Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 406 din 10 iunie 2019  pentru modificarea şi completarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 406 din 10 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 526 din 27 iunie 2019
    Având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,
    în temeiul prevederilor art. 5, 7, 11 şi art. 75 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 162/2017,
    preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 29 octombrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Programul de instruire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar
    (1) Programul de instruire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar (Planul de învăţământ) se aprobă anual, până la data de 1 octombrie, de către preşedintele ASPAAS.
    (2) Pe parcursul anului de stagiu, programul de instruire teoretică prevăzut la alin. (1) poate fi actualizat.
    (3) Programul de instruire teoretică prevăzut la alin. (1) se publică pe site-ul ASPAAS în timp util.
    (4) Modulele din cadrul cursului de instruire teoretică, precum şi perioada de desfăşurare a activităţilor incluse în programul de instruire teoretică prevăzut la alin. (1) se afişează pe site-ul ASPAAS cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii activităţilor de instruire."

    2. La articolul 9, după alineatul (33) se introduc şapte noi alineate, alineatele (34)-(40), cu următorul cuprins:
    "(34) Anul de stagiu de pregătire practică se finalizează după cel puţin un an calendaristic, în urma depunerii la ASPAAS de către stagiar a dosarului de practică complet şi corect, vizat de mentor, în baza căruia ASPAAS eliberează certificatul de stagiar care confirmă îndeplinirea de către stagiar a obligaţiilor ce îi revin, respectiv finalizarea anului de stagiu de pregătire practică.
(35) Anul următor de stagiu de pregătire practică începe după data emiterii certificatului prevăzut la alin. (34).
(36) Modelul programului anual de activităţi, întocmit de mentor în conformitate cu prevederile alin. (12), ca parte a dosarului de practică, este prezentat în anexa nr. 6.
(37) Modelul Referatului de evaluare întocmit de mentor în conformitate cu prevederile alin. (18), care se depune la ASPAAS de către stagiar, ca parte din dosarul de practică, este prevăzut în anexa nr. 7.
(38) Modelul Raportului de stagiu sinteză prevăzut la alin. (29) este prezentat în anexa nr. 8.
(39) Modelul Referatului de evaluare sinteză prevăzut la alin. (29) este prezentat în anexa nr. 9.
(40) Modelul Certificatului de finalizare a stagiului de pregătire practică eliberat şi semnat de mentor/firma de audit în conformitate cu prevederile alin. (30) este prezentat în anexa nr. 10."

    3. La articolul 14 alineatul (1), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e), f) şi g), cu următorul cuprins:
    "e) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (11), exclusiv pentru anul de stagiu 2018-2019, dosarul de practică vizat de mentor şi transmis de către stagiar la ASPAAS care stă la baza emiterii certificatului de stagiar prevăzut la art. 15 alin. (2) şi care confirmă finalizarea anului de stagiu de pregătire practică nu va conţine în mod obligatoriu programul de activităţi.
f) Exclusiv pentru anul de stagiu 2018-2019, pentru stagiarii care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, se aflau în anul 2 sau 3 de stagiu, ASPAAS recunoaşte perioada de pregătire practică efectuată de stagiar, sub îndrumarea unui mentor, în intervalul de timp cuprins între data intrării în vigoare a prezentelor norme şi data atestării mentorului de către ASPAAS, cu condiţia ca mentorul să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 11 pentru perioada respectivă şi să fie atestat la ASPAAS până la data de 31 iulie 2019.
g) Stagiarii care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, se aflau în anul 2 sau 3 de stagiu şi au efectuat instruirea teoretică în anul 1 de stagiu în cadrul CAFR nu trebuie să susţină testele de autoevaluare aferente modulelor organizate de ASPAAS în cadrul cursului de instruire teoretică, acestora fiindu-le recunoscută instruirea teoretică efectuată anterior."

    4. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Anexe
    Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b şi 4-10 fac parte integrantă din prezentele norme."

    5. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    6. După anexa nr. 5 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 6-10, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 2-6 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,
                    Cristiana Doina Tudor

    Bucureşti, 10 iunie 2019.
    Nr. 406.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la norme)
    Raport de stagiu
    Subsemnatul(a), ..................................................., cu domiciliul în localitatea .............., str. .......................... nr. …..., bl. …...., sc. ...., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................, legitimat(ă) cu cartea de identitate/paşaportul seria ...... nr. ..........., eliberat(ă) de ....................... la data de ..............., cod numeric personal (CNP) ....................................., în calitate de stagiar, nr. evidenţă în Registrul stagiarilor ................, declar că, în perioada ........................., am efectuat stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, sub îndrumarea dnei/dlui ......................................, în calitate de mentor/îndrumător de stagiu liber-profesionist/în cadrul firmei de audit ........................... .
    În perioada de stagiu menţionată am efectuat următoarele activităţi*):
    *) Se specifică în detaliu activităţile efectuate în perioada de stagiu de pregătire practică, în conformitate cu programul anual de activitate şi în raport cu obiectivele şi indicatorii de performanţă stabiliţi, numărul de ore aferent fiecărei activităţi şi numărul total de ore.

┌────────┬─────────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │Număr de │din care:│ │ │
│ │ │ │ore │număr │Obiective │Obiective │
│ │Descrierea │ │de │de ore │propuse │atinse │
│Domenii │activităţilor│Perioada│practică │efectuate│(Indicatori │(Indicatori│
│ │efectuate │ │alocate pe│în audit │de │de │
│ │ │ │fiecare │statutar │performanţă)│rezultat) │
│ │ │ │activitate│ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │
│……… │……… │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │
│……… │……… │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │
│……… │……… │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │
│………. │……… │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │
│………… │……… │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │
│………… │……… │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │
│………… │……… │ │ │ │ │ │
├────────┴─────────────┴────────┼──────────┼─────────┼────────────┴───────────┤
│Total ore practică │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────────────────┘


    Întocmit
    Stagiar: Nume, prenume .................
    Anul de stagiu
    Data ..............
    Semnătura ...................
    Subsemnatul, ..........................., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
         Semnătura
    ......................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 6 la norme)
    Numele şi prenumele stagiarului: ......................
    Anul de stagiu ....................
    Program anual de activităţi
    Anul ...............

┌────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │Planificarea │ │ │ │ │ │din care:│ │ │Competenţe│ │
│ │şi descrierea│Perioada│Perioada│Perioada│Perioada│Nr. de ore│nr. de │ │Indicatori │şi │ │
│ │activităţilor│/ │/ │/ │/ │practică │ore │Obiective│de │deprinderi│ │
│Domenii │ce urmează │Nr. de │Nr. de │Nr. de │Nr. de │efectuate │efectuate│^3) │performanţă│practice │Observaţii│
│ │a fi │ore │ore │ore │ore │pe fiecare│în audit │ │^3) │vizate a │ │
│ │desfăşurate │ │ │ │ │activitate│statutar^│ │ │fi │ │
│ │de stagiar^1)│ │ │ │ │ │2) │ │ │dobândite │ │
├────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│………… │………… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│………… │………… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│………… │………… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│………… │………… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│………… │………… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│………… │………… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

    ^1) Se specifică în detaliu activităţile ce urmează a fi desfăşurate de stagiar în perioada de stagiu de pregătire practică, corelate cu parcurgerea modulelor de instruire teoretică, în conformitate cu prevederile art. 9 din Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018.
    ^2) În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) din Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018, cel puţin 50% din orele de practică trebuie efectuate în activitatea de audit statutar.
    ^3) Evaluarea stagiarului de către mentor se va realiza pe baza obiectivelor şi a indicatorilor stabiliţi.
    Întocmit
    Mentor/Îndrumător de stagiu (numele, prenumele) .......................
    Numărul din Registrul public electronic ....................
    Semnătura ......................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 7 la norme)
    Referat de evaluare
    Subsemnatul(a) .........................., auditor financiar, înregistrat(ă) în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ................, în calitate de mentor/îndrumător de stagiu, atestat de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. ......./............. pentru stagiarul/stagiara .............................., am efectuat evaluarea activităţii acestuia/acesteia şi am întocmit prezentul referat de evaluare.
    I. Descrierea activităţilor desfăşurate de stagiar:
    (Se atestă şi numărul de ore efectuate de stagiar pe perioada stagiului, atât în activitatea de audit financiar, cât şi în activitatea de audit statutar.)
    .................................................................................
    .................................................................................

    II. Gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu:
    .................................................................................
    .................................................................................

    III. Competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi de respectare a clauzelor contractului de stagiu:
    .................................................................................
    .................................................................................

    IV. Conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului:
    .................................................................................
    .................................................................................

    V. Concluziile privind desfăşurarea activităţii în perioada de stagiu, respectiv îndeplinirea/neîndeplinirea de către stagiar a obligaţiilor conform programului de activităţi din anul respectiv de stagiu:
    .................................................................................
    .................................................................................

    VI. Alte menţiuni:
    .................................................................................
    .................................................................................

    VII. Rezultatul evaluării:
    [ ] PROMOVAT
    [ ] NEPROMOVAT*
    * În cazul în care rezultatul evaluării menţionat în referatul de evaluare este „nepromovat“, se aplică prevederile art. 9 alin. (19) şi (20) din Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018.


    Observaţii ..................................................................................
    .............................................................................................

    Întocmit
    Mentor/Îndrumător de stagiu:
    ...........................
    Nr. RPE ...............
    Semnătura .....................
    Data .......................
    Subsemnatul, ................................., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
           Semnătura
    .......................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 8 la norme)
    Raport de stagiu sinteză
    Subsemnatul(a), ................................., cu domiciliul în localitatea .................................., str. ................................ nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .........................., legitimat(ă) cu cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. .................., eliberat(ă) de ............ la data de ........................, cod numeric personal (CNP) ..................., având calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar, nr. evidenţă în Registrul stagiarilor ....................................., declar că am efectuat stagiul în activitatea de audit financiar în perioada ................... şi am efectuat un număr de cel puţin 3 ani de stagiu de pregătire practică în perioada .................... sub îndrumarea dnei/dlui .........................., în calitate de mentor/îndrumător de stagiu, liber-profesionist/în cadrul firmei de audit ...................................
    În perioada de stagiu am efectuat următoarele activităţi:

┌────────┬─────────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │Număr │din care:│ │ │
│ │Descrierea │ │total de │număr │Obiective │Obiective │
│ │activităţilor│Perioada│ore de │total de │propuse │atinse │
│Domenii │efectuate în │^2) │pregătire│ore │(indicatori │(indicatori│
│ │perioada de │ │practică │efectuate│de │de │
│ │stagiu^1) │ │efectuate│în audit │performanţă)│rezultat) │
│ │ │ │ │statutar │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │
│……… │……… │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │
│………… │……… │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │
│………… │……… │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │
│………… │……… │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │
│………… │……… │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│Domeniul│Activitatea │ │ │ │ │ │
│………… │……… │ │ │ │ │ │
├────────┴─────────────┴────────┼─────────┼─────────┼────────────┴───────────┤
│Total ore practică │ │ │ │
└───────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────────────────┘

    ^1) Se specifică în detaliu activităţile efectuate pe întreaga perioadă de stagiu de pregătire practică (minimum 3 ani).
    ^2) Raportul de stagiu sinteză trebuie să acopere toată perioada de stagiu de pregătire practică în activitatea de audit financiar (de cel puţin 3 ani) efectuată la un auditor sau în cadrul unei firme de audit.
    Întocmit
    Stagiar: Numele, prenumele ....................
    Semnătura ......................
    Data ..................
    Subsemnatul, .................................., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
       Semnătura
    ...................

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 9 la norme)
    Referat de evaluare sinteză
    Subsemnatul(a), ....................................., auditor financiar, înregistrat(ă) în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ..............., în calitate de mentor/îndrumător de stagiu, atestat de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. ....../............., pentru stagiarul/stagiara ........................., am efectuat evaluarea activităţii acestuia/acesteia pe întreaga perioadă de stagiu de pregătire practică de minimum 3 ani şi am întocmit prezentul referat de evaluare sinteză.
    I. Descrierea activităţilor desfăşurate de stagiar pe întreaga perioadă de stagiu:
    (Se atestă şi numărul de ore efectuate de stagiar pe toată perioada stagiului, atât în activitatea de audit financiar, cât şi în activitatea de audit statutar.)
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    II. Gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în perioada de stagiu:
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    III. Competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi de respectare a clauzelor contractului de stagiu:
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    IV. Conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului:
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    V. Concluziile privind desfăşurarea activităţii în perioada de stagiu, respectiv îndeplinirea/neîndeplinirea de către stagiar a obligaţiilor ce îi revin:
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    VI. Alte menţiuni:
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    VII. Rezultatul evaluării:
    [ ] PROMOVAT
    [ ] NEPROMOVAT

    Observaţii ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    Întocmit
    Mentor/Îndrumător de stagiu:
    .............................
    Nr. RPE ................
    Semnătura .....................
    Data ..................
    Subsemnatul, .............................., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
       Semnătura
    ..........................

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 10 la norme)
    CERTIFICAT
    de finalizare a stagiului de pregătire practică
    Nr. ......./................
    Prin prezentul se atestă faptul că:
    dl/dna ...................................., înregistrat(ă) în Registrul stagiarilor în activitatea de audit financiar cu nr. ..............., a efectuat cel puţin 3 ani de stagiu de pregătire practică în activitatea de audit financiar sub îndrumarea auditorului financiar ...................., nr. înregistrare în Registrul public electronic (RPE) ................./ în cadrul firmei de audit ..................., nr. înregistrare în RPE ............., în perioada ...................., şi a îndeplinit toate obligaţiile pe care le avea ca stagiar, în conformitate cu reglementările Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.

    Pe perioada stagiului de pregătire practică, stagiarul/stagiara ....................... a dobândit următoarele competenţe şi deprinderi practice:
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    Alte menţiuni:
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    Emis la data de:
    Îndrumător de stagiu/Reprezentant legal al firmei de audit,
    ..............................................…
    Nr. RPE ......................

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice