Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 46 din 26 iunie 2012  pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si inregistrare a suinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 85/2008    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 46 din 26 iunie 2012 pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si inregistrare a suinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 85/2008

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012

    Vãzând Referatul de aprobare nr. 1.418 din 13 martie 2012, întocmit de Direcţia generalã sanitarã veterinarã din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Norma sanitarã veterinarã privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 9 octombrie 2008, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 2, dupã litera d) se introduce o nouã literã, litera d^1), cu urmãtorul cuprins:
    "d^1) exploataţie comercialã de tip A - exploataţie de animale, astfel cum este definitã la pct. 71 din anexa nr. 1 la Norma sanitarã veterinarã privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinarã a unitãţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sãnãtãţii şi al bunãstãrii animalelor, a unitãţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animalã care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;".

    2. La articolul 4 alineatul (1), literele b) - d) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "b) la mişcarea din exploataţia de origine cãtre o altã exploataţie de creştere şi îngrãşare, suinelor li se aplicã, pe spata sau pe urechea stângã, un tatuaj cu codul de marcare al suinelor alocat exploataţiei de origine sau o crotalie, pe urechea stângã, în conformitate cu prevederile pct. 4 subpct. 4.3 din cap. II al anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; la livrarea, din exploataţia de creştere şi îngrãşare, cãtre abator se aplicã pe coapsa stângã, conform prevederilor secţiunii D a anexei nr. 1, un tatuaj cu codul de marcare al animalelor alocat exploataţiei de creştere şi îngrãşare, în conformitate cu prevederile pct. 4 subpct. 4.3 din cap. II al anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) la mişcarea ulterioarã dintr-o exploataţie de creştere şi îngrãşare, alta decât exploataţia de origine, cãtre o altã exploataţie decât abator, suinelor vii li se aplicã un tatuaj pe spata sau pe urechea dreaptã, conform prevederilor secţiunii D a anexei nr. 1, ori o crotalie auricularã pe urechea dreaptã, care sã conţinã codul de marcare al suinelor alocat exploataţiei din care pleacã;
    d) la orice mişcare a animalelor, transportul va fi însoţit de formularul de mişcare pentru suine vii, prevãzut în anexa nr. 3. Formularele de mişcare pentru suinele vii se completeazã de cãtre proprietarii exploataţiilor-sursã şi de destinaţie, precum şi de transportator, fiecare în câmpurile corespunzãtoare."

    3. La articolul 4 alineatul (2), partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În exploataţiile nonprofesionale şi în exploataţiile comerciale de tip A de suine se îndeplinesc urmãtoarele condiţii:".

    4. La articolul 4 alineatul (2), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "d) ulterior achiziţiei animalelor din exploataţiile prevãzute la alin. (1), respectiv din statele membre ale Uniunii Europene/ţãri terţe, proprietarul este obligat sã notifice medicul veterinar de liberã practicã împuternicit, cu respectarea prevederilor legale, pentru ca acesta sã identifice animalul/animalele prin crotaliere, în conformitate cu prevederile lit. a), sau sã se îngrijeascã de identificarea animalului/animalelor prin crotaliere, în conformitate cu prevederile lit. a);".

    5. La articolul 5, alineatele (2) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Pentru exploataţiile prevãzute la art. 2 lit. d) şi d^1), registrul de exploataţie este în conformitate cu modelul prevãzut în secţiunea B a anexei nr. 2, este ţinut pe suport hârtie sau electronic şi trebuie sã fie disponibil în orice moment pentru a fi prezentat autoritãţii sanitare veterinare competente în cazul unui control sanitar-veterinar; deţinãtorul de animale este obligat sã pãstreze registrul de exploataţie o perioadã minimã de 3 ani.
    .......................................................................
    (5) Proprietarii exploataţiilor prevãzute la art. 2 lit. d) se îngrijesc de înregistrarea în baza naţionalã de date, pânã cel târziu în ultima zi a lunii ianuarie a anului în curs, a numãrului animalelor existente în exploataţie la data de 1 ianuarie a anului."

    6. La articolul 7, dupã alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor alocã, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, fiecãrei exploataţii comerciale industriale de suine seriile care vor fi utilizate de cãtre acestea la tipãrirea formularelor de mişcare pentru suine vii, prevãzute în anexa nr. 3.
    (5) Pânã la data de 16 iulie 2012, proprietarii exploataţiilor comerciale industriale de suine şi administratorii abatoarelor trebuie sã solicite direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrarea ca utilizatori ai Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi acordarea numelui de utilizator şi a parolei de acces în aplicaţia de înregistrare a mişcãrii suinelor vii, pentru fiecare exploataţie deţinutã.
    (6) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistreazã, pânã la data de 1 august 2012, toate exploataţiile comerciale industriale de suine ca utilizatori ai Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, furnizându-le numele de utilizator şi parola de acces în aplicaţia de înregistrare a mişcãrii suinelor vii din aceste exploataţii. Utilizând aplicaţia de înregistrare a suinelor vii, administratorii exploataţiilor comerciale industriale de suine, precum şi administratorii abatoarelor autorizate pentru sacrificarea suinelor vor înregistra în Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, pe echipamentele de calcul şi de comunicaţii proprii, în termen de 3 zile de la data evenimentului, datele referitoare la mişcarea şi abatorizarea animalelor, înregistrând informaţii referitoare la:
    a) intrarea animalelor (numãrul de suine nãscute zilnic în exploataţie; numãrul animalelor intrate în exploataţie, exploataţia-sursã; codul de marcare; destinaţia suinelor; data şi ora sosirii; numãrul animalelor moarte în timpul transportului);
    b) ieşirea animalelor (numãrul şi codul de marcare al animalelor; exploataţia de destinaţie - codul şi denumirea exploataţiei; destinaţia suinelor - abatorizare, creştere şi îngrãşare, reproducţie; data şi ora plecãrii; animale moarte în exploataţie);
    c) tãierea animalelor în abatoare (codul exploataţiei-sursã, seria şi numãrul formularului de mişcare cu care au sosit animalele; detalii referitoare la animale - numãrul de animale intrate în exploataţie, codul de marcare; detalii referitoare la transport - data şi ora sosirii; data tãierii; detalii referitoare la animalele abatorizate; detalii referitoare la animalele moarte în timpul transportului, precum şi în exploataţie în perioada premergãtoare tãierii)."

    7. Anexa nr. 3 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

    8. Anexa nr. 5 se abrogã.

    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


             Preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare
                        şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                                 Mihai Ţurcanu

    Bucureşti, 26 iunie 2012.
    Nr. 46.


    ANEXÃ
    -----
(Anexa nr. 3 la norma sanitarã veterinarã)
------------------------------------------

    Formular de mişcare pentru suine vii
----------
    NOTÃ(CTCE)
    Modelul formularului se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 471 din 11.07.2012, la pagina 14 (a se vedea imaginea asociatã).


    NOTÃ:
    Formularul de mişcare pentru suine vii este emis în douã exemplare, fiecare exemplar este imprimat cu caractere de altã culoare, pe hârtie autocopiantã, în format A4, astfel:
    a) exemplarul 1 - albastru, destinat proprietarului exploataţiei de destinaţie;
    b) exemplarul 2 - verde, destinat proprietarului exploataţiei-sursã.
    Fiecare formular de mişcare pentru suine vii este înseriat cu serii unice alocate exploataţiei, conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Norma sanitarã veterinarã privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016