Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 499 din 11 august 2008 privind aprobarea modelului Contractului de finantare pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 499 din 11 august 2008  privind aprobarea modelului Contractului de finantare pentru Programul operational sectorial Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 499 din 11 august 2008 privind aprobarea modelului Contractului de finantare pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 16 decembrie 2008

Având în vedere:
- Decizia CE nr. 5.811/2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul "Convergenţã" în România;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale;
- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";
- <>Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor;
- <>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi a cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 249/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 529/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
- <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza <>art. 14 din Hotãrârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Cu data prezentului ordin se aprobã modelul Contractului de finanţare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Cu data prezentului ordin se aprobã anexele nr. 1-17 la Contractul de finanţare, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 3
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei
şi egalitãţii de şanse,
Paul Pãcuraru

Bucureşti, 11 august 2008.
Nr. 499.

ANEXĂ

CONTRACT DE FINANŢARE
- model -

Numãrul de identificare a contractului:
POSDRU/Call/DMI/S/Nr.
Titlul proiectului: Nr. de înregistrare AMPOSDRU:
"................."

Cererea de finanţare nr. ....., din data de ........, a fost aprobatã în data de ............ pentru o finanţare nerambursabilã în valoare de ....... lei.
Preambul
Baza legalã pentru acordarea finanţãrii:
● Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, aprobat prin Decizia CE 5.811/2007, denumit în continuare POS DRU;
● Regulamentul CE 1.083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
● Regulamentul CE 1.081/2006 privind Fondul Social European (FSE);
● Regulamentul CE 1.828/2006 pentru stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului CE 1.083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului CE 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã;
● Regulamentul financiar CE 1.605/2002 aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
● Regulamentul CE 2.342/2002 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului financiar CE 1.605/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
● <>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi a cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 249/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
● celelalte reglementãri comunitare şi naţionale aplicabile.
Sursele de finanţare nerambursabilã


┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Contribuţia publicã naţionalã la finanţarea acordatã│ .................. lei│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Contribuţia comunitarã la finanţarea acordatã - FSE │ .................. lei│
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIALE

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse (MMFES), Direcţia generalã Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, denumitã în continuare AMPOSDRU, cu sediul în Calea Plevnei nr. 46-48, sectorul 1, Bucureşti, România, cod poştal: 010222, telefon: (+40 21) 315 02 01, fax: (+40 21) 315 02 06, poşta electronicã: posdru@fseromania.ro, cod fiscal 4266669, prin reprezentant legal .........., directorul general al AMPOSDRU, pe de o parte,
şi
............., cod de înregistrare fiscalã .........., cu sediul în localitatea .........., cod poştal ..........., tel .............., fax .........., poştã electronicã .............., în calitate de beneficiar, prin reprezentant legal ............, pe de altã parte,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Obiectul contractului
(1) Obiectul prezentului contract de finanţare îl reprezintã acordarea finanţãrii nerambursabile de cãtre AMPOSDRU pentru implementarea proiectului intitulat "..............", aşa cum este descris în anexa nr. 1 - Cererea de finanţare, denumit în continuare Proiect.
(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilã în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract de finanţare şi anexele la acesta, pe care beneficiarul declarã cã le cunoaşte şi le acceptã.
(3) Cererea de finanţare depusã de beneficiar, aprobatã ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, devine anexa nr. 1 la prezentul contract.
(4) Beneficiarul acceptã finanţarea nerambursabilã şi se angajeazã sã implementeze Proiectul pe propria rãspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanţare şi cu legislaţia comunitarã şi naţionalã.
ART. 2
Durata contractului
(1) Prezentul contract de finanţare intrã în vigoare la data semnãrii de cãtre reprezentantul legal al AMPOSDRU, dupã ce contractul a fost semnat, în prealabil, de cãtre reprezentantul legal al beneficiarului.
(2) Data de începere a implementãrii Proiectului va fi precizatã în Notificarea de demarare a proiectului (anexa nr. 2) emisã de AMPOSDRU.
(3) Perioada de implementare a Proiectului este de ....... luni.
(4) Dupã expirarea perioadei de implementare se menţine obligaţia beneficiarului, în conformitate cu art. 90 din Regulamentul CE 1.083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, de a pãstra pânã la data de 31 decembrie 2021 şi de a pune la dispoziţia AMPOSDRU, [OI responsabil], Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptã Anti-Fraudã, Curţii Europene de Conturi, precum şi oricãrui alt organism abilitat sã efectueze verificãri asupra modului de utilizare a finanţãrii nerambursabile toate documentele corespunzãtoare utilizãrii finanţãrii, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pânã la închiderea oficialã a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013".
ART. 3
Finanţarea Proiectului
(1) Valoarea totalã a Proiectului este estimatã la .......... lei (fãrã TVA), dupã cum urmeazã:
┌───────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────┐
│ Valoarea │Valoarea totalã│Valoarea eligibilã│Valoarea eligibilã│Contribuţia│ Valoarea │
│ totalã a │ eligibilã a │ a finanţãrii │ a finanţãrii │eligibilã a│neeligibilã│
│Proiectului│ Proiectului, │ nerambursabile │ nerambursabile │ benefi- │ a Proiec- │
│ │ din care: │ acordate din FSE │ acordate din │ ciarului │ tului │
│ │ │ │ bugetul naţional │ │ │
├───────────┼───────────────┼────────┬─────────┼────────┬─────────┼─────┬─────┼───────────┤
│ (lei) │ (lei) │ (lei) │ (%) │ (lei) │ (%) │(lei)│ (%) │ (lei) │
├───────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┤
│ 1 = 2 + 9 │ 2 = 3 + 5 + 7 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼───────────┤
│ ......... │ ............. │ ...... │ ....... │ ...... │ ....... │ ... │ ... │ ......... │
└───────────┴───────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────┴─────┴───────────┘


(2) AMPOSDRU finanţeazã o sumã maximã ........... lei (fãrã TVA), echivalentã cu ...........% din valoarea totalã eligibilã prevãzutã la art. 3 alin. (1).
(3) Valoarea cheltuielilor generale de administraţie va fi acordatã în procent de ........ % din valoarea totalã a costurilor directe eligibile.
(4) La finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, finanţarea nerambursabilã acordatã de AMPOSDRU va fi limitatã la valoarea obţinutã prin aplicarea procentului prevãzut la art. 3 alin. (2) cheltuielilor totale eligibile certificate.
ART. 4
Eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului
Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condiţiile stabilite de: <>Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de <>Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse nr. 3/2008 şi <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU, de Ghidul solicitantului, de prezentul contract, de instrucţiunile AMPOSDRU, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile.
ART. 5
Acordarea prefinanţãrii
(1) Beneficiarul poate depune la [AMPOSDRU sau OI responsabil] o cerere de prefinanţare, potrivit formatului standard stabilit în anexa nr. 3 - Cerere de prefinanţare.
(2) Prefinanţarea se acordã în tranşe anuale în procent de .......... % din valoarea totalã eligibilã a contractului de finanţare aferentã fiecãrui an de implementare a Proiectului, stabilit în anexa nr. 4 - Bugetul proiectului.
(3) Prefinanţarea se va plãti în lei în contul special deschis în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanţare şi utilizat exclusiv pentru Proiect de cãtre beneficiar, conform anexei nr. 5 - Formular de identificare financiarã.
(4) Plata prefinanţãrii este condiţionatã de constituirea garanţiei de returnare a prefinanţãrii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, care va fi acoperitoare atât pentru recuperarea integralã a prefinanţãrii, cât şi pentru recuperarea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzãtoare a obligaţiilor contractuale ce derivã din acordarea prefinanţãrii în conformitate cu anexa nr. 6 - Garanţie de returnare a prefinanţãrii.
(5) Garanţia de returnare a prefinanţãrii, constituitã în contextul prevederilor art. 5 alin. (4), va fi deblocatã proporţional, pe mãsura recuperãrii prefinanţãrii, dupã verificarea de cãtre AMPOSDRU a documentelor justificative privind cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului.
(6) O nouã tranşã anualã de prefinanţare va putea fi acordatã dupã recuperarea a cel puţin 70% din tranşa anualã de prefinanţare anterioarã.
(7) Suma totalã a tranşelor anuale de prefinanţare se acordã în procent de maximum ......... % din valoarea eligibilã a contractului de finanţare.
(8) În cazul în care beneficiarul este instituţie publicã, acesta va avea obligaţia emiterii unui bilet la ordin pentru garantarea plãţii prefinanţãrii. Contravaloarea biletului la ordin va fi acoperitoare atât pentru recuperarea integralã a prefinanţãrii, cât şi pentru recuperarea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzãtoare a obligaţiilor contractuale ce derivã din acordarea prefinanţãrii.
(9) Valoarea biletului la ordin emis de beneficiar va fi diminuatã proporţional, pe mãsura recuperãrii prefinanţãrii, dupã verificarea documentelor justificative privind cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului şi efectuarea plãţilor intermediare de cãtre AMPOSDRU.
(10) Prevederile art. 5 alin. (1)-(9) se vor aplica dupã stabilirea şi intrarea în vigoare a cadrului legal privind acordarea prefinanţãrii.
ART. 6
Recuperarea prefinanţãrii
(1) Prefinanţarea anualã se va recupera prin deducerea unui procent de ........ % din cheltuielile eligibile totale certificate de cãtre AMPOSDRU din fiecare cerere de rambursare intermediarã solicitatã (excluzând contravaloarea TVA), astfel încât suma aferentã prefinanţãrii sã fie recuperatã integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare.
(2) Dacã prefinanţarea nu a fost recuperatã integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare, diferenţa rãmasã nerecuperatã trebuie plãtitã de cãtre beneficiar în contul AMPOSDRU, în termen de 15 de zile calendaristice de la notificarea transmisã de cãtre AMPOSDRU. Beneficiarul este obligat sã transmitã o copie a ordinului de platã cãtre AMPOSDRU, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data efectuãrii plãţii.
(3) În cazul acordãrii unei noi tranşe anuale de prefinanţare în condiţiile prevãzute la art. 5 alin. (6), recuperarea noii tranşe anuale de prefinanţare se va realiza numai dupã recuperarea integralã a tranşei de prefinanţare acordate anterior.
(4) Prefinanţarea anualã se restituie dacã nicio cerere de rambursare intermediarã nu a fost depusã de cãtre beneficiar în termen de 6 (şase) luni de la data primirii acesteia de cãtre beneficiar.
(5) În situaţia nerespectãrii prevederilor art. 6 alin. (4), AMPOSDRU poate dispune rezilierea contractului.
(6) Prefinanţarea va fi utilizatã exclusiv în scopul pentru care a fost acordatã.
ART. 7
Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului şi rambursarea finalã
(1) Beneficiarul are obligaţia de a completa şi transmite [AMPOSDRU sau OI responsabil] graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare, odatã cu depunerea cererii de prefinanţare, conform formatului standard stabilit în anexa nr. 7 - Grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare.
(2) Beneficiarul trebuie sã transmitã prima cerere de rambursare intermediarã în maximum 6 luni de la data primirii tranşei anuale de prefinanţare, iar valoarea cheltuielilor angajate şi plãtite de cãtre beneficiar, specificate în cererea de rambursare, trebuie sã reprezinte cel puţin 25% din valoarea eligibilã a Proiectului, aprobatã pentru fiecare an de implementare, cu excepţia ultimei cereri de rambursare intermediare. În cazul în care beneficiarul nu solicitã prefinanţare, acesta trebuie sã transmitã prima cerere de rambursare intermediarã în maximum 6 luni de la data prevãzutã în Notificarea de demarare a proiectului, iar valoarea cheltuielilor angajate şi plãtite de cãtre beneficiar, specificate în cererea de rambursare, trebuie sã reprezinte cel puţin 25% din valoarea eligibilã a Proiectului, aprobatã pentru fiecare an de implementare, cu excepţia ultimei cereri de rambursare intermediarã. Cererea de rambursare intermediarã a cheltuielilor va fi transmisã [AMPOSDRU sau OI responsabil], conform formatului standard prevãzut în anexa nr. 8 - Cerere de rambursare a cheltuielilor.
(3) AMPOSDRU va face transferul fondurilor în contul special deschis de cãtre beneficiar, în sistemul Trezoreriei Statului.
(4) Dobânda netã acumulatã în acest cont va fi rambursatã AMPOSDRU prin deducerea ei din cererea de rambursare finalã.
(5) Suma prefinanţãrii/prefinanţãrilor şi a plãţilor intermediare nu poate sã depãşeascã 95% din valoarea eligibilã a contractului.
(6) Beneficiarul va transmite [AMPOSDRU sau OI responsabil] cererile de rambursare însoţite de documentele justificative tehnice şi financiare care atestã cheltuielile angajate şi plãtite.
(7) Cererea finalã de rambursare va fi transmisã [AMPOSDRU sau OI responsabil] în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de implementare.
(8) Beneficiarul va transmite [AMPOSDRU sau OI responsabil], la sfârşitul fiecãrui an de implementare a Proiectului, un certificat eliberat de cãtre un auditor independent şi autorizat în condiţiile legii sau, în cazul instituţiilor publice, de un auditor public independent şi autorizat în condiţiile legii.
(9) Certificatul emis de auditor va atesta cã toate cheltuielile declarate în cererile de rambursare, în baza cãrora se întocmesc situaţiile financiare anuale, sunt reale, corect înregistrate în contabilitate şi eligibile, în conformitate cu contractul de finanţare nerambursabilã.
ART. 8
Informarea şi publicitatea Proiectului
(1) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile regulamentelor comunitare şi ale legislaţiei naţionale în vigoare cu privire la mãsurile de informare şi publicitate.
(2) Beneficiarul are obligaţia de:
a) a asigura vizibilitatea adecvatã, transparenţa şi promovarea corespunzãtoare a Proiectului, a obiectivelor şi rezultatelor obţinute;
b) a asigura informarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asistenţa financiarã nerambursabilã obţinutã din fondurile europene şi de a informa toate persoanele implicate în Proiect în ceea ce priveşte finanţarea nerambursabilã primitã;
c) a notifica în mod clar şi prin mijloace adecvate faptul cã proiectul implementat a fost selectat în cadrul POS DRU cofinanţat din FSE;
d) a se asigura cã orice document, inclusiv certificatele de participare sau diplomele obţinute în cadrul Proiectului, va include un paragraf sau o menţiune care sã facã referire la faptul cã POS DRU este cofinanţat din FSE;
e) a asigura resursele bugetare corespunzãtoare pentru activitãţile, produsele de informare şi comunicare.
(3) Toate mãsurile de informare şi publicitate care vor fi implementate în cadrul Proiectului vor include urmãtoarele:
a) emblema Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice prevãzute de regulamentele comunitare;
b) sigla Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse;
c) emblema "Fondul Social European POS DRU 2007 - 2013";
d) emblema "Instrumente Structurale 2007 - 2013";
e) declaraţia "Proiect finanţat din Fondul Social European", însoţitã de expresia "Investeşte în oameni!".
ART. 9
Obligaţiile pãrţilor
A. Obligaţiile beneficiarului
(1) Beneficiarul trebuie sã asigure managementul şi implementarea Proiectului în concordanţã cu prevederile prezentului contract, ale legislaţiei comunitare şi naţionale şi cu instrucţiunile emise de AMPOSDRU, cu maximum de profesionalism, eficienţã şi în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu.
(2) Beneficiarul va fi singurul rãspunzãtor în faţa AMPOSDRU pentru implementarea Proiectului atât pentru acţiunile sau inacţiunile sale, cât şi ale partenerului/partenerilor.
(3) Beneficiarul are obligaţia de a solicita punctul de vedere oficial al [AMPOSDRU sau OI responsabil] cu privire la orice aspect survenit în implementarea Proiectului de naturã sã afecteze buna implementare a acestuia, precum şi în orice situaţie în care apar neclaritãţi cu privire la clauzele prezentului contract de finanţare.
(4) Beneficiarul este obligat sã respecte prevederile cuprinse în cererea de finanţare referitoare la asigurarea conformitãţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice, egalitatea de şanse şi nediscriminarea, informarea şi publicitatea, dezvoltarea durabilã şi ajutorul de stat, acolo unde este cazul.
(5) Beneficiarul are obligaţia de a deschide un cont special de proiect, prin care va efectua toate plãţile aferente implementãrii Proiectului, inclusiv plãţile efectuate din contribuţia proprie.
(6) Beneficiarul va deschide contul special de proiect în sistemul Trezoreriei Statului.
(7) Beneficiarul este obligat sã utilizeze fondurile din contul special al Proiectului exclusiv pentru plãţile necesare implementãrii activitãţilor Proiectului, în conformitate cu anexa nr. 1 - Cererea de finanţare.
(8) Beneficiarul trebuie sã ţinã o evidenţã contabilã analiticã a Proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
(9) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii sau execuţia de lucrãri, beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.
(10) Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris [AMPOSDRU sau OI responsabil], cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data la care doreşte ca modificarea sã producã efecte, în urmãtoarele situaţii:
a) modificãri intervenite în bugetul estimat al Proiectului în limita a 15% între capitole bugetare, cu excepţia cheltuielilor generale de administraţie şi a cheltuielilor de tip FEDR, cu justificarea detaliatã a motivelor care au condus la aceasta;
b) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului;
c) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
d) înlocuirea sau introducerea de membri în echipa de implementare a Proiectului;
e) înlocuirea reprezentantului legal;
f) înlocuirea auditorului.
(11) Orice notificare transmisã de Beneficiar cãtre [AMPOSDRU sau OI responsabil], în conformitate cu art. 9 lit. A alin. (10), va fi consideratã valabilã numai dacã a fost fãcutã în scris în conformitate cu anexa nr. 9 - Notificare pentru modificarea contractului, semnatã de cãtre reprezentantul legal şi ştampilatã corespunzãtor. Beneficiarul va considera notificarea aprobatã tacit dacã în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrãrii la sediul [AMPOSDRU sau OI responsabil] nu sunt formulate obiecţii cu privire la modificarea solicitatã.
(12) Beneficiarului are obligaţia de a solicita încheierea unui act adiţional, în conformitate cu anexa nr. 10 - Act adiţional, în urmãtoarele situaţii:
a) orice modificare intervenitã în bugetul estimat al Proiectului care depãşeşte limita a 15% între capitole bugetare, cu excepţia cheltuielilor generale de administraţie şi a cheltuielilor de tip FEDR, cu justificarea detaliatã a motivelor care au condus la aceasta;
b) modificarea planului de implementare a activitãţilor;
c) includerea de noi activitãţi eligibile care sã contribuie la atingerea rezultatelor şi obiectivului specific ale Proiectului;
d) modificarea duratei de implementare a Proiectului în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3).
(13) Beneficiarul va solicita AMPOSDRU încheierea unui act adiţional pentru aspectele menţionate la art. 9 lit. A alin. (12) cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de data la care doreşte ca modificarea sã producã efecte. Actul adiţional va fi considerat valabil numai dacã a fost fãcut în conformitate cu anexa nr. 10 - Act adiţional, semnat de cãtre reprezentantul legal şi ştampilat corespunzãtor. Un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbãri în contract care ar pune în discuţie decizia de acordare a finanţãrii nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor.
(14) În orice altã situaţie care nu a fost enunţatã la art. 9 lit. A alin. (10) şi art. 9 lit. A alin. (12) beneficiarul are obligaţia de a solicita [AMPOSDRU sau OI responsabil] un punct de vedere oficial.
(15) Beneficiarul are obligaţia de a raporta stadiul implementãrii Proiectului prin transmiterea de rapoarte tehnice în conformitate cu anexa nr. 11 - Raport tehnico-financiar.
(16) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusã în legislaţia naţionalã prin <>Legea nr. 677/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusã în legislaţia naţionalã prin <>Legea nr. 506/2004 , cu completãrile ulterioare. Beneficiarul va informa persoanele din grupul-ţintã al Proiectului despre obligaţia sa de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate. În acest sens, participanţii vor semna o declaraţie prin care îşi dau acordul privind utilizarea şi publicarea datelor lor personale.
(17) Pe toatã perioada de implementare a Proiectului, beneficiarul va transmite [AMPOSDRU sau OI responsabil], la fiecare 3 (trei) luni, previziuni actualizate privind cheltuielile care urmeazã a fi efectuate în trimestrul urmãtor, în conformitate cu anexa nr. 14 - Previziuni actualizate.
(18) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia AMPOSDRU [AMPOSDRU sau OI responsabil], Autoritãţii de Certificare şi Platã, Autoritãţii de Audit, Departamentului de Luptã Antifraudã, Comisiei Europene, Curţii Europene de Conturi şi/sau oricãrui alt organism abilitat sã verifice modul de utilizare a finanţãrii nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele şi/sau informaţiile solicitate şi sã asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificãrilor la faţa locului.
(19) În vederea efectuãrii verificãrilor prevãzute la art. 9 lit. A alin. (18), beneficiarul se angajeazã sã acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementeazã sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, şi sã punã la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnicã şi financiarã a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie sã fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât sã permitã verificarea lor. Beneficiarul este obligat sã informeze AMPOSDRU cu privire la locaţia arhivãrii documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la trimiterea solicitãrii.
(20) Beneficiarul are obligaţia de a pãstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitãţile şi cheltuielile eligibile, în vederea asigurãrii unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi pãstrate pânã la 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pânã la închiderea oficialã a POS DRU.
(21) Beneficiarul este obligat sã declare pe propria rãspundere cã finanţarea obţinutã pentru implementarea Proiectului nu se suprapune cu alte finanţãri primite din bugetul de stat sau din alte bugete ale Comunitãţii Europene, conform anexei nr. 12 - Declaraţie privind evitarea dublei finanţãri.
(22) Beneficiarul se obligã sã menţinã exploatarea şi mentenanţa echipamentelor achiziţionate şi lucrãrilor efectuate în cadrul Proiectului pe o perioadã de cel puţin 3 (trei) ani dupã finalizarea acestuia.
(23) Beneficiarul îşi va asuma integral rãspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementãrii Proiectului. AMPOSDRU va fi degrevatã de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa beneficiarului.
(24) Beneficiarul va asigura în implementarea Proiectului respectarea prevederilor privind mãsurile de informare şi publicitate.
B. Obligaţiile [AMPOSDRU sau OI responsabil]
(1) AMPOSDRU are obligaţia de a informa beneficiarul în timp util cu privire la orice decizie luatã care poate afecta implementarea Proiectului.
(2) AMPOSDRU are obligaţia de a informa beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandãrile care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de Comisia Europeanã şi de orice altã autoritate competentã.
(3) AMPOSDRU sau OI responsabil are obligaţia de a sprijini beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau a clarificãrilor pe care acesta le considerã necesare pentru implementarea Proiectului.
(4) AMPOSDRU va efectua transferul prefinanţãrii în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrãrii cererii de prefinanţare la [AMPOSDRU sau OI responsabil].
(5) AMPOSDRU va efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maximum 45 (patruzecişicinci) de zile de la data înregistrãrii cererii de rambursare la AMPOSDRU.
(6) În vederea validãrii cheltuielilor, [AMPOSDRU sau OI responsabil] are obligaţia verificãrii tuturor operaţiunilor efectuate pentru implementarea Proiectului, a cererilor de prefinanţare/rambursare/rambursare finalã şi a documentelor-suport, a rapoartelor tehnice şi a rapoartelor financiare, transmise de cãtre beneficiar.
(7) AMPOSDRU sau OI responsabil monitorizeazã din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea Proiectului care face obiectul prezentului contract de finanţare.
(8) AMPOSDRU sau OI responsabil are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului, asigurând cel puţin o vizitã de monitorizare pentru fiecare an de implementare a Proiectului.
(9) AMPOSDRU sau OI responsabil are obligaţia de a rãspunde la o solicitare prevãzutã la art. 9 lit. A alin. (14) în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea acesteia.
(10) AMPOSDRU va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a POS DRU prin intermediul mijloacelor publice de informare.
ART. 10
Subcontractarea şi cesiunea
(1) În cazul subcontractãrii unor activitãţi din cadrul Proiectului, responsabilitatea totalã revine în exclusivitate beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
(2) Valoarea maximã care va face obiectul subcontractãrii nu poate depãşi 30% din valoarea contractului.
(3) Prezentul contract de finanţare, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.
ART. 11
Nereguli
(1) Prin neregulã se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate, precum şi orice nerespectare a prevederilor contractului de finanţare şi a legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniu, rezultatã dintr-o acţiune sau omisiune a beneficiarului, care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitãţii Europene, bugetelor administrate de aceasta ori în numele acesteia sau a bugetelor din care provine finanţarea publicã naţionalã.
(2) Constatarea neregulilor şi recuperarea sumelor plãtite necorespunzãtor se realizeazã conform prevederilor legale în domeniu, respectiv <>Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 529/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor.
(3) În cazul sumelor plãtite necorespunzãtor de cãtre AMPOSDRU, beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data transmiterii referatului de restituire de cãtre AMPOSDRU în conformitate cu dispoziţiile legale. Începând cu ziua a 16-a (şaisprezecea) se vor calcula dobânzi şi penalitãţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare la data respectivã pentru fiecare zi de întârziere.
ART. 12
Modificãri şi completãri la contract
(1) Orice modificare a prezentului contract de finanţare se va face cu acordul ambelor pãrţi, prin aprobarea unei notificãri sau prin încheierea unui act adiţional, cu excepţia modificãrilor determinate de schimbãri în legislaţia naţionalã şi europeanã, care vor fi efectuate de AMPOSDRU, fãrã a fi necesar în prealabil acordul beneficiarului.
(2) Beneficiarul trebuie sã informeze AMPOSDRU despre orice situaţie care poate determina întârzierea executãrii prezentului contract de finanţare în termen de 5 (cinci) zile de la data luãrii la cunoştinţã despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, cu cel puţin 60 de zile înainte de sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei prezentului contract de finanţare, cu respectarea duratei maxime de implementare a Proiectului, specificatã în Ghidul solicitantului, fãrã a afecta bugetul Proiectului. Beneficiarul va transmite solicitarea însoţitã de documente justificative.
ART. 13
Forţa majorã
(1) Prin forţã majorã se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlãturat, independent de voinţa pãrţilor, intervenit dupã data semnãrii prezentului Contract de finanţare, care împiedicã executarea în tot sau în parte a acestuia şi exonereazã de rãspundere partea care o invocã.
(2) Pot constitui cauze de forţã majorã evenimente cum ar fi: calamitãţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecãri de teren), rãzboi, revoluţie, embargo.
(3) Partea care invocã forţã majorã are obligaţia de a notifica celeilalte pãrţi cazul de forţã majorã în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţã majorã în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile, în baza unui certificat eliberat de autoritãţile competente. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetãrii situaţiei de forţã majorã în termen de 5 (cinci) zile.
(4) Pãrţile au obligaţia de a lua orice mãsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitãrii consecinţelor acţiunii de forţã majorã.
(5) Dacã partea care invocã forţa majorã nu procedeazã la notificarea începerii şi încetãrii cazului de forţã majorã, în condiţiile şi termenele prevãzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin lipsa de notificare.
(6) Executarea prezentului contract de finanţare va fi suspendatã de la data apariţiei cazului de forţã majorã pe perioada de acţiune a acesteia, fãrã a prejudicia drepturile ce se cuvin pãrţilor.
(7) În cazul în care forţa majorã şi/sau efectele acesteia obligã la suspendarea executãrii prezentului contract de finanţare pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, pãrţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a prezentului contract.
ART. 14
Încetarea şi suspendarea contractului
(1) În situaţia în care beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea Proiectului în termen de 3 (trei) luni de la data precizatã în Notificarea de demarare a Proiectului, contractul se considerã reziliat de drept.
(2) AMPOSDRU va rezilia prezentul contract de finanţare dacã se constatã neconcordanţa între starea de fapt doveditã şi cele declarate de cãtre beneficiar în cererea de finanţare referitor la faptul cã Proiectul nu face obiectul unei alte finanţãri din fonduri publice naţionale şi/sau comunitare şi/sau nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare. În acest caz, beneficiarul este obligat sã restituie integral sumele primite.
(3) În cazul încãlcãrii prezentului contract de finanţare de cãtre beneficiar, AMPOSDRU poate dispune rezilierea acestuia, dupã notificarea prealabilã a beneficiarului. În situaţia rezilierii, beneficiarul va fi obligat la restituirea în întregime a sumelor deja primite în cadrul prezentului contract de finanţare din asistenţa financiarã nerambursabilã şi la plata de dobânzi, penalitãţi de întârziere, alte penalitãţi şi costuri bancare, dupã caz.
(4) Anterior rezilierii prezentului contract de finanţare, AMPOSDRU poate suspenda plãţile ca o mãsurã de precauţie, dupã notificarea prealabilã a beneficiarului.
(5) În cazul în care prezentul contract de finanţare este reziliat din culpa beneficiarului, acesta va fi exclus de la participarea la selecţia publicã de proiecte şi neacordarea finanţãrii nerambursabile pentru o perioadã de 2 (doi) ani.
(6) Dacã partenerul transfrontalier nu furnizeazã documentele-suport solicitate în timp de 30 de zile de la data semnãrii prezentului contract de finanţare, AMPOSDRU poate decide sã declare contractul de finanţare nul şi neavenit.
ART. 15
Legea aplicabilã
(1) Prevederile prezentului contract de finanţare vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legislaţia comunitarã şi/sau cea naţionalã în vigoare.
(2) Prezentul contract de finanţare este guvernat de legea românã.
ART. 16
Anexele la contract
(1) Urmãtoarele documente sunt anexate la prezentul contract de finanţare şi constituie parte integrantã a acestuia:
Anexa nr. 1 Cererea de finanţare;
Anexa nr. 2 Notificare de demarare a Proiectului (model);
Anexa nr. 3 Cerere de prefinanţare (model);
Anexa nr. 4 Bugetul proiectului;
Anexa nr. 5 Formular de identificare financiarã (model);
Anexa nr. 6 Garanţie de returnare a prefinanţãrii (model);
Anexa nr. 7 Grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (model);
Anexa nr. 8 Cerere de rambursare a cheltuielilor (model);
Anexa nr. 9 Notificare pentru modificarea contractului (model);
Anexa nr. 10 Act adiţional (model);
Anexa nr. 11 Raport tehnico-financiar (model);
Anexa nr. 12 Declaraţie privind evitarea dublei finanţãri;
Anexa nr. 13 Manual de identitate vizualã;
Anexa nr. 14 Previziuni actualizate (model);
Anexa nr. 15 Acord de parteneriat (anexa nr. 7 din Ghidul solicitantului);
Anexa nr. 16 Lista de achiziţii publice (model);
Anexa nr. 17 CV-urile echipei de implementare a proiectului.
(2) În cazul unui conflict între prevederile anexelor şi cele din prezentul contract de finanţare, prevederile contractului prevaleazã.
ART. 17
Dispoziţii finale
(1) Proprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectualã şi industrialã privind rezultatele Proiectului, raportãrile şi alte documente legate de acesta vor rãmâne beneficiarului. Beneficiarul va acorda AMPOSDRU dreptul de a utiliza gratuit şi dupã cum considerã necesar toate documentele rezultate în urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacã nu se încalcã drepturile existente de proprietate industrialã şi intelectualã.
(2) AMPOSDRU îşi rezervã dreptul de a aproba o solicitare de modificare a procentului stabilit la art. 10 alin. (2) numai în situaţia în care considerã acest lucru ca fiind oportun.
(3) AMPOSDRU îşi rezervã dreptul de a reduce parţial sau total finanţarea dacã aceastã diminuare este cauzatã de dificultãţi în cadrul bugetului de stat. În acest sens, semnarea contractului de finanţare nu reprezintã în mod automat obligaţia necondiţionatã a AMPOSDRU de a finanţa pânã la finalizarea Proiectului valoarea angajatã în cazul menţionat mai sus. Riscul financiar asumat de beneficiar va fi luat în calcul la semnarea contractului de finanţare, la modificarea sau prelungirea acestuia. Acordarea prezentei finanţãri nu presupune obligaţia AMPOSDRU de a acorda şi alte finanţãri similare în viitor.
(4) În cazul în care una dintre prevederile prezentului contract de finanţare nu mai produce efecte juridice, celelalte prevederi rãmân valabile, iar pãrţile semnatare vor proceda în aşa fel încât sã înlocuiascã clauza fãrã efecte juridice cu una permisã de lege, care sã aibã scopul avut de clauza ce nu mai produce efecte juridice.
(5) Termenul zi reprezintã zi calendaristicã dacã nu se specificã în mod distinct.
(6) În eventualitatea unui litigiu între AMPOSDRU şi beneficiar, survenit în executarea prezentului contract de finanţare, se vor depune toate diligenţele pentru soluţionarea acestuia pe cale amiabilã. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilã în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitãrii uneia dintre pãrţile semnatare, litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţei judecãtoreşti competente din România.
(7) Prezentul contract de finanţare constituie titlu executoriu.
(8) Prezentul contract de finanţare a fost încheiat în 2 (douã) exemplare originale în limba românã, un exemplar pentru AMPOSDRU şi un exemplar pentru beneficiar.

Beneficiar:

Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane,
reprezentant legal, reprezentant legal,
..............
director general
Semnãtura Semnãtura

Data Data


ANEXA 1
-------
la contractul de finanţare
--------------------------

CEREREA DE FINANŢARE┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Date de identificare a proiectului │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ID de proiect┌────────────────────────┐
│ │ Vã rugãm sã introduceţi codul ID al proiectului
└────────────────────────┘Titlul proiectului
(Vã rugãm sã copiaţi conţinutul acestei rubrici în formularul electronic la secţiunea "Titlul proiectului")


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Obiective, activitãţi şi rezultate │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘2.1. Obiectivul proiectului
Vã rugãm sã specificaţi şi sã detaliaţi obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului. De asemenea, vã rugãm sã explicaţi contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare şi domeniului major de intervenţie, precum şi la realizarea obiectivului general al PO*1) (maximum 5.000 de caractere; vã rugãm sã copiaţi conţinutul acestei rubrici în formularul electronic la secţiunea "Obiectivul proiectului").
-----------
*1) Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivitãţii, prin corelarea educaţiei şi învãţãrii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunitãţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţã a muncii modernã, flexibilã şi inclusivã a 1.650.000 de persoane.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘2.2. Contextul proiectului
- Vã rugãm sã explicaţi relevanţa proiectului faţã de politicile şi strategiile europene şi naţionale (pentru completarea acestei secţiuni vã rugãm sã consultaţi cap. 2 "Cadrul strategic" din Ghidul solicitantului).
- Vã rugãm sã explicaţi relevanţa proiectului faţã de nevoile grupului-ţintã şi sã descrieţi grupul-ţintã implicat în proiect (vã rugãm sã aveţi în vedere nevoile specifice ale grupului-ţintã menţionate în POS DRU).


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘2.3. Justificarea necesitãţii implementãrii proiectului
Vã rugãm sã explicaţi necesitatea implementãrii prezentului proiect pentru atingerea obiectivelor şi sã indicaţi valoarea sa adãugatã. De asemenea, vã rugãm sã specificaţi modalitatea de identificare a nevoilor grupului-ţintã implicat în proiect, precum şi sã explicaţi modalitatea în care obiectivele proiectului rãspund nevoilor identificate. Pentru completarea acestei secţiuni vã rugãm sã consultaţi cap. 11 "Valoarea adãugatã a proiectului" din Ghidul solicitantului (maximum 5.000 de caractere).


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘2.4. Activitãţile proiectului
Vã rugãm sã prezentaţi sintetic activitãţile şi subactivitãţile proiectului (maximum 5.000 de caractere).


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘2.5. Graficul activitãţilor proiectului
Vã rugãm sã completaţi tabelul de mai jos cu activitãţile previzionate a se realiza în vederea implementãrii proiectului, precum şi durata acestora, corelate cu metodologia de implementare a proiectului:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anul 1 │
├──────────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┤
│ │ Semestrul 1 │ Semestrul 2 │ │
├──────────────────┼───────┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬──┬──┬──┼──────────────────────────┤
│Activitatea │Luna 1 │2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│Organizaţia care implemen-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │teazã (se va menţiona doar│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sintagma "solicitant" sau │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"partener 1, 2 etc. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţional sau transnaţional│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │etc.") │
├──────────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────┤
│Exemplu │exemplu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Exemplu │
├──────────────────┼───────┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────┤
│Pregãtirea activi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tãţii 1 (titlul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Solicitantul │
├──────────────────┼───────┬─┬─┬─┼─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┼──────────────────────────┤
│Realizarea activi-│ │ │ │ │ │ │
│tãţii 1 (titlul) │ │ │ │ │ │Partener 1 │
├──────────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┬─┬─┬─┬─┬──┬─────┼──────────────────────────┤
│Pregãtirea activi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tãţii 2 (titlul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Partener 2 │
├──────────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┬──┼──────────────────────────┤
│Etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──────────────────────────┤
│Anul 2 │
├──────────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┤
│ │ Semestrul 1 │ Semestrul 2 │ │
├──────────────────┼───────┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬──┬──┬──┼──────────────────────────┤
│Activitatea │Luna 1 │2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│Organizaţia care implemen-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │teazã (se va menţiona doar│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sintagma "solicitant" sau │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"partener 1, 2 etc. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţional sau transnaţional│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │etc.") │
├──────────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────┤
│Exemplu │exemplu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Exemplu │
├──────────────────┼───────┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────┤
│Pregãtirea activi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tãţii 1 (titlul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Solicitantul │
├──────────────────┼───────┬─┬─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┼──────────────────────────┤
│Realizarea activi-│ │ │ │ │ │
│tãţii 1 (titlul) │ │ │ │ │Partener 1 │
├──────────────────┼───────┼─┼─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─────┼──────────────────────────┤
│Pregãtirea activi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tãţii 2 (titlul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Partener 2 │
├──────────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┬──┼──────────────────────────┤
│Etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──────────────────────────┤
│Anul 3 │
├──────────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┤
│ │ Semestrul 1 │ Semestrul 2 │ │
├──────────────────┼───────┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬──┬──┬──┼──────────────────────────┤
│Activitatea │Luna 1 │2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│Organizaţia care implemen-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │teazã (se va menţiona doar│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sintagma "solicitant" sau │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"partener 1, 2 etc. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţional sau transnaţional│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │etc.") │
├──────────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────┤
│Exemplu │exemplu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Exemplu │
├──────────────────┼───────┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────┤
│Pregãtirea activi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tãţii 1 (titlul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Solicitantul │
├──────────────────┼───────┬─┬─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┼──────────────────────────┤
│Realizarea activi-│ │ │ │ │ │
│tãţii 1 (titlul) │ │ │ │ │Partener 1 │
├──────────────────┼───────┼─┼─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─────┼──────────────────────────┤
│Pregãtirea activi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tãţii 2 (titlul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Partener 2 │
├──────────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┬──┼──────────────────────────┤
│Etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──────────────────────────┘2.6. Resursele alocate pentru implementarea proiectului
Vã rugãm sã precizaţi locaţia/locaţiile aferente desfãşurãrii activitãţilor prevãzute în proiect, dotãrile şi echipamentele de tehnologie a informaţiilor deţinute şi utilizate sau care urmeazã a fi închiriate sau achiziţionate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanţare etc. (maximum 3.000 de caractere).


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘2.7. Rezultate anticipate
Vã rugãm sã descrieţi rezultatele anticipate, corelate cu activitãţile menţionate în secţiunea 2.4 "Activitãţile proiectului" din acest formular şi cu indicatorii de realizare imediatã (output) şi de rezultat precizaţi în secţiunea 4 "Indicatori" din formularul electronic. În acest sens, vã rugãm sã specificaţi indicatorii de realizare imediatã (output) pentru fiecare rezultat anticipat al proiectului (maximum 5.000 de caractere).


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘2.8. Managementul proiectului şi metodologia de implementare
Vã rugãm sã indicaţi şi sã descrieţi echipa de management şi experţii (pe termen lung şi scurt) responsabili pentru realizarea unei activitãţi sau a unor activitãţi în cadrul proiectului (vã rugãm sã aveţi în vedere activitãţile menţionate la secţiunea "Activitãţile proiectului"). În acest sens, vã rugãm sã specificaţi numãrul persoanelor avute în vedere pentru implementarea proiectului, atribuţiile şi rolul fiecãrui membru din echipa de implementare a proiectului, calificãrile şi experienţa profesionalã relevantã necesarã pentru rolul propus - fãrã a fi menţionate datele personale de identificare a acestora. De asemenea, vã rugãm sã descrieţi metodologia de implementare a proiectului (cum intenţionaţi sã realizaţi activitãţile proiectului). Pentru completarea acestei secţiuni vã rugãm sã consultaţi cap. 6 "Cum se completeazã cererea de finanţare" din Ghidul solicitantului. (maximum 7.000 de caractere).


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘2.9. Proiect generator de venit
Proiectul pentru care solicitaţi finanţare nerambursabilã este generator de venit? Pentru completarea acestei secţiuni vã rugãm sã consultaţi cap. 6 "Cum se completeazã cererea de finanţare" din Ghidul solicitantului.
[] DA
[] NU
2.10. Sustenabilitatea proiectului
- proiectul include operaţiuni şi activitãţi pentru a asigura continuarea, valorizarea, abordarea integratã a rezultatelor dupã finalizarea proiectului;
- rezultatele proiectului pot fi transferate la diferite niveluri (sectorial, regional, local, instituţional);
- structurile proiectului vor funcţiona dupã finalizarea proiectului din punct de vedere instituţional şi financiar.
Vã rugãm sã descrieţi modalitatea prin care este asiguratã sustenabilitatea proiectului (maximum 4.000 de caractere). Pentru completarea acestei secţiuni vã rugãm sã consultaţi cap. 12 "Sustenabilitatea proiectului" din Ghidul solicitantului.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Date statistice privind grupul-ţintã │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘Vã rugãm sã estimaţi numãrul participanţilor la operaţiunea finanţatã din Fondul Social European pe care intenţionaţi sã îi implicaţi în proiect pentru întreaga perioadã de implementare. Pentru completarea acestei secţiuni vã rugãm sã consultaţi cap. 6 "Cum se completeazã cererea de finanţare" din Ghidul solicitantului.


┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│ Estimaţi câte persoane din urmãtoarele categorii │Bãrbaţi│ Femei │ Total │
│ vor participa la activitãţile proiectului │(numãr)│(numãr)│(numãr)│
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ Elevi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ Studenţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ Doctoranzi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ Persoane ocupate (angajaţi), din care: │ │ │ │
│ - peste 55 ani │ │ │ │
│ - persoane ocupate în agricultura de subzistenţã │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ Persoane fizice autorizate │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ Întreprinzãtori (patroni) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ Persoane inactive, din care: │ │ │ │
│ - peste 55 ani │ │ │ │
│ - din mediul rural │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ Şomeri*2), din care: │ │ │ │
│ - şomeri înregistraţi, din care: │ │ │ │
│ - peste 55 ani │ │ │ │
│ - şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în │ │ │ │
│ cãutarea unui loc de muncã, din care: │ │ │ │
│ - peste 55 ani │ │ │ │
│ - şomeri de lungã duratã, din care: │ │ │ │
│ - tineri (15-24 ani) │ │ │ │
│ - peste 55 ani │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ Persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, din care:│ │ │ │
│ - persoane de etnie romã │ │ │ │
│ - persoane cu dizabilitãţi │ │ │ │
│ - persoane aflate în detenţie │ │ │ │
│ - tineri peste 18 ani postinstituţionalizaţi │ │ │ │
│ - alte grupuri vulnerabile (de specificat) │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atenţie! Pe întreaga duratã a implementãrii proiectului, beneficiarul trebuie │
│sã punã la dispoziţia Autoritãţii de management informaţii privind partici- │
│panţii, în conformitate cu reglementãrile europene în vigoare (în acest sens │
│vã rugãm sã consultaţi cap. 6 "Cum se completeazã cererea de finanţare" din │
│Ghidul solicitantului). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


-------------
*2) În conformitate cu <>Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, art. 5:
- persoanã în cãutarea unui loc de muncã - persoana care face demersuri pentru a-şi gãsi un loc de muncã, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
- şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de minimum 16 ani şi pânã la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
b) starea de sãnãtate şi capacitãţile fizice şi psihice o fac aptã pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã, în vigoare;
d) este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada imediat urmãtoare, dacã s-ar gãsi un loc de muncã;
- şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevãzute la art. 5 pct. IV şi se înregistreazã la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţioneazã în condiţiile prevãzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncã.

Datele despre participanţi vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusã prin <>Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusã prin <>Legea nr. 506/2004 .┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. Obiective orizontale │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Vã rugãm sã indicaţi obiectivele orizontale ale proiectului:

4.1. Egalitatea de şanse
Vã rugãm sã detaliaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, atât în realizarea activitãţilor, cât şi în managementul proiectului, menţionând orice componentã specificã care contribuie la asigurarea egalitãţii de şanse şi a egalitãţii de gen. Pentru completarea acestei secţiuni vã rugãm sã consultaţi cap. 10 "Contribuţia proiectului la promovarea obiectivelor orizontale" din Ghidul solicitantului (maximum 4.000 caractere).


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.2. Alte obiective orizontale
[] Dezvoltare durabilã
[] Inovare şi TIC
[] Îmbãtrânire activã
[] Abordare transnaţionalã
[] Abordare interregionalã
Vã rugãm sã explicaţi modul în care proiectul contribuie la promovarea obiectivelor orizontale selectate anterior. Pentru completarea acestei secţiuni vã rugãm sã consultaţi cap. 10 "Contribuţia proiectului la promovarea obiectivelor orizontale" din Ghidul solicitantului (maximum 4.000 de caractere).


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.3. Alte informaţii relevante
(maximum 4.000 de caractere)


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5. Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘Vã rugãm sã indicaţi complementaritatea proiectului propus cu alte strategii/programe/proiecte relevante. Pentru completarea acestei secţiuni vã rugãm sã consultaţi cap. 6 "Cum se completeazã cererea de finanţare" din Ghidul solicitantului.


┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Strategie/program/proiect │ Complementaritate │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6. Bugetul cererii de finanţare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru completarea acestei secţiuni vã rugãm sã consultaţi cap. 14 "Eligibilitatea cheltuielilor" şi cap. 15 "Bugetul cererii de finanţare" din Ghidul solicitantului.


┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ Costuri directe │
│ Categorii/subcategorii ├────────┬────────┬────────┬─────────┤
│ │ An 1 │ An 2 │ An 3 │ TOTAL │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Resurse umane │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Participanţi │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Alte tipuri de costuri │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, │ │ │ │ │
│15% pentru AP 6) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Total costuri directe │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Total cheltuieli generale de adminis- │ │ │ │ │
│traţie (5%/7% din total costuri directe) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL COSTURI PROIECT │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Din care activitãţi transnaţionale │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
ANEXA 2
-------
la contractul de finanţare
--------------------------

NOTIFICARE DE DEMARARE A PROIECTULUI

Stimatã doamnã/Stimate domnule .................... (funcţia)
Având în vedere semnarea Contractului de finanţare RO ..... - POSDRU-AP ..... - DMI .... - PS-AM/PS-OI ...........,
în conformitate cu prevederile art. 2 - Durata contractului alin. (2),
AMPOSDRU emite prezenta notificare de demarare a proiectului.
Beneficiarul va implementa proiectul ................... (titlul proiectului) începând cu data de ........ (zz/ll/).

Cu stimã,
Director general,

Doamnei/Domnului ............... (numele şi prenumele)
Funcţia .................
Numele beneficiarului ...............


ANEXA 3
-------
la contractul de finanţare
---------------------------


Nr. înreg. (Beneficiar)/Data
...../......

Nr. înreg. (AMPOSDRU/OI)/Data
........../...........

CERERE DE PREFINANŢARE
Nr. .........

Numele beneficiarului: .........................................
Adresa beneficiarului: .........................................
Subsemnatul/Subsemnata, ........(nume reprezentant legal)........, prin prezenta cerere solicit plata prefinanţãrii în cadrul Contractului nr. ..........
Suma cerutã este în valoare de .......... lei, reprezentând ..... % din valoarea eligibilã a contractului de finanţare pentru anul de implementare nr. .......
S-au anexat urmãtoarele documente suport:
● contractul de finanţare încheiat între AMPOSDRU/OI şi beneficiar;
● graficul estimativ de depunere a cererilor de rambursare;
● formularul de identificare financiarã;
● garanţia financiarã (dacã este cerutã);
● bilete la ordin (dacã sunt cerute).
Plata trebuie fãcutã în contul bancar: .............*1), deschis la: ............. .

Cu stimã,
(semnãtura)
(ştampila)
(numele şi prenumele)
(funcţia)
-----------
*1) Indicaţi codul IBAN al contului precizat în formularul de identificare financiarã.


ANEXA 4
-------
la contractul de finanţare
--------------------------

BUGETUL PROIECTULUI

Pentru completarea acestei secţiuni vã rugãm sã consultaţi cap. 14 "Eligibilitatea cheltuielilor" şi cap. 15 "Bugetul cererii de finanţare" din Ghidul solicitantului.┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Categorii/ Subcategorii │ Costuri directe │
│ ├────────┬────────┬───────┬───────┤
│ │ An 1 │ An 2 │ An 3 │TOTAL │
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ Resurse umane │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ Participanţi │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ Alte tipuri de costuri │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% │ │ │ │ │
│ pentru AP 6) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ Total costuri curente │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ Total cheltuieli generale de administraţie │ │ │ │ │
│ (5%/7% din total costuri directe) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ TOTAL COSTURI PROIECT │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ Din care activitãţi transnaţionale │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘
ANEXA 5
-------
la contractul de finanţare
---------------------------


FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ DEŢINĂTORUL CONTULUI │
│ │
│ │
│ │
│ NUME │
│ │
│ ADRESĂ │
│ │
│ │
│ ORAŞ │
│ COD POŞTAL ŢARĂ │
│ CONTRACT │
│ TELEFON │
│ FAX E-MAIL │
│ COD TVA │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ BANCA │


│ NUME │
│ │
│ ADRESĂ │
│ │
│ │
│ ORAŞ │
│ COD POŞTAL ŢARĂ │
│ CONT BANCAR │
│ IBAN │
│ │


├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ │
││ │ │ │ │
││ ŞTAMPILA BĂNCII │ │ DATA │ │
││ │ │ │ │
││ │ │ │ │
││ SEMNĂTURA │ │ SEMNĂTURA DEŢINĂTORULUI DE │ │
││ REPREZENTANTULUI BĂNCII │ │ CONT │ │
││ │ │ │ │
││ │ │ │ │
││ (Ambele obligatorii) │ │ (Ambele obligatorii) │ │
││ │ │ │ │
│└────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ │
│ │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 6
-------
la contractul de finanţare
--------------------------


GARANŢIE DE RETURNARE A PREFINANŢĂRII


ANTETUL BĂNCII
................
(denumirea)


Data şi locul emiterii
......................


Scrisoare de garanţie bancarã pentru returnarea prefinanţãrii
Nr. .....................


Cãtre .........(denumirea ordonatorului de credite şi adresa completã)......

Denumirea contractului: ................................................
În conformitate cu prevederile contractului menţionat mai sus, .........denumirea şi adresa contractantului)....... are obligaţia de a constitui o garanţie bancarã în valoare de .........(suma)......, pentru garantarea returnãrii prefinanţãrii şi reparãrii prejudiciilor ce ar putea apãrea ca urmare a utilizãrii necorespunzãtoare a acesteia.
Prin prezenta, noi, .......(denumirea bãncii şi adresa)......, ne obligãm în mod necondiţionat şi irevocabil sã plãtim în favoarea dumneavoastrã, la prima cerere, orice sumã pânã la concurenţa sumei de .......(în cifre şi litere)....., la primirea de cãtre noi a cererii dumneavoastrã scrise de platã însoţite de declaraţia dumneavoastrã cã .........(denumirea contractantului)......... nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, specificând obligaţiile neîndeplinite.
Plata se va efectua fãrã nicio altã formalitate suplimentarã din partea dumneavoastrã, în termen de 5 (cinci) zile lucrãtoare dupã data primirii de cãtre noi a cererii şi a declaraţiei dumneavoastrã ca mai sus.
Ne angajãm cã nu vom opera nicio modificare a acestei garanţii fãrã acordul dumneavoastrã scris.
Prezenta garanţie este validã de la data plãţii prefinanţãrii şi rãmâne în vigoare pânã la data îndeplinirii integrale de cãtre .........(denumirea contractantului)........, a obligaţiilor contractuale care derivã din acordarea prefinanţãrii, dar nu mai tarziu de data de ......(24 luni de la data emiterii scrisorii de garanţie bancarã).........., datã dupã care devine în mod automat nulã şi neavenitã.Semnãturi autorizate şi ştampilã


ANEXA 7
-------
la contractul de finanţare
--------------------------

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU - România
POS DRU - Axa prioritarã .............
POS DRU - Domeniul major de intervenţie ............
Numãrul de identificare al contractului:
ROYY-POSDRU-AP....-DMI.....-PS-AM/PS -OI....
Titlul proiectului: .............

GRAFIC ESTIMATIV
privind depunerea cererilor de rambursare


┌───────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────────┐
│Cerere de │Cheltuieli │Cheltuieli │ Suma estimatã a │ Data depunerii│
│rambursare │efectuate │efectuate │ fi solicitatã în │ cererii de │
│ │de la data │pânã la data │ cererea de │ rambursare la │
│ │ │ │ rambursare │ AMPOSDRU/OI │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ Numãr │ Luna/An │ Luna/An │ % din valoarea │ Luna/An │
│ │ │ │ eligibilã a │ │
│ │ │ │ contractului de │ │
│ │ │ │ finanţare pentru │ │
│ │ │ │ fiecare an de │ │
│ │ │ │ implementare │ │
├──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────────┤
│ ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 1 │
├──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ TOTAL │ x │ x │ 100 │ x │
├──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────────┤
│ ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 2 │
├──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 6 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 7 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 8 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ TOTAL │ x │ x │ 100 │ x │
├──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────────┤
│ ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 3 │
├──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────────┤
│ 9 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 10 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 11 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 12 │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│Cerere finalã │ │ │ │ │
│de rambursare │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ TOTAL │ x │ x │ 100 │ x │
└──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────────┘(Semnãtura)
(Ştampila)
(Numele şi prenumele)
(Funcţia)


ANEXA 8
-------
la contractul de finanţare
--------------------------

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU 2007-2013
POS DRU - Axa prioritarã .............
POS DRU - Domeniul major de intervenţie ...............
Numãrul de identificare al contractului:
ROYY- POSDRU-AP...-DMI....-PS-AM/PS -OI.....
Titlul proiectului: .............


Nr. înreg. (beneficiar)/Data
........./..........

Nr. înreg. (AMPOSDRU/OI)/Data
........../.............

CERERE DE RAMBURSARE
Nr. ......

Numele beneficiarului: ........................
Adresa beneficiarului: ........................
Nr. telefon: .................
Nr. fax: .................
Adresã e-mail: ...........

Perioada de referinţã: de la .../../.... pânã la .../..../...
Tip cerere: intermediarã/finalã

Subsemnatul/Subsemnata, .........(nume reprezentant legal)......., prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de*1) .......... lei, reprezentând cheltuieli eligibile.


┌─────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────┐
│ │ din care: │ │ │
│ Valoarea ├────────────┬────────────┬──────────────┤ │ │
│eligibilã │Valoare │Valoare │Cofinanţarea │Deducerea│ Cheltuieli │
│a cererii de │eligibilã │eligibilã │beneficiarului│prefinan-│ eligibile │
│rambursare*2)│rambursabilã│rambursabilã│ │ţãrii │ solicitate │
│ │din FSE │din bugetul │ │ │ spre │
│ │ │naţional │ │ │ rambursare │
├─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 = 1*%FSE │ 3 = 1*%BN │ 4 = 1*%CP │5 = 1*30%│ 6=1-4-5 │
├─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤
└─────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴────────────┘


Plata trebuie fãcutã în contul bancar: ..........*3), deschis la: ........
-----------
*1) Se preia suma din tabel, coloana 6 "Cheltuieli eligibile solicitate spre rambursare".
*2) Se preia suma din Raportul financiar, coloana 8 "Valoarea cheltuielii eligibile".
*3) Indicaţi codul IBAN al contului precizat în formularul de identificare financiarã.

În calitate de beneficiar declar urmãtoarele:
A. Cererea de rambursare se bazeazã doar pe cheltuieli efectuate.
B. Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate.
C. Contribuţia pentru cofinanţare este determinatã în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.
D. Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale Comisiei Europene şi nici prin alte instrumente naţionale de cofinanţare decât cele precizate în Contractul de finanţare.
E. Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil şi suma cerutã corespunde cu datele din documentele contabile.
F. Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanţare.
G. Regulile privind achiziţiile publice şi oportunitãţi egale au fost respectate.
H. Suma solicitatã este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare şi ale contractelor de achiziţie publicã.
I. Progresul fizic şi financiar al proiectului face obiectul monitorizãrii, incluzând verificãrile la faţa locului.
J. Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale.
K. Declar cã prezenta cerere de rambursare a fost completatã cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii.
L. Declar cã toate documentele originale, aşa cum sunt definite în lista de anexe, sunt pãstrate de instituţie, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultãrii în scopul auditului.
M. Sunt conştient de faptul cã, în cazul nerespectãrii prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei cereri de rambursare, este posibil sã nu se plãteascã, sã fie corectate sau sã se recupereze sumele plãtite nejustificat.
În calitate de beneficiar, certific faptul cã totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de rambursare sunt eligibile şi sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului şi în concordanţã cu legislaţia în vigoare. Totodatã, se certificã faptul cã documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informaţie descoperitã ca fiind incorectã sau falsã va atrage reţinerea sumelor sau neplata acestora.

Listã anexe


┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Numãrul │ Titlul anexei │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Raport tehnic │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Raport financiar │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Facturi/Documente justificative │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Extrase de cont │
└──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘(Semnãtura)
(Ştampila)
(Numele şi prenumele)
(Funcţia)

A se completa de cãtre instituţii oficiale:


┌────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐
│ │ │ │
│ Data primirii de cãtre AMPOSDRU/OI:│ │Numele/Semnãtura: │
│ │ │Responsabil ........ (data ........)│
├────────────────────────────────────┤ │ │
│ Observaţii: │ │Verificat şi aprobat │
│ │ │................ ....(data ........)│
└────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘
ANEXA 9
--------
la contractul de finanţare
---------------------------

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
Axa prioritarã .............
Domeniul major de intervenţie ...............

Nr. .../zz.ll.*1)

În atenţia:
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

NOTIFICARE Nr. ...
pentru modificarea contractului

Numãrul de identificare al contractului:

RO...-POSDRU-AP...-DMI...-PS-AM/PS -OI....

Titlul proiectului: Nr. de înregistrare AMPOSDRU:

Prin prezenta notificare vã aducem la cunoştinţã urmãtoarea modificare/urmãtoarele modificãri la contractul mai sus menţionat. Menţionãm cã modificarea/modificãrile nu afecteazã scopul şi obiectivele proiectului, rezultatele estimate sau bugetul contractului şi respectã prevederile art. 9 lit. A alin. (10) din contractul de finanţare.

a) Modificarea solicitatã
... (vã rugãm detaliaţi)
b) Motivaţie
... (vã rugãm detaliaţi)
c) Documente justificative*2)
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Cu stimã,
(Numele şi prenumele reprezentantului legal în clar/semnatarul contractului)
(Semnãtura)
(Ştampila)

------------
*1) Referinţa/Nr. de înregistrare din secretariatul beneficiarului.
*2) În douã exemplare.


ANEXA 10
--------
la contractul de finanţare
--------------------------

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritarã.............
Domeniul major de intervenţie...............

ACT ADIŢIONAL
Nr. .....

Numãrul de identificare al contractului:
RO ... - POSDRU-AP ... - DMI ..- PS-AM/PS -OI .

Titlul proiectului: Nr. de înregistrare AMPOSDRU:

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse (MMFES), Direcţia generalã Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, denumitã în continuare AMPOSDRU, cu sediul în str. ...... nr. ...., sectorul ..., Bucureşti, România, cod poştal: ......, tel: ......, fax: ......, poştã electronicã: ....... , cod fiscal 4266669, prin reprezentant legal, directorul general al AMPOSDRU, pe de o parte,
şi
.............(persoana juridicã)......., înfiinţatã la data de ............, cod de înregistrare fiscalã ..........., nr. de înregistrare ..........: J...../......./......, cu sediul în localitatea .........., str. ..........., judeţul ........., cod poştal: .......... tel: ......., fax: ........, poştã electronicã: ........., în calitate de beneficiar, prin reprezentant legal ........., pe de altã parte,
au convenit urmãtoarele:
Urmãtoarele prevederi ale Contractului de finanţare RO.....- POSDRU-AP ..... - DMI ......- PS-AM/PS -OI ..... se modificã/completeazã, dupã cum urmeazã:
Articolul <numãrul> : <titlul>
<textul noului articol, aşa cum se modificã/completeazã>
Anexa <numãrul> : <titlul>
Noua versiune a anexei <numãrul> : <titlul> face parte integrantã din prezentul act adiţional.*1)
Toate celelalte condiţii generale şi speciale ale Contractului de finanţare şi ale actului adiţional anterior/actelor adiţionale anterioare*2) rãmân nemodificate. Prezentul act adiţional intrã în vigoare la data semnãrii de cãtre AMPOSDRU.
Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 (douã) exemplare originale în limba românã, un exemplar pentru AMPOSDRU şi un exemplar pentru beneficiar.


AMPOSDRU Beneficiar

Reprezentant legal Reprezentant legal

Numele şi prenumele Numele şi prenumele

Semnãtura Semnãtura

Data Data


Instrucţiuni de completare:
1. Dupã completarea prezentului document, aceste instrucţiuni şi toate notele de subsol se vor elimina.
2. Câmpurile marcate cu .... sau <> vor fi înlocuite/completate cu informaţiile corespunzãtoare.
3. Conţinutul actelor adiţionale va fi încadrat în paginã astfel:
a) pagina cu semnãturile sã conţinã şi referiri la modificãrile aduse;
sau
b) fişierul se va imprima faţã-verso.
-------------
*1) "Noua versiune a anexei <numãrul> : <titlul> face parte integrantã din prezentul act adiţional" - se utilizeazã numai atunci când se modificã una sau mai multe anexe la contract.
*2) Expresia "şi ale actului adiţional anterior/actelor adiţionale anterioare" nu se aplicã pentru Actul adiţional nr. 1. Pentru Actul adiţional nr. 2 se va utiliza expresia "şi ale actului adiţional anterior". Pentru Actul adiţional nr. 3 (şi urmãtoarele) se va utiliza expresia "şi ale actelor adiţionale anterioare".


ANEXA 11
--------
la contractul de finanţare
--------------------------

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritarã .............
Domeniul major de intervenţie ...............

Contract RO .....- POSDRU-AP..... - DMI ......- PS-AM/PS -OI .....


RAPORT TEHNICO-FINANCIAR Nr. .......

A) aferent Cererii de rambursare nr. .....
B) final


┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Titlul proiectului: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Codul proiectului: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Valoare: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Data începerii proiectului: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Data finalizãrii proiectului: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│AMPOSDRU │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Adresã: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Persoanã de contact: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nr. telefon: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nr. fax: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Organism Intermediar │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Adresã: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Persoanã de contact: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nr. telefon: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nr. fax: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│[Beneficiar] │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Adresã: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Persoanã de contact: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nr. telefon: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nr. fax: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Raport elaborat de: │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Semnãtura/Data: │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘1. Rezumatul proiectului

Obiectivul proiectului:
[]

Domeniul major de intervenţie:
[]

Tipul proiectului:
● Naţional
● Sectorial
● Multiregional
● Regional
● Local

Clasificarea domeniilor:
● Rural
● Urban
● Rural şi urban

Locaţia proiectului:
● România
● Regiunea/Regiunile: .....
● Judeţ/Judeţe: .....
● Altele: ....... (inclusiv transnaţional)

Obiective orizontale ale POS DRU (descrieţi contribuţia proiectului la temele şi obiectivele orizontale):
● Egalitate de şanse
● Dezvoltare durabilã
● Inovare şi TIC
● Îmbãtrânire activã
● Abordare transnaţionalã şi interregionalã

Indicatori atinşi în perioada raportatã:


┌───────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────┐
│ Indicatori de realizare │ Valoare prognozatã │ Valoare realizatã │
│ imediatã (output) │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
│ .............. │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
│ Indicatori de rezultat │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
│ .............. │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
│ Indicatori adiţionali │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
│ .............. │ │ │
└───────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┘Grup-ţintã în perioada raportatã:


┌────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Grup-ţintã │ Valoare prognozatã │ Valoare realizatã │
├────────────────┼────────────┬─────────────┼───────────────┬──────────────────┤
│ │ Femei │ Bãrbaţi │ Femei │ Bãrbaţi │
├────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
└────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┘NOTĂ:
Fiecare raport va avea anexat formularul de înregistrare a grupului-ţintã (anexa nr. 10 la Ghidul solicitantului) pentru fiecare persoanã nou-introdusã în proiect.

2. Progresul proiectului

2.1. Aspecte administrative
[...]

2.2. Alte aspecte contractuale
(acte adiţionale)

2.3. Calendar de raportare
(Informaţii cu privire la rapoartele produse de la începutul proiectului şi pânã la sfârşitul perioadei de raportare - datele transmiterii, comentarii - dupã caz - numãrul de versiuni)
3. Progresul proiectului în perioada raportatã
3.1. Activitãţi implementate pe parcursul perioadei de raportare
Prezentare detaliatã activitãţilor implementate pe parcursul perioadei de raportare. Activitãţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie sã fie corelate cu cele prezentate în cererea de finanţare. Beneficiarul va menţiona codul activitãţii/subactivitãţii şi acţiunile întreprinse.
3.2. Abateri de la planificarea iniţialã şi motive
Dacã existã modificãri în cadrul planului de implementare a activitãţilor, acestea trebuie prezentate şi justificate. Dacã existã activitãţi planificate şi nerealizate, beneficiarul trebuie sã le menţioneze, împreunã cu motivele întârzierilor şi perioada pentru care au fost reprogramate. Mai mult decât atât, dacã existã activitãţi planificate iniţial şi derulate în avans, beneficiarul trebuie sã le menţioneze şi sã prezinte cauzele/motivele pentru aceastã replanificare.
3.3. Rezultate/Realizãri atinse pe perioada de raportare
Se vor menţiona rezultatele/realizãrile atinse pe perioada de raportare. Chiar dacã rezultatele finale nu sunt atinse pe parcursul perioadei de implementare, beneficiarul va prezenta stadiul rezultatelor în conformitate cu activitãţile implementate. Aceastã secţiune trebuie corelatã cu secţiunea 3.1.
3.4. Abateri/Întârzieri în atingerea rezultatelor/realizãrilor aşteptate
Dacã existã abateri/întârzieri în atingerea rezultatelor, acestea trebuie menţionate şi justificate.
3.5. Sinteza implementãrii urmãtoarelor activitãţi (dupã caz)
● Acţiuni care au ca scop creşterea participãrii imigranţilor pe piaţa muncii şi consolidarea integrãrii lor sociale;
● Acţiuni care au ca scop intensificarea integrãrii pe piaţa muncii şi, prin urmare, îmbunãtãţirea incluziunii sociale a minoritãţilor;
● Acţiuni care au ca scop consolidarea integrãrii pe piaţa muncii şi incluziunea socialã a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilitãţi;
● Acţiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor şi a rezultatelor acestor acţiuni, diseminarea şi abordarea integratoare a acestora;
● Acţiuni transnaţionale şi/sau interregionale.
3.6. Informare şi publicitate
Descrieţi activitãţile şi mãsurile de informare şi publicitate desfãşurate în cadrul proiectului în perioada de raportare.
4. Progresul proiectului pentru perioada urmãtoare de raportare
4.1. Activitãţi planificate pentru urmãtoarea perioadã de raportare
Descriere detaliatã a activitãţilor planificate pentru urmãtoarea perioadã de raportare. Activitãţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie sã fie corelate cu cele prezentate în cererea de finanţare.
4.2. Rezultate/Realizãri pentru urmãtoarea perioadã de raportare
[...]
5. Observaţii importante pentru succesul proiectului


TABELE

Tabel 1


GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Anul 1 │
├────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │ Semestrul 1 │ Semestrul 2 │ │
├────────────────────┼──────┬───┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┬───┬───┼─────────────┤
│Activitatea │Luna 1│ 2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│ 11│ 12│ Organizaţia │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ care │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │implementeazã│
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Exemplu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Activitatea 1.1 [..]│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Activitatea 1.2 [..]│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Activitatea 1.3 [..]│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴──────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴─────────────┤
│Anul 2 │
├────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │ Semestrul 1 │ Semestrul 2 │ │
├────────────────────┼──────┬───┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┬───┬───┼─────────────┤
│Activitatea │Luna 1│ 2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│ 11│ 12│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Exemplu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Activitatea 2.1 [..]│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Activitatea 2.2 [..]│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Activitatea 2.3 [..]│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴──────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴─────────────┤
│Anul 3 │
├────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │ Semestrul 1 │ Semestrul 2 │ │
├────────────────────┼──────┬───┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┬───┬───┼─────────────┤
│Activitatea │Luna 1│ 2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│ 11│ 12│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Exemplu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Activitatea 3.1 [..]│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Activitatea 3.2 [..]│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Activitatea 3.3 [..]│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────────┤
│Etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴─────────────┘Tabel 2

RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR


┌──────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Perioada de raportare:│ │ │
├──────────────────────┼───────────┬─────────┼─────────┬───────────────────────┤
│Componente/Activitãţi │Rezultate │Rezultate│Procent │Stadiul (început, în │
│ │planificate│atinse │ de │curs, realizat) şi, │
│ │ │ │realizare│dupã caz, comentarii cu│
│ │ │ │ │privire la motivele │
│ │ │ │ │abaterilor,constrângeri│
│ │ │ │ │şi riscuri │
├──────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────┤
│Componenta 1 [.] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Activitatea 1 [...] │
├──────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────────────────┤
│Activitatea 1.1 [...] │ │ │ % │ │
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┤
│Activitatea 1.2 [...] │ │ │ % │ │
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┤
│Activitatea 1.3 [...] │ │ │ % │ │
├──────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────┤
│Activitatea 2 [...] │
├──────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────────────────┤
│Activitatea 2.1 [...] │ │ │ % │ │
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┤
│Activitatea 2.2 [...] │ │ │ % │ │
└──────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────┘
Tabel 3

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI
PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE


┌─────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Perioada de raportare │
│ │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ Nr. │ PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────────────┬─────────────┬───────────────┤
│ │ │ Luna 7 │ Luna 8 │ Luna 9 │
├─────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┤
│1 COMPONENTA 1: [...] │
├─────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┤
│1.1 │ [...] │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│1.2 │ [...] │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│1.3 │ [...] │ │ │ │
├─────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┤
│2 COMPONENTA 2: [...] │
├─────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┤
│2.1 │ [...] │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│2.2 │ [...] │ │ │ │
├─────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┤
│3 COMPONENTA 3: [...] │
├─────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┤
│3.1 │ [...] │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│3.2 │ [...] │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│3.3 │ [...] │ │ │ │
└─────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┘
RAPORT FINANCIAR
Perioada de referinţã: de la .../.../.... pânã la .../.../...
┌────────────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬─────┐
│ Categorii de │Descriere │Activitãţi beneficiar│Activitãţi subcontractate│ │ │ │
│ cheltuieli │activitãţi│Factura/Alte documen-│Factura/Alte documente │ OP │Valoarea│Suma │
│ eligibile*1) │ şi │te justificative │ justificative (acolo │(numãr/ │cheltu- │apro-│
│ │achiziţii │ (acolo unde este │ unde este cazul) │ data) │ielii │batã │
│ │ │ cazul) │ │sau alt │eligibi-│ de │
├────────────────────┼──────────┼────────┬────────────┼─────────┬───────────────┤document│ le*2) │AMPOS│
│ │ │ Numãr/ │ Valoare │ Numãr/ │ Valoare │justifi-│ (fara │DRU/ │
│ │ │ Data │document │ Data │ document │ cativ │ TVA) │OI*3)│
│ │ │ │justificativ│ │ justificativ │ │ │(fãrã│
│ │ │ │(fãrã TVA) │ │ (fãrã TVA) │ │ │ TVA)│
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8=4+6 │ 9 │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│TOTAL RESURSE UMANE │ x │ x │ ... │ x │ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│Total cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│personalul │ x │ x │ ... │ x │ ... │ x │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│Total cheltuielile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu cazarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transportul şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│diurna aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│personalului │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│TOTAL PARTICIPANŢI │ x │ x │ ... │ x │ ... │ x │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cazarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transportul aferente│ │ │ │ │ │ │ │ │
│participanţilor │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│subvenţii şi burse │ x │ x │ ... │ x │ ... │ x │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│TOTAL ALTE TIPURI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DE COSTURI │ x │ x │ ... │ x │ ... │ x │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│Din care: │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│cheltuieli aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│managementului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiect │ x │ x │ ... │ x │ ... │ x │ ... │ │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│taxe │ x │ x │ ... │ x │ ... │ x │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│cheltuieli finan- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ciare şi juridice │ x │ x │ ... │ x │ ... │ x │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│închirieri amorti- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zãri şi leasing │ x │ x │ ... │ x │ ... │ x │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│informare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publicitate │ x │ x │ ... │ x │ ... │ x │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│cheltuieli de tip │ │ │ │ │ │ │ │ │
│FEDR │ x │ x │ ... │ x │ ... │ x │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│I. TOTAL COSTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DIRECTE ELIGIBILE │ x │ x │ ... │ x │ ... │ x │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│II. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │
│generale de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administraţie │ x │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│III. TOTAL COSTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ELIGIBILE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PROIECT (I + II) │ x │ x │ ... │ x │ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│IV. VENITURI NETE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DIN PROIECT │ x │ x │ ... │ x │ x │ x │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│IV. SUMĂ ELIGIBILĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(III - IV) │ x │ x │ ... │ x │ x │ x │ ... │ ... │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│ │ │ x │ ... │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
│din care costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activitãţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transnaţionale │ x │ x │ ... │ x │ x │ x │ ... │ x │
└────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴─────────┴───────────────┴────────┴────────┴─────┘
Copiile certificate sunt ataşate ca documente justificative
(Semnãtura)
(Ştampila)
(Numele şi prenumele)
(Funcţia)
-----------
*1) Se precizeazã denumirea capitolelor bugetare din bugetul aprobat al contractului de finanţare şi categoriile de cheltuieli din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU.
*2) Valoarea cheltuielilor solicitate de cãtre beneficiar pentru rambursare în cererea de rambursare.
*3) Se completeazã de AMPOSDRU/OI. În cazul în care AMPOSDRU/OI aprobã la platã suma solicitatã de beneficiar, atunci se bifeazã cu "v", în cazul în care AMPOSDRU/OI nu este de acord cu suma solicitatã de beneficiar, se scrie suma aprobatã.


ANEXA 12
--------
la contractul de finanţare
--------------------------

DECLARAŢIE
cu privire la evitarea dublei finanţãri

În calitate de <funcţie/reprezentant legal/împuternicit> al <denumire solicitant>, subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI/BI seria <seria>nr. <nr.>, eliberat/eliberatã de <organismul emitent>, cunoscând cã falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 292 din Codul penal, declar pe propria rãspundere cã:

1. <denumire solicitant>a primit contracte sau împrumuturi de la bãnci europene, state membre ale UE sau instituţiile Uniunii Europene în ultimii 3 ani sau urmeazã sã primeascã finanţãri nerambursabile:

DA/NU

În situaţia unui rãspuns afirmativ, vã rugãm sã specificaţi provenienţa finanţãrii şi sã completaţi informaţiile solicitate în tabelele urmãtoare:


┌──────────────────┬───────────────────────┬────────┬─────────────────────────┐
│Fondul, programul │Denumirea proiectului │ Suma │ │
│sau alte surse de │şi numãrul de referinţã│EUR/RON │Data obţinerii finanţãrii│
│ finanţare │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
├──────────────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
└──────────────────┴───────────────────────┴────────┴─────────────────────────┘2. <denumire solicitant> are cereri de finanţare depuse în ultimele 6 luni sau pe cale de a fi depuse la instituţiile UE, bãncile europene sau statele membre ale UE în anul curent:

DA/NU

În situaţia unui rãspuns afirmativ, vã rugãm sã specificaţi provenienţa finanţãrii şi sã completaţi informaţiile solicitate în tabelele urmãtoare:┌──────────────────┬───────────────────────┬────────┬─────────────────────────┐
│Fondul, programul │Denumirea proiectului │ Suma │ Stadiul implementãrii │
│sau alte surse de │şi numãrul de referinţã│EUR/RON │ (în curs de evaluare │
│ finanţare │ │ │ selectat, respins) │
├──────────────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
├──────────────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
└──────────────────┴───────────────────────┴────────┴─────────────────────────┘3. Proiectul <titlul proiectului>şi activitãţile acestuia ce vizeazã persoanele care fac parte din grupul-ţintã nu au primit nicio altã finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare.
4. Am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completã şi corectã.


Data Numele şi prenumele

Semnãtura

Ştampila


ANEXA 13
--------
la contractul de finanţare
--------------------------


Manual de Identitate Vizualã

--------------
NOTĂ(CTCE)
Manual de Identitate Vizualã - se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 16 decembrie 2008, paginile 29-44 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 14
--------
la contractul de finanţare
--------------------------

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU - România
POS DRU - Axa prioritarã ........
POS DRU - Domeniul major de intervenţie ........
Numãrul de identificare al contractului:
ROYY- POSDRU-AP...-DMI...-PS-AM/PS - OI.......
Titlul proiectului: .............
Nr. înreg. (Beneficiar)/Data Nr. înreg. (AMPOSDRU/OI)/Data
............/.......... ............/..........

PREVIZIUNI ACTUALIZATE

Numele beneficiarului: ..........................
Adresa beneficiarului: ..........................

Perioada de previziune: de la ......./....... pânã la ......./........
┌──────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ Costuri │Costuri eligibile │ Cheltuieli │ │
│Costuri potrivit bugetului│ eligibile │ declarate în │ previzionate │ Din care: │
│ cererii de finanţare │ potrivit │ cererile de ram- │a fi efectuate├────┬────┬────┤
│ │contractului│ bursare inter- │în trimestrul │Luna│Luna│Luna│
│ │de finanţare│mediarã anterioare│ urmãtor │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┤
│Resurse umane │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┤
│Participanţi │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┤
│Alte tipuri de costuri │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┤
│FEDR │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┤
│I. TOTAL COSTURI DIRECTE │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┤
│II. Cheltuieli generale de│ │ │ │ │ │ │
│administraţie │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┤
│III. TOTAL COSTURI (I+II) │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────┴────┴────┴────┘(Semnãtura)
(Ştampila)
(Numele şi prenumele)
(Funcţia)


ANEXA 15
--------
la contractul de finanţare
--------------------------

ACORD DE PARTENERIAT
- model -

Numãr de înregistrare ............. (la solicitant/partener principal)

ART. 1
Pãrţile
1. ..........(numele complet al organizaţiei)............, cu sediul în .............(adresa sediului înregistrat - pentru companii şi asociaţii)............., codul TVA sau codul fiscal, unde este cazul, - partener principal
2. ............(numele complet al companiei)........., cu sediul în ..............(adresa sediului înregistrat - pentru companii şi asociaţii)..........., codul TVA sau codul fiscal, unde este cazul, partener 1 ............(a se adãuga numãrul de parteneri propuşi în parteneriat)..........,
au convenit urmãtoarele:
ART. 2
Obiectul
Obiectul prezentului parteneriat este de a implementa împreunã proiectul: ...........(titlul proiectului).........., numãrul ...........(codul proiectului)............, care este depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte: ...........(numãrul şi titlul cererii de propuneri de proiecte)............
Din punctul de vedere al contractului de finanţare, parteneriatul nu este o relaţie de afaceri, ci o relaţie între douã sau mai multe organizaţii, care implicã distribuirea responsabilitãţilor apãrute în timpul dezvoltãrii unui proiect.
Cererea de finanţare şi anexele sale fac parte integrantã din prezentul acord de parteneriat.
ART. 3
Roluri şi responsabilitãţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilitãţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor cererii de finanţare - care reprezintã documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:


┌────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Organizaţia │ Roluri şi responsabilitãţi în proiect │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ Partener principal │ │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ Partener 1 │ │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ Partener 2 │ │
└────────────────────┴───────────────────────────────────────┘NOTĂ:
Se vor descrie rolurile şi responsabilitãţile fiecãrui partener pe durata implementãrii proiectului.

(2) Cofinanţarea operaţiunilor
Partenerii vor asigura contribuţia la acest proiect, aşa cum este precizat în cererea de finanţare şi în prezentul acord de parteneriat.
Partenerul principal va furniza ......... lei, partenerul 1 va furniza ......... lei, partenerul 2 va furniza .......... lei (se adaugã numãrul de parteneri prevãzuţi în parteneriat).


┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Organizaţia │ Contribuţia la proiect │
│ │ - lei - │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Partener principal │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Partener 1 │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Partener 2 │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│(se adaugã numãrul de parteneri prevãzuţi│ │
│în parteneriat) │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│TOTAL: │ │
└─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘(3) Plãţi
Partenerul principal va deschide un cont separat pentru proiect.
Toate contribuţiile (finanţarea nerambursabilã şi cofinanţarea adusã de fiecare partener) vor fi transferate în acest cont.
Toate plãţile pentru proiect vor fi fãcute de cãtre partenerul principal din acest cont.
Plãţile cãtre parteneri pentru activitãţile lor, cu excepţia cheltuielilor cu salariile şi asimilate acestora şi a contribuţiilor sociale aferente, vor fi fãcute pe bazã de facturi emise cãtre partenerul principal.
Toate facturile vor avea înscrise urmãtoarele informaţii:
a) activitatea întreprinsã corespunzãtor proiectului;
b) linia de buget din proiect corespunzãtoare activitãţii.
ART. 4
Durata acordului
Durata acordului este de ............, începând cu data ............(data transmiterii electronice a cererii de finanţare)...........
ART. 5
Drepturi şi obligaţii ale partenerilor
(1) Partenerul principal va semna cererea de finanţare şi contractul de finanţare.
(2) Partenerul principal va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul acţiunii şi le va furniza copii ale rapoartelor narative şi financiare.
(3) Propunerile pentru modificãri importante ale proiectului (de exemplu: activitãţi, parteneri etc.) trebuie sã fie convenite cu partenerii înaintea solicitãrii aprobãrii de cãtre AMPOSDRU. Când nu se ajunge la un acord asupra modificãrilor, partenerul principal va indica acest lucru când va solicita aprobarea AMPOSDRU.
(4) Costurile angajate de parteneri sunt eligibile în acelaşi fel ca şi costurile angajate de cãtre beneficiarul finanţãrii nerambursabile (partenerul principal corespunzãtor rolurilor avute în proiect).
ART. 6
Proprietatea
Înainte de sfârşitul proiectului, partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a echipamentelor şi bunurilor achiziţionate din finanţarea nerambursabilã între parteneri. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
ART. 7
Dispoziţii finale
(1) Orice modificare a prezentului acord de parteneriat va fi valabilã numai atunci când este convenitã de toate pãrţile.
(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord de parteneriat sau în legãturã cu el, pe care pãrţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilã, vor fi soluţionate de instanţele competente.
(3) Pãrţile sunt de acord cã prezentul acord de parteneriat este guvernat de legea românã.
Întocmit în ....... exemplare, în limba românã, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru AMPOSDRU.

Semnãturi┌──────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┐
│Partener principal│Numele şi funcţia persoanelor│Semnãturã│ Data şi locul │
│ │ autorizate sã semneze │ │ │
│ │ ................... │ │ │
│ │ ................... │ │ │
├──────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│Partener 1 │Numele şi funcţia persoanelor│Semnãturã│ Data şi locul │
│ │ autorizate sã semneze │ │ │
│ │ ................... │ │ │
│ │ ................... │ │ │
├──────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│Partener 2 │Numele şi funcţia persoanelor│Semnãturã│ Data şi locul │
│ │ autorizate sã semneze │ │ │
│ │ ................... │ │ │
│ │ ................... │ │ │
└──────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┴───────────────────┘


(Tabelul se poate completa în continuare, acolo unde sunt mai mult de 2 parteneri.)


ANEXA 16
--------
la contractul de finanţare
--------------------------

LISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE┌────┬─────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Obiectul │ Valoarea │ Valoarea │Procedura│Data estimatã│Data estimatã│
│crt.│contractului/│ estimatã │ estimatã │aplicatã │ pentru │ pentru │
│ │ acordului- │ fãrã TVA │ fãrã TVA │ │ începerea │ finalizarea │
│ │ cadru │ (lei) │ (euro) │ │ procedurii │ procedurii │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┘Data Numele şi prenumele
Semnãtura
Ştampila


ANEXA 17
--------
la contractul de finanţare
--------------------------

CV-URILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI──┐
[SIGLA] │
europass │

Curriculum vitae │ Inseraţi fotografia (rubricã faculativã)
Europass │

Informaţii personale │

Nume/Prenume │ Nume, Prenume

Adresã(e) │ Numãr imobil, nume stradã, cod poştal,
│ localitate, ţarã

Telefon(oane) │ Mobil:

Fax(uri) │

E-mail(uri) │

Naţionalitate(tãţi) │

Data naşterii │

Sex │

Locul de muncã vizat/ │
Domeniul ocupaţional │

Experienţa profesionalã │

Perioada │ Menţionaţi separat fiecare experienţã
│ profesionalã relevantã, începând cu cea
│ mai recentã dintre acestea.

Funcţia sau postul ocupat │

Activitãţi şi responsabilitãţi │
principale │

Numele şi adresa angajatorului │

Tipul activitãţii sau sectorul │
de activitate │

Educaţie şi formare │

Perioada │ Menţionaţi separat fiecare formã
│ de învãţãmânt şi fiecare program de
│ formare profesionalã absolvite, începând
│ cu cel mai recent.

Calificarea/diploma obţinutã │

Disciplinile principale studiate/ │
competenţe profesionale │
dobândite │

Numele şi tipul instituţiei de │
învãţãmânt/furnizorului de │
formare │

Nivelul în clasificarea naţionalã │
sau internaţionalã │

Aptitudini şi competenţe │
personale │

Limba(i) maternã(e) │ Precizaţi limba(ile) maternã(e) (dacã este
│ cazul specificaţi a doua limbã maternã)

Limba(i) strãinã(e) │
cunoscutã(e) │
│┌────────────────┬────────────────┬─────────┐
Autoevaluare ││ Înţelegere │ Vorbire │ Scriere │
│├─────────┬──────┼────────┬───────┼─────────┤
Nivel european(*) ││Ascultare│Citire│Partici-│Discurs│Exprimare│
││ │ │pare la │ oral │ scrisã │
││ │ │conver- │ │ │
││ │ │ saţie │ │ │
│├─┬───────┼─┬────┼─┬──────┼─┬─────┼─┬───────┤
Limba ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│├─┼───────┼─┼────┼─┼──────┼─┼─────┼─┼───────┤
Limba ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴───────┴─┴────┴─┴──────┴─┴─────┴─┴───────┘
│ (*) Nivelul Cadrului European Comun
│ de Referinţã Pentru Limbi Strãine

Competenţe şi abilitãţi sociale │ Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi
│ contextul în care au fost dobândite

Competenţe şi aptitudini │ Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi
organizatorice │ contextul în care au fost dobândite

Competenţe şi aptitudini │ Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi
tehnice │ contextul în care au fost dobândite

Competenţe şi aptitudini de │ Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi
utilizare a calculatorului │ contextul în care au fost dobândite

Competenţe şi aptitudini │ Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi
artistice │ contextul în care au fost dobândite

Alte competenţe şi aptitudini │ Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi
│ contextul în care au fost dobândite

Permis(e) de conducere │ Menţionaţi dacã deţineţi un permis
│ de conducere şi categoria.

Informaţii suplimentare │ Includeţi aici orice alte informaţii utile,
│ care nu au fost menţionate anterior,
│ de exemplu: persoane de contact, referinţe,
│ etc.

Anexe │ Enumeraţi documentele anexate CV-ului.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016