Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 42 din 3 martie 2014  privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare, Runda nr. 87/2014    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 42 din 3 martie 2014 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare, Runda nr. 87/2014

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2014

    În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, al art. 19 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare - Runda nr. 87/2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităţi miniere de exploatare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.
    ART. 3
    (1) Ofertele, redactate în limba română, pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din Bucureşti, str. I.D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.
    (2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
    ART. 4
    Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente şi informaţii:
    I. Plic exterior:
    A. în cazul persoanelor juridice române:
    a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugiri, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din anexă potrivit art. 2 şi coordonatele topo-geodezice, aşa cum au fost publicate, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă.
    Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topo-geodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;
    b) declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;
    c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;
    d) certificat constatator privind ofertantul, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în termen de valabilitate, în original;
    e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în Fondul Geologic Naţional şi/sau în Fondul Naţional de Resurse/Rezerve Minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin aceste date;
    f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în Fondul Geologic Naţional şi/sau în Fondul Naţional de Resurse/Rezerve Minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi a informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimaţi în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut şi rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui altui indicator decât cei menţionaţi nu se ia în considerare;
    h) certificate constatatoare/adeverinţe, în original sau copie legalizată, emise de autorităţile/instituţiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi bugetele locale;
    i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau
    - documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activităţilor miniere de cercetare geologică deţinute de ofertant şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau
    - copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie.
    Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior. În situaţia în care documentaţia pentru atestarea capacităţii tehnice este depusă la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale dar nu s-a obţinut încă atestatul, se vor prezenta documentele prevăzute la paragrafele 2 sau 3 de la lit. i).
    În situaţia în care un agent economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele prevăzute la lit. d), g) şi h) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziţia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.
    Documentele prevăzute la lit. d), g) şi h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;
    B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute la pct. A lit. a), b), e), f) şi i), precum şi următoarele:
    a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;
    b) raportul anual auditat;
    Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filă finală.
    II. Plic interior
    Plicul interior, pe care se vor menţiona denumirea şi sediul ofertantului, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi în cazul celor străine, conţine oferta propriu-zisă, respectiv Programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale cuprinzând parametrii prevăzuţi de art. 93 alin. (2) Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.
    ART. 5
    (1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
    (2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.
    ART. 6
    (1) În vederea formulării ofertelor, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în Fondul Geologic Naţional şi/sau în Fondul Naţional de Resurse/Rezerve Minerale.
    (2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din Fondul Geologic Naţional referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.
    ART. 7
    Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.
    ART. 8
    (1) Documentaţiile tehnico-economice prevăzute la art. 20 din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi întocmite numai de către ofertantul declarat câştigător.
    (2) Depunerea la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în vederea negocierii prevăzute la art. 99 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, a documentaţiilor tehnico-economice prevăzute de art. 20 din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către ofertantul declarat câştigător, în termenul convenit cu Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.
    (3) Termenul de depunere a documentaţiilor tehnico-economice prevăzute la art. 20 din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, începe să curgă de la data împlinirii termenului de contestaţie ori de respingere definitivă şi irevocabilă a eventualelor contestaţii, după caz.
    ART. 9
    (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de exploatare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.
    (2) Modalitatea de evaluare a capacităţii financiare, capacităţii tehnice, a programului de dezvoltare-exploatare, precum şi datele-limită ale evaluării ofertelor şi cea a declarării câştigătorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertă de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
    (3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021.317.00.96 sau 021.317.00.18, 021.317.00.94, 021.317.00.95.
    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.


                  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale
                       pentru Resurse Minerale,
                             Alia Mekkaoui


    Bucureşti, 3 martie 2014.
    Nr. 42.


    ANEXĂ

                                       LISTA
       perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare privind
                   concursul public de ofertă, Runda nr. 87/2014

┌────┬───────────────┬──────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Coordonate │Suprafaţa│ │ │
│crt.│ perimetrului ├──────────┬───────────┤ - kmp - │ Judeţul │ Substanţa │
│ │ │ X │ Y │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ 1 │ Măgura │ 593693│ 304295│ 0,450│Bihor │bauxită │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 593977│ 304407│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 593770│ 305250│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 593462│ 305459│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 593150│ 305483│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 593135│ 305187│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 593532│ 304927│ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ 2 │Roşia Albioara │ 600000│ 300180│ 4,800│Bihor │bauxită │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 600000│ 300280│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 599000│ 300410│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 598150│ 300800│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 597200│ 300610│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 596980│ 301265│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 596150│ 301370│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 595680│ 301335│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 595545│ 300800│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 596500│ 300440│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 596570│ 300370│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 597080│ 299675│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 597800│ 299150│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 598130│ 298970│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 598240│ 299100│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 598615│ 299255│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 599220│ 299290│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 599650│ 299700│ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────┼─────────┤ │ │
│ │ │ 599710│ 299800│ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┘

              ________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016