Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 465 din 28 septembrie 2009  privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 465 din 28 septembrie 2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR

EMITENT: INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 noiembrie 2009

Având în vedere dispoziţiile <>Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în aplicarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se aprobã Metodologia privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Persoanele fizice care doresc sã presteze activitãţile specifice prescripţiilor tehnice trebuie sã se ateste în condiţiile metodologiei prevãzute la art. 1.
ART. 3
Orice prevedere contrarã prezentului ordin se abrogã cu data intrãrii în vigoare a prezentelor dispoziţii.
ART. 4
Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 15 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Inspectorul de stat şef
al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
Mircea Vasile Zegrean

Bucureşti, 28 septembrie 2009.
Nr. 465.


ANEXĂ

METODOLOGIE
privind atestarea personalului tehnic de
specialitate în domeniul ISCIR

CAP. I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Scopul metodologiei

ART. 1
(1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesionalã a personalului tehnic de specialitate în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor tehnice privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor, în domeniul instalaţiilor sub presiune, al instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil.
(2) Metodologia urmãreşte ca formarea profesionalã a personalului tehnic de specialitate sã se facã unitar de cãtre persoane juridice avizate de cãtre Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), cu formatori atestaţi de cãtre ISCIR, pe baza unor programe care pun la dispoziţia participanţilor informaţiile necesare în vederea desfãşurãrii activitãţii.

SECŢIUNEA a 2-a
Termeni, definiţii şi abrevieri

ART. 2
(1) În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) atestare - activitatea de evaluare a competenţei profesionale a unei persoane fizice pentru a desfãşura o activitate specificã reglementatã de prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;
b) atestat - documentul eliberat de ISCIR, obţinut pe baza unei evaluãri scrise;
c) avizare - procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare profesionalã în domeniul reglementat de prezenta metodologie;
d) autorizare - activitatea de evaluare şi atestare, efectuatã de cãtre ISCIR, a competenţei şi capabilitãţii unei persoane fizice sau juridice de a desfãşura o activitate specificã prezentei metodologii;
e) deţinãtor - persoana fizicã sau juridicã ce deţine cu orice titlu o instalaţie/un echipament în exploatare;
f) documentaţie tehnicã - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate, conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de cãtre producãtor pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitãţi în vederea realizãrii sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnicã include, dupã caz, descrierea generalã a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercãrilor şi examinãrilor şi altele asemenea;
g) domeniu ISCIR - activitãţile pentru care este nevoie de autorizare/aprobare/avizare/acceptare/atestare de cãtre Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
h) examinare - procesul care are loc la finalizarea unui program de formare profesionalã pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilitãţilor tehnice în vederea atestãrii;
i) formator atestat - persoana fizicã atestatã de cãtre ISCIR potrivit dispoziţiilor legale;
j) persoanã juridicã - orice entitate constituitã potrivit legii naţionale, precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de acesta;
k) personal tehnic de specialitate - persoana fizicã atestatã de cãtre ISCIR pentru desfãşurarea activitãţilor specifice prevãzute în prescripţiile tehnice aplicabile, în condiţiile prevãzute în acestea;
l) prescripţie tehnicã - norma tehnicã elaboratã de ISCIR şi aprobatã prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activitãţi specifice domeniului de activitate, prevãzute în <>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ce se realizeazã în legãturã cu acestea, în vederea introducerii pe piaţã, punerii în funcţiune şi utilizãrii instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţã în funcţionare;
m) utilizator - persoana fizicã sau juridicã ce are în folosinţã o instalaţie/un echipament.
(2) În conţinutul prezentei metodologii sunt folosite urmãtoarele abrevieri:
a) RADTA - personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de automatizare;
b) RADTE - personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrãrilor de verificare tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
c) RADTI - personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare;
d) RADTP - personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare pentru montare/reparare;
e) RSL - personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrãrilor (inclusiv în domeniul nuclear);
f) RTS - personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura (inclusiv în domeniul nuclear);
g) RVTA - personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnicã a ascensoarelor;
h) RVT - personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnicã;
i) RTTC - personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu tehnologiile la cald, pentru coordonarea procesului special - tratament termic (în domeniul nuclear).

SECŢIUNEA a 3-a
Domeniu de aplicare

ART. 3
Personalul tehnic de specialitate prevãzut în tabelul 1 este examinat şi atestat de cãtre ISCIR dupã participarea la un program de instruire.

Tabelul 1


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Categorii de personal tehnic de specialitate │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Personal tehnic de specialitate responsabil cu │
│ │verificarea tehnicã în utilizare a aparatelor de încãlzit │
│ │alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, │
│ │cazane de apã caldã cu putere P ≤ 400 kW şi cazane │
│ │de abur de joasã presiune cu debit Q ≤ 0,6 t/h şi a │
│ │arzãtoarelor cu combustibili gazoşi şi lichizi (RVT) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Personal tehnic de specialitate responsabil cu │
│ │verificarea tehnicã la ascensoare (RVTA) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Personal tehnic de specialitate pentru avizarea │
│ │documentaţiei tehnice de instalare la instalaţii sub │
│ │presiune (RADTI) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Personal tehnic de specialitate pentru avizarea │
│ │documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare │
│ │la instalaţii sub presiune (RADTP) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Personal tehnic de specialitate pentru avizarea │
│ │documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare │
│ │la instalaţii de ridicat (RADTP) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Personal tehnic de specialitate pentru avizarea │
│ │documentaţiei tehnice de automatizare (RADTA) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Personal tehnic de specialitate pentru avizarea │
│ │documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrãrilor de │
│ │verificare tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri │
│ │cu caracter tehnic la instalaţii sub presiune (RADTE) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Personal tehnic de specialitate pentru avizarea │
│ │documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrãrilor de │
│ │verificare tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri │
│ │cu caracter tehnic la instalaţii de ridicat (RADTE) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Responsabil cu supravegherea lucrãrilor la instalaţii sub │
│ │presiune (RSL) (inclusiv în domeniul nuclear) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. │Responsabil cu supravegherea lucrãrilor la instalaţii de │
│ │ridicat (RSL) (inclusiv în domeniul nuclear) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. │Responsabil tehnic cu sudura la instalaţii sub presiune │
│ │şi instalaţii de ridicat (RTS) (inclusiv în domeniul nuclear) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. │Responsabil tehnic cu tehnologiile la cald (RTTC) (în │
│ │domeniul nuclear) │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘ART. 4
(1) Programele de instruire se organizeazã de persoane juridice avizate.
(2) Avizarea persoanelor juridice se face de cãtre ISCIR. În acest scop, persoana juridicã depune la ISCIR urmãtoarele:
a) adresa de solicitare a avizãrii;
b) dovada cã are ca obiect de activitate desfãşurarea activitãţilor de formare profesionalã, conform codului CAEN specific prevãzut în actul constitutiv/statut;
c) programa analiticã specificã pentru fiecare categorie de personal tehnic de specialitate;
d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal tehnic de specialitate prevãzutã la art. 3, tabelul 1.
(3) ISCIR analizeazã documentele prevãzute la alin. (2) şi, în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei metodologii, elibereazã adresa de avizare conform modelului prevãzut în anexa nr. 1.
(4) Avizarea este valabilã pe o perioadã de 4 (patru) ani.
ART. 5
Persoana juridicã avizatã poate sã organizeze programe de instruire, cu condiţia respectãrii urmãtoarelor condiţii:
a) sã deruleze programele de instruire cu formatorii atestaţi de cãtre ISCIR, conform prevederilor cap. II;
b) sã asigure condiţiile necesare pentru buna desfãşurare a programului de instruire.
ART. 6
Persoanele juridice care au obţinut avizul pentru organizarea programelor de instruire se publicã pe site-ul ISCIR.

CAP. II
Organizarea şi desfãşurarea instruirilor

SECŢIUNEA 1
Atestarea formatorilor

ART. 7
(1) Persoanele fizice care doresc sã participe în calitate de formatori la programele de instruire trebuie atestate de cãtre ISCIR.
(2) Atestarea se efectueazã pentru unul sau mai multe dintre modelele prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Modulele pentru atestarea formatorilor │
├────┼─────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Instalaţii │1.1. Clasice │
│ │sub presiune ├────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1.2. Din cadrul obiectivelor nucleare │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Instalaţii │2.1. Clasice │
│ │de ridicat ├────────────────────────────────────────────┤
│ │ │2.2. Din cadrul obiectivelor nucleare │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Instalaţii │3.1. Sudare clasice │
│ │sub presiune ├────────────────────────────────────────────┤
│ │şi instalaţii │3.2. Sudare şi tratamente termice din │
│ │de ridicat │cadrul obiectivelor nucleare │
└────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────────┘(3) În vederea atestãrii, candidatul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
a) sã fie absolvent al unei forme de învãţãmânt superior tehnic de lungã duratã în domeniul: mecanicã, electromecanicã, energeticã, automatizãri, transporturi, metalurgie, chimie, construcţii, instalaţii sau în alte domenii conexe tehnice sau universitare acceptate de cãtre ISCIR;
b) sã aibã o vechime în specialitate într-un domeniu de activitate reglementat de prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR de minimum 8 ani; pentru formatorii din cadrul obiectivelor nucleare, candidatul trebuie sã aibã din cei 8 ani cel puţin 3 ani în acest domeniu (nuclear);
c) sã deţinã documente care sã ateste participarea la cursuri de instruire/specializare/perfecţionare în domeniu, caz în care vechimea în specialitate menţionatã la lit. b) se reduce la 5 ani.
(4) Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR pot participa la examenul în vederea atestãrii ca formator.
ART. 8
(1) Pentru participarea la examenul în vederea atestãrii, candidatul depune la ISCIR un dosar cu urmãtoarele documente:
a) cererea de înscriere la examen;
b) copia diplomei de studii;
c) curriculum vitae;
d) copia documentului care dovedeşte vechimea în specialitate;
e) copia actului de identitate;
f) copii ale documentelor care atestã participarea la cursuri/programe de instruire/specializare/perfecţionare în domeniu, dupã caz;
g) inspectorii de specialitate ISCIR depun doar cererea de înscriere la examen.
(2) ISCIR stabileşte tematica pentru examen specificã domeniului solicitat şi planificã candidaţii înscrişi.
(3) Examenul constã într-o probã scrisã.
(4) Condiţia de promovare a examenului este obţinerea notei minime 7 (şapte).
(5) În urma promovãrii examenului, ISCIR elibereazã un atestat pentru unul sau mai multe dintre modulele prevãzute în tabelul 2, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
(6) Inspectorii de specialitate cu funcţii de conducere pot sã fie desemnaţi ca formatori, prin ordin al conducãtorului ISCIR, în urma unei evaluãri profesionale efectuate de cãtre o comisie de specialitate.
(7) Formatorii experţi desemnaţi în domeniul ISCIR pot sã predea ca formatori şi în domeniul reglementat prin prezenta metodologie.
(8) Atestatul are valabilitate nelimitatã.

SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea programelor de instruire în vederea atestãrii personalului tehnic de specialitate

ART. 9
(1) Pentru organizarea unui program de instruire a personalului tehnic de specialitate persoana juridicã avizatã depune la ISCIR, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea programului, urmãtoarele:
a) adresa de anunţare a organizãrii unui program de instruire, în care trebuie sã se precizeze denumirea şi tipul programului, numãrul cursanţilor, perioada de organizare şi locul de desfãşurare a programului;
b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;
c) programa analiticã, dezvoltatã pe teme, zile, ore şi formatori;
d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor, precum şi copii ale atestatelor acestora;
e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor, precum şi codul numeric personal.
(2) ISCIR analizeazã documentaţia depusã şi comunicã, în scris, organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire.
ART. 10
Se admite modificarea listei cursanţilor numai în intervalul rãmas pânã la începerea programului, cu obligaţia informãrii ISCIR în legãturã cu modificãrile intervenite.
ART. 11
La sfârşitul programului de instruire, organizatorul elibereazã participanţilor documentul care sã confirme participarea la programul de instruire (Se recomandã utilizarea modelul prevãzut în anexa nr. 3).
ART. 12
Persoana juridicã avizatã care nu anunţã organizarea unui program de instruire în termenul prevãzut la art. 9 nu are dreptul sã elibereze participanţilor documentul care sã confirme participarea la programul de instruire.
ART. 13
ISCIR poate efectua verificãri privind modul de desfãşurare a programului de instruire.

SECŢIUNEA a 3-a
Organizarea examenului în vederea atestãrii personalului tehnic de specialitate

ART. 14
Persoanele care se înscriu la examenul în vederea obţinerii atestatului ca personal tehnic de specialitate depun la ISCIR urmãtoarele documente:
a) cererea de înscriere la examen;
b) copia diplomei de studii tehnice;
c) curriculum vitae;
d) copia documentului care dovedeşte vechimea în specialitate;
e) copia actului de identitate;
f) copia documentului de participare la programul de instruire organizat conform prevederilor art. 9-11.
ART. 15
(1) ISCIR stabileşte tematica pentru examen specificã domeniului solicitat şi planificã candidaţii înscrişi.
(2) Examenul constã dintr-o probã scrisã şi o probã practicã pentru personalul tehnic de specialitate prevãzut la nr. crt. 1 din tabelul 1; pentru personalul tehnic de specialitate prevãzut la nr. crt. 2-12 din tabelul 1 examenul constã numai într-o probã scrisã.
(3) Condiţia de promovare a examenului este obţinerea notei minime 7 (şapte).
(4) În urma promovãrii examenului, ISCIR elibereazã un atestat conform modelului prezentat în anexa nr. 4.
ART. 16
(1) Atestatul eliberat de ISCIR are o valabilitate de 2 ani.
(2) Valabilitatea atestatului se prelungeşte în condiţiile stabilite la art. 18.
(3) Pe baza atestatului eliberat, personalul tehnic de specialitate deţine o ştampilã de identificare, conform modelului prevãzut în prescripţiile tehnice aplicabile.
ART. 17
Persoanele care nu promoveazã examenul în vederea obţinerii atestatului ca personal tehnic de specialitate pot participa la reexaminare în condiţiile prevãzute la art. 15 şi 16, pe baza unei solicitãri scrise.

SECŢIUNEA a 4-a
Prelungirea valabilitãţii atestatului personalului tehnic de specialitate

ART. 18
(1) Pentru prelungirea valabilitãţii atestatului personalul tehnic de specialitate trebuie sã urmeze un program de instruire.
(2) Solicitantul care doreşte prelungirea valabilitãţii atestatului depune la ISCIR cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirãrii acestuia urmãtoarele documente:
a) cererea de prelungire a valabilitãţii atestatului;
b) atestatul eliberat de cãtre ISCIR;
c) memoriul de activitate pentru perioada de valabilitate a atestatului;
d) copia actului de identitate;
e) copia documentului de participare la programul de instruire, obţinut dupã ultima atestare.
(3) Solicitantul care nu se prezintã pentru prelungirea atestatului în termenul prevãzut la alin. (2) depune la ISCIR documentele prevãzute la art. 14 şi susţine un nou examen, conform prevederilor art. 15.
ART. 19
Pentru participarea la programul de instruire, solicitantul depune la organizator urmãtoarele documente:
a) cererea de participare la programul de instruire;
b) copia atestatului.
ART. 20
Programul de instruire se organizeazã de persoane juridice avizate, cu respectarea prevederilor art. 9-12.
ART. 21
ISCIR analizeazã documentaţia depusã şi, în cazul în care aceasta corespunde prevederilor prezentei metodologii, prelungeşte valabilitatea atestatului pe o perioadã de 2 ani.

CAP. III
Atestarea personalului tehnic de specialitate pentru instalaţii clasice

SECŢIUNEA 1
Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnicã în utilizare a aparatelor de încãlzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu putere P ≤ 400 kW şi cazane de abur de joasã presiune cu debit Q ≤ 0,6 t/h şi a arzãtoarelor cu combustibili gazoşi şi lichizi (RVT)

ART. 22
(1) Personalul tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnicã în utilizare (RVT) a aparatelor de încãlzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, prevãzute în prescripţia tehnicã A 1, cu puterea P ≤ 400 kw şi a arzãtoarelor cu combustibil gazos şi lichid, prevãzute în prescripţia tehnicã C 2, este examinat şi atestat de cãtre ISCIR dupã participarea la un program de instruire organizat de o persoanã juridicã avizatã şi care respectã programa analiticã prevãzutã la art. 23.
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu verificarea tehnicã trebuie sã aibã studii superioare tehnice de lungã/scurtã duratã conform art. 7 alin. (3) lit. a) din prezenta metodologie, precum şi o vechime în specialitate de minimum 2 ani.
ART. 23
(1) Instruirea responsabilului cu verificarea tehnicã în utilizare se desfãşoarã conform urmãtoarei programe analitice:


┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ Tema │ Numãrul orelor │
│ │ de predare │
│ ├─────────┬──────────┤
│ │ Teorie │Practicã │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│Legislaţie, standarde, normative specifice │ │ │
│activitãţii │ 2 │ - │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│Tipuri de aparate consumatoare de │ │ │
│combustibil │ │ │
│Proceduri de lucru obligatorii │ 2 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│Mãsuri pregãtitoare pentru punerea în │ │ │
│funcţiune │ │ │
│ │ │ │
│Punerea în funcţiune │ │ │
│ │ │ │
│Proceduri specifice obligatorii de efectuare │ 2 │ 2 │
│a verificãrilor tehnice în utilizare │ │ │
│ │ │ │
│Completarea rapoartelor de verificãri şi a │ │ │
│livretelor aparatelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│Eficienţã energeticã │ 2 │ 4 │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘(2) Formatorii care participã la acest program de instruire trebuie sã fie atestaţi pentru modulul 1.1.
ART. 24
(1) Personalul tehnic de specialitate (RVT), care deţine adeverinţe eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului mai veche de 4 ani, trebuie sã se prezinte în vederea examinãrii şi eliberãrii atestatului în condiţiile prezentei metodologii în termen de un an de la data aprobãrii acesteia.
(2) Personalul tehnic de specialitate (RVT), care deţine adeverinţe eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului cu o vechime cuprinsã între 2 şi 4 ani, trebuie sã se prezinte în vederea examinãrii şi eliberãrii atestatului în condiţiile prezentei metodologii în termen de 2 ani de la data aprobãrii acesteia.
(3) Personalul tehnic de specialitate (RVT), care deţine adeverinţe eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului cu o vechime mai micã de 2 ani, trebuie sã se prezinte în vederea examinãrii şi eliberãrii atestatului în condiţiile prezentei metodologii la finele celor 2 ani de la data instruirii.

SECŢIUNEA a 2-a
Atestarea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice de instalare, a documentaţiei tehnice preliminare, a documentaţiei tehnice de automatizare şi a documentaţiei tehnice pentru investigaţii/examinãri caracter tehnic

ART. 25
(1) Personalul tehnic de specialitate prevãzut la nr. crt. 3, 4, 6, 7 şi 9 din tabelul 1 este examinat şi atestat de cãtre ISCIR dupã participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 9-12 care respectã modulele specifice din programa analiticã prevãzutã la art. 26.
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice (RADTI/RADTP/RADTA) trebuie sã aibã studii superioare tehnice de lungã duratã conform art. 7 alin. (3), lit. a) din prezenta metodologie şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani.
(3) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic (RADTE) trebuie sã aibã studii superioare tehnice de lungã duratã şi o vechime în specialitate de minimum 8 ani.
(4) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL) trebuie sã aibã studii superioare tehnice de lungã/scurtã duratã cu o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii tehnice de maistru sau tehnician cu o vechime în specialitate de minimum 5 ani.
ART. 26
(1) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice de instalare, a documentaţiei tehnice preliminare şi a documentaţiei tehnice de automatizare (RADTI/RADTP/RADTA) se desfãşoarã conform urmãtoarei programe analitice:


┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Tema │ Numãrul │
│ │orelor de │
│ │ predare │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Legislaţie, standarde, normative specifice activitãţii │ │
│Atribuţii şi responsabilitãţi specifice activitãţii │ │
│conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile │ 4 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Lucrãri de instalare care necesitã obţinerea avizului │ │
│obligatoriu de instalare │ │
│Întocmirea/Avizarea documentaţiilor tehnice de instalare│ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Întocmirea/Avizarea documentaţiilor tehnice │ │
│preliminare de montare şi reparare la: │ │
│- cazane de apã caldã şi cazane de abur de joasã │ │
│ presiune; │ │
│- cazane de abur şi cazane de apã fierbinte; │ 4 │
│- conducte de abur şi conducte de apã fierbinte; │ │
│- conducte metalice pentru fluide; │ │
│- recipiente metalice stabile sub presiune; │ │
│- instalaţii de distribuţie a GPL; │ │
│- recipiente cisterne, containere şi butoaie │ │
│ metalice. │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Instalaţii şi sisteme de automatizare pentru: │ │
│- cazane de abur şi cazane de apã fierbinte; │ │
│- cazane de apã caldã cu puteri mai mari de │ │
│400 kw şi cazane de abur de joasã presiune cu │ │
│presiune de cel mult 0.5 bar; │ │
│- instalaţii de automatizare aferente centralelor │ 4 │
│termice şi instalaţiei termomecanice anexatã │ │
│cazanelor. │ │
│Cerinţe pentru instalaţii şi sisteme de automatizare │ │
│Întocmirea/Avizarea documentaţiilor tehnice de │ │
│automatizare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Aplicaţii practice, studii de caz │ 2 │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


(2) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic (RADTE) se desfãşoarã conform urmãtoarei programe analitice:


┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Tema │ Numãrul │
│ │orelor de │
│ │ predare │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Legislaţie, standarde, normative specifice activitãţii │ │
│Atribuţii şi responsabilitãţi specifice activitãţii │ │
│conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile │ 4 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Întocmirea/Avizarea documentaţiilor tehnice de │ │
│investigaţii/examinãri la: │ │
│- cazane de apã caldã şi cazane de abur de joasã │ │
│ presiune; │ │
│- cazane de abur şi cazane de apã fierbinte; │ │
│- conducte de abur şi conducte de apã fierbinte; │ │
│- conducte metalice pentru fluide; │ 8 │
│- recipiente metalice stabile sub presiune; │ │
│- instalaţii de distribuţie a GPL; │ │
│- recipiente cisterne, containere şi butoaie │ │
│ metalice. │ │
│Analiza riscurilor, prelungirea autorizaţiei de │ │
│funcţionare │ │
│Supravegherea derulãrii programelor de │ │
│investigaţii/examinãri │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Aplicaţii practice, studii de caz │ 4 │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru supravegherea lucrãrilor (RSL) se desfãşoarã conform urmãtoarei programe analitice:


┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Tema │ Numãrul │
│ │orelor de │
│ │ predare │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Legislaţie, standarde, normative specifice activitãţii │ │
│Atribuţii şi responsabilitãţi specifice activitãţii │ 4 │
│conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Lucrãri de instalare/montare/reparare la: │ │
│- cazane de apã caldã şi cazane de abur de joasã │ │
│ presiune; │ │
│- cazane de abur şi cazane de apã fierbinte; │ │
│- aparate consumatoare de combustibili gazoşi şi │ │
│ lichizi; │ │
│- arzãtoare de combustibili gazoşi şi lichizi; │ │
│- conducte de abur şi conducte de apã fierbinte; │ │
│- conducte metalice pentru fluide; │ │
│- recipiente metalice stabile sub presiune; │ │
│- instalaţii de distribuţie a GPL; │ │
│- recipiente cisterne, containere şi butoaie │ │
│ metalice; │ 8 │
│- dispozitive de siguranţã; │ │
│- instalaţii de ardere şi instalaţii de automatizare: │ │
│ pentru cazane; │ │
│- instalaţii de automatizare pentru centrale termice. │ │
│Activitãţi de întreţinere prin spãlare chimicã la │ │
│cazane de abur, cazane de apã fierbinte şi cazane │ │
│de apã caldã şi regimul chimic al cazanelor de abur │ │
│şi cazane de apã fierbinte │ │
│Activitãţi de supraveghere tehnicã la umplere a │ │
│buteliilor transportabile şi verificarea tehnicã │ │
│periodicã │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Tema │ Numãrul │
│ │orelor de │
│ │ predare │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Etapele lucrãrilor de montare/reparare/verificare şi │ │
│reglare │ │
│Conţinutul documentaţiei tehnice de instalare/ │ │
│montare/reparare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Modificãri ale instalaţiilor sub presiune care conduc │ │
│la o nouã certificare │ 4 │
│Aplicaţii practice, studii de caz │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ART. 27
Formatorii care participã la aceste programe de instruire trebuie sã fie atestaţi pentru modulul 1.1.

SECŢIUNEA a 3-a
Atestarea personalului tehnic de specialitate pentru instalaţii de ridicat

ART. 28
(1) Personalul tehnic de specialitate prevãzut la nr. crt. 2, 5, 8 şi 9 din tabelul 1 este examinat şi atestat de cãtre ISCIR dupã participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 9-12 care respectã modulele specifice din programa analiticã prevãzutã la art. 29.
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu verificarea tehnicã a ascensoarelor (RVTA) trebuie sã aibã studii superioare tehnice de lungã duratã, precum şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani.
(3) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice (RADTP) trebuie sã aibã studii superioare tehnice de lungã duratã şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani.
(4) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic (RADTE) trebuie sã aibã studii superioare tehnice de lungã duratã şi o vechime în specialitate de minimum 8 ani.
(5) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL) trebuie sã aibã studii superioare tehnice de lungã/scurtã duratã şi o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii tehnice de maistru ori tehnician şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani.
ART. 29
(1) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru verificarea tehnicã a ascensoarelor (RVTA) se desfãşoarã conform urmãtoarei programe analitice:┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Tema │ Numãrul │
│ │orelor de │
│ │ predare │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Legislaţie, standarde, normative specifice activitãţii │ │
│Atribuţii şi responsabilitãţi specifice activitãţii │ 4 │
│conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Ascensoare: │ │
│- tipuri de ascensoare care necesitã verificare │ │
│ tehnicã; │ │
│- descrierea funcţionãrii; │ │
│- componente de securitate. │ 8 │
│Întreţinerea/Revizia şi repararea ascensoarelor │ │
│Verificarea tehnicã a ascensoarelor │ │
│Proceduri specifice de efectuare a verificãrilor │ │
│tehnice periodice │ │
│Întocmirea proceselor-verbale de verificare tehnicã │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Aplicaţii practice, studii de caz │ 4 │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


(2) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare (RADTP) se desfãşoarã conform urmãtoarei programe analitice:┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Tema │ Numãrul │
│ │orelor de │
│ │ predare │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Legislaţie, standarde, normative specifice activitãţii │ │
│Atribuţii şi responsabilitãţi specifice activitãţii │ 4 │
│conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Întocmirea/Avizarea documentaţiilor tehnice │ │
│preliminare de montare şi reparare la: │ │
│- macarale; │ │
│- stivuitoare; │ 8 │
│- nacele şi platforme autoridicãtoare; │ │
│- elevatoare pentru vehicule; │ │
│- mecanisme de ridicat; │ │
│- maşini de ridicat cu mai multe elemente │ │
│ purtãtoare; │ │
│- echipamente de agrement; │ │
│- ascensoare; │ │
│- trape de scenã, de decoruri şi instalaţii de cortine │ │
│ pentru incendiu; │ │
│- instalaţii de transport pe plan înclinat; │ │
│- instalaţii de transport pe cablu │ │
│- scãri şi trotuare rulante. │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Aplicaţii practice, studii de caz │ 4 │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic (RADTE) se desfãşoarã conform urmãtoarei programe analitice:┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Tema │ Numãrul │
│ │orelor de │
│ │ predare │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Legislaţie, standarde, normative specifice activitãţii │ │
│Atribuţii şi responsabilitãţi specifice activitãţii │ 4 │
│conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Întocmirea/Avizarea documentaţiilor tehnice de │ │
│investigaţii/examinãri la: │ │
│- macarale; │ │
│- stivuitoare; │ │
│- nacele şi platforme autoridicãtoare; │ │
│- elevatoare pentru vehicule; │ │
│- mecanisme de ridicat; │ 8 │
│- maşini de ridicat cu mai multe elemente │ │
│ purtãtoare; │ │
│- echipamente de agrement; │ │
│- ascensoare; │ │
│- trape de scenã, de decoruri şi instalaţii de cortine │ │
│ pentru incendiu; │ │
│- instalaţii de transport pe plan înclinat; │ │
│- instalaţii de transport pe cablu; │ │
│- scãri şi trotuare rulante. │ │
│Supravegherea derulãrii programelor de │ │
│investigaţii/examinãri │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Aplicaţii practice, studii de caz │ 4 │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘(4) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru supravegherea lucrãrilor (RSL) se desfãşoarã conform urmãtoarei programe analitice:


┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Tema │ Numãrul │
│ │orelor de │
│ │ predare │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Legislaţie, standarde, normative specifice activitãţii │ │
│Atribuţii şi responsabilitãţi specifice activitãţii │ 4 │
│conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Lucrãri de montare/reparare/întreţinere şi revizie la: │ │
│- macarale; │ │
│- stivuitoare; │ │
│- nacele şi platforme autoridicãtoare; │ │
│- elevatoare pentru vehicule; │ │
│- mecanisme de ridicat; │ │
│- maşini de ridicat cu mai multe elemente │ │
│ purtãtoare; │ │
│- echipamente de agrement; │ 8 │
│- ascensoare │ │
│- trape de scenã, de decoruri şi instalaţii de cortine │ │
│ pentru incendiu; │ │
│- instalaţii de transport pe plan înclinat; │ │
│- instalaţii de transport pe cablu; │ │
│- scãri şi trotuare rulante. │ │
│Etapele lucrãrilor de montare/reparare/întreţinere/ │ │
│revizie │ │
│Conţinutul documentaţiei tehnice de montare/ │ │
│reparare │ │
│Modificãri ale instalaţiilor de ridicat care conduc la o│ │
│nouã certificare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Aplicaţii practice, studii de caz │ 4 │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ART. 30
Formatorii care participã la acest program de instruire trebuie sã fie atestaţi pentru modulul 2.1.

SECŢIUNEA a 4-a
Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil tehnic cu sudura (RTS)

ART. 31
(1) Personalul tehnic de specialitate prevãzut la nr. crt. 11 din tabelul 1 este examinat şi atestat de cãtre ISCIR dupã participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 10-13 care respectã programa analiticã prevãzutã la art. 32.
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil tehnic cu sudura trebuie sã aibã studii superioare tehnice de lungã/scurtã duratã sau studii medii tehnice (specialitatea sudurã), precum şi o vechime în specialitate de minimum 2 ani.
ART. 32
(1) Instruirea responsabilului tehnic cu sudura (RTS) se desfãşoarã conform urmãtoarei programe analitice:


┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Tema │ Numãrul │
│ │orelor de │
│ │ predare │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Legislaţie, standarde, normative specifice activitãţii │ │
│Atribuţii şi responsabilitãţi specifice activitãţii │ 4 │
│conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Materiale utilizate la executarea operaţiilor de │ │
│sudare în cadrul operaţiilor de montare şi reparare a │ │
│instalaţiilor/echipamentelor │ │
│Condiţii tehnice privind realizarea îmbinãrilor sudate │ 8 │
│la montarea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor │ │
│Examinãri nedistructive şi distructive ale îmbinãrilor │ │
│sudate │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Întocmirea documentaţiilor tehnice │ │
│Aplicaţii practice, studii de caz │ 4 │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


(2) Formatorii care participã la acest program de instruire trebuie sã fie atestaţi pentru modulul 3.1.

CAP. IV
Atestarea personalului tehnic de specialitate din cadrul obiectivelor nucleare

Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil tehnic cu sudura, cu tehnologiile la cald şi cu supravegherea lucrãrilor

ART. 33
(1) Personalul tehnic de specialitate prevãzut la nr. crt. 9, 10, 11 şi 12 din tabelul 1 este examinat şi atestat de ISCIR dupã participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 9-13 care respectã programa analiticã prevãzutã la art. 34.
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil tehnic cu sudura, responsabil cu tehnologiile la cald şi ca responsabil cu supravegherea lucrãrilor trebuie sã aibã studii superioare tehnice de specialitate de lungã duratã, precum şi o vechime în specialitate de cel puţin 2 ani în fabricarea, montarea, instalarea sau repararea sistemelor/componentelor care reţin presiunea şi suporturilor lor sau a instalaţiilor de ridicat, dupã caz.
ART. 34
(1) Instruirea personalului tehnic de specialitate ca responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL) se desfãşoarã conform urmãtoarei programe analitice:


┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Tema │ Numãrul │
│ │orelor de │
│ │ predare │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Legislaţie, standarde, normative specifice activitãţii │ 4 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Lucrãri de fabricare/instalare/montare/modificare/ │ │
│reparare la: │ │
│- sisteme şi componente care reţin presiunea; │ │
│- instalaţii de ridicat. │ │
│Etapele lucrãrilor │ 8 │
│Conţinutul documentaţiei tehnice de fabricare/ │ │
│instalare/montare/modificare/reparare │ │
│Atribuţii şi responsabilitãţi specifice activitãţii │ │
│conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Aplicaţii practice, studii de caz │ 4 │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


(2) Instruirea personalului tehnic de specialitate ca responsabil cu tehnologiile la cald (RTTC) se desfãşoarã conform urmãtoarei programe analitice:


┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Tema │ Numãrul │
│ │orelor de │
│ │ predare │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Legislaţie, standarde, normative specifice activitãţii │ 4 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Atribuţii şi responsabilitãţi specifice activitãţii │ │
│conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile │ │
│Materiale utilizate la fabricarea, montarea, │ │
│instalarea, modificarea şi repararea │ │
│instalaţiilor/echipamentelor │ │
│Proceduri de tratament termic (îmbinãri sudate, │ 8 │
│dupã deformãri plastice) │ │
│Condiţii tehnice privind realizarea tratamentelor │ │
│termice la fabricarea, montarea, instalarea, │ │
│modificarea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor │ │
│Întocmirea documentaţiilor tehnice │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Aplicaţii practice, studii de caz │ 4 │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate ca responsabil tehnic cu sudura (RTS) se desfãşoarã conform urmãtoarei programe analitice:


┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Tema │ Numãrul │
│ │orelor de │
│ │ predare │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Legislaţie, standarde, normative specifice activitãţii │ 4 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Atribuţii şi responsabilitãţi specifice activitãţii │ │
│conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile │ │
│Materiale utilizate la executarea operaţiilor de │ │
│sudare în cadrul operaţiilor de fabricare, montare, │ │
│instalare, modificare şi reparare a │ │
│instalaţiilor/echipamentelor │ 8 │
│Condiţii tehnice privind realizarea îmbinãrilor sudate │ │
│la fabricarea, montarea, instalarea, modificarea şi │ │
│repararea instalaţiilor/echipamentelor │ │
│Examinãri nedistructive şi distructive ale îmbinãrilor │ │
│sudate │ │
│Cerinţe privind aprobarea procedurilor de sudare şi │ │
│autorizarea sudorilor │ │
│Întocmirea documentaţiilor tehnice │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Aplicaţii practice, studii de caz │ 4 │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ART. 35
Formatorii care participã la aceste programe de instruire trebuie sã fie atestaţi pentru modulul 1.2, 2.2 sau 3.2, dupã caz.

CAP. V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 36
Tarifarea activitãţilor ISCIR prevãzute în prezenta metodologie se face potrivit listei de tarife CR 1-2009, aprobatã prin <>Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnicã şi alte activitãţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009.
ART. 37
(1) În cazul pierderii/deteriorãrii atestatului, pentru eliberarea unui duplicat solicitantul depune la ISCIR urmãtoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea duplicatului;
b) copia actului de identitate;
c) declaraţia pe propria rãspundere privind pierderea/deteriorarea atestatului;
d) copia documentului de participare la programul de instruire, obţinut dupã ultima atestare.
(2) ISCIR elibereazã duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.
ART. 38
Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate sau traduse în limba românã de cãtre un traducãtor autorizat, dacã este cazul.
ART. 39
Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 40
Regimul de sancţiuni prevãzut de prescripţiile tehnice ISCIR şi de <>Legea nr. 64/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în raport de obligaţiile personalului tehnic de specialitate se aplicã în conformitate.
ART. 41
(1) Contestaţiile candidaţilor se depun în scris, într-un singur exemplar, la comisia de examinare, în maximum o orã de la terminarea anunţãrii rezultatelor.
(2) Rezultatele contestaţiilor se dau de cãtre comisia de examinare, în maximum douã ore de la depunerea acestora, printr-o rezoluţie "admis" sau "respins" aplicatã pe contestaţie; rezoluţia este semnatã de cãtre preşedintele comisiei care reprezintã ISCIR.
(3) Rezultatul contestaţiilor este comunicat în scris petenţilor.
ART. 42
(1) Personalul tehnic de specialitate poate sã presteze serviciile/lucrãrile pentru care este autorizat conform prezentei metodologii, în baza unui contract individual de muncã încheiat cu respectarea Codului muncii/legii salarizãrii.
(2) Contractul individual de muncã poate fi încheiat cu normã întreagã sau cu fracţiune de normã.
(3) Timpul maxim de lucru admis pe zi este de 12 ore.
ART. 43
Prezenta metodologie conţine un numãr de 4 anexe, care fac parte integrantã din aceasta.

ANEXA 1
-------
la metodologie
--------------

ADRESĂ
de avizare a persoanei juridice

- MODEL -

ANTETUL ISCIR .............. Nr. înregistrare ...../....

Cãtre
.......................
Adresã .................
CUI ....................
Tel./Fax ...............

În atenţia..........................

Având în vedere Cererea dumneavoastrã nr. ....../....., înregistratã la ISCIR cu nr. ......./......, privind solicitarea de avizare a programei şi suportului de curs pentru programul de instruire în vederea atestãrii personalului tehnic de specialitate ca................................................., vã comunicãm avizul nostru favorabil.
Programa analiticã respectã prevederile Ordinului inspectorului de stat şef al ISCIR nr. ...../......., art. ......... .
Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislaţiei în vigoare.


Inspector de stat şef,
................................
(numele şi prenumele, semnãtura şi ştampila)


ANEXA 2
-------
la metodologie
--------------

Atestat eliberat de cãtre ISCIR

- MODEL -

Antet ISCIR

ATESTAT
Nr. ........

În conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat şef al ISCIR nr. ..../.... se atestã cã:
Dl/Dna .....................
CNP ........................
a fãcut dovada cunoştinţelor necesare pentru desfãşurarea activitãţii de
FORMATOR
PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI TEHNIC DE SPECIALITATE
MODULUL
.........................................................
Prezentul atestat conferã titularului drepturile prevãzute de reglementãrile în vigoare.


Inspector de stat şef,
.........................


Data eliberãrii: ...........


ANEXA 3
-------
la metodologie
--------------

Adeverinţã eliberatã de cãtre organizator

- MODEL -

Antet persoanã juridicã

ADEVERINŢĂ
Domnul/Doamna ........ a participat în perioada ........ la un program de instruire pentru modulul* .......... .
Programul de instruire a fost aprobat de cãtre ISCIR prin Adresa nr. ..... din data de ........ .


Director
.......................
------------
*Se completeazã în conformitate cu tabelul 2 din metodologie.


ANEXA 4
-------
la metodologie
--------------

Atestat eliberat de cãtre ISCIR
(faţã)
- MODEL -

Antet ISCIR

ATESTAT
Nr. ............

În conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat şef al ISCIR nr. ..........
se atestã cã:
Dl/Dna ..............................
CNP ................................
a fãcut dovada cunoştinţelor necesare pentru desfãşurarea activitãţii de
PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE
..................................................................
Prezentul atestat conferã titularului drepturile prevãzute de reglementãrile în vigoare.


Inspector de stat şef,
...........................


Data eliberãrii:................

Atestat eliberat de cãtre ISCIR
(verso)
- MODEL -


┌─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │Data .......│Data .......│Data .......│Data ...... │Data ..... │
│PRELUNGIREA ├────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│VALABILITĂŢII│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ (semnãtura │ (semnãtura │ (semnãtura │ (semnãtura │(semnãtura │
│ │ şi │ şi │ şi │ şi │ şi │
│ │ ştampila) │ ştampila) │ ştampila) │ ştampila) │ ştampila) │
└─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


Valabilitatea atestatului este de 2 (doi) ani de la data eliberãrii/prelungirii valabilitãţii.

------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice