Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 430 din 11 aprilie 2022  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 430 din 11 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 405 din 28 aprilie 2022
    Având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (1) şi art. 20 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 şi 56 bis din 28 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) OCPI coordonează la nivel local activităţile de înregistrare sistematică şi colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pentru buna desfăşurare a activităţilor de înregistrare sistematică. Prin intermediul personalului de specialitate, OCPI participă la realizarea lucrărilor, respectiv: verifică şi recepţionează documentele tehnice întocmite de către Prestator, organizează publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, participă prin reprezentanţi în Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare formulate în perioada publicării documentelor tehnice.
    Prin biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în evidenţa căruia se află UAT, OCPI deschide cărţile funciare şi transmite UAT extrasele de carte funciară rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în vederea comunicării lor."

    2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Conform Legii, primarul UAT are obligaţia să înştiinţeze prin orice mijloc de publicitate pe deţinătorii imobilelor cu privire la obligaţiile pe care aceştia le au în desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru, şi anume: să permită accesul Prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a rezultatelor. Prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, primarul pune la dispoziţia Prestatorului informaţiile şi evidenţele deţinute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică. Primarul contrasemnează documentele tehnice cadastrale, anterior recepţionării lor de către comisia de recepţie stabilită în acest scop la nivelul OCPI, în vederea însuşirii tuturor datelor cu privire la terenuri şi construcţii şi pentru eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative. Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi efectuată şi prin emiterea unei adeverinţe care să confirme însuşirea de către primar a informaţiilor cuprinse în documentele tehnice cadastrale. Primarul desemnează reprezentanţi în Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare."

    3. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Planul principalelor activităţi va sta la baza întocmirii Raportului de activitate, care se transmite lunar Achizitorului. Modelul Raportului de activitate va fi pus la dispoziţia Prestatorului, după încheierea contractului."

    4. La articolul 42, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care Achizitorul este ANCPI, publicarea anunţului prealabil este asigurată de OCPI."

    5. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Soluţionarea cererilor de rectificare se realizează de către Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare formată din reprezentanţi ai OCPI, ai UAT şi ai Prestatorului, desemnaţi pentru îndeplinirea acestor atribuţii.
    (2) Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare (denumită în continuare comisie) se constituie prin decizie a directorului OCPI cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru afişarea documentelor tehnice ale cadastrului spre publicare. Comisia este formată din membri titulari şi membri supleanţi.
    (3) Participarea reprezentanţilor desemnaţi la activitatea comisiei este obligatorie. Primarul UAT, Prestatorul şi directorul OCPI sunt responsabili pentru desemnarea de reprezentanţi în comisie şi pentru asigurarea prezenţei acestora la activitatea comisiei.
    (4) Comisia îşi desfăşoară activitatea la sediul oficiului teritorial şi/sau la sediul primăriei unităţii administrative-teritoriale.
    (5) Activitatea comisiei se desfăşoară până la data la care vor fi emise şi comunicate, potrivit legii, toate procesele-verbale de soluţionare a cererilor de rectificare/contestaţiilor.
    (6) Comisia se convoacă prin mijloace electronice şi/sau telefonic la sediul primăriei sau la sediul OCPI de către directorul OCPI, ori de câte ori este nevoie.
    (7) Atribuţiile comisiei de soluţionare a cererilor de rectificare sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:
    - acordarea lămuririlor necesare contestatarilor;
    – înregistrarea cererilor de rectificare şi a contestaţiilor;
    – marcarea imobilelor contestate în documentele cadastrale;
    – analiza documentelor depuse de contestatari;
    – verificarea în teren a imobilelor contestate, dacă se consideră necesar;
    – întocmirea procesului-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare;
    – întocmirea unui tabel centralizator, care conţine imobilele care trebuie rectificate sau actualizate de către Prestator.
    (8) Înregistrarea cererilor de rectificare se va face într-un registru ţinut în format letric sau digital, întocmit în acest scop, ce cuprinde rubricile: data depunerii cererii, numele şi prenumele contestatarului, adresa acestuia, identificatorul imobilului contestat din documentele tehnice publicate, obiectul cererii, numele posesorului contestat, după caz, şi eventuale menţiuni.
    (9) Separat de registrul cererilor de rectificare se va ţine un registru care conţine numele persoanelor care s-au prezentat pentru verificarea informaţiilor înregistrate în documentele tehnice publicate cu privire la imobilele pe care acestea le deţin, data prezentării, identificatorul imobilului verificat/sectorul cadastral, semnătura persoanei şi eventuale menţiuni.
    (10) Completarea registrului menţionat la alin. (9) este atribuţia membrului desemnat de către primarul unităţii administrativ-teritoriale în Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare.
    (11) Verificarea informaţiilor înregistrate se realizează prin consultarea documentelor tehnice ale cadastrului, precum şi prin punerea la dispoziţia persoanelor interesate, prin intermediul reprezentanţilor UAT, a datelor despre imobil.
    (12) Soluţionarea cererilor de rectificare se realizează în perioada afişării publice, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data finalizării perioadei de afişare.
    (13) Cererile de rectificare se soluţionează prin proces-verbal care se comunică în condiţiile Codului de procedură civilă. Modelul procesului-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare este prezentat în anexa nr. 9.
    (14) Împotriva procesului-verbal se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
    (15) În cazul în care soluţionarea unei cereri de rectificare implică modificări şi ale altor imobile, datele asociate acestor imobile se actualizează sau se corectează, după caz. În aceste situaţii, prin procesul-verbal de soluţionare a cererii de rectificare, care se comunică tuturor părţilor implicate, se dispune actualizarea/corectarea datelor referitoare la imobilele afectate.
    (16) Cererile de rectificare, actele doveditoare şi procesul-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare se scanează (cu rezoluţia 200 dpi, alb-negru) şi se predau Prestatorului în format .pdf, în vederea actualizării documentelor tehnice şi a fişierelor .cgxml.
    (17) Cererile de rectificare, procesul-verbal de soluţionare şi registrul cererilor de rectificare se arhivează împreună cu documentele tehnice ale cadastrului."

    6. La articolul 53 alineatul (5), tabelele nr. 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    " Tabel nr. 1 Activităţi pentru lucrări realizate la nivel de UAT

┌────┬──────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Durata │
│Nr. │Descriere │Responsabil │estimată a │
│crt.│activitate │de activitate│activităţii│
│ │ │ │(zile) │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Realizare │ │ │
│1 │Livrare 1 │Prestator │25 │
│ │«Raport │ │ │
│ │Preliminar» │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Verificarea şi│ │ │
│ │recepţia │ │ │
│2 │Livrării 1 │Achizitor │10 │
│ │«Raport │ │ │
│ │Preliminar» │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Acceptanţă │ │ │
│3 │Livrare 1 │Achizitor │5 │
│ │«Raport │ │ │
│ │Preliminar» │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Derularea │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │
│ │specialitate │ │ │
│ │şi realizare │ │ │
│ │Livrare 2, │ │ │
│ │care conţine 2│ │ │
│ │sublivrări: │ │ │
│ │Sublivrarea │ │ │
│4 │2.1 - Plan │Prestator │240-500 │
│ │cadastral │ │ │
│ │preliminar al │ │ │
│ │intravilanului│ │ │
│ │Sublivrarea │ │ │
│ │2.2 - │ │ │
│ │Documente │ │ │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului │ │ │
│ │spre publicare│ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Verificarea şi│ │ │
│ │recepţia │ │ │
│ │Livrării 2, │ │ │
│ │care include: │ │ │
│ │- Verificarea │ │ │
│ │şi recepţia │ │ │
│ │Sublivrării │ │ │
│ │2.1 - Plan │ │ │
│ │cadastral │ │10 │
│5 │preliminar al │OCPI │40-100 │
│ │intravilanului│ │ │
│ │- Verificarea │ │ │
│ │şi recepţia │ │ │
│ │Sublivrării │ │ │
│ │2.2 - │ │ │
│ │Documente │ │ │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului │ │ │
│ │spre publicare│ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Acceptanţa │ │ │
│ │- Sublivrării │ │ │
│ │2.1 - Plan │ │ │
│ │cadastral │ │ │
│ │preliminar al │ │5 │
│6 │intravilanului│Achizitor │5/livrare/ │
│ │- Sublivrării │ │livrare │
│ │2.2 - │ │parţială │
│ │Documente │ │ │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului │ │ │
│ │spre publicare│ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Pregătirea │ │ │
│ │publicării │Primărie, │ │
│7 │documentelor │OCPI │7 │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Publicarea │ │ │
│ │documentelor │ │ │
│ │tehnice ale │Primărie, │ │
│8 │cadastrului şi│OCPI │60 │
│ │primirea │ │ │
│ │cererilor de │ │ │
│ │rectificare │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │OCPI, │ │
│ │ │Prestator, │ │
│ │ │UAT prin │ │
│ │Soluţionarea │reprezentanţi│ │
│9 │cererilor de │desemnaţi în │90 │
│ │rectificare │Comisia de │ │
│ │ │soluţionare a│ │
│ │ │cererilor de │ │
│ │ │rectificare │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Actualizarea │ │ │
│ │documentelor │ │ │
│ │tehnice în │ │ │
│ │urma │ │ │
│ │soluţionării │ │ │
│ │cererilor de │ │ │
│10 │rectificare şi│Prestator │30 │
│ │realizare │ │ │
│ │Livrare 3 │ │ │
│ │«Documente │ │ │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului │ │ │
│ │finale» │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Verificarea şi│ │ │
│ │recepţia │ │ │
│ │Livrării 3 │ │ │
│11 │«Documente │OCPI │25 │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului │ │ │
│ │finale» │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Acceptanţa │ │ │
│ │Livrării 3 │ │ │
│12 │«Documente │Achizitor │5 │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului │ │ │
│ │finale» │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴───────────┘

    Tabel nr. 2 Activităţi pentru lucrări realizate pe sectoare cadastrale

┌────┬─────────────┬────────────────┬───────────┐
│ │ │ │Durata │
│ │ │ │estimată a │
│ │ │ │activităţii│
│ │ │ │(zile) │
│ │ │ ├───────────┤
│ │ │ │Lucrări │
│Nr. │Descriere │Responsabil de │realizate │
│crt.│activitate │activitate │la nivel de│
│ │ │ │sector │
│ │ │ │cadastral │
│ │ │ │pentru un │
│ │ │ │număr │
│ │ │ │estimat de │
│ │ │ │2.500 de │
│ │ │ │imobile │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │Derularea │ │ │
│1 │lucrărilor de│Prestator │60-220 │
│ │specialitate │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │Verificarea │ │ │
│ │şi recepţia │ │ │
│ │Livrării - │ │ │
│2 │«Documente │OCPI │50 │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului │ │ │
│ │spre │ │ │
│ │publicare» │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │Acceptanţa │ │ │
│ │Livrării - │ │ │
│ │«Documente │ │ │
│3 │tehnice ale │Achizitor │7 │
│ │cadastrului │ │ │
│ │spre │ │ │
│ │publicare» │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │Pregătirea │ │ │
│ │publicării │ │ │
│4 │documentelor │Primărie, OCPI │10 │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │Publicarea │ │ │
│ │documentelor │OCPI cu │ │
│ │tehnice ale │sprijinul │ │
│5 │cadastrului │Prestatorului şi│60 │
│ │şi primirea │reprezentantului│ │
│ │cererilor de │UAT │ │
│ │rectificare │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │OCPI, Prestator,│ │
│ │ │UAT prin │ │
│ │Soluţionarea │reprezentanţi │ │
│6 │cererilor de │desemnaţi în │90 │
│ │rectificare │Comisia de │ │
│ │ │soluţionare a │ │
│ │ │cererilor de │ │
│ │ │rectificare │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │Actualizarea │ │ │
│ │documentelor │ │ │
│ │tehnice în │ │ │
│ │urma │ │ │
│ │soluţionării │ │ │
│7 │cererilor de │Prestator │25 │
│ │rectificare │ │ │
│ │şi întocmirea│ │ │
│ │«Documentelor│ │ │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului │ │ │
│ │finale» │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │Verificarea │ │ │
│ │şi recepţia │ │ │
│ │Livrării - │ │ │
│8 │«Documente │OCPI │15 │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului │ │ │
│ │finale» │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │Acceptanţa │ │ │
│ │Livrării - │ │ │
│9 │«Documente │Achizitor │7 │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului │ │ │
│ │finale» │ │ │
└────┴─────────────┴────────────────┴───────────┘

"

    7. La articolul 53, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:
    "(14) Durata estimată pentru activitatea de verificare şi recepţie aferentă fiecărei livrări, prevăzută în tabelele nr. 1 şi 2, se calculează de la data predării livrării/livrării parţiale, după caz, şi nu include zilele aferente verificării şi recepţiei documentelor redepuse ca urmare a deficienţelor constatate de Comisia de recepţie."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Directorul general al Agenţiei Naţionale Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
                    Rákosi-Seiwarth Ildikó

    Bucureşti, 11 aprilie 2022.
    Nr. 430.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016