia de admitere │
│Pentru │judeţeană/a municipiului │
│candidaţii │Bucureşti. │
│care optează│Secretariatele unităţilor│
│pentru │de învăţământ care │
│unităţile de│organizează admiterea în │
│învăţământ │învăţământul profesional │
│şi │şi dual eliberează, la │
│calificările│cererea candidaţilor │
│la care se │respinşi la probele │
│organizează │eliminatorii, fişele de │
│probe │înscriere la învăţământul│
│eliminatorii│profesional şi dual de │
│ │stat în vederea │
│ │participării la etapa de │
│ │repartizări şi │
│ │redistribuiri pe locurile│
│ │libere şi rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, după │
│ │etapa a II-a de admitere,│
│ │de către comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti. │
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│ │mai multe opţiuni, │
│ │inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│ │învăţământ nu a organizat│
│ │probe eliminatorii, │
│ │aceştia nu vor ridica │
│ │fişele de înscriere, │
│ │fiind consideraţi │
│ │înscrişi pentru celelalte│
│ │calificări profesionale │
│ │pe care le-au marcat în │
│ │fişa de înscriere. │
│ │NOTĂ: │
│ │Rezultatele la probele │
│ │eliminatorii nu pot fi │
│ │contestate. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│1 august │Derularea probelor │
│2022 │suplimentare de admitere,│
│Pentru │în cazul în care numărul │
│candidaţii │de candidaţi depăşeşte │
│care optează│numărul de locuri sau în │
│pentru │cazul în care este │
│unităţile de│prevăzută organizarea │
│învăţământ │acestora indiferent de │
│şi │numărul de candidaţi │
│calificările│înscrişi pe numărul de │
│la care se │locuri disponibile, │
│organizează │conform graficului │
│probe de │stabilit şi afişat de │
│admitere şi │fiecare unitate de │
│probe │învăţământ care │
│suplimentare│organizează probe │
│de admitere │suplimentare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│1 august │probele de admitere şi la│
│2022 │probele suplimentare de │
│ │admitere de către │
│ │unităţile de învăţământ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea contestaţiilor │
│ │la proba de admitere sau │
│ │la proba suplimentară de │
│ │admitere │
│ │Rezolvarea contestaţiilor│
│ │Afişarea rezultatelor în │
│ │urma rezolvării │
│ │contestaţiilor de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au organizat proba │
│ │de admitere sau proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din│
│ │unităţile de învăţământ a│
│ │mediilor de admitere, │
│2 august │conform precizărilor de │
│2022 │calcul din metodologia de│
│ │admitere în învăţământul │
│ │dual │
│ │Transmiterea la comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual de │
│ │către toate unităţile de │
│ │învăţământ, indiferent │
│ │dacă au desfăşurat sau nu│
│ │proba eliminatorie/de │
│ │admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Validarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi în învăţământul │
│ │dual │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │dual a listei │
│ │candidaţilor admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │învăţământul dual │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de│
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii respinşi│
│ │Afişarea de precizări │
│ │prin care candidaţii │
│3 august │admişi la clase/grupe cu │
│2022 │efective care în urma │
│ │primei etape de admitere │
│ │se află sub efectivul │
│ │minim necesar │
│ │constituirii │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │sunt înştiinţaţi că după │
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere vor fi │
│ │înmatriculaţi sub rezerva│
│ │completării numărului de │
│ │locuri minim necesar │
│ │pentru constituirea │
│ │formaţiunilor de studii, │
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti - prin │
│ │repartizarea de alţi │
│ │candidaţi şi, după caz, │
│ │prin redistribuiri în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere la unităţile de│
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│4-5 şi 8 │candidaţii admişi, pe │
│august 2022 │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la admiterea │
│ │organizată în această │
│ │etapă, cu condiţia │
│ │încadrării în termenul de│
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │finale cu candidaţii │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul│
│ │profesional de stat, │
│ │inclusiv în învăţământul │
│ │dual │
│ │Cu acest prilej, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au în ofertă │
│ │calificări la care, │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere, se│
│ │organizează sesiune de │
│ │preselecţie în │
│8 august │învăţământul profesional │
│2022 │sau calificări în │
│ │învăţământul dual la care│
│ │au prevăzut probe │
│ │eliminatorii şi/sau probe│
│ │de admitere în │
│ │învăţământul dual │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, dar care - │
│ │în urma consultării cu │
│ │operatori economici şi cu│
│ │acordul acestora - sunt │
│ │interesate să îşi │
│ │completeze locurile │
│ │libere în cadrul │
│ │acţiunilor de repartizare│
│ │şi redistribuire │
│ │organizate de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, informează în │
│ │scris comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti cu privire la │
│ │acest acord. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Etapa a III-a de repartizări şi │
│redistribuiri pe locurile libere şi │
│rezolvarea cazurilor speciale de către│
│comisia de admitere judeţeană/a │
│municipiului Bucureşti │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei cu locurile libere│
│ │şi a graficului │
│ │activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│9 august │redistribuire pe locurile│
│2022 │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
│ │Afişarea graficului, pe │
│ │zile şi intervale orare, │
│ │a activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│ │redistribuire pe locurile│
│ │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor│
│ │din etapa de repartizări │
│ │şi redistribuiri pe │
│ │locurile libere şi │
│ │rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Repartizarea se face │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, publicată pe │
│ │site-ul inspectoratului │
│ │şcolar judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti şi│
│ │comunicată unităţilor de │
│ │învăţământ până la data │
│ │de 11 iulie 2022. │
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Repartizarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a candidaţilor │
│ │care nu au participat sau│
│ │nu au fost admişi la │
│ │etapele anterioare de │
│ │admitere, atât la │
│ │învăţământul liceal, cât │
│ │şi la cel profesional şi │
│ │dual, sau au fost admişi,│
│ │dar nu şi-a depus │
│ │dosarele de înscriere la │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │la care au fost declaraţi│
│ │admişi │
│ │Rezolvarea de către │
│9-10 august │comisia de admitere │
│2022 │judeţeană/a municipiului │
│(conform │Bucureşti a situaţiilor │
│graficului │de la nivelul unităţilor │
│afişat de │de învăţământ la care, în│
│comisia de │urma celor două etape de │
│admitere │admitere, nu s-au │
│judeţeană/a │constituit în limitele │
│municipiului│legale formaţiuni de │
│Bucureşti) │studiu, prin │
│ │redistribuirea │
│ │candidaţilor admişi la │
│ │clase/grupe şi calificări│
│ │la care nu s-au │
│ │constituit efectivele │
│ │minime legale │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile│
│ │de învăţământ care au │
│ │ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat a │
│ │situaţiei finale privind │
│ │candidaţii admişi, pe │
│ │formaţiuni de studiu │
│ │legal constituite │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea şi │
│ │redistribuirea elevilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care, │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere, │
│ │este prevăzută sesiune de│
│ │preselecţie la admiterea │
│ │în învăţământul │
│ │profesional, iar în cazul│
│ │învăţământului dual, │
│ │probe eliminatorii sau │
│ │probe de admitere, │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, vor fi │
│ │posibile doar cu acordul │
│ │scris al unităţii de │
│ │învăţământ, transmis în │
│ │urma consultării cu │
│ │operatori economici. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional, inclusiv │
│ │dual, a candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│10 august │învăţământul profesional │
│2022 │şi învăţământul dual, │
│ │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere, rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│ │repartizările şi │
│ │redistribuirile realizate│
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea către │
│ │Centrul Naţional de │
│ │Admitere a rezultatelor │
│10 august │repartizărilor şi │
│2022 │redistribuirilor, prin │
│ │confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice │
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
└────────────┴─────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016