Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.895 din 10 noiembrie 2014  pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 4.895 din 10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014

    În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, 248, 252, 253, 254, 254^1, 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268, 279, 280, 281, 282 şi 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. IV-VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
──────────
    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────

    ART. 2
    Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul educaţiei naţionale,
                                 Remus Pricopie

    Bucureşti, 10 noiembrie 2014.
    Nr. 4.895.


    ANEXĂ


                        METODOLOGIE-CADRU
          privind mobilitatea personalului didactic din
       învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta Metodologie reglementează:
    a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;
    b) organizarea şi desfăşurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
    c) angajarea personalului didactic în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
    (2) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei Metodologii, se au în vedere: unităţile de învăţământ cu personalitate juridică la data de 1 septembrie 2015, respectiv unităţile de învăţământ conexe ale învăţământului preuniversitar şi unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, care se organizează şi funcţionează conform art. 19, 42, 99 şi 100 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. La decizia unităţilor de învăţământ şi a autorităţilor administraţiei publice locale se pot înfiinţa consorţii şcolare, conform art. 62 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în baza Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5488/2011. Înfiinţarea şi desfiinţarea consorţiilor şcolare pentru anul şcolar 2015-2016, se realizează şi se transmite inspectoratelor şcolare până la data de 23 ianuarie 2015. La nivelul consorţiilor şcolare se pot constitui posturi didactice/catedre vacante din ore existente în două sau mai multe unităţi de învăţământ, care pot fi ocupate conform prevederilor prezentei Metodologii.
    (3) Prin localitate, în sensul prezentei Metodologii, se înţelege: comună, oraş, municipiu.
    (4) Prin personal didactic, în sensul prezentei Metodologii, se înţelege: personalul didactic de predare din unităţi de învăţământ, personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control care desfăşoară activităţi de predare în unităţi de învăţământ, personalul didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate şi personalul didactic de predare care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei, conform art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Hotărârile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ stabilite în baza prezentei Metodologii se adoptă conform prevederilor art. 93 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    (1) Prin cadre didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, în sensul prezentei Metodologii, denumite în continuare cadre didactice titulare, se au în vedere cadrele didactice care au contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
    (2) Statutul de cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului şcolar general, dispoziţii de repartizare - emise de instituţiile abilitate în acest sens: Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectorate şcolare, comisii naţionale de repartizare şi prin contractul individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată între directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ şi cadrul didactic titular.
    ART. 3
    (1) Cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sunt cadre didactice cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.
    (2) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă şi scurtă durată/postliceal/mediu încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar au obligaţia să finalizeze pregătirea psihopedagogică în termen de cel mult 5 ani de la angajarea în învăţământ. Pregătirea psihopedagogică presupune obţinerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Pregătirea psihopedagogică se finalizează prin obţinerea "Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică". Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată care nu obţin 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, dar obţin minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, se pot încadra numai în învăţământul preuniversitar obligatoriu şi pe catedre de pregătire/instruire practică.
    (3) Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicită încadrarea în învăţământul preşcolar, în învăţământul preuniversitar obligatoriu şi pe catedre de pregătire/instruire practică trebuie să facă, la angajare, dovada deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.
    (4) Absolvenţii cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicită încadrarea în învăţământul liceal sau postliceal trebuie să facă, la angajare, dovada deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Absolvenţii cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care, la angajare, nu fac dovada deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, dar au obţinut minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, se pot încadra numai în învăţământul preuniversitar obligatoriu şi pe catedre de pregătire/instruire practică.
    (5) Pentru absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea "Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar" se consideră îndeplinită cerinţa privind pregătirea psihopedagogică de nivel I prevăzut în Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5745/2012.
    (6) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă sau scurtă durată şi ai învăţământului postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică până în anul 2009 şi nu au dobândit definitivarea în învăţământ, pot face dovada absolvirii programului de pregătire psihopedagogică prin foaia matricolă/anexa la diploma de licenţă sau de absolvire, în care este consemnată parcurgerea disciplinelor psihopedagogice şi metodice sau prin certificat de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Absolvenţilor care au finalizat cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie şcolară, pedagogie, metodica predării specialităţii şi practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire.
    (7) Personalul didactic care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2)-(6) şi care nu a dobândit nici definitivarea în învăţământ se încadrează pe posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar ca personal fără studii corespunzătoare postului didactic/catedrei.
    ART. 4
    (1) Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se organizează şi se desfăşoară conform prezentei Metodologii şi sunt, în ordine, următoarele:
    a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ şi a aprobării planurilor de şcolarizare;
    b) constituirea cu prioritate a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
    c) întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări, completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular/consorţiului şcolar şi stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2015 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2015-2016, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015;
    d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic;
    e) stabilirea posturilor didactice/catedrelor rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic pe perioada rezervării;
    f) completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
    g) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate, prin restructurarea reţelei şcolare sau prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
    h) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu;
    i) reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015;
    j) repartizarea, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
    k) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2015-2016, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 şi/sau 2012;
    l) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ, prin concurs naţional;
    m) detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar;
    n) stabilirea continuităţilor pentru detaşare la cerere şi detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar;
    o) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2015-2016, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 şi/sau 2012;
    p) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal didactic calificat prin plata cu ora;
    q) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ, prin concurs/testare organizat(ă) la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti;
    r) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe parcursul anului şcolar, conform reglementărilor emise de Ministerul Educaţiei Naţionale.
    (2) Prevederile prezentei Metodologii se aplică atât unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cât şi unităţilor de învăţământ preuniversitar particular acreditate sau autorizate care solicită ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prevăzute la alin. (1), cu condiţia publicării acestora în perioadele stabilite în Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2015-2016, prevăzut în anexa nr. 19, denumit în continuare Calendar. La propunerea unităţilor de învăţământ particular, cadrele didactice, participante la aceste etape, pot ocupa şi posturi didactice/catedre vacante/rezervate în aceste unităţi de învăţământ, cu avizul unităţii de învăţământ sau fără nici o restricţie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
    ART. 5
    Eliberarea din funcţie a personalului didactic angajat în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat se dispune de către directorul unităţii, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, iar la unităţile de învăţământ preuniversitar particulare de către persoana juridică angajatoare, la încetarea de drept a contractului individual de muncă, prin acordul părţilor, la solicitarea cadrului didactic, prin demisie, conform prevederilor art. 55 lit. a) şi b), art. 56 şi art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare sau ca efect al aplicării sancţiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 280 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar/consorţii şcolare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ

    ART. 6
    (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar se realizează pe baza normativelor în vigoare privind formaţiunile de studiu, a planurilor de şcolarizare propuse de unităţile de învăţământ, după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a operatorilor economici şi a planurilor-cadru de învăţământ aflate în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în concordanţă cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare stabilită conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu se organizează conform prevederilor legale.
    ART. 7
    Activitatea personalului didactic din unităţile de învăţământ se stabileşte conform art. 262 alin. (1)-(2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 8
    (1) Norma didactică a personalului didactic din unităţile de învăţământ de predare-învăţare, de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă, se constituie, în baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi cuprinde ore prevăzute în planul de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de licenţă sau de absolvire, pe diploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat/master în corelaţie cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pe diploma/certificatul de absolvire a unor programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat în profilul postului ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă sau ore conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră. Diplomele de doctor şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare postuniversitare nu se iau în considerare la stabilirea normei didactice.
    (2) În baza prevederilor art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, precum şi la constituirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, pentru absolvenţii învăţământului superior se iau în considerare şi:
    a) programele de conversie care asigură dobândirea de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale;
    b) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată;
    c) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de licenţă şi masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal.
    (3) Prin excepţie, dacă norma didactică de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare şi a celor angajate cu contract individual pe perioadă determinată din învăţământul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) şi (2), respectiv prevederilor art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, aceasta poate fi constituită din 2/3 din ore de la specializarea sau specializările de bază şi completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori prin adăugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. În învăţământul gimnazial din mediul rural norma didactică de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare şi a celor angajate cu contract individual pe perioadă determinată se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialităţile de bază şi completată cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori prin adăugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Activitatea şi norma didactică pentru personalul didactic din centre, cabinete şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică, precum şi din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Profesorii consilieri din cabinetele şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică efectuează 4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia şcolii din ariile curriculare om şi societate sau consiliere şi orientare ori în cadrul programului "A doua şansă", în acord cu planul-cadru, conform specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanţă cu conform specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator. La nivelul unităţilor de învăţământ se asigură, în ordine, mai întâi orele necesare pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de istorie, istorie-cultură civică, în învăţământul gimnazial, respectiv pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de economie, de economie aplicată, de educaţie antreprenorială, respectiv pe catedre de discipline socio-umane: filosofie şi logică şi argumentare, psihologie, pedagogie, sociologie, studii sociale, în învăţământul liceal, în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră şi apoi cele 4 ore/săptămână pentru profesorii consilieri titulari din cabinetele de asistenţă psihopedagogică. Profesorii consilieri titulari, pentru care nu pot fi asigurate cele 4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia şcolii ori în cadrul programului "A doua şansă" la nivelul unităţilor de învăţământ la care este normat cabinetul de asistenţă psihopedagogică, participă la şedinţa de completare a normei didactice în alte unităţi de învăţământ.
    (5) În situaţia în care numărul de elevi/preşcolari pentru care se asigură asistenţa psihopedagogică din cadrul unităţii/unităţilor de învăţământ la care este normat un cabinet şcolar/interşcolar scade sub numărul minim prevăzut în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru evitarea situaţiei de restrângere de activitate a profesorului consilier titular în cabinetul respectiv, consiliul de administraţie al Centrului Judeţean/Municipal Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumit în continuare CMBRAE/CJRAE, identifică, la nivelul localităţii în care funcţionează cabinetul şcolar/interşcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preşcolari sub limita minimă legală, unităţi de învăţământ pentru care nu se asigură asistenţa psihopedagogică a elevilor/preşcolarilor şi le arondează cabinetului respectiv. În situaţia în care, la nivelul unei localităţi în care funcţionează cabinetul şcolar/interşcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preşcolari sub limita minimă legală, nu se identifică unităţi de învăţământ în care nu se asigură asistenţa psihopedagogică a elevilor/preşcolarilor, se pot redistribui unităţile de învăţământ între cabinetele şcolare/interşcolare existente, astfel încât pentru fiecare cabinet să fie asigurat numărul necesar de elevi/preşcolari. În mod excepţional, unui cabinet şcolar/interşcolar la nivelul căruia s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preşcolari sub limita minimă legală, i se pot aronda/redistribui şi unităţi de învăţământ din alte localităţi învecinate. În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, propunerile identificate de consiliul de administraţie al CMBRAE/CJRAE se supun aprobării de consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. În baza hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar se emit noi decizii de repartizare profesorilor consilieri titulari pentru care se schimbă structura unităţilor de învăţământ în care sunt normate cabinetele interşcolare de asistenţă psihopedagogică.
    (6) Activitatea şi norma didactică pentru personalul didactic din Casa Corpului Didactic sunt reglementate de Regulamentul de organizare şi funcţionare a caselor corpului didactic, aprobat prin ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5554/2011.
    (7) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic din cluburile sportive şcolare: profesor, antrenor, profesor-antrenor este de 18 ore pe săptămână şi se constituie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5570/2011.
    (8) Pe posturile didactice/catedrele din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor se încadrează: învăţători, antrenori, maiştri-instructori, institutori şi profesori cu specializări în profilul postului. Norma didactică de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor se stabileşte în funcţie de nivelul studiilor, după cum urmează:
    a) 24 de ore pe săptămână pentru absolvenţii studiilor medii, postliceale sau şcolilor de maiştri cu diplomă de absolvire în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii medii/postliceale, învăţător, maistru-instructor, antrenor;
    b) 24 de ore pe săptămână pentru învăţători şi maiştri-instructori, absolvenţi ai studiilor medii, postliceale sau şcolilor de maiştri cu diplomă de absolvire în profilul postului şi cu diplomă de absolvire sau de licenţă ai învăţământului superior într-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lungă sau scurtă durată;
    c) 18 ore pe săptămână pentru absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare de nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurtă durată;
    d) 18 ore pe săptămână pentru absolvenţii colegiilor universitare de antrenori cu diplomă de absolvire în profilul postului, încadraţi în funcţia didactică de antrenor şi salarizarea corespunzătoare funcţiei;
    e) 18 ore pe săptămână pentru absolvenţii învăţământului superior cu diplomă de absolvire sau de licenţă în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii profesor cu studii superioare de scurtă durată sau studii superioare de lungă durată.
    (9) Schimbarea profilului unui post pentru care există autorizare/acreditare din cluburile sportive şcolare, precum şi din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor, se realizează de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, conform art. 93 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Înfiinţarea de noi profiluri se realizează numai cu acordul conducerii inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv cu acordul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Palatul Naţional al Copiilor, de regulă în perioada întocmirii proiectului planului de şcolarizare.
    (10) Pentru profesorii documentarişti, activitatea şi norma didactică se stabilesc potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5556/2011.
    (11) Norma didactică a personalului didactic din serviciile specializate aflate în subordinea direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, transferat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, este de 25 de ore pe săptămână, în raport cu care se stabilesc drepturile salariale. Personalul didactic din serviciile specializate aflate în subordinea direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, transferat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, beneficiază de toate drepturile personalului didactic prevăzute în Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Cererile privind reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare de către personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I, în conformitate cu prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se depun la unităţile de învăţământ, în perioada constituirii normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular propriu, respectiv în perioada 1-4 septembrie 2015 pentru cadrele didactice încadrate prin derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2015-2016. Orele eliberate se ocupă, numai pe perioadă determinată, în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
    ART. 9
    (1) Posturile didactice de educator-puericultor pot fi ocupate de absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice, ai unei şcoli echivalente sau studii superioare, în profilul postului, în conformitate cu Centralizatorul, precum şi absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific, dovedit prin foaia matricolă sau certificat de absolvire.
    (2) Posturile didactice din învăţământul preşcolar şi primar pot fi ocupate de:
    a) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea "Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar" încadraţi în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv de profesor pentru învăţământ primar;
    b) absolvenţi cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unor şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările educatoare, educator, învăţător, învăţătoare, educatoare-învăţător, educator-învăţător, învăţător-educatoare, învăţător-educator, în concordanţă cu Centralizatorul ori de absolvenţi ai colegiului universitar de institutori cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, care au finalizat cu diplomă de licenţă şi studii universitare de lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă, încadraţi în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv de profesor pentru învăţământ primar, conform art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013;
    c) absolvenţi cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unor şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările educatoare, educator, învăţător, învăţătoare, educatoare-învăţător, educator-învăţător, învăţător-educatoare, învăţător-educator în concordanţă cu Centralizatorul ori de absolvenţi cu diplomă ai colegiului universitar de institutori cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, care au finalizat cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată şi care şi-au echivalat învăţământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv de profesor pentru învăţământ primar;
    d) absolvenţi cu diplomă ai colegiului universitar de institutori cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, care şi-au echivalat învăţământul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv de profesor pentru învăţământ primar;
    e) absolvenţi cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unor şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările educatoare, educator, învăţător, învăţătoare, educatoare-învăţător, educator-învăţător, învăţător-educatoare, învăţător-educator, în concordanţă cu Centralizatorul ori de absolvenţi cu diplomă ai colegiului universitar de institutori cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul care au finalizat cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată şi care nu şi-au echivalat învăţământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, încadraţi în funcţia didactică de institutor;
    f) absolvenţi cu diplomă ai colegiului universitar de institutori cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, care nu şi-au echivalat învăţământul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, încadraţi în funcţia didactică de institutor;
    g) absolvenţi cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior şi a unui curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic pentru învăţământul preşcolar şi/sau primar, încadraţi în funcţia didactică de institutor;
    h) absolvenţi cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unor şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările educatoare, educator, învăţător, învăţătoare, educatoare-învăţător, educator-învăţător, învăţător-educatoare, învăţător-educator, în concordanţă cu Centralizatorul, încadraţi în funcţia didactică de educatoare, respectiv de învăţător.
    (3) În învăţământul preşcolar şi primar alternativ trebuie îndeplinite, după caz, condiţiile de studii menţionate la alin. (2), precum şi parcurgerea şi finalizarea modulului pedagogic specific alternativei educaţionale, cu diplomă/certificat/adeverinţă, anterior angajării.
    (4) Pentru a fi încadraţi în funcţiile didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, de profesor pentru învăţământul primar sau de institutor, specializările absolvenţilor cu diplomă ai studiilor universitare de lungă sau scurtă durată ori ai ciclului I de studii universitare de licenţă care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată*1), trebuie să se regăsească în hotărârile Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior emise după data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializările autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, precum şi forma de învăţământ pentru care au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate. Fiecare absolvent cu studii universitare, care a început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993, republicate, trebuie tratat individual raportat la conţinutul hotărârii Guvernului valabilă la momentul înscrierii la facultate.
──────────
    *1) Legea nr. 88/1993, republicată, a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    (5) Posturile didactice/catedrele de profesor din învăţământul gimnazial, clasele V-VIII, din învăţământul profesional, din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, pot fi ocupate de:
    a) absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
    b) absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei Naţionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
    c) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
    d) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei Naţionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
    e) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
    f) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei Naţionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
    g) absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de scurtă durată, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1).
    (6) În mod excepţional, în lipsa profesorilor de specialitate cu specializări prevăzute la alin. (5), catedrele de limbi moderne/materne, de educaţie plastică, de educaţie muzicală, de educaţie fizică şi de religie din învăţământul gimnazial, clasele V-VIII şi din învăţământul profesional, pot fi ocupate pe perioadă determinată, de absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare în profilul catedrei, conform prezentei Metodologii, salarizaţi corespunzător funcţiei de "institutor cu studii superioare de scurtă durată".
    (7) Posturile didactice/catedrele de profesor în învăţământul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, precum şi în învăţământul postliceal, pot fi ocupate de absolvenţi cu studiile prevăzute la alin. (5) lit. a) şi b), cu condiţia deţinerii pregătirii psihopedagogice prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (6), precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat/master, cu specializări în profilul postului şi de absolvenţi cu studiile prevăzute la alin. (5) lit. f), cu condiţia deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.
    (8) În mod excepţional, în lipsa profesorilor de specialitate, care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la alin. (7), după derularea etapelor de mobilitate conform Calendarului, pe catedrele din învăţământul liceal obligatoriu, clasele a IX-a şi a X-a, pot fi încadraţi pe perioadă determinată absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1).
    (9) Catedrele de pregătire-instruire practică în învăţământul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, în învăţământul profesional şi în învăţământul postliceal pot fi ocupate de:
    a) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializări în profilul postului sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1) sau ai studiilor universitare de lungă durată în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1), încadraţi în funcţia de profesor de instruire practică şi salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcţia de "profesor cu studii superioare de lungă durată";
    b) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă sau ai studiilor universitare de lungă durată, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei Naţionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1), încadraţi în funcţia de profesor de instruire practică şi salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcţia de "profesor cu studii superioare de lungă durată";
    c) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă, urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplomă programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei Naţionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1), încadraţi în funcţia de profesor de instruire practică şi salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcţia de "profesor cu studii superioare de lungă durată";
    d) absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de scurtă durată cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1), încadraţi în funcţia de profesor de instruire practică şi salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcţia de "profesor cu studii superioare de scurtă durată";
    e) absolvenţi cu diplomă ai şcolilor postliceale sau ai şcolilor de maiştri cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (5) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1), încadraţi în funcţia de maistru-instructor şi salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcţia de "maistru - instructor".
    f) absolvenţi cu diplomă ai şcolilor postliceale sau ai şcolilor de maiştri cu specializări în profilul postului, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (5) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1) şi cu diplomă de absolvire sau de licenţă ai învăţământului superior într-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lungă sau scurtă durată.
    (10) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare, de instruire practică şi de evaluare curentă a elevilor în clasă pentru cadrele didactice, care au finalizat cu diplomă studii universitare, studii postliceale sau şcoli de maiştri, încadrate pe catedre de pregătire-instruire practică este de 24 ore pe săptămână, respectiv de 20 ore pe săptămână în învăţământul special. Pentru a fi încadraţi în funcţia didactică de profesor de instruire practică, specializările absolvenţilor cu diplomă ai studiilor universitare de lungă sau scurtă durată ori ai ciclului I de studii universitare de licenţă care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993, republicate, trebuie să respecte condiţiile prevăzute la alin. (4).
    (11) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special personalul didactic trebuie să îndeplinească, după caz, condiţiile de studii prevăzute la alin. (1)-(9), precum şi pregătirea psihopedagogică prevăzută la art. 3, iar pentru alte specializări, decât cele psihopedagogice prevăzute în anexa nr. 17, este necesar şi un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, conform art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Posturile de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică normate la unităţi de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial sau profesional pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, conform art. 247 lit. g) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul.
    (13) Posturile de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică normate la unităţi de învăţământ liceal, unităţi de învăţământ având clase I-XII/XIII/XIV sau clase V-XII/XIII/XIV pot fi ocupate de absolvenţi cu specializări în profilul postului, care îndeplinesc cumulativ condiţiile de studii prevăzute la alin. (7) şi la alin. (12).
    (14) Posturile didactice de profesor-logoped din centrele logopedice interşcolare şi din cabinetele şcolare/interşcolare pot fi ocupate absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, conform art. 247 lit. h) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul.
    (15) Posturile didactice/catedrele din cluburile sportive şcolare şi din unităţile de învăţământ în care sunt organizate clase cu program sportiv pot fi ocupate de:
    a) profesori care se încadrează în condiţiile de studii prevăzute la alin. (5)-(8), cu specializări în domeniile educaţie fizică şi sport/cultură fizică şi sport, precum şi îndeplinirea condiţiei suplimentare a specializării, în cadrul studiilor universitare, în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată;
    b) antrenori, în cluburile sportive şcolare, absolvenţi cu diplomă ai unui liceu şi ai unei şcoli de antrenori ori ai unei instituţii de învăţământ postliceal sau superior de profil autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, cu specializări în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată şi absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic şi metodic.
    c) profesori-antrenori, în cluburile sportive şcolare, care se încadrează în condiţiile de studii prevăzute la alin. (5), cu specializări în domeniile educaţie fizică şi sport/cultură fizică şi sport şi care au dobândit specializări în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată prin absolvirea unei şcoli de antrenori autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate ori a unei instituţii de învăţământ postliceal sau superior de profil autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate.
    (16) Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului superior, care se încadrează în condiţiile de studii prevăzute la alin. (5), cu specializări în profilul postului în concordanţă cu Centralizatorul.
    (17) Disciplina "Religie" poate fi predată numai de absolvenţi ai învăţământului superior cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, în baza avizului emis de cultele religioase recunoscute oficial de stat, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (18) Cadrele didactice, din învăţământul preuniversitar, cu studii universitare de scurtă durată, care au dobândit atestatul/adeverinţa de echivalare a studiilor cu ciclul I de studii universitare de licenţă, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5553/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se salarizează corespunzător noii funcţii didactice.
    ART. 10
    Cadrele didactice calificate din învăţământul preuniversitar, care se încadrează în condiţiile de studii prevăzute la art. 8 alin. (1)-(2) şi art. 9, angajate cu contract individual de muncă sau în regim de plata cu ora, trebuie să facă şi dovada pregătirii psihopedagogice conform art. 3 alin. (2)-(6) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1).
    ART. 11
    În unităţile de învăţământ cu predare simultană normarea personalului didactic se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 12
    (1) Catedrele de limbi moderne din învăţământul primar se atribuie astfel:
    a) profesorilor titulari care îndeplinesc condiţiile de studii, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
    b) profesorilor titulari care au specializări în profilul catedrei, în concordanţă cu Centralizatorul;
    c) profesorilor pentru învăţământul primar/institutorilor/învăţătorilor de la grupa sau clasa respectivă, în cadrul activităţilor postului, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin certificatul de competenţă;
    d) profesorilor pentru învăţământul primar/institutorilor/învăţătorilor de la altă grupă sau clasă, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin certificatul de competenţă, în regim de plata cu ora.
    (2) În unitatea de învăţământ în care nu există personal didactic de specialitate pentru predarea curriculum-ului de limbă maternă la învăţământul primar, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ decide, după consultarea responsabilului comisiei metodice/de catedră de specialitate, care dintre profesorii pentru învăţământ primar/institutorii/învăţătorii cunoscători ai limbii materne respective pot preda şi la alte clase din ciclul primar, în regim de plata cu ora.
    (3) În unitatea de învăţământ în care nu există personal didactic calificat pentru predarea disciplinei "Religie" la învăţământul primar, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ decide, după consultarea responsabilului comisiei metodice/catedrei de specialitate, care dintre profesorii pentru învăţământ primar/institutorii calificaţi şi abilitaţi în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei Naţionale şi cultele religioase recunoscute oficial de stat, pot preda "Religia" la clase din ciclul primar, în regim de plata cu ora. Orele respective se plătesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (4) Disciplinele cultură civică şi istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare sunt predate de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă sau ciclul I de studii universitare de licenţă urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1) ori ai studiilor universitare de lungă sau scurtă durată, precum şi de absolvenţi cu diplomă/certificat ai unor programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1). Pentru celelalte minorităţi naţionale, la disciplina istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale se încadrează cu prioritate absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1) ori ai studiilor universitare de lungă sau scurtă durată care au înscrisă pe diploma de licenţă specializarea istorie - linia de studiu în limba maternă a minorităţii naţionale respective şi numai, în situaţii excepţionale, în lipsa acestora, pot fi încadraţi şi absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă ori ai studiilor universitare de lungă sau scurtă durată care au înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una dintre specializările: limba şi literatura maternă a minorităţii naţionale respective sau etnologie - linia de studiu în limba maternă a minorităţii naţionale respective, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(6) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1).
    (5) Disciplinele economie, economie aplicată şi educaţie antreprenorială, logică, argumentare şi comunicare, studii sociale, literatură universală, ştiinţe şi educaţie artistică din învăţământul liceal intră în norma de predare a absolvenţilor cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu condiţia deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, ai studiilor universitare de lungă durată, precum şi a absolvenţilor cu diplomă/certificat ai unor programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (6). Disciplina ştiinţe poate fi predată şi de absolvenţi ai studiilor postuniversitare de specializare "Predarea integrată a ştiinţelor" cu durata de cel puţin trei semestre. Disciplinele educaţie antreprenorială şi economie aplicată pot fi predate şi de absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată care au înscrisă pe diploma de licenţă specializarea filosofie, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (6).
    (6) Cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplomă studii universitare de lungă durată, care au înscrisă pe diploma de licenţă specializarea filozofie îşi constituie norma didactică, conform actului de numire/transfer/repartizare, cu ore din aria disciplinelor socio-umane (logică, argumentare şi comunicare, psihologie, educaţie antreprenorială, economie, sociologie, filosofie şi studii sociale), după caz, cu condiţia să fi avut în încadrare, în anii ulteriori titularizării, ore la aceste discipline. Cadrele didactice titulare pe catedre sociologie sau sociologie-studii sociale aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform actului de numire/transfer, îşi pot constitui/completa norma didactică şi cu ore de filosofie, psihologie sau logică, argumentare şi comunicare. Cadrele didactice titulare pe catedre psihologie sau psihologie-studii sociale aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor ore în specialitate, conform actului de numire/transfer, îşi pot constitui/completa norma didactică şi cu ore de filosofie, sociologie sau logică, argumentare şi comunicare.
    (7) Orele de limba rromani normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română se pot constitui în catedre pe care se încadrează absolvenţi cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu specializarea "Institutori-Limba rromani", absolvenţi cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu "Limba rromani", absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă cu specializarea "Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar" care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu "Limba rromani", precum şi absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare care au înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire specializarea "Limba rromani", conform Centralizatorului, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(6) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1).
    ART. 13
    (1) La clasele cu predare bilingvă, limbile moderne se predau pe grupe.
    (2) La clasele cu predare intensivă, limbile moderne şi informatica se predau, de regulă, pe grupe, cu condiţia încadrării în bugetul alocat şi în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului şcolar.
    ART. 14
    (1) Personalul didactic titular pe un post/catedră de corepetitor/acompaniament din liceele vocaţionale, din unităţile cu învăţământ integrat şi suplimentar de artă ori din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor rămâne încadrat ca personal didactic titular, în conformitate cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, în aceeaşi unitate de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile legale prevăzute pentru personalul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar.
    ART. 15
    (1) Orele de educaţie tehnologică la clasele V-VIII se desfăşoară pe clase. Catedrele de educaţie tehnologică la clasele V-VIII pot fi ocupate de:
    a) absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea "educaţie tehnologică", în concordanţă cu Centralizatorul;
    b) profesori titulari pe catedre de educaţie tehnologică cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
    c) absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, în concordanţă cu Centralizatorul.
    (2) Profesorii titulari pe alte catedre, cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, pot ocupa prin detaşare sau în regim de plata cu ora catedre de educaţie tehnologică, conform prezentei Metodologii.
    (3) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, care nu sunt titulari, pot fi încadraţi pe catedrele de educaţie tehnologică, pe perioadă determinată, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3.
    ART. 16
    (1) Orele de laborator tehnologic din învăţământul liceal/postliceal se includ în catedrele de discipline tehnologice şi sunt predate de profesori de specialitate, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (7)-(8) şi art. 262 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 262 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare pentru învăţământul special.
    (2) Încadrarea cadrelor didactice pe catedrele de pregătire-instruire practică se realizează în funcţie de modul de organizare a acestei activităţi pe niveluri de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (9)-(10). Pregătirea-instruirea practică se efectuează pe clase la agenţi economici sau pe clase/grupe constituite în condiţiile legii, în atelierele proprii, în funcţie de resursele materiale existente şi de prevederile din convenţiile/protocoalele de parteneriat încheiate între unităţile de învăţământ şi agenţii economici, cu încadrarea în numărul de posturi didactice aprobat la nivelul inspectoratului şcolar.
    (3) În unităţile de învăţământ preuniversitar în care se organizează stagii de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, încadrarea cadrelor didactice care realizează pregătirea/instruirea practică se face în funcţie de specializarea acestora şi prevederile planului de învăţământ. Orele de laborator tehnologic şi de instruire practică predate în cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 sunt incluse în norma didactică sau în plata cu ora, după caz. Pe parcursul unui an şcolar, un cadru didactic poate avea în încadrare cel mult o clasă de elevi care efectuează stagiul de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2. În structura catedrelor de discipline tehnologice şi de pregătire/instruire practică vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată/transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu se includ ore normate la clasele/grupele de elevi care efectuează stagii de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2. Orele vacante de laborator tehnologic şi de instruire practică din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 se ocupă numai pe perioadă determinată.
    (4) Catedrele de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului superior/postliceal, cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei (IGP)/Autorităţii Rutiere Române (ARR), având oricare din specializările care le conferă dreptul de a ocupa catedre de pregătire/instruire practică, în concordanţă cu Centralizatorul.
    ART. 17
    (1) Posturile didactice/catedrele din învăţământul special pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului mediu/postliceal/superior cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul care îndeplinesc şi condiţia prevăzută la art. 9 alin. (11).
    (2) Pentru clasele/grupele/unităţile de învăţământ special în care se utilizează curriculum-ul şcolii de masă sau curriculum-ul şcolii de masă adaptat, posturile didactice/catedrele se constituie pe discipline, conform planurilor - cadru în vigoare şi se ocupă cu respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1)-(5), alin. (7), alin. (9)-(10), alin. (17), art. 10, art. 12 şi art. 14-16.
    (3) Posturile de profesor preparator (nevăzător) din învăţământul special pot fi ocupate de profesori nevăzători care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la art. 9 alin. (5) sau la art. 9 alin. (7) şi condiţia prevăzută la 9 alin. (11) pentru gimnaziu, respectiv condiţiile de studii prevăzute la art. 9 alin. (7) şi condiţia prevăzută la art. 9 alin. (11) pentru liceu.
    (4) În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3), posturile de profesor preparator (nevăzător) din învăţământul special liceal obligatoriu pot fi ocupate pe perioadă determinată de profesori nevăzători, absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă, care îndeplinesc şi condiţia prevăzută la art. 9 alin. (11), cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.
    (5) În situaţia în care nu există nici un candidat nevăzător, postul de profesor preparator (nevăzător) poate fi ocupat pe perioadă determinată şi de alte cadre didactice care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la alin. (3)-(4).
    (6) Disciplinele din aria curriculară "tehnologii" la clasele V-VIII din învăţământul special, activităţile de pre-profesionalizare şi pregătirea-instruirea practică în învăţământul special pot fi desfăşurate de cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (9) coroborate cu prevederile art. 9 alin. (11).
    (7) Cadrele didactice titulare în învăţământul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin, de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog şcolar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoză, care nu au specializări în concordanţă cu Centralizatorul, au obligaţia de a urma programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializări în: psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământ special. Pentru cadrele didactice titulare în învăţământul special pe posturi de profesor psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială se recomandă să urmeze programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializări în: psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământ special.
    (8) În mod excepţional, în lipsa personalului didactic de specialitate cu studii conform alin. (1) sau alin. (2), după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform Calendarului, în învăţământul special pot fi încadraţi pe perioadă determinată:
    a) absolvenţi ai învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă specializările limba română sau limba şi literatura română pe posturi de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog şcolar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoză;
    b) oricare din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, cu specializări dobândite în cadrul ciclului II de studii universitare de masterat, cu condiţia deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau în cadrul învăţământului universitar de lungă durată, care îndeplinesc şi condiţia prevăzută la art. 9 alin. (11), pe posturile de profesor itinerant şi de sprijin de nivel liceal;
    c) oricare din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, care îndeplinesc şi condiţia prevăzută la art. 9 alin.(11), cu excepţia absolvenţilor colegiilor universitare de institutori, pe posturile de profesor itinerant şi de sprijin de nivel profesional, gimnazial, primar sau preşcolar, precum şi pe posturile de profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială de la clasele/grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate ori cu deficienţe moderate sau uşoare, pentru activităţile de predare în învăţământul special primar sau gimnazial pentru elevi cu deficienţe senzoriale, precum şi pentru şcolarizarea la domiciliu a elevilor/tinerilor cu dezabilităţi sau nedeplasabili.
    (9) Cadrele didactice titulare în învăţământul special care nu îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 9 alin. (11) intră în restrângere de activitate.
    ART. 18
    (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte se organizează şi se desfăşoară la toate clasele şi formele de învăţământ din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu precizările Ministerului Educaţiei Naţionale.
    (2) Profesorii consilieri din cabinetele de asistenţă psihopedagogică pot îndeplini funcţia de diriginte la solicitarea conducerilor unităţilor de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea.
    (3) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control nu poate îndeplini funcţia de diriginte, nu poate efectua ore de consiliere şi orientare vocaţională şi nici ore de dirigenţie. În situaţii excepţionale, când la nivelul unei unităţi de învăţământ nu există suficiente cadre didactice calificate titulare sau angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, personalul didactic de conducere poate îndeplini şi funcţia de diriginte, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
    (4) Indemnizaţia pentru activitatea de dirigenţie sau de consiliere şi orientare vocaţională se acordă, conform reglementărilor în vigoare, la toate formele de învăţământ. La forma de învăţământ cu frecvenţă redusă indemnizaţia pentru activitatea de dirigenţie sau consiliere şi orientare vocaţională, conform prevederilor legale în vigoare, se acordă numai pentru lunile în care se organizează sesiunile de predare-evaluare. Fiecare cadru didactic care desfăşoară activităţi de diriginte beneficiază de o singură indemnizaţie de 10% aplicată salariului de bază, calculată conform prevederilor legale.
    ART. 19
    (1) În situaţiile fuziunii prin absorbţie a unităţilor de învăţământ, a divizării parţiale sau totale a unei unităţi de învăţământ, a fuziunii prin contopire a două unităţi de învăţământ, a desfiinţării unei unităţi şcolare selecţia cadrelor didactice şi a directorilor se face prin evaluare de către o comisie numită de inspectoratul şcolar formată din inspectori şcolari şi/sau cadre didactice care nu funcţionează în unităţile de învăţământ aflate într-una dintre aceste situaţii.
    (2) În situaţia în care, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, începând cu data de 1 septembrie 2015, urmează să fie desfiinţate unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, se procedează după cum urmează:
    a) în situaţia fuziunii prin absorbţie a unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică de către o altă unitate de învăţământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2015, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate, nu a intrat încă în vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea reţelei şcolare şi există două persoane juridice distincte, atunci evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate se realizează obligatoriu la nivelul fiecărei catedre din fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică, de către aceeaşi comisie de evaluare, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1); la nivelul inspectoratului şcolar, pentru fiecare post didactic/catedră, se întocmeşte o listă comună cu rezultatele evaluării cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate din cele două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică care urmează să fuzioneze prin absorbţie, iar cadrele didactice se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în unitatea cu personalitate juridică rezultată în urma fuziunii prin absorbţie, fiind propuse pentru completare de normă didactică sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2015, dacă este cazul, cadrele didactice titulare prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluţionează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică din lista comună, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1);
    b) în situaţia divizării parţiale a unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, prin care una sau mai multe structuri sunt transferate la altă unitate de învăţământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2015, atunci comisia de evaluare stabileşte existenţa reducerilor de activitate în unitatea de învăţământ cu personalitate juridică din care se scindează structura, prin raportare la numărul de posturi didactice/catedre ce vor exista ulterior datei de 1 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1), iar la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică care absoarbe structura, prin raportare la situaţia numărului de posturi didactice/catedre existente la momentul evaluării; cadrele didactice titulare de aceeaşi specialitate, aflate în situaţia de reducere de activitate, se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în unitatea de învăţământ care absoarbe structura, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1);
    c) în situaţia fuziunii prin contopire a două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2015, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate, nu a intrat încă în vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea reţelei şcolare şi există două persoane juridice distincte, toate cadrele didactice titulare de aceeaşi specialitate din ambele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică se evaluează de aceeaşi comisie de evaluare, conform procedurii prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) şi se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în noua unitate de învăţământ creată în urma fuziunii, fiind propuse pentru completare de normă didactică sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2015, dacă este cazul, cadrele didactice titulare prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluţionează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică din lista comună, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1).
    d) în situaţia încetării funcţionării totale a unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2015, toate cadrele didactice titulare din respectiva unitate de învăţământ cu personalitate juridică intră în restrângere de activitate.
    (3) În situaţia divizării totale a unei unităţi cu personalitate juridică, în două sau mai multe unităţi cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2015, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate, nu a intrat încă în vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea reţelei şcolare şi există o singură unitate de învăţământ cu personalitate juridică, atunci cadrele didactice titulare de aceeaşi specialitate, la nivelul fiecărei catedre, se ierarhizează în baza evaluării efectuate şi se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1), la unităţile de învăţământ rezultate în urma divizării totale, fiind propuse pentru completare de normă didactică sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2015, dacă este cazul, cadrele didactice titulare prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluţionează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1).
    (4) Ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a situaţiilor prevăzute la alin. (1), a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, până la data de 23 ianuarie 2015, inspectoratele şcolare emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări, conform art. 95 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Pentru cadrele didactice titulare numite/transferate pe nivel gimnazial/şcoala de arte şi meserii/profesional în unităţi cu clase V-XII/XIII/XIV sau I-XII/XIII/XIV, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (7), respectiv la art. 9 alin. (9), la solicitarea acestora, până la data de 23 ianuarie 2015, inspectoratele şcolare, în baza acestora emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învăţământ al unităţii, în funcţie de postul/catedra ocupat(ă).
    ART. 20
    (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor şi încadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar se realizează, asigurându-se cu prioritate, continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi.
    (2) Continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi poate fi întreruptă ca urmare a participării cadrului didactic la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în situaţia rezervării/degrevării postului didactic/catedrei sau la încetarea de drept a contractului individual de muncă, potrivit legii, precum şi în alte situaţii speciale aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
    ART. 21
    (1) La nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, încadrarea la clase sau grupe de elevi/preşcolari, a personalului didactic titular, se realizează prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, cu respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1)-(5), alin. (7), alin. (9)-(17), art. 10, art. 12, art. 14-17 şi a principiului privind continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi/preşcolari, după discutarea şi analizarea proiectului de încadrare cu personal didactic în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ şi aprobarea acestuia de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
    (2) Repartizarea cadrelor didactice la structurile unităţii de învăţământ cu personalitate juridică se face prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, după discutarea şi analizarea proiectului de încadrare cu personal didactic în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
    (3) În situaţia în care un post didactic/o catedră dintr-o structură sau din unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, după aplicarea principiului continuităţii activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi, este solicitat de două sau mai multe cadre didactice titulare de aceeaşi specialitate, pentru departajare se aplică criteriile şi punctajele pentru evaluarea personalului didactic prevăzute în anexa nr. 2. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, criteriile socioumanitare în baza documentelor justificative.
    (4) După încadrarea titularilor, conform alin. (1)-(3), se încadrează după aceeaşi procedură, cadrele didactice care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mică de 7 (şapte) ani, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, pentru care se poate asigura cel puţin jumătate de normă didactică de predare-evaluare-învăţare, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.
    (5) Procedurile prevăzute la alin. (2)-(4) pot fi reluate, la solicitarea cadrelor didactice, după derularea etapelor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, detaşare în interesul învăţământului sau detaşare la cerere, în situaţia în care după aceste etape se eliberează un post didactic/o catedră dintr-o structură sau din unitatea de învăţământ cu personalitate juridică.
    (6) Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, dar au ocupat prin concurs posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2012, după promovarea examenului pentru dobândirea definitivării în învăţământ consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în care au fost repartizate aceste cadre didactice, hotărăsc modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată.
    (7) În baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată, imediat după emiterea şi comunicarea ordinului ministrului prin care s-au validat rezultatele examenului naţional de definitivare în învăţământ, pentru cadrele didactice prevăzute la alin. (6), inspectoratele şcolare emit noi decizii de repartizare cu statut de cadre didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar.
    (8) După încadrarea personalului didactic potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se asigură rezervarea orelor/catedrelor/posturilor didactice destinate cadrelor didactice care provin din alte state şi care predau în România, în baza acordurilor bilaterale interguvernamentale şi interministeriale în vigoare, încheiate de România cu respectivele state.
    ART. 22
    (1) Cadrelor didactice titulare aflate în situaţiile prevăzute la art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cadrelor didactice titulare care beneficiază de pensie de invaliditate, precum şi cadrelor didactice titulare detaşate, li se rezervă posturile didactice/catedrele. De acelaşi drept pot beneficia şi cadrele didactice titulare desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
    (2) Cadrele didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate rămân în evidenţa unităţilor de învăţământ de la care au fost detaşate, până la soluţionarea restrângerii de activitate a acestora prin transfer la o altă unitate de învăţământ. În situaţia în care, la unitatea de învăţământ de la care a fost detaşat în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate un cadru didactic, se vacantează un post didactic/o catedră în specialitatea cadrului didactic aflat în restrângere de activitate nesoluţionată, în concordanţă cu documentul de numire/transfer/repartizare, cadrul didactic respectiv revine ca titular pe postul didactic/catedra vacantat(ă), directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ având obligaţia să comunice în scris cadrului didactic aflat în restrângere de activitate nesoluţionată decizia de revenire pe postul/catedra deţinut(ă) anterior.
    (3) Inspectoratele şcolare au obligaţia de a avea o evidenţă strictă a tuturor cadrelor didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate.
    ART. 23
    Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menţinerea în funcţie ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului şcolar. Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi personalul de îndrumare şi control, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare şi care nu solicită pensionarea pe parcursul anului şcolar, poate rămâne în funcţie până la data încheierii anului şcolar, cu acordul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
    ART. 24
    (1) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ au obligaţia de a analiza posibilitatea de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări într-o unitate de învăţământ/specializare, conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii, ţinând seama de prevederile art. 263 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile prezentei Metodologii şi de prevederile Centralizatorului. În structura catedrelor pentru întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale. În situaţia în care se constată posibilitatea de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia de a informa în scris cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări cu privire la posibilitatea întregirii normei didactice de predare-învăţare-evaluare, cu acordul de principiu al consiliului de administraţie.
    (2) Cererile de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează şi se aprobă de către consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice solicită întregirea. Persoana îndreptăţită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea hotărârii. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al unităţii, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ privind contestaţia este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie are dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente.
    (3) La propunerea directorilor unităţilor de învăţământ, cu acordul consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ, pentru cadrul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări se dispune întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, prin decizia inspectorului şcolar general.
    (4) În baza deciziei semnate de inspectorul şcolar general, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ încheie actul adiţional la contractul individual de muncă al cadrului didactic care a fost de acord cu întregirea normei didactice.
    (5) Pentru cadrele didactice titulare în trei unităţi de învăţământ, întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare se poate soluţiona în una sau două unităţi de învăţământ, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare în patru unităţi de învăţământ, întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare se poate realiza în una, două sau trei unităţi de învăţământ, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare pe trei specializări, întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare se poate soluţiona în una sau două specializări, conform alin. (1).
    (6) În situaţia în care două sau mai multe cadre didactice solicită întregirea pe aceeaşi catedră, departajarea se realizează în baza criteriilor şi punctajelor din anexa nr. 2. În situaţia punctajelor egale, departajarea se realizează în baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. Dacă, după aplicarea acestor criterii se menţine egalitatea, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:
    a) gradul didactic;
    b) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
    c) dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani.
    (7) Catedrele complete şi cele incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluţionat întregirile de normă didactică, nu se ocupă pe perioadă nedeterminată în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
    ART. 25
    (1) Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui norma didactică completă de predare-învăţare-evaluare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, dar pentru care se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică de predare-învăţare-evaluare în baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică de predare-învăţare-evaluare în specialitate, din disciplinele prevăzute în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, la nivelul consorţiului şcolar din care face parte unitatea de învăţământ, se află în situaţia de completare a normei didactice.
    (2) Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică de predare-învăţare-evaluare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care postul/norma didactică nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege, luând în considerare şi faptul că personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I poate beneficia, la cerere, de reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare cu 2 ore săptămânal, se află în situaţia de restrângere de activitate.
    (3) În cazul apariţiei situaţiilor de reducere de activitate a personalului didactic titular la nivelul unei unităţi de învăţământ, de completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, situaţii care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare la aceeaşi specialitate, se renunţă, în ordine, la:
    a) activitatea prestată de personalul didactic titular care solicită plecarea din unitate pe motivul reducerii activităţii; în cazul în care două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate solicită plecarea din unitatea de învăţământ, pleacă persoana care întruneşte punctajul cel mai mare/media cea mare în urma evaluării;
    b) activitatea prestată de personalul didactic titular care a obţinut calificativul nesatisfăcător sau satisfăcător la ultima evaluare anuală;
    c) activitatea prestată de personalul didactic titular sancţionat disciplinar în anul şcolar curent sau în ultimii doi ani şcolari încheiaţi;
    d) activitatea prestată de personalul didactic în regim de plata cu ora;
    e) activitatea desfăşurată de personalul didactic în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată;
    f) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare;
    g) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui specializări dobândite prin studii nu sunt în concordanţă cu postul didactic ocupat/catedra ocupată, conform Centralizatorului;
    h) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui studii nu sunt în concordanţă cu nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat;
    i) activitatea prestată de personalul didactic titular care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
    j) activitatea prestată de cadrele didactice titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământul special, în situaţia reducerii numărului de ore la catedrele din învăţământul special;
    k) activitatea prestată de personalul didactic titular care nu deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic, conform prezentei Metodologii;
    l) activitatea prestată de personalul didactic titular de la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităţilor naţionale care nu a absolvit studiile în limba în care se face predarea, în situaţia reducerii numărului de ore la aceste clase/grupe;
    m) activitatea prestată de personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau a uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    n) activitatea prestată de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat în două sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, în cazul în care la nivelul uneia dintre unităţi de învăţământ se constată diminuarea numărului de ore.
    (4) Dacă reducerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare de aceeaşi specialitate la nivelul unei unităţi de învăţământ, nu se soluţionează prin aplicarea prevederilor alin. (3) şi nici luând în considerare şi faptul că personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I poate beneficia, la cerere, de reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare cu 2 ore săptămânal, desemnarea cadrelor didactice titulare pentru care se completează norma didactică se realizează prin evaluare obiectivă, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2.
    (5) Cadrele didactice titulare desemnate pentru completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, pot solicita, la cerere, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, completarea normei, pentru un an şcolar, la nivelul unităţilor de învăţământ sau la nivelul consorţiilor şcolare, în situaţia în care unităţile de învăţământ fac parte din consorţii şcolare, după cum urmează:
    a) cu ore în specialitate vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi prevederile Centralizatorului;
    b) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
    c) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
    d) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
    e) prin adăugarea de ore din activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii, în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, conform art. 263 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Cererile de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează de către consiliul/consiliile de administraţie ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. În baza aprobării cererii, formulate de cadrul didactic, de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ se adresează inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare. În mediul rural completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, fapt consemnat în decizia de completare a normei didactice. În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să-şi completeze norma didactică cu ore în unităţile de învăţământ în care au funcţionat prin completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 ani şcolari, dacă orele respective sunt vacante şi se certifică viabilitatea acestora. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată participă la şedinţa publică organizată de inspectoratul şcolar pentru soluţionarea completărilor de normă, în vederea consemnării opţiunii acestora în procesul-verbal. După emiterea deciziei inspectorului şcolar general de completare a normei didactice, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular încheie cu acesta actul adiţional la contractul individual de muncă.
    (7) În situaţia în care cererea de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare este respinsă de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, persoana îndreptăţită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea hotărârii. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în contestaţie este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie are dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente. Cadrul didactic a cărui cerere de completare a normei a fost respinsă participă la şedinţa publică de repartizare organizată la nivelul inspectoratului şcolar.
    ART. 26
    (1) Dacă restrângerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare de aceeaşi specialitate la nivelul unei unităţi de învăţământ, nu se soluţionează prin aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare care intră în restrângere de activitate se realizează în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. În unităţile de învăţământ în care se înregistrează restrângeri de activitate la catedrele de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor sau de tehnologii asistate de calculator, iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre îndeplinesc condiţiile de ocupare atât a catedrelor de tehnologii asistate de calculator, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, cât şi de informatică, pentru stabilirea cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, evaluarea se realizează global la nivelul tuturor catedrelor de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi tehnologii asistate de calculator, după aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3). Hotărârea privind modalitatea de evaluare se stabileşte în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
    (2) În cazul în care desemnarea cadrului didactic aflat în restrângere de activitate se face prin concurs, acesta este realizat de o comisie stabilită şi aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Comisia este alcătuită din preşedinte, care este directorul unităţii de învăţământ dacă nu se află în situaţia de restrângere sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie, în situaţia în care directorul este vizat de restrângere, doi membri evaluatori, unul dintre ei fiind reprezentantul inspectoratului, celălalt un profesor titular cu gradul didactic I, de la altă unitate de învăţământ, având specializarea corespunzătoare disciplinei la care este restrângerea şi un secretar, cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie. Evaluarea constă într-o inspecţie specială la clasă şi lucrare scrisă din programa de concurs specifică disciplinei. Evaluarea pentru fiecare probă se face prin note de la 10 la 1, acordate de cei doi evaluatori. Nota fiecărei probe se stabileşte ca medie aritmetică a notelor acordate de cei doi evaluatori. Rezultatul final se obţine ca medie aritmetică a celor două note. Concursul se anunţă în maximum 48 de ore de la aprobarea proiectului de încadrare cu personal didactic de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
    (3) Evaluarea obiectivă este realizată de către o comisie stabilită şi aprobată de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ având următoarea componenţă: preşedinte-directorul unităţii dacă nu se află în situaţia de restrângere sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ, în situaţia în care directorul este vizat de restrângere de activitate, doi membri-cadre didactice titulare de altă specialitate din unitatea de învăţământ sau cadre didactice titulare de aceeaşi specialitate din alte unităţi de învăţământ. Evaluarea obiectivă se realizează în perioada prevăzută în Calendar şi se finalizează cu punctajul atribuit conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, criteriile social-umanitare prevăzute în anexa nr. 2, pe baza documentelor justificative.
    (4) În cazuri excepţionale în care atât directorul unităţii de învăţământ, cât şi toate celelalte cadre didactice care fac parte din consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sunt vizaţi de restrângere de activitate, preşedintele comisiei, prevăzute la alin. (2) sau alin. (3) poate fi un inspector şcolar, numit prin decizie a inspectorului şcolar general.
    ART. 27
    (1) Cadrele didactice titulare care, în perioada stabilirii şi soluţionării reducerilor de activitate, se încadrează în prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt afectate de completarea normei didactice sau de restrângere de activitate, în situaţia în care la aceeaşi catedră sunt mai multe cadre didactice titulare, decât la solicitarea sau cu acordul persoanelor în cauză, exceptând situaţia prevăzută la art. 19 alin. (2) lit. d).
    (2) De prevederile alin. (1) nu beneficiază personalul de conducere, îndrumare şi control numit în funcţie, prin delegare de atribuţii sau detaşare în interesul învăţământului, până la organizarea concursului.
    ART. 28
    (1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, la cerere, conform prezentei Metodologii.
    (2) Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2015, sunt:
    a) pentru femei, vârsta la ieşirea la pensie, 60 ani şi o lună, respectiv 15 ani, stagiul minim de cotizare;
    b) pentru bărbaţi, vârsta la ieşirea la pensie, 65 ani, respectiv 15 ani, stagiul minim de cotizare.
    (3) În vederea menţinerii în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, în anul şcolar 2015-2016, personalul didactic care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt însoţite de documentele justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică.
    (4) În perioada prevăzută de Calendar, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) se discută şi se analizează de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de datele comunicate de inspectoratele şcolare, de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ şi se supun validării consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ.
    (5) Se validează numai cererile cadrelor didactice pentru care se poate constitui o normă didactică completă în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la nivelul unităţilor de învăţământ în care urmează să fie menţinute în activitate ca titulare, luând în considerare prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 25 alin. (3) lit. e).
    (6) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, comunică, la termenul prevăzut în Calendar, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice acordul/refuzul privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, în anul şcolar 2015-2016. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ şi întocmeşte listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2015 şi care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, în anul şcolar 2015-2016.
    (7) Listele finale, întocmite potrivit alin. (6), se supun aprobării de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în perioada prevăzută de Calendar. La aprobarea listelor finale, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar va ţine seama de restrângerile de activitate nesoluţionate, de evoluţia demografică, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ. Listele finale aprobate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar se afişează la inspectoratul şcolar la termenul prevăzut în Calendar. La inspectoratul şcolar se afişează şi listele care cuprind cadrele didactice ale căror cereri de menţinere în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2015-2016, au fost respinse la nivelul unităţilor de învăţământ.
    (8) Contestaţiile se depun, în scris, la inspectoratul şcolar în perioada prevăzută în Calendar şi reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţiile se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar conform Calendarului, iar hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar prin care se soluţionează aceste contestaţii este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ competentă.
    (9) În baza aprobării cererilor formulate de cadrele didactice de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, în anul şcolar 2015-2016.
    (10) În condiţiile în care, până la data de 1 septembrie 2015, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore în disciplină, nu se mai este îndeplinită condiţia de la alin. (5), inspectoratul şcolar revocă decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, în anul şcolar 2015-2016.
    ART. 29
    (1) Proiectul de încadrare, întocmit de director, este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, care totodată stabileşte lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete.
    (2) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia de a reactualiza, de a publica şi de a comunica inspectoratelor şcolare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete înainte de fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate stabili condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante se avizează de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii, să nu încalce şi să nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii şi legislaţiei în vigoare. După avizarea condiţiilor specifice de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, unităţile de învăţământ au obligaţia de a face publice aceste condiţii prin afişare la avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul propriu, dacă există.
    (3) Viabilitatea unui/unei post didactic/catedre presupune existenţa acestuia/acesteia pe durata unui nivel de învăţământ şi se stabileşte de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ în funcţie de planurile-cadru în vigoare, de proiectele planurilor de şcolarizare, de evoluţia demografică la nivel local şi în concordanţă cu documentele strategice elaborate de unităţile de învăţământ.
    ART. 30
    (1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabileşte după asigurarea normelor didactice de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit prezentei Metodologii, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, după încadrarea cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin. (4), după asigurarea posturilor didactice/catedrelor prevăzute la art. 21 alin. (8), după soluţionarea întregirilor de normă didactică de predare-învăţare-evaluare a titularilor, conform art. 24, după soluţionarea completărilor normelor didactice de predare-învăţare-evaluare a titularilor la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare, conform art. 25 alin. (5) şi (6), după menţinerea în activitate a personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, la cerere, conform art. 28 şi după emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ, conform art. 48 alin. (2) şi (3).
    (2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru angajare cu contract individual de muncă propuse pentru ocuparea prin concurs se publică precizând viabilitatea acestora şi perioada de angajare: "perioadă nedeterminată" sau "perioadă determinată de cel mult un an şcolar", conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, precum şi orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă. În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.
    (3) În situaţia în care unităţile de învăţământ nu se grupează în consorţii şcolare, catedrele vacante pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, prin concurs, se pot constitui din ore existente în 1-2 unităţi de învăţământ de pe raza aceleiaşi localităţi urbane sau rurale ori din localităţi apropiate existente în acelaşi regim de mediu.
    (4) În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, grupuri şcolare, unităţi de învăţământ având clasele I-XII/ XIII/XIV posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic. În mod excepţional, pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial, clasele V-VIII.
    (5) Posturile vacante/rezervate de profesor în cabinete de asistenţă psihopedagogică se publică la unităţile de învăţământ la care sunt normate, conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanţă cu Centralizatorul.
    (7) Cadrele didactice titulare care participă la etapele de transfer pentru restrângere de activitate şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru aceste etape, indiferent de viabilitatea acestora.
    (8) La nivelul unităţilor de învăţământ, consiliul de administraţie şi directorul unităţii de învăţământ răspund de constituirea corectă a posturilor didactice/catedrelor, de încadrarea titularilor şi de vacantarea posturilor didactice/catedrelor complete şi incomplete, rămase neocupate. Nepublicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete, precum şi publicarea incorectă a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate atrage după sine sancţionarea directorului şi a membrilor consiliului de administraţie unităţii de învăţământ.
    (9) Proiectul de încadrare cu personal didactic, analizat în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ şi aprobat de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, este prezentat de directorul unităţii de învăţământ comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar, prin decizia inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane;
    b) vicepreşedinte - inspector şcolar cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspector şcolar cu implementarea descentralizării instituţionale/inspector şcolar (după caz);
    c) secretari - inspectori şcolari cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori şcolari cu implementarea descentralizării instituţionale/inspectori şcolari/directori de liceu;
    d) membri - inspectori şcolari/profesori metodişti, câte unul pentru fiecare specialitate, inspector responsabil pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, consilierul juridic şi analistul programator de la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
    (10) Inspectorul şcolar general, preşedintele comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar şi directorii unităţilor de învăţământ, răspund de corectitudinea organizării şi desfăşurării etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, validarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar şi de calitatea lucrărilor derulate în cadrul comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar.
    ART. 31
    (1) Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar analizează, corectează în colaborare cu unităţile de învăţământ şi avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ.
    (2) Lista, cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete, se aduce la cunoştinţă persoanelor interesate astfel:
    a) unitatea de învăţământ afişează lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ la avizier şi pe site-ul propriu în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la avizarea ofertei de posturi vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar;
    b) inspectoratul şcolar întocmeşte lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete şi incomplete transmise de unităţile de învăţământ şi o publică, la data prevăzută în Calendar, prin afişare la avizierul instituţiei, pe site-ul instituţiei şi pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale.
    (3) Directorii unităţilor de învăţământ şi comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar au obligaţia de a reactualiza lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete, după fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform Calendarului.
    (4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită atestate şi avize suplimentare, în etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, solicitanţii trebuie să prezinte avizele, atestatele şi documentele justificative necesare în perioadele de înscriere la aceste etape conform Calendarului, după cum urmează:
    a) avizele eliberate de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România, precum şi a documentelor care atestă parcurgerea modulelor de pedagogie specifică, eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc., pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul alternativ;
    b) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de religie;
    c) avizul Inspectoratului General al Poliţiei (IGP)/Autorităţii Rutiere Române (ARR), pentru ocuparea catedrelor de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor";
    d) avizul cultului sau avizul special al cultului recunoscut oficial de stat, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul seminariilor/liceelor vocaţionale teologice şi a posturilor didactice/catedrelor constituite din discipline teologice de specialitate;
    e) avizul Ministerului Apărării Naţionale, avizul Ministerului Afacerilor Interne sau avizul Ministerului Justiţiei, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională şi din unităţile de învăţământ subordonate Ministerului Justiţiei;
    f) avizul inspectorului şcolar de specialitate şi al directorului liceului pedagogic pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificările educatoare sau învăţător;
    g) documente justificative privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 9 alin. (11) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul special;
    h) avizul eliberat de conducerea unităţilor de învăţământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ particular care necesită aviz.
    Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în baza avizelor prevăzute la lit. a)-f) se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor/punctajelor, indiferent de unitatea de învăţământ menţionată în aviz. În situaţia în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin un aviz pentru acelaşi post didactic/aceeaşi catedră, ocuparea postului didactic/catedrei se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor/punctajelor.
    (5) Cadrele didactice titulare care solicită întregirea normei didactice, completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe un post didactic/catedră în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, clase/grupe de elevi cu deficienţi de vedere, precum şi în unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detaşate de pe posturi didactice/catedre similare.
    Cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă determinată sau nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează să se facă predarea. Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, precum şi cadrele didactice titulare care au efectuat studiile în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea.
    Cadrele didactice titulare care au efectuat studiile în alte ţări sau în România în limbile minorităţilor naţionale şi care solicită completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă determinată sau nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii române. Fac excepţie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detaşate de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare pe a căror diplomă studii este înscrisă specializarea "Limba română" sau "Limba şi literatura română", precum şi cadrele didactice titulare care au efectuat studiile în alte ţări în limba română.
    (6) Evaluarea probei practice/orale, prevăzută la alin. (5), se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte - inspector şcolar/metodist; membri - câte doi profesori care au dobândit gradul didactic I sau II/inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice, cu specializări în profilul postului; secretar - directorul unităţii de învăţământ în care se organizează proba practică/orală. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului, prevăzută la alin. (5), se consemnează prin "admis" sau "respins". Inspectoratul şcolar eliberează adeverinţe cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul şcolar general şi de preşedintele comisiei, în care se consemnează rezultatele obţinute la probele practice/orale. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale rămânând definitivă. Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului, prevăzute la alin. (5), se organizează şi se desfăşoară conform anexelor nr. 5-12. Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului promovate de cadrele didactice titulare în etapele de transfer pentru restrângere de activitate, de pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ, de detaşare în interesul învăţământului sau de detaşare la cerere prin concurs specific rămân valabile în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar, precum şi pentru mobilităţile personalului didactic titular care se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2015-2016, exceptând ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin concurs.
    (7) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadă determinată/nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ/detaşare, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, pot participa:
    a) cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar de stat;
    b) cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
    c) cadre didactice titulare transferate/pretransferate din învăţământul preuniversitar de stat, în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer;
    d) cadre didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate în baza concursului organizat conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012 şi care au obţinut nota/media de cel puţin 7 (şapte) la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în ultimii 6 (şase) ani.
    e) cadrele didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, care funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului.
    (8) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari pe catedre de educaţie tehnologică, pot ocupa în etapele de completare a normei didactice/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/transferare pentru restrângere de activitate/detaşare în interesul învăţământului/detaşare la cerere prin concurs specific catedre de educaţie tehnologică sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform specializărilor înscrise pe diplomele de licenţă/absolvire prin studii, în concordanţă cu Centralizatorul, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1). Cadrele didactice titulare în învăţământul special pot ocupa în etapele de completare a normei didactice/transferare pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/detaşare în interesul învăţământului/detaşare la cerere prin concurs specific posturi didactice/catedre similare din învăţământul special conform documentului de numire/transfer/repartizare.
    (9) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadă determinată, detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, organizate în baza prevederilor prezentei Metodologii, pot participa şi cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate, în baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante.
    (10) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ/detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, pot participa şi cadrele didactice debutante din învăţământul de stat şi particular acreditat, în condiţiile alin. (7) lit. b) sau d), care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, înscrise la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2015. Deciziile de repartizare pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice debutante se emit, numai în situaţia în care acestea promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare. Posturile didactice/catedrele ale acestor cadre didactice se vacantează după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare. În situaţia în care cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, înscrise la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2015, nu promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, acestea rămân angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unităţile de învăţământ în care au fost repartizate.
    ART. 32
    Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti participă ca observatori la toate etapele mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar. În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, au dreptul de a semnala preşedintelui acestei comisii eventualele nerespectări ale prevederilor legale şi semnează împreună cu membrii comisiei documentele finale.

    CAP. III
    Organizarea şi desfăşurarea etapei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului şcolar

    ART. 33
    (1) Cadrele didactice titulare, precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, a căror completare de normă didactică de predare-învăţare-evaluare nu s-a soluţionat la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare, depun la inspectoratele şcolare, în perioada prevăzută de Calendar, cererea însoţită de documentele prevăzute în aceasta.
    (2) Soluţionarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se realizează în şedinţă publică organizată de către comisia de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul inspectoratului şcolar în perioada prevăzută de Calendar.
    (3) Cadrele didactice, care participă la şedinţa publică pentru completarea normei didactice, se ierarhizează pe discipline, în baza punctajului rezultat din evaluarea activităţii, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, pe liste separate cuprinzând cadrele didactice titulare, respectiv cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă.
    (4) Personalul didactic titular căruia i s-a completat norma didactică de predare-învăţare-evaluare pentru un an şcolar, în altă/alte unităţi de învăţământ, beneficiază de continuitate în anul şcolar următor pe aceleaşi ore, dacă acestea mai sunt viabile, cu acordul cadrului didactic.
    (5) Soluţionarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, în şedinţă publică, se realizează, pe discipline, mai întâi pentru cadrele didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu respectarea principiului continuităţii şi apoi pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică incompletă, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete şi, în mod excepţional, când acestea s-au epuizat, pe fracţiuni din catedre vacante/rezervate complete, după cum urmează:
    a) cu ore în specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi prevederile Centralizatorului;
    b) cu alte ore, la discipline din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
    c) cu alte ore, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
    d) cu alte ore, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Prioritate la repartizarea orelor vacante/rezervate, în şedinţa publică pentru completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, au cadrele didactice care beneficiază de continuitate în activitatea de predare la aceleaşi clase/grupe sau în aceeaşi unitate de învăţământ.
    (7) În unităţile de învăţământ din mediul rural, completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, numai pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul acestora, fapt consemnat în decizia de repartizare pentru completarea normei didactice. În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să-şi completeze norma didactică cu ore în unităţile de învăţământ în care au funcţionat prin completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 ani şcolari, dacă orele respective sunt vacante şi se certifică viabilitatea acestora. Completarea normei didactice pe durată nedeterminată se realizează ţinând seama de prevederile prezentei Metodologii şi de prevederile Centralizatorului.
    (8) După aplicarea principiului continuităţii, în cazul punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:
    a) cadrul didactic cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care solicită orele pentru completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare;
    b) cadrul didactic care solicită orele pentru completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare în apropierea localităţii de domiciliu;
    (9) Dacă, după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (8), se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:
    a) gradul didactic;
    b) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
    c) dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani.
    (10) Opţiunea fiecărui cadru didactic din şedinţa publică se exprimă în scris conform cererii tip şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau a împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră din lista afişată, conform punctajului.
    (11) După emiterea deciziei de repartizare pentru completarea normei didactice, semnată de inspectorul şcolar general, directorul/directorii unităţilor de învăţământ în care cadrul didactic este titular/angajat încheie cu acesta actul adiţional la contractul individual de muncă. Directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ unde i s-a completat norma didactică de predare-învăţare-evaluare încheie cu cadrul didactic repartizat un contract individual de muncă.
    (12) Personalului didactic titular repartizat pentru completarea normei didactice i se revocă decizia de completare de normă, în situaţia în care, până la data începerii cursurilor, se constată că i se poate asigura normă întreagă conform actului de numire/transfer/repartizare în învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ având obligaţia să comunice în scris cadrului didactic decizia de revocare a completării de normă. Posturile didactice incomplete eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

    CAP. IV
    Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare

    SECŢIUNEA I
    Dispoziţii generale

    ART. 34
    (1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate, organizată în baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pot participa cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) şi (8), precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), aflate în restrângere de activitate.
    (2) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare se poate realiza din mediul rural în cel urban, numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minimum 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minimum 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală în învăţământul preuniversitar ori dacă a obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la un concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, aflându-se în una dintre următoarele situaţii:
    a) a obţinut o notă de minimum 7 (şapte) la unul dintre concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat anterioare din sesiunile 2009-2011, iar ulterior, după obţinerea ultimei note de cel puţin 7 (şapte), nu a obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;
    b) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;
    c) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, iar ulterior nu a obţinut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următorului concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;
    d) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2014/cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014.
    (3) În etapa de transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate nu se ocupă, prin transfer, catedrele complete şi incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluţionat întregirile de normă didactică potrivit prevederilor art. 24 alin. (6).
    ART. 35
    Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare a personalului didactic titular se realizează ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, de condiţiile prevăzute în prezenta Metodologie şi de prevederile Centralizatorului.
    ART. 36
    Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare a personalului didactic titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o altă funcţie didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanţă cu Centralizatorul şi prevederile art. 31 alin. (8). Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de transfer pentru restrângere de activitate, ocuparea unui post didactic/unei catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ.
    ART. 37
    Transferarea pentru restrângere de activitate este organizată şi coordonată la nivelul inspectoratului şcolar de comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, numită prin decizie a inspectorului şcolar general.
    ART. 38
    Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ stabilesc, conform art. 26, 27 şi art. 48 alin. (4), listele cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate şi le transmit inspectoratului şcolar. Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar întocmeşte lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, pe discipline, cu precizarea tuturor specializărilor dobândite prin studii, şi o publică prin afişare la avizier şi postare pe site-ul instituţiei, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete şi incomplete menţionată la art. 31 alin. (2) lit. b).
    ART. 39
    În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, grupuri şcolare, unităţi de învăţământ având clasele I-XII/XIII/XIV sau V-XII/XIII/XIV, posturile didactice/catedrele vacante se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic. În mod excepţional, în unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, pentru etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate, pot fi publicate şi catedre vacante de nivel gimnazial sau profesional. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transferare pentru restrângerea de activitate cuprinde obligatoriu cel puţin una din menţiunile "Post propus pentru transfer consimţit între unităţile de învăţământ", respectiv "Post propus pentru repartizare în şedinţa publică de transfer", precum şi alte menţiuni, conform anexei nr. 1 lit. a).
    ART. 40
    Soluţionarea restrângerilor de activitate a cadrelor didactice titulare se realizează în şedinţa publică organizată de inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic titular care solicită soluţionarea restrângerii de activitate la unităţi de învăţământ din alte judeţe anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este titular, din care să rezulte că la postul/catedra ocupat(ă), în anul şcolar 2015-2016, este restrângere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrângere de activitate în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă.
    ART. 41
    Personalul didactic titular care a fost transferat în etapa de restrângere de activitate 2015 revine pe postul didactic/catedra avut(ă) anterior, în situaţia în care, până la data de începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016, se constată că postul didactic/catedra a fost vacantat(ă) sau reînfiinţat(ă) ori s-a reînfiinţat cel puţin jumătate de normă din catedra respectivă, iar cadrul didactic respectiv nu a ocupat un alt post/o altă catedră în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ având obligaţia să comunice în scris cadrului didactic decizia de revenire pe postul/catedra deţinut(ă) anterior. Posturile didactice/catedrele eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

    SECŢIUNEA a II-a
    Organizarea şi desfăşurarea transferului consimţit între unităţile de învăţământ

    ART. 42
    (1) Pentru transferul consimţit între unităţile de învăţământ, ca urmare a restrângerii de activitate, personalul didactic titular aflat în restrângere de activitate depune, la unitatea de învăţământ în care solicită transferarea şi la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ la care se solicită transferul, în perioadele prevăzute în Calendar, o cerere-tip, conform anexei nr. 14, însoţită de documentele menţionate în aceasta, aprecierea sintetică a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care a intrat în restrângere de activitate şi o adeverinţă, eliberată de conducerea unităţii de învăţământ în care este titular, în care se menţionează cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns în situaţia de restrângere de activitate. Cadrele didactice care solicită transferarea pe posturi în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică depun cereri, în perioadele prevăzute în Calendar, la CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv şi la inspectoratul şcolar. Cererile se depun mai întâi la inspectoratul şcolar şi apoi la unităţile de învăţământ, conform Calendarului.
    (2) Un cadru didactic titular se poate înscrie la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti.
    (3) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar verifică dosarele depuse, îndeplinirea condiţiilor pentru transfer, evaluează dosarele şi afişează punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile de pretransfer.
    (4) Eventualele contestaţii la punctajele stabilite de comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se depun, în scris, la inspectoratul şcolar şi soluţionează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Punctajele finale stabilite după soluţionarea contestaţiilor se afişează la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, prin care au fost soluţionate contestaţiile este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ.
    ART. 43
    (1) Comisia de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ, constituită din cadre didactice, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, verifică dosarele de înscriere, documentele de studii, avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate şi îndeplinirea condiţiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situaţia în care unitatea de învăţământ a stabilit astfel de condiţii, avizate de inspectoratul şcolar. În comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ nu se numesc cadre didactice care fac parte din consiliul de administraţie. În situaţia în care departajarea cadrelor didactice nu se poate realiza în baza condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante şi două sau mai multe cadre didactice care îndeplinesc condiţiile specifice solicită acelaşi post didactic/catedră vacant(ă), precum şi în situaţia în care unitatea de învăţământ nu a stabilit condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante şi două sau mai multe cadre didactice solicită acelaşi post didactic/catedră vacant(ă), comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ realizează ierarhizarea cadrelor didactice conform punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului şcolar, potrivit anexei nr. 2 şi înaintează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unităţii de învăţământ. În situaţia punctajelor egale, departajarea se realizează în baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative.
    (2) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE sunt analizate în consiliul profesoral şi în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE, care selectează şi validează cadrele didactice pentru care se acordă transferul. La validarea unui cadru didactic pentru care se acordă transferul se ţine seama dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta Metodologie, dacă studiile sunt în concordanţă cu postul didactic/catedra vacant(ă) solicitat(ă), conform Centralizatorului, dacă deţine avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) solicitat(e) şi, când este cazul, dacă a promovat proba practică/orală în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e) şi dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante. Persoana îndreptăţită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unităţii de învăţământ, în perioada prevăzută de Calendar. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la termenul prevăzut în Calendar. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în contestaţie este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie are dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente.
    ART. 44
    (1) În baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acordurile privind transferul cadrelor didactice în unitatea respectivă. Directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri pentru transferul consimţit între unităţile de învăţământ cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate înştiinţează în scris inspectoratul şcolar.
    (2) În perioada prevăzută de Calendar, cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate depun la inspectoratele şcolare acordurile pentru transfer obţinute de la unităţile de învăţământ.
    ART. 45
    Soluţionarea cererilor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ, ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, se realizează în şedinţa publică organizată de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar, în baza acordurilor emise de conducerile unităţilor de învăţământ privind transferul consimţit între unităţi de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului.

    SECŢIUNEA a III-a
    Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, prin repartizare în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar

    ART. 46
    (1) După soluţionarea cererilor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ, cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu au obţinut acordul privind transferul consimţit între unităţi de învăţământ, precum şi pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu s-au adresat unităţilor de învăţământ pentru obţinerea acestui acord, dar care au depus cereri la inspectoratele şcolare în perioada prevăzută de Calendar, se soluţionează în şedinţă publică, organizată de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare în şedinţa publică de transfer, în următoarea ordine:
    a) soluţionarea restrângerii de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului;
    b) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul consorţiului şcolar, în ordinea descrescătoare a punctajului;
    c) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiaşi localităţi/municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
    d) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul judeţului, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
    e) soluţionarea restrângerii de activitate în alte judeţe, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului.
    (2) Restrângerea de activitate în cadrul unităţii de învăţământ se soluţionează prin transferarea cadrelor didactice titulare pe un alt post didactic/o altă catedră în aceeaşi unitate de învăţământ, conform specializărilor obţinute prin studii ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi 263 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile Centralizatorului şi de prevederile prezentei Metodologii.
    (3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), au prioritate cadrele didactice care sunt titulare în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform actului de numire/transfer/repartizare în învăţământ.
    (4) Cadrele didactice titulare aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. e) trebuie să facă dovada domiciliului în judeţul în care solicită transferul pentru restrângere de activitate până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinţă de identitate. Cadrele didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate în municipiul Bucureşti, titulare în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti, până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinţă de identitate.
    ART. 47
    (1) În şedinţa publică, opţiunea fiecărui cadru didactic titular se exprimă în scris, conform cererii-tip, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau a împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
    (2) În cazul în care două sau mai multe cadre didactice titulare care participă la etapa de transferare pentru restrângere de activitate au acelaşi punctaj şi optează pentru acelaşi post didactic/catedră vacant(ă), postul didactic/catedra se ocupă în baza criteriilor socioumanitare.
    (3) În cazul în care cadrul didactic titular aflat în restrângere de activitate:
    a) nu este prezent în momentul în care este solicitat să exprime opţiunea, personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de soluţionare a cererilor de transferare pentru restrângere de activitate, va putea opta pentru posturile rămase în listă în momentul în care ajunge în faţa comisiei sau, dacă nu se prezintă până la finalul şedinţei publice de transferare, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) din lista afişată, conform punctajului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta Metodologie.
    b) este prezent dar refuză să exprime o opţiune valabilă, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) din lista afişată, conform punctajului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta Metodologie.
    (4) În cazul în care un cadru didactic titular aflat în restrângere de activitate refuză să îşi întocmească dosarul, conducerea unităţii de învăţământ întocmeşte dosarul acestuia, iar comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar îi atribuie, din oficiu, un post didactic/catedră vacant(ă) la finalul etapei de transferare pentru restrângere de activitate din lista afişată, conform punctajului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta Metodologie. Cadrului didactic titular aflat în restrângere de activitate, căruia i s-a atribuit un post didactic/catedră din oficiu şi care nu se prezintă la postul/catedra atribuit(ă), i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile legale privind concedierea individuală.
    (5) În mod excepţional, în situaţia în care cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu au obţinut acordul privind transferul consimţit între unităţi de învăţământ nu pot fi soluţionate numai pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare în şedinţa publică de transfer, restrângerile de activitate se soluţionează şi pe posturi didactice/catedre propuse pentru transfer consimţit între unităţile de învăţământ rămase vacante.
    ART. 48
    (1) Restrângerile de activitate nesoluţionate prin transfer, la nivelul localităţii/municipiului Bucureşti şi al judeţului, se soluţionează, la finalul şedinţei publice de soluţionare a restrângerilor de activitate sau în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate.
    (2) Pentru cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate, datorită comasării claselor/unităţilor de învăţământ sau desfiinţării unor unităţi de învăţământ, a fost rezolvată, după etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate şi a pretransferărilor, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar, pe posturi didactice/catedre constituite din discipline conform actului de numire/transfer/repartizare, în condiţiile în care la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ există post/catedră vacant(ă), inspectoratul şcolar emite decizii de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ în care au fost detaşate, în specialitatea postului didactic/catedrei restrâns(e), începând cu 1 septembrie 2015, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
    (3) Cadrele didactice titulare aflate în situaţia prevăzută la alin. (2) se adresează în scris conducerii unităţii/unităţilor de învăţământ în perioada stabilită în Calendar, care comunică acordul/refuzul pentru transfer inspectoratului şcolar, conform Calendarului. Profesorii consilieri în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică se vor adresa CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Consiliul/Consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante şi inspectoratului şcolar motivele acordului/refuzului transferului. Situaţiile transmise de unităţile de învăţământ inspectoratului şcolar sunt analizate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută în Calendar, care stabileşte lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se emit decizii de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ în care au fost detaşate, în specialitatea postului/catedrei restrâns(e), începând cu 1 septembrie 2015.
    (4) Cadrele didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer în anii precedenţi, nu fac obiectul restrângerii de activitate la nivelul unităţii de învăţământ la care sunt titulare şi participă la etapa de transferare pentru restrângere de activitate, cu excepţia cadrelor didactice care au posibilitatea de a reveni în unităţile de învăţământ de la care au fost detaşate, conform prevederilor art. 22 alin. (2) şi a cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer în condiţiile alin. (2) şi (3).
    ART. 49
    Hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, luate în şedinţa publică, pot fi contestate în perioada prevăzută în Calendar. Contestaţiile se înregistrează la secretariatul inspectoratului şcolar şi reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţiile se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, conform Calendarului. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar prin care se soluţionează contestaţiile este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ competentă.
    ART. 50
    După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pentru soluţionarea restrângerii de activitate, cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ indiferent de nivelul de învăţământ din care provine solicitantul, precum şi a regimului de mediu. În decizia de repartizare pentru soluţionarea restrângerii de activitate nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare pentru soluţionarea restrângerii de activitate, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică încheie, cu cadrul didactic repartizat, contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

    CAP. V
    Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular

    SECŢIUNEA I
    Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru pretransfer şi pe posturile didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer

    ART. 51
    (1) La etapa de pretransfer participă cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) şi (8), precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), la cererea acestora, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3) sau pentru apropiere de domiciliu.
    (2) Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar a personalului didactic titular se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minimă 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minimă 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală în învăţământul preuniversitar ori dacă a obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la un concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, aflându-se într-una dintre următoarele situaţii:
    a) a obţinut o notă de minimum 7 (şapte) la unul dintre concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat anterioare din sesiunile 2009-2011, iar ulterior, după obţinerea ultimei note de cel puţin 7 (şapte), nu a obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;
    b) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;
    c) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, iar ulterior nu a obţinut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următorului concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;
    d) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2014/cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014.
    (3) La acordarea pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar se au în vedere apropierea de domiciliu şi principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2015, a căror restrângere de activitate a fost soluţionată în etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate pot participa şi la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, conform prezentei Metodologii.
    (5) Cadrul didactic titular în unităţi de învăţământ aflate în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3), poate participa la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar numai în aceeaşi localitate.
    ART. 52
    (1) Pentru pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu, personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar depune în perioadele prevăzute în Calendar, la unitatea/unităţile de învăţământ în care solicită pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, o cerere-tip, conform anexei nr. 14 şi la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ la care se solicită pretransferul, prin accesarea unei aplicaţii special concepută în acest sens, aplicaţie care îi va permite vizualizarea în timp real a tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante, respectiv a celor care se pot vacanta pe parcursul derulării etapei de pretransfer. Cadrele didactice care solicită pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pe posturi în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică depun, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri la CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv şi la inspectoratul şcolar. Cererea este însoţită de documentele menţionate în aceasta, de acordul pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de aprecierea sintetică a consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE la care este titular. Cadrul didactic titular care solicită soluţionarea cererii de pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ în unităţi de învăţământ din alte judeţe anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar, în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă. Un cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ numai într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti. Cererile se depun mai întâi la inspectoratul şcolar şi apoi la unităţile de învăţământ, conform Calendarului.
    (2) Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ a personalului didactic titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o altă funcţie didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanţă cu Centralizatorul şi prevederile art. 31 alin. (8). Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective.
    ART. 53
    (1) În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în unităţi de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, în condiţiile prevăzute de prezenta Metodologie. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură şi design şi nici orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale. Cadrele didactice titulare într-o singură unitate de învăţământ nu pot solicita pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pe o catedră în componenţa căreia intră şi ore din propria normă. Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ pot solicita pretransferul pe o catedră în componenţa căreia intră şi orele din propria normă, la una din unităţile la care este titular, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea de domiciliu. Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2015, a căror restrângere de activitate a fost soluţionată în etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate care participă şi la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu pot solicita pretransferul pe o catedră în componenţa căreia intră şi ore din catedra pe care a fost soluţionată restrângerea de activitate. Profesorii consilieri în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică se vor adresa CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.
    (2) În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu pot fi ocupate:
    a) posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 31 alin. (10), care participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;
    b) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care pot reveni cadrele didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, conform art. 22 alin. (3) şi cadrele didactice transferate pentru restrângere de activitate conform art. 41.
    c) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului şi pe care pot reveni cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactică, potrivit prevederilor art. 33 alin. (10);
    d) catedrele complete şi incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluţionat întregirile de normă didactică potrivit prevederilor art. 24 alin. (6);
    e) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care se pot realiza întregiri de normă didactică pentru cadre didactice titulare începând cu anul şcolar 2016-2017.
    (3) În vederea informării cadrelor didactice, care doresc să se înscrie la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu privire la posturile didactice/catedrele care se pot vacanta pe parcursul acestei etape, datele din cererea de înscriere a cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se înregistrează în sistemul informatizat pe parcursul perioadei de înscriere la această etapă, conform Calendarului. Pe pagina web a inspectoratelor şcolare se afişează lista cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare aceste cadre didactice şi a posturilor didactice/catedrelor pe care sunt titulare aceste cadre didactice, conform datelor înregistrate în sistemul informatizat.
    (4) Posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul etapei pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ care intră sub incidenţa alin. (2) lit. e) pot fi ocupate numai pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar, prin reîncadrarea unui cadru didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar, prin concurs, prin detaşare sau în regim de plata cu ora.
    ART. 54
    (1) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar verifică dosarele depuse, îndeplinirea condiţiilor pentru pretransfer, evaluează dosarele şi afişează punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile de pretransfer.
    (2) Eventualele contestaţii la punctajele stabilite de comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se depun, în scris, la inspectoratul şcolar şi se soluţionează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Punctajele finale stabilite după soluţionarea contestaţiilor se afişează la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, prin care au fost soluţionate contestaţiile este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ.
    (3) Comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ la care se solicită pretransferul, prin decizia directorului unităţii de învăţământ verifică dosarele şi îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situaţia în care unitatea de învăţământ a stabilit astfel de condiţii, avizate inspectoratului şcolar. În situaţia în care departajarea cadrelor didactice nu se poate realiza în baza condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante şi două sau mai multe cadre didactice care îndeplinesc condiţiile specifice solicită acelaşi post didactic/catedră vacant(ă), precum şi în situaţia în care unitatea de învăţământ nu a stabilit condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante şi două sau mai multe cadre didactice solicită acelaşi post didactic/catedră vacant(ă), comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ realizează ierarhizarea acestor cadre didactice conform criteriilor prevăzute la alin. (4), în ordinea descrescătoare a punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului şcolar, potrivit anexei nr. 2. În situaţia punctajelor egale, pentru acelaşi criteriu, departajarea se realizează în baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. Din comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ nu pot face parte membri ai consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă şi cadre didactice care solicită pretransferul în unitatea de învăţământ respectivă.
    (4) La ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituită la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerinţele de studii conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, dacă deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală în profilul postului didactic solicitat şi, în ordine, de următoarele criterii:
    a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
    b) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
    c) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
    d) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate şi are şi domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
    e) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
    f) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
    g) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra.
    (5) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinţă de identitate. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar aflate în situaţia prevăzută la alin. (4) lit. c) şi g) nu sunt condiţionate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul, dar trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar într-un judeţ învecinat judeţului de domiciliu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer în judeţul în care sunt titulare, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, dacă se justifică apropierea de domiciliu. La punctaj egal, dacă un post didactic este solicitat de două sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular şi are domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul.
    (6) Cadrele didactice, care solicită pretransferul în municipiul Bucureşti, titulare în învăţământul preuniversitar în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinţă de identitate.
    (7) Lista cadrelor didactice ierarhizate de comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ este înaintată consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, conform anexei nr. 18, care stabileşte lista finală a cadrelor didactice pentru care se acordă pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ şi validează această listă.
    (8) În baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acorduri pentru posturile didactice vacante publicate/acorduri de principiu pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer, precum şi acorduri de principiu pentru cadrele didactice situate pe locurile 2, 3, 4 şi 5, în ordinea ierarhizării, privind pretransferul cadrelor didactice în unitatea de învăţământ respectivă, în ipoteza că celelalte cadre didactice situate pe locurile anterioare nu optează în şedinţa publică pentru soluţionarea pretransferului în unitatea de învăţământ respectivă. Directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri/acorduri de principiu pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ înştiinţează în scris inspectoratul şcolar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.
    (9) Contestaţiile la acordurile/acordurile de principiu pentru pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, emise de directorii unităţilor de învăţământ, se adresează, în scris, comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constată abateri de la prevederile prezentei Metodologii, într-o unitate de învăţământ, preşedintele comisiei solicită în scris directorului unităţii de învăţământ respective revenirea asupra situaţiei şi reluarea procedurilor legale. Directorii acestor unităţi de învăţământ emit noi acorduri/acorduri de principiu, conform hotărârilor consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ respective, după reluarea procedurilor legale. Hotărârile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ emise după reluarea procedurilor, ca urmare a contestaţiilor, sunt definitive şi pot fi atacate numai la instanţa de contencios administrativ competentă.
    ART. 55
    (1) În vederea soluţionării cererii de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, după soluţionarea contestaţiilor conform at. 54 alin. (9), personalul didactic titular depune la inspectoratul şcolar acordul/acordurile/acordurile de principiu ale conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform anexei nr. 18.
    (2) Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţa publică organizată de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic titular care nu poate participa la şedinţa publică de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele.
    (3) În baza acordurilor/acordurilor de principiu finale emise de directorii unităţilor de învăţământ, după soluţionarea contestaţiilor conform at. 54 alin. (9), comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, întrunită în şedinţă publică, repartizează cadrele didactice, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta Metodologie. Opţiunea fiecărui cadru didactic din şedinţa publică se exprimă în scris, conform cererii-tip, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestuia nu se soluţionează.
    (4) Contestaţiile la hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar, adoptate în şedinţa publică, se depun la inspectoratul şcolar în termenul prevăzut de Calendar şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută în Calendar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ şi a regimului de mediu. În decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică.
    (6) Personalul didactic titular pretransferat în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ 2015, va fi detaşat în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, în situaţia în care, după etapa de pretransferare sau până la data de 1 septembrie 2015, se constată că postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de şcolarizare sau restructurării reţelei şcolare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ sau prin concurs.
    În situaţia în care, după etapa de pretransferare sau până la data de 1 septembrie 2015, se constată că postul didactic/catedra pe care un cadru didactic s-a pretransferat nu a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de şcolarizare sau restructurării reţelei şcolare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ sau prin concurs, cadrul didactic respectiv revine la postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat.

    SECŢIUNEA a II-a
    Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris

    ART. 56
    (1) Cadrele didactice titulare care se încadrează în prevederile art. 51 alin. (1) pot fi pretransferate prin schimb de posturi prin consimţământul scris al cadrelor didactice. În situaţia în care schimbul de posturi/catedre este solicitat de un cadru didactic titular în mediul urban şi de un cadru didactic titular în mediul rural, schimbul se poate realiza numai în situaţia în care cadrul didactic titular în mediul rural respectă condiţia prevăzută la art. 51 alin. (2). Fiecare cadru didactic titular care participă la schimbul de posturi/didactice prin consimţământ scris trebuie să aibă, la data solicitării schimbului, studiile necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere, conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, să deţină, la data solicitării schimbului, avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere. Pentru posturile didactice/catedrele pe care urmează să se pretransfere prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris care necesită probe practice/orale, cadrele didactice trebuie să promoveze aceste probe, exceptând cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare.
    (2) Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimţământului scris al solicitanţilor nu este condiţionat de domiciliu. În situaţia în care ambele cadre didactice sunt titulare pe catedre formate din ore în două sau mai multe unităţi de învăţământ, schimbul de catedre prin consimţământ scris se poate realiza şi pe o parte din unităţile de învăţământ, cadrele didactice păstrându-şi cealaltă parte în încadrare.
    (3) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2016, precum şi cadrele didactice titulare care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II şi de rezervarea catedrei/postului pe durata invalidităţii, nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris.
    (4) Pretransferul prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris între cadrele didactice, în condiţiile alin. (1)-(3), se poate realiza atât în etapa de soluţionare a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, conform Calendarului, cât şi pe parcursul anului şcolar 2015-2016, conform art. 105.
    (5) În vederea realizării schimbului de posturi/catedre prin consimţământ scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la inspectoratele şcolare cereri-tip conform anexei nr. 14, însoţite de documentele menţionate în cerere. În etapa de soluţionare a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, cererile pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris se soluţionează în şedinţa publică organizată de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar.

    CAP. VI
    Stabilirea personalului didactic pensionat care se reîncadrează în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2015-2016, cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării

    ART. 57
    (1) În anul şcolar 2015-2016, personalul didactic pensionat cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, poate fi reîncadrat în funcţia de personal didactic cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, conform prezentei Metodologii, cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării.
    (2) Personalul didactic care se încadrează în prevederile alin. (1) se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în perioada prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică adresează cerere CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt însoţite de documentele justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică.
    (3) În perioada prevăzută de Calendar, inspectoratele şcolare afişează la avizierele şi pe paginile web ale acestora:
    a) lista unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care sunt încadrate cadre didactice fără studii corespunzătoare postului;
    b) lista unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate nesoluţionate.
    (4) În perioada prevăzută de Calendar, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) se discută şi se analizează de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de datele comunicate de inspectoratele şcolare, de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ şi se supun aprobării consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ.
    (5) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, se realizează în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la momentul pensionării, luând în considerare prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 25 alin. (3) lit. e).
    (6) Se aprobă numai cererile cadrelor didactice pentru care se poate constitui o normă didactică vacantă completă în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la nivelul unităţilor de învăţământ în care urmează să fie reîncadrate în funcţia de personal didactic a personalului didactic cadre didactice pensionate care se încadrează în prevederile alin. (1), luând în considerare prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 25 alin. (3) lit. e).
    (7) Până la termenul prevăzut în Calendar, se comunică, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice acordul/refuzul privind reîncadrarea personalului didactic pensionat, în anul şcolar 2015-2016, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ şi întocmeşte listele finale care cuprind cadrele didactice pensionate care au avut calitatea de titular, nu au depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015 şi solicită reîncadrarea în anul şcolar 2015-2016.
    (8) Listele finale, întocmite potrivit alin. (7), se supun validării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în perioada prevăzută de Calendar. La validarea listelor finale, întocmite potrivit alin. (7), consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar va ţine seama de restrângerile de activitate nesoluţionate, de prevederile alin. (5) şi (6), de evoluţia demografică, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ. Listele finale, validate de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, se afişează la inspectoratul şcolar la termenul prevăzut în Calendar. La inspectoratul şcolar se afişează şi listele care cuprind cadrele didactice pensionate ale căror cereri de reîncadrare în funcţia didactică, în anul şcolar 2015-2016, au fost respinse la nivelul unităţilor de învăţământ.
    (9) Contestaţiile se depun, în scris, la inspectoratul şcolar în perioada prevăzută în Calendar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar conform Calendarului. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ competentă.
    (10) În baza validării cererilor formulate de cadrele didactice pensionate care au solicitat reîncadrarea, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2015-2016, a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare.
    (11) În condiţiile în care, până la data de 1 septembrie 2015, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore în disciplină, nu mai este îndeplinită condiţia de la alin. (6), inspectoratul şcolar revocă decizia privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2015-2016, a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015.
    (12) În baza deciziei privind reîncadrarea pentru cadrele didactice pensionate în funcţia de personal didactic, care au avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu au depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, directorii unităţilor de învăţământ încheie cu aceste cadre didactice contracte individuale de muncă pe perioadă determinată pentru anul şcolar 2015-2016.

    CAP. VII
    Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

    ART. 58
    (1) Cadrele didactice calificate, care au obţinut nota/media de cel puţin 7 (şapte) la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani şi care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) şi are viabilitate, cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din prezenta Metodologie.
    (2) În situaţia în care un cadru didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la mai multe concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, din sesiunile 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 sau 2014, repartizarea pe post didactic/catedră prevăzută la alin. (1) se realizează în baza ultimei note/medii de repartizare de cel puţin 7 (şapte) obţinute de cadrul didactic în această perioadă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din prezenta Metodologie.
    ART. 59
    (1) Începând cu 1 septembrie 2015, poate fi repartizat, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ în care este angajat, cadrul didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
    a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) complet(ă), până la data începerii cursurilor anului şcolar, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5451/2013, cu modificările şi completările ulterioare sau a fost angajat pe perioadă determinată pe o catedră completă de la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015, atât în baza deciziilor de repartizare emise de inspectoratul şcolar, cât şi în baza deciziilor interne emise la nivelul unităţilor de învăţământ şi se află în una din următoarele situaţii:
    (i) a obţinut o notă de minimum 7 (şapte) la unul dintre concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat anterioare din sesiunile 2009-2011, iar ulterior, după obţinerea ultimei note de cel puţin 7 (şapte), nu a obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;
    (ii) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;
    (iii) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, iar ulterior nu a obţinut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următorului concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;
    (iv) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2014/cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014;
    b) a dobândit definitivarea în învăţământ sau va dobândi definitivarea în învăţământ până la data de 1 septembrie 2015;
    c) solicită un post didactic/catedră, care nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este constituit(ă) sau i se poate constitui în una sau mai multe unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar curent, este complet(ă) sau are în componenţă cel mult 4 (patru) ore opţionale, potrivit art. 29 alin. (2), este vacant(ă) şi i se certifică viabilitatea;
    d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată, conform prezentei Metodologii;
    e) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii.
    (2) Cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care au două sau mai multe specializări pot solicita repartizarea în condiţiile alin. (1), începând cu data de 1 septembrie 2015 şi pe catedre ocupat(e) în anul şcolar curent constituite din două sau mai multe discipline, conform art. 29 alin. (2), în concordanţă cu specializările dobândite potrivit Centralizatorului, în situaţia în care ponderea cea mai mare de ore în catedră o are disciplina pentru care cadrul didactic a susţinut concursul sau disciplinele care constituie catedra au aceeaşi pondere, cu respectarea cumulativă a celorlalte condiţii prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).
    (3) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), prioritate la repartizarea pe post o are cadrul didactic care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ. Dacă astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la repartizarea postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). În situaţia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, atunci prioritate la repartizare are cadrul didactic cu nota/media cea mai mare în baza căreia se realizează repartizarea, conform art. 58 alin. (2). În cazul notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:
    a) gradul didactic;
    b) nota/media cea mai mare obţinută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în învăţământ;
    c) media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;
    d) media cea mai mare obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.
    (4) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (2) se adresează, în scris, inspectoratelor şcolare, prin depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, însoţită de documentele prevăzute în aceasta, în perioada prevăzută de Calendar. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, verifică dosarele, întocmeşte lista finală care cuprinde cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) şi le repartizează în şedinţă publică, în perioada prevăzută în Calendar.
    (5) În etapa de repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi ocupate:
    a) posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 31 alin. (10), care au participat la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;
    b) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care pot reveni cadrele didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, conform art. 22 alin. (3) şi cadrele didactice transferate pentru restrângere de activitate conform art. 41.
    c) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului şi pe care pot reveni cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactică, potrivit prevederilor art. 33 alin. (10);
    d) catedrele complete şi incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluţionat întregirile de normă didactică potrivit prevederilor art. 24 alin. (6);
    e) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care se pot realiza întregiri de normă didactică pentru cadre didactice titulare începând cu anul şcolar 2016-2017.
    (6) Eventualele contestaţii ale cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) se depun, în scris, la inspectoratul şcolar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, la datele prevăzute în Calendar. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ competentă. După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2015, cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ, limbii de predare şi regimului de mediu. În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorii unităţilor de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2015, cu personalul didactic repartizat.
    (7) Deciziile de repartizare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2015, pentru cadrele didactice debutante înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, repartizate în baza prevederilor art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se emit, numai în situaţia în care acestea promovează examenul, după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare. În situaţia în care aceste cadre didactice debutante nu promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, rămân angajate în unităţile de învăţământ în care au fost repartizate, prin prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată şi în anul şcolar 2015-2016.
    (8) După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2015, pentru personalul didactic validat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în condiţiile prezentei Metodologii, cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ, limbii de predare şi a regimului de mediu. În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorii unităţilor de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2015, cu personalul didactic repartizat.

    CAP. VIII
    Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2015-2016, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care vor dobândi definitivarea în învăţământ până la data de 1 septembrie 2015, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 şi/sau 2012

    ART. 60
    (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2015-2016, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 şi/sau 2012, conform prezentei Metodologii.
    (2) Cadrele didactice calificate care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, precum şi cadrele didactice debutante înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2013 şi/sau 2014, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte) în specialitatea postului, care au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele "Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Profesorii consilieri în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Dacă un post didactic este solicitat de mai multe cadre didactice, prioritate la ocuparea postului au cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ. Dacă astfel nu se ajunge la departajare, se ia în calcul media de repartizare cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2013-2014. Dacă nici astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). În situaţia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, la medii de repartizare egale se ia în calcul nota cea mai mare obţinută la proba scrisă în cadrul concursului/concursurilor de titularizare susţinute în perioada 2013-2014. Dacă nici astfel nu se ajunge la departajare, atunci se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului prelungirii contractului individual de muncă pe perioadă determinată. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 61 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, numai cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică.
    (3) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2012, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2012, care în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2015 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, în condiţiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.
    (4) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1)-(3). Persoana îndreptăţită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administraţie în contestaţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie are dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente.
    (5) Cadrele didactice care au obţinut acordul/acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016 îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului.
    (6) Cadrele didactice debutante înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, care au obţinut acordul/acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, ocupă posturile didactice/catedrele respective imediat după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare.

    CAP. IX
    Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

    SECŢIUNEA I
    Dispoziţii generale

    ART. 61
    (1) Coordonarea metodologică a concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat şi particular este asigurată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate cu personal civil în liceele militare, în unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, respectiv din unităţile de învăţământ preuniversitar subordonate Ministerului Justiţiei, este coordonat metodologic de Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei.
    (2) Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar se organizează de inspectoratele şcolare.
    (3) Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă în profilul postului didactic solicitat şi probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, conform art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 4. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei, iar la această probă nu se admit contestaţii.
    (5) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică, se desfăşoară conform anexelor nr. 5-12 şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceste probe se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probelor. La aceste probe nu se admit contestaţii. Nota obţinută la proba practică în profilul postului sau la inspecţia specială la clasă în profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare.
    (6) Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială în profilul postului la clasă sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cadrul didactic care a obţinut cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, poate folosi acest rezultat şi în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2015, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată, iar cadrul didactic care a obţinut cel puţin media 5 (cinci) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, poate folosi acest rezultat şi în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2015, pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. În situaţia în care candidatul optează şi pentru susţinerea inspecţiei speciale la clasă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2015, la media finală a concursului se ia în calcul nota obţinută la inspecţia specială la clasă în cadrul concursului. Media obţinută la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul este înscris la examenul naţional de definitivare în învăţământ.
    (7) Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Proba scrisă se evaluează prin note de la 10 la 1. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare asigură, la cererea candidaţilor, traducerea subiectelor în limbile minorităţilor naţionale. Inspectoratele şcolare transmit Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, până la data de 22 iunie 2015, disciplinele de concurs la care se solicită traducerea, specializarea şi limba maternă pentru care candidaţii au optat, de exemplu: matematică, limba maghiară. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale vor primi simultan varianta de subiecte atât în limba maternă, cât şi în limba română. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.
    (8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului sau cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.
    (9) Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului sau cel puţin media 5 (cinci) la inspecţiile la clasă în profilul postului sau în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.
    (10) Pentru proba scrisă, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare stabileşte minimum 3 (trei) variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente. Procedura specifică de transmitere şi preluare a subiectelor se stabileşte de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi se comunică inspectoratelor şcolare şi centrelor în care se organizează concursul.
    (11) Concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015, se organizează şi se desfăşoară în perioada prevăzută de Calendar. În aceeaşi perioadă pot organiza concurs şi unităţile de învăţământ particular, în condiţiile prezentei Metodologii.
    (12) Cadrul didactic titular în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) în învăţământ preuniversitar, care nu ocupă post/catedră sau obţine o medie de repartizare mai mică de 5 (cinci) îşi păstrează calitatea de titular în unitatea/unităţile de învăţământ din care provine. Cadrul didactic titular anterior înscrierii la concurs, care se repartizează pe posturi didactice/catedre pentru angajare pe perioadă nedeterminată, se consideră transferat prin concurs. Cadrul didactic titular anterior înscrierii la concurs, care se repartizează pe posturi didactice/catedre pentru angajare pe perioadă determinată se consideră detaşat la cerere prin concurs.
    (13) În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor se face în ordine, după:
    a) domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);
    b) gradul didactic;
    c) media de departajare calculată conform anexei nr. 15;
    d) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.
    (14) Candidaţii care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii nu beneficiază de criteriul de departajare prevăzut la alin. (13) lit. c). Calculul mediei de departajare în cazul mediilor egale, pentru absolvenţii care au finalizat studiile în alte ţări şi au obţinut diplome echivalate de către Ministerul Educaţiei Naţionale din România este prevăzut în anexa nr. 15.
    ART. 62
    (1) Concomitent cu afişarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inspectoratele şcolare publică lista unităţilor de învăţământ în care se organizează probele scrise, probele practice/orale în profilul postului şi inspecţiile speciale la clasă în profilul postului în cadrului concursului, precum şi graficele de desfăşurare a acestor probe. Listele cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete reactualizate se aduc la cunoştinţă persoanelor interesate cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării probei scrise, la data prevăzută de Calendar, prin afişare la inspectoratele şcolare şi prin publicare pe site-urile acestor instituţii. Listele cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate conţin informaţiile specificate în anexa nr. 1 b) şi anexa nr. 13.
    (2) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică în concordanţă cu Centralizatorul.
    (3) La unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, grupuri şcolare, unităţi de învăţământ având clase I-XII/XIII/XIV, posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic, în concordanţă cu Centralizatorul.
    (4) Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt posturi/catedre complete în concordanţă cu Centralizatorul, care au o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani, în a căror structură pot fi incluse maximum 4 (patru) ore opţionale, constituite, de regulă, într-o singură unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (2).
    (5) În situaţia în care unităţile de învăţământ sunt constituite în consorţii şcolare se pot constitui şi catedre vacante/rezervate din ore existente la mai multe unităţi de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar. În mediul rural se pot constitui catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, conform alin. (4), din ore existente la două unităţi de învăţământ şi catedre vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată la două sau mai multe unităţi de învăţământ.
    (6) În unităţile de învăţământ gimnaziale şi unităţile de învăţământ din mediul rural se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din două discipline (limba română-limbă străină, limbă străină A-limbă străină B, geografie-limbă străină, istorie-limbă străină, matematică-fizică, fizică-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), în concordanţă cu Centralizatorul, prima disciplină, având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind şi disciplina de concurs. Pentru disciplinele: logică, argumentare şi comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, cultură civică, studii sociale, economie aplicată, economie, educaţie antreprenorială, limba latină, limba greacă veche, limba neogreacă, educaţie muzicală, educaţie plastică, educaţie artistică, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, religie baptistă, religie adventistă, religie penticostală, religie reformată, religie unitariană, religie greco-catolică, religie romano-catolică, ştiinţe se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs în două sau mai multe unităţi de învăţământ sau din două sau mai multe discipline, pentru orice nivel de învăţământ, în concordanţă cu Centralizatorul, prima disciplină, având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind şi disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din două discipline, candidaţii trebuie să aibă specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului şi susţin în cadrul concursului proba scrisă la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore în catedră.
    (7) Posturile vacante de profesor în cabinete de asistenţă psihopedagogică se publică la unităţile de învăţământ la care sunt normate conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, stabilite de inspectoratul şcolar, pentru a fi ocupate de absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, care au încheiat contracte cu Ministerul Educaţiei Naţionale pentru mediul rural, se publică având menţiunea "contract M.E.N". Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care au contract cu Ministerul Educaţiei Naţionale pentru mediul rural, ocupă, cu prioritate, în baza rezultatelor obţinute la concurs, posturile didactice/catedrele vacante stabilite de inspectoratul şcolar cu menţiunea "contract M.E.N". În cazul în care aceştia vor face alte opţiuni (în mediul urban) sunt obligaţi să ramburseze bursa acordată de Ministerul Educaţiei Naţionale, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4923/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Absolvenţii/studenţii aflaţi în ultimul an de studii, care au contract cu Ministerul Educaţiei Naţionale pentru mediul rural, au obligaţia de a se prezenta la inspectoratele şcolare, până la data de 6 martie 2015, pentru a-şi exprima intenţia de a participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării. nr. 4923/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Inspectoratele şcolare au obligaţia de a asigura posturi didactice/catedre vacante, la concurs, cu menţiunea "contract M.E.N." pentru toţi absolvenţii învăţământului superior care au încheiat contracte cu Ministerul Educaţiei Naţionale pentru mediul rural, pentru o perioadă cel mult egală cu perioada studiilor, inclusiv pentru absolvenţii care nu s-au prezentat la inspectoratele şcolare, până la data de 6 martie 2015.

    SECŢIUNEA a II-a
    Înscrierea candidaţilor şi disciplinele de concurs

    ART. 63
    (1) Cererile de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, potrivit anexei nr. 14, însoţite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, conform Calendarului. La solicitarea comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, acolo unde se impune, se pot constitui şi alte centre de înscriere la concurs, în afara celui din inspectoratul şcolar. Membrii comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar au obligaţia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs.
    (2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de prezenta Metodologie, în concordanţă cu Centralizatorul, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei didactice.
    (3) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele cărora li s-a interzis dreptul de a fi încadrate într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, precum şi persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică.
    (4) Candidaţii se pot înscrie la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar în mai multe judeţe şi municipiul Bucureşti.
    (5) Datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt înregistrate în sistemul informatizat. În perioada de validare a fişelor de înscriere, candidatul primeşte fişa martor extrasă din sistemul informatizat pe care este obligat să o semneze, alături de reprezentantul inspectoratului şcolar, pentru conformitate. Un exemplar se înmânează candidatului, celălalt rămânând la inspectoratul şcolar/centrul în care are loc înscrierea. Neprezentarea candidatului sau a unui împuternicit al acestuia, desemnat prin procură notarială în original, la validare, în perioada prevăzută de Calendar, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la concurs, cu excepţia absolvenţilor din promoţia curentă. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei curente pot să prezintă adeverinţa de absolvire şi să valideze fişa de înscriere la data susţinerii probei scrise. Absolvenţii promoţiei curente pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar numai după prezentarea adeverinţei de absolvire. Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat.
    (6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective în concordanţă cu Centralizatorul şi care prezintă, în perioada de înscriere la concurs, avizele şi atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită avize şi atestate, conform prezentei Metodologii. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.
    (7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul special se pot înscrie la concurs absolvenţii care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la alin. (6) şi condiţia prevăzută la art. 9 alin. (11).
    (8) Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevăzător) candidaţii susţin proba scrisă la disciplina de concurs în concordanţă cu specializarea/specializările înscrisă/înscrise pe diplomă/diplome, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevăzător), din învăţământul special, se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a susţinut proba scrisă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unităţile de învăţământ special pentru deficienţi de vedere se pot înscrie la concurs şi candidaţi nevăzători care îndeplinesc şi condiţia suplimentară prevăzută la art. 9 alin. (11), având înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului.
    (9) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de pre-profesionalizare, proba scrisă se susţine la disciplina prevăzută în Centralizator, după programele specifice de concurs valabile pentru maiştrii-instructori/profesori de instruire practică.
    (10) Catedrele de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului superior/postliceal cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei (IGP)/Autorităţii Rutiere Române (ARR), având oricare din specializările care le conferă dreptul de a ocupa catedre de pregătire/instruire practică, în concordanţă cu Centralizatorul pentru pregătire şi instruire practică. Candidaţii care solicită ocuparea unui post de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" susţin proba practică specifică domeniului "Transporturi/Transporturi rutiere" şi proba scrisă din programa specifică de concurs pentru "Transporturi (profesori de instruire practică/maiştri - instructori)".
    (11) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preşcolar/primar din unităţile de învăţământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale, concursul constă în susţinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba şi literatura română şi limba şi literatura maternă în care urmează să se facă predarea, în pondere egală, după programele specifice de concurs pentru educatoare/învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ preşcolar/primar. Candidaţii care susţin o astfel de probă scrisă şi obţin cel puţin media 5 (cinci) sunt repartizaţi, în baza rezultatelor obţinute la concurs, numai pe posturi didactice vacante/rezervate în învăţământul preşcolar/primar la unităţi de învăţământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale.
    ART. 64
    (1) Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, clase/grupe cu deficienţi de vedere, precum şi ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul probei practice în profilul postului se evaluează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 5-12. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale rămânând definitivă.
    (2) Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează să se facă predarea. Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, candidaţii care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, precum şi candidaţii care au efectuat studiile în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează să se facă predarea se consemnează prin "admis" sau "respins". La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale rămânând definitivă. Probele orale în profilul postului se desfăşoară conform anexei nr. 6.
    (3) Candidaţii care au efectuat studiile în România în limbile minorităţilor naţionale sau în alte ţări şi solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română, susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii române. Fac excepţie candidaţii pe a căror diplomă studii este înscrisă specializarea "Limba română" sau "Limba şi literatura română", candidaţii care au care au efectuat studiile în alte ţări în limba română şi candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba şi literatura română. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii române se consemnează prin "admis" sau "respins". La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale rămânând definitivă. Probele orale în profilul postului se desfăşoară conform anexei nr. 6.

    SECŢIUNEA a III-a
    Comisiile de concurs

    ART. 65
    (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se numeşte comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, prin decizia inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct/ inspector şcolar;
    b) 2-7 secretari - inspectori şcolari cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane;
    c) 2-6 informaticieni/analişti programatori;
    d) consilierul juridic al inspectoratului şcolar.
    (2) În componenţa comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal civil în judeţele în care există unităţi de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională se desemnează membri potrivit precizărilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Justiţiei.
    (3) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale în profilul postului şi a inspecţiilor speciale la clasă, numită prin decizia inspectorului şcolar general, are următoarea componenţă:
    a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar;
    b) membri - câte doi profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/inspectori şcolari cu specializarea în profilul postului/metodişti ai inspectoratului şcolar cu specializarea în profilul postului, pentru fiecare disciplină de concurs la care s-au înscris candidaţi, pentru cel mult 40 de candidaţi;
    c) secretar - inspector şcolar.
    (4) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori titulari cu gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi membrii în comisia pentru evaluarea probei practice/orale în profilul postului sau inspecţiei speciale la clasă, profesori titulari din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ sau cadre didactice din învăţământul universitar.
    (5) Evaluarea probei practice/orale în profilul postului sau inspecţiei speciale la clasă în profilul postului se realizează de către membrii comisiei prevăzuţi la alin. (3) lit. b).
    (6) Proba scrisă a concursului are loc în centre de concurs în care pot fi arondaţi cel mult 500 de candidaţi. Activitatea centrului de concurs este coordonată de o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte - inspector şcolar;
    b) secretar - directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ în care se desfăşoară proba scrisă;
    c) 4-8 membri - inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi;
    d) informatician/analist programator/ajutor analist programator.
    La fiecare centru de concurs se repartizează, prin decizia inspectorului şcolar general, profesori asistenţi.
    (7) Membrii comisiei din centrul de concurs, care au asigurat multiplicarea subiectelor, pot părăsi încăperea în care a fost asigurată multiplicarea, numai după cel puţin o oră de la începerea efectivă a probei scrise. Toţi membrii comisiei din centrul de concurs, înainte de începerea concursului, depun o declaraţie prin care se angajează să păstreze secretul subiectelor de concurs, până la afişarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidenţialităţii atrage după sine sancţiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, după caz.
    ART. 66
    Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor şi baremelor de evaluare sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
    ART. 67
    (1) Pentru evaluarea lucrărilor scrise se constituie centre de evaluare stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale. Arondarea disciplinelor de concurs la centrele de evaluare şi Procedura specifică pentru centrele de evaluare se realizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi se comunică inspectoratelor şcolare.
    (2) La nivelul fiecărui centru de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului şcolar general, comisia de evaluare a lucrărilor scrise, având următoarea componenţă: preşedinte - inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar/cadru didactic universitar, lector sau şef de lucrări; membri - câte doi profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 lucrări scrise; 3-5 secretari - cadre didactice din învăţământul preuniversitar; 3-5 informaticieni.
    (3) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general/preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului poate numi, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale, membri în comisiile de evaluare a lucrărilor scrise profesori titulari din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ sau cadre didactice din învăţământul universitar.
    (4) Decizia de numire a comisiei de evaluare a lucrărilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise.
    (5) În situaţia în care se constată că subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greşit sau în afara programei de concurs, candidaţii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat greşit.
    (6) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în săli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de cei doi membri ai comisiei şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare, nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
    (7) Preşedintele comisiei de evaluare a lucrărilor scrise verifică borderourile şi semnalează diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori. În această situaţie, cei doi profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea şi acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele iniţiale. În caz de divergenţe între cei doi profesori evaluatori, lucrarea este recorectată de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia inspectorului şcolar general, la propunerea preşedintelui comisiei de evaluare a lucrărilor scrise. Nota acestuia este definitivă şi va fi semnată de cei trei profesori evaluatori.
    (8) În situaţia în care nu s-au semnalat diferenţe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator îşi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar preşedintele comisiei de evaluare a lucrărilor scrise calculează nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare şi semnează.
    (9) După stabilirea mediei, preşedintele comisiei de evaluare a lucrărilor scrise deschide lucrările, în prezenţa secretarilor comisiei şi consemnează notele finale într-un proces-verbal tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota finală obţinută.
    (10) Lucrările candidaţilor, împreună cu borderourile de corectare şi procesele-verbale cu notele finale obţinute, sunt predate preşedintelui comisiei de evaluare a lucrărilor scrise.
    (11) Evaluarea lucrărilor de concurs şi afişarea rezultatelor se realizează în perioada prevăzută de Calendar.
    (12) Lucrările scrise pentru care se depun contestaţii, în perioada prevăzută de Calendar, se resigilează de membrii comisiei de evaluare, în vederea reevaluării, secretizându-se şi nota/notele acordate la prima evaluare.
    ART. 68
    (1) La nivelul fiecărui centru de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului şcolar general, comisia de rezolvare a contestaţiilor, formată în întregime din alte persoane decât cele din comisiile de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare comisie de rezolvare a contestaţiilor este formată din: preşedinte - inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar; membri - câte doi profesori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 lucrări scrise; 2-3 secretari - cadre didactice din învăţământul preuniversitar; 2-3 informaticieni.
    (2) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale, membri în comisiile de evaluare a lucrărilor scrise profesori titulari din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ sau cadre didactice din învăţământul universitar.
    (3) Recorectarea lucrărilor se realizează conform procedurii prevăzute la art. 67, în termenul prevăzut de Calendar.
    (4) În cazul în care diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenţă care poate fi în plus sau în minus, rămâne definitivă nota finală acordată de comisia de evaluare.
    (5) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor este definitivă. În situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50-4,99, respectiv 6,50-6,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, respectiv cele de 6,50 şi 6,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.
    (6) Dacă diferenţa între nota finală stabilită de comisia de evaluare a lucrărilor scrise şi nota finală stabilită de comisia de rezolvare a contestaţiilor este mai mare de 1 punct, se constituie o nouă comisie de recorectare, prin decizia inspectorului şcolar general, formată din alţi membri decât cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectări este definitiv. Inspectorul şcolar general va dispune aplicarea măsurilor legale asupra celor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului.
    (7) Rezultatele finale se afişează la data prevăzută de Calendar.
    (8) Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârile comisiei de rezolvare a contestaţiilor sunt definitive şi pot fi atacate numai la instanţa de contencios administrativ competentă.
    ART. 69
    Ulterior evaluării lucrărilor scrise, conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale poate desemna, după caz, comisii de reevaluare, prin sondaj, a unui număr de lucrări scrise, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor de evaluare. În cazul constatării unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale propune, conducerilor inspectoratelor şcolare, măsurile de sancţionare a persoanelor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidaţilor.
    ART. 70
    Inspectoratul şcolar organizează concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar. Inspectoratul şcolar, prin inspectorul general şi conducerile unităţilor de învăţământ răspund integral de buna desfăşurare a concursului, potrivit prezentei Metodologii.
    ART. 71
    Coordonarea metodologică a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar este asigurată de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Comisia naţională de monitorizare a concursului, numită prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Atribuţiile Comisiei naţionale de monitorizare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

    SECŢIUNEA a IV-a
    Desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului

    ART. 72
    (1) Lucrarea scrisă se desfăşoară la data prevăzută de Calendar, începând cu orele 10.00. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 şi cel mai târziu la orele 9.00. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susţine proba scrisă. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depăşit cu 1-2 ore numai de către candidaţii cu deficienţe vizuale grave. Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina "economic, administrativ, poştă".
    (2) În vederea desfăşurării probelor scrise, se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 supraveghetori, care verifică identitatea candidaţilor, prin buletin/carte/adeverinţă de identitate sau paşaport. În toate sălile de concurs vor fi instalate camere video de supraveghere.
    ART. 73
    Procedura specifică de desfăşurare a probei scrise şi de sigilare şi securizare a lucrărilor scrise se stabileşte de Ministerul Educaţiei Naţionale şi se comunică inspectoratelor şcolare. După sigilarea lucrărilor scrise se aplică ştampila circulară cu diametrul de 35 mm "Concurs de ocupare a posturilor didactice" şi semnătura preşedintelui comisiei. Pentru ştampilă se utilizează tuşul albastru închis.

    SECŢIUNEA a V-a
    Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

    ART. 74
    (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se repartizează în şedinţă publică organizată de comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului.
    (2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare obţinute la concurs, conform art. 61 alin. (8) şi (9), în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică prevederile art. 61 alin. (13) şi (14). În cadrul şedinţelor publice de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform cererii tip şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. După consemnarea în procesul verbal a opţiunii făcute, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(ă). În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează.
    (3) Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat, astfel:
    a) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 61 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii; situaţiile excepţionale se rezolvă numai cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale;
    b) transformarea posturilor didactice/catedrele pentru angajare pe perioadă nedeterminată, rămase neocupate după repartizarea candidaţilor prevăzuţi la lit. a), în posturi pentru angajare pe perioadă determinată.
    (4) În situaţia în care candidaţii care nu sunt titulari, repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renunţă la opţiunea făcută sau nu se prezintă la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi, se mai pot prezenta la o altă repartizare numai după repartizarea candidaţilor la nivel judeţean, înainte de atribuirea orelor în regim de plata cu ora, conform Calendarului. Situaţiile excepţionale se rezolvă numai cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.
    (5) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, publicate pentru concurs, cu menţiunea "contract M.E.N.", se ocupă cu prioritate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale. Aceste posturi didactice/catedre îşi păstrează menţiunea şi pentru etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform Calendarului.
    (6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită probă practică/orală candidaţii trebuie să fi promovat aceasta probă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de înscriere în perioada de înscriere conform Calendarului.
    (7) În învăţământul particular, validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea unităţii de învăţământ particular şi se comunică, în scris, inspectoratului şcolar.
    (8) Candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ pot participa la etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. a), atât timp cât, ulterior repartizării, mai îndeplinesc condiţiile legale de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ.
    ART. 75
    (1) În baza situaţiei privind repartizarea candidaţilor, transmisă inspectoratului şcolar de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare, începând cu 1 septembrie 2015.
    (2) În baza deciziei de repartizare, semnată de inspectorul şcolar general, directorul unităţii de învăţământ încheie cu candidaţii repartizaţi contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, după caz, începând cu 1 septembrie 2015, după cum urmează:
    a) contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată şi care au dobândit definitivarea în învăţământ;
    b) contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate şi care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizaţi;
    c) contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii repartizaţi pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată.
    (3) Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care au fost repartizaţi modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, după promovarea examenului naţional de definitivare în învăţământ.
    (4) Candidaţii repartizaţi au obligaţia de a se prezenta la post/catedră până cel târziu la data de 31 august 2015, în vederea încheierii contractului individual de muncă. În cazul neprezentării la post în termen de maximum 3 (trei) zile, de la data de 31 august 2015, pentru încheierea contractului individual de muncă, se revocă repartizarea. Sunt exceptate situaţiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaţilor: motive medicale, calamităţi naturale etc., care pot fi justificate cu documente.
    ART. 76
    (1) Directorul unităţii de învăţământ transmite inspectoratului şcolar lista posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, lista candidaţilor rămaşi nerepartizaţi, precum şi lista candidaţilor repartizaţi.
    (2) Candidaţii rămaşi nerepartizaţi se repartizează în şedinţele publice organizate ulterior la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, conform prevederilor prezentei Metodologii.
    (3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate, după operaţiunile prevăzute la art. 74-75, se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic, în condiţiile prezentei Metodologii.

    SECŢIUNEA a VI-a
    Dispoziţii finale privind organizarea şi desfăşurarea concursului

    ART. 77
    Cheltuielile pentru lucrările concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, conform art. 111 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs se realizează conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 78
    (1) Membrii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, ai comisiilor de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale sau a inspecţiei speciale la clasă, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor şi ai comisiilor de rezolvare a contestaţiilor nu pot avea în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semnează, în acest sens, câte o declaraţie pe proprie răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedintelui comisiei şi se păstrează la inspectoratul şcolar.
    (2) La organizarea şi desfăşurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv.
    ART. 79
    (1) Înscrierea numelui candidaţilor sau a altor nume proprii care nu au legătură cu cerinţele subiectului în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor.
    ART. 80
    (1) Lucrările scrise şi borderourile de corectare se păstrează în arhiva unităţilor de învăţământ în care s-au organizat centre de evaluare, timp de minimum 3 (trei) ani, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare.
    (2) Dosarele de înscriere ale candidaţilor se păstrează în arhiva inspectoratelor şcolare timp de minimum 6 (şase) ani.
    ART. 81
    Preşedinţii comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor şi ai comisiilor de rezolvare a contestaţiilor, precum şi directorii unităţilor de învăţământ sunt direct răspunzători de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea desfăşurării concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar şi de ocuparea posturilor didactice/catedrelor de către candidaţii cu studii corespunzătoare postului/catedrei, acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, conform prevederilor legale în vigoare.

    CAP. X
    Detaşarea personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar

    ART. 82
    (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după concurs se ocupă de cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar prevăzute la art. 31 alin. (7)-(9) şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), prin detaşare în interesul învăţământului.
    (2) Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învăţământ primitoare, pe postul didactic/catedra solicitat(ă) de unitatea de învăţământ primitoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14. Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, de către directorul unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat activitatea. Profesorii consilieri în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.
    (3) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar solicitate pentru detaşare interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare trebuie să posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detaşare în interesul învăţământului conform Calendarului. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar solicitate pentru detaşare interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită probă practică/orală trebuie să promoveze aceste probe conform art. 31 alin. (5)-(6).
    (4) Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului şcolar general, după aprobarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare/CJRAE/CMBRAE. Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre se poate realiza pentru o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi. Persoana îndreptăţită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al unităţii. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CJRAE/CMBRAE în contestaţie este definitivă şi poate fi atacată numai prin procedurile contenciosului administrativ.
    (5) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată se detaşează în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în şedinţă publică organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută în Calendar.
    ART. 83
    (1) În cazul funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, detaşarea în interesul învăţământului se face la propunerea inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar.
    (2) În cazul funcţiilor de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, detaşarea în interesul învăţământului se face la propunerea inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi al Ministerului Educaţiei Naţionale, în baza acordului scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar.
    (3) Detaşarea în interesul învăţământului pentru funcţiile de îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei Naţionale, în funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
    (4) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului, dar nu târziu de sfârşitul anului şcolar, se realizează conform art. 254^1 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 84
    (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detaşare în interesul învăţământului se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7)-(9) şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), prin detaşare la cerere.
    (2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuităţii pentru cadrele didactice titulare repartizate prin detaşare la cerere/continuitate pentru detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre începând cu 1 septembrie 2015, în şedinţă publică potrivit Calendarului, în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2014 şi/sau 2013, care au obţinut minimum media 5 (cinci) în specialitatea postului, au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele "Foarte bine". Cadrele didactice care solicită continuitate pentru detaşare la cerere se adresează consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ până la data prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Acordul/refuzul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ/CJRAE/CMBRAE pentru continuitate prin detaşare la cerere este comunicat inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice solicitante, până la data prevăzută în Calendar. Consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin detaşare. Dacă un post didactic dintr-o unitate de învăţământ este solicitat de mai multe cadre didactice, prioritate la ocuparea postului are cadrul didactic care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ. Dacă astfel nu se realizează departajarea, atunci, pentru departajare, se aplică criteriile şi punctajele prevăzute în anexa nr. 2. Pentru a fi repartizate prin continuitate pentru detaşare la cerere, în baza mediei/notei obţinute la concurs în sesiunea 2014 şi/sau 2013, cadrele didactice titulare care participă şi la concursul din 2015, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate. Cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2015-2016 îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului.
    (3) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, detaşat la cerere, la 1 septembrie 2012, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2012, care în perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2015 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de continuitate pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2015-2016, în condiţiile alin. (1), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.
    (4) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de continuitate pentru detaşare la cerere pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (2)-(3). Persoana îndreptăţită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al unităţii, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE în contestaţie este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie are dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente.
    (5) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după soluţionarea continuităţilor pentru detaşare la cerere se ocupă de cadrele didactice titulare participante la concursul din 2015 care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci), conform art. 61 alin. (9), care solicită detaşare la cerere, precum şi prin concurs specific.
    (6) Detaşarea la cerere a personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la inspectoratul şcolar, însoţită de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în cerere, conform anexei nr. 14.
    (7) Concursul specific constă în evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2.
    (8) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detaşare la cerere, se realizează în şedinţa publică, organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, în perioada prevăzută în Calendar, în ordine, de către:
    a) cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015, care au participat la acest concurs şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), rămase nerepartizate şi care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concurs;
    b) cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015, inclusiv cele transferate în baza acestui concurs, care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2.
    (9) În cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:
    a) persoana care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
    b) persoana care are solicită postul didactic/catedra în apropierea localităţii de domiciliu;
    c) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detaşarea;
    d) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic;
    e) persoana al cărei soţ/soţie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplineşte funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului ori în Ministerul Educaţiei Naţionale, cea aleasă de Parlament în organismele centrale ale statului, precum şi persoana al cărei soţ/soţie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean sau o funcţie de îndrumare şi control în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soţia persoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la comisiile şi agenţiile din subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învăţământ, care au drept de rezervare de catedră, şi ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, ale Serviciului Român de Informaţii şi alte servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin, în altă localitate.
    (10) Dacă, după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (9), se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:
    a) gradul didactic;
    b) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
    c) dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani;
    d) media de departajare, calculată cu patru zecimale;
    e) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituţii autorizate/acreditate, conform legii.
    f) media obţinută la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat);
    g) vechimea în învăţământ.
    (11) Cadrul didactic, care nu poate participa la şedinţa publică de repartizare prin detaşare la cerere, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să-i reprezinte interesele. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestuia nu se soluţionează. Opţiunea fiecărui cadru didactic se consemnează în procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
    (12) Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar general. O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi.
    (13) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2015, precum şi cadrele didactice repartizate pe perioadă nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detaşare la cerere, în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, în primul an după repartizare, respectiv concurs, conform Calendarului. Acestea pot beneficia şi de detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, în primul an după repartizare, respectiv concurs şi pe parcursul anului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.
    (14) În etapele de detaşare în interesul învăţământului sau la cerere nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, pentru candidaţii care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ şi cadrele didactice debutante înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, care au obţinut minimum media de repartizare 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2014 şi/sau 2013.
    (15) Detaşarea cadrelor didactice titulare poate fi soluţionată pe catedre în componenţa cărora intră şi ore din propria normă.
    (16) Un cadru didactic titular poate beneficia de detaşare în interesul învăţământului şi la cerere pe posturi didactice/catedre cel mult 10 (zece) ani şcolari consecutivi, cu respectarea prevederilor alin. (12) şi art. 82 alin. (4). O persoană poate beneficia de detaşare în interesul învăţământului sau la cerere pe posturi didactice/catedre în aceeaşi unitate de învăţământ pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi.
    (17) Detaşarea personalului didactic titular se realizează cu avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular, ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, de condiţiile prevăzute în prezenta Metodologie şi de principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Detaşarea personalului didactic titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o altă funcţie didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanţă cu Centralizatorul şi prevederile art. 15 alin. (2) şi art. 31 alin. (8). Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, prin detaşare, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ.
    (18) Decizia de repartizare prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere se emite de către inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ la care cadrul didactic se detaşează. În cazul detaşării în interesul învăţământului sau la cerere de pe un post didactic/catedră vacant (ă)/rezervat(ă) dintr-un judeţ în altul, un exemplar al deciziei de repartizare prin detaşare se comunică unităţii de învăţământ la care cadrul didactic se detaşează, iar un alt exemplar al deciziei se comunică inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi are sediul unitatea de învăţământ la care cadrul didactic detaşat este titular, care are obligaţia de a-l transmite unităţii de învăţământ la care cadrul didactic detaşat este titular. În cazul detaşării la cerere de pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) în cadrul aceluiaşi judeţ/municipiului Bucureşti, un exemplar al deciziei de repartizare prin detaşare se comunică unităţii de învăţământ la care cadrul didactic este titular, iar un alt exemplar al deciziei se comunică unităţii de învăţământ la care cadrul didactic se detaşează.
    În baza deciziei de repartizare prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de muncă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectând, în acelaşi timp prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, iar unitatea de învăţământ primitoare emite decizie de încadrare prin detaşare la cerere, fără a se încheia un alt contract individual de muncă pentru cadrul didactic detaşat.
    (19) În situaţii temeinic justificate, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în care un cadru didactic este detaşat, conducerea respectivei unităţi de învăţământ poate solicita inspectoratului şcolar încetarea detaşării şi revenirea cadrului didactic pe postul/catedra de la unitatea de învăţământ la care este titular.

    CAP. XI
    Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2015-2016, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

    ART. 85
    (1) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2014 şi/sau 2013, care au obţinut minimum media de repartizare 5 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care au calificativul "Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Profesorii consilieri în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Dacă un post didactic este solicitat de mai multe cadre didactice, prioritate la ocuparea postului au cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ. Dacă astfel nu se ajunge la departajare, se ia în calcul media de repartizare cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2013-2014. Dacă nici astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). În situaţia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, la medii de repartizare egale se ia în calcul nota cea mai mare obţinută la proba scrisă în cadrul concursului/concursurilor de titularizare susţinute în perioada 2013-2014. Dacă nici astfel nu se ajunge la departajare, atunci se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului prelungirii contractului individual de muncă pe perioadă determinată. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 61 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, numai cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică.
    (2) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2012, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2012, care în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2015 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, în condiţiile alin. (1), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.
    (3) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de prelungire a duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016 pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (2). Persoana îndreptăţită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al unităţii, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administraţie în contestaţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie are dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente.
    (4) Cadrele didactice care au obţinut acorduri/acorduri de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016 îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului.
    ART. 86
    Candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, conform art. 85, ocupă posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, în perioada prevăzută în Calendar.

    CAP. XII
    Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic calificat şi în regim de plata cu ora

    SECŢIUNEA I
    Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată de candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015 şi de candidaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2014 şi/sau 2013

    ART. 87
    Lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată se reactualizează după etapa de detaşare a personalului didactic titular şi se publică la data prevăzută în Calendar, prin afişare la avizierul inspectoratului şi pe site-ul instituţiei. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate din această listă sunt publicate pentru angajare pe perioadă determinată.
    ART. 88
    Inspectoratul şcolar întocmeşte lista candidaţilor din judeţ/municipiul Bucureşti rămaşi nerepartizaţi după concurs.
    ART. 89
    (1) Candidaţii care au susţinut concursul la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă, precum şi candidaţii care au susţinut proba scrisă la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti şi proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului în alte judeţe se ierarhizează, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, până la minimum media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii.
    (2) Candidaţii, care au susţinut concursul, atât proba scrisă, cât şi proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului în alte judeţe, depun, la inspectoratul şcolar unde doresc să fie repartizaţi, în perioada prevăzută în Calendar, o copie a dosarului de concurs, autentificat de unul dintre secretarii comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, însoţit de adeverinţa, în original, cu rezultatele obţinute în cadrul concursului. În aceeaşi perioadă, la inspectoratele şcolare se înregistrează şi cererile candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursul de titularizare din 2014 şi/sau 2013 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă) şi care solicită repartizarea pe perioadă determinată în baza acestor rezultate. Pentru a putea fi repartizaţi în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de titularizare din 2014 şi/sau 2013, candidaţii, care participă la concurs şi în 2015, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru angajare pe perioadă determinată.
    (3) Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, conform alin. (2), într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti. Datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt introduse în sistemul informatizat. În perioada de validare/revalidare a fişelor de înscriere, candidatul primeşte fişa martor pe care este obligat să o semneze, alături de reprezentantul inspectoratului şcolar, pentru conformitate. Un exemplar se înmânează candidatului, celălalt rămânând la inspectoratul şcolar unde are loc înscrierea.
    (4) După perioada de validare/revalidare a fişelor, candidaţii care au validat/revalidat fişele de înscriere pot susţine, în perioada prevăzută de Calendar probe practice/orale evaluate prin calificativele "admis", "respins".
    ART. 90
    (1) Repartizarea candidaţilor cu studii corespunzătoare postului, după etapa de detaşare a personalului didactic titular, pe perioadă determinată la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, în baza datelor existente în sistemul informatizat, se realizează în şedinţă publică, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar, în ordine, astfel:
    a) candidaţi cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul din sesiunea 2015, conform art. 61 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
    b) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016;
    c) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2015, cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), care au susţinut atât inspecţiile speciale la clasă/probele practice, cât şi proba scrisă în cadrul concursului în alte judeţe, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii;
    d) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2014 şi/sau 2013 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
    e) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2014 şi/sau 2013 în alte judeţe şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
    f) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2015, care au susţinut proba scrisă în profilul postului în judeţul/municipiul Bucureşti şi proba practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), în ordinea descrescătoare a notelor;
    g) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2015, care au susţinut proba scrisă în profilul postului în alte judeţe şi proba practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), în ordinea descrescătoare a notelor;
    h) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2014 şi/sau 2013 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2014 şi/sau iulie 2013 şi proba practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor,
    i) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2014 şi/sau 2013 în alte judeţe şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2014 şi/sau iulie 2015 şi proba practică/orală în profilul conform art. 89 alin. (3), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor.
    j) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2015 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
    k) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2014 şi/sau 2013 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
    l) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat concursul din sesiunea 2015 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
    m) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2014 şi/sau 2013 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
    n) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2015 în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
    o) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2014 şi/sau 2013 în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
    p) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul din sesiunea 2015 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
    q) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2014 şi/sau 2013 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor.
    r) candidaţi care au renunţat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.
    (2) Repartizarea absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform alin. (1) se realizează numai pe catedre vacante/rezervate în specialitate din învăţământul primar sau gimnazial ori în palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor, cu salarizarea corespunzătoare funcţiei de institutor. Absolvenţii cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare repartizaţi în palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor şi candidaţii calificaţi cu a doua specializare repartizaţi pe posturi didactice care necesită probă practică/orală susţin la nivelul unităţii de învăţământ în care au fost repartizaţi, până la data începerii cursurilor, o probă practică/orală specifică în profilul postului.
    (3) Absolvenţii colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia matricolă direcţia de studiu în a doua specializare: limba modernă/maternă, muzică, desen, arte plastice sau educaţie fizică se asimilează următoarelor specializărilor cuprinse în Centralizator: "Institutori-O limbă străină"; "Institutori (învăţământ primar)-O limbă străină"; "Institutori-Limba rromani"; "Institutori-Muzică"; "Institutori-Desen"; "Institutori-Arte plastice" sau "Institutori-Educaţie fizică" şi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi absolvenţii cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform prezentei Metodologii.
    (4) La note/medii egale departajarea se face conform art. 61 alin. (13) şi (14).
    (5) Candidaţii care solicită post/catedră în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare din 2014 şi/sau 2013, pot fi repartizaţi numai în condiţiile în care nu au obţinut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare, în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) sau dacă nu au mai participat la următoarele concursuri de titularizare.
    (6) În etapa de repartizare prevăzută la art. 90 alin. (1) lit. a) nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, pentru candidaţii care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ şi cadrele didactice debutante înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, care au obţinut minimum media de repartizare 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2014 şi/sau 2013.
    ART. 91
    Candidaţii care nu participă la şedinţele publice de repartizare au dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să le reprezinte interesele. În cazul în care candidaţii nu sunt prezenţi personal sau printr-un împuternicit la şedinţele publice de repartizare, aceştia nu sunt repartizaţi.
    ART. 92
    În cadrul şedinţei publice, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, în formularul special şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
    ART. 93
    După exprimarea opţiunii şi asumarea ei prin semnătură în procesul-verbal al şedinţei publice, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare. În baza deciziei de repartizare, directorul unităţii de învăţământ încheie contract individual de muncă pe perioadă determinată cu candidatul repartizat, de regulă pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecărui an şcolar sau până la revenirea titularului la post/catedră, dar nu mai târziu de 31 august a fiecărui an şcolar. Contractul individual de muncă se încheie în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de repartizare. În cazul neprezentării la post, în perioada menţionată, pentru încheierea contractului individual de muncă, repartizarea se revocă, iar postul didactic/catedra se vacantează. Sunt exceptate situaţiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaţilor: motive medicale, calamităţi naturale etc., care pot fi justificate cu documente.

    SECŢIUNEA a II-a
    Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar cu personal didactic calificat în regim de plata cu ora

    ART. 94
    (1) După încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, cu personalul didactic calificat repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unităţii de învăţământ atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate în regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, la solicitarea acestora şi comunică situaţia la inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută în Calendar.
    (2) După atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate în regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, directorii unităţilor de învăţământ în care mai rămân posturi didactice/catedre/ore neocupate acordă avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora, în baza prezentării unui curriculum vitae şi susţinerii unui interviu, în perioada prevăzută în Calendar, personalului didactic titular în altă unitate de învăţământ, specialiştilor consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare, personalului angajat în alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea condiţiilor de studii, avizelor şi atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate.
    (3) Pe baza avizului obţinut pentru încadrarea în regim de plata cu ora, conform alin. (2), inspectoratul şcolar emite decizia de repartizare, în baza căreia personalul didactic titular în altă unitate de învăţământ, specialiştii consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare, personalul angajat în alte domenii de activitate şi personalul didactic pensionat încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unităţii de învăţământ.
    (4) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă publică, în ordine:
    a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
    b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;
    c) cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere, conform prezentei Metodologii;
    d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 90;
    e) candidaţi repartizaţi după concursul din sesiunea 2015 şi candidaţi repartizaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2014, 2013 şi/sau 2012 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
    f) personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;
    g) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului;
    h) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;
    i) personalul didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.
    ART. 95
    (1) Angajarea personalului didactic calificat în regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului şcolar general, se realizează de către directorul unităţii de învăţământ, după prezentarea curriculum-ului vitae şi susţinerea interviului.
    (2) Angajarea personalului didactic calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de plata cu ora, se realizează pe durata cursurilor sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului şcolar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului, a condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(6) şi a prevederilor prezentei Metodologii. Cadrele didactice titulare pot fi încadrate pe orele rămase neocupate în regim de plata cu ora, de regulă, până la o jumătate de normă de predare, iar învăţătorii şi educatoarele pe posturile rămase neocupate până la o normă. În cazuri excepţionale, pentru disciplinele deficitare în personal didactic calificat, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate aproba depăşirea jumătăţii de normă de predare, în regim de plata cu ora, pentru cadrele didactice titulare. Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control poate fi încadrat în regim de plata cu ora, fără a depăşi 5 (cinci) ore/săptămână de predare în specialitate. Salarizarea în regim de plată cu ora pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control se realizează numai pentru orele care depăşesc limita maximă de ore pentru obligaţia de predare, conform Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4865/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Cadrele didactice titulare în altă unitate de învăţământ, specialiştii consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare, cadrele didactice asociate angajate în alte domenii de activitate şi cadrele didactice pensionate, care au ocupat un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) după prezentarea curriculum-ului vitae şi susţinerea interviului, încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unităţii de învăţământ, conform art. 254 alin. (16) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 96
    (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate rămase neocupate după încadrarea personalului didactic titular, asociat sau pensionat în regim de plata cu ora, se atribuie în regim de plata cu ora, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitatea de învăţământ şi situaţia se comunică la inspectoratul şcolar.
    (2) În situaţia în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele şcolare, până la data începerii cursurilor, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, în ordine, după cum urmează:
    a) candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 90 sau candidaţilor angajaţi cu contract individual pe perioadă determinată cu norma incompletă în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);
    b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
    c) candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13), în ordinea descrescătoare a punctajelor;
    d) candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2012 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;
    e) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2011, 2010 sau 2009, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a notelor.
    (3) Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi conform alin. (2) se emit începând cu data de la care au fost repartizaţi.

    CAP. XIII
    Organizarea şi desfăşurarea concursului la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

    ART. 97
    (1) În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (19) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care, până la începerea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate cu personal didactic titular, personal didactic calificat angajat cu contract individual pe perioadă determinată sau cu personal didactic calificat în regim de plata cu ora, în condiţiile prezentei Metodologii, inspectoratele şcolare organizează, la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepţional, până la începerea cursurilor, inspectoratele şcolare pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului.
    (2) Condiţiile de înscriere şi de participare la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt aceleaşi ca şi cele pentru concursul naţional.
    (3) Concursul/testarea organizat(ă) de inspectoratul la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt coordonate de o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, în componenţa prevăzută la art. 65 alin. (1).
    ART. 98
    (1) Concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate constă în probă practică/orală sau inspecţie specială la clasă şi probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
    (2) La concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti pot participa candidaţi care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la inspecţia specială la clasă sau la probele practice de profil în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2015 ori cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015.
    (3) Candidaţii care n-au susţinut probe practice/orale în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2015, pot susţine aceste probe în cadrul concursului organizat la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti. Probele practice/orale de profil pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de probă practică/orală, se organizează se desfăşoară şi se evaluează potrivit anexelor 5-12, de o comisie constituită la nivel judeţean, conform art. 65 alin. (3)-(5).
    (4) Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită, prin decizia inspectorului şcolar general, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaţilor şi traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale. Proba scrisă se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca şi proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente.
    (5) Candidaţii trebuie să aibă minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor se realizează conform art. 61 alin. (13) şi (14).
    (6) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, numită prin decizia inspectorului şcolar general, are următoarea componenţă:
    a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar;
    b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte doi profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ/40 candidaţi;
    c) 1-3 secretari - cadre didactice cu competenţe în tehnoredactare.
    (7) Membrii comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise declară în scris că păstrează secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor suportă consecinţele legii.
    (8) Evaluarea lucrărilor scrise se realizează conform procedurilor prevăzute la art. 67 alin. (6) - (10).
    (9) Evaluarea lucrărilor scrise şi afişarea rezultatelor se realizează în perioada prevăzută de Calendar.
    ART. 99
    Lucrările scrise, pentru care se depun contestaţii, conform Calendarului, se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se şi nota/notele acordate la prima evaluare.
    ART. 100
    (1) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de rezolvare a contestaţiilor este formată, în întregime, din alte persoane decât cele din comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de rezolvare a contestaţiilor este numită prin decizia inspectorului şcolar general, în componenţa prevăzută la art. 98 alin. (6).
    (2) Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii prevăzute la art. 67 alin. (6) - (10), în perioada prevăzută de Calendar.
    (3) În cazul în care diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenţă care poate fi în plus sau în minus, rămâne definitivă nota finală acordată de comisia de evaluare.
    (4) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor este definitivă.
    (5) În situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50 - 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.
    (6) Hotărârile comisiei de rezolvare a contestaţiilor sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 101
    (1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu şi lucrare scrisă.
    (2) La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase/vacante se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.
    (3) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului se organizează de comisia prevăzută la art. 98 alin. (6)
    (4) Lucrarea scrisă se susţine înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă şi interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfăşurării interviului.
    (5) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât şi a interviului, este 5 (cinci).
    (6) Candidaţii pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise. Contestaţiile se soluţionează prin recorectarea lucrărilor scrise de comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de rezolvare a contestaţiilor prevăzută la art. 100 alin. (1). Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de rezolvare a contestaţiilor sunt definitive şi pot fi atacate numai la instanţa de contencios administrativ competentă.
    (7) Dacă diferenţa dintre nota acordată de comisia de contestaţii şi nota stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordată de comisia de contestaţii este definitivă.
    (8) În situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50 - 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.
    (9) Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv şi se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de rezolvare a contestaţiilor sunt definitive şi pot fi atacate numai la instanţa de contencios administrativ competentă.
    (10) În vederea susţinerii interviului, comisia pentru organizarea şi desfăşurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Candidatul extrage un bilet şi răspunde la întrebările conţinute de acesta.
    (11) Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea interviului se adresează, în scris, inspectoratului şcolar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârile consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi pot fi atacate numai la instanţa de contencios administrativ competentă.
    (12) În cazul în care există egalitate de medie între candidaţii fără studii corespunzătoare postului care au susţinut testarea, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au în ordine:
    a) candidaţii care au continuitate pe post/catedră, care frecventează modulele de pedagogie sau de perfecţionare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituţii agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale conform legii şi care au obţinut cel puţin calificativul "Bine";
    b) candidaţii cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată;
    c) candidaţii cu studii superioare în specialitatea postului, fără examen de licenţă;
    d) candidaţii cu studii superioare care se recalifică în specialitatea postului;
    e) candidaţii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiată postului solicitat;
    f) candidaţii în curs de calificare în specialitatea postului;
    g) candidaţii care au participat sau participă la cursuri de perfecţionare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituţii agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale, conform legii.
    ART. 102
    (1) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă publică, în ordine:
    a) cadre didactice titulare şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din etapele anterioare, conform art. 94 alin. (4);
    b) candidaţi repartizaţi în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 90 sau candidaţi angajaţi cu contract individual pe perioadă determinată cu norma incompletă în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);
    c) candidaţi prevăzuţi la art. 84 alin. (13), în ordinea descrescătoare a punctajelor;
    d) candidaţi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2012 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;
    e) candidaţi care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2011, 2010 sau 2009, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a notelor.
    f) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti, conform art. 98 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor;
    g) candidaţi fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti, conform art. 101 alin. (4) şi (5), în ordinea descrescătoare a mediilor.
    (2) Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi conform alin. (1) se emit începând cu data de la care au fost repartizaţi.
    (3) Directorii unităţilor de învăţământ încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii fără studii corespunzătoare postului repartizaţi în baza testării, astfel:
    a) până la 31 august a fiecărui an şcolar pentru absolvenţii învăţământului superior cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei sau până la venirea unui cadru didactic calificat ori până la venirea titularului pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre rezervate;
    b) până la finalizarea cursurilor, conform cu structura anului şcolar, pentru absolvenţii învăţământului mediu/postliceal cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei sau până la venirea unui cadru didactic calificat ori până la venirea titularului pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre rezervate.
    (3) Posturile de profesor logoped din cabinete şcolare/interşcolare şi centre logopedice, precum şi posturile de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică nu se ocupă cu personal fără studii corespunzătoare postului.
    (4) Pentru personalul didactic fără studii corespunzătoare postului încadrat în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor norma didactică se stabileşte la 24 ore pe săptămână.
    ART. 103
    (1) Până la începerea cursurilor, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, care nu pot fi ocupate de personal didactic calificat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, în regim de plata cu ora sau în baza concursului organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti în condiţiile prezentei Metodologii, precum şi posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe parcursul anului şcolar 2015-2016, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, care nu pot fi ocupate de personal didactic cu contract individual pe perioadă determinată, prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, precum şi în regim de plata cu ora, în condiţiile prezentei Metodologii, se atribuie, cu avizul inspectoratului şcolar, în regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotărârii consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. În mod excepţional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate până la începerea cursurilor, în lipsa personalului didactic calificat, se atribuie, cu avizul inspectoratului şcolar, în regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului didactic fără studii corespunzătoare postului, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi.
    (2) Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar 2015-2016, se atribuie de inspectoratele şcolare, în ordine, după cum urmează:
    a) cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost soluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare;
    b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii;
    c) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase nesoluţionate după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic, potrivit Calendarului şi candidaţilor calificaţi rămaşi nerepartizaţi după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic, potrivit Calendarului, care îndeplinesc condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii;
    d) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere personalului didactic titular care solicită detaşare în afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii;
    e) în regim de plata cu ora personalului didactic calificat, în condiţiile prezentei Metodologii;
    f) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei Metodologii.
    (3) În situaţia în care posturile didactice/catedrele eliberate în timpul anului şcolar 2015-2016 nu pot fi ocupate, conform prevederilor alin. (2), consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să organizeze şi să desfăşoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepţional, în lipsa personalului didactic calificat, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar a personalului fără studii corespunzătoare postului, respectiv până la revenirea titularului pe post/catedră în situaţia posturilor didactice/catedrelor rezervate sau până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.

    CAP. XIV
    Dispoziţii finale

    ART. 104
    (1) La etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pot fi înscrişi, în baza adeverinţei de absolvire, anexate în copie legalizată, absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă în perioada februarie 2014 - august 2015. Absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă până în ianuarie 2014 (inclusiv) pot fi înscrişi la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, numai dacă anexează, în copie legalizată, la cererea de înscriere diploma de absolvire/licenţă şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă.
    (2) Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată, care se înscriu la etapele de transferare pentru restrângere de activitate, de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris, de detaşare în interesul învăţământului, de detaşare la cerere sau de repartizare în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat sau particular, care au început studiile anterior intrării în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, trebuie să se regăsească în Centralizator.
    (3) Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă, care se înscriu la etapele de transferare pentru restrângere de activitate, de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris, de detaşare în interesul învăţământului, de detaşare la cerere sau de repartizare în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat sau particular, care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, trebuie să se regăsească atât în Centralizator, cât şi în hotărârile Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior emise după data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializările autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, precum şi forma de învăţământ pentru care au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate. Fiecare absolvent cu studii universitare, care a început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993, republicată, trebuie tratat individual raportat la conţinutul hotărârii Guvernului valabilă la momentul înscrierii la facultate.
    Programele de studii universitare de masterat acreditate şi forma de învăţământ pentru care au fost acreditate sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale sau prin hotărâre de Guvern.
    (4) Lista cuprinzând hotărârile Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior, ordinele de ministru şi hotărârile de Guvern prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale înainte de depunerea dosarelor pentru etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate a personalului didactic titular.
    (5) Prevederile alin. (3) se aplică pentru candidaţii care se înscriu numai în baza diplomei de licenţă/absolvire a studiilor universitare de lungă/scurtă durată şi care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, precum şi pentru candidaţii care au finalizat cu diplomă ciclul I de studii universitare de licenţă, respectiv ciclul I de studii universitare de licenţă şi ciclul II de studii universitare de masterat/master.
    ART. 105
    (1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului, şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară: completare de normă pe perioadă determinată, detaşare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2014 şi/sau 2015 care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 5 (cinci) sau în baza punctajului, detaşare în interesul învăţământului, schimb de posturi între cadre didactice angajate pe perioadă determinată, pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris, cu excepţia transferării pentru restrângere de activitate, pretransferării, întregirilor de normă didactică şi completărilor de normă pe perioadă nedeterminată, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei Naţionale. Toate situaţiile apărute, cu excepţia întregirilor de normă didactică, a completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată, a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ şi a transferului pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar, se analizează în cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor şcolare. Pe parcursul anului şcolar comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar este abilitată să organizeze şedinţe publice de repartizare pentru candidaţii rămaşi nerepartizaţi, să monitorizeze concursurile/testările organizate de unităţile de învăţământ în vederea ocupării posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului şcolar pe perioadă determinată, să refacă documentele de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar.
    (2) În şedinţele publice organizate în afara Calendarului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar de candidaţii rămaşi nerepartizaţi după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prevăzute în Calendar, se respectă ordinea repartizării prevăzută în prezenta Metodologie.
    (3) Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată în etapele prevăzute de Calendar pot fi detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare, fiind salarizate ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză.
    ART. 106
    Contestaţiile privind mobilitatea personalului didactic pe posturi didactice/catedre se adresează instituţiei/unităţii de învăţământ organizatoare la termenele prevăzute de Calendar sau în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea/comunicarea rezultatelor în afara termenelor prevăzute în Calendar şi se rezolvă de consiliul de administraţie al acesteia. Hotărârile consiliului de administraţie al instituţiei/unităţii de învăţământ sunt definitive şi pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ, contestaţiile reprezentând plângeri prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 107
    (1) Mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar particular se desfăşoară conform prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor prezentei Metodologii.
    (2) Încadrarea personalului didactic în unităţile de învăţământ preuniversitar particular se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor prezentei Metodologii şi prevederilor Centralizatorului.
    (3) De prevederile art. 60 şi art. 85 din prezenta Metodologie beneficiază şi cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unităţile de învăţământ preuniversitar particular.
    (4) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unităţi de învăţământ preuniversitar particular, în baza rezultatelor obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice organizate, în perioada 1 septembrie 2013-31 august 2015, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012 şi care au obţinut minimum media de repartizare 5 (cinci) în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, cu acordul conducerii unităţii de învăţământ particular.
    (5) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2012, la clasa I, în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi care au obţinut minimum nota 5 (cinci) în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, cu acordul conducerii unităţii de învăţământ particular.
    (6) Unităţile de învăţământ preuniversitar particulare autorizate pot propune pentru angajare pe perioadă nedeterminată şi catedre vacante incomplete până la cel puţin 1/2 normă. În unităţile de învăţământ preuniversitar particulare autorizate, în etapele de transferare pentru restrângere de activitate sau de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, pot fi ocupate şi catedre vacante incomplete până la cel puţin 1/2 normă.
    (7) Unităţile de învăţământ preuniversitar particular pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, conform Calendarului, în baza prezentei Metodologii sau pe tot parcursul anului şcolar, în condiţiile publicării acestora la sediile unităţilor de învăţământ şi inspectoratelor şcolare, precum şi în presa locală şi centrală, cu cel puţin 30 de zile înainte de organizarea concursului şi informării Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională.
    ART. 108
    (1) Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, din statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi rezidenţii permanenţi pe teritoriul României, care îndeplinesc condiţiile necesare de studii, precum şi celelalte condiţii prevăzute de prezenta Metodologie şi au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educaţiei Naţionale sau au studiat în România, au dreptul de a participa la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar şi, în baza rezultatelor obţinute la concurs, pot fi angajaţi pe perioadă determinată sau nedeterminată.
    (2) Cetăţenii străini care au dreptul de fi încadraţi în muncă pe teritoriul României, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 134/2008 cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc condiţiile de studii necesare, precum şi celelalte condiţii prevăzute de prezenta Metodologie şi au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educaţiei Naţionale sau au studiat în România, pot participa la concurs, urmând a fi angajaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, pe perioadă determinată, în funcţie de rezultatele obţinute, după încadrarea personalului didactic calificat în regim de plata cu ora.
    ART. 109
    (1) Nerespectarea prevederilor din prezenta Metodologie, de către persoanele care fac parte din comisiile prevăzute în prezenta Metodologie, atrage după sine răspunderea disciplinară, conform Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, civilă potrivit dispoziţiilor Codului civil sau penală conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.
    (2) În situaţia în care Ministerul Educaţiei Naţionale constată abateri de la prevederile prezentei Metodologii, într-una din etapele mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, într-un anumit judeţ sau în municipiul Bucureşti, conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale poate solicita revenirea asupra situaţiei din etapa respectivă şi reluarea procedurilor legale pentru acea etapă de mobilitate din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti. Aceste situaţii nu intră sub incidenţa perioadelor/termenelor prevăzute în Calendar.
    ART. 110
    Reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ participă la toate etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu statut de observatori. În această calitate au drept de acces la toate documentele, pot sesiza eventualele nereguli şi îşi pot consemna poziţia în procesele-verbale.
    ART. 111
    (1) Etapele mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015 se desfăşoară conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 20142015, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5451/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cu data de 1 septembrie 2015 se abrogă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5451/2013, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 bis din 21 noiembrie 2013.
    (3) Prezenta Metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I.
    ART. 112
    Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezenta Metodologie.    ANEXA 1
    la Metodologie

    Lista care se afişează va conţine următoarele informaţii:
    a) Specialitatea ..... (Nr. posturi didactice/catedre vacante pentru sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate la nivelul judeţului)


┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┬───────────┬────────┬───────┬────────────┐
│Nr. │Localitate│ Unitatea │ Nivel │Disciplină│ Număr │Detalii│Statut│Viabilitate│Post: │ Probă │Probe │Avize şi │
│crt.│ [Mediu] │ de │ de │ │ ore │ │ │ │1. complet │practică│orale │atestate: │
│ │ │învăţământ│învăţământ│ │ trunchi │ │ │ │2. Pentru │ │ la │1. de culte │
│ │ │[Unitatea │ │ │comun/ │ │ │ │nevăzători │ │limba │2. de │
│ │ │ de │ │ │opţionale│ │ │ │3. Post │ │ de │alternativă │
│ │ │învăţământ│ │ │ │ │ │ │pentru │ │predare│3. al unit. │
│ │ │cu statut │ │ │ │ │ │ │transfer │ │ │de înv. mil.│
│ │ │ juridic] │ │ │ │ │ │ │consimţit │ │ │4. seminar │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │între │ │ │teologic │
│ │ │ [Alte │ │ │ │ │ │ │unităţile │ │ │5. Inspecto-│
│ │ │ unităţi │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ratul │
│ │ │ de │ │ │ │ │ │ │învăţământ │ │ │General al │
│ │ │învăţământ│ │ │ │ │ │ │4. Post │ │ │Poliţiei │
│ │ │cu statut │ │ │ │ │ │ │pentru │ │ │(IGP)/ │
│ │ │juridic] │ │ │ │ │ │ │repartizare│ │ │Autoritatea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │în şedinţa │ │ │Rutieră │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │publică de │ │ │Română (ARR)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │transfer │ │ │6. ed. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │specială │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7. HIV │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴────────────┘

    b) Specialitatea ...... (Nr. posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru ocupare prin concurs)

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┐
│Nr. │Localitate│ Unitatea │ Nivel │Disciplină│ Număr │Detalii│Statut│Viabilitate│Modalitatea│Post: │Probă │Probe │Avize şi │
│crt.│ [Mediu] │ de │ de │ │ ore │ │ │ │de │1. complet│practică│orale │atestate: │
│ │ │învăţământ│învăţământ│ │ trunchi │ │ │ │ocupare: │ │ │la │1. de culte│
│ │ │[Unitatea │ │ │comun/ │ │ │ │1. pentru │2. pentru │ │limba │2. de │
│ │ │ de │ │ │opţionale│ │ │ │angajare pe│nevăzători│ │de │alternativă│
│ │ │învăţământ│ │ │ │ │ │ │perioadă │ │ │predare│3. al unit.│
│ │ │cu statut │ │ │ │ │ │ │determinată│ │ │ │de înv. mil│
│ │ │ juridic] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4. seminar │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. pentru │ │ │ │teologic │
│ │ │ [Alte │ │ │ │ │ │ │angajare pe│ │ │ │5. IGP/ │
│ │ │ unităţi │ │ │ │ │ │ │perioadă │ │ │ │ARR │
│ │ │ de │ │ │ │ │ │ │nedetermi- │ │ │ │6. ed. │
│ │ │învăţământ│ │ │ │ │ │ │nată │ │ │ │specială │
│ │ │cu statut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7. HIV │
│ │ │juridic] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┘    ANEXA 2
    la Metodologie

                     CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA
                             PERSONALULUI DIDACTIC

    I. Nivelul studiilor
    A. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale
    pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire.
                                                                           6 p
    B. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă
    de absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii
    postliceale pedagogice şi studii universitare de scurtă durată.
                                                                           8 p
    C. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă
    de absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii
    postliceale pedagogice şi studii universitare de scurtă durată care şi-au
    echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu
    modificările şi completările ulterioare.
                                                                         8,5 p
    D. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale
    pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic
    universitar (institutori) şi studii universitare de lungă durată sau
    ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii
    universitare de masterat.
                                                                           9 p
    E. Profesori de instruire practică/maiştri-instructori, absolvenţi de
    şcoală postliceală/şcoală de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/
    certificat de competenţe profesionale.
                                                                           5 p
    F. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă
    durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diplomă de
    absolvire.
                                                                           8 p
    G. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă
    durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani, cu diplomă de
    absolvire, care şi-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din
    Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
                                                                         8,5 p
    H. Absolvenţi în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii
    universitare de licenţă.
                                                                           9 p
    I. Absolvenţi în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii
    universitare de licenţă şi cu studii postuniversitare cu durata de cel
    puţin 3 semestre.
                                                                         9,5 p
    J. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă
    durată cu diplomă de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare
    de masterat.
                                                                          10 p
    K. Absolvenţi cu diplomă în specialitate ai învăţământului universitar
    de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat
    şi cu:
    1. o altă licenţă;
                                                                           4 p
    2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin 3
    semestre;
                                                                           3 p
    3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre;
                                                                           3 p
    4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puţin 3 semestre;
                                                                         2,5 p
    5. masterat în sistem postuniversitar sau un alt masterat în cadrul
    ciclului II de studii de studii universitare;
                                                                           3 p
    6. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata de cel puţin
    3 semestre;
                                                                           2 p
    7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare
    cu durata mai mică de 3 semestre;
                                                                           2 p
    8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare
    postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre.
                                                                           1 p


    NOTĂ:
    1. Pentru profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar care solicită trecerea prin transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare se acordă punctajul corespunzător studiilor superioare de lungă/ciclului I de studii universitare de licenţă/ciclului II de studii universitare de masterat.
    2. Punctajul de la literele A-J nu se cumulează.
    3. Punctajul de la literele J-K se cumulează şi se acordă pentru fiecare formă de pregătire, finalizată, universitară/postuniversitară de la litera K punctele 1-8.

    II. (1) Gradul didactic:
    a) Definitivat - 4 p;
    b) Gradul didactic II - 7 p;
    c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 10 p;
    d) Grad didactic I obţinut pe bază de examene, urmat de doctorat în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licenţă - 14 p.
    (2) Categorii pentru antrenori:
    a) Categoria a IV-a - 4 p;
    b) Categoriile a II-a şi a III-a - 7 p;
    c) Categoria I - 10 p.
    (3) Media de absolvire pentru debutanţi (0 - 2 ani) sau antrenori categoria a V-a:.
    ● Media 10 - 3 p;
    ● Media 9 - 9,99 - 2,5 p;
    ● Media 8 - 8,99 - 2 p;
    ● Media 7 - 7,99 - 1,5 p;
    ● Media 6 - 6,99 - 1 p;

    NOTĂ:
    1. Punctajul pentru grade didactice şi categorii pentru antrenori nu se cumulează.
    2. Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit, respectiv ultima categorie dobândită.
    3. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menţionat se adaugă câte 2 (două) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obţinut media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I).
    4. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivalează acest calificativ cu media 10.

    III. Rezultatele obţinute în activitatea didactică.
    Calificativele obţinute în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2011/2012 şi 2012/2013) şi echivalentul acestora în puncte:

    - Foarte bine - 10 p;
    - Bine - 7 p;
    - Satisfăcător - 2 p;
    - Nesatisfăcător - 0 p.


    NOTĂ:
    a) Pentru absolvenţii promoţiei 2014 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2013-2014 şi calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015.
    c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
    d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a).

    IV. Activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative.
    1) Se punctează activitatea din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi(*) (2012/2013 şi 2013/2014) la nivelul:
──────────
    (*) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.
    În mod excepţional, în situaţia în care învăţătorii/institutorii din învăţământul primar/profesorii pentru învăţământul primar cu o vechime de cel mult 5 ani în învăţământ au întrerupt activitatea la catedră şi evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani şcolari, se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a cel mult 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi.
──────────

    a) unităţii de învăţământ (de exemplu: activitate în comisia metodică,
    în asociaţii profesionale ale cadrelor didactice, în structuri
    consultative de dialog social, rezultate la concursuri şi olimpiade
    şcolare, alte activităţi şi responsabilităţi);
                                                                       max. 6 p
    b) judeţului/municipiului Bucureşti (de exemplu: metodist al
    inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti/Casei Corpului
    Didactic, formator local, membru al comisiei consultative pe discipline,
    membru al consiliului consultativ, membru în asociaţii profesionale ale
    cadrelor didactice, membru în comisii de elaborare de subiecte şi de
    evaluare în cadrul concursurilor şcolare/de ocupare a posturilor vacante/
    rezervate organizate la nivel local/judeţean, rezultate la concursuri şi
    olimpiade şcolare locale/judeţene, altele);
                                                                       max. 8 p
    c) naţional (de exemplu: formator naţional, membru al comisiei naţionale de
    specialitate sau al altor consilii/comisii naţionale menţionate în Legea
    învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările
    ulterioare sau în Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările
    ulterioare, rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare, altele);
                                                                      max. 10 p
    d) internaţional (performanţe profesionale, lucrări publicate, rezultate
    la concursuri şi olimpiade şcolare, participări la seminarii, simpozioane,
    conferinţe, congrese sau organizarea de seminarii, simpozioane, conferinţe,
    altele).
                                                                      max. 12 p

    NOTĂ:
    a) Pentru absolvenţii promoţiei 2014 şi debutanţii aflaţi în primul an de
activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul
şcolar 2014-2015.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii aflaţi în al doilea
an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din
anul şcolar 2013-2014.
    c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice
care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/
elevi integraţi proveniţi din învăţământul special, faţă de punctajul acordat
la punctul IV.1.a).
    d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor
doi ani şcolari încheiaţi, se ia în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a
desfăşurat activitatea.
    2) Participare în colective de elaborare a unor acte normative şi
    legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ,
    în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la
    inspectoratul şcolar):
    a) metodologii, regulamente, instrucţiuni aprobate de Ministerul Educaţiei
    Naţionale (participarea în colective de elaborare);
                          2p/metodologie, regulament, instrucţiune, max. 6 p
                          pentru toate actele normative
    b) programe şcolare, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale
    (participarea în colective de elaborare);
                          1 p/programă şcolară, max. 4 p pentru
                          toate programele
    c) manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale;
                          7 p/manual/împărţite la numărul de autori
    d) monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN;
                          5 p/lucrare/monografie/împărţite la numărul
                          de autori dar nu mai mult de 10 p pentru
                          toate monografiile/lucrările
    e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin;
                          1 p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular/
                          împărţite la numărul de autori, dar nu mai
                          mult de 4 p pentru toate ghidurile/auxiliare
                          curriculare
    f) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate în reviste
    de specialitate, la nivel judeţean sau naţional înregistrate cu ISSN;
                          0,5 p/articol/împărţite la numărul de autori
                          articol, dar nu mai mult de 3 p pentru toate
                          articolele
                          1 p/studiu/împărţit la numărul de autori studiu,
                          dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile
    g) cărţi în domeniul educaţional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu
    referent ştiinţific din domeniu;
                          5 p pentru fiecare carte publicată/împărţite la
                          numărul de autori, dar nu mai mult de 10 p pentru
                          toate cărţile
    h) mijloace de învăţământ omologate de către Ministerul Educaţiei
    Naţionale.
                          max. 5 p/împărţite la numărul de autori
    3) Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de
    Ministerul Educaţiei Naţionale în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici
    (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar): formator AEL,
    Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius,
    Grundtvig, Arion, proiecte finanţate din fonduri structurale şi de coeziune)
    altele decât cele punctate anterior.
                          1 p/program sau proiect, max. 5 p
    4) Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare
    continuă acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale în ultimii 5 (cinci)
    ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar),
    finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă
    echivalentă:
    a) program de lungă durată (90 de credite);
    b) program de durată medie (60 de credite);
    c) program de scurtă durată (30 de credite);
    d) program cu mai puţin de 30 credite.
                          0,1 p/3 credite, max.6 p
    5) Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic,
    în cadrul programelor de formare continuă aprobate de Ministerul Educaţiei
    Naţionale sau alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council,
    Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici
    (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/
    certificat/diplomă.
                          0,1 p/10 ore de curs, max. 5 p

    NOTĂ:
    Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de
activitate/pretransferul în altă specializare se evaluează activitatea metodică
şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
    Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe
două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.
    Detalierea punctajelor prevăzute la punctul IV din prezenta anexă se va
face în şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi se
afişează odată cu afişarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante
pentru etapa de transferare pentru restrângere de activitate.

    V. Criterii de vechime:
    - vechime efectivă la catedră, inclusiv perioada rezervării catedrei
                                                 câte 0,3 p/pentru fiecare an
                                                 întreg de învăţământ.
    NOTĂ
    - Se recunoaşte vechimea la catedră pentru perioada activităţii desfăşurate
ca personal didactic calificat.
    - După totalizarea punctajului, în caz de egalitate, se vor lua în
considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, în următoarea
ordine:
    a) soţ (soţie) cu activitatea în învăţământ, în aceeaşi localitate;
    b) soţ (soţie) cu domiciliul în localitate;
    c) părinţi cu domiciliul în localitate;
    d) starea de sănătate care nu permite părăsirea localităţii (certificat
    medical de la comisia de expertiză a capacităţii de muncă);
    e) soţul/soţia să lucreze în învăţământ;
    f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreţinător
de familie şi cu domiciliul în localitatea respectivă, minori în întreţinere,
părinţi bolnavi, proprietăţi imobiliare în localitate).    ANEXA 3
    la Metodologie

    Se certifică exactitatea datelor Viza Oficiului Juridic
    Inspector şcolar pentru managementul ..............
    resurselor umane
    .....(numele şi prenumele)........

                           DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

    Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui) ............., născut(ă) la data de .....,
    COD NUMERIC PERSONAL: [][][][][][][][][][][][][]
    cu domiciliul în localitatea ................, judeţul (sectorul).......,
    strada ....... nr. ..., bloc ...., sc. ...., ap. ...., TELEFON: .........,
    posesor al B.I./carte de identitate seria ....., nr. ......, eliberat(ă) de
    Poliţia ....., la data de ......, vă rog să-mi aprobaţi repartizarea în
    vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată
    începând cu anul şcolar 2015-2016, pe postul didactic/catedra ............
    de la (unitatea/unităţile de învăţământ) .................................
    localitatea .........., în baza următoarelor rezultate:
    - în baza notei la proba scrisă ........ la disciplina ..............
    şi a rezultatului "admis" la proba practică/orală de (*) .................,
    obţinute la concursul de titularizare, sesiunea 2009.
    - în baza notei la proba scrisă ........ la disciplina ...................
    şi a rezultatului "admis" la proba practică/orală de (*)..................,
    obţinute la concursul de titularizare, sesiunea 2010.
    - în baza notei la proba scrisă ......... la disciplina ..................
    şi a rezultatului "admis" la proba practică/orală de (*).................,
    obţinute la concursul de titularizare, sesiunea 2011.
    - în baza notei la proba scrisă ....... la disciplina .............
    şi a notei ......... obţinute la inspecţia specială la clasă/proba
    practică/orală ............, obţinute la concursul de titularizare,
    sesiunea 2012.
    - în baza notei la proba scrisă ....... la disciplina ...........
    şi a notei ........... obţinute la inspecţia specială la clasă/proba
    practică/orală ..........., obţinute la concursul de titularizare, sesiunea
    2013;
    - în baza notei la proba scrisă ......... la disciplina .............
    şi a notei .......... obţinute la inspecţia specială la clasă/proba
    practică/orală ..........., obţinute la concursul de titularizare,
    sesiunea 2014.

    Prezint următoarea situaţie:

    1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:
    a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală,
    Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. ......................................
    Facultatea .............................. nivelul studiilor (medii,
    postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare
    de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare
    de masterat) ....................................., cu durata studiilor
    de ..... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ....... cu
    specializarea principală ................... secundară ........., cu
    media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ......, media de
    departajare .........;
    b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc.
    de maiştri, Lic. Ped. etc. ............................,
    Facultatea ................... nivelul studiilor (medii, postliceale,
    universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă,
    universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat)
    .........., cu durata studiilor de ..... ani (zi sau i.f., seral, f.f.,
    f.r., i.d.), promoţia ...... cu specializarea principală ..............,
    secundară ......, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire .........,
    media de departajare .........;
    c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc.
    de maiştri, Lic. Ped. etc. .........................., Facultatea ..........
    nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul
    I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de
    studii universitare de masterat) ...................., cu durata studiilor
    de ..... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ........ cu
    specializarea principală ..................., secundară ..........., cu
    media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ......, media de
    departajare ............

    2) După absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată/
    licenţă/masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate,
    studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare,
    studii postuniversitare de masterat, studii universitare de masterat), după
    cum urmează:
    a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) .......... specializarea
    ............, cu durata studiilor de ..... ani (zi sau i.f., seral, f.f.,
    f.r., i.d.), promoţia ......, media de absolvire ......, media de
    departajare ....... ;
    b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ............. specializarea
    ................., cu durata studiilor de ..... ani (zi sau i.f., seral,
    f.f., f.r., i.d.), promoţia ......, media de absolvire ....., media de
    departajare ..........;
    c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ..........................
    specializarea ............................., cu durata studiilor de ... ani
    (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ...., media de
    absolvire ......., media de departajare .........;

    3) Am obţinut definitivatul în anul ....., cu media ......., gradul II în
    anul ......, cu media ......., gradul I în anul ......, cu media .......,
    doctoratul în anul ......., la specialitatea .................

    4) În anul şcolar 2014-2015 sunt încadrat(ă) cu contract pe perioadă
    determinată pe postul/catedra de .................. de la ..............,
    localitatea ......................

    5) La 1 septembrie 2014 am avut ....... ani întregi ....... vechime în
    învăţământ.

    6) Avize şi atestate:
    Tipul avizului de culte: .....................
    Tipul avizului de alternativă: ................
    Tipul avizului unităţii de învăţământ militar:
    Atestat educaţie specială: [] Aviz IGP/ARR: []
    Avizul liceului pedagogic: []

    7) CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2012/2013 ..........
    şi în anul şcolar 2013/2014 ............;

    NOTĂ:
    a) Pentru absolvenţii promoţiei 2014 şi debutanţii aflaţi în primul an
    de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul
    şcolar 2014-2015.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii aflaţi în al doilea
    an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul
    şcolar 2013-2014 şi calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015.
    c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor
    doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi
    ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

    8) Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul ............, cu
    (fără) acordul Inspectorului şcolar ..........., prin decizia nr. .......,
    conform art. ........ din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii,
    cu modificările şi completările ulterioare.

    9) Sunt/nu sunt unic întreţinător de familie. Am ... copii în întreţinere.
    Soţul/soţia este/nu este angajat(ă) în muncă.

    10) Prezint avizul/adeverinţa medical(ă) nr. ......., din data ........,
    emis(ă) de ............., din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în
    învăţământ şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 233 şi art. 234
    din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru a
    fi încadrat(ă) în învăţământ.
──────────
    (*) Se completează numai de cadrele didactice care au susţinut probe
practice/orale în cadrul concursului.
──────────

    RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că
voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate.

           Data ........... Semnătura...........    ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii unde funcţionez în anul şcolar 2014-2015:
    1) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca angajat cu contract individual de perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015
    2) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul
    3) Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul)
    4) Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă/suplimentul la diplomă)
    5) Copii de pe certificatele de grade didactice dobândite, respectiv avize şi atestate
    6) Adeverinţe privind calificativele acordate pentru anii şcolari 2012/2013 şi 2013/2014 (conform fişei de evaluare); calificativul parţial acordat pentru anul şcolar 2014-2015 (dacă este cazul)
    7) Adeverinţa de vechime în învăţământ
    8) Acordul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul)
    9) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor
    10) Avizul medical/adeverinţa medicală din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ.


    ANEXA 4
    la Metodologie


                           FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI
                INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ ÎN PROFILUL POSTULUI

    Numele şi prenumele candidatului: ................
    Disciplina: ...............
    Data ...........

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ Analiză │ Aspecte evaluate: criterii │ Punctaj │
│ │ ├───────┬─────────┤
│ │ │ Maxim │ Realizat│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ Lecţie │Aspecte formale (documente, documentaţie, │ │ │
│ │materiale didactice disponibile) │ 1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Proiectare - motivare │ │ │
│ │(relaţionarea intra- şi interdisciplinară, │ │ │
│ │intra şi cross-curriculară, perspectiva în │ │ │
│ │raport cu unitatea de învăţare, relevanţa │ │ │
│ │pentru viaţă a conţinuturilor) │ 1,5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Conţinut ştiinţifico-aplicativ │ │ │
│ │(obiectivizare, structurare, sistematizare, │ │ │
│ │coerenţă, consistenţă) │ 1,5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Metode şi mijloace didactice │ │ │
│ │(varietate, oportunitate, originalitate, │ │ │
│ │eficienţă) │ 1,5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Climat psihopedagogic │ │ │
│ │Ambient specific disciplinei, motivaţie pentru │ │ │
│ │lecţie │ 1 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Elevii - │Achiziţii cognitive, verbalizate/non │ │ │
│dominante │verbalizate (calitate, cantitate, relaţionare, │ │ │
│vizate │operaţionalizare) │ 0,5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Deprinderi de activitate intelectuală │ │ │
│ │individuală şi în echipă (operaţii logice, │ │ │
│ │mecanisme de analiză şi sinteză, tipuri de │ │ │
│ │inteligente, consecvenţă, seriozitate, ambiţia │ │ │
│ │autodepăşirii, colegialitate, responsabilitate │ │ │
│ │şi răspundere, flexibilitate în asumarea │ │ │
│ │rolurilor) │ 0,5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Atitudine faţă de şcoală - statutul şi rolul la│ │ │
│ │oră (pozitivă - colaborator, indiferentă - │ │ │
│ │spectator) │ 0,5 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Profesorul -│Competenţe profesionale şi metodice (de │ │ │
│dominante │cunoaştere - gradul de stăpânire, organizare şi│ │ │
│vizate │prelucrare a informaţiei; de execuţie - │ │ │
│ │rapiditatea, precizia acţiunilor şi distributi-│ │ │
│ │vitatea atenţiei; de comunicare - fluiditatea, │ │ │
│ │concizia şi acurateţea discursului, captarea şi│ │ │
│ │păstrarea interesului elevilor, abilitatea │ │ │
│ │pentru activitate diferenţiată) │ 1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Competenţe sociale şi de personalitate │ │ │
│ │(sociabilitate, degajare, comunicativitate, │ │ │
│ │registre diverse de limbaj, echilibru emoţional│ │ │
│ │rezistenţă la stres, ingeniozitate, │ │ │
│ │flexibilitate, fermitate, toleranţă, │ │ │
│ │rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate │ │ │
│ │pentru autoperfecţionare) │ 1 │ │
├────────────┴───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ TOTAL │ 10 │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘

                                           EXAMINATOR ................
                                         SEMNĂTURA ..........

    Am luat la cunoştinţă,
    Candidat: ................
    Semnătura .........                      FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI INSPECŢIA
                      SPECIALĂ LA CLASĂ PENTRU PROFESORII
                           DIN CENTRE ŞI CABINETE DE
                           ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

    Numele şi prenumele candidatului: ..................
    Data .............

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ Analiză │ Aspecte evaluate: criterii │ Punctaj │
│ │ ├───────┬─────────┤
│ │ │ Maxim │ Realizat│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ Lecţie │Aspecte formale │ │ │
│ │(realizarea proiectării, documentare) │ 1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Adaptarea conţinutului la particularităţile de │ │ │
│ │vârstă şi nevoile grupului ţintă (adecvarea │ │ │
│ │limbajului la nivelul clasei, corelarea temei │ │ │
│ │cu necesităţile psihopedagogice ale grupului │ │ │
│ │ţintă, relevanţa pentru viaţă a conţinuturilor)│ 1,5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Conţinut ştiinţifico-aplicativ │ │ │
│ │(structurare, sistematizare, coerenţă, │ │ │
│ │consistenţă) │ 1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Metode didactice, mijloace de învăţământ, forme│ │ │
│ │de organizare a activităţii (varietate, │ │ │
│ │oportunitate, originalitate, eficienţă) │ 1,5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Climatul psihopedagogic │ │ │
│ │(organizarea spaţiului şi a materialelor, │ │ │
│ │climatul psihosocial instaurat pe parcursul │ │ │
│ │activităţii, modalităţi de motivare şi │ │ │
│ │încurajare) │ 1,5 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Elevii - │Achiziţii cognitive, verbalizate/non │ │ │
│dominante │verbalizate (calitate, cantitate, relaţionare, │ │ │
│vizate │operaţionalizare) │ 0,5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Competenţe cognitive, sociale şi emoţionale │ │ │
│ │(stimularea mecanismelor de analiză, sinteză şi│ │ │
│ │autoreflecţie, valorificarea resurselor │ │ │
│ │personale ale elevilor şi a experienţei lor de │ │ │
│ │viaţă) │ 0,5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Atitudinea elevilor în cadrul activităţii │ │ │
│ │(facilitarea implicării elevilor, încurajarea │ │ │
│ │atitudinii pozitive a acestora) │ 0,5 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│Profesorul -│Competenţe profesionale şi metodice │ │ │
│dominante │(de cunoaştere - gradul de stăpânire, │ │ │
│vizate │organizare şi prelucrare a informaţiei; │ │ │
│ │de execuţie - rapiditatea, precizia acţiunilor │ │ │
│ │şi distributivitatea atenţiei; │ │ │
│ │de comunicare - fluiditatea, concizia şi │ │ │
│ │acurateţea discursului, captarea şi menţinerea │ │ │
│ │interesului elevilor, abilitatea pentru │ │ │
│ │activitatea diferenţiată, oferirea şi │ │ │
│ │solicitarea de feedback) │ 1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Competenţe sociale şi de personalitate │ │ │
│ │(sociabilitate, registre diferite de limbaj, │ │ │
│ │echilibru emoţional, rezistenţă la stres, │ │ │
│ │creativitate, empatie, flexibilitate, fermitate│ │ │
│ │rigurozitate, obiectivitate, acceptare │ │ │
│ │necondiţionată) │ 1 │ │
├────────────┴───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ TOTAL │ 10 │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘

                                           EXAMINATOR ................
                                         SEMNĂTURA ..........

    Am luat la cunoştinţă,
    Candidat: ................
    Semnătura .........                           FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI
                          INSPECŢIE SPECIALĂ LA CLASĂ
                        PENTRU PROFESORII DOCUMENTARIŞTI

    Numele şi prenumele candidatului: ................
    Data ...........

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ Analiza │ Aspecte evaluate/criterii │ Punctaj │
│ │ ├───────┬─────────┤
│ │ │ Maxim │ Realizat│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ Lecţie │Plan de lecţie şi materiale didactice (planşe, │ │ │
│ │fişe, documente) │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Lecţia este proiectată corespunzător (etape, │ │ │
│ │scopuri şi obiective/competenţe, alocare de │ │ │
│ │timp, timp de interacţiune, material şi │ │ │
│ │echipamente) │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Obiectivele stabilite au fost prezentate clar, │ │ │
│ │concis pentru ca elevii să înţeleagă ce │ │ │
│ │competenţe vor dobândi prin participarea lor la│ │ │
│ │procesul de învăţare │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Selecţia procedeelor, tehnicilor şi metodelor │ │ │
│ │de predare s-a făcut ţinându-se cont de │ │ │
│ │cantitatea de cunoştinţă e transmisă şi nivelul│ │ │
│ │de pregătire al clasei │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Integrarea resurselor CDI în activităţile │ │ │
│ │desfăşurate. │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Varietatea şi complementaritatea materialelor │ │ │
│ │didactice │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Modul de exploatare a resurselor documentare în│ │ │
│ │vederea dezvoltării competenţelor │ │ │
│ │infodocumentare │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Descoperirea CDI ca centru de resurse │ 0,1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Includerea secvenţelor cu caracter practic- │ │ │
│ │aplicativ (elevii au avut acces liber la │ │ │
│ │materialele din CDI şi le-au utilizat în │ │ │
│ │rezolvarea sarcinilor trasate de către │ │ │
│ │profesor) │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Gestionarea timpului │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Alegerea temei în funcţie de nevoile │ │ │
│ │utilizatorilor de documentare şi informare │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Corelarea între obiectivele info-documentare, │ │ │
│ │activităţile propuse şi modalităţile de │ │ │
│ │evaluare │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Capacitatea de a crea un mediu documentar │ │ │
│ │adaptat nevoilor utilizatorilor │ 0,1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Prin conţinuturile propuse profesorul are ca │ │ │
│ │scop generarea unor idei noi, soluţii (elevii │ │ │
│ │vor învăţa să utilizeze cât mai eficient │ │ │
│ │resursele şi spaţiile specifice unui CDI) │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │A fost menţinut un raport eficient între durata│ │ │
│ │solicitării elevilor şi cea afectată │ │ │
│ │explicaţiilor │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │A fost creat un climat afectiv - emoţional │ │ │
│ │propice desfăşurării activităţii │ 0,1 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ Elevi │Elevii sunt responsabili şi se implică în │ │ │
│ │procesul instructiv - educativ │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii dau dovadă de autonomie în învăţare, │ │ │
│ │competenţe de căutare, selectare, tratare şi │ │ │
│ │comunicare a informaţiei │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii au deprinderi de învăţare eficientă şi │ │ │
│ │gândesc logic, problematizat │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii au deprinderi de muncă independentă şi │ │ │
│ │se descurcă bine în rezolvarea sarcinilor de │ │ │
│ │lucru indicate de către profesor │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii sunt familiarizaţi cu spaţiul şi │ │ │
│ │resursele CDI şi înţeleg importanţa iniţierii │ │ │
│ │în cercetarea documentară │ 0,1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii poartă cu uşurinţă o conversaţie şi nu │ │ │
│ │au dificultăţi în a utiliza termenii specifici │ │ │
│ │disciplinei studiate │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii au capacitatea de a-şi menţine nivelul │ │ │
│ │de concentrare şi sunt interesaţi de │ │ │
│ │activităţile propuse │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii sunt obişnuiţi să lucreze utilizând fişe│ │ │
│ │dicţionare, enciclopedii, atlase, materiale │ │ │
│ │auxiliare, TIC │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii sunt implicaţi în animarea CDI: │ │ │
│ │mediatizarea activităţii CDI, ordonarea │ │ │
│ │documentelor, organizarea activităţilor etc. │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii manifestă respect faţă de profesor şi au│ │ │
│ │o atitudine corespunzătoare faţă de disciplina │ │ │
│ │predată │ 0,1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii dovedesc competenţe de integrare şi │ │ │
│ │relaţionare pozitive │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii manifestă interes şi o atitudine │ │ │
│ │pozitivă faţă de activităţile specifice unui │ │ │
│ │CDI (dezvoltarea gustului pentru lectură, │ │ │
│ │expoziţii, audiţii, vizionări, ateliere de │ │ │
│ │creaţie, întâlniri cu personalităţi ale vieţii │ │ │
│ │culturale etc.) │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii înţeleg importanţa dobândirii unor │ │ │
│ │metode de a învăţa şi de a stăpâni informaţia │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii îşi dezvoltă capacitatea de a identifica│ │ │
│ │selecta, organiza, prelucra şi transmite │ │ │
│ │informaţia │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii manifestă iniţiativă, creativitate şi │ │ │
│ │disponibilitate de a lucra în echipă pentru │ │ │
│ │rezolvarea diferitelor sarcini │ 0,1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii sunt receptivi faţă de valorile │ │ │
│ │culturale │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii au o atitudine prietenoasă faţă de │ │ │
│ │colegi │ 0,1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Elevii au o atitudine pozitivă faţă de şcoală │ │ │
│ │şi manifestă dorinţa de a se implica activ în │ │ │
│ │promovarea imaginii acesteia în comunitatea │ │ │
│ │locală prin participarea la activităţile │ │ │
│ │iniţiate de către profesorul documentarist prin│ │ │
│ │intermediul CDI │ 0,2 │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ Profesor │Demonstrează o bună cunoaştere a disciplinei │ │ │
│ │predate şi cunoştinţe actualizate în domeniul │ │ │
│ │iniţierii în cercetarea documentară │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Demonstrează capacitate de sinteză şi │ │ │
│ │subliniază valoarea practic - aplicativă a │ │ │
│ │demersului întreprins │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Limbajul utilizat este adecvat şi ţine cont de │ │ │
│ │nivelul de vârstă şi înţelegere al elevilor │ 0,1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Comunicarea cu elevii este eficientă. Tonul │ │ │
│ │folosit (calm, ferm), formularea clară a │ │ │
│ │ideilor conduc la captarea atenţiei elevilor şi│ │ │
│ │la participarea lor la rezolvarea sarcinilor │ │ │
│ │propuse │ 0,1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Dialoghează cu elevii, nu monopolizează │ │ │
│ │discuţia, răspunde la întrebările elevilor │ │ │
│ │clarificând aspectele mai dificile pentru │ │ │
│ │aceştia │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Foloseşte material auxiliare │ 0,1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Utilizează corespunzător resursele existente în│ │ │
│ │CDI (suport hârtie, suporturi audio - video), │ │ │
│ │inclusiv resursele digitale şi TIC │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Alocă fiecărei secvenţe din lecţie timpul │ │ │
│ │adecvat şi respectă etapele parcurgerii │ │ │
│ │acesteia, respectând planul de lecţie │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Utilizează strategii de lucru interactive: │ │ │
│ │brainstorming, dezbatere, problematizare, joc │ │ │
│ │de rol, simulări, tehnici ale gândirii critice,│ │ │
│ │exerciţii metaforice etc. │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Abordează conţinuturile dintr-o perspectivă │ │ │
│ │aplicativă, implicând elevii în activitatea de │ │ │
│ │documentare şi orientare într-o structură │ │ │
│ │info-documentară │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Lecţia este centrată pe elev - se lucrează pe │ │ │
│ │perechi, pe grupe, individual │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Monitorizează atent activităţile desfăşurate de│ │ │
│ │elevi. Elevii primesc indicaţii clare, precise │ │ │
│ │pentru fiecare etapă a lecţiei │ 0,1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Formează şi dezvoltă competenţe specifice │ │ │
│ │domeniului info-documentar, necesare învăţării │ │ │
│ │de-a lungul vieţii │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Dovedeşte preocupare pentru facilitarea │ │ │
│ │accesului la informaţie, asigurarea exploatării│ │ │
│ │cât mai eficiente a informaţiilor şi │ │ │
│ │documentelor pluridisciplinare multimedia şi │ │ │
│ │multisuport de către utilizatori, din │ │ │
│ │perspectiva egalizării şanselor elevilor din │ │ │
│ │medii culturale şi sociale diferite │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Distribuie sarcinile de învăţare gradual şi în │ │ │
│ │succesiune logică │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Formulează întrebări pentru a verifica dacă │ │ │
│ │elevii au înţeles noile conţinuturi. │ 0,1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Implică elevii în procesul de evaluare şi le │ │ │
│ │oferă feed-back în legătură cu progresul şcolar│ │ │
│ │realizat │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Favorizează implicarea activă a tuturor │ │ │
│ │elevilor în procesul instructiv - educativ │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Demonstrează abilitatea de a desfăşura │ │ │
│ │activităţi diferenţiate │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Demonstrează capacitate de analiză şi sinteză, │ │ │
│ │originalitate, tact pedagogic şi spirit │ │ │
│ │organizatoric │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Alege activităţile în mod creativ │ 0,2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ │Facilitează accesul elevilor la informaţie, │ │ │
│ │documentaţie şi noi tehnologii în contextul │ │ │
│ │evoluţiei societăţii. │ 0,2 │ │
├────────────┴───────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
│ Total puncte │ 10 │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘

                                           EXAMINATOR ................
                                         SEMNĂTURA ..........

    Am luat la cunoştinţă,
    Candidat: ................
    Semnătura .........


    Notă: Fişa de evaluare a lecţiei în profilul postului este completată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul inspecţiei la clasă în profilul postului se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.


    ANEXA 5
    la Metodologie

                   PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
                     DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE
                        EDUCAŢIE ARTISTICĂ SPECIALIZATĂ
       SPECIALIZĂRILE: MUZICĂ, COREPETIŢIE, COREGRAFIE ŞI ARTA ACTORULUI
           (posturi didactice/catedre din şcolile şi liceele de artă)

    MUZICĂ INSTRUMENTAL, ARTĂ VOCALĂ (CANTO CLASIC), MUZICĂ DE CAMERĂ, ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, MUZICĂ VOCALĂ TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ (CANTO POPULAR), JAZZ ŞI MUZICĂ UŞOARĂ, STUDII TEORETICE, COREGRAFIE, ARTA ACTORULUI:

    1. MUZICĂ INSTRUMENTAL/ARTĂ VOCALĂ/MUZICĂ DE CAMERĂ*), ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, COREGRAFIE
──────────
    * Proba de recital pentru candidaţii care optează pentru postul de profesor de muzică de cameră, va fi susţinută la instrumentul absolvit. Se acordă 1 p din oficiu.
──────────

    A. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ/ARTĂ VOCALĂ/MUZICĂ DE CAMERĂ*)/JAZZ ŞI MUZICĂ UŞOARĂ
──────────
    * Proba de recital pentru candidaţii care optează pentru postul de profesor de muzică de cameră, va fi susţinută la instrumentul absolvit. Se acordă 1 p din oficiu.
──────────

    a) Elaborarea unui proiect de lecţie: comisia va face public, cu 48 de ore înainte, repertoriul elevului/elevilor stabilit prin programa şcolară în vigoare şi nivelul de învăţământ pe baza căruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei înainte de începerea probei .......... 2 p;
    b) Susţinerea proiectului de lecţie (lecţia de instrument/de muzică de cameră/ ansambluri instrumentale/vocale, coregrafie, artă vocală (canto clasic)/jazz şi muzică uşoară); pe baza proiectului didactic prezentat, candidaţii vor susţine lecţia cu elevul/elevii nominalizaţi de comisie; asigurarea prezenţei elevilor va fi făcută de directorul unităţii de învăţământ; proba nu va depăşi 30 de minute .............. 2 p;
    c) Probă de recital instrumental/vocal ce va conţine 3 lucrări la alegere:
    - un studiu ............... 3 p;
    - 2 lucrări diferite ca stil, caracter, formă, cel puţin la nivelul programei de liceu ....... 2 p/1 p pentru fiecare lucrare.

    B. PROBA PRACTICĂ PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE
    a) Elaborarea proiectului unei unităţi de învăţare, în funcţie de nivelul de învăţământ la care urmează să predea candidatul ....... 2 p.
    b) Prezentarea orală a proiectului elaborat ........... 2 p.
    c) Analiza unei lucrări muzicale din repertoriul ales de candidat, din programa şcolară în vigoare. Analiza lucrării va consta în:
    ● descifrarea lucrării din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic şi intonarea tuturor vocilor cursiv (după caz) ........ 1 p;
    ● stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitură şi intonarea ei (după caz) ............ 1 p;
    ● analiza formei prin delimitarea unităţilor de însuşire după auz (vocal) sau de citire instrumentală (repetate, contrastante etc.) şi stabilirea formei în care se încadrează lucrarea ......... 1 p;
    ● probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale/instrumentale interpretative (poziţie funcţională, acordaj, respiraţie, emisie, dicţie, omogenizare etc.) şi stabilirea problemelor de frazare şi expresivitate a textului muzical (evidenţierea unor cuvinte sau a unei linii melodice prin accentuare etc.), tempoul şi nuanţele adecvate ............ 1 p;
    ● încadrarea lucrării în opera compozitorului şi în epoca/stilul din care face parte ......... 1p.
    Unitatea de învăţare se alege de către candidat, conform programei şcolare în vigoare, anterior probei.
    Proba de recital instrumental, vocal (canto) nu va depăşi 30 de minute.

    C. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE.
    Dans clasic:
    ● 5 variaţii clasice alese de candidat, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele ...... 4,50 p / 1,50 pentru fiecare coregrafie.
    Dans contemporan/modern:
    ● 3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregătite de candidat ........ 4,50 p / 1,50 pentru fiecare coregrafie.
    Proba de coregrafie nu va depăşi 30 de minute. Se acordă 1 p din oficiu.

    2. STUDII TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)

    a. Elaborarea unui proiect de lecţie care să vizeze conţinuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale .............. 2 p.
    Prezentarea orală a proiectului elaborat .............. 2 p.
    b.1. Citire, la prima vedere a unui solfegiu de 16 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteraţii constitutive, în cheile Sol şi Fa ......... 1 p.
    b.2. Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic şi a unui dicteu armonic de 12 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteraţii constitutive, în cheile Sol şi Fa .............. 1 p.
    Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte un solfegiu un dicteu melodic şi un dicteu armonic. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus 1/4 din numărul lor.
    b.3. Armonizarea unei teme de 16 măsuri (8 măsuri sopran şi 8 măsuri bas dat, necifrate) ......... 1 p.
    b.4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiză armonică a unor fragmente muzicale de 12-16 măsuri, din creaţia universală şi românească .......... 1 p.
    Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o temă de armonizat şi câte un fragment muzical. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus 1/4 din numărul lor.
    c. Recunoaşterea şi comentarea unor lucrări din creaţia universală şi românească; pe baza audiţiei, candidaţilor li se cere recunoaşterea şi comentarea a 4 lucrări din epoci stilistice diferite (cel puţin una va fi din creaţia românească) alese de comisie dintr-o listă de 30-40 de lucrări pusă la dispoziţia candidaţilor de către direcţiunea unităţii de învăţământ, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de susţinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epocă, stil, compozitor, gen, formă, interpretare etc., precum şi aspecte interdisciplinare .... 1 p.

    Se acordă 1 p din oficiu.

    3. PROBA PRACTICĂ PENTRU MUZICĂ VOCALĂ TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ (CANTO POPULAR)

    a) Elaborarea unui proiect de lecţie din programa şcolară în vigoare; proiectul va fi prezentat comisiei înainte de începerea probei ....... 2 p.
    b) Susţinerea proiectului de lecţie elaborat ........ 1 p.
    c) Proba practică constând într-o probă de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrări diferite, specifice genului, cu sau fără acompaniament, din zona de provenienţă a candidatului .......... 6 p.

    4. ARTA ACTORULUI (pentru absolvenţii învăţământului superior de lungă durată/ciclul II de studii universitare de masterat, catedre/posturi din şcoli şi licee de artă)

    a) Candidatul va elabora un set de exerciţii de iniţiere actoricească în cadrul unei lecţii cu 3 - 5 elevi ......... 4 p.
    b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proză/poezie) universală sau românească. Asigurarea prezenţei elevilor va fi făcută de directorul unităţii de învăţământ ......... 5 p.
    Proba nu va depăşi 30 de minute. Se acordă 1 p din oficiu.

    NOTĂ:
    a) Candidaţii care optează pentru ocuparea unui post/unei catedre prevăzut(e) la punctul 2 - Studii teoretice, susţin toate probele prevăzute la acest punct, indiferent dacă postul/catedra prevede ore numai pentru una/două din cele patru discipline.
    b) Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată/ciclului II de studii universitare de masterat/master, care au parcurs şi absolvit un modul de folclor, pot preda şi disciplina muzică vocală tradiţională românească (canto popular) în liceele de muzică (clasele IX-XII).
    c) Pentru posturile/catedrele de ansambluri muzicale vocale şi instrumentale sau orchestrale, respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la punctul 1.B. (adaptate după caz). Pentru ansamblu vocal, instrumental sau orchestral, lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a - a XII-a ale programei şcolare în vigoare pentru ansamblu vocal, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra - şcoli şi licee de muzică.
    d) Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior care au studiat şi absolvit un instrument sau au studiat şi au absolvit un modul de instrument, pot preda şi instrumentul respectiv la şcolile şi liceele de artă. Aceştia pot susţine probele practice prevăzute la punctul 1.A.
    e) Prezenta anexă este valabilă şi pentru candidaţii aparţinând minorităţilor naţionale.
    f) Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
    Rezultatul probei practice, pentru concursul naţional/concursul organizat la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, se evaluează prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, se consemnează prin "admis" sau "respins".


    ANEXA 6
    la Metodologie

                PROBA PRACTICĂ/ORALĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
            DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN UNITĂŢILE DE
        ÎNVĂŢĂMÂNT CU CLASE SPECIALE - LIMBI STRĂINE CU PROGRAM INTENSIV
         ŞI BILINGV SAU DIN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT AVÂND CLASE/GRUPE CU
              PREDARE ÎN ALTĂ LIMBĂ DECÂT ACEEA ÎN CARE CANDIDAŢII
                            ŞI-AU EFECTUAT STUDIILE

    I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba practică/orală constă din:
    1. Un interviu în limba de predare pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de receptare şi comunicare ale candidatului, în limba respectivă, cel puţin la nivelul C1 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL) ................ 4p.
    2. Un proiect didactic, pe o temă propusă de comisie, specifică programei şcolare a claselor la care va preda candidatul. Candidatul argumentează obiectivele propuse, strategiile şi tehnicile de predare/învăţare abordate justifică alegerea materialelor auxiliare/a manualelor şcolare pe care le utilizează în desfăşurarea lecţiei .............. 5p.
    Se acordă 1 p din oficiu.

    II. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din aria curriculară "Om şi societate" în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile:
    1. Un interviu în limba de circulaţie internaţională/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de comunicare ale candidatului, cel puţin la nivelul B2 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL) ............. 4p.
    2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris şi oral pentru disciplina, care urmează să fie predată în limba de circulaţie internaţională/limba maternă ............... 5p.
    Se acordă 1 p din oficiu.

    III. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din celelalte arii curriculare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile:
    1. Un interviu în limba de circulaţie internaţională/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de comunicare ale candidatului, cel puţin la nivelul B1 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL) ............ 4p.
    2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris şi oral pentru disciplina, care urmează să fie predată în limba de circulaţie internaţională/limba maternă ......... 5p. Se acordă 1 p din oficiu.

    Notă. Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
    Rezultatul probei practice, pentru concursul naţional/concursul organizat la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, se evaluează prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, se consemnează prin "admis" sau "respins".

    IV. Pentru predarea la învăţământul primar în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile, proba orală de cunoaştere a limbii constă în:
    1. Un interviu în limba română/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de comunicare ale candidatului, cel puţin la nivelul B2 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL).
    2. Un proiect didactic elaborat în limba română/limba maternă în care candidatul urmează să efectueze predarea, pe o temă propusă de comisie, specifică programelor şcolare din învăţământul primar pentru disciplinele limba şi literatura română/comunicare în limba română/limba şi literatura maternă/comunicare în limba maternă. Candidatul argumentează obiectivele propuse, strategiile şi tehnicile de predare/învăţare abordate justifică alegerea materialelor auxiliare/a manualelor şcolare pe care le utilizează în desfăşurarea lecţiei.

    Notă. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea la învăţământul primar se consemnează prin "admis" sau "respins".


    ANEXA 7
    la Metodologie

                  PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU
           OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

                Disciplina INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

    1. Realizarea practică a subiectelor înscrise pe biletul de examinare.
    2. Biletul de examinare va conţine cinci subiecte care tratează:
      ● O aplicaţie în mediul de programare Pascal sau C++ (cap. 2* al programei):
      - Se vor testa abilităţile candidatului în utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicaţiei; - 3 p
      ● O aplicaţie de baze de date (cap. 6* al programei)
      - Se vor verifica abilităţile candidatului în utilizarea unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) din programele şcolare de liceu; - 2 p
      ● Utilizarea unui sistem de operare (cap. 8* al programei)
      - Se vor verifica abilităţile candidatului în utilizarea unui sistem de operare (SO) -2 p
      ● Implementarea unei aplicaţii de birotică (din cap. 9* al programei) - 1 p
      ● Utilizarea serviciilor reţelei de Internet (cap. 10 * al programei)
      - Se vor testa abilităţile candidatului în utilizarea serviciilor Internet - 1p
    3. Realizarea practică a subiectelor înscrise pe biletul de examinare nu va depăşi 60 minute.
    4. Evaluarea se face pe baza punctajelor menţionate mai sus. Se acordă un punct din oficiu.
    5. Condiţia de promovabilitate: minim nota 7 pentru angajare pe perioadă nedeterminată; minim nota 5 pentru angajare pe perioadă determinată.

    NOTĂ:
    Prevederile prezentei anexe sunt valabile şi pentru candidaţii care vor opta pentru un post/catedră vacant/ă din palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor.
    Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
    Rezultatul probei practice, pentru concursul naţional/concursul organizat la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, se evaluează prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, se consemnează prin "admis" sau "respins".


    ANEXA 8
    la Metodologie

              PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/
                  CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN PALATELE ŞI
                         CLUBURILE COPIILOR ŞI ELEVILOR

    Proba practică la palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor se desfăşoară după cum urmează:
    1. PROFILUL TEHNICO- APLICATIV ŞI ŞTIINŢIFIC
    A. TEORETIC
      - Prezentarea ofertei didactice (programă şi activităţi extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candidează ....... 1 p.
      - Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumită temă din domeniul cercului ........... 1 p.
      - Proiectarea unei competiţii/concurs la nivel local/ judeţean/ naţional/ internaţional pentru disciplina/catedra pentru care candidează ........... 1 p.
      - Prezentarea portofoliului personal care să ateste experienţa în domeniul educaţiei nonformale .......... 1 p.
    B. PRACTIC
      - Operarea cu computerul şi utilizarea serviciilor internet .......... 1 p.
      - Elaborarea unei schiţe şi construirea unui subansamblu pentru un anumit aparat/model în domeniul cercului ......... 2 p.
      - Operarea cu aparatură/programe pentru realizarea unui produs finit .......... 1 p.
      - Acţiuni şi strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc şi promovarea cercului/catedrei pentru care candidează ....... 1 p.
    Se acordă 1 p din oficiu.
    2. PROFILUL SPORTIV - TURISTIC
    A. TEORETIC
      - Prezentarea ofertei didactice (programă şi activităţi extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candidează ........... 1 p.
      - Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumită temă din domeniul cercului ............ 1 p.
      - Proiectarea unei competiţii/concurs la nivel local/ judeţean/ naţional/ internaţional pentru disciplina/catedra pentru care candidează .......... 1 p.
      - Prezentarea portofoliului personal care să ateste experienţa în domeniul educaţiei non-formale ........... 1 p.
    B. PRACTIC
      - Operarea cu computerul şi utilizarea serviciilor internet .......... 1 p.
      - Probă de măiestrie în domeniul cercului .................. 2 p.
      - Modalităţi de selecţie a copiilor/elevilor la activitatea de cerc şi de participare la competiţii ............ 1 p.
      - Operarea cu materialul didactic (echipament, dotări) în atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candidează, propuse spre realizare ........ 1 p.
    Se acordă 1 p din oficiu.
    3. CULTURAL - ARTISTIC
    A. TEORETIC
      - Prezentarea ofertei didactice (programă şi activităţi extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candidează ....... 1 p.
      - Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumită temă din domeniul cercului ......... 1 p.
      - Proiectarea interdisciplinară a conţinutului unei activităţi de cerc prin metode interactive .......... 1 p.
      - Prezentarea portofoliului personal care să ateste experienţa în domeniul educaţiei non-formale ......... 1 p.
    B. PRACTIC
      - Operarea cu computerul şi utilizarea serviciilor internet ........ 1 p.
      - Probă de specialitate în profilul cercului (ex. recital instrumental/ vocal/ coregrafic*), interpretare unui fragment, la prima vedere, dintr-o operă artistică, compoziţie plastică/arhitecturală, ambientală/design, cultură şi civilizaţie românească/străină, studii europene, comunicare şi jurnalism, tehnici/practici de iniţiere în arta teatrală/cinematografică etc.) ........... 2 p.
──────────
    *) Repertoriul muzical, coregrafic este identic cu cel stabilit pentru şcolile şi liceele de artă.
──────────

      - Proiectarea unei competiţii/concurs la nivel local/ judeţean/ naţional/ internaţional pentru disciplina/catedra pentru care candidează ........... 1 p.
      - Acţiuni şi strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc şi promovarea cercului/catedrei pentru care candidează ............. 1p.
    Se acordă 1 p din oficiu.

    NOTĂ:
    Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
    Rezultatul probei practice, pentru concursul naţional/concursul organizat la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, se evaluează prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, se consemnează prin "admis" sau "respins".


    ANEXA 9
    la Metodologie

                   PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
                          DIDACTICE VACANTE/REZERVATE

                 Disciplinele INSTRUIRE PRACTICĂ, ACTIVITĂŢI DE
                   PRE-PROFESIONALIZARE - MAIŞTRI INSTRUCTORI

    1. Proba practică se susţine în cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, săli de demonstraţie din unităţile de învăţământ, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanentă a membrilor acesteia;
    2. Proba practică constă în executarea unei lucrări/produs/serviciu/tehnici de îngrijire - conform profilului postului;
    3. Subiectele pentru proba practică se elaborează de comisia de examinare a fiecărui centru de examen, în ziua examenului;
    4. Durata probei practice variază între 30 - 180 minute pentru fiecare candidat, în funcţie de complexitatea lucrării;
    5. Evaluarea probei practice se realizează pe baza unei fişe de observaţii elaborată de comisia de examinare;
    6. Fişa de observaţii va cuprinde următoarele criterii de evaluare:
      > amenajarea ergonomică a locului de muncă ......... 1p;
      > respectarea normelor de igienă, de protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor ......... 1p;
      > alegerea materialelor, produselor, instrumentelor şi aparatelor necesare executării lucrării ......... 1p;
      > respectarea algoritmului de execuţie .......... 1p;
      > respectarea procesului tehnologic (operaţiilor, fazelor, trecerilor, mânuirilor, mişcărilor) ............ 2p;
      > finisarea, aspectul lucrării/produsului/serviciului/tehnici de îngrijire .......... 1p;
      > atitudinea faţă de client/pacient ........... 1p;
      > redactarea unui referat pentru probele de laborator ......... 1p.
    Se acordă 1 p din oficiu.

    NOTĂ:
    Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
    Rezultatul probei practice, pentru concursul naţional/concursul organizat la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, se evaluează prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, se consemnează prin "admis" sau "respins".


    ANEXA 10
    la Metodologie

               PROBA METODICO-PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
            DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN UNITĂŢILE CU
                   ÎNVĂŢĂMÂNT SPORTIV INTEGRAT ŞI SUPLIMENTAR
         (licee şi clase cu program sportiv/cluburi sportive şcolare)

                   Disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

    ● La concurs participă absolvenţi cu specializare în disciplina sportivă pentru care s-au înscris.
    ● Subiectele, pentru proba metodico-practică, sunt elaborate de comisia de examinare în preziua examenului şi avizate de inspectorul şcolar de specialitate.
    ● Proba metodico-practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei metodico-practice în cadrul concursului naţional/concursului organizat la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti se apreciază prin note de la 10 la 1 şi reprezintă media notelor obţinute la partea metodică şi partea practică a probei. Pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, rezultatul probei metodico-practice se consemnează prin "admis" sau "respins".
    ● Proba metodico-practică se desfăşoară după cum urmează:
    1. Partea metodică constă în explicarea paşilor metodici de învăţare/consolidare/perfecţionare a elementelor/procedeelor solicitate în biletul de examen extras şi se notează cu note de la 10 la 1 în cadrul concursului.
    2. Partea practică constă în demonstrarea paşilor metodici de învăţare/consolidare/perfecţionare a elementelor/procedeelor solicitate în biletul de examen extras şi se notează cu note de la 10 la 1 în cadrul concursului.
    ● Durata probei metodico-practice nu va depăşi 30 minute/concurent.
    ● Concurentul nu poate schimba subiectul.
    ● Pe parcursul desfăşurării probei metodico-practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea lor, concurenţii pot repeta unele secvenţe.
    ● Pentru susţinerea concursului, în mod obligatoriu, candidaţii se prezintă în echipament sportiv adecvat.
    ● Candidaţii nu sunt primiţi în concurs fără adeverinţa medicală eliberată de policlinica teritorială, în care se menţionează "apt pentru susţinerea probei practice".


    ANEXA 11
    la Metodologie

                   PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
                     DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

                    Disciplinele: ARTE PLASTICE, DECORATIVE,
                        AMBIENTALE, ARHITECTURĂ, DESIGN

    Proba practică va consta într-un interviu prin care comisia va evalua:
    1. Pregătirea metodică pe baza unui proiect de lecţie/unitate de învăţare, susţinut de candidat în faţa comisiei, la alegere, din conţinuturile disciplinei Studiul Compoziţiei, disciplină fundamentală din cadrul curriculumului diferenţiat, specific învăţământului de arte vizuale .... max. 5 p.
    Se vor puncta atât aspectele formale ţinând de rubricaţia aleasă de candidat precum şi aspectele calitative şi de conţinut privind operaţionalizarea demersului didactic, modul de utilizare a resurselor, evidenţierea strategiilor de evaluare, etc. după cum urmează:
    ● pentru o rubricaţie adecvată (care conţine informaţii detaliate privitoare la activitatea de predare învăţare evaluare) ..... 1 p;
    ● pentru o corectă relaţionare între obiective, strategii didactice, şi modul de utilizare a resurselor (originalitate şi varietate) .... 2 p;
    ● pentru precizarea calităţii evaluării, precum şi aspecte vizând activităţile destinate elevilor cu nevoi speciale ...... 2 p.
    2. Activitatea în specialitate pe baza prezentării unui portofoliu de activitate.
    Comisia va puncta fiecare manifestare artistică sau contribuţie teoretică publicată, de nivel naţional sau internaţional, premiile anuale acordate de uniunile de creaţie artistică sau filialele acestora din România, premiile internaţionale, coordonarea de proiecte naţionale sau internaţionale, realizarea de lucrări monumentale de sculptură, de arte murale, sau edificii majore de arhitectură, participări la expoziţiile anuale, bienale, trienale etc. naţionale şi internaţionale, creaţii scenografice inclusiv de costum de scenă, lucrări de artă monumentală, ilustraţii sau lucrări de grafică publicitară, proiecte de arhitectură realizate individual sau în colectiv, creaţii omologate în diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramică, sticlă, metal, designul grafic sau designul ambiental), creaţii fotografice sau video omologate, lucrări de restaurare certificate de comisii de specialitate, articole publicate în literatura de specialitate, precum şi orice altă activitate creativă din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obţinerea drepturilor de autor, după cum urmează:
    ● pentru premiile anuale acordate de uniunile de creaţie sau filialele acestora, precum şi premii internaţionale acordate de instituţii culturale de prestigiu, realizarea de lucrări monumentale de sculptură, de arte ambientale, sau edificii majore de arhitectură, pentru coordonare de proiecte naţionale sau internaţionale: ..... max. 3 p. Pentru premiile anuale sau internaţionale precum şi pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acordă punctajul maxim.
    ● Maximum 2 p pentru:
    - participare la manifestări expoziţionale individuale sau de grup în spaţii administrate de uniuni de creaţie, de muzee de artă, sau de instituţii de cultură sau în alte locaţii aparţinând spaţiului public ....... 0,5 p;
    - participarea la manifestări expoziţionale periodice sau ocazionale, creaţii scenografice de film, teatru sau televiziune şi/sau de costum de scenă, lucrări de artă monumentală, ilustraţii sau lucrări de grafică publicitară, proiecte de arhitectură realizate individual sau în colectiv, creaţii omologate în diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramică, sticlă, metal, designul grafic sau designul ambiental), creaţii fotografice sau video omologate, lucrări de restaurare certificate de comisii de specialitate ....... 0,5 p;
    - participare în cadrul unor proiecte naţionale sau internaţionale ........ 0,5 p;
    - participarea la manifestări artistice sau expoziţionale ocazionale desfăşurate în spaţiul privat, contribuţii teoretice în domeniu (articole publicate în presă, comunicări ştiinţifice în cadrul unor seminarii pe teme de specialitate, etc.) ...... max. 0,25 p;
    - desfăşurarea oricăror altor activităţi în domeniul artelor vizuale care pot fi dovedite inclusiv prin obţinerea drepturilor de autor*) ...... max.0,25 p.
──────────
    *) Fac excepţie produsele de artă decorativă sau icoanele, comercializate prin galerii comerciale, mărţişoarele sau felicitările.
──────────

    Se acordă 1 p din oficiu.

    NOTĂ
    ● În portofoliul de activitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor doveditoare autentificate de unitatea şcolară unde se desfăşoară proba practică.
    ● În cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activităţii artistice se vor avea în vedere de importanţa, originalitatea şi gradul de vizibilitate a activităţilor sau de importanţa articolelor de presă.

    NOTĂ:
    Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
    Rezultatul probei practice, pentru concursul naţional/concursul organizat la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, se evaluează prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, se consemnează prin "admis" sau "respins".


    ANEXA 12
    la Metodologie

       I. PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
          VACANTE/REZERVATE LA CLASELE/GRUPELE/UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                  CARE ŞCOLARIZEAZĂ ELEVI CU DEFICIENŢE DE AUZ

    Proba practică constă în:
    1. Un proiect didactic, pe o temă propusă de comisie, specifică programei şcolare a disciplinei. Candidatul va argumenta obiectivele, strategiile şi tehnicile de predare/învăţare/evaluare raportându-se la specificul deficienţei de auz ......... 4 p.
    2. Un interviu care să reflecte competenţele de receptare şi de comunicare ale candidatului, în limbaj mimicogestual ......... 5p.
    Se acordă 1 p din oficiu.

    NOTĂ:
    Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
    Rezultatul probei practice, pentru concursul naţional/concursul organizat la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, se evaluează prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, se consemnează prin "admis" sau "respins".


       II. PROBA PRACTICă PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
       VACANTE/REZERVATE LA CLASELE/GRUPELE/UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE
                   ŞCOLARIZEAZĂ ELEVI CU DEFICIENŢE DE VEDERE

    Proba practică constă în:
    1. Un proiect didactic, pe o temă propusă de comisie, specifică programei şcolare a disciplinei. Candidatul va argumenta obiectivele, strategiile şi tehnicile de predare/învăţare/evaluare raportându-se la specificul deficienţei de vedere ........ 4 p.
    2. O examinare scrisă şi orală care să reflecte competenţele de scris şi de citit ale candidatului utilizând alfabetul Braille ........ 5p.
    Se acordă 1 p din oficiu.

    NOTĂ:
    Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
    Rezultatul probei practice, pentru concursul naţional/concursul organizat la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, se evaluează prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, se consemnează prin "admis" sau "respins".

    ANEXA 13
    la Metodologie

    Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care se afişează pentru concurs va conţine următoarele informaţii:
    ● Codul judeţului;
    ● Codul postului;
    ● Denumirea localităţii;
    ● Codul Siruta al localităţii;
    ● Regimul de mediu al localităţii;
    ● Denumirea unităţii/unităţilor de învăţământ;
    ● Nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ;
    ● Denumirea disciplinei/disciplinelor care constituie postul/catedra;
    ● Detalii suplimentare privind structura postului/catedrei;
    ● Viabilitatea postului;
    ● Limba de predare;
    ● Statutul postului (vacant/rezervat, cu contract pe perioadă determinată/nedeterminată);
    ● Condiţiile specifice pentru ocuparea postului/catedrei:
      - inspecţie specială la clasă sau probă practică;
      - proba la limba de predare;
      - avizul de culte;
      - avizul special al cultului;
      - avizul de alternativă;
      - avizul unităţii de învăţământ militar;
      - avizul liceului pedagogic;
      - avizul unităţii de învăţământ particular;
      - avizul I.G.P. (Inspectoratului General al Poliţiei)/A.R.R (Autorităţii Rutiere Române);
      - atestat de educaţie specială;
      - post/catedră pentru bursierii care au încheiat contracte cu Ministerul Educaţiei Naţionale pentru mediul rural;
      - post pentru profesor preparator (nevăzător).


    ANEXA 14
    la Metodologie

                                MODELE DE CERERI

                   Cerere pentru completarea normei didactice

                                                          Nr. .... /.... 2015

    Unitatea de învăţământ ..... Avizat Oficiul Juridic .....
    Judeţul (sectorul) .....
    Se certifică exactitatea datelor Inspector şcolar pentru
            DIRECTOR, managementul resurselor umane
    L.S. ...(Numele şi prenumele)... Prof. (Numele şi prenumele) .......

                       Domnule Inspector şcolar General,

    Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui) ............., născut(ă) la data
de .... 19..., titular(ă) pe(la) postul (catedra) de ......... de la .........
(unitatea de învăţământ) ................., localitatea ............, judeţul
(sectorul) .........., solicit completarea normei didactice, începând cu 1
septembrie 2015 cu un număr de(1) ....... ore pe săptămână din lista orelor
publicate vacante/rezervate, în ordinea descrescătoare a punctajului, având
în vedere că în anul şcolar 2015-2016 la unitatea (unităţile) de învăţământ
la care funcţionez ca titular(ă) voi avea un număr de (1) ..... ore pe
săptămână în încadrare.
    Menţionez următoarele:

    I. Am domiciliul în localitatea .........., judeţul (sectorul) ........,
str. .......... nr. ....., bl. ...., ap. ...., TELEFON: .......;
    conform actului de identitate .... seria .... nr. ..... eliberat de ......

    COD NUMERIC PERSONAL [][][][][][][][][][][][][]

    II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani,
Colegiului, şc. de maiştri, şc. postliceale, Lic. ped.) ...............
    Facultatea ............, cu durata studiilor de .... ani (curs zi; seral;
fără frecvenţă; frecvenţă redusă; învăţământ la distanţă), promoţia ....., cu
media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ....... cu specializarea
principală .............., secundară............(2). P ....,....
    După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată/ciclului II de
studii universitare de masterat am absolvit:
    - Facultatea .........., cu durata studiilor de ..... ani (curs zi; seral;
fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia ......., cu media la examenul
de stat (licenţă)/absolvire ....... cu specializarea............. P ....,....
    - Studii postuniversitare de specializare cu durata de ....
semestre ...... P ....,.....
    - Studii academice postuniversitare cu durata de .....
semestre ....... P ....,.....
    - Studii aprofundate de specialitate cu durata de ....
semestre ....... P ....,.....
    - Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii
universitare .......... P ....,....
    - Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de ....
semestre ........ P ....,....
    - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu
durata mai mică de 3 semestre ........ P ....,....
    - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare
postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre ........ P ....,....
    După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit
studii postuniversitare în domeniul .......... P ...,.....

    III. La data depunerii cererii: sunt DEBUTANT cu media ....;
am DEFINITIVATUL cu media ....; GRADUL II cu media .....; GRADUL I cu
media ....; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul ....., în
specialitatea ......; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat
de DOCTORAT în specializarea .......... CATEGORIA (pentru antrenori) ......
în specializarea ............ P ...,....

    IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2012/2013 ........
    şi în anul şcolar 2013/2014 ........; P ...,....

    NOTĂ:
    a) Pentru absolvenţii promoţiei 2014 şi debutanţii în primul an de
activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii în al doilea an de
activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2013-2014 şi
calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015.
    c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi
ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari
în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
    d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor
două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a).
    V.1. În perioada 01.09.2012 - 31.08.2014 (*), am desfăşurat următoarea
activitate metodică: la nivelul şcolii(3) P ...,...., judeţului (municipiului
Bucureşti)(4) P....,.... ; la nivel naţional(4) P ....,....., la nivel
internaţional(4) P ....,....


──────────
    (*) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.
    În mod excepţional, în situaţia în care învăţătorii/institutorii din învăţământul primar/profesorii pentru învăţământul primar cu o vechime de cel mult 5 ani în învăţământ au întrerupt activitatea la catedră şi evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani şcolari, se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a cel mult 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi.
──────────

    NOTĂ:
    a) Pentru absolvenţii promoţiei 2014 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2014-2015.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2013-2014.
    c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul V.1.a).
    d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

    V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am
participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative
vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru:
    ● Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei
Naţionale; P ...,....
    ● Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei
Naţionale; P ...,....
    ● Elaborarea de monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN; P ...,....
    ● Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare
curriculare/de sprijin; P ...,....
    ● Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în
diferite reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional,
înregistrate cu ISSN; P ...,....
    ● Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional/de specialitate,
publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu; P ...,....
    ● Elaborarea de mijloace de învăţământ omologate de Ministerul
Educaţiei Naţionale; P ...,....
    V.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă
coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale (formator AEL, Phare-VET,
Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât
cele punctate anterior; P ...,....
    V.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare
continuă acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului din
Învăţământul finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau
adeverinţă echivalentă; P ...,....
    V.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul
programelor de formare continuă, aprobate de Ministerul Educaţiei
Naţionale şi alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British
Council, Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani
calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar)
cu adeverinţă/certificat/diplomă. P...,....
    VI. La 01.09.2014 am avut: ....... ani întregi, vechime efectivă
la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei). P ....,...

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TOTAL PUNCTAJ (5): P ...., ..... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    VII. Criteriile social-umanitare (Da/Nu):
    a) .... b) .... c) .... d) .... e) .... f) .... .

    Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că
    voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate.

         Data ...... Semnătura ........

    NOTĂ: 1) Numărul de ore din încadrare;
          2) Se punctează nivelul studiilor corespunzător criteriilor
          din anexa nr. 2;
          3) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii
          de învăţământ;
          4) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar
          de specialitate;
          5) Pentru cadrele didactice detaşate în ultimii doi ani
          şcolari, punctajul se completează de către unitatea de
          învăţământ la care cadrul didactic este detaşat sau de către
          unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular.


    ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar):
    1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul.
    4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).
    5. Copii, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
    6. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de consiliul de administraţie pentru anii şcolari 2012/2013 şi 2013/2014 (conform fişei de evaluare).
    7. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative.
    8. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    9. Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    10. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    11. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
    12. Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.

    (**) Subsemnatul(a).........., legitimat(ă) cu (B.I/C.I) ..... seria ...... nr......, eliberat de Poliţia ........, OPTEZ în etapa de completare a normei didactice, ca începând cu 1 septembrie 2015, să mi se completeze norma didactică la catedra:
──────────
    (**) NOTĂ: Se completează în comisie.
──────────

    Unitatea de învăţământ Catedra (Nr. ore) Localitatea
       ..........................................................

             Data .......... Semnătura .........                    Cerere pentru obţinerea acordului pentru
           transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ

                                                     Nr. ..../...... 2015

                               Domnule Director,

    Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui)................., născut(ă)
la data de ......., titular(ă) pe(la) postul (catedra) de ........... de la
(unitatea/unităţile de învăţământ) .................,
localitatea ............., judeţul (sectorul) ......... , vă rog să-mi aprobaţi
transferul/pretransferul prin consimţământ între unităţi de învăţământ,
începând cu 1 septembrie 2015 pe(la) un post (o catedră) publicat(ă) vacant(ă).
    Menţionez următoarele:

    I. Am domiciliul în localitatea ..........., judeţul (sectorul) ........,
str. ........ nr. ....., bl. ...., ap. ...., TELEFON: ......., conform actului
de identitate .... seria ... nr. ..... eliberat de ...............,

    COD NUMERIC PERSONAL [][][][][][][][][][][][][]

    II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani,
Colegiului, şc. de maiştri, şc. postliceale, Lic. ped.) .......................
    Facultatea ............, cu durata studiilor de ..... ani (curs zi; seral;
frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia .....,
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I
de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată) ........... cu
media la examenul de stat (licenţă)/absolvire cu specializarea
principală ................, secundară .............. (1). P ...., ....
    După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată/ciclului II de
studii universitare de masterat am absolvit:
    - Facultatea ..........., cu durata studiilor de ..... ani (curs zi; seral;
frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia ......., cu
media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ......., cu
specializarea ................... P ...., ....
   - Studii postuniversitare de specializare cu durata de ....
semestre ............ P ...., ....
    - Studii academice postuniversitare cu durata de .....
semestre ................ P ...., ....
    - Studii aprofundate de specialitate cu durata de ....
semestre ................ P ...., ....
    - Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II
de studii universitare ............... P ...., ....
    - Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de ....
semestre .............. P ...., ....
    - Studii postuniversitare de specializare, academice
postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre .......... P ...., ....
    - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare
postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre ........ P ...., ....
    - După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit
studii postuniversitare în domeniul (1) ...................... P ...., ....

    III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media ......;
am DEFINITIVATUL cu media .......; GRADUL II cu media ......; GRADUL I cu
media .....; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul ......, în
specialitatea ..........; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat
de DOCTORAT în specializarea ..................... P ...., ....
    CATEGORIA (pentru antrenori) ...... în specializarea ...... P ...., ....

    IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2012/2013 ............;
şi în anul şcolar 2013/2014 .................. P ...., ....


    NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2014 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2012-2013 şi calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015.
    c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
    d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a).

    V.1. În perioada 01.09.2012 - 31.08.2014 (*), am desfăşurat următoarea activitate metodică: la nivelul şcolii(2) P ....,....., judeţului (municipiului Bucureşti)(3) P ...., .... ; la nivel naţional(3) P ....,...., la nivel internaţional(3) P .....,.... .
──────────
    (*) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.
    În mod excepţional, în situaţia în care învăţătorii/institutorii din învăţământul primar/profesorii pentru învăţământul primar cu o vechime de cel mult 5 ani în învăţământ au întrerupt activitatea la catedră şi evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani şcolari, se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a cel mult 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi.
──────────

    NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2014 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2014-2015.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2013-2014.
    c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul V.1.a).
    d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

    V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am
participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative
vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru:
    ● Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei
Naţionale; P ...., ....
    ● Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei
Naţionale; P ...., ....
    ● Elaborarea de monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN;
                                                                   P ...., ....
    ● Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare
curriculare/de sprijin; P ...., ....
    ● Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în diferite
reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional, înregistrate
cu ISSN; P ...., ....
    ● Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional/de specialitate,
publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu; P ...., ....
    ● Elaborarea de mijloace de învăţământ omologate de Ministerul
Educaţiei Naţionale; P ...., ....
    V.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de
Ministerul Educaţiei Naţionale (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială,
Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate
anterior; P ...., ....
    V.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă
acreditate finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau
adeverinţă echivalentă; P ...., ....
    V.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul
programelor de formare continuă, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale
şi alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul
Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data
depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/
certificat/diplomă. P ...., ....
    VI. La 01.09.2014 am avut: ..... ani întregi, vechime efectivă la
catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei). P ...., ....
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TOTAL PUNCTAJ (4): P ...., ..... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    VII. Criteriile social - umanitare (Da/Nu):
    a) .... b) .... c) .... d) .... e) .... f).... .

    Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că
    voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate. Menţionez că am
    luat cunoştinţă de punctajul acordat şi nu am obiecţii.

      Data ...... Semnătura .........


    (1) Se punctează nivelul studiilor;
    (2) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii de învăţământ;
    (3) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar de specialitate;
    (4) Pentru cadrele didactice detaşate în ultimii doi ani şcolari, punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este detaşat sau de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular.

    ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar):
    1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care să rezulte domiciliul.
    3. Adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular din care să rezulte situaţia postului didactic/catedrei de la care mă transfer/pretransfer (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ, regimul de mediu).
    4. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă) autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    5. Copii, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
    6. Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte calificativul acordat de consiliul de administraţie pentru anul şcolar 2012/2013 şi 2013/2014 (conform fişei de evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2014-2015 (dacă este cazul).
    6. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţite de documentele justificative.
    7. Copie de pe programele şcolare elaborate şi aprobate, coperţile manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, studii şi articole publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverinţelor/certificatelor/diplomelor obţinute, ca urmare a participării în cadrul programelor de reformă şi/sau de formare, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    8. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul propriu general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    9. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
    10. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă).
    11. Documente justificative privind îndeplinirea criteriilor specifice, dacă este cazul.
    12. Documente în vederea aplicării criteriilor social-umanitare.
    13. Pentru cadrele didactice titulare din alte judeţe, adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă.
    14. Pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate:
    - adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă) din care reiese faptul că la postul/catedra respectivă există restrângere de activitate, data la care s-au discutat în consiliul profesoral restrângerile şi nominalizarea cadrului didactic propus a fi transferat pentru restrângere de activitate;
    - adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este titular, din care să rezulte că la postul/catedra ocupat(ă), în anul şcolar 2015-2016, este restrângere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrângere de activitate în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă, pentru cadrele didactice titulare din alte judeţe.


                    Cerere de transfer pentru restrângere de
                     activitate/pretransfer consimţit între
                             unităţi de învăţământ

                                                        Nr. .... /..... 2015

    Unitatea de învăţământ ......... Avizat Oficiul Juridic ........
    Judeţul (sectorul).........
    Se certifică exactitatea datelor Inspector şcolar managementul
              DIRECTOR, resurselor umane
       L.S. ....... Prof. ..(Numele şi prenumele)...
        (Numele şi prenumele)

                       Domnule Inspector Şcolar General,

    Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui) ..............., născut(ă) la
data de .... 19..., titular(ă) pe(la) postul (catedra) de ............. de
la (unitatea/unităţile de învăţământ) ............., localitatea..............,
judeţul (sectorul) .........., vă rog să-mi aprobaţi transferul pentru
restrângere de activitate/pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ,
începând cu 1 septembrie 2015 pe(la) un post (o catedră) publicat(ă) vacant(ă),
având în vedere că în anul şcolar 2015-2016 la unitatea (unităţile) de
învăţământ la care funcţionez ca titular(ă) voi avea un număr de ..... ore pe
săptămână în încadrare.
    Menţionez următoarele:

    I. Am domiciliul în localitatea ..........., judeţul (sectorul) ..........,
str. ............ nr. ....., bl. ...., ap. ....., TELEFON: ..........,
conform actului de identitate ..... seria ..... nr. ......
eliberat de ............. .

    COD NUMERIC PERSONAL [][][][][][][][][][][][][]

    II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani,
Colegiului, şc. de maiştri, şc. postliceale, Lic. ped.) ................. .
Facultatea ................., cu durata studiilor de .... ani (curs zi; seral;
frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia .....,
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I
de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată) ............
cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ....... cu specializarea
principală .........., secundară ................. (2). P ...., ....
    După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată/ciclului
II de studii universitare de masterat am absolvit:
    - Facultatea ............., cu durata studiilor de ..... ani (curs zi;
seral; frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă),
promoţia ......, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire .......,
cu specializarea ................ P ...., ....
    - Studii postuniversitare de specializare cu durata de ....
semestre ......... P ...., ....
    - Studii academice postuniversitare cu durata de .....
semestre ............. P ...., ....
    - Studii aprofundate de specialitate cu durata de ....
semestre ............ P ...., ....
    - Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de
studii universitare .......... P ...., ....
    - Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de .....
semestre .............. P ...., ....
    - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu
durata mai mică de 3 semestre ......... P ...., ....
    - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare
postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre ...... P ...., ....
    - După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am
absolvit studii postuniversitare în domeniul ............. P ...., ....

    III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media .....; am
DEFINITIVATUL cu media ......; GRADUL II cu media .......; GRADUL I cu
media ......; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul ......., în
specialitatea ...........; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat
de DOCTORAT în specializarea .................... P ...., ....
CATEGORIA (pentru antrenori) ........ în specializarea ........ P ...., ....

    IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2012/2013 ..........;
şi în anul şcolar 2013/2014 ........... . P ..., ....


    NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2014 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2013-2014 şi calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015.
    c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
    d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a).

    V.1. În perioada 01.09.2012 - 31.08.2014(*), am desfăşurat următoarea activitate metodică:
──────────
    (*) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.
    În mod excepţional, în situaţia în care învăţătorii/institutorii din învăţământul primar/profesorii pentru învăţământul primar cu o vechime de cel mult 5 ani în învăţământ au întrerupt activitatea la catedră şi evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani şcolari, se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a cel mult 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi.
──────────

    la nivelul şcolii(2) P....,....., judeţului (municipiului Bucureşti)(3) P ...., ....; la nivel naţional(3) P ....,...., la nivel internaţional(3) P ....,.... .

    NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2014 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2014-2015.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2013-2014.
    c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul V.1.a).
    d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

    V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am
participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative
vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru:
    ● Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei
Naţionale; P ...., ....
    ● Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei
Naţionale; P ...., ....
    ● Elaborarea de monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate
ISBN; P ...., ....
    ● Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare
curriculare/de sprijin; P ...., ....
    ● Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în diferite
reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional, înregistrate
cu ISSN; P ...., ....
    ● Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional/de specialitate, publicate
cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu; P ...., ....
    ● Elaborarea de mijloace de învăţământ omologate de Ministerul
Educaţiei Naţionale; P ...., ....

    V.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de
Ministerul Educaţiei Naţionale (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială,
Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate
anterior; P ...., ....
    V.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă
acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul
finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă
echivalentă; P ...., ....
    V.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul
programelor de formare continuă, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale
şi alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul
Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data
depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat/diplomă.
                                                                    P ...., ....
    VI. La 01.09.2014 am avut: ...... ani întregi, vechime efectivă la catedră
(inclusiv perioada rezervării catedrei). P ...., ....

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TOTAL PUNCTAJ (4): P ...., ..... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    VII. Criteriile social - umanitare (Da / Nu):
    a) .... b) .... c) .... d) .... e) .... f) .... .

    Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi
    suporta consecinţele în cazul unor date eronate. Menţionez că am
    luat cunoştinţă de punctajul acordat şi nu am obiecţii.

    Data ...... Semnătura ..........

──────────
    (1) Se punctează nivelul studiilor;
    (2) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii de învăţământ;
    (3) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar de specialitate;
    (4) Pentru cadrele didactice detaşate în ultimii doi ani şcolari, punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este detaşat sau de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular.
──────────

    NOTĂ . Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular/detaşat, se verifică şi eventual se recalculează în comisia de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul inspectoratului şcolar. Pentru cadrele didactice detaşate în ultimii doi ani şcolari, punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este detaşat sau de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular.

    ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar):
    1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care să rezulte domiciliul.
    3. Adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular din care să rezulte situaţia postului didactic/catedrei de la care mă transfer/pretransfer (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ, regimul de mediu).
    4. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă) autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    5. Copii, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
    6. Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte calificativul acordat de consiliul de administraţie pentru anul şcolar 2012/2013 şi 2013/2014 (conform fişei de evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2014-2015 (dacă este cazul).
    6. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţite de documentele justificative.
    7. Copie de pe programele şcolare elaborate şi aprobate, coperţile manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, studii şi articole publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverinţelor/certificatelor/diplomelor obţinute, ca urmare a participării în cadrul programelor de reformă şi/sau de formare, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    8. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul propriu general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    9. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
    10. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă).
    11. Documente justificative privind îndeplinirea criteriilor specifice, dacă este cazul.
    12. Documente în vederea aplicării criteriilor social-umanitare.
    13. Pentru cadrele didactice titulare din alte judeţe, adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă.
    14. Pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate:
      - adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă) din care reiese faptul că la postul/catedra respectivă există restrângere de activitate, data la care s-au discutat în consiliul profesoral restrângerile şi nominalizarea cadrului didactic propus a fi transferat pentru restrângere de activitate;
      - adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este titular, din care să rezulte că la postul/catedra ocupat(ă), în anul şcolar 2015-2016, este restrângere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrângere de activitate în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă, pentru cadrele didactice titulare din alte judeţe.

    **) Subsemnatul(a) ............., legitimat cu (B.I./C.I.) ..... seria .... nr. ......., eliberat de Poliţia .........., OPTEZ, în etapa de transferare pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ca începând cu 1 septembrie 2015 să fiu transferat(ă)/pretransferat(ă) pe(la) postul/catedra:

    Unitatea de învăţământ Post/catedra (Nr. ore) Localitatea
     ..............................................................

                Data ...... Semnătura ........

──────────
    **) NOTĂ: Se completează în comisie.
──────────


                                                        Nr. ..... / ..... 2015

    Unitatea de învăţământ ........ Avizat Oficiul Juridic ..........
    Judeţul (sectorul) ...........
    Se certifică exactitatea datelor Inspector şcolar cu managementul
          DIRECTOR, resurselor umane
         .......... Prof. ...(Numele şi prenumele) ...
    (Numele şi prenumele)

                       DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
                     (cerere de pretransfer prin schimb de
                        posturi prin consimţământ scris)

    Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui) ............... născut(ă) la data
de .... 19..., titular(ă) pe(la) postul (catedra) de ......... de la (unitatea
de învăţământ) ............., localitatea (sectorul)........, judeţul .........,
vă rog să-mi aprobaţi pretransferul prin schimb de posturi prin consimţământ
scris cu domnul/doamna ................ titular(ă) pe(la) postul (catedra)
de ................ de la (unitatea de învăţământ) ..........,
localitatea (sectorul) ......, judeţul ......... începând cu data de ..... .
    Menţionez următoarele:

    I. Am domiciliul în.............., judeţul (sectorul) ..........,
strada ........ nr. ......, bloc ....., ap. ...., TELEFON: .........;
conform actului de identitate .... seria .... nr. ....... eliberat de .......;

    COD NUMERIC PERSONAL [][][][][][][][][][][][][]

    II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani,
Colegiului, şc. de maiştri, şc. postliceale, Lic. ped.).........., Facultatea
................ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă
durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii
universitare de masterat, universitare de lungă durată) ..........., cu durata
studiilor de ..... ani (curs zi; seral; fără frecvenţă; frecvenţă redusă;
învăţământ la distanţă); promoţia ......; cu media la examenul de stat (licenţă),
de absolvire ........, cu specializarea principală..............,
secundară ............... .
    După absolvirea învăţământului superior de lungă durată am absolvit:
    - Studii postuniversitare de specializare cu durata de ....
semestre (2) ...........
    - Studii academice postuniversitare cu durata de ....
semestre (2) ...........
    - Studii aprofundate de specialitate cu durata de ....
semestre (2) ...........
    - Masterat în sistem postuniversitar ..................
    - Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de ....
semestre (2) ..............
    - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu
durata mai mică de 3 semestre .......
    - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare
postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre ..............
    După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit
studii postuniversitare în domeniul (2) ........ .

    III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media .....; am
DEFINITIVATUL cu media ......; GRADUL II cu media .....; GRADUL I cu
media ......; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul ......, în
specialitatea ............; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat
de DOCTORAT în specializarea ..................
    CATEGORIA (pentru antrenori) ....... în specializarea ...........

    IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2012/2013 ........;
    şi în anul şcolar 2013/2014 ......... .

    NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2014 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2013-2014 şi calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015.
    c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
    d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a).

    V. La 01.09.2014 am avut .... ani întregi, vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei).

    VI. Criteriile social-umanitare (Da / Nu): a) .... b) .... c) .... d) .... e) .... f).... .

    Data ...... Semnătura ..........


    ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar):
    1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ.
    2. Copia xerox a actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul.
    3. Adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular(ă) din care să rezulte situaţia postului/catedrei de la care mă pretransfer (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu).
    4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).
    4. Copii, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
    5. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administraţie pentru anii şcolari 2012/2013 şi 2013/2014 (conform fişei de evaluare).
    6. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    7. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
    8. Documentele care să ateste, eventual, criteriile social-umanitare;
    9. Candidaţii din alte judeţe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ în alt judeţ a fost luată în evidenţă.

    (*) Subsemnatul(a)........, legitimat(ă) cu (B.I/C.I) ..... seria .... nr. ...., eliberat de Poliţia ......, OPTEZ, ca începând cu data ......, să fiu pretransferat(ă) prin schimb de posturi prin consimţământ pe(la) postul/catedra:
──────────
    (*) NOTĂ: Se completează după repartizare.
──────────

    Unitatea de învăţământ Post/catedra Localitatea
                                      (Nr. ore)
    ..................................................................

                Data ...... Semnătura ........             Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean de
              ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate
                       vacante/rezervate în învăţământul
                         preuniversitar, sesiunea 2015

                                                        Nr. ..../.....2015
                                            Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B.
    Se certifică exactitatea datelor ................
    Preşedintele comisiei de organizare ..........................
    şi desfăşurare a concursului (pentru cadrele didactice titulare
    ....(Numele şi prenumele).... participante la concurs provenite
                                            din alte judeţe)

    Viza Consilierului Juridic Avizul pentru detaşare la cerere
              ......... Director, ...........
                                              Director, ...........
                                               Director, ...........
                                           (pentru cadrele didactice titulare
                                               participante la concurs)

                       Domnule Inspector Şcolar General,

    Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui) .................... născut(ă) la data de (ziua, luna, anul) .../ .../19.. .
    COD NUMERIC PERSONAL: [][][][][][][][][][][][][]
    1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:
    a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. ............., Facultatea ....................... nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată) ................., cu durata studiilor de .... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.) promoţia ..... cu specializarea principală .............. , secundară ........., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ......., media de departajare ........;
    b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. ............., Facultatea ..................., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată) ..........., cu durata studiilor de .... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.). promoţia ..... cu specializarea principală .........., secundară ........., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ......., media de departajare ........;
    c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, şc. postliceală, şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. ............, Facultatea ...............ă nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată) .............., cu durata studiilor de .... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.) promoţia ..... cu specializarea principală .........., secundară ..........., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ........., media de departajare ...........;
    2) După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată/de masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, un alt masterat în cadrul ciclului II de studii universitare), după cum urmează:
    a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ................., cu specializarea ................, cu durata studiilor de .... ani, promoţia ....., media de absolvire ....., media de departajare ......;
    b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)..................., cu specializarea ................, cu durata studiilor de ... ani, promoţia ....., media de absolvire ...., media de departajare .....;
    c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) .................., cu specializarea ................, cu durata studiilor de .... ani, promoţia ....., media de absolvire ..., media de departajare ......;
    3) După absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare de specializare, după cum urmează:
    a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ................., cu specializarea ............., cu durata studiilor de .... ani, promoţia ...., media de absolvire ....., media de departajare ......;
    b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia).................., cu specializarea ............., cu durata studiilor de .... ani, promoţia ....., media de absolvire ....., media de departajare .......;
    c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ................., cu specializarea ............., cu durata studiilor de .... ani, promoţia ....., media de absolvire ....., media de departajare .......;
    4) La 1 septembrie 2014 am avut o vechime efectivă în învăţământ de .... ani întregi,
    5) La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media ....., obţinut în anul ...., gradul didactic II cu media ......, obţinut în anul ....., gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media ......, obţinut în anul .... .
    6) Legitimat(ă) cu B.I./carte de identitate seria ... nr. ....., eliberat(ă) la data de ..... de Poliţia ......., cu domiciliul în localitatea ......... strada ....., nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul (sectorul)......, telefon .........;
    7) În anul şcolar 2014/2015 am următorul statut în învăţământ:
    a) Titular(ă) pe/la postul/ catedra ..................., de la unitatea/unităţile de învăţământ ................... localitatea ............... judeţul (sectorul) .........;
    b) Angajat pe perioadă determinată pe/la postul/catedra ............., de la unitatea/unităţile de învăţământ .............., localitatea ............ judeţul (sectorul) ...........;
    c) Salariat(ă) la unitatea ................., localitatea ............., judeţul (sectorul)..........., cu care am contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată .........., având funcţia de ................. .
    Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concurs/testare în vederea ocupării unui post/catedră de ............, pe perioadă nedeterminată/determinată din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate, care mi se cuvine în ordinea descrescătoare a mediilor la concurs, urmând a susţine următoarele probe practice/orale/interviu:
    proba practică 1 ..............;
    proba practică 2 ..............;
    proba practică 3 ..............;
    proba orală la limba de predare 1 ......... 2 ......... 3 ........;
    inspecţia specială la clasă la disciplina ....... interviu la disciplina ......... lucrarea scrisă la disciplina ........ . Vă rog să asiguraţi traducerea subiectului pentru proba scrisă în limba ............... .
    Menţionez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul ..........., prin Decizia nr. ........., conform art. ......., din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezint avizul/adeverinţa medical(ă) nr. .... / .... 2015 emis(ă) de ...... prin care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ conform art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi declar, pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că am capacitatea de exercitare deplină a drepturilor şi o conduită morală conformă deontologiei profesionale, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

    8) În perioada 01.09.2005 - 31.08.2015 am fost detaşat(ă) astfel (*):
──────────
    (*) Se completează numai de cadrele didactice titulare în învăţământ, participante la concurs.
──────────

    - An şc. 2005-2006 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2006-2007 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2007-2008 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2008-2009 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2009-2010 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2010-2011 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2011-2012 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2012-2013 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2013-2014 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2014-2015 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .

    Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate.

    ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE, acte doveditoare legalizate de biroul notarial (act. nr. 1 ori 1') sau atestat pentru conformitate de către unitatea de învăţământ la care funcţionez în anul şcolar 2014 - 2015 (actele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
    1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);
    1') Absolvenţii promoţiei 2015 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
    2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
    3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
    4) Copie de pe actul de titularizare în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
    5) Decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
    6) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;
    7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
    8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
    9) Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
    10) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
    11) Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), avizul pentru detaşare de la unitatea/unităţile de învăţământ la care cadrul didactic este titular şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2005 - 31.08.2015 (dacă este cazul).

    SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI
    Subsemnatul(a) ..................., obţinând media ..... la concurs,
accept transferul/numirea/detaşarea începând cu data de 1 septembrie 2015
pe/la postul/catedra obţinut(ă):
    ............................................................
    Unitatea de învăţământ Localitatea Post/catedra
                                Sectorul Nr. ore
       .....................................................

               Data ...... Semnătura......

           VERIFICAT,
    Preşedintele comisiei de organizare
       şi desfăşurare a concursului               Acord pentru detaşare în interesul învăţământului
                            în anul şcolar 2015-2016

                                                          Nr. ..... /.....2015

    Verificat exactitatea datelor
    Director,
    ...............
                                          Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B.
                                       (pentru cadrele didactice titulare
                                        solicitate pentru detaşare în interesul
                                        învăţământului în alte judeţe)

                                       Avizul pentru detaşare în interesul
                                              învăţământului
                                         Director, ............
                                         Director, ............
                                         Director, ............


                               Domnule Director,

    Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui)........., născut(ă) la data de ...........,
    COD NUMERIC PERSONAL: [][][][][][][][][][][][][]
    cu domiciliul în localitatea .............., strada ......, nr...., bl. ..., scara ..., ap. ..., judeţul (sect.) ......, TELEFON ....., posesor al B.I./carte de identitate seria ...., nr. ....., eliberat(ă) de Poliţia ......., la data de ......, prin prezenta vă comunic acordul meu privind încadrarea cu statut de cadru didactic detaşat în interesul învăţământului pentru anul şcolar 2014-2015, pe/la postul/catedra de .............., de la (unitatea/unităţile de învăţământ) .............., localitatea ............ .
    1. Sunt titular(ă) pe/la postul/catedra de .........., de la (unitatea/unităţile de învăţământ)..............., localitatea ................, judeţul (sect.) ......, din anul ..... .
    2. Sunt absolvent(ă) al (a) (Univ., Institutului, Academiei, I.P. 3 ani, Colegiului, Şc. postliceale, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.) ................ .
    Facultatea .............. nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată) ................ , cu durata studiilor de .... ani (zi sau i.f., seral, f.r., f.f., i.d.), promoţia ....., cu specializarea principală ................., secundară ............. cu media de absolvire a studiilor ......; absolvent(ă) al(a) cursurilor postuniversitare .......... , cu durata studiilor de ... ani, specialitatea ......., promoţia ....., cu media de absolvire ........ .
    3. Am obţinut definitivatul în anul ....., cu media ....., gradul II în anul ...., cu media ...., gradul I în anul ...., cu media ....., doctoratul în anul ...., în specialitatea ............. .
    4. La 1 septembrie 2014 am avut .... ani întregi vechime în învăţământ.
    5. Sunt/nu sunt căsătorit(ă); soţul (soţia) este/nu este în prezent încadrat(ă) permanent în funcţia de ......... de la ..........., localitatea .........., judeţul (sect.) ......., am/avem ....... copii în întreţinere.
    6. În perioada 01.09.2005 - 31.08.2015 am fost detaşat(ă) astfel:
    - An şc. 2005-2006 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2006-2007 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2007-2008 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2008-2009 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2009-2010 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2010-2011 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2011-2012 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2012-2013 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2013-2014 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2014-2015 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de .......... de la .............. .
    7. Anexez solicitarea unităţii de învăţământ primitoare.
    8. Am luat cunoştinţă că nu mi se vor plăti drepturile de detaşare prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 281/1993 cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003, republicată, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
    9. Performanţele profesionale sunt prezentate în curriculum vitae anexat.

    ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ unde sunt titular(ă):
    1) curriculum vitae în care prezint performanţele profesionale, însoţit de documentele justificative;
    2) copii legalizate de pe actele de studii şi foaia matricolă;
    3) acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);
    4) copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
    5) recomandarea consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez în anul şcolar 2014-2015, din care să rezulte calificativul acordat de consiliul de administraţie pentru anul şcolar 2012/2013 şi 2013/2014 (conform fişei de evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2014-2015;
    6) copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2005 - 31.08.2015 (dacă este cazul);
    7) adeverinţă de vechime în învăţământ;
    8) copie de pe buletinul/cartea/adeverinţa de identitate;
    9) adeverinţa de salariat a soţului/soţiei (cu specificarea clară a locului de muncă la care este încadrat(ă);
    10) copia certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);
    11) avizul pentru detaşare de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca titular.

    Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate.

          Data ...... Semnătura ...........               Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific

                                                Nr. .... /.....2015
    Se certifică exactitatea datelor
    Inspector şcolar pentru managementul
    resurselor umane Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B.
         .............. (pentru cadrele didactice
                                            titulare provenite din alte judeţe,
       Viza Oficiului Juridic care solicită detaşare la cerere)
            ............

                                             Avizul pentru detaşare în interesul
                                             învăţământului
                                              Director, ...........
                                              Director, ...........
                                              Director, ...........

                       Domnule Inspector Şcolar General,

    Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui) ................, născut(ă) la
data de .... 19..., titular(ă) pe(la) postul (catedra) de ........... de la
(unitatea de învăţământ) ............., localitatea ............., judeţul
(sectorul) ........., vă rog să-mi aprobaţi detaşarea la cerere începând cu
1 septembrie 2015 pe(la) un post/o catedră publicat(ă) vacant(ă).
Menţionez următoarele:

    I. Am domiciliul în localitatea ............., judeţul
(sectorul) .........., strada .......... nr. ...., bloc ...., ap. ...,
TELEFON: ........., conform actului de identitate ..... seria ....
nr. ....... eliberat de ..........;

    COD NUMERIC PERSONAL [][][][][][][][][][][][][]

    II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei., Institutului,
I.P.-3 ani, Colegiului, Şc. de maiştri, Şc. postliceală, Lic. ped.)...........,
Facultatea ....... nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de
scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii
universitare de masterat, universitare de lungă durată) .......... , cu durata
studiilor de .... ani (curs zi; seral; fără frecvenţă; frecvenţă redusă;
învăţământ la distanţă), promoţia ....., cu media la examenul de stat (licenţă)/
absolvire ....., cu specializarea principală .....,
secundară ........(1). P ...., ....
    După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată/ciclului II de
studii universitare de masterat am absolvit:
    - Facultatea ..........., cu durata studiilor de .... ani (curs zi; seral;
frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia ......, cu
media la examenul de stat (licenţă)/absolvire .......,
cu specializarea ............... P ...., ....
    - Studii postuniversitare de specializare cu durata de ....
semestre ......... P ...., ....
    - Studii academice postuniversitare cu durata de ....
semestre ........ P ...., ....
    - Studii aprofundate de specialitate cu durata de ....
semestre ........ P ...., ....
    - Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii
universitare ....... P ...., ....
    - Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de ....
semestre ........ P ...., ....
    - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu
durata mai mică de 3 semestre ........ P ...., ....
    - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare
postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre ........ P ...., ....
    - După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit
studii postuniversitare în domeniul (1) ........ P ...., ....

    III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media ....; am
DEFINITIVATUL cu media ....; GRADUL II cu media ....; GRADUL I cu media ....;

DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul ...., în specialitatea
........; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT în
specializarea ........ P ...., ....
    CATEGORIA (pentru antrenori) ...... în specializarea ........ P ...., ....

    IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2012/2013 .........; şi în anul
şcolar 2013/2014 ........ . P ...., ....

    NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2014 şi debutanţii în primul an de
activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii în al doilea an de
activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2013-2014
şi calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015.
    c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi
ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani
şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
    d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor
două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a).

    V.1. În perioada 01.09.2012 - 31.08.2014 (*), am desfăşurat următoarea
activitate metodică:
    la nivelul şcolii(2) P ..., ...., judeţului (municipiului Bucureşti)(3)
P ...., ....; la nivel naţional(3) P ..., ...., la nivel internaţional(3)
                                                                   P ..., ... .


──────────
    (*) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.
    În mod excepţional, în situaţia în care învăţătorii/institutorii din învăţământul primar/profesorii pentru învăţământul primar cu o vechime de cel mult 5 ani în învăţământ au întrerupt activitatea la catedră şi evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani şcolari, se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a cel mult 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi.
──────────

    NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2014 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2014-2015.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2013-2014.
    c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul V.1.a).
    d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

    V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am
participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative
vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru:
    ● Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei
Naţionale; P ...., ....
    ● Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei
Naţionale; P ...., ....
    ● Elaborarea de monografii / lucrări ştiinţifice înregistrate
ISBN; P ...., ....
    ● Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare /
de sprijin; P ...., ....
    ● Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în diferite
reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional, înregistrate
cu ISSN; P ...., ....
    ● Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional / de specialitate, publicate
cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu; P ...., ....
    ● Elaborarea de mijloace de învăţământ omologate de Ministerul Educaţiei
Naţionale; P ...., ....
    V.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate
de Ministerul Educaţiei Naţionale (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca
Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele
punctate anterior; P ...., ....
    V.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă
acreditate finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă
echivalentă; P ...., ....
    V.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul
programelor de formare continuă, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale
şi alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul
Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data
depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat/
diplomă. P ...., ....
    VI. La 01.09.2014 am avut: ... ani întregi, vechime efectivă la catedră
(inclusiv perioada rezervării catedrei). P ...., ....
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TOTAL PUNCTAJ(4): P ..., .... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

    VII. Criteriile social - umanitare (Da / Nu):
a) ... b) ... c) ... d) ... e) ... f) ... .
    VIII. În perioada 01.09.2008 - 31.08.2015 am fost detaşat(ă) astfel:
    - An şc. 2005-2006 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la
postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2006-2007 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la
postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2007-2008 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la
postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2008-2009 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la
postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2009-2010 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la
postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2010-2011 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la
postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2011-2012 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la
postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2012-2013 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la
postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2013-2014 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la
postul/catedra de .......... de la .............. .
    - An şc. 2014-2015 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la
postul/catedra de .......... de la .............. .

    IX. Am luat cunoştinţă că nu mi se vor plăti drepturile de detaşare
prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 281/1993 cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi
suporta consecinţele în cazul unor date eronate.

       Data ...... Semnătura ........

──────────
    (1) Se punctează nivelul studiilor;
    (2) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii de învăţământ;
    (3) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar de specialitate;
    (4) Pentru cadrele didactice detaşate în ultimii doi ani şcolari, punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este detaşat sau de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular
──────────

    NOTĂ. Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular/detaşat, se verifică şi eventual se recalculează în comisia de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul inspectoratului şcolar.

    ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar):
    1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de învăţământ.
    2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul.
    3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).
    4. Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
    5. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administraţie pentru anii şcolari 2012/2013 şi 2013/2014 (conform fişei de evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2014-2015 (dacă este cazul).
    6. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative.
    7. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă).
    8. Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    9. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    10. Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2008 - 31.08.2014 (dacă este cazul);
    11. Adeverinţa, eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
    12. Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
    13. Avizul pentru detaşare de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca titular.
    14. Candidaţii din alte judeţe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de detaşare la cerere a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă.

    **) Subsemnatul(a) ........., legitimat(ă) cu (B.I/C.I) .... seria ......
nr. ....., eliberat de Poliţia ........., OPTEZ ca începând cu 1 septembrie
2015, să fiu detaşat(ă) la cerere pe(la) postul / catedra:

    Unitatea de învăţământ Post/catedra (Nr. ore) Localitatea
            ....................................................

               Data ...... Semnătura .............

──────────
    **) NOTĂ: Se completează după repartizare.
──────────


    ANEXA 15
    la Metodologie                       I. Calculul mediei de departajare

    1. Media de departajare este media aritmetică, calculată prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire, pentru absolvenţii studiilor superioare de lungă durată/scurtă durată/ciclului I de studii superioare de licenţă şi pentru absolvenţii colegiilor pedagogice/şcolilor echivalente/şcolilor postliceale/şcolilor de maiştri:


┌─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Media de departajare │ Studii finalizate cu diplomă │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ m + m + m + m + m + m │ │
│ an1 an2 an3 an4 an5 an6 │ │
│ ──────────────────────────────────── + m │Absolvenţi ai studiilor universitare de lungă│
│ 6 licenţa │durată de 6 ani │
│M = ───────────────────────────────────────────────── │ │
│ dep 2 │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ m + m + m + m + m │ │
│ an1 an2 an3 an4 an5 │ │
│ ────────────────────────────── + m │Absolvenţi ai studiilor universitare de lungă│
│ 5 licenţa │durată de 5 ani │
│M = ────────────────────────────────────────── │ │
│ dep 2 │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ m + m + m + m │ │
│ an1 an2 an3 an4 │Absolvenţi ai studiilor universitare de lungă│
│ ──────────────────────── + m │durată de 4 ani sau ai studiilor universitare│
│ 4 licenţa │de licenţă cu durata de 4 ani │
│M = ─────────────────────────────────── │ │
│ dep 2 │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ m + m + m │ │
│ an1 an2 an3 │Absolvenţi ai studiilor universitare de │
│ ─────────────────── + m │licenţă cu durata de 3 ani │
│ 3 licenţa │ │
│M = ─────────────────────────────── │ │
│ dep 2 │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ m + m + m │ │
│ an1 an2 an3 │Absolvenţi ai studiilor universitare de │
│ ─────────────────── + m │scurtă durată de 3 ani sau ai colegiilor │
│ 3 absolvire │de institutori sau ai şcolilor de maiştri/ │
│M = ──────────────────────────────── │postliceale cu durata de 3 ani │
│ dep 2 │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ m + m │ │
│ an1 an2 │ │
│ ──────────── + m │Absolvenţi ai şcolilor de maiştri/postliceale│
│ 2 absolvire │cu durata de 2 ani │
│M = ───────────────────────── │ │
│ dep 2 │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘    2. Media de departajare este media aritmetică, calculată prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat, pentru absolvenţii liceelor pedagogice:┌─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Media de departajare │ Studii finalizate cu diplomă │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ m + m + m + m + m + m │ │
│ an1 an2 an3 an4 an5 an6 │ │
│ ──────────────────────────────────── + m │Absolvenţi ai liceelor pedagogice durata de │
│ 6 bac │6 ani │
│M = ──────────────────────────────────────────── │ │
│ dep 2 │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ m + m + m + m + m │ │
│ an1 an2 an3 an4 an5 │ │
│ ─────────────────────────────── + m │Absolvenţi ai liceelor pedagogice durata de │
│ 5 bac │5 ani │
│M = ──────────────────────────────────────── │ │
│ dep 2 │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ m + m + m + m │ │
│ an1 an2 an3 an4 │ │
│ ──────────────────────── + m │Absolvenţi ai liceelor pedagogice durata de │
│ 4 bac │4 ani │
│M = ──────────────────────────────── │ │
│ dep 2 │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘


    3. Media aritmetică, calculată prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de dizertaţie, pentru absolvenţii ciclului II de studii universitare de masterat/master:┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ Media de departajare │ Studii finalizate cu diplomă │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│ ciclul I ciclul II │ │
│ ┌──────────^───────────┐ ┌────^─────┐ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ m + m + m + m + M + M │Absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă cu│
│ an1 an2 an3 an4 an1 an2 │durata de 4 ani, urmate de studii universitare de │
│ ─────────────────────────────────────── + m │masterat cu durata de 2 ani │
│ 6 dizertaţie │ │
│M = ───────────────────────────────────────────────────── │ │
│ dep 2 │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│ ciclul I ciclul II │ │
│ ┌────────^────────┐ ┌─────^─────┐ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ m + m + m + M + M │Absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă cu│
│ an1 an2 an3 an1 an2 │durata de 3 ani, urmate de studii universitare de │
│ ──────────────────────────────────── + m │masterat cu durata de 2 ani │
│ 5 dizertaţie │ │
│M = ─────────────────────────────────────────────────── │ │
│ dep 2 │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘    4. Media aritmetică, calculată prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei celor 3 semestre şi a mediei examenului de absolvire, pentru absolvenţii studiilor postuniversitare cu durata de 3 semestre:

                      m + m + m
                       sem1 sem2 sem3
                     ──────────────────────── + m
                             3 abs
            M = ──────────────────────────────────
             dep 2


    5. Media aritmetică, calculată prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de absolvire, pentru absolvenţii studiilor postuniversitare cu durata de 2 ani:

                      m + m
                       an1 an2
                     ───────────── + m
                            2 abs
            M = ───────────────────────
             dep 2    II. Calculul mediei de departajare în cazul mediilor egale, pentru absolvenţii care au finalizat studiile în alte ţări şi au obţinut certificat pentru echivalarea studiilor eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale din România

    1. În conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 4454 din 4.07.2005, anexa 2, media generală de absolvire se calculează după formula - MGE = MGA x 10: N(max) - unde:
      MGE reprezintă media generală de absolvire echivalată în România;
      MGA reprezintă media generală de absolvire din ţara în care s-au finalizat studiile;
      N(max) reprezintă nota maximă din sistemul de notare din ţara în care a absolvit.
    2. În cazul în care absolvenţii înscrişi la concurs provin din ţări cu sistem de notare pe bază de calificative, conversia acestora se realizează astfel:
      - Calificativul "foarte bine" - nota 5 - pentru ţările în care se aplică alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.N.;
      - Calificativul "bine" - nota 4 - pentru ţările în care se aplică alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.N.;
      - Calificativul "satisfăcător" - nota 3 - pentru ţările în care se aplică alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.N.;
    Pentru obţinerea mediei generale de absolvire echivalată în România, după conversia mai sus menţionată, se va aplica formula de la pct. 1.
    3. Media de departajare se va calcula ca media aritmetică dintre media generală de absolvire echivalată în România şi media obţinută la examenul de licenţă/diplomă/stat/absolvire.
    4. Media obţinută la examenul de licenţă/diplomă/stat/absolvire, menţionată la pct. 3 se calculează după aceeaşi formulă (eventual conversie) de la pct. 1 şi 2.
    În consecinţă, pentru absolvenţii care au finalizat studiile în Ucraina, Republica Moldova sau alte ţări şi au obţinut diplome echivalate de către Ministerul Educaţiei Naţionale din România, în urma precizărilor de mai sus, calificativele sunt echivalate după cum urmează:
    Calificativul "foarte bine" - nota 10 în sistemul de notare M.E.N.
    Calificativul "bine" - nota 8 în sistemul de notare M.E.N.
    Calificativul "satisfăcător" - nota 6 în sistemul de notare M.E.N.    ANEXA 16
    la Metodologie

    Inspectoratul şcolar al Judeţului ...........┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Lista candidaţilor repartizaţi │
├───┬────────────┬───────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────┬────┬─────────────┬──────────┤
│Nr.│Numele şi │Rezultatul │ Nota │ Nota │ Media de │ Unitatea │ │ │ │ Tipul de │ │
│crt│prenumele │obţinut la │obţinută │obţinută│repartizare│ de │Localitatea│ Post/ │Cod │repartizare: │ │
│ │candidatului│proba │ la │la proba│ │învăţământ│ │catedră│post│ │Observaţii│
│ │repartizat │orală în │inspecţia│ scrisă │ │ │ │ │ │- transfer/ │ │
│ │ │limba de │specială │ │ │ │ │ │ │angajare pe │ │
│ │ │predare a │la clasă/│ │ │ │ │ │ │perioadă │ │
│ │ │postului │ proba │ │ │ │ │ │ │nedeterminată│ │
│ │ │ │practică/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │orală în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │profilul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │postului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────┼────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴───────────┴─────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────┴────┴─────────────┴──────────┘             Preşedintele comisiei judeţene/municipiului Bucureşti
                  de organizare şi desfăşurare a concursului,
                   ..........................................

                             (Numele şi prenumele)         L.S.


              Concurs
             de ocupare
            a posturilor
             didactice    ANEXA 17
    la Metodologie              Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi
             didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai
            fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi
               practică în educaţie specială, efectuat separat,
                    în afara pregătirii iniţiale


    1. Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994), absolvenţii cu diplomă ai colegiilor pedagogice cu specializările educator de psihopedagogie specială sau educator şi psihopedagogie specială, absolvenţii cu diplomă ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători-educatori pentru învăţământ special şi ai liceelor pedagogice, precum şi absolvenţii ciclului II de studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământ special pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, conform Centralizatorului, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale.
    2. Absolvenţii învăţământului superior care au parcurs în formarea iniţială cursuri de psihopedagogie specială sau în domeniul educaţiei speciale de cel puţin 56 ore ori absolvenţi ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea învăţător/educatoare, care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială sau în domeniul educaţiei speciale de cel puţin 36 ore, pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special - în concordanţă cu Centralizatorul, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale.


    ANEXA 18
    la Metodologie

    1. Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă)


                                     RAPORT

    Subsemnatul .........., profesor titular la catedra de ........, preşedinte al comisiei de mobilitate a personalului didactic din ....................., localitatea ........., judeţul ....., numit prin decizia nr. ...../......, împreună cu ....... şi ........ membrii ai comisiei, am desfăşurat în perioada .... următoarele activităţi:
    ● am preluat solicitările (şi documentele anexate), înregistrate la secretariatul unităţii de cadre didactice titulare care au solicitat transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă) pe un post didactic/catedră vacant(ă) din unitate;
    ● am verificat dosarele cadrelor didactice şi am ierarhizat cadrele didactice care solicită acelaşi post/catedră conform criteriilor prevăzute de metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

    Au depus solicitări un număr de .. cadre didactice, după cum urmează:
    1. Doamna/domnul ....... cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de ..... de la ...... localitatea .... judeţul ...., cu specializările ................., pentru postul/posturile/catedra/catedrele ...........................;
    2. .............................................................
    În baza documentelor anexate solicitărilor, am concluzionat următoarele:
    ● Propunem acordarea transferului pentru restrângere de activitate/pretransferului/acordului de principiu pentru pretransfer pe postul didactic/catedra de ........ din unitate pentru doamna/domnul ....... cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de ..... de la ......, localitatea ...., judeţul ...., cu specializările..............................., din următoarele motive:
    - îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;
    - are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;
    - îndeplineşte condiţiile prevăzute la criteriul .................. şi are punctajul......, fiind clasat pe locul ............
    ● Propunem neacordarea transferului pentru restrângere de activitate/pretransferului pe postul didactic/catedra de ........ din unitate pentru doamna/domnul ....... cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de ..... de la ......, localitatea ...., judeţul ...., cu specializările ........................., din următoarele motive: ...........................

                       PREŞEDINTE MEMBRI    2. Model de acord/acord de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ

    (Antetul unităţii)
    Nr. ......./..............

    Către

                  Domnul/doamna ..............
         ........(adresa de domiciliu, conform documentelor anexate în dosar) .....

    Urmare a solicitării dumneavoastră nr. .../...... referitoare la transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă) din unitatea noastră de învăţământ;
    În baza adresei nr. ..../...., anexată solicitării dumneavoastră, prin care conducerea/conducerile .....(unitatea/unităţile de învăţământ în care cadrul didactic este titular)........ îşi exprimă acordul pentru transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul/acordul de principiu pentru pretransfer;
    Având în vedere că, din analiza documentelor anexate cererii dumneavoastră, rezultă că îndepliniţi condiţiile legale şi vă încadraţi în criteriile de selecţie stabilite pentru ocuparea postului didactic/catedrei solicitat(e), fiind clasat(ă) pe locul......... ;
    Vă informăm că, în şedinţa Consiliului de administraţie al ....................... din data de ............ a fost validată propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii, de acordare a consimţământului privind transferarea pentru restrângere de activitate/pretransferarea dumneavoastră începând cu 01.09.2015 pe postul didactic/catedra vacant(ă) de ....... (disciplina postului/catedrei, conform Centralizatorului) ......., formată dintr-un număr de .... ore (..... ore TC+CDL şi ...... ore opţionale) publicat(ă) de unitatea noastră, având codul ......

    sau

    Vă informăm că, în şedinţa Consiliului de administraţie al ....................... din data de ............ a fost validată propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii privind acordarea de principiu a consimţământului privind pretransferarea dumneavoastră începând cu 01.09.2015 pe postul didactic/catedra .. (disciplina postului/catedrei, conform Centralizatorului) .........., care se poate vacanta în etapa de pretransfer, formată dintr-un număr de ..... ore (..... ore TC+CDL şi ....... ore opţionale), în situaţia în care doamna/domnul ....................... cadru titular la unitatea noastră de învăţământ obţine pretransferul pe un alt post didactic/pe o altă catedră, începând cu 1 septembrie 2015.
    Prezenta comunicare va fi ataşată solicitării pe care o veţi depune în atenţia comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru soluţionarea cererilor de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer în şedinţă publică.


                                    DIRECTOR
                                ...............

    3. Model de adresă de înştiinţare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ


    (Antetul unităţii)
    Nr. ......./.........


    Către

                   Inspectoratul şcolar Judeţean/al Municipiului Bucureşti

    În atenţia preşedintelui Comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar


    Prin prezenta vă facem cunoscut că, în şedinţa Consiliul de administraţie al .......................... din data de ............ a/au fost analizată(e) propunerea/propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învăţământ, de acordare a consimţământului privind transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, începând cu 01.09.2015, pe posturi didactice/catedre vacante din unitate, pentru următoarele cadre didactice, titulare în învăţământul preuniversitar:
    1. Domnul/doamna .......... cadru didactic titular pe postul didactic/catedra de ...... de la ........... judeţul/sector .., localitatea/Bucureşti, cu specializările............., pentru postul didactic/catedra vacant(ă) de .... formată dintr-un număr de .. ore (.. ore TC+CDL şi .. ore opţionale), nivelul...................., regimul de mediu................, cu predare în limba .........., publicat(ă) de unitatea noastră având codul ...... În urma verificării documentelor ataşate cererii, a rezultat faptul că domnul/doamna ............ îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi transferat pentru restrângere de activitate/pretransferat pe postul didactic/catedra menţionată anterior şi se încadrează în criteriile de selecţie, fiind clasat pe locul............
    2. ............................................................
    În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, ne asumăm întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi legalitatea demersurilor efectuate şi a soluţiei validate de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
    Anexăm, în copie, certificată "conform cu originalul":
    - decizia de constituire a comisiei de mobilitate a personalului didactic la nivelul unităţii de învăţământ;
    - procesul-verbal încheiat în urma activităţilor desfăşurate de comisia de mobilitate a personalului didactic din unitatea de învăţământ;
    - propunerea comisiei de mobilitate a personalului didactic privind validarea cadrelor didactice selectate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;
    - procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie al ............... în care au fost analizate propunerile comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ;
    - acordurile/acordurile de principiu emise cadrelor didactice privind pretransferul prin consimţământ între unităţile de învăţământ.                                    DIRECTOR
                                ...............


    ANEXA 19
    la Metodologie                                   CALENDARUL
               mobilităţii personalului didactic din învăţământul
                 preuniversitar pentru anul şcolar 2015 - 2016    I. Ordinea desfăşurării etapelor mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2015-2016 este următoarea:

    1) Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2015 de către unităţile de învăţământ şi comunicarea acestora la inspectoratul şcolar:
    a) pentru limită de vârstă;
    b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială.
                                        Termen: 26 ianuarie 2015

    2) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităţilor de învăţământ a personalului didactic titular şi soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2)-(3) pentru anul şcolar 2015-2016:
    a) depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie la secretariatele unităţilor de învăţământ;
                                        Termen: 26 ianuarie 2015
    b) comunicarea, la inspectoratele şcolare, a acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie;
                                        Termen: 28 ianuarie 2015
    c) stabilirea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, a listei finale a cadrelor didactice prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acordă transferul;
                                        Termen: 30 ianuarie 2015
    d) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare;
                                        Perioada: 26 ianuarie-6 februarie 2015
    e) analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar.
              &n