Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 407 din 31 mai 2013  pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 407 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 7 iunie 2013


    Văzând Referatul de aprobare nr. 78.022 din 31 mai 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
    în temeiul art. 9 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobă contractele-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, precum şi precizări specifice exploatării pajiştilor.
    (2) Modelele contractelor-cadru sunt prevăzute astfel:
    a) în anexa nr. 1, contractul de concesiune pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;
    b) în anexa nr. 2, contractul de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, conform prevederilor Codului civil.
    ART. 2
    Contractele-cadru de concesiune şi închiriere au ca obiect pajiştile supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare prevăzute la art. 3 lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
    ART. 3
    Persoanele împuternicite de structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi primarii şi persoanele împuternicite de aceştia urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                p. Ministrul agriculturii
                  şi dezvoltării rurale,
                     Achim Irimescu,
                    secretar de stat

               p. Viceprim-ministru,
           ministrul dezvoltării regionale
             şi administraţiei publice,
                  Shhaideh Sevil,
                 secretar de stat


    ANEXA 1
    Comuna/Oraşul/Municipiul .................
    Judeţul ..................................
    Nr. ................/data ................


                                 CONTRACT-CADRU
     de concesiune pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public al
                  comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

    Încheiat astăzi ......................

    I. Părţile contractante
    1. Între Comuna/Oraşul/Municipiul ......., adresa ......, telefon/fax ......, având codul de înregistrare fiscală ......., cont deschis la ......, reprezentat legal prin primar ......, în calitate de concedent, şi:
    2. ......, cu exploataţia*) în localitatea ....., str. .... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. .., ap. ...., judeţul ....., având CNP/CUI ......, nr. din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) ......../....../......, contul nr. ......, deschis la ......, telefon ...., fax ......, reprezentată prin ....., cu funcţia de ........, în calitate de concesionar,

__________
    *) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploataţiilor membrilor formei asociative.

    la data de .............,
    la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) ..............,
    în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, al prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Consiliului Local al Comunei/ Oraşului/Municipiului ......... de aprobare a concesionării nr. ..... din ....., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

    II. Obiectul contractului
    1. Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea pajiştii aflate în domeniul public al comunei, oraşului, respectiv al municipiului ..... pentru păşunatul unui număr de ...... animale din specia ......, situată în blocul fizic ...... tarlaua ....., în suprafaţă de ..... ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale ....... şi din schiţa anexată care face parte din prezentul contract.
    2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.
    3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:
    a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la expirarea contractului: .........;
    b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni concesionarului în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: .............;
    c) bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului: ................... .
    4. La încetarea contractului de concesiune din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, concesionarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.
    5. Obiectivele concedentului sunt:
    a) menţinerea suprafeţei de pajişte;
    b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal;
    c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.

    III. Durata contractului
    1. Durata concesiunii este de ....... ani începând cu data semnării prezentului contract, dar fără să depăşească 5 ani, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv ....... a fiecărui an.
    2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 5 ani prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

    IV. Preţul concesiunii (redevenţa)
    1. Preţul concesiunii este de ...... lei/ha/an, fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean, conform prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de ...... lei.
    2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei/oraşului/municipiului ........, deschis la Trezoreria ......., sau în numerar la casieria unităţii administrativ-teritoriale.
    3. Plata redevenţei se face în două tranşe: 30% până la data de ....... şi 70% până la data de .............
    4. Întârzierea la plată a redevenţei se penalizează cu 0,1% din cuantumul redevenţei datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.
    5. Neplata redevenţei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

    V. Drepturile şi obligaţiile părţilor
    1. Drepturile concesionarului:
    - să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, pajiştile care fac obiectul contractului de concesiune.

    2. Drepturile concedentului:
    a) să inspecteze suprafeţele de pajişti concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în următoarele condiţii: ...............................;
    b) să predea pajiştea concesionarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent pe bază de proces-verbal;
    c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;
    d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de concesionar pe pajişte;
    e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către concesionar pe pajişte şi să confirme prin semnătură executarea acestora.

    3. Obligaţiile concesionarului:
    a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul prezentului contract;
    b) să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul prezentului contract, cu excepţia situaţiilor care se încadrează în prevederile art. 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;
    c) să plătească redevenţa la termenul stabilit;
    d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
    e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
    f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul concesionat;
    g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;
    h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;
    i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;
    j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de fertilizare, anual;
    k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    l) să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen;
    m) să restituie concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
    n) să plătească 30% din prima de asigurare.

    4. Obligaţiile concedentului:
    a) să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;
    b) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
    c) să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului;
    d) să constate şi să comunice concesionarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.

    VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi
    Concedentul răspunde de: ....................................... .
    Concesionarul răspunde de: ..................................... .

    VII. Răspunderea contractuală
    1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
    2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.
    3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.

    VIII. Litigii
    1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată.
    2. Pe toată durata concesiunii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.

    IX. Încetarea contractului
    Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:
    a) în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;
    b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
    c) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;
    d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
    e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
    f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
    g) în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
    h) neplata la termenele stabilite prin contract a redevenţei şi a penalităţilor datorate;
    i) în cazul vânzării animalelor de către concesionar;
    j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost concesionat terenul;
    k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea concesionată nu este folosită.

    X. Forţa majoră
    1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
    2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că nicuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.
    3. Dacă în termen de ........ (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
    4. În cazul decesului concesionarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua derularea contractului.

    XI. Notificări
    1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
    2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal.
    3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
    4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

    XII. Dispoziţii finale
    1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părţilor.
    2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
    3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de concesiune vor fi însuşite prin hotărâre a consiliului local.
    4. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor.
    5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ..... exemplare, din care ......., astăzi, ........, data semnării lui, în Primăria ............. .


                      CONCEDENT CONCESIONAR
    Consiliul Local .................. .................
    Primar: dl ..................... SS ..............
                 Vizat de secretar,


    Prevederile prezentului contract-cadru constituie condiţii minime obligatorii care trebuie respectate la încheierea contractelor, acestea putând fi completate în funcţie de situaţia de fapt.


    ANEXA 2
    Comuna/Oraşul/Municipiul ...............
    Judeţul ................................
    Nr. ............./data .................

                                 CONTRACT-CADRU
         de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public
              sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

                    Încheiat astăzi ..................

    I. Părţile contractante
    1. Între Comuna/Oraşul/Municipiul ......., adresa ......, telefon/fax ......, având codul de înregistrare fiscală ........, cont deschis la ........, reprezentat legal prin primar ....., în calitate de locator, şi:
    2. ........, cu exploataţia*) în localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ....., având CNP/CUI ......, nr. din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) ....../....../....., contul nr. ......, deschis la ........, telefon ......, fax ......., reprezentată prin ......, cu funcţia de ....., în calitate de locatar,
__________
     *) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploataţiilor membrilor formei asociative.

    la data de ....................................,
    la sediul locatorului (alt loc, adresa etc.) .........................,
    în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Consiliului Local al Comunei/Oraşului/Municipiului ..... de aprobare a închirierii nr. ....... din ........., s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

    II. Obiectul contractului
    1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul public/privat al comunei, oraşului, respectiv al municipiului ..... pentru păşunatul unui număr de ...... animale din specia ......, situată în blocul fizic ...., tarlaua ...., în suprafaţă de ........ ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale ....... şi din schiţa anexată care face parte din prezentul contract.
    2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.
    3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:
    a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea contractului: ................................................;
    b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: ...............;
    c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului:
.......................................................... .
    4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.
    5. Obiectivele locatorului sunt:
    a) menţinerea suprafeţei de pajişte;
    b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal;
    c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.

    III. Durata contractului
    1. Durata închirierii este de ..... ani, începând cu data semnării prezentului contract, dar fără să depăşească 5 ani, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv ........... a fiecărui an.
    2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa iniţială, ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte şi altele asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 5 ani prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

    IV. Preţul închirierii
    1. Preţul închirierii este de ...... lei/ha/an, fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean, conform prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, chiria totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de ...... lei.
    2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei/oraşului/municipiului .........., deschis la Trezoreria ......, sau în numerar la casieria unităţii administrativ-teritoriale.
    3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de ....... şi 70% până la data de ................. .
    4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.
    5. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

    V. Drepturile şi obligaţiile părţilor
    1. Drepturile locatarului:
    - să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul contractului de închiriere.

    2. Drepturile locatorului:
    a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului şi în următoarele condiţii:
    ....................................................................;
    b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe bază de proces-verbal;
    c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;
    d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte;
    e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin semnătură executarea acestora.

    3. Obligaţiile locatarului:
    a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul prezentului contract;
    b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute;
    c) să plătească chiria la termenul stabilit;
    d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
    e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
    f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
    g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;
    h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;
    i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;
    j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de fertilizare, anual;
    k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;
    m) să restituie concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
    n) să plătească 30% din prima de asigurare.

    4. Obligaţiile locatorului:
    a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;
    b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
    c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;
    d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.

    VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi
    Locatorul răspunde de: ............................................. .
    Locatarul răspunde de: ............................................. .

    VII. Răspunderea contractuală
    1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
    2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.
    3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.

    VIII. Litigii
    1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată.
    2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.
    3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

    IX. Încetarea contractului
    Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:
    a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;
    b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
    c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;
    d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
    e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;
    f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;
    g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
    h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate;
    i) în cazul vânzării animalelor de către locatar;
    j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat terenul;
    k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită.

    X. Forţa majoră
    1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
    2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.
    3. Dacă în termen de ....... (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
    4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua derularea contractului.

    XI. Notificări
    1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
    2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal.
    3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
    4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

    XII. Dispoziţii finale
    1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părţilor.
    2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
    3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin hotărâre a consiliului local.
    4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.
    5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor.
    6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ..... exemplare, din care ......, astăzi, ......., data semnării lui, în Primăria ......... .

                    LOCATOR LOCATAR
    Consiliul Local ......................... ..................
                 Primar: dl .............. SS ...............
                    Vizat de secretar,

    Prevederile prezentului contract-cadru constituie condiţii minime obligatorii care trebuie respectate la încheierea contractelor, acestea putând fi completate în funcţie de situaţia de fapt.

                                _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016