Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.114 din 15 decembrie 2014  privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 5.114 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2015

    În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior,
    în baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                   Ministrul educaţiei naţionale,
                           Remus Pricopie


    Bucureşti, 15 decembrie 2014.
    Nr. 5.114.


    ANEXĂ

                                       METODOLOGIE
         de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special
          de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist,
            dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii
                           învăţământului postliceal sanitar

    ART. 1
    Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.565/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    (1) Programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar, denumit în continuare programul special de revalorizare, se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani începând cu anul şcolar 2014-2015.
    (2) Desfăşurarea şi implementarea programului menţionat la alin. (1) este monitorizată de o comisie naţională formată din următoarele persoane:
    a) preşedinte: secretar/subsecretar de stat învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale;
    b) vicepreşedinţi: director general al Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din Ministerul Educaţiei Naţionale, preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, director general al Direcţiei generale resurse umane şi pregătire profesională din Ministerul Sănătăţii;
    c) 3 membri: directori, şefi de serviciu, consilieri, inspectori generali din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi inspectori de specialitate din cadrul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
    d) secretar: un inspector general din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din Ministerul Educaţiei Naţionale.
    (3) Comisia naţională are următoarele atribuţii:
    a) centralizează datele, primite de la inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, privind numărul de asistenţi medicali generalişti înscrişi în cadrul programului special de revalorizare, pe centre şi unităţi de învăţământ de la care provin;
    b) controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea programului special de revalorizare;
    c) controlează modul în care se realizează desfăşurarea programului special de revalorizare;
    d) analizează modul de desfăşurare a evaluării finale a programului special de revalorizare;
    e) dispune luarea măsurilor adecvate în situaţii excepţionale, nereglementate de prezenta metodologie.
    (4) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, precum şi la nivelul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti se constituie o comisie de specialitate care coordonează desfăşurarea şi implementarea programului special de revalorizare şi care este formată din următoarele persoane:
    a) preşedinte: inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
    b) vicepreşedinte: inspectorul şcolar general adjunct al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
    c) 2 membri: inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul profesional şi tehnic, preşedintele filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
    d) secretar: un cadru didactic de specialitate/informatician.
    (5) Comisia de specialitate constituită la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, precum şi la nivelul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:
    a) centralizează datele primite de la şcolile postliceale publice menţionate la art. 3 privind numărul de asistenţi medicali generalişti înscrişi în cadrul programului special de revalorizare, pe centre şi unităţi de învăţământ de la care provin şi le transmite Comisiei naţionale;
    b) controlează şi îndrumă, la nivel judeţean, acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea programului special de revalorizare, inclusiv în ceea ce priveşte data de începere a cursurilor şi raportează aceste informaţii Comisiei naţionale;
    c) controlează modul în care se realizează desfăşurarea programului special de revalorizare la nivel judeţean;
    d) analizează modul de desfăşurare, la nivel judeţean, a evaluării finale a programului special de revalorizare în centrele stabilite la art. 3;
    e) transmite Comisiei naţionale, în termen de 30 de zile de la finalizarea fiecărui tip de program de revalorizare menţionat în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014, un raport prevăzut în anexa nr. 12, cu privire la organizarea şi finalizarea programului de revalorizare.
    ART. 3
    Programul special de revalorizare se desfăşoară în următoarele şcoli postliceale sanitare publice:
    1. Şcoala Postliceală Sanitară "Fundeni" din Bucureşti;
    2. Şcoala Postliceală Sanitară "Grigore Ghica Vodă" din Iaşi;
    3. Liceul "Charles Laugier" din Craiova;
    4. Colegiul de Ştiinţe "Grigore Antipa" din Braşov;
    5. Şcoala Postliceală Sanitară din Alba Iulia;
    6. Şcoala Postliceală Sanitară din Arad;
    7. Liceul Teoretic "George Emil Palade" din Constanţa;
    8. Colegiul Naţional "Ana Aslan" din Brăila;
    9. Liceul "Victor Babeş" din Cluj-Napoca;
    10. Şcoala Postliceală "Hippocrate" din Focşani;
    11. Liceul Tehnologic Penticostal "Betel" din Oradea;
    12. Şcoala Postliceală din Zalău;
    13. Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare;
    14. Colegiul Tehnic "Iancu de Hunedoara" din Hunedoara.
    ART. 4
    Se pot înscrie la programul special de revalorizare asistenţii medicali care posedă:
    a) Diplomă de absolvire a Şcolii Tehnice Sanitare (1978);
    b) Diplomă/Certificat de absolvire a Şcolii Postliceale/ Certificat de competenţe profesionale (liceu sanitar plus curs de echivalare şcoală postliceală cu durata de 1 an);
    c) Diplomă de absolvire a Şcolii Postliceale Sanitare (1991-1994);
    d) Certificat de absolvire a Şcolii Postliceale Sanitare (1992-1995);
    e) Certificat de competenţe profesionale (2006-2009).
    ART. 5
    (1) Dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde:
    a) fişa de înscriere a solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) copie certificat de naştere;
    c) copie C.I./B.I.;
    d) copie certificat de căsătorie (acolo unde este cazul);
    e) copie legalizată de pe actul de studii;
    f) adeverinţă emisă de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România prin care se face dovada unei experienţe profesionale de 10 ani din ultimii 15 ani care preced începerea programului (pentru absolvenţii liceului sanitar plus curs de echivalare şcoală postliceală cu durata de 1 an);
    g) dosar plic/cu şină.
    (2) Depunerea dosarelor de înscriere se face cu cel puţin 15 zile înainte de începerea cursului de revalorizare.
    (3) La nivelul fiecărei şcoli se constituie o comisie de înscriere a candidaţilor la programul special de revalorizare care analizează şi validează dosarele candidaţilor. Comisia este constituită din următoarele persoane:
    a) preşedinte - director adjunct/membru în Consiliul de administraţie;
    b) secretar;
    c) membri: 1-2 cadre didactice, un reprezentant al filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
    ART. 6
    (1) Documentele şcolare specifice programului special de revalorizare se întocmesc, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, separat de celelalte documente şcolare, şi sunt următoarele:
    a) registrul de intrare-ieşire;
    b) catalog, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    c) registru matricol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
    d) condică de prezenţă.
    (2) Unităţile de învăţământ pot întocmi şi alte documente specifice în conformitate cu normele legale în vigoare.
    ART. 7
    (1) Candidatul încheie cu unitatea de învăţământ organizatoare un contract-cadru de şcolarizare privind derularea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv taxa şcolară care se achită pentru urmarea şi finalizarea programului.
    (2) Taxa şcolară se stabileşte la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ organizatoare, luându-se în calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat.
    ART. 8
    Cursanţii se distribuie în grupe de studiu în funcţie de tipul actului obţinut la finalizarea studiilor anterioare. Pentru fiecare grupă se întocmeşte un catalog special.
    ART. 9
    (1) Orele de teorie şi de practică prevăzute în Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 se structurează având la bază curriculumul şi standardul de pregătire profesională pentru calificarea profesională asistent medical generalist în vigoare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007*), şi anume:
    a) orele de teorie: ore de coordonare/îndrumare/alcătuirea portofoliului/evaluare;
    b) orele de practică: ore de laborator tehnologic/ore de învăţământ clinic.

──────────
    *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────

    (2) Numărul de ore se structurează în funcţie de tipul actului de studii obţinut la finalizarea studiilor anterioare şi de modulele propuse prin programul special de revalorizare, conform anexelor nr. 5 şi 6.
    ART. 10
    Unităţile de învăţământ întocmesc un orar separat pentru programul special de revalorizare, distinct de orarul şcolii şi un grafic de stagii separat pentru programul special de revalorizare, distinct de graficul de stagii al şcolii, conform anexelor nr. 7 şi 8.
    ART. 11
    (1) La fiecare modul din programul special de revalorizare cursantul întocmeşte un portofoliu de evaluare. Se alocă un număr de ore distinct pentru întocmirea portofoliului prin activitatea independentă a cursantului, coordonat de profesorul de specialitate.
    (2) Portofoliul de evaluare întocmit de cursant pentru fiecare modul este prevăzut în anexa nr. 9 şi este evaluat conform unei fişe de evaluare prevăzute în anexa nr. 10.
    ART. 12
    (1) Orele de învăţământ clinic, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) se desfăşoară în spitalele partenere ale şcolii şi în ambulatorii, unde cursanţii sunt ghidaţi de tutori de practică din şcolile postliceale şi numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
    (2) Evaluarea competenţelor dobândite de asistenţii medicali generalişti în urma parcurgerii orelor de învăţământ clinic, corespunzătoare fiecărui modul, se face printr-un colocviu, iar evaluatorul completează o fişă de apreciere a competenţelor dobândite în cadrul învăţământului clinic, prevăzute în anexa nr. 11.
    ART. 13
    (1) Fiecare asistent medical generalist care participă la programul special de revalorizare este supravegheat de un tutore numit ca profesor/instructor de nursing.
    (2) Tutorii de practică care ghidează asistenţii medicali generalişti în cadrul programului special de revalorizare beneficiază de credite de educaţie medicală continuă acordate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
    ART. 14
    Mediile finale obţinute de către asistenţii medicali generalişti la fiecare modul din cadrul programului special de revalorizare se echivalează cu calificativele admis/respins.
    ART. 15
    (1) Evaluarea finală a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist la nivelul învăţământului postliceal cuprinde două probe, în ordine:
    a) proba scrisă;
    b) susţinerea unui proiect.
    (2) Proba scrisă cuprinde itemi de evaluare (întrebări tip grilă) din modulele de specialitate prevăzute de programul special de revalorizare. Proba scrisă durează 3 ore. Nota minimă de promovare este 5 (cinci).
    (3) Rezultatul probei scrise poate fi contestat. Contestaţia se depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la proba scrisă şi se soluţionează de către comisia de contestaţie conform unei proceduri stabilite de unitatea de învăţământ organizatoare. Comisia de contestaţie este formată din:
    a) preşedinte: cadru didactic de specialitate numit de directorul unităţii de învăţământ şi care nu face parte din comisia de corectare;
    b) 2 membri: cadre didactice de specialitate;
    c) secretar.
    Rezultatul obţinut în urma soluţionării contestaţiei nu mai poate fi contestat.
    (4) Cea de a doua probă constă în elaborarea şi susţinerea unui proiect. Structura proiectului final este stabilită la nivelul unităţii de învăţământ. Proiectul este notat cu note de la 1 la 10. Nota minimă de promovare a probei de susţinere a proiectului este 6 (şase) şi nu poate fi contestată.
    (5) Media generală minimă de promovare a evaluării finale este 6 (şase) şi se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă şi la proba ce constă în susţinerea unui proiect.
    (6) La nivelul fiecărei şcoli se constituie o comisie de evaluare a candidaţilor numită prin decizie a preşedintelui comisiei prevăzute la art. 2 alin. (4). Comisia este constituită din următoarele persoane:
    a) preşedinte - directorul şcolii;
    b) vicepreşedinte - un reprezentant al filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
    c) membri: 1-2 cadre didactice coordonatoare ale programului de revalorizare;
    d) secretar - un informatician sau un cadru didactic cu abilităţi informatice.
    ART. 16
    Absolvenţii programului special de revalorizare la nivelul învăţământului postliceal dobândesc certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014, care reprezintă un act de studiu. Certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale conţine pe verso competenţele de bază ale formării de asistent medical generalist conform Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI").
    ART. 17
    Toate documentele şcolare, inclusiv portofoliile de evaluare menţionate la art. 11 alin. (2), se arhivează şi se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 18
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


    ANEXA 1
la metodologie

                                  - Model -
                              FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
    Subsemnatul(a), ........, născut(ă) la data de .......... în ........., fiul/fiica lui ........ şi ........, domiciliat(ă) în localitatea ......... str. ....... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., tel. fix ......, tel. mobil ......, e-mail ......., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria nr. ......., CNP .........., doresc să mă înscriu la programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi al învăţământului superior.

    Menţionez că am absolvit:
    - Şcoala Tehnică Sanitară - promoţia .................
    - Liceul Sanitar - promoţia .................
    - Cursurile de echivalare
    a şcolii postliceale, cu durata de 1 an - seria ....................
    - Şcoala Postliceală Sanitară - promoţia .................


    Actul de studii obţinut în urma absolvirii şcolii are denumirea:
    - ....................................
    cu seria ........ nr. ........, eliberat la data de ..................
    - ....................................
    cu seria ........ nr. ........, eliberat la data de ..................

    Voi încheia cu Şcoala Postliceală Sanitară ............ un contract de şcolarizare în care vor fi stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor contractante.

    Data ................

    Semnătura ...............


    ANEXA 2
la metodologie

                                  CONTRACT-CADRU
     privind derularea programului special de revalorizare a formării iniţiale de
     asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007,
      aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului
        delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare
           tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014

    Încheiat astăzi, ........, între Şcoala Postliceală Sanitară ......., cu sediul în ........, str. ....... nr. ....., judeţul ......., tel./fax ........, având codul fiscal ........... şi contul curent .......... deschis la Trezoreria ........, reprezentată prin ........, în calitate de director şi ............. contabil şi ....... cursant, cu domiciliul în localitatea ........, judeţul ........, str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....., tel./fax ........ cod poştal ......., legitimat cu C.I. seria ..... nr. ......, eliberat de ....... la data de ............ .
    Obiectul prezentului contract îl constituie stabilirea obligaţiilor părţilor, pe durata derulării programului special de revalorizare.
    1. Şcoala Postliceală Sanitară ............. se obligă să asigure:
    - cadre didactice de specialitate pentru fiecare modul prevăzut de anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi al învăţământului superior;
    - baza didactico-materială la nivelul cerinţelor de profesionalizare stabilite de standardele de pregătire profesională specifice curriculumului în vigoare pentru calificarea profesională asistent medical generalist;
    - pregătirea profesională (teoretică şi practică), în concordanţă cu standardele de pregătire profesională specifice curriculumului în vigoare pentru calificarea profesională asistent medical generalist.
    2. Cursantul ........ solicită pregătirea în cadrul programului de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014, şi se obligă:
    - să frecventeze cursurile de pregătire teoretică şi instruire practică;
    - să se informeze în legătură cu situaţia şcolară personală;
    - să se prezinte, dacă este cazul, la sesiunile de încheiere a situaţiei şcolare şi de corigenţă stabilite de şcoală conform graficelor afişate;
    - să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi Regulamentul intern de funcţionare al Şcolii Postliceale Sanitare ...........;
    - să achite în rate taxa de şcolarizare în valoare de .......... lei, la termenele stabilite;
    - să achite taxa aferentă evaluării finale a programului special de revalorizare.
    Părţile convin ca suma reprezentând taxa de şcolarizare să se poată modifica pe parcursul derulării programului de revalorizare în condiţiile unor modificări esenţiale legate de cheltuieli salariale, precum şi de alte cheltuieli care asigură derularea optimă a cursului.
    În cazul nerealizării contractului din culpa cursantului, unitatea de învăţământ nu este obligată la restituirea taxelor achitate.
    Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau de instanţele judecătoreşti competente.
    Contractul se încheie pe durata derulării programului de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014, între Şcoala Postliceală Sanitară .......................şi cursantul ......................
    Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de şcolarizare în două exemplare, din care un exemplar la secretariatul şcolii şi un exemplar la cursant.

    Rate:
    Rata 1:
    Rata 2:
    Rata 3:
    Rata 4:

    Şcoala Postliceală Sanitară ...........

                Director, Contabil,
          .......................... ...........................

                                 Cursant,
                        .......................    ANEXA 3
la metodologie

                            - Model -

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE │
│ │
│ ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ .................................... │
│ │
│ .................................................................... │
│ │
│ │
│ Catalogul │
│ │
│ Grupei ........................... │
│ │
│ Anul şcolar ........................... │
│ │
│ (învăţământ postliceal sanitar) │
│ │
│program special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical │
│ generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, │
│Conform Ordinului ministrului educaţiei naţionale, al ministrului │
│delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare │
│tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind │
│aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de │
│asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie │
│2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului │
│superior │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              NORME
             pentru completarea catalogului de grupă

    Catalogul este un document oficial. De completarea lui răspunde îndrumătorul grupei şi directorul unităţii de învăţământ.
    Pentru fiecare grupă se foloseşte un catalog. Acolo unde sunt grupe de studiu paralele pe cataloagele acestora se adaugă o literă distinctivă (de exemplu: grupa I A, grupa I B etc.).
    Îndrumătorul clasei este obligat să întocmească catalogul grupei, completându-l cu toate datele cerute de formular (numele şi prenumele cadrelor didactice care predau la grupa respectivă, numele şi prenumele cursanţilor, precum şi modulele de învăţământ cu denumirea lor exactă şi completă, fără prescurtări).
    La finalizarea programului de revalorizare se vor completa datele din situaţia generală asupra mişcării cursanţilor şi a rezultatelor obţinute de aceştia.
    În cazul cursanţilor transferaţi sau care nu mai frecventează cursurile din diferite motive, îndrumătorul face menţiunea respectivă în rubrica rezervată în acest scop.
    Notele cursanţilor se trec în cifre de la 10 la 1.
    Notele obţinute cu prilejul evaluării cunoştinţelor se trec în catalog cu cerneală albastră, indicându-se data şi luna. Exemplu: 7/8. X
    Media unui modul se încheie în momentul finalizării acestuia. Media modulului se calculează ca medie aritmetică a notelor cu două zecimale fără rotunjire.
    Mediile de la examenul de corigenţă şi cele finale se trec în cifre şi litere, tot cu cerneală roşie. Mediile de la examenele de corigenţă constituie şi medii finale la disciplinele respective, înscriindu-se în rubrica "media finală".
    Toate notele se trec citeţ, corect şi numai cu cerneală.
    Nu se admit modificări de note în cataloagele şcolare. Notele înscrise greşit în catalog se anulează barându-se cu o linie oblică şi se înlocuiesc cu note corespunzătoare, înscris cu cerneală roşie, sub semnătura profesorului şi a directorului care aplică ştampila.
    La sfârşitul programului de revalorizare catalogul de grupă se completează cu ultimele date prevăzute de reglementările în vigoare, iar spaţiile şi paginile rămase libere se barează.
    Directorul este obligat să controleze sistematic completarea la zi şi corectă a cataloagelor cu datele necesare (absenţe, note, situaţii statistice) şi să asigure, după încheierea programului de revalorizare, păstrarea acestora în arhiva şcolii, conform normelor în vigoare.


    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
    ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ......................

                          CATALOGUL
                     GRUPEI ..........................


        Program special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical
           generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007

                   Anul şcolar ...........................
                    (învăţământ postliceal sanitar)

    Director, Îndrumător,
    L.S.

                              PROFESORI

┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Modulele*1) │ Profesorul │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 4. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 5. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 6. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│ 7. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 8. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 9. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│10. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│11. │ │ │
└────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────────┘


──────────
    *1) Modulele sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior date de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior.
──────────


┌────────────────────────────┬─────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ Cursanţii │. . │Modul*2)│Modul│Modul│Modul│Modul│Modul│Modul│Modul│Modul│Modul│Modul│
│ │ . ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │. . │ Note │Note │ Note│ Note│ Note│ Note│ Note│ Note│ Note│ Note│ Note│
├────────────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Nr. matricol ....... din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│registrul matricol, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vol. ....... p. .... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Numele şi prenumele ........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│.................. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Anul absolvirii ............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Denumirea actului de studii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│........................... ├─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Situaţia şcolară la │Medie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sfârşitul │modul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cursului de revalorizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│........................... ├─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Menţiuni (transferări, │Cali-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│retrageri, întreruperea │fica-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cursurilor, amânări) │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│.......................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Nr. matricol ....... din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│registrul matricol, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vol. ....... p. .... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Numele şi prenumele ....... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│.................. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Anul absolvirii ........... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Denumirea actului de studii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│........................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Situaţia şcolară la │Medie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sfârşitul cursului de │modul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│revalorizare .............. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Menţiuni (transferări, ├─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│retrageri, întreruperea │Cali-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cursurilor, amânări) │fica-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│.......................... │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│.......................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│.......................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴─────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


──────────
    *2) Modulele sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.317/943/2014.
──────────


    ANEXA 4
la metodologie

                                    - Model -

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE │
│ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ............................................... │
│........................................................................... │
│ │
│ │
│ │
│ Cod SIRUES ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │
│ │
│ program special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical │
│ generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, │
│ Conform Ordinului ministrului educaţiei naţionale, al ministrului │
│ delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare │
│ tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind │
│ aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de │
│ asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie │
│ 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului │
│ superior │
│ │
│ (Vol ............... nr. ..........) │
│ │
│ │
│ Anul şcolar ........... │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ


                                  FOAIA MATRICOLĂ
                                   Nr. .........

    Registrul matricol nr. ............... pagina ..................

    Numele .........................

    Prenumele ......................

    Data naşterii ...... Locul naşterii ......... Naţionalitatea ...........

    Fiul/Fiica lui .................. CNP ..................

    Absolvent(ă) al/a ....................

    Data începerii programului de revalorizare: ................

    Grupa ...............

    Sesiunea examenului final: .....................

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Module*1) │ Calificative │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘


──────────
    *1) Modulele sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014.
──────────

    Evaluare finală: sesiunea ................. anul ....................

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Probele de evaluare │ Nota obţinută │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Rezultat final │ │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘


    Menţiuni (amânare, retragere, transferare etc.) ........................
    ...................................
    Eliberat certificat de revalorizare a competenţelor profesionale ........ .
    Seria .................... nr. ....................
    Nr. ..................... data ...................
    Foaia matricolă ...................... 1 .....................
    Confirmat primirea foii matricole cu adresa
    Expediată cu Adresa nr. ..... din ......... nr. ......... din .............


    ANEXA 5
la metodologie

                                  CENTRALIZATOR
    *) Notă CTCE:
──────────
    Centralizatorul se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2015 la pagina 18 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    ANEXA 6
la metodologie

                               DESFĂŞURĂTOR
                          Număr de module şi de ore


┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐
│ Promoţia │ Actul de studii/Şcoala │Număr total│Număr total de ore,│
│ │ │ de module │ din care │
│ │ │ propuse ├────────┬──────────┤
│ │ │ │T=teorie│P=practică│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │ Diploma de absolvire a Şcolii Tehnice Sanitare│ 11 │ 492 │ 892 │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Liceu sanitar + curs │Diplomă/Certificat de absolvire a şcolii │ 13 │ 474 │ 762 │
│de echivalare şcoală │postliceale/Certificat de competenţe │ │ │ │
│postliceală 1 an │profesionale │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 1991-1994 │Diploma de absolvire a şcolii postliceale │ 8 │ 210 │ 330 │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 1992-1995 │Certificat de absolvire a şcolii postliceale │ 7 │ 210 │ 330 │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 2006-2009 │Certificat de competenţe profesionale │ 6 │ 186 │ 294 │
└───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴──────────┘


    DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ŞCOLII TEHNICE SANITARE


┌────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │ Număr total│Număr total│ Teorie = 492 │ Practică = 892 │
│crt.│ Modulul │ de ore │ de ore ├───────────┬─────────────┬────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │ │ T+P │Coordonare/│Realizarea │Evaluare│Laborator │Învăţământ│
│ │ │ │ │ îndrumare │portofoliului│ │tehnologic│ clinic │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.│Biofizică, biochimie,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │radiologie │ 60 │ 30 + 30 │ 10 │ 16 │ 4 │ 30 │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 2.│Sociologie │ 60 │ 30 + 30 │ 10 │ 16 │ 4 │ 30 │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 3.│Deontologie, etică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesională │ 120 │ 48 + 72 │ 16 │ 26 │ 6 │ 72 │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 4.│Geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gerontologie │ 144 │ 48 + 96 │ 16 │ 26 │ 6 │ │ 96 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 5.│Îngrijiri la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │domiciliu │ 144 │ 48 + 96 │ 16 │ 26 │ 6 │ │ 96 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 6.│Nursing general │ 146 │ 60 + 86 │ 20 │ 32 │ 8 │ │ 86 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 7.│Nursing special │ 146 │ 60 + 86 │ 20 │ 32 │ 8 │ │ 86 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 8.│Comunicare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesională │ 146 │ 48 + 98 │ 16 │ 26 │ 6 │ │ 98 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 9.│Nursing comunitar │ 146 │ 24 + 122│ 8 │ 12 │ 4 │ │ 122 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 10.│Nursing în urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico-chirurgicale │ 128 │ 48 + 80 │ 16 │ 26 │ 6 │ │ 80 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 11.│Calitatea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrijirilor │ 144 │ 48 + 96 │ 16 │ 26 │ 6 │ │ 96 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ 1384 │ │ 164 │ 264 │ 64 │ 132 │ 760 │
└────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴────────┴──────────┴──────────┘    LICEU SANITAR + CURS DE ECHIVALARE ŞCOALĂ POSTLICEALĂ CU DURATA DE 1 AN

    DIPLOMĂ/CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A ŞCOLII POSTLICEALE/CERTIFICAT DE COMPETENŢE PROFESIONALE


┌────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │ Număr total│Număr total│ Teorie = 474 │ Practică = 762 │
│crt.│ Modulul │ de ore │ de ore ├────────┬─────────────┬────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │ │ T+P │Ore de │Realizarea │Evaluare│Laborator │Învăţământ│
│ │ │ │ │predare │portofoliului│ │tehnologic│ clinic │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.│Sociologie │ 60 │ 30 + 30 │ 10 │ 14 │ 6 │ 30 │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 2.│Principii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legislaţie │ 60 │ 24 + 36 │ 8 │ 10 │ 6 │ 36 │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 3.│Igienă │ 120 │ 24 + 96 │ 8 │ 10 │ 6 │ │ 96 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 4.│Deontologie, etică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesională │ 96 │ 24 + 36 │ 8 │ 10 │ 6 │ 72 │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 5.│Pedagogie │ 60 │ 24 + 72 │ 8 │ 10 │ 6 │ 36 │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 6.│Geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gerontologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nursing specific │ 120 │ 48 + 72 │ 16 │ 26 │ 6 │ │ 72 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 7.│Îngrijiri la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │domiciliu │ 60 │ 24 + 36 │ 8 │ 10 │ 6 │ │ 36 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 8.│Dietetica │ 60 │ 24 + 36 │ 8 │ 10 │ 6 │ │ 36 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 9.│Nursing general │ 120 │ 60 + 60 │ 20 │ 32 │ 8 │ │ 60 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 10.│Comunicare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesională │ 120 │ 48 + 72 │ 16 │ 26 │ 6 │ │ 72 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 11.│Nursing comunitar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(inclusiv îngrijirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pacienţilor cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi) │ 120 │ 48 + 72 │ 16 │ 26 │ 6 │ │ 72 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 12.│Nursing în urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico-chirurgicale │ 120 │ 48 + 72 │ 16 │ 26 │ 6 │ │ 72 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 13.│Calitatea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrijirilor │ 120 │ 48 + 72 │ 16 │ 26 │ 6 │ │ 72 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ 1.236 │ │ 166 │ 236 │ 80 │ 174 │ 588 │
└────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴────────┴─────────────┴────────┴──────────┴──────────┘


    DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ŞCOLII POSTLICEALE - PROMOŢIA 1991-1994


┌────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │ Număr total│Număr total│ Teorie = 210 │ Practică = 330 │
│crt.│ Modulul │ de ore │ de ore ├────────┬─────────────┬────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │ │ T+P │Ore de │Realizarea │Evaluare│Laborator │Învăţământ│
│ │ │ │ │predare │portofoliului│ │tehnologic│ clinic │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.│Biofizică, radiologie│ 60 │ 30 + 30 │ 10 │ 16 │ 4 │ 30 │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 2.│Pedagogie │ 60 │ 24 + 36 │ 8 │ 12 │ 4 │ 36 │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 3.│Îngrijiri la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │domiciliu │ 60 │ 24 + 36 │ 8 │ 12 │ 4 │ │ 36 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 4.│Comunicare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesională │ 60 │ 30 + 30 │ 10 │ 16 │ 4 │ │ 30 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 5.│Calitatea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrijirilor │ 60 │ 24 + 36 │ 12 │ 8 │ 4 │ │ 36 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 6.│Nursing comunitar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(inclusiv îngrijirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pacienţilor cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi) │ 120 │ 24 + 96 │ 8 │ 12 │ 4 │ │ 96 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 7.│Nursing general │ 60 │ 30 + 30 │ 10 │ 16 │ 4 │ │ 30 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 8.│Nursing în urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico-chirurgicale │ 60 │ 24 + 36 │ 8 │ 12 │ 4 │ │ 36 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ 540 │ │ 70 │ 108 │ 32 │ 66 │ 264 │
└────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴────────┴─────────────┴────────┴──────────┴──────────┘


    CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A ŞCOLII POSTLICEALE (PROMOŢIA 1992-1995)


┌────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │ Număr total│Număr total│ Teorie = 210 │ Practică = 330 │
│crt.│ Modulul │ de ore │ de ore ├────────┬─────────────┬────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │ │ T+P │Ore de │Realizarea │Evaluare│Laborator │Învăţământ│
│ │ │ │ │predare │portofoliului│ │tehnologic│ clinic │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.│Îngrijiri la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │domiciliu │ 60 │ 24 + 36 │ 8 │ 12 │ 4 │ │ 36 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 2.│Comunicare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesională │ 60 │ 30 + 30 │ 10 │ 16 │ 4 │ │ 30 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 3.│Calitatea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrijirilor │ 60 │ 24 + 36 │ 8 │ 12 │ 4 │ │ 36 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 4.│Pedagogie │ 60 │ 24 + 36 │ 8 │ 12 │ 4 │ 36 │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 5.│Nursing comunitar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(inclusiv îngrijirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pacienţilor cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi) │ 120 │ 24 + 96 │ 8 │ 12 │ 4 │ │ 96 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 6.│Nursing general │ 120 │ 60 + 60 │ 20 │ 32 │ 8 │ │ 60 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 7.│Nursing în urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico-chirurgicale │ 60 │ 24 + 36 │ 8 │ 12 │ 4 │ │ 36 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ 540 │ │ 70 │ 108 │ 32 │ 36 │ 294 │
└────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴────────┴─────────────┴────────┴──────────┴──────────┘


    CERTIFICATE DE COMPETENŢE PROFESIONALE - PROMOŢIA 2006-2009


┌────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │ Număr total│Număr total│ Teorie = 186 │ Practică = 294 │
│crt.│ Modulul │ de ore │ de ore ├────────┬─────────────┬────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │ │ T+P │Ore de │Realizarea │Evaluare│Laborator │Învăţământ│
│ │ │ │ │predare │portofoliului│ │tehnologic│ clinic │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.│Îngrijiri la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │domiciliu │ 60 │ 24 + 36 │ 8 │ 12 │ 4 │ │ 36 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 2.│Nursing general │ 120 │ 60 + 60 │ 20 │ 32 │ 8 │ │ 60 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 3.│Comunicare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesională │ 60 │ 30 + 30 │ 10 │ 16 │ 4 │ │ 30 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 4.│Nursing comunitar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(inclusiv îngrijirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pacienţilor cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi) │ 120 │ 24 + 96 │ 8 │ 12 │ 4 │ │ 96 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 5.│Nursing în urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medico-chirurgicale │ 60 │ 24 + 36 │ 8 │ 12 │ 4 │ │ 36 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 6.│Calitatea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrijirilor │ 60 │ 24 + 36 │ 8 │ 12 │ 4 │ │ 36 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ 400 │ │ 62 │ 96 │ 28 │ │ 294 │
└────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴────────┴─────────────┴────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 7
la metodologie

                                           DESFĂŞURĂTOR
                       pentru activităţile teoretice şi practice din cadrul
                                   programului de revalorizare


┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Promoţia │ Număr de module/săptămâni │ Număr total de ore │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│- 1978 │11 module/32 de săptămâni │Coordonare/îndrumare = 164 │
│ │12 ore pe săptămână teorie x 14 săptămâni (sâmbătă 6 ore; duminică 6 ore) │Portofoliu = 264 │
│ │28 de ore pe săptămână practică (4 ore/zi x 15 săptămâni; 32 de ore/săptămână x │Evaluare = 64 │
│ │15 săptămâni + 26 de ore x o săptămână + 30 de ore x o săptămână) │Practic = 892 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Liceu sanitar +│13 module/29 de săptămâni │Coordonare/îndrumare = 166 │
│curs de │12 ore pe săptămână teorie x 14 săptămâni (sâmbătă 6 ore; duminică 6 ore) │Portofoliu = 236 │
│echivalare │28 de ore pe săptămână practică (4 ore/zi x 13 săptămâni; 32 de ore/săptămână x │Evaluare = 80 │
│şcoală │11 săptămâni + 16 ore x două săptămâni + 14 ore x o săptămână) │Practic = 762 │
│postliceală │ │ │
│1 an │ │ │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│1991-1994 │8 module/12 săptămâni │Coordonare/îndrumare = 70 │
│ │12 ore pe săptămână teorie x 6 săptămâni (sâmbătă 6 ore; duminică 6 ore) │Portofoliu = 108 │
│ │28 de ore pe săptămână practică (4 ore/zi x 6 săptămâni; 32 de ore/săptămână x │Evaluare = 32 │
│ │3 săptămâni + 18 ore x două săptămâni + 24 de ore x o săptămână) │Practic = 330 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│1992-1995 │7 module/13 săptămâni │Coordonare/îndrumare = 70 │
│ │12 ore pe săptămână teorie x 6 săptămâni (sâmbătă 6 ore; duminică 6 ore) │Portofoliu = 108 │
│ │28 de ore pe săptămână practică (4 ore/zi x 6 săptămâni; 32 de ore/săptămână x │Evaluare = 32 │
│ │4 săptămâni + 24 de ore x o săptămână) │Practic = 330 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│2006-2009 │6 module/11 săptămâni │Coordonare/îndrumare = 62 │
│ │12 ore pe săptămână teorie x 6 săptămâni (sâmbătă 6 ore; duminică 6 ore) │Portofoliu = 96 │
│ │28 de ore pe săptămână practică (4 ore/zi x 6 săptămâni; 32 de ore/săptămână x │Evaluare = 28 │
│ │două săptămâni + 24 de ore x o săptămână) │Practic = 294 │
└───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘    ANEXA 8
la metodologie

    Diploma de absolvire a Şcolii Tehnice Sanitare

    *) Notă CTCE:
──────────
     Reprezentarea grafică a displomei de absolvire a Şcolii Tehnice Sanitare se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2015 la pagina 23 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    Liceu sanitar + curs de echivalare şcoală postliceală 1 an diplomă/certificat de absolvire a şcolii postliceale/certificat de competenţe profesionale


    *) Notă CTCE:
──────────
    Reprezentarea grafică a displomei/certificat de absolvire a şcolii postliceale/certificat de competenţe profesionale se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie la pagina 24 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    Diploma de absolvire a şcolii postliceale - promoţia 1991-1994

    *) Notă CTCE:
──────────
    Reprezentarea grafică a displomei de absolvire a şcolii postliceale - promoţia 1991-1994 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie la pagina 25 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    Certificat de absolvire a şcolii postliceale (promoţia 1992-1995)

    *) Notă CTCE:
──────────
    Reprezentarea grafică a certificatului de absolvire a şcolii postliceale (promoţia 1992-1995) se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie la pagina 25 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    Certificate de competenţe profesionale - promoţia 2006-2009

    *) Notă CTCE:
──────────
    Reprezentarea grafică a certificatului de competenţe profesionale - promoţia 2006-2009 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie la pagina 26 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 9
la metodologie

    Conţinutul portofoliului de evaluare


┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Modulul │ Sugestii pentru Conţinutul portofoliului │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Biofizică, biochimie │1. Componentele materiei vii şi legăturile dintre ele │
│şi radiologie │2. Metabolismul materiei vii │
│ │3. Enzimele, hormonii şi vitaminele în reglarea funcţiilor organismului │
│ │4. Metodele fizice utilizate în laborator │
│ │5. Biochimia sângelui, urinei şi a materiilor fecale │
│ │6. Biochimia digestiei │
│ │7. Examenul sângelui şi examenul urinei │
│ │8. Noţiuni de biofizică medicală │
│ │9. Tehnici fizice utilizate în explorarea imagistică │
│ │10. Noţiuni elementare de radiobiologie │
│ │11. Principalele noţiuni de radioterapie │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sociologie │1. Noţiuni teoretice ale sociologiei │
│ │2. Noţiuni de antropologie │
│ │3. Elemente de sociologie a colectivităţilor │
│ │4. Familia ca grup social │
│ │5. Instituţia medicală │
│ │6. Tipuri de relaţii asistent medical-pacient │
│ │7. Conflict de roluri │
│ │8. Rolul cercetării sociologice │
│ │9. Politici sociale │
│ │10. Politici sociale de sănătate │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Deontologie şi etică │1. Valori şi principii etice în nursing │
│profesională │2. Sisteme personale de valori │
│ │3. Drepturi şi libertăţi │
│ │4. Răspundere şi responsabilitate profesională, morală, legală │
│ │5. Norme de exercitare (conform legilor în vigoare) a profesiei │
│ │6. Învăţare continuă şi perfecţionare profesională │
│ │7. Abordare în situaţii de risc │
│ │8. Atitudine etica în situaţii terminale │
│ │9. Risc asumat şi risc evaluat │
│ │10. Bioetică │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Geriatrie şi │1. Îmbătrânirea umană │
│gerontologie │2. Semne şi simptome prezente în afecţiunile persoanelor vârstnice │
│ │3. Principalele afecţiuni ale persoanelor vârstnice │
│ │4. Culegere de date la pacienţii vârstnici │
│ │5. Problemele de dependenţă la pacienţii vârstnici │
│ │6. Surse de dificultate la pacienţii vârstnici │
│ │7. Diagnosticele de îngrijire la pacienţii vârstnici (NANDA) │
│ │8. Planul de îngrijire (nursing) la pacienţii vârstnici │
│ │9. Intervenţiile asistentului medical │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Îngrijiri la │1. Serviciile de îngrijire la domiciliu în sistemul asigurărilor sociale de │
│domiciliu │sănătate conform legislaţiei în vigoare │
│ │2. Responsabilităţile asistentului medical generalist │
│ │3. Procesul de îngrijire │
│ │4. Planul de îngrijire │
│ │5. Obiectivele planului │
│ │6. Aplicarea îngrijirilor conform normelor în vigoare │
│ │7. Protocoale de îngrijire │
│ │8. Drepturile beneficiarului │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nursing general │1. Rolurile şi funcţiile asistentului medical şi statutul său în cadrul echipei │
│ │medicale │
│ │2. Principalele teorii ştiinţifice ale nursingului │
│ │3. Teoria V. Henderson │
│ │4. Teoria M. Gordon │
│ │5. Procesul de îngrijire │
│ │6. Diagnosticul nursing (NANDA) │
│ │7. Planul de îngrijire │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nursing special │1. Educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii │
│ │2. Acţiuni de educaţie pentru sănătate │
│ │3. Programe de educaţie pentru sănătate │
│ │4. Rezultatele acţiunilor de educaţie pentru sănătate │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Comunicare │1. Strategii pentru o comunicare eficientă │
│profesională │2. Tehnici de comunicare orală │
│ │3. Raport formal │
│ │4. Activitatea în cadrul echipei de îngrijire │
│ │5. Promovarea stilului de viaţă sănătos al persoanei, familiei, grupurilor │
│ │6. Educarea şi susţinerea persoanelor în situaţie de criză şi a familiilor │
│ │acestora │
│ │7. Comunicarea profesională şi cooperarea cu membrii altor echipe din sectorul │
│ │sanitar │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nursing comunitar │1. Definirea îngrijirilor de sănătate comunitară (nursing) │
│(inclusiv îngrijirea │2. Modele conceptuale │
│persoanelor cu │3. Rolul şi funcţiile asistentului medical generalist în comunitate │
│dizabilităţi) │4. Conceptul despre sănătatea comunitară │
│ │5. Conceptul de îngrijiri primare │
│ │6. Procesul de nursing (îngrijire) în comunitate │
│ │7. Probleme de sănătate şi disfuncţionalităţi la nivelul familiei │
│ │8. Susţinerea familiei în situaţii de criză │
│ │9. Grupuri vulnerabile │
│ │10. Îngrijiri la domiciliu a bolnavilor cronici şi în stadiu terminal │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nursing în urgenţe │1. Modificări de comportament şi aspect general ale pacientului în stare gravă │
│medico-chirurgicale │2. Semnele şi simptomele specifice urgenţelor │
│ │3. Conduita în stop cardio-respirator │
│ │4. Conduita în insuficienţă respiratorie şi boli cardiace primare şi secundare │
│ │5. Conduita în anafilaxie şi intoxicaţii │
│ │6. Conduita în arsuri grave şi electrocutare │
│ │7. Elementele de gravitate în urgenţele medico-chirurgicale │
│ │8. Măsurile de urgenţă │
│ │9. Monitorizarea evoluţiei pacientului │
│ │10. Echipa de prim ajutor, independenţa în luarea deciziilor în situaţii de criză│
│ │sau dezastre, aspectele etice │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Calitatea │1. Calitatea şi siguranţa pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate │
│îngrijirilor │2. Managementul calităţii serviciilor de îngrijire │
│ │3. Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii serviciilor de îngrijire │
│ │4. Resursele umane şi strategiile de recrutare de personal │
│ │5. Promovarea profesională şi educaţia continuă în nursing │
│ │6. Strategii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirilor │
│ │7. Instrumente de îmbunătăţire a calităţii îngrijirilor │
│ │8. Independenţa asistentului medical în asigurarea şi evaluarea calităţii │
│ │îngrijirilor │
│ │9. Analiza calităţii îngrijirilor şi îmbunătăţirea practicii profesionale │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principii de │1. Management general │
│management şi │2. Politicile şi sistemele de sănătate │
│legislaţie │3. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate │
│ │4. Managementul sanitar pe cele 3 nivele ale sistemului de îngrijiri de sănătate │
│ │5. Managementul serviciilor de îngrijiri secundare de sănătate │
│ │6. Spitalul ca organizaţie │
│ │7. Managementul serviciilor terţiare de sănătate │
│ │8. Noţiuni de drept medical │
│ │9. Legislaţia privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate │
│ │10. Asociaţii profesionale, Codul de etică şi deontologie profesională, asociaţii│
│ │sindicale │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Igienă │1. Igiena - generalităţi │
│ │2. Factori sanogeni pentru păstrarea şi promovarea sănătăţii │
│ │3. Starea de sănătate, măsuri sanitare medicale şi nemedicale │
│ │4. Igiena aerului │
│ │5. Igiena apei │
│ │6. Igiena solului │
│ │7. Igiena radiaţiilor │
│ │8. Igiena habitatului uman │
│ │9. Igiena alimentaţiei │
│ │10. Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile prin factorii de mediu │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pedagogie │1. Educaţia - generalităţi │
│ │2. Stadialitatea dezvoltării persoanei │
│ │3. Demers educaţional │
│ │4. Operaţionalizarea obiectivelor pedagogice │
│ │5. Principii didactice │
│ │6. Sisteme de educaţie şi forme de comunicare │
│ │7. Educaţia adultului │
│ │8. Rolul educatorului │
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Dietetică │1. Principalele grupe de nutrienţi şi alimente │
│ │2. Nevoile nutriţionale în funcţie de vârstă, activitate şi starea individului │
│ │3. Educaţia nutriţională a individului şi familiei │
│ │4. Tulburări de nutriţie şi alimentaţie │
│ │5. Interacţiunea dintre alimente şi medicamente │
│ │6. Dieta în diferite afecţiuni │
└─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Pentru fiecare modul, conţinutul portofoliului va cuprinde cel puţin 2-3 teme din cele propuse.

    ANEXA 10
la metodologie

                      Fişa de evaluare a portofoliului

    Numele şi prenumele cursantului: .....................................


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────┐
│Nr. │ │ Punctaj │ Observaţii │
│crt.│ Criterii de evaluare a portofoliului ├───────┬────────┤ │
│ │ │Punctaj│Punctaj │ │
│ │ │ maxim │realizat│ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│ 1.│Conţinutul portofoliului este complet conform criteriilor │ │ │ │
│ │stabilite. │ 10 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│ 2.│Elaborarea portofoliului demonstrează completitudinea şi │ │ │ │
│ │acoperirea satisfăcătoare în raport cu temele impuse. │ 10 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│ 3.│Utilizarea în elaborarea şi în prezentarea portofoliului a │ │ │ │
│ │elementelor de grafică, modele, aplicaţii TIC etc. │ 10 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│ 4.│Transmiterea de informaţii semnificative │ 10 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│ 5.│Exprimare/Comunicare clară, concretă │ 10 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│ 6.│Utilizarea unui vocabular adecvat │ 10 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│ 7.│Argumentarea ştiinţifică a conţinutului │ 10 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│ 8.│Originalitate în abordarea temelor impuse │ 10 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│ 9.│Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu conţinutul│ │ │ │
│ │solicitat şi realizat. │ 10 │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴────────┼────────────┤
│Data evaluării: │10 puncte din │Calificativ │
│ │oficiu │*1) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │
│Profesor evaluator: │Punctaj total │ │
│ │realizat: │ │
│ ├────────────────┤ │
│ │Nota │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┘


──────────
    *1) Pentru calificativul Admis este necesară nota minimă 6 (şase).
──────────


    ANEXA 11
la metodologie

    Fişă de apreciere a competenţelor dobândite în cadrul învăţământului clinic
                     Modulul: .......................


┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele cursantului: │ Locul de desfăşurare a învăţământului clinic: │
│ │ │
│ │ │
├───────────────────┬───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Grupa: │Nr. de ore: │ Perioada: │
├────┬──────────────┼───────────────────────────────┴───────────────────────────┬─────────┬─────────────┤
│Nr. │Criterii de │ │ Realizat│ Punctaj │
│crt.│ evaluare │ Obiective ├────┬────┤ maxim │
│ │ │ │ DA │ NU │ │
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │Aprecierea │1. Cunoaşte organizarea şi desfăşurarea activităţilor în │ │ │ │
│ │partici- │serviciul medical şi identifică corect categoriile de │ │ │ │
│ │pării │bolnavi. │ │ │ │
│ │cursantului │ │ │ │ 10 puncte│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │ │2. Identificarea corectă a regulilor specifice serviciului │ │ │ │
│ │ │medical de protecţie, sănătate şi securitate în muncă │ │ │ 10 puncte│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │ │3. Demonstrarea participării la intervenţiile medicale │ │ │ │
│ │ │alături de echipa de îngrijire │ │ │ 10 puncte│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │ │4. Interpretarea elementelor de profilaxie şi protecţie │ │ │ │
│ │ │specifice serviciului medical │ │ │ 10 puncte│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │ │5. Argumentarea algoritmului de lucru în serviciu. │ │ │ │
│ │ │Comunicare cu echipa de îngrijire │ │ │ 10 puncte│
├────┴──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┼─────────────┤
│Punctaj realizat │ 50 de puncte│
├────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┼─────────────┤
│ │Aprecierea │1. Asigurarea mediului de securitate, a condiţiilor de │ │ │ │
│ │implicării │asepsie şi a spaţiului de lucru, a intimităţii pacientului │ │ │ 5 puncte│
│ │cursantului în├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │îngrijirea │2. Cunoaşterea şi respectarea succesiunii timpilor de │ │ │ │
│ │pacientului │execuţie a tehnicilor şi selectarea corectă a materialelor │ │ │ │
│ │ │necesare execuţiei tehnicilor specifice │ │ │ 5 puncte│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │ │3. Pregătirea corectă şi completă a pacientului pentru │ │ │ │
│ │ │intervenţii │ │ │ 5 puncte│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │ │4. Măsurarea şi notarea funcţiilor vitale şi vegetative │ │ │ 5 puncte│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │ │5. Executarea recoltărilor specifice │ │ │ 5 puncte│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │ │6. Executarea tratamentelor pe diverse căi │ │ │ 5 puncte│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │ │7. Aplicarea intervenţiilor de îngrijire şi de prevenire a │ │ │ │
│ │ │escarelor de decubit │ │ │ 5 puncte│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │ │8. Participarea la alimentaţia pacientului │ │ │ 5 puncte│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │ │9. Sesizarea situaţiilor ce implică intervenţii în urgenţă │ │ │ 5 puncte│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │ │10. Elaborarea planului de îngrijire │ │ │ 5 puncte│
├────┴──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┼─────────────┤
│Punctaj realizat │50 de puncte │
├────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│Tutore: │Punctaj realizat │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Punctaj realizat │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Profesor evaluator: │Calificativ*1) │
└────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


──────────
    *1) Pentru calificativul Admis este necesară nota minimă 6 (şase).
──────────


    ANEXA 12
la metodologie

    Unitatea de învăţământ/Şcoala postliceală sanitară publică: ............
    Judeţul ................../Municipiul Bucureşti


                                          RAPORT
             cu privire la organizarea şi finalizarea programului de
                            revalorizare perioada ..............

    1. Modul de organizare a programului de revalorizare - informaţii referitoare la:
    - centre, număr de candidaţi:


┌────┬───────────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│Nr. │Unitatea de învăţământ/│Nr. de elevi/ │Nr. de elevi/│Nr. de elevi/│Nr. de elevi/│Nr. de elevi/│Nr. total │
│crt.│Şcoala postliceală │ Diploma de │Diploma/ │Diploma de │Certificat de│Certificat de│de elevi*)│
│ │sanitară publică │ absolvire a │Certificat de│absolvire a │ absolvire a │ competenţe │ │
│ │ │şcolii tehnice│absolvire a │şcolii │ şcolii │profesionale │ │
│ │ │ sanitare │şcolii │postliceale │postliceale │ │ │
│ │ │ │postliceale/ │ │ │ │ │
│ │ │ │Certificat de│ │ │ │ │
│ │ │ │competenţe │ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ 1.│Unitatea de învăţământ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 1 │ ... │ │ │ │ │ ... │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ 2.│Unitatea de învăţământ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 2 │ ... │ │ │ │ │ ... │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ 3.│...... │ ... │ │ │ │ │ ... │
├────┴───────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ TOTAL: │ ... │ │ │ │ │ ... │
└────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘


──────────
    *) Se va calcula suma numărului de elevi pe fiecare unitate de învăţământ, iar pe ultima linie se va calcula totalul numărului de elevi pe fiecare calificare şi pe total centru de examen.
──────────

    - asigurarea dotării centrului;
    - verificarea existenţei documentele şcolare menţionate la art. 6 din Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007 pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.114/2014 (metodologie);
    - verificarea existenţei portofoliului de evaluare pentru fiecare modul;
    - desfăşurarea orelor de teorie şi practică prevăzute de art. 9 alin. (1) din metodologie şi a îndeplinirii condiţiilor de desfăşurare a orelor de învăţământ clinic.

    2. Desfăşurarea examenului de evaluare finală - informaţii privitoare la:
    - componenţa Comisiei de evaluare a candidaţilor, numită în baza Deciziei nr. ...... din data de .......... a inspectorului şcolar general al inspectoratului şcolar din judeţul ........./municipiul Bucureşti (Se vor menţiona numele şi prenumele/instituţia din care provine.):
    a) preşedinte - ....., directorul şcolii;
    b) vicepreşedinte - ......, un reprezentant al filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
    c) membri: ......, 1-2 cadre didactice coordonatoare ale programului de revalorizare;
    d) secretar - ........, un informatician sau un cadru didactic cu abilităţi informatice.
    - detalii referitoare la alocarea temelor de proiect pe unităţi de învăţământ/calificări/candidaţi:


┌────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Unitatea de învăţământ/ │Calificarea/Tipul de│Numele şi prenumele│Nota obţinută│Nota obţinută│ Media generală │
│crt.│ postliceală sanitară │diplomă obţinută │ candidatului │ la proba │la susţinerea│minimă de promovare│
│ │ publică │ anterioară │ │ scrisă │ proiectului │a evaluării finale │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ 1.│Unitatea de învăţământ 1 │ ... │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ 2.│Unitatea de învăţământ 2 │ ... │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ 3. │ .... │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ TOTAL: │ ... │ │ │ │ │
└──────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┘


    - respectarea legislaţiei în vigoare;
    - probleme semnalate în timpul desfăşurării examenului de evaluare (dacă este cazul): ........;
    - sugestii de optimizare a organizării, administrării şi monitorizării examenului de certificare.
    3. Puncte de vedere cu privire la cele două probe susţinute la evaluarea finală
    ....
    4. Propuneri de modificare/completare a metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007 pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare
    ....

          Preşedintele Comisiei de specialitate,
      inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar
          judeţean/al municipiului Bucureşti,
      ....................................................
          (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

           Vicepreşedintele Comisiei de specialitate,
      inspectorul şcolar general adjunct al inspectoratului şcolar
              judeţean/al municipiului Bucureşti,
      .....................................................
           (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


    2 membri ai Comisiei de specialitate:
    - inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul profesional şi tehnic;
    - preşedintele filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

    ...........................................
     (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    Secretar: un cadru didactic de specialitate/informatician,
    ...........................................
      (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

                       ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Petcu Florentina
16 Ianuarie 2015
Unde se incadreaza promotia scolii postliceale 1998?Ce module?
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice