Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 449 din 20 octombrie 2023  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 70/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 449 din 20 octombrie 2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 70/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 961 din 24 octombrie 2023
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 243.340 din 14.09.2023 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,
    în baza prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3) din Acordul privind delegarea de către Ministerul Energiei a competenţelor şi atribuţiilor aferente gestionării finanţării alocate prin Fondul pentru modernizare în scopul finanţării investiţiilor corespunzătoare domeniului gestionat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aprobat prin Ordinul ministrului energiei şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 64/176/2023,
    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 70/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 12 mai 2023, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Florin-Ionuţ Barbu

    Bucureşti, 20 octombrie 2023.
    Nr. 449.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 70/2023)
    SCHEMĂ
    de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere
    a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor
    din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare
    CAP. I
    Introducere
    ART. 1
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat, bazată pe o procedură de ofertare concurenţială, vizează sprijinirea investiţiilor în producerea energiei electrice din surse regenerabile eoliene si solare pentru autoconsum realizate de întreprinderile din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare, în scopul creşterii ponderii surselor regenerabile de energie în mixul total de energie şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de stat se adoptă în temeiul art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare^1, denumit în continuare Regulament.
    ^1 Regulamentul (UE) 2023/1.315 al Comisiei din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi a Regulamentului (UE) 2022/2.473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.

    (3) Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme se încadrează în sprijinul prevăzut de art. 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, ale cărei norme sunt stabilite de Comisia Europeană prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1.001 din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre.
    (4) Criza economică a afectat activitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), acestea confruntându-se cu un deficit brusc de lichidităţi sau chiar cu indisponibilitatea lichidităţilor. Întreprinderile solvabile sau mai puţin solvabile se confruntă şi în acest an cu o lipsă majoră de lichiditate. Acest lucru a afectat grav situaţia economică a multor întreprinderi şi situaţia angajaţilor acestora, periclitând supravieţuirea acestora.
    (5) Toate aceste provocări au ca efect, în primul rând, declinul producţiei, însoţit de scăderea veniturilor operatorilor economici din domeniul agricultură şi industrie alimentară, precum şi majorarea preţurilor produselor de bază pentru a acoperi pierderile înregistrate pe parcursul anilor pandemici şi a rămâne activi în piaţă.
    (6) Pactul verde european (EGD) stabileşte obiectivul de a deveni neutru din punct de vedere climatic în 2050 într-un mod care să contribuie la economia europeană, la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă.
    (7) Obiectivele generale ale revizuirii REDII sunt de a realiza o creştere a utilizării energiei din surse regenerabile până în 2030, de a promova o mai bună integrare a sistemului energetic şi de a contribui la obiectivele climatice şi de mediu, inclusiv protecţia biodiversităţii, abordând astfel preocupările intergeneraţionale asociate încălzirii globale şi pierderii biodiversităţii.
    (8) Ca atare, în vederea reducerii semnificative a emisiilor din agricultură, este necesară adoptarea unor măsuri punctuale pentru sectorul de agricultură, îmbunătăţiri funciare şi industrie alimentară, astfel încât beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în aceste domenii să fie încurajaţi şi sprijiniţi în demersurile de realizare a investiţiilor în energia electrică din surse regenerabile.

    ART. 2
    (1) Prezenta schemă contribuie la implementarea Programului-cheie 1: SRE şi stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice şi sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie şi pentru realizarea de capacităţi de stocare a energiei electrice, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, precum şi a celor specifice din reglementările Uniunii Europene şi naţionale, ale strategiilor şi documentelor de politici publice naţionale şi europene.
    (2) Prin prezenta schemă de ajutor de stat este vizată sprijinirea investiţiilor în producţia şi/sau stocarea de energie electrică din surse regenerabile, respectiv: solară şi eoliană, pentru sectorul agricol, îmbunătăţiri funciare şi industria alimentară.

    CAP. II
    Obiectivul schemei
    ART. 3
    Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme este acordat pentru investiţii destinate producţiei de energie electrică din sursele regenerabile de energie menţionate la art. 2 alin. (2), cu sau fără instalaţii de stocare, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030 (PNIESC), ale celor din cadrul Pactului verde european, precum şi ale angajamentelor Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris şi obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).

    CAP. III
    Necesitatea implementării schemei
    ART. 4
    Implementarea prezentei scheme va contribui la realizarea următoarelor obiective:
    a) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural;
    b) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;
    c) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2.001 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    d) implementarea programelor-cheie stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;
    e) atingerea obiectivelor din Planul naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie;
    f) creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde european ca strategie de creştere sustenabilă a Europei şi combaterea schimbărilor climatice în concordanţă cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris şi obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;
    g) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din sursele regenerabile de energie menţionate la art. 2 alin. (2);
    h) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1.999 („Legea europeană a climei“), referitor la asigurarea, până cel târziu în 2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată;
    i) decongestionarea Sistemului energetic naţional prin utilizarea de noi capacităţi de producţie a energiei electrice, prin creşterea gradului de independenţă energetică a întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare;
    j) punerea în aplicare a iniţiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia anuală pentru 2021 privind creşterea durabilă, care are ca obiectiv dezvoltarea şi utilizarea surselor regenerabile de energie EUR-Lex - 52020DC0575 - EN - EUR-Lex (europa.eu).


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Schema de ajutor de stat bazată pe o procedură de ofertare concurenţială se adresează beneficiarilor prevăzuţi la art. 8 care au depus la administratorul prezentei scheme de ajutor de stat (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale) solicitarea pentru acordarea unui ajutor de stat pentru realizarea, pe teritoriul României, a unei investiţii în producţie de energie, cu sau fără capacitate de stocare, din una din sursele prevăzute la art. 2 alin. (2), înaintea demarării lucrărilor, conform cerinţelor din Ghidul solicitantului.
    (2) La momentul depunerii solicitărilor de sprijin, solicitanţii trebuie să fie autorizaţi şi pentru activitatea privind producerea de energie electrică, în condiţiile legislaţiei în vigoare, respectiv activitatea privind producerea de energie electrică aferentă diviziunii 35: „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat“, clasa CAEN 3511 - Producţia de energie electrică, după caz.
    (3) Prezenta schemă bazată pe o procedură de ofertare concurenţială se aplică numai instalaţiilor noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu sau fără capacitate de stocare integrată. Valoarea ajutorului este independentă de producţie.
    (4) Ajutoarele pentru investiţii destinate capacităţilor de stocare sunt acordate în temeiul prezentei scheme proiectelor integrate de producţie de energie din surse regenerabile şi de stocare (în spatele contorului), unde energia stocată în capacităţile de stocare provine în procent de cel puţin 75% din instalaţia proprie de producţie de energie electrică din surse regenerabile. Se consideră că toate componentele de investiţii (producere şi stocare) constituie un singur proiect integrat în scopul verificării respectării pragului stabilit la art. 17 alin. (1).
    (5) Prezenta schemă bazată pe o procedură de ofertare concurenţială se aplică pentru proiectele care vizează:
    a) realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv şi peste 1 MW), cu sau fără capacităţi de stocare integrate;
    b) realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse eoliene (sub 1 MW inclusiv şi peste 1 MW), cu sau fără capacităţi de stocare integrate.

    (6) Furnizorul ajutorului de stat în temeiul prezentei scheme este Ministerul Energiei.
    (7) Administratorul prezentei scheme este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022, cu modificările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completareaLegii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    (1) În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru sectoarele şi situaţiile excluse prin art. 1 alin. (3) din Regulament.
    (2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse menţionate la alin. (1), cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderile să asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 7
    (1) În sensul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) procedură de ofertare concurenţială - un proces de ofertare nediscriminatoriu care prevede participarea unui număr suficient de solicitanţi şi în care ajutorul se acordă pe baza ofertei iniţiale prezentate de solicitant. De asemenea, bugetul sau volumul aferent procedurii de ofertare reprezintă o constrângere obligatorie, ceea ce creează o situaţie în care nu toţi solicitanţii pot primi ajutoare;
    b) energie din surse regenerabile - energia generată de instalaţii care utilizează exclusiv surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 1 din Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi cota, din punctul de vedere al valorii calorice, a energiei produse din surse regenerabile în instalaţii hibride care utilizează şi surse de energie convenţională. Aceasta include energia electrică regenerabilă utilizată pentru umplerea sistemelor de stocare conectate în spatele contorului (instalat în comun sau ca supliment la instalaţia regenerabilă), dar exclude energia electrică produsă ca urmare a sistemelor de stocare;
    c) costuri eligibile - costurile de investiţii în capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, inclusiv în capacitatea de stocare a energiei electrice, costuri prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă; costurile de operare nu sunt eligibile;
    d) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
    e) demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor/autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, demararea lucrărilor corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;
    f) efect stimulativ - prezentarea de către potenţialul beneficiar administratorului de ajutor de stat a unei cereri de ajutor scrise (solicitarea) înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă;
    g) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    h) surse regenerabile de energie electrică finanţate în cadrul schemei - surse regenerabile de energie eoliană şi solară;
    i) întreprindere - una sau mai multe entităţi juridice care formează o singură unitate economică, conform Comunicării Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene^2. Analiza încadrării întreprinderilor care formează „entitatea economică unică“ (single economic unit) se realizează în baza declaraţiei pe propria răspundere din partea întreprinderii solicitante, precum şi pe documentele corporative care dovedesc autonomia între întreprinderi;
    ^2 Comunicarea Comisiei nr. 2016/C-262/01 privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 262/19.07.2016.

    j) întreprindere nou-înfiinţată - întreprindere care este înfiinţată în anul depunerii cererii de finanţare sau care nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali anteriori consecutivi;
    k) întreprinderi mari - alte întreprinderi decât cele prevăzute la anexa I din Regulament.

    (2) Termenii microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii - IMM-uri - au semnificaţia dată de Regulament.

    CAP. VI
    Beneficiarii
    ART. 8
    (1) Proiectele pentru construirea pe teritoriul României de noi capacităţi de producţie a energiei din sursele regenerabile de energie menţionate la art. 2 alin. (2), selectate drept câştigătoare în baza unei proceduri de ofertare concurenţială, pot avea ca beneficiari:
    a) întreprinderile din sectorul agricol [microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi întreprinderi mari, inclusiv persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF)^3, precum şi cooperativele agricole^4 ori societăţile cooperative agricole^5 care deţin active fizice de producţie şi/sau procesare produse agroalimentare], legal constituite şi înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC);
    ^3 Înfiinţate şi organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^4 Înfiinţate si organizate conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^5 Înfiinţate si organizate conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare.

    b) întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite şi înregistrate la ONRC;
    c) organizaţii/federaţii de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare, respectiv organizaţiile/federaţiile organizaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Potenţialii beneficiari ai prezentei scheme de ajutor de stat prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi b) din sectoarele agricultură şi industrie alimentară trebuie să aibă înscrise în statutul societăţilor şi autorizate ONRC ca activităţi principale sau activităţi secundare activităţi desfăşurate în sectoarele menţionate definite de următoarele coduri CAEN:
    a) cod CAEN 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe;
    b) cod CAEN 10 - Industria alimentară;
    c) cod CAEN 11 - Fabricarea băuturilor.

    (3) Autoconsumul se referă la energia produsă, livrată şi utilizată local de către beneficiar şi care reprezintă minimum 70% din producţia pe un an al centralei regenerabile finanţate.

    ART. 9
    (1) Potenţialii beneficiari pot depune proiecte numai individual.
    (2) Potenţialii beneficiari pot depune mai multe proiecte doar dacă investiţiile vizează locuri de consum diferite, cu încadrarea în prevederile art. 17 alin. (1).

    ART. 10
    Solicitarea în cadrul procedurii de ofertare concurenţială conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea solicitantului şi dimensiunea întreprinderii;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a finalizării acestuia;
    c) obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate;
    d) localizarea proiectului;
    e) bugetul proiectului;
    f) lista costurilor proiectului (eligibile şi neeligibile);
    g) valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect, inclusiv grant euro/MW, valoare ce va reprezenta un criteriu de selecţie în cadrul procedurii de ofertare concurenţială;
    h) analiza cost-beneficiu.


    CAP. VII
    Condiţii generale de eligibilitate a beneficiarilor
    ART. 11
    (1) La momentul depunerii solicitării de sprijin, potenţialii beneficiari ai schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în funcţie de acţiunile finanţabile prevăzute la art. 8;
    b) sunt legal constituiţi şi înregistraţi la ONRC din România sau sunt constituiţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    d) nu sunt în stare de insolvenţă, faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de insolvenţă, faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
    e) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;
    f) nu sunt declaraţi într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;
    g) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu are înscrieri de natură economico-financiară în cazierul judiciar;
    h) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instanţei, prin care un ajutor de stat/de minimis a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    i) demonstrează capacitate tehnică şi financiară pentru susţinerea activităţilor proiectului;
    j) nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 18 din Regulament, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. c) teza finală din Regulament.

    (2) Beneficiarul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

    CAP. VIII
    Condiţii generale de eligibilitate a proiectelor
    ART. 12
    (1) La momentul depunerii, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) proiectul este implementat pe teritoriul României;
    b) proiectul trebuie să vizeze realizarea capacităţilor noi de producere a energiei electrice din surse eoliene sau solare, cu sau fără capacităţi de stocare^6 integrate;
    ^6 În cazul în care proiectul presupune şi capacitate de stocare, energia stocată în capacităţile de stocare trebuie să provină în procent de cel puţin 75% din instalaţia proprie de producţie de energie electrică din surse regenerabile.

    c) pentru prima licitaţie ce se intenţionează a fi desfăşurată în 2023, valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum, dar nu mai mult de 100% din costurile eligibile:
    (i) pentru energie eoliană:
    - 1.400.000 euro/MW - pentru capacităţi instalate mai mici de 1 MW, inclusiv;
    – 700.000 euro/MW - pentru capacităţi instalate mai mari de 1 MW;

    (ii) pentru energie solară:
    - 1.000.000 euro/MW - pentru capacităţi instalate mai mici de 1 MW, inclusiv;
    – 500.000 euro/MW - pentru capacităţi instalate mai mari de 1 MW.
    Pentru licitaţiile următoare, administratorul schemei va stabili prin Ghidul solicitantului, pentru fiecare licitaţie, valoarea maximă a ajutorului/MW instalat, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2).    (2) Proiectul îndeplineşte, pe lângă condiţiile de eligibilitate menţionate la alin. (1), şi condiţiile specificate în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.
    (3) Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacităţi mai vechi de producere de energie electrică din sursele regenerabile menţionate la art. 2 alin. (2) şi nici proiectele care nu au prevăzut un autoconsum de minimum 70% din energia electrică produsă prin capacitatea nou-instalată.
    (4) Nu sunt eligibile proiectele mixte care propun investiţii în capacităţi de producţie de energie din surse eoliene şi surse solare.
    (5) Proiectul respectă principiul „efectului stimulativ“ conform prevederilor art. 6 din Regulament.
    (6) Perioada de implementare a proiectelor se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data la care solicitantul depune solicitarea de finanţare la administratorul prezentei scheme şi data de finalizare a investiţiei prevăzută în procedura de ofertare concurenţială, cu respectarea principiului „demararea lucrărilor“.
    (7) Proiectul nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare - studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie şi condiţionat de faptul ca acestea să nu fie solicitate pentru finanţare în temeiul prezentei scheme de ajutor.

    CAP. IX
    Durata
    ART. 13
    (1) Derularea şi implementarea prezentei scheme încep după aprobarea finanţării acesteia de către Banca Europeană de Investiţii, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2028.
    (2) Având în vedere că Regulamentul (UE) nr. 651/2014 expiră la 31 decembrie 2026, după această dată Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în calitate de administrator de schemă, se asigură că, pe toată durata sa de aplicare, schema este în conformitate cu dispoziţiile noilor reglementări de exceptare pe categorii de ajutoare, prin operarea modificărilor necesare şi solicitarea reavizării schemei de către Consiliul Concurenţei, inclusiv prin transmiterea fişei de informaţii sintetice modificate, dacă va fi necesar.
    (3) Lansarea procedurilor de ofertare concurenţială şi acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme după 31 decembrie 2026 se vor realiza numai după îndeplinirea condiţiei suspensive prevăzute la alin. (2).

    CAP. X
    Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 14
    (1) Bugetul total estimat al schemei este de 500.000.000 euro, echivalent a aproximativ 2,5 miliarde lei, şi reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare, pentru perioada 2023-2028.
    (2) Bugetul schemei reflectă sumele alocate, prin Fondul pentru modernizare, „Programului-cheie 1“ Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei.
    (3) Alocarea bugetară şi operaţiunile financiare derulate în vederea utilizării fondurilor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu prevederile cadrului legal aplicabil pentru gestionarea Fondului pentru modernizare în România.
    (4) Bugetul mediu anual al schemei nu va depăşi 150.000.000 euro, în cadrul fiecărei proceduri de ofertare concurenţială fiind stabilit bugetul afectat procedurii concurenţiale respective.

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Acţiune │Buget │
│ │(euro) │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Realizarea capacităţilor │ │
│noi de producere de │ │
│energie electrică din │ │
│surse regenerabile de │500.000.000│
│energie eoliană şi solară,│ │
│cu sau fără instalaţii de │ │
│stocare integrate │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │Din care: │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Pentru proiecte cu │ │
│capacităţi instalate mai │200.000.000│
│mari de 1 MW (energie │ │
│eoliană şi solară) │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Pentru proiecte cu │ │
│capacităţi instalate mai │ │
│mici de 1 MW (inclusiv) │300.000.000│
│(energie eoliană şi │ │
│solară) │ │
└──────────────────────────┴───────────┘    (5) Pentru conversia în lei a ajutorului acordat beneficiarilor se va folosi cursul Băncii Centrale Europene valabil în prima zi a anului aferent semnării contractului.

    ART. 15
    Din perspectiva bugetului alocat, numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme bazate pe procedură de ofertare concurenţială este de aproximativ 400.

    CAP. XI
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 16
    Măsurile de sprijin acordate beneficiarilor pentru realizarea de investiţii constau în acordarea de granturi din Fondul pentru modernizare prin rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate.

    CAP. XII
    Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)
    ART. 17
    (1) Valoarea ajutorului de stat solicitat nu poate depăşi 20.000.000 euro pe beneficiar.
    (2) Intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat prin prezenta schemă este de 100% din cheltuielile eligibile, fiind bazată pe o procedură de ofertare concurenţială care, pe lângă criteriile obiective prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), îndeplineşte şi toate condiţiile următoare:
    a) ajutorul se acordă pe baza unor criterii de selecţie şi de eligibilitate obiective, clare, transparente şi nediscriminatorii, definite ex ante şi publicate cu cel puţin şase săptămâni înainte de termenul de depunere a solicitărilor de sprijin, pentru a permite o concurenţă efectivă;
    b) în timpul punerii în aplicare a unei scheme, în cazul unei proceduri de ofertare în care toţi solicitanţii primesc ajutor, modul în care este concepută procedura respectivă trebuie corectat pentru a restabili concurenţa efectivă în cadrul sesiunilor de depunere ulterioare, de exemplu, prin reducerea bugetului;
    c) sunt excluse ajustările ex post ale rezultatului sesiunii de depunere (cum ar fi negocierile ulterioare privind rezultatele solicitărilor sau raţionalizarea);
    d) cel puţin 70% din totalul criteriilor de selecţie utilizate pentru clasificarea solicitărilor şi, în cele din urmă, pentru alocarea ajutorului în cadrul sesiunii concurenţiale se definesc în termeni de ajutor pe unitate de capacitate de energie din surse regenerabile.

    (3) Criteriile de selecţie sunt prezentate în anexa la Ghidul solicitantului.

    ART. 18
    Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul costurilor eligibile fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

    CAP. XIII
    Cheltuielile eligibile
    ART. 19
    (1) Prevederile prezentului capitol sunt în concordanţă cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, în măsura în care acestea din urmă sunt mai restrictive decât prevederile specifice ajutorului de stat.
    (2) Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile de investiţii în capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, inclusiv costurile de investiţii în capacităţi de stocare a energiei electrice, astfel cum sunt prevăzute în anexă. Costurile de operare şi TVA-ul nu sunt eligibile.
    (3) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.

    CAP. XIV
    Efectul stimulativ
    ART. 20
    (1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.
    (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă întreprinderea adresează autorităţii responsabile de administrarea prezentei scheme o ofertă pentru acordarea ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Această ofertă conţine cel puţin informaţiile de la art. 10.
    (3) Dacă demararea lucrărilor are loc anterior îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), coroborat cu art. 7 alin. (1) lit. e), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.

    CAP. XV
    Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 21
    (1) Pentru acelaşi beneficiar şi pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat pentru investiţii acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis.
    (2) Administratorul de schemă monitorizează ajutoarele acordate în baza prezentei scheme pentru a nu depăşi intensitatea maximă admisă.

    CAP. XVI
    Modalitatea de derulare a schemei de ajutor de stat
    ART. 22
    (1) Administratorul de schemă stabileşte condiţiile de eligibilitate şi de selecţie în cadrul procedurii de ofertare concurenţială cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (2) şi lansează procedura de ofertare concurenţială pentru selecţia proiectelor ce vor beneficia de finanţare. Administratorul semnează contractele de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat declaraţi câştigători.
    (2) Procedura de implementare şi derulare a schemei se desfăşoară în conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi publicat pe site-urile oficiale ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.
    (3) Administratorul de schemă va acorda ajutorul după ce va verifica, pe baza solicitării de finanţare depuse de potenţialii beneficiari, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în schemă şi în Ghidul solicitantului.
    (4) Perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru producţia de energie din surse regenerabile menţionate la art. 2 alin. (2) în cadrul procedurii de ofertare concurenţială va fi anunţată pe pagina oficială de internet a administratorului de schemă.
    (5) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme solicitanţii vor încărca în platforma informatică a administratorului de schemă solicitarea de sprijin, anexele acesteia şi alte documente solicitate prin Ghidul solicitantului.
    (6) Administratorul de schemă semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat în urma unei proceduri de ofertare concurenţială, după parcurgerea celor două etape ale procesului de evaluare, respectiv:
    a) Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitărilor de sprijin
    Administratorul de schemă va verifica conformitatea administrativă şi eligibilitatea solicitărilor de sprijin, în baza unei grile de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii acestora, anexă la Ghidul solicitantului. După finalizarea procesului de verificare administrativă şi a eligibilităţii tuturor solicitărilor depuse în cadrul procedurii de ofertare concurenţială, administratorul de schemă va publica lista cu proiectele acceptate, respectiv cu proiectele respinse.

    b) Evaluarea tehnico-economică a solicitării de sprijin
    Evaluarea tehnico-economică a solicitării va fi realizată la nivelul administratorului de schemă în conformitate cu grila de evaluare tehnico-economică, anexă la Ghidul solicitantului.
    În urma verificării costurilor eligibile prevăzute în anexă se obţine valoarea maximă a costurilor eligibile aferente proiectului, în funcţie de care beneficiarul stabileşte cuantumul ajutorului de stat solicitat per MW instalat, pentru solicitarea depusă. Valorile maxime eligibile sunt menţionate la art. 12 alin. (1) lit. c).
    Primul criteriu de selecţie va fi stabilit în funcţie de valoarea ajutorului solicitat per MW şi reprezintă 70% din ponderea tuturor criteriilor de selecţie.
    Conform primului criteriu de selecţie, vor obţine un punctaj maxim (70 pct.) solicitarea de sprijin care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat per MW şi zero puncte solicitarea de sprijin care va avea cea mai mare valoare a ajutorului de stat solicitat per MW.
    Celelalte criterii de selecţie vor reprezenta 30% din ponderea criteriilor şi vor fi detaliate în Ghidul solicitantului.
    În urma evaluării tuturor criteriilor de selecţie, solicitarea de sprijin va primi un punctaj între 0 şi maximum 100 de puncte.
    Solicitările de sprijin, respectiv proiectele, vor fi ordonate în funcţie de punctajul obţinut şi înscrise pe lista pentru finanţare începând de la cele cu punctajul cel mai mare, până la acoperirea bugetului alocat.
    În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
    După finalizarea procesului de verificare tehnico-economică a tuturor solicitărilor depuse în cadrul procedurii de ofertare concurenţială, administratorul schemei va publica lista cu solicitanţii selectaţi pentru finanţare, respectiv cu solicitanţii respinşi.


    (7) Administratorul de schemă acordă ajutorul de stat după semnarea contractelor de finanţare cu beneficiarii selectaţi în urma parcurgerii celor două etape ale procesului de evaluare menţionate la alin. (6) în cadrul procedurii de ofertare concurenţială.

    CAP. XVII
    Reguli privind recuperarea/stoparea acordării ajutoarelor de stat
    ART. 23
    Administratorul schemei de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun.

    ART. 24
    (1) În cazul ajutorului de stat finanţat prin prezenta schemă, pentru care se constată că a fost acordat ilegal sau a fost utilizat abuziv, administratorul de schemă dispune recuperarea/stoparea acordării acestuia, respectiv va proceda la încetarea contractului de finanţare.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), administratorul transmite beneficiarului o decizie de recuperare a ajutorului de stat/de minimis, respectiv o decizie de încetare a contractului de finanţare.
    (3) Încetarea contractului de finanţare în situaţiile prevăzute la alin. (1) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării ajutorului de stat plătit.
    (4) Recuperarea ajutorului de stat acordat se face cu perceperea de dobânzi datorate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de la data la care ajutorul de stat/de minimis a fost plătit beneficiarului până la data recuperării efective şi se realizează astfel:
    a) pentru perioada cuprinsă între data plăţii ajutorului de stat şi data emiterii titlului de creanţă inclusiv, administratorul de schemă va emite o decizie de recuperare a ajutorului de stat acordat, care reprezintă titlu executoriu la data emiterii acesteia; decizia include creanţa bugetară stabilită şi valoarea dobânzii calculate de la data plăţii ajutorului de stat până la data emiterii titlului de creanţă inclusiv. Aceasta se transmite spre executare silită Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare şi data recuperării sau a rambursării integrale, valoarea dobânzii datorate se calculează de ANAF, care emite titlul de creanţă pe care îl va fi transmite debitorului în vederea efectuării plăţii şi administratorului de schemă, spre ştiinţă. Sumele încasate de ANAF vor fi virate administratorului de schemă în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data încasării de la debitor.

    (5) Rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat, prevăzută la alin. (4), se aplică de la data la care a fost plătit ajutorul de stat ce trebuie recuperat până la data recuperării. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care a fost plătit ajutorul de stat/de minimis ce trebuie recuperat şi până la data recuperării ajutorului, dobânda se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata de referinţă în vigoare în momentul recalculării, comunicată de către Comisia Europeană pentru România, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Mecanismul recuperării ajutorului de stat se detaliază în procedura de recuperare a ajutoarelor de stat elaborată de administratorul schemei de ajutor de stat.

    CAP. XVIII
    Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    ART. 25
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 994/1998, al Consiliului din 7 mai 1998 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 733/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013, administratorul de schemă aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 26
    Prezenta schemă şi ordinul de aprobare a acesteia se publică integral pe pagina oficială de internet a administratorului de schemă.

    ART. 27
    Administratorul schemei de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută la anexa II la Regulament, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei.

    ART. 28
    Administratorul schemei de ajutor de stat are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

    ART. 29
    Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat sau a administratorului de schemă.

    ART. 30
    (1) Furnizorul de ajutor de stat şi administratorul de schemă sunt obligaţi să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat) pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutorului de care au beneficiat conform prezentei scheme. Beneficiarii sunt obligaţi să pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei aceste informaţii ori de câte ori le sunt solicitate.

    ART. 31
    Furnizorul/Administratorul schemei de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 32
    Administratorul schemei de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei raportări anuale cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

    ART. 33
    Administratorul schemei de ajutor de stat are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a contractelor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

    ART. 34
    Informaţiile prevăzute în anexa III la Regulamentul privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro vor fi comunicate de administratorul schemei Consiliului Concurenţei pentru a fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro.

    ANEXA 1

    la schemă
    CATEGORII DE CHELTUIELI INDICATIVE
    I. Cheltuieli eligibile indicative

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Categorii de │Subcategorie de │
│cheltuieli │cheltuieli │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │
│ │amenajarea terenului │
│Cheltuieli ├─────────────────────┤
│pentru │Cheltuieli cu │
│amenajarea │amenajări pentru │
│terenului │protecţia mediului şi│
│ │aducerea la starea │
│ │iniţială │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Cheltuieli │ │
│pentru │Cheltuieli pentru │
│asigurarea │asigurarea │
│utilităţilor │utilităţilor necesare│
│necesare │obiectivului │
│obiectivului │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Cheltuieli │ │
│pentru │Cheltuieli cu plata │
│proiectare şi │diriginţilor de │
│asistenţă │şantier │
│tehnică │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │
│ │construcţii şi │
│ │instalaţii │
│Cheltuieli ├─────────────────────┤
│pentru │Cheltuieli cu │
│investiţia de │dotările (utilaje, │
│bază │echipamente cu şi │
│ │fără montaj, dotări) │
│ ├─────────────────────┤
│ │Cheltuieli cu active │
│ │necorporale │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │
│ │lucrări de │
│ │construcţii şi │
│Cheltuieli cu │instalaţii aferente │
│organizarea de │organizării de │
│şantier │şantier │
│ ├─────────────────────┤
│ │Cheltuieli conexe │
│ │organizării de │
│ │şantier │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Cheltuieli │Cheltuieli diverse şi│
│diverse şi │neprevăzute │
│neprevăzute │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │
│Cheltuieli │pregătirea │
│pentru probe │personalului de │
│tehnologice şi │exploatare │
│teste şi predare├─────────────────────┤
│la beneficiar │Cheltuieli pentru │
│ │probe tehnologice şi │
│ │teste │
└────────────────┴─────────────────────┘    II. Categorii de cheltuieli neeligibile
    Nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (enumerarea nefiind exhaustivă):
    - cheltuieli aferente contribuţiei în natură;
    – cheltuieli cu amortizarea;
    – cheltuieli cu obţinerea terenurilor;
    – cheltuieli de leasingul;
    – cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie;
    – cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport;
    – cheltuieli generale de administraţie;
    – cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;
    – cheltuieli cu achiziţia imobilelor deja construite;
    – taxa pe valoarea adăugată;
    – dobânda debitoare;
    – alte comisioane aferente creditelor;
    – achiziţia de echipamente second-hand;
    – amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi arbitraj;
    – costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
    – cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;
    – cheltuieli cu branşamentul (conectarea la staţia de transformare);
    – cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (şi a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului);
    – alte cheltuieli cu caracter general (de exemplu, publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului).

    Intensitatea ajutorului de stat maxim acordat este de 100% din costurile eligibile.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016