Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 48 din 10 octombrie 2011  privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 17/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2011, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2011    Twitter Facebook

ORDIN nr. 48 din 10 octombrie 2011 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 17/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2011, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2011

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 13 octombrie 2011


    Vãzând Referatul de aprobare nr. 4.227 din 3 octombrie 2011, întocmit de Direcţia generalã sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    ţinând cont de prevederile art. 6^3 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în baza prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 114/2011 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevãzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011,
    în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 17/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Pro gramului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 şi 240 bis din 6 aprilie 2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. În notã, punctul 11 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "11. La bovine, ovine, caprine şi suine, acţiunile sanitar-veterinare din cadrul Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, suportate de la bugetul de stat, se efectueazã numai pe animale identificate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare; la ecvine, acţiunile sanitar-veterinare din cadrul Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, suportate de la bugetul de stat, se efectueazã numai pe animale identificate şi înregistrate, conform legislaţiei în vigoare; la carnasiere domestice, acţiunile sanitar-veterinare din cadrul Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, suportate de la bugetul de stat, se efectueazã numai la animalele care deţin carnete de sãnãtate, înseriate şi numerotate potrivit alocãrii marjelor de serii şi de numere de cãtre ANSVSA, în care sunt completate în mod obligatoriu: numele şi prenumele proprietarului/deţinãtorului, domiciliul acestuia (localitatea, strada, numãrul, satul şi judeţul), specia (câine/pisicã), codul de identificare - dupã caz, rasa, sexul, vârsta, culoarea şi semnele particulare ale animalului.
    Seria şi numãrul carnetelor de sãnãtate sunt trecute în mod obligatoriu în documentul justificativ privind efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, pentru acceptarea plãţii acestora."

    2. La capitolul I secţiunea 1 punctul 1.29, în coloana 1, dupã punctul 3 se introduc douã noi puncte, punctele 3^1 şi 3^2, cu urmãtorul cuprins:
    "3^1. Judeţele care nu au finalizat testarea serologicã pentru diagnosticarea anemiei infecţioase ecvine trebuie sã finalizeze aceastã acţiune pânã la data de 30 noiembrie 2011.
    3^2. În localitãţile în care a evoluat anemia infecţioasã ecvinã în anul 2011, toate ecvideele cu vârsta de peste 6 luni din exploataţiile nonprofesionale din localitatea respectivã sunt supuse unui test Coggins în luna noiembrie 2011; testarea se efectueazã numai în localitãţile unde nu mai existã animale serologic pozitive."

    3. La capitolul I secţiunea 9 punctul 1.3, în coloana 2 punctul I subpunctul 1, paragraful al doilea se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Vaccinarea antirabicã se realizeazã dupã efectuarea catagrafiei, o datã pe an, în perioada octombrie-decembrie, dar nu mai târziu de un an de la ultima vaccinare, urmatã de vaccinãri de completare la tineretul peste 3 luni."

    4. La capitolul II, punctul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "1. Programul pentru monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2011

    A. Supravegherea în exploataţiile comerciale ┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Exploataţii comerciale autorizate │ Exploataţii comerciale înregistrate │
 │ sanitar-veterinar │ sanitar-veterinar (de tip A) │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1 │ 2 │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │I. Supravegherea clinicã │I. Supravegherea clinicã │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. Medicul de liberã practicã împuternicit, când │1. Medicul de liberã practicã împuternicit, când │
 │este solicitat de proprietar şi în vederea │este solicitat de proprietar şi în vederea │
 │certificãrii mişcãrii porcinelor │certificãrii mişcãrii porcinelor │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. Lunar - medicul veterinar oficial │2. Lunar - medicul veterinar oficial │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │II. Supravegherea serologicã │II. Supravegherea serologicã │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. pasivã │1. pasivã │
 │a) pentru detecţia anticorpilor pentru proteina │a) pentru detecţia anticorpilor pentru proteina E2 │
 │E2 prin teste ELISA se prelevã probe de sânge de │prin teste ELISA se prelevã probe de sânge de la │
 │la scroafe care au avortat; │scroafe care au avortat; │
 │b) pentru detecţia anticorpilor pentru proteina │b) pentru detecţia anticorpilor pentru proteina E2 │
 │E2 prin teste ELISA se prelevã probe de sânge de │prin teste ELISA se prelevã probe de sânge de la │
 │la porci bolnavi cu semne clinice care pot fi │porci bolnavi cu semne clinice care pot fi atribuite│
 │atribuite şi pestei porcine clasice. │şi pestei porcine clasice. │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. activã* │2. activã* │
 │Se efectueazã în trimestrul IV, prin efectuarea │Se efectueazã prin recoltarea de probe de sânge │
 │de probe de sânge pentru detecţia anticorpilor │pentru detecţia anticorpilor pentru proteina E2 prin│
 │pentru proteina E2 prin teste ELISA, astfel: │teste ELISA, astfel: │
 │a) de la toţi vierii de reproducţie, odatã cu │a) de la toţi vierii de reproducţie, odatã cu pre- │
 │prelevarea probelor pentru testarea pentru │levarea probelor pentru testarea pentru brucelozã; │
 │brucelozã; │b) de la scroafele de reproducţie, cu o prevalenţã │
 │b) de la scroafele de reproducţie, cu o │de 10 % şi o confidenţã de 95 %, odatã cu prelevarea│
 │prevalenţã de 10% şi o confidenţã de 95 %, odatã │probelor de la vieri, conform lit. a); │
 │cu prelevarea probelor de la vieri, conform │c) de la porcii graşi se vor preleva probe cu asi- │
 │lit. a); │gurarea prevalenţei de 10% şi a confidenţei de 95%. │
 │c) de la porcii graşi se vor preleva probe cu │ │
 │asigurarea prevalenţei de 10% şi a confidenţei │ │
 │de 95%. │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │III. Supravegherea virusologicã │III. Supravegherea virusologicã │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. pasivã │1. pasivã │
 │Atunci când numãrul de porci morţi depãşeşte │Atunci când numãrul de porci morţi depãşeşte │
 │limitele tehnologice normale, se recolteazã de la│limitele tehnologice normale, se recolteazã de la │
 │aceştia probe (dar nu de la mai mult de 10 porci │aceştia probe (dar nu de la mai mult de 10 porci din│
 │din fiecare categorie afectatã): │fiecare categorie afectatã): │
 │- organe pentru efectuarea de teste PCR. │- organe pentru efectuarea de teste PCR. │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Se recolteazã sânge pe EDTA pentru efectuarea de │Se recolteazã sânge pe EDTA pentru efectuarea de │
 │teste PCR de la porci bolnavi cu semne clinice │teste PCR de la porci bolnavi cu semne clinice care │
 │care pot fi atribuite şi pestei porcine clasice. │pot fi atribuite şi pestei porcine clasice. │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Se prelevã probe de organe pentru efectuarea de │Se prelevã probe de organe pentru efectuarea de │
 │teste PCR de la porci morţi care au prezentat │teste PCR de la porci morţi care au prezentat semne │
 │semne clinice sau prezintã leziuni care pot fi │clinice sau prezintã leziuni care pot fi atribuite │
 │atribuite pestei porcine clasice, indiferent de │pestei porcine clasice, indiferent de rata │
 │rata mortalitãţii. │mortalitãţii. │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Avortoni - pentru efectuarea de teste PCR │Avortoni - pentru efectuarea de teste PCR │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. activã (în cazul implementãrii Sistemului │ │
 │canalizat de producere în România a cãrnii de │ │
 │porc destinate punerii pe piaţa Uniunii │ │
 │Europene): │ │
 │a) pentru efectuarea testelor PCR se recolteazã │ │
 │suplimentar probe pe EDTA cu o prevalenţã de 10% │ │
 │şi un grad de confidenţã de 95% de la vieri de │ │
 │reproducţie, scroafe de reproducţie şi porci │ │
 │graşi, în vederea aprobãrii includerii exploata- │ │
 │ţiei în Sistemul canalizat de producere în │ │
 │România a cãrnii de porc destinate punerii pe │ │
 │piaţa Uniunii Europene; │ │
 │b) probe pe EDTA recoltate suplimentar, pentru │ │
 │efectuarea testelor PCR, care sunt analizate pe │ │
 │cheltuiala proprietarului**. │ │
 └─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘


__________
    * Prelevarea şi testarea probelor pentru detecţia anticorpilor pentru proteina E2 prin teste ELISA în cadrul supravegherii active a exploataţiilor comerciale se realizeazã în perioada octombrie-noiembrie de cãtre medicul veterinar oficial.
    ** a) În cazul exploataţiile comerciale care funcţioneazã dupã principiul "totul plin-totul gol" se prelevã în mod randomizat probe de sânge pe EDTA, înainte de începerea livrãrii porcilor la abator (cu 7-10 zile) pentru testarea în laboratoare acreditate prin RT-PCR, pentru a detecta o prevalenţã de 10% cu o confidenţã de 95%.
    b) În cazul în care exploataţiile comerciale funcţioneazã dupã principiul fluxului continuu se preleveazã probe de sânge pe EDTA lunar de la porcii cu vârsta de 140-160 de zile, pentru testarea la laboratoare acreditate prin RT-PCR, pentru a detecta o prevalenţã de 10% cu o confidenţã de 95%.

    B. Supravegherea în exploataţiile nonprofesionale ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
 │ │ Exploataţii nonprofesionale: │ │
 │ │- aflate în zona de 3 km în jurul │ │
 │ │exploataţiilor comercial; │Exploataţii nonprofesionale aflate în │
 │ Exploataţii nonprofesionale │- aflate în zona de un km în jurul │zona de 3 km la frontiera cu ţãrile │
 │ │târgurilor de animale (localitãţi care │terţe │
 │ │nu sunt incluse în zona de 3 km din │ │
 │ │jurul exploataţiilor comerciale). │ │
 ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │I. Supravegherea clinicã │I. Supravegherea clinicã │I. Supravegherea clinicã │
 ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │1. Medicul de liberã practicã - │1. Medicul de liberã practicã - când │1. Medicul de liberã practicã - când │
 │când este solicitat de proprietar │este solicitat de proprietar sã investi-│este solicitat de proprietar sã investi-│
 │sã investigheze cazurile de porci │gheze cazurile de porci bolnavi sau │gheze cazurile de porci bolnavi sau │
 │bolnavi sau morţi şi cu ocazia │morţi şi cu ocazia certificãrii mişcãrii│morţi şi cu ocazia certificãrii mişcãrii│
 │certificãrii mişcãrii porcinelor* │porcinelor* │porcinelor* │
 ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │2. Medicii veterinari oficiali în │2. Medicii veterinari oficiali la │2. Medicii veterinari oficiali la │
 │cadrul controalelor oficiale, cu │exploataţiile din care se prelevã probe │exploataţiile din care se prelevã probe │
 │completarea fişei de inspecţii** │pentru supravegherea activã** │pentru supravegherea activã** │
 ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │II. Supravegherea serologicã │II. Supravegherea serologicã │II. Supravegherea serologicã │
 ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │1. pasivã │1. pasivã │1. pasivã │
 │Pentru detecţia anticorpilor pentru│Pentru detecţia anticorpilor pentru │Pentru detecţia anticorpilor pentru │
 │proteina E2 prin teste ELISA se │proteina E2 prin teste ELISA se prelevã │proteina E2 prin teste ELISA se prelevã │
 │prelevã probe de sânge de la toate │probe de sânge de la toate scroafele │probe de sânge de la toate scroafele │
 │scroafele care au avortat. │care au avortat. │care au avortat. │
 ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │ │2. activã **** │2. activã **** │
 │ │Pentru detecţia anticorpilor pentru │Pentru detecţia anticorpilor pentru │
 │ │proteina E2 prin teste ELISA, prin │proteina E2 prin teste ELISA, prin pre- │
 │ │prelevarea de probe de sânge, cu o │levarea de probe de sânge, cu o preva- │
 │ │prevalenţã de 10% şi cu o confidenţã de │lenţã de 10% şi cu o confidenţã de 95%, │
 │ │95%, din exploataţiile selectate │din exploataţiile selectate aleatoriu │
 │ │aleatoriu din fiecare localitate, │din fiecare localitate, conform preva- │
 │ │conform prevalenţei de 10% şi │lenţei de 10% şi confidenţei de 95%, pe │
 │ │confidenţei de 95%*** │o razã de 3 km în jurul punctelor de │
 │ │În cazul implementãrii Sistemului │trecere a frontierelor de stat la │
 │ │canalizat de producere în România a │graniţa României cu Moldova (care nu │
 │ │cãrnii de porc destinate punerii pe │sunt incluse în zonele de supraveghere │
 │ │piaţa Uniunii Europene: │de 3 km din jurul exploataţiilor comer- │
 │ │a) în zona de 3 km din jurul exploata- │ciale autorizate)*** │
 │ │ţiilor comerciale incluse în Sistemul │Pentru detecţia anticorpilor pentru │
 │ │canalizat de producere în România a │proteina E2 prin teste ELISA, prin │
 │ │cãrnii de porc destinate punerii pe │prelevarea de probe de sânge, cu o │
 │ │piaţa Uniunii Europene, prin prelevarea │prevalenţã de 10% şi cu o confidenţã de │
 │ │de probe de sânge pentru detecţia │95%, din exploataţiile selectate alea- │
 │ │anticorpilor pentru proteina E2 prin │toriu din fiecare localitate, conform │
 │ │teste ELISA, cu o prevalenţã de 5% şi cu│prevalenţei de 10% şi confidenţei de 95%│
 │ │o confidenţã de 95%, din exploataţiile │pe un cordon de 3 km în lungul graniţei │
 │ │selectate aleatoriu din fiecare locali- │terestre a României cu Ucraina şi Serbia│
 │ │tate, conform prevalenţei de 5% şi │(care nu sunt incluse în zonele de │
 │ │confidenţei de 95%*** (probe │supraveghere de 3 km din jurul exploata-│
 │ │suplimentare); │ţiilor comerciale autorizate │
 │ │b) în zona de 4-10 km din jurul exploa- │sanitar-veterinar)*** │
 │ │taţiilor comerciale incluse în Sistemul │ │
 │ │canalizat de producere în România a │ │
 │ │cãrnii de porc destinate punerii pe │ │
 │ │piaţa Uniunii Europene prin prelevarea │ │
 │ │de probe de sânge pentru detecţia │ │
 │ │anticorpilor pentru proteina E2 prin │ │
 │ │teste ELISA, cu o prevalenţã de 10% şi │ │
 │ │cu o confidenţã de 95%, din exploata- │ │
 │ │ţiile selectate aleatoriu din fiecare │ │
 │ │localitate conform prevalenţei de 10% │ │
 │ │şi confidenţei de 95%*** (probe │ │
 │ │suplimentare). │ │
 ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │III. Supravegherea virusologicã │III. Supravegherea virusologicã │III. Supravegherea virusologicã │
 ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │1. Pasivã, respectiv pe porcine │1. Pasivã, respectiv pe porcine bolnave,│1. Pasivã, respectiv pe porcine bolnave,│
 │bolnave, moarte sau sacrificate de │moarte sau sacrificate de necesitate: │moarte sau sacrificate de necesitate: │
 │necesitate: │ │ │
 ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │a) se recolteazã probe de stern şi │a) se recolteazã probe de stern şi │a) se recolteazã probe de stern şi │
 │organe de la porcii morţi şi cei │organe de la porcii morţi şi cei sacri- │organe de la porcii morţi şi cei sacri │
 │sacrificaţi de necesitate pentru │ficaţi de necesitate pentru efectuarea │ficaţi de necesitate pentru efectuarea │
 │efectuarea de teste IFD şi, dupã │de teste IFD şi, dupã caz, PCR; │de teste IFD şi, dupã caz, PCR; │
 │caz, PCR; │ │ │
 ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │b) se recolteazã sânge pe EDTA │b) se recolteazã sânge pe EDTA pentru │b) se recolteazã sânge pe EDTA pentru │
 │pentru efectuarea de teste PCR de │efectuarea de teste PCR de la porcii │efectuarea de teste PCR de la porcii │
 │la porcii bolnavi cu semne clinice │bolnavi cu semne clinice care pot fi │bolnavi cu semne clinice care pot fi │
 │care pot fi atribuite şi pestei │atribuite şi pestei porcine clasice; │atribuite şi pestei porcine clasice; │
 │porcine clasice; │ │ │
 ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │c) avortoni - pentru efectuarea de │c) avortoni - pentru efectuarea de teste│c) avortoni - pentru efectuarea de teste│
 │teste PCR. │PCR. │PCR. │
 ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │ │2. Activã │ │
 │ │În cazul implementãrii Sistemului │ │
 │ │canalizat de producere în România a │ │
 │ │cãrnii de porc destinate punerii pe │ │
 │ │piaţa Uniunii Europene │ │
 │ │În zona de 10 km din jurul exploata- │ │
 │ │ţiilor comerciale incluse în Sistemul │ │
 │ │canalizat de producere în România a │ │
 │ │cãrnii de porc destinate punerii pe │ │
 │ │piaţa Uniunii Europene, efectuarea de │ │
 │ │teste PCR pe tonsilele şi splina de la │ │
 │ │porcii sacrificaţi pentru consum propriu│ │
 │ │în lunile octombrie-noiembrie şi cu o │ │
 │ │prevalenţã de 10% şi o confidenţã de 95%│ │
 │ │la cei sacrificaţi în luna decembrie │ │
 │ │(probe suplimentare). │ │
 └───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘


_________
    * În oricare dintre situaţiile menţionate, medicul veterinar de liberã practicã împuternicit în conformitate cu prevederile legale completeazã o fişã de inspecţie, conform modelului stabilit în Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 136/2010 privind mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor norme sanitare veterinare, urmãreşte identificarea posibilelor animale bolnave sau moarte şi solicitã informaţii referitoare la posibile modificãri ale stãrii de sãnãtate sau la posibila evoluţie a unor boli la porci. Fişele de inspecţie se completeazã la verificarea oricãrui tip de exploataţii comerciale şi în cele nonprofesionale. Dacã medicul veterinar de liberã practicã împuternicit identificã animale moarte sau bolnave cu semne clinice care pot fi atribuite şi pestei porcine clasice, acesta prelevã probe pentru teste specifice de laborator, notificã imediat DSVSA şi ia pe loc mãsurile prevãzute de legislaţia în vigoare. DSVSA se asigurã de faptul cã notificarea medicului veterinar de liberã practicã împuternicit împreunã cu primele informaţii epidemiologice transmise de acesta şi rezultatele testelor de laborator justificã luarea de mãsuri oficiale, astfel încât medicul veterinar oficial sã finalizeze ancheta epidemiologicã şi sã recolteze probe oficiale în scopul clarificãrii situaţiei.
    ** Controalele oficiale se efectueazã lunar, pe baza programului stabilit şi aprobat de cãtre conducerea DSVSA. Controalele oficiale se efectueazã în exploataţiile cuprinse în programul de supraveghere la aceeaşi datã când s-a programat recoltarea de probe în cadrul supravegherii active. Medicul veterinar oficial efectueazã inspecţia şi completeazã fişa de inspecţie. La controlul oficial al exploataţiei, medicul veterinar oficial urmãreşte identificarea posibilelor animale bolnave sau moarte şi solicitã informaţii referitoare la posibile modificãri ale stãrii de sãnãtate sau la posibila evoluţie a unor boli la porci. Dacã nu s-au gãsit animale bolnave sau moarte, medicul veterinar oficial stabileşte animalele de la care se prelevã probe de cãtre medicii veterinari de liberã practicã în coordonarea şi sub responsabilitatea medicului veterinar oficial. Dacã se identificã animale moarte sau bolnave cu semne clinice care pot fi atribuite şi pestei porcine clasice, medicul veterinar oficial efectueazã ancheta epidemiologicã şi recolteazã probe, inclusiv pentru teste virusologice.
    *** Din exploataţiile stabilite se recolteazã probe pentru realizarea confidenţei şi prevalenţei stabilite de la animale alese aleatoriu din cadrul urmãtoarelor categorii de animale existente în exploataţie (dacã nu au fost vaccinate pânã în anul 2009, când vaccinarea a încetat):
    a) vieri de reproducţie;
    b) scroafe de reproducţie;
    c) tineret peste 4 luni.
    Numãrul animalelor de la care se prelevã probe în cadrul supravegherii active a exploataţiilor nonprofesionale ţintã este stabilit pe baza principiului prevalenţei şi confidenţei prevãzut în prezentele norme metodologice.
    **** Prelevarea şi testarea probelor pentru detecţia anticorpilor pentru proteina E2 prin teste ELISA în cadrul supravegherii active a exploataţiilor nonprofesionale se realizeazã în trimestrul IV, în perioada octombrie-noiembrie.

    C. Supravegherea la mistreţi ┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
 │ În fondurile de vânãtoare în care vaccinarea │ În fondurile de vânãtoare în care în anul 2011 │
 │ a încetat în anul 2009 │ a fost efectuatã vaccinarea (zona de 10 km de-a │
 │ │ lungul frontierei de stat cu Ucraina şi Moldova) │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1 │ 2 │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │I. Supravegherea serologicã │I. Supravegherea serologicã │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. Prelevarea de probe de ser sau lichid toraco- │1. Prelevarea de probe de ser sau lichid toraco- │
 │abdominal de la toţi mistreţii vânaţi cu vârsta │abdominal de la toţi mistreţii vânaţi, indiferent de│
 │între 6 luni şi 2 ani │categoria de vârstã, pentru evaluarea eficienţei │
 │ │vaccinãrii │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. Probele prelevate pentru examene serologice │2. Probele prelevate pentru examene serologice │
 │trebuie însoţite de probe pereche prelevate de la│trebuie însoţite de probe pereche prelevate de la │
 │aceleaşi animale pentru examene virusologice. │aceleaşi animale pentru examene virusologice. │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. Sunt folosite urmãtoarele teste serologice: │3. Este folosit testul ELISA pentru detecţia anti- │
 │a) testul ELISA pentru detecţia anticorpilor pe │corpilor pe probe de ser sau lichid toraco-abdominal│
 │probe de ser sau lichid toraco-abdominal; │Interpretarea rezultatelor serologice se realizeazã │
 │b) testul de virusneutralizare în cazul probelor │ţinând cont de vaccinarea sau de lipsa vaccinãrii │
 │pozitive la ELISA. │contra pestei porcine în fondurile de vânãtoare │
 │Interpretarea rezultatelor serologice se reali- │respective şi de vârsta animalelor în raport cu │
 │zeazã ţinând cont de vaccinarea sau de lipsa │ultima vaccinare sau posibila detectare a anti- │
 │vaccinãrii contra pestei porcine în fondurile de │corpilor maternali. │
 │vânãtoare respective şi de vârsta animalelor în │ │
 │raport cu ultima vaccinare sau posibila detectare│ │
 │a anticorpilor maternali. │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │II. Supravegherea virusologicã │II. Supravegherea virusologicã │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. Se efectueazã testul RT-PCR pentru detecţia │1. Se efectueazã testul RT-PCR pentru detecţia │
 │genomului viral, pe probe prelevate de la: │genomului viral, pe probe prelevate de la: │
 │a) mistreţii gãsiţi morţi; │a) mistreţii gãsiţi morţi; │
 │b) toţi mistreţii vânaţi, indiferent de vârstã. │b) toţi mistreţii vânaţi, indiferent de vârstã. │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. Testul IFD pe probe de la toate animalele │2. Testul IFD pe probe de la toate animalele │
 │prevãzute la pct. 1 │prevãzute la pct. 1 │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. Testul de izolare a virusului pe culturi │3. Testul de izolare a virusului pe culturi │
 │celulare se efectueazã în toate cazurile IFD sau │celulare se efectueazã în toate cazurile IFD sau │
 │RT-PCR pozitive. │RT-PCR pozitive. │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. Pentru testarea virusologicã se prelevã │4. Pentru testarea virusologicã se prelevã │
 │urmãtoarele probe: │urmãtoarele probe: │
 │a) organe: splinã, tonsile, limfonoduri; │a) organe: splinã, tonsile, limfonoduri; │
 │b) stern. │b) stern. │
 └─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘    D. Supravegherea în abatoare
    1. În abatoare pot fi sacrificaţi doar porci din exploataţiile comerciale însoţiţi de certificat de sãnãtate.
    2. Supravegherea se va face prin inspecţie ante- şi post-mortem.
    3. În cazul porcilor gãsiţi morţi pe durata transportului şi în cazul animalelor care în urma inspecţiei ante-mortem au fost depistate ca fiind bolnave, cu febrã sau cu semne clinice care pot fi atribuite şi pestei porcine clasice, se recolteazã organe, respectiv sânge pe EDTA pentru RT-PCR."

    5. La capitolul II punctul 9, în coloana 1, primul paragraf se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Vaccinarea antirabicã cu momeli vaccinale a întregului efectiv de vulpi prin distribuire aerianã şi manualã pe teritoriul urmãtoarelor judeţe: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Nãsãud, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sãlaj, Satu Mare, Sibiu şi Timiş. Vaccinurile antirabice vii folosite pentru vaccinarea oralã a vulpilor trebuie sã îndeplineascã cerinţele Farmacopeii Europene şi recomandãrile Organizaţiei Mondiale a Sãnãtãţii în privinţa eficacitãţii şi siguranţei în utilizarea acestora."

    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  Preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare
                  Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                               Radu Roatiş Cheţan

    Bucureşti, 10 octombrie 2011.
    Nr. 48.
                                      ----

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Alte Institutii, ORDIN nr. 48 din 10 octombrie 2011

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice