Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 45 din 28 iunie 2013 pentru aprobarea Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesionala in sectorul gazelor naturale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 45 din 28 iunie 2013  pentru aprobarea Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesionala in sectorul gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 45 din 28 iunie 2013 pentru aprobarea Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesionala in sectorul gazelor naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 8 iulie 2013

    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Metodologia de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Furnizorii de formare profesională care solicită/deţin avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                     Preşedintele Autorităţii Naţionale de
                       Reglementare în Domeniul Energiei,
                                Niculae Havrileţ

    Bucureşti, 28 iunie 2013.
    Nr. 45.

    ANEXĂ


                                  METODOLOGIE
                     de selectare a furnizorilor de formare
                   profesională în sectorul gazelor naturale

    ART. 1
    Prezenta metodologie de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale, denumită în continuare metodologie, este elaborată în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, denumit în continuare regulament, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, denumită în continuare ANRE.
    ART. 2
    Prezenta metodologie se aplică instituţiilor de învăţământ superior în cadrul cărora funcţionează facultăţi/secţii/catedre având ca domeniu de pregătire specialităţi din domeniul gazelor naturale sau instalaţii pentru construcţii, precum şi de către asociaţiile profesionale cu atribuţii/activităţi relevante în sectorul gazelor naturale sau operatori economici, autorizate/autorizaţi de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, denumiţi în continuare furnizori de formare profesională.
    ART. 3
    (1) Metodologia stabileşte criteriile de selecţie a furnizorilor de formare profesională în vederea organizării şi desfăşurării cursurilor de specialitate pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică în domeniul gazelor naturale.
    (2) Cursul de specialitate prevăzut la alin. (1) are drept scop asigurarea formării continue a specialiştilor, în contextul dinamic al progresului tehnic şi tehnologic, dar şi al implementării şi alinierii legislaţiei naţionale la cea europeană.
    (3) Cursul de specialitate are o durată de minimum 20 de ore.
    ART. 4
    (1) Documentele pe care furnizorii de formare profesională trebuie să le depună la ANRE pentru a fi selectaţi în vederea organizării cursurilor de specialitate sunt:
    a) cerere pentru eliberarea avizului în vederea selectării ca furnizor de formare profesională pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică în domeniul gazelor naturale, întocmită în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;
    b) dovada existenţei obiectului de activitate, conform prevederilor legale aplicabile, pentru desfăşurarea activităţilor de formare profesională;
    c) programa analitică a cursului de specialitate;
    d) procedura de selectare a specialiştilor care asigură predarea cursurilor, din care să rezulte criteriile de analiză a competenţelor acestora raportat la programa analitică a cursului de specialitate;
    e) prezentarea modului de asigurare a condiţiilor necesare desfăşurării activităţii de formare profesională, inclusiv a modului de asigurare a dotării tehnico-materiale necesare;
    f) copie de pe documentul prin care a fost achitat tariful de analiză a documentaţiei.
    (2) Documentele prezentate de solicitanţi se analizează de către Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, constituită prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 9/2013, denumită în continuare Comisie tehnică.
    (3) Comisia, în urma analizării documentelor precizate la alin. (1), emite, după caz:
    a) avizul favorabil cu valabilitate de 5 ani de zile;
    b) avizul negativ cu motivaţia acestuia.
    (4) Avizul favorabil al ANRE se emite în termen de maximum 30 de zile de la depunerea completă şi conformă a documentaţiei şi conţine următoarele elemente:
    a) datele de identificare a solicitantului;
    b) termenul de valabilitate;
    c) condiţiile de valabilitate asociate, întocmite în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
    (5) Titularul avizului are dreptul de a solicita prelungirea valabilităţii acesteia înainte de expirarea termenului de valabilitate; în această situaţie solicitantul trebuie să se adreseze ANRE cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului.
    (6) În vederea aplicării prevederilor alin. (5) titularul transmite ANRE o cerere însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că nu au survenit modificări ale documentelor care au stat la baza emiterii avizului iniţial şi dovada achitării tarifului specific.
    ART. 5
    Furnizorii de formare profesională au obligaţia de a actualiza anual sau de câte ori este nevoie programa analitică a cursului de specialitate astfel încât să se asigure condiţiile de formare continuă a specialiştilor, în contextul evoluţiei cadrului legislativ.
    ART. 6
    Comisia tehnică are dreptul să revoce avizul acordat în cazul în care:
    a) se constată încălcări ale deontologiei profesionale de către titularul avizului;
    b) rata anuală de promovabilitate a cursanţilor, la examenele organizate de ANRE în acest sens, este mai mică de 50%;
    c) titularul avizului nu furnizează sau furnizează incomplet/eronat date şi informaţii solicitate de ANRE;
    d) titularul avizului nu respectă condiţiile de valabilitate asociate avizului;
    e) titularul avizului nu îndeplineşte măsurile de remediere a neconformităţilor, dispuse de către ANRE;
    f) se pronunţă falimentul printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.
    ART. 7
    (1) Titularul avizului are dreptul de a solicita Comisiei tehnice suspendarea avizului.
    (2) Perioada de suspendare a avizului nu prelungeşte durata de valabilitate a acestuia.
    ART. 8
    Nu pot primi avize furnizorii de formare profesională cărora le-a fost revocat avizul într-o perioadă de 5 ani anteriori înregistrării cererii, pentru nerespectarea prevederilor condiţiilor de valabilitate asociate avizului.
    ART. 9
    Titularul avizului este obligat să notifice ANRE perioada de organizare a cursurilor şi locaţia de desfăşurare a acestora.
    ART. 10
    În scopul verificării modului în care se desfăşoară cursurile titularul avizului este obligat să permită accesul reprezentanţilor împuterniciţi ai ANRE la cursurile organizate de acesta.
    ART. 11
    Lista solicitanţilor care obţin avizul din partea Comisiei tehnice se publică pe pagina de internet a ANRE.
    ART. 12
    ANRE publică anual informaţii statistice, cu privire la rata anuală de promovabilitate a cursanţilor fiecărui furnizor de formare profesională la examenele organizate de ANRE, pe pagina proprie de internet.
    ART. 13
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    -------
la metodologie
--------------

                       CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI

    Solicitantul .../(denumirea)........, nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului ................., CUI ..................., reprezentat prin ....................... în calitate de ....................., cod poştal .........., localitatea ............................., judeţul/sectorul ..........................., str. .................................... nr. ......, bl. ......, sc. ..., et. ......, ap. ......, telefon ......................., fax ............................., e-mail .........................., adresă de corespondenţă ....../(Se completează în situaţia în care aceasta diferă faţă de adresa societăţii comerciale.)......., solicităm eliberarea avizului pentru organizarea de cursuri de formare profesională pentru ......./(verificatori de proiecte/experţi tehnici)............., în conformitate cu prevederile Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2013.
    Anexăm la prezenta următoarele documente:
    - .............................
    - .............................

    Reprezentant al ..../(denumirea solicitantului)..........


                             .....................
                             (numele şi prenumele)

                            .......................
                            (semnătura şi ştampila)

                                      Data
                            .......................


    ANEXA 2
    -------
la metodologie
--------------

                                 CONDIŢII-CADRU
                   de valabilitate aferente Avizului nr. ...

    1. Avizul se acordă pentru furnizarea de servicii de formare profesională ...../(verificatori de proiecte/experţi tehnici)......
    2. Termenul de valabilitate al avizului: de la ..................... până la .....................
    3. Avizul poate fi prelungit dacă titularul îşi manifestă intenţia de a continua activitatea cu cel puţin 10 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului.
    4. Titularul are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea în conformitate cu programa analitică a cursului de specialitate depusă la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    5. Titularul are obligaţia de a actualiza anual sau de câte ori este nevoie programa analitică a cursului de specialitate astfel încât să se asigure condiţiile de formare continuă a specialiştilor, în contextul evoluţiei cadrului legislativ.
    6. Titularul este obligat să respecte procedura de selectare a specialiştilor, care a stat la baza acordării avizului.
    7. Titularul desfăşoară activitatea prevăzută la pct. 1 exclusiv pe baze contractuale.
    8. Titularul nu se angajează în practici anticoncurenţiale.
    9. Titularul nu are dreptul să folosească numele unei instituţii publice sau societăţi comerciale din sectorul gazelor naturale în prezentarea ofertei de servicii fără obţinerea în prealabil a acordului scris al acesteia.
    10. Titularul notifică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin email, perioada de organizare a cursurilor şi locaţia de desfăşurare a acestora cu minimum 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea efectivă a acestora.
    11. Titularul transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei informaţii cu privire la cursanţii care au promovat cursurile de formare profesională, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la finalizarea acestora; informarea conţine numele, prenumele, codul numeric personal al cursanţilor, numărul, data şi domeniul de competenţe pentru care a fost emis certificatului de absolvire al cursului.
    12. Titularul notifică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei modificările intervenite în condiţiile care au stat la baza acordării avizului, în termen de 7 zile lucrătoare de la apariţia acestora.
    13. Titularul furnizează, la solicitarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, orice date şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată conform avizului.
    14. Titularul este obligat să permită accesul reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei la cursurile organizate de acesta, în scopul verificării modului în care se desfăşoară cursurile.
    15. Comunicările sau informaţiile solicitate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se fac, de regulă, prin e-mail la adresa darag@anre.ro, cu excepţia cazurilor în care nu se prevede altfel.
    16. În cazul revocării avizului, titularul este obligat să trimită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei prezentul aviz, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016