Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 47 din 11 noiembrie 2011  pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 47 din 11 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011

    Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completãrile ulterioare,

    preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Anexa nr. 2 "Standardul de performanţã pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale" la Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performanţã pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a Standardului de performanţã pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 şi 27 bis din 16 ianuarie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Dupã articolul 7 din cadrul indicatorului de performanţã garantat IPG2 "Realizarea instalaţiei de racordare la SD a solicitanţilor de acces" se introduc doua noi articole, articolele 7^1 şi 7^2, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 7^1. - (1) În situaţia în care un solicitant a încheiat cu OSD un contract de racordare pentru realizarea unei noi instalaţii de racordare sau pentru modificarea uneia existente, OSD are obligaţia sã întreprindã toate demersurile necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie, în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare.
    (2) În situaţia în care OSD nu îşi îndeplineşte obligaţia instituitã la alin. (1), acesta are obligaţia sã plãteascã solicitantului penalitãţile prevãzute în anexa nr. 1 la standard.
    Art. 7^2. - (1) Ulterior obţinerii autorizaţiei de construcţie, OSD are obligaţia de a realiza şi pune în funcţiune obiectivul, în cel mult 6 luni de la data obţinerii autorizaţiei.
    (2) În situaţia în care OSD nu asigurã punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare în termenul prevãzut la alin. (1), acesta are obligaţia sã plãteascã solicitantului penalitãţile prevãzute în anexa nr. 1 la standard."

    2. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) în situaţia în care nu este posibilã reluarea serviciului la data şi ora comunicate iniţial, la expirarea fiecãrei perioade consecutive de 12 ore de la notificarea iniţialã, sã informeze asupra evoluţiei situaţiei, inclusiv asupra oricãrei modificãri a datei preconizate pentru reluarea prestãrii serviciului."

    3. La articolul 9, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Dacã OSD asigurã reluarea prestãrii serviciului anterior încheierii perioadei prevãzute la alin. (1), pentru o perioadã mai micã de 24 de ore, OSD are obligaţia sã asigure notificarea/informarea consumatorilor, în condiţiile alin. (1), prin modalitãţile prevãzute la alin. (1), în legãturã cu motivele întreruperii repetate şi, dupã caz, în legãturã cu data preconizatã pentru reluarea prestãrii serviciului, în situaţia în care acesta nu a fost reluat anterior îndeplinirii obligaţiei de notificare/informare."

    4. Dupã articolul 10 din cadrul indicatorului de performanţã garantat IPG5 "Reluarea prestãrii serviciului în urma unei întreruperi neplanificate" se introduce un nou indicator de performanţã garantat, respectiv indicatorul de performanţã garantat IPG5^1 "Repetarea întreruperilor neplanificate din cauza neîndeplinirii obligaţiilor OSD".

    5. Dupã indicatorul de performanţã garantat IPG5^1 "Repetarea întreruperilor neplanificate din cauza neîndeplinirii obligaţiilor OSD" se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 10^1. - În situaţia în care prestarea serviciului unui consumator a fost întreruptã neplanificat de douã sau mai multe ori în cursul unui an, din cauza neîndeplinirii obligaţiilor OSD, acesta are obligaţia de a plãti consumatorului penalitatea prevãzutã în anexa nr. 1 la standard, pentru fiecare dintre aceste întreruperi."

    6. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) procentul anual de reţea supusã controlului cu aparate pentru detectarea pierderilor de gaze se calculeazã pe baza formulei:


           L(RA)
    RCA = ────── x 100,
           L(RC)


    în care:
    L(RC) este lungimea de reţea supusã controlului în anul de referinţã, exprimatã în kilometri, pentru care periodicitatea efectuãrii verificãrilor este aceeaşi, aceasta calculându-se prin însumarea lungimilor de reţea verificate periodic conform normelor tehnice în vigoare, ţinându-se cont de tipul materialului (oţel sau polietilenã);
    L(RA) este lungimea de reţea activã la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţã, exprimatã în kilometri, pentru care periodicitatea efectuãrii verificãrilor este aceeaşi, conform normelor tehnice în vigoare, ţinându-se cont de tipul materialului (oţel sau polietilenã).
    NOTĂ:
    Obligaţia OSD se considerã îndeplinitã dacã valoarea rezultatã este mai micã sau cel puţin egalã cu valoarea maximalã impusã prin prezentul act normativ în condiţiile în care fiecare tronson de conductã a fost verificat în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare."

    7. Articolul 23 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) Pentru preluarea sesizãrilor şi reclamaţiilor solicitanţilor/consumatorilor, OSD are obligaţia de a asigura funcţionarea cel puţin a unui centru de relaţii cu publicul la nivelul unui judeţ, care va funcţiona cel puţin 12 h/zi, şi a unui serviciu telefonic permanent.
    (2) În situaţia în care OSD primeşte o sesizare privind emanaţii de gaze naturale, OSD are obligaţia sã asigure deplasarea unei echipe de intervenţie la locul semnalat în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de o orã de la momentul primirii sesizãrii."

    8. La articolul 24, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) OSD va raporta anual la ANRE, în termenul prevãzut la art. 17 alin. (1), urmãtoarele informaţii:
    a) nivelul total al penalitãţilor plãtite în anul calendaristic precedent, defalcate pe fiecare obligaţie, astfel cum acestea sunt definite în prezentul standard;
    b) durata medie a întreruperilor programate pe consumator, în anul calendaristic precedent;
    c) durata medie a întreruperilor neprogramate pe consumator, în anul calendaristic precedent."

    9. Anexele nr. 1-3 se modificã dupã cum urmeazã:
    1. Anexa nr. 1 "Penalitãţi aplicabile în cazul nerespectãrii indicatorilor de performanţã garantaţi" se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.
    2. Anexa nr. 2 "Obiective aplicabile pentru indicatorii generali de performanţã" se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul ordin.
    3. Anexa nr. 3 "Modele de raportare" se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezentul ordin.

    ART. II
    Pânã la data de 1 ianuarie 2012, operatorii sistemelor de distribuţie au obligaţia sã raporteze la Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei nivelul indicatorului de performanţã IGP 6, prevãzut la art. 19 alin. (1) lit. a) din Standardul de performanţã pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, aferent anului 2010.
    ART. III
    Titularii licenţelor de distribuţie a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmãri respectarea acestora.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012, cu excepţia art. I pct. 9 care intrã în vigoare la data publicãrii.

                   Preşedintele Autoritãţii Naţionale
                  de Reglementare în Domeniul Energiei,
                          Dan Iulius Plaveti

    Bucureşti, 11 noiembrie 2011.
    Nr. 47.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Standardul de performanţã pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale)

    Penalitãţi aplicabile în cazul nerespectãrii indicatorilor de performanţã garantaţi┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┐
│ Indicatorul de performanţã │ Perioada de timp specificatã │ Valoarea │
│ (numãrul articolului) │ │penalitãţii│
│ │ │ - lei - │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│IPG1 - Rezolvarea solicitãrilor │Nerespectarea termenului prevãzut │ 36 │
│de acces în vederea racordãrii │în Regulamentul de acces la │ │
│la SD (art. 6) │sistemele de distribuţie a gazelor│ │
│ │naturale │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Fiecare zi lucrãtoare suplimentarã│ 6 │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│IPG2 - Realizarea instalaţiei de │Nerespectarea termenului precizat │ 60 │
│racordare la SD a solicitanţilor │în contractul de racordare │ │
│de acces [art. 7 alin. (1) ├──────────────────────────────────┼───────────┤
│lit. b)] │Fiecare zi lucrãtoare suplimentarã│ 12 │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│IPG2 - Realizarea instalaţiei de │Nerespectarea termenului de │ 15 │
│racordare la SD a solicitanţilor │depunere a documentelor pentru │ │
│de acces (art. 7^1) │obţinerea autorizaţiei de │ │
│ │construcţie │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Fiecare zi lucrãtoare suplimentarã│ 5 │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│IPG2 - Realizarea instalaţiei de │Nerespectarea termenului de punere│ 15 │
│racordare la SD a solicitanţilor │în funcţiune a instalaţiei de │ │
│de acces (art. 7^2) │racordare │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Fiecare zi lucrãtoare suplimentarã│ 5 │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│IPG3 - Reamenajarea terenurilor │45 de zile │ 181 │
│afectate de execuţia unor lucrãri ├──────────────────────────────────┼───────────┤
│la obiectivele aferente SD [art. 8│Fiecare perioadã consecutivã de │ │
│alin. (4)] │5 zile lucrãtoare │ 60 │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│IPG4 - Obligaţia de notificare/ │12 ore │ 24 │
│informare privind data şi ora │ │ │
│reluãrii prestãrii serviciului │ │ │
│[art. 9 alin. (1) lit. a) şi b)] │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│IPG4 - Obligaţia de informare │Fiecare perioadã consecutivã de │ 24 │
│privind data şi ora reluãrii │12 ore │ │
│prestãrii serviciului [art. 9 │ │ │
│alin. (1) lit. c)] │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│IPG4 - Obligaţia de notificare/ │12 ore │ 24 │
│informare privind motivele între- │ │ │
│ruperii repetate şi, dupã caz, │ │ │
│data şi ora reluãrii prestãrii │ │ │
│serviciului [art. 9 alin. (4)] │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│IPG5 - Reluarea prestãrii servi- │Conform informãrii iniţiale │ 24 │
│ciului în urma unei întreruperi │transmise consumatorului de cãtre │ │
│neplanificate [art. 10 alin. (1)] │OSD │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│IPG5^1 - Repetarea întreruperilor │Fiecare întrerupere neplanificatã,│ 36 │
│neplanificate din cauza neîndepli-│începând cu a doua întrerupere │ │
│nirii obligaţiilor OSD (art. 10^1)│neplanificatã în cursul unui an │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│IPG6 - Notificarea întreruperilor │Douã zile lucrãtoare │ 60 │
│planificate [art. 11 alin. (1)] │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│IPG7 - Reluarea prestãrii servi- │Specificat în notificare în │ 604 │
│ciului în urma unei întreruperi │conformitate cu art. 11 alin. (1) │ │
│planificate [art. 12 alin. (1)] │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│IPG7^1 - Rezolvarea solicitãrilor │30 de zile │ 36 │
│cu privire la mãsurarea cantitã- ├──────────────────────────────────┼───────────┤
│ţilor de gaze naturale [art. 12^1 │Fiecare zi lucrãtoare suplimentarã│ 6 │
│alin. (2) şi (3)] │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│IPG8 - Realizarea obligaţiei de │15 zile lucrãtoare │ 181 │
│platã a penalitãţilor datorate în │ │ │
│conformitate cu standardul de │ │ │
│performanţã [art. 13 alin. (1)] │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────┘
    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la Standardul de performanţã pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale)

    Obiective aplicabile pentru indicatorii generali de performanţã


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Indicatorul de performanţã (numãrul articolului) │ Obiectiv │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│IGP1 - Rezolvarea solicitãrilor de acces în vederea racordãrii │ │
│la SD (art. 14) │ 98% │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│IGP2 - Notificarea consumatorului în legãturã cu întreruperile │ 95% │
│planificate şi neplanificate ale serviciului (art. 15) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│IGP3 - Obligaţiile OSD de informare a solicitanţilor/consumatorilor│ 95% │
│decurgând din alte reglementãri ale ANRE (art. 16) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│IGP6 - Indicatori de siguranţã │Maximum % │
│Procentul anual de conducte supuse controlului │ │
│[art. 19 alin. (1) lit. (a)] │ │
│conducte din oţel subterane │ │
│ - x < 0,025 │ 100 │
│ - 0,025 < x < 0,25 │ 50 │
│ - 0,25 < x < 1 │ 25 │
│ - x > 1 │ 8,3 │
│conducte din oţel supraterane │ 100 │
│conducte din polietilenã cu vechime < de 2 ani │ 50 │
│conducte din polietilenã cu vechime > de 2 ani │ 100 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Numãrul anual de defecte care genereazã pierderi de gaze, │ 0,8 (*) │
│localizate pe un kilometru de reţea verificatã │ │
│[art. 19 alin. (1) lit. (b)] │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Numãrul anual de defecte care genereazã pierderi de gaze │ 0,1 │
│identificate ca urmare a sesizãrilor unor terţi pe un kilometru │ │
│de reţea [art. 19 alin. (1) lit. (c)] │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


---------
    (*) În calculul indicatorului nu se vor cuantifica emanaţiile de gaze naturale constatate în posturile de reglare-mãsurare.

    NOTĂ:
    "x" reprezintã numãrul de defecte/kilometru de conductã, constatate în anul anterior celui pentru care se face raportarea.


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 3 la Standardul de performanţã pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale)

    Modele de raportare


┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ Indicatorul de performanţã │ Obiectiv│Realizat │
│ (numãrul articolului) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│IGP1 - Rezolvarea solicitãrilor de acces în vederea │ │ │
│racordãrii la SD (art. 14) │ 98% │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│IGP2 - Notificarea consumatorului în legãturã cu │ │ │
│întreruperile planificate şi neplanificate ale serviciului│ 95% │ │
│[art. 15 alin. (1) şi (2)] │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│IGP3 - Obligaţiile OSD de informare a solicitanţilor/ │ │ │
│consumatorilor decurgând din alte reglementãri ale │ │ │
│autoritãţii [art. 16 alin. (1)] │ 95% │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│IGP6 - Indicatori de siguranţã │Maximum %│ │
│Procentul anual de conducte supuse controlului │ │ │
│[art. 19 alin. (1) lit. (a)] │ │ │
│conducte subterane din oţel │ │ │
│x < 0,025 │ 100 │ │
│0,025 < x < 0,25 │ 50 │ │
│0,25 < x < 1 │ 25 │ │
│x > 1 │ 8,3 │ │
│conducte din oţel supraterane │ 100 │ │
│conducte din polietilenã cu vechime < de 2 ani │ 50 │ │
│conducte din polietilenã cu vechime > de 2 ani │ 100 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Numãrul anual de defecte care genereazã pierderi de gaze │ 0,8 (*) │ │
│localizate pe un kilometru de reţea verificatã │ │ │
│[art. 19 alin. (1) lit. (b)] │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Numãrul anual de defecte care genereazã pierderi de gaze │ 0,1 │ │
│identificate ca urmare a sesizãrilor unor terţi pe un │ │ │
│kilometru de reţea [art. 19 alin. (1) lit. (c)] │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Numãrul anual de defecte care genereazã pierderi de gaze │ - │ │
│cauzate de acţiunea unor terţi pe un kilometru de reţea │ │ │
│[art. 19 alin. (1) lit. (d)] │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘


---------
    (*) În calculul indicatorului nu se vor cuantifica emanaţiile de gaze naturale constatate în posturile de reglare-mãsurare.

    NOTĂ:
    "x" reprezintã numãrul de defecte/kilometru de conductã, constatate în anul anterior celui pentru care se face raportarea.

                              ----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice