Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.876 din 22 iulie 2008  privind aprobarea programelor scolare pentru disciplina de studiu din aria curriculara Tehnologii: Educatie tehnologica, clasele a V-a-a VIII-a    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 4.876 din 22 iulie 2008 privind aprobarea programelor scolare pentru disciplina de studiu din aria curriculara Tehnologii: Educatie tehnologica, clasele a V-a-a VIII-a

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008


În baza prevederilor <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învãţãmântul Preuniversitar,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã programa şcolarã revizuitã pentru disciplina Educaţie tehnologicã, clasele a V-a-a VIII-a, din aria curricularã Tehnologii. Programa este cuprinsã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
__________
*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzãri şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 2
Prezentul ordin intrã în vigoare astfel:
a) începând cu anul şcolar 2008-2009, pentru programa şcolarã revizuitã la clasele a V-a-a VII-a pentru disciplina menţionatã la art. 1;
b) începând cu anul şcolar 2009-2010, pentru programa şcolarã revizuitã la clasa a VIII-a pentru disciplina menţionatã la art. 1.
ART. 3
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, orice altã dispoziţie contrarã privind programa şcolarã pentru disciplina menţionatã la art. 1, clasele a V-a-a VIII-a, se abrogã.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 5
Direcţia generalã management învãţãmânt preuniversitar, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învãţãmântul Preuniversitar, inspectoratele şcolare şi unitãţile de învãţãmânt preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului,
Zvetlana Preoteasa,
secretar de stat

Bucureşti, 22 iulie 2008.
Nr. 4.876.

ANEXA

Programa şcolarã revizuitã pentru disciplina Educaţie
tehnologicã, clasele a V-a - a VIII-a, din aria curricularã TehnologiiMINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU
CLASELE a V-a - a VIII-a

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

NOTĂ DE PREZENTARE

Prezentul document conţine Programele şcolare revizuite de Educaţie tehnologicã şi se adreseazã profesorilor care predau aceastã disciplinã în gimnaziu, la clasele a V-a - a VIII-a. În viziunea Curriculum-ului Naţional pentru învãţãmântul obligatoriu, Educaţia tehnologicã este o disciplinã de trunchi comun, componentã a ariei curriculare Tehnologii.
Educaţia tehnologicã întregeşte cultura generalã a elevului, având un profund caracter interdisciplinar şi practic-aplicativ.
Programele şcolare sunt concepute pentru trunchiul comun şi au în vedere:
- curriculumul nucleu (pentru clasele cu 1 orã/sãpt.);
- curriculumul nucleu extins (pentru clasele cu 2 ore/sãpt.) marcat prin asterisc (*).
Premisele revizuirii programelor şcolare sunt urmãtoarele:
- menţinerea, conform planului - cadru de învãţãmânt în vigoare, a plajei orare (a posibilitãţii de a studia disciplina Educaţie tehnologicã 1 - 2 ore/sãptãmânã);
- prin construcţie şi eşalonare pe clase, programa prezintã un sistem modular coerent, alcãtuit din module de diferite tipuri, fiecare dintre ele articulându-se flexibil cu celelalte prin obiective, activitãţi de învãţare, conţinuturi, finalitãţi prezentate într-o manierã sintetic-integratoare. În fiecare an de studiu din ciclul gimnazial se studiazã câte douã module.
Procesul de revizuire a programelor şcolare pentru Educaţie Tehnologicã are în vedere:
- revizuirea programelor şcolare prin descongestionarea acestora: eliminarea unor aspecte considerate de o complexitate care depãşeşte nivelul experienţei elevilor la aceastã vârstã;
- cuprinderea în curriculumul nucleu extins a unor conţinuturi aflate iniţial în curriculumul nucleu;
- înlocuirea unor termeni şi expresii vizând o mai bunã adaptare a limbajului şi a activitãţilor de învãţare propuse precum şi corelarea cu noua legislaţie.
Structura curriculum-ului şcolar are urmãtoarele componente:
- obiective cadru, urmãrite pe întreg parcursul învãţãmântului gimnazial; având un grad ridicat de generalitate şi complexitate, acestea se referã la formarea unor capacitãţi şi atitudini generate de specificul disciplinei;
- obiective de referinţã, formulând rezultatele aşteptate ale învãţãrii pentru fiecare an de studiu şi urmãrind progresia în formarea de capacitãţi şi achiziţia de cunoştinţe a elevului de la un an de studiu la altul;
- exemple de activitãţi de învãţare care propun modalitãţi de organizare şi realizare a demersului didactic cu elevii;
- conţinuturile învãţãrii, pe ani de studiu, ca mijloace prin care se urmãreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţã propuse;
- standardele curriculare de performanţã la sfârşitul ciclului gimnazial, în calitatea lor de standarde naţionale, de sistem de referinţã pentru evaluarea calitãţii procesului de învãţare, la sfârşitul gimnaziului.

Conţinuturile marcate prin asterisc (*) reprezintã elemente ale curriculumului extins şi nu fac obiectul evaluãrilor naţionale.
Obiectivele cadru din Programa şcolarã a disciplinei Educaţie tehnologicã concordã cu exigenţele specificate în diverse documente referitoare la competenţele de bazã într-o economie bazatã pe cunoaştere.
Prin studiul disciplinei Educaţie tehnologicã se realizeazã corelarea cu exigenţele formulate în documentele de politicã educaţionalã din România şi din Comunitatea Europeanã privind pregãtirea elevilor pentru viaţã şi învãţare continuã precum şi opţiunea pentru cariera profesionalã.
La realizarea curriculumului pentru Educaţie tehnologicã s-au luat în considerare:
● experienţa pozitivã acumulatã în învãţãmântul românesc de la introducerea disciplinei Educaţie tehnologicã în gimnaziu şi pânã în prezent;
● compatibilizarea cu programele disciplinei în învãţãmântul secundar din ţãrile Uniunii Europene şi din alte ţãri cu sisteme avansate de învãţãmânt;
● asigurarea coerenţei pe verticalã şi pe orizontalã a procesului de iniţiere tehnologicã şi de dezvoltare a abilitãţilor practice prin corelarea cu finalitãţile disciplinelor "Abilitãţi practice" şi "Educaţie tehnologicã" din învãţãmântul primar şi cu finalitãţile celorlalte obiecte de studiu din învãţãmântul obligatoriu.
Programa pune un accent deosebit pe educaţia pentru calitate. Studiul calitãţii produselor şi a serviciilor, precum şi educaţia consumatorului şi a producãtorului, permit dezvoltarea unor atitudini prin asumarea de valori care vizeazã calitatea. Programa de Educaţie tehnologicã pune, de asemenea, accent pe dezvoltarea la elevi a competenţelor antreprenoriale, a spiritului de iniţiativã.
În clasa a V-a, modulul "Organizarea mediului construit" are în vedere înţelegerea legãturii între dezvoltarea societãţii şi calitatea mediului, stimularea elevilor în observarea şi investigarea mediului înconjurãtor.
Modulul "Economia familiei", parcurs în clasa a VI-a, are rolul de a familiariza elevii cu terminologia economicã utilizatã în activitãţile curente ale familiei şi ale vieţii cotidiene şi de a-i face sã înţeleagã motivaţia care se aflã la baza unui anumit comportament de consum.
"Materiale şi tehnologii" este un modul de bazã, care se regãseşte implicit şi în toate celelalte module. Se pune accentul pe studierea proprietãţilor diverselor tipuri de materiale precum şi pe executarea diferitelor operaţii tehnologice specifice obţinerii unui produs util.
Modulul "Tehnologii de comunicaţii şi transport" prezintã complementaritatea celor douã domenii şi faptul cã ele pot fi privite ca un tot unitar. "Tehnologii de comunicaţii şi transport" (clasa a VII-a) şi "Produse alimentare de origine mineralã, vegetalã şi animalã" (clasa a V-a) sunt module de curriculum integrat.
La fel de interesant şi util este modulul referitor la "Energie", în condiţiile crizei energetice mondiale şi cãutãrii de noi surse neconvenţionale de energie.
Modulul "Domenii profesionale", studiat la finalul clasei a VIII-a, se axeazã pe principalele tipuri de activitãţi economice cu exemple de profesii din diverse domenii, condiţii de ocupare a locurilor de muncã şi tipuri de competenţe necesare încadrãrii pe piaţa muncii sau continuãrii studiilor.
Proiectarea activitãţii didactice, elaborarea de manuale şcolare alternative trebuie sã fie precedate de lectura integralã a programei şcolare şi urmãrirea logicii interne a acesteia. În cadrul programei, fiecãrui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţã; atingerea obiectivelor de referinţã se realizeazã cu ajutorul conţinuturilor. Cadrul didactic poate opta pentru utilizarea activitãţilor de învãţare recomandate prin programã sau poate propune alte activitãţi adecvate colectivului de elevi şi condiţiilor concrete din clasã. Strategiile de lucru propuse trebuie sã ţinã seama de experienţa elevilor la aceastã vârstã şi sã permitã valorizarea pozitivã a acesteia.
În construirea şi aplicarea strategiilor de instruire - învãţare - evaluare se recomandã:
● crearea unui context ambiental plãcut şi adecvat activitãţii exploratorii a elevului;
● utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacitãţii de comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, deschis şi creativ;
● familiarizarea elevilor cu modalitãţi şi procedee de utilizare a diferitelor surse de informare precum şi crearea unor oportunitãţi de învãţare care sã favorizeze cunoaşterea prin experienţã proprie;
● încurajarea reflecţiei personale privind impactul tehnologiei asupra individului, mediului şi societãţii;
● punerea în faţa elevilor a unor sarcini de învãţare autentice, în contexte semnificative;
● utilizarea de scheme structurale, schiţe, alte reprezentãri grafice care organizeazã cunoştinţele elevilor şi îi ghideazã în experienţele de învãţare ulterioare.
● activitatea didacticã este orientatã spre activitãţi în echipã, prin care elevii învaţã sã coopereze şi sã-şi asume responsabilitãţi, încurajându-se astfel iniţiativa şi creativitatea.
● pentru activitãţile practice este necesarã organizarea locului de muncã, respectarea mãsurilor de securitate şi sãnãtate în muncã.
Selectarea şi diferenţierea procedeelor didactice este de preferat a se face atât în raport cu tipurile de competenţe (cunoştinţe, deprinderi practice şi intelectuale, strategii de operare în plan mintal şi practic, atitudini etc.) ce se urmãresc a se dezvolta la elevi cât şi în raport de nivelul de complexitate al achiziţiilor de învãţare prevãzute de programã.
În acest sens, precizãm cã, în definirea obiectivelor de referinţã, pentru fiecare modul s-au avut în vedere urmãtoarele niveluri de complexitate ale achiziţiilor de învãţare ale elevului:
● Abilitãţi de cunoaştere şi înţelegere: utilizarea adecvatã a termenilor şi a limbajului grafic specific diferitelor tehnologii în comunicare, cunoaşterea reglementãrilor referitoare la calitatea mediului, protecţia consumatorului, observarea sistematicã şi descrierea modului de execuţie a anumitor operaţii, realizarea de schiţe, referate, colaje, fotografii, colecţii etc.;
● Abilitãţi de explicare şi interpretare: citirea şi interpretarea corectã a schemelor constructive şi funcţionale, a instrucţiunilor, prospectelor, etichetelor şi altor materiale de promovare a produselor, stabilirea de corelaţii între proprietãţile materialelor şi operaţiile tehnologice, corelarea evoluţiilor din domeniul tehnologiei cu dinamica pieţei muncii etc.;
● Abilitãţi de evaluare şi gândire criticã: aprecierea calitãţii produselor înainte de cumpãrarea lor, identificarea de soluţii originale pentru valorificarea optimã a spaţiului din locuinţã, clasã, şcoalã, luarea deciziei profesionale luând în considerare specificul domeniului dar şi abilitãţile şi interesele proprii etc.;
● Abilitãţi aplicative: proiectarea şi realizarea unor produse simple prin valorificarea resurselor materiale din mediul apropiat şi cu respectarea mãsurilor de sãnãtate şi securitate în muncã, întocmirea unui buget personal de venituri şi cheltuieli sau de utilizare a timpului, utilizarea unei fişe tehnologice, a unor instrumente, scule sau a unor ustensile, efectuarea unor mici reparaţii, utilizarea calculatorului şi a altor mijloace moderne de comunicare efectuarea unor operaţii tehnologice simple.
Definitoriu pentru Educaţia tehnologicã în gimnaziu se considerã a fi faptul cã învãţarea vizeazã prioritar formarea de abilitãţi de gândire criticã şi de abilitãţi practice, în condiţii de cooperare, celelalte tipuri de abilitãţi constituind achiziţii prealabile, necesare dezvoltãrii acestora.
În aplicarea programei vor fi avute în vedere şi urmãtoarele aspecte:
- În fiecare an şcolar se studiazã douã module, în ordinea indicatã în programã, timpul acordat fiecãruia depinde de profesorul clasei. Important este ca sã fie atinse toate obiectivele vizate de programã.
- Activitatea didacticã este orientatã spre activitãţi în echipã, prin care elevii învaţã sã coopereze şi sã-şi asume responsabilitãţi, încurajându-se astfel iniţiativa şi creativitatea.
- În scopul atingerii obiectivelor de referinţã, profesorul are libertatea de a îmbogãţi registrul activitãţilor de învãţare şi de a dezvolta acele teme care se pot integra contextului socio-economic local.


┌────────────────────┐
│ PROGRAMA PENTRU │
│EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ│
│┌──────────────────┐│
└┤ Obiective cadru ├┘
└─┬──┬──────┬────┬─┘
│ │ │ └────────────────────────┐
┌────────────────────┘ │ └────────┐ │
│ │ │ │
┌───┴───┐ ┌───┴───┐ ┌──┴────┐ ┌────┴──┐
│Modul 1│ │Modul 2│ │Modul 3│ ..... │Modul n│
│ ┌────┴──────┐ │ ┌────┴──────┐ │ ┌───┴───────┐ │ ┌────┴──────┐
└──┤- Obiective│ └──┤- Obiective│ └───┤- Obiective│ └──┤- Obiective│
│de referin-│ │de referin-│ │de referin-│ │de referin-│
│ţã │ │ţã │ │ţã │ │ţã │
│- Exemple │ │- Exemple │ │- Exemple │ │- Exemple │
│de activi- │ │de activi- │ │de activi- │ │de activi- │
│tãţi de │ │tãţi de │ │tãţi de │ │tãţi de │
│învãţare │ │învãţare │ │învãţare │ │învãţare │
│- Conţinu- │ │- Conţinu- │ │- Conţinu- │ │- Conţinu- │
│turi │ │turi │ │turi │ │turi │
└───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘REPARTIZAREA MODULELOR PE CLASE


┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│CLASA│ DENUMIREA MODULELOR │
├─────┼──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│ V │ ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUIT │ PRODUSE ANIMALIERE DE ORIGINE │
│ │ │ MINERALĂ, VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ VI │ ECONOMIA FAMILIEI │ MATERIALE ŞI TEHNOLOGII │
│ │ │ (lemn, textile, piele, ceramicã) │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ VII │ MATERIALE ŞI TEHNOLOGII │ TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI │
│ │ (materiale metalice, materiale │ TRANSPORT │
│ │ plastice, cauciuc, sticlã) │ │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│VIII │ ENERGIE │ DOMENII PROFESIONALE │
└─────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘OBIECTIVE CADRU


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltãrii tehnologice asupra individului, │
│ mediului şi societãţii │
│2. Dezvoltarea capacitãţii de proiectare, execuţie, evaluare, utilizare şi │
│ valorificare a produselor │
│3. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice │
│ tehnologiilor │
│4. Dezvoltarea spiritului de iniţiativã şi a capacitãţii de orientare │
│ profesionalã │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ


┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ OBIECTIVE CADRU │ STANDARDE │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│1. Înţelegerea implicaţiilor │S.1. Identificarea unor surse de poluare │
│dezvoltãrii tehnologice asupra │ care afecteazã calitatea vieţii │
│individului, mediului şi societãţii│S.2. Descrierea principalelor resurse │
│ │ (materiale, bãneşti, umane) şi │
│ │ tehnologii necesare pentru obţinerea │
│ │ unui produs │
│ │S.3. Analizarea elementelor de progres a │
│ │ diferitelor tehnologii precum şi a │
│ │ meseriilor/profesiilor specifice │
│ │ acestora │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│2. Dezvoltarea capacitãţii de │S.4. Execuţia de produse simple, conform │
│proiectare, execuţie, evaluare, │ fişei tehnologice, cu respectarea │
│utilizare şi valorificare a │ normelor de protecţie a muncii şi a │
│produselor │ mediului │
│ │S.5. Evaluarea produselor/serviciilor în │
│ │ funcţie de caracteristicile de cali- │
│ │ tate şi de posibilitãţile de │
│ │ valorificare │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│3. Valorificarea în comunicare a │S.6. Utilizarea adecvatã a limbajului │
│termenilor şi simbolurilor │ grafic specific diverselor domenii de│
│specifice tehnologiilor │ activitate în contexte variate de │
│ │ comunicare │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│4. Dezvoltarea spiritului de │S.7. Evaluarea de opţiuni privind │
│iniţiativã şi a capacitãţii de │ viitoarea meserie în concordanţã cu │
│orientare profesionalã │ propriile interese, aptitudini şi cu │
│ │ caracteristicile pieţei muncii │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘CLASA a V-a
Modulul: ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUIT
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltãrii tehnologice asupra individului, mediului şi societãţii


┌─────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a V-a elevul│Pe parcursul clasei a V-a se recomandã │
│ │va fi capabil │urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│1.1. │sã descrie elementele mediului │- discuţii pe marginea unor hãrţi, │
│ │construit şi funcţionalitatea │ planuri, imagini, documente, │
│ │acestora │ monografii, filme, site-uri privind │
│ │ │ amplasarea geograficã a localitãţii │
│ │ │ şi evoluţia în timp a sistemelor de │
│ │ │ organizare teritorialã; │
│ │ │- vizitarea localitãţii cu │
│ │ │ identificarea destinaţiei clãdirilor │
│ │ │ (clãdiri administrative, de sãnãtate,│
│ │ │ culturale, comerciale, de învãţãmânt,│
│ │ │ economice, industriale, etc.), │
│ │ │ şi ale reţelelor de utilitãţi; │
│ │ │- exerciţii de orientare utilizând │
│ │ │ hãrţi, planuri, documentaţie de │
│ │ │ specialitate; │
│ │ │- vizitarea unor agenţi economici din │
│ │ │ localitate, târguri tradiţionale, │
│ │ │ muzee etnografice, expoziţii; │
│ │ │- investigarea directã a spaţiilor │
│ │ │ interioare din locuinţã, şcoalã şi │
│ │ │ din alte clãdiri ce adãpostesc │
│ │ │ instituţii publice; │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│1.2. │sã identifice surse de poluare │- identificarea surselor de poluare din│
│ │şi sã se implice în prevenirea │locuinţa personalã, şcoalã, localitate;│
│ │şi combaterea acestora │- studiu de caz "Sursele de apã │
│ │ │potabilã", vizitarea staţiei de tratare│
│ │ │/epurare a apei din localitate (zonã); │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│1.3. │sã respecte prevederi ale │- exerciţii de aplicare a unor │
│ │legislaţiei referitoare la │prevederi legale privind protecţia │
│ │calitatea mediului │mediului (apã, pãduri,aer, sol); │
│ │ │- întâlniri cu reprezentanţi ai comuni-│
│ │ │tãţii locale: primãrie, agenţi │
│ │ │economici, ONG-uri; │
│ │ │- studii de caz referitore la: │
│ │ │pãstrarea şi conservarea mediului │
│ │ │natural, colectarea selectivã a │
│ │ │deşeurilor; │
│ │ │- vizionarea de filme referitoare la │
│ │ │protecţia mediului; │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│*1.4.│sã compare modalitãţi tradiţio- │- culegere de informaţii din albume, │
│ │nale şi moderne de amenajare a │reviste, fotografii, CD, eventual ima- │
│ │mediului rural şi urban │gini de pe Internet în vederea sesizã- │
│ │ │rii diferenţelor dintre sistemele de │
│ │ │amenajare teritorialã specifice locali-│
│ │ │tãţilor urbane şi rurale │
│ │ │- consultarea diferitelor materiale │
│ │ │documentare (reviste de arhitecturã, │
│ │ │decoraţiuni interioare, prezentãri de │
│ │ │produse de mobilier, bunuri de folo- │
│ │ │sinţã îndelungatã). │
└─────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
2. Dezvoltarea capacitãţii de proiectare, execuţie, evaluare, utilizare şi valorificare a produselor┌─────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a V-a elevul│Pe parcursul clasei a V-a se recomandã │
│ │va fi capabil │urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2.1. │sã identifice materialele nece- │- exerciţii de identificare a diferite-│
│ │sare pentru execuţia unei │lor tipuri de materiale utilizate în │
│ │clãdiri şi a obiectelor din lo- │construirea şi dotarea locuinţei, a │
│ │cuinţã şi şcoalã. │şcolii; │
│ │ │- analiza unor obiecte din gospodãrie; │
│ │ │- colecţionarea unor obiecte din mediul│
│ │ │natural în vederea utilizãrii lor în │
│ │ │decorarea clasei şi locuinţei; │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2.2. │sã realizeze produse simple cu │- exerciţii de planificare a activitã- │
│ │respectarea normelor de calita- │ţii cu sugerarea succesiunii opera- │
│ │te, protecţie a muncii şi a │ţiilor şi a posibilelor alternative de │
│ │mediului │lucru; │
│ │ │- efectuarea de mãsurãtori şi întoc- │
│ │ │mirea planului clasei, camerei, │
│ │ │locuinţei, şcolii. │
│ │ │- exerciţii de desenare, mãsurare, tra-│
│ │ │sare, tãiere, îmbinare (prin coasere, │
│ │ │înnodare, lipire, legare etc.) pentru │
│ │ │obţinerea diferitelor produse simple; │
│ │ │- realizarea de aranjamente florale, │
│ │ │obiecte decorative cu grad redus de │
│ │ │complexitate; │
│ │ │- întocmirea unor miniproiecte de rea- │
│ │ │menajãri interioare în funcţie de │
│ │ │destinaţii şi/sau ocazii speciale (ex. │
│ │ │Camera mea, Casa viitorului); │
│ │ │- evaluarea şi valorificarea produselor│
│ │ │obţinute, │
│ │ │- organizarea de concursuri tematice/ │
│ │ │expoziţii în clasã/şcoalã/localitate/ │
│ │ │zonã; │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2.3. │sã coopereze şi sã-şi asume │- organizarea locului de muncã în func-│
│ │responsabilitãţi în activitãţile│ţie de rolul asumat în executarea unor │
│ │de grup │produse simple │
│ │ │- asumarea responsabilitãţilor indivi- │
│ │ │duale în elaborarea unor materiale │
│ │ │(schiţe, planuri, colaje, colecţii, │
│ │ │proiecte, portofolii) realizate în │
│ │ │cadrul echipei; │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│*2.4.│sã aplice soluţii pentru │- exerciţii de identificare a unor dis-│
│ │înlãturarea disfuncţionalitã- │funcţionalitãţi din locuinţã şi şcoalã │
│ │ţilor din mediul apropiat al │(elemente constructiv - funcţionale, │
│ │elevului │reţele de utilitãţi). │
│ │ │- implicarea directã în viaţa comunitã-│
│ │ │ţii prin amenajarea unor spaţii verzi; │
│ │ │semnalarea unor surse de poluare; │
│ │ │- participarea la colectarea selectivã │
│ │ │a ambalajelor în vederea reciclãrii │
│ │ │acestora. │
│ │ │- simulãri pe calculator utilizând │
│ │ │softuri educaţionale specifice (ex. │
│ │ │amenajarea unei localitãţi, construcţia│
│ │ │unei case, decorarea unei case, locu- │
│ │ │inţe, camere, realizarea de planuri de │
│ │ │locuinţe, şcoalã etc.). │
└─────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘3. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor┌─────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a V-a elevul│Pe parcursul clasei a V-a se recomandã │
│ │ va fi capabil │urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│3.1. │sã utilizeze informaţii culese │- exerciţii de identificare, selectare,│
│ │din surse diferite │citire şi interpretare a simbolurilor │
│ │ │şi termenilor specifici domeniului, din│
│ │ │diferite texte, imagini, documente, │
│ │ │planuri, prospecte; │
│ │ │- descrierea spaţiilor şi utilitãţilor │
│ │ │din locuinţã, şcoalã, alte clãdiri în │
│ │ │funcţie de utilitatea acestora; │
│ │ │- utilizarea termenilor de speciali- │
│ │ │tate, a limbajului grafic, a simbolu- │
│ │ │rilor şi a culorilor în vederea reali- │
│ │ │zãrii de planuri, desene, colaje; │
│ │ │- selectarea şi organizarea informaţiei│
│ │ │în vederea realizãrii de proiecte, por-│
│ │ │tofolii, tabele, colaje; │
│ │ │- utilizarea noilor tehnologii de in- │
│ │ │formare şi comunicare, pentru a analiza│
│ │ │şi descrie produse din mediul apropiat:│
│ │ │denumire, elemente componente, mod de │
│ │ │utilizare etc. │
│ │ │- discuţii în care sã fie utilizaţi │
│ │ │termeni specifici oricãrei construcţii │
│ │ │(fundaţie, elevaţie, acoperiş, camere │
│ │ │cu diferite destinaţii, spaţii de cir- │
│ │ │culaţie, de depozitare etc.). │
└─────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘4. Dezvoltarea spiritului de iniţiativã şi a capacitãţii de orientare profesionalã┌─────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a V-a elevul│Pe parcursul clasei a V-a se recomandã │
│ │va fi capabil │urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│*4.1.│sã propunã noi posibilitãţi de │- elaborarea mai multor variante de │
│ │amenajare a mediului şi de │amenajare a spaţiilor interioare/exte- │
│ │creştere a calitãţii serviciilor│rioare cu alegerea variantei optime; │
│ │din localitate │- exerciţii de îmbunãtãţire a produ- │
│ │ │selor realizate (aspect, │
│ │ │funcţionalitate etc.) │
│ │ │- activitate practicã de întreţinere şi│
│ │ │înfrumuseţare a locuinţei, clasei, │
│ │ │grãdinii şcolii etc. │
│ │ │- implicarea în viaţa comunitãţii │
│ │ │(localitãţii - îngrijirea spaţiilor │
│ │ │verzi, participarea la viaţa socialã şi│
│ │ │culturalã, asigurarea curãţeniei, │
│ │ │semnalarea unor factori poluanţi, co- │
│ │ │lectarea materialelor refolosibile │
│ │ │etc.) │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│4.2. │sã stabileascã legãturi între │- culegerea de informaţii referitoare │
│ │elementele mediului construit, │la resursele naturale şi ocupaţiile │
│ │tipurile de activitãţi şi mese- │specifice zonei utilizând diferite │
│ │riile (profesiile) specifice │surse; │
│ │acestora │- discuţii privind ocupaţiile oamenilor│
│ │ │din comunitatea localã, posibilitãţile │
│ │ │de transport şi de dezvoltare şi │
│ │ │ modernizare a localitãţii; │
│ │ │- citire hãrţi/planuri/documentaţie │
│ │ │inclusiv site-uri de prezentare a unor │
│ │ │agenţi economici. │
└─────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘CONŢINUTURI

● Localitatea
- *Evoluţia în timp a sistemelor de amenajare teritorialã.
- Organizarea localitãţii.
> Clãdiri: destinaţie, alcãtuire constructivã,
> Reţele de utilitãţi;
> Elemente de limbaj grafic specific.
> *Aplicaţii (soft-uri educaţionale).
- Activitãţi specifice localitãţii de referinţã.
● Locuinţa:
> Tipuri, planuri şi scheme funcţionale
> Funcţii, amenajare, confort ambiental (spaţial, fiziologic şi psihologic)
> Anexe gospodãreşti*.
● Şcoala:
> Amplasare, alcãtuire constructivã,
> Plan (şcoalã, clasã, laborator) şi scheme funcţionale
> Funcţii şi amenajare
● Conservarea mediului şi combaterea poluãrii. *Dezvoltarea mediului construit

CLASA a V-a

Modulul: PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE MINERALĂ, VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


1. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltãrii tehnologice asupra individului, mediului şi societãţii


┌─────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a V-a elevul│Pe parcursul clasei a V-a se recomandã │
│ │va fi capabil │urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│1.1 │sã selecteze produsele alimen- │- exerciţii de diferenţiere a originii │
│ │tare în funcţie de valoarea │produselor alimentare şi de analizã de │
│ │nutritivã şi energeticã şi de │produs; │
│ │influenţa asupra sãnãtãţii │- discuţii dirijate privind speciile de│
│ │omului │plante şi de animale din zona geogra- │
│ │ │ficã respectivã; │
│ │ │- vizite la sere, crescãtorii de │
│ │ │animale, pieţe, magazine, agenţi econo-│
│ │ │mici din localitate, expoziţii, │
│ │ │târguri; │
│ │ │- exerciţii de evaluare cantitativã şi │
│ │ │calitativã a consumului zilnic de │
│ │ │alimente; │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│1.2 │sã descrie principalele moduri │- discuţii pe tema alcãtuirii unui │
│ │de utilizare a produselor ali- │meniu; │
│ │mentare de origine mineralã, ve-│- activitãţi de selectare de produse │
│ │getalã şi animalã în alimentaţia│pentru principalele mese ale unei zile;│
│ │omului │- vizite la unitãţi de alimentaţie pu- │
│ │ │blicã/întreprinderi de prelucrare a │
│ │ │produselor de origine mineralã, vege- │
│ │ │talã şi animalã │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│1.3 │sã analizeze influenţa factori- │- exerciţii de asociere a factorilor de│
│ │lor de mediu asupra cultivãrii │mediu cu plantele şi animalele speci- │
│ │plantelor şi creşterii │fice anumitor zone agricole; │
│ │animalelor │- dezbateri pe tema valorificãrii rezi-│
│ │ │duurilor din agriculturã, utilizarea │
│ │ │tehnologiilor ecologice; │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│*1.4 │sã descrie tradiţiile locale │- consultarea unor materiale documen- │
│ │referitoare la obţinerea │tare; │
│ │produselor alimentare │- descrieri de produse realizate cu │
│ │ │ocazia unor sãrbãtori, tradiţionale, cu│
│ │ │specific naţional/local (ex. Paşte, │
│ │ │Crãciun, aniversãri); │
│ │ │- expoziţii/colecţii cu produse reali- │
│ │ │zate conform tradiţiilor locale. │
└─────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘2. Dezvoltarea capacitãţii de proiectare, execuţie, evaluare, utilizare şi valorificare a produselor


┌─────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a V-a elevul│Pe parcursul clasei a V-a se recomandã │
│ │va fi capabil │urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2.1. │sã identifice materiile prime, │- exerciţii de identificare a materii- │
│ │materialele şi principalele │lor prime şi materialelor folosite în │
│ │unelte, instrumente şi echipa- │obţinerea produselor alimentare; │
│ │mente specifice utilizate în │- exerciţii de identificare a maşinilor│
│ │obţinerea produselor │şi utilajelor specifice tehnologiilor │
│ │ │agricole; │
│ │ │- exerciţii de identificare a vaselor, │
│ │ │ustensilelor, aparatelor utilizate în │
│ │ │prepararea alimentelor; │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2.2. │sã execute lucrãri de cultivare │- exerciţii de ordonare logicã a etape-│
│ │a plantelor/creştere a animale- │lor unui proces tehnologic şi de selec-│
│ │lor domestice respectând normele│tare a tehnologiilor adecvate pentru │
│ │ecologice şi mãsurile de │diferite grupe de plante şi/sau │
│ │securitate şi sãnãtate în muncã │animale; │
│ │ │- exerciţii de selectare şi mânuire │
│ │ │corectã a uneltelor utilizate în cadrul│
│ │ │operaţiilor de cultivare a plantelor de│
│ │ │ grãdinã/apartament; │
│ │ │- realizarea de aranjamente florale, de│
│ │ │adãposturi pentru diferite specii de │
│ │ │animale; │
│ │ │- exerciţii de determinare a influenţei│
│ │ │factorilor de mediu asupra dezvoltãrii │
│ │ │plantelor şi animalelor în laborator şi│
│ │ │lotul şcolii; │
│ │ │- exerciţii de utilizare a echipamen- │
│ │ │telor individuale de protecţie şi a │
│ │ │celor de pazã contra incendiilor; │
│ │ │- studii de caz referitoare la creşte- │
│ │ │rea şi îngrijirea animalelor domestice;│
│ │ │- studii de caz cu privire la respec- │
│ │ │tarea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã│
│ │ │la desfãşurarea diferitelor lucrãri │
│ │ │agricole; │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2.3. │sã identifice principalele pro- │- întocmire de meniuri pentru diferite │
│ │duse alimentare pe baza unui │perioade ale zilei/ale anului/evenimen-│
│ │meniu recomandat/întocmit în │te festive; │
│ │prealabil de cãtre elev │- exerciţii de selectare şi mânuire │
│ │ │corectã a vaselor, ustensilelor, apa- │
│ │ │ratelor utilizate în prepararea │
│ │ │alimentelor; │
│ │ │- exerciţii de cântãrire, amestecare/ │
│ │ │combinare, de diferite materii prime │
│ │ │sau materiale respectând reţetele din │
│ │ │cãrţi de bucate/reviste de speciali- │
│ │ │tate; │
│ │ │- studii de caz privind determinarea │
│ │ │caracteristicilor organoleptice ale │
│ │ │unor produse alimentare; │
│ │ │- exerciţii de identificare a valorii │
│ │ │energetice şi nutritive a alimentelor │
│ │ │(informaţii de pe ambalaje etc.); │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2.4. │sã analizeze calitatea produ- │- evaluarea calitãţii produselor │
│ │selor alimentare în funcţie de: │realizate │
│ │nevoile pe care le satisfac, │- exerciţii de determinare a calitãţii │
│ │proprietãţile organoleptice, │produselor pe baza proprietãţilor │
│ │valoarea nutritivã şi energe- │organoleptice; │
│ │ticã, esteticã │- exerciţii de diferenţiere a diferi- │
│ │ │telor posibilitãţi de ambalare a produ-│
│ │ │selor alimentare; │
│ │ │- studii de caz referitoare la influ- │
│ │ │enţa mediului (temperaturã, umiditate) │
│ │ │asupra produselor; │
│ │ │- studii de caz privind riscurile │
│ │ │pentru sãnãtate în cazul consumãrii │
│ │ │unor produse alimentare expirate; │
│ │ │- organizarea de concursuri tematice/ │
│ │ │expoziţii (clasã/şcoalã/localitate/ │
│ │ │zonã); │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2.5. │sã coopereze şi sã-şi asume │- organizarea locului de muncã, în │
│ │responsabilitãţi în activitãţile│funcţie de rolul asumat în executarea │
│ │de grup │unor produse simple; │
│ │ │- aranjarea mesei pentru diverse │
│ │ │ocazii; │
│ │ │- asumarea responsabilitãţilor indivi- │
│ │ │duale în cultura plantelor şi/sau a │
│ │ │creşterii animalelor; │
│ │ │- respectarea regulilor de comportament│
│ │ │ la masã; │
│ │ │- respectarea normelor de igienã în │
│ │ │activitãţile din bucãtãrie │
│ │ │- realizarea de ambalaje, etichete, │
│ │ │reclame, colaje, colecţii, proiecte, │
│ │ │portofolii. │
└─────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘3. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor


┌─────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a V-a elevul│Pe parcursul clasei a V-a se recomandã │
│ │va fi capabil │urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│3.1 │sã valorifice informaţiile │- culegerea de informaţii din diferite │
│ │culese din surse diferite utili-│surse (reviste, manuale, Internet │
│ │zând terminologia şi simbolurile│etc.); │
│ │specifice domeniului │- citire de prospecte, pliante, docu- │
│ │ │mentaţie, ambalaje, etichete etc.; │
│ │ │- realizarea de colecţii/portofolii │
│ │ │individuale/de grup; │
│ │ │- redactarea unei sesizãri adresate │
│ │ │Oficiului de Protecţie a Consumatorilor│
│ │ │referitoare la semnalarea unor nereguli│
│ │ │referitoare la calitatea produselor │
│ │ │cumpãrate (proprietãţi organoleptice, │
│ │ │transport, depozitare, comercializare │
│ │ │etc.); │
│ │ │- organizarea de expoziţii şi concur- │
│ │ │suri tematice; │
│ │ │- realizarea de fotografii şi vizio- │
│ │ │narea de filme didactice/ documentare; │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│3.2 │sã explice termeni şi simboluri │- exerciţii de citire şi interpretare a│
│ │privind calitatea, igiena produ-│informaţiilor de pe prospecte, │
│ │selor alimentare şi protecţia │ambalaje; │
│ │ consumatorilor │- identificarea drepturilor avute în │
│ │ │calitate de consumator. │
└─────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘4. Dezvoltarea spiritului de iniţiativã şi a capacitãţii de orientare profesionalã┌─────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a V-a elevul│Pe parcursul clasei a V-a se recomandã │
│ │va fi capabil │urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│*4.1 │sã identifice posibilitãţi │- prezentarea şi valorificarea produ- │
│ │diverse de valorificare a produ-│sului realizat; │
│ │selor alimentare de origine │- studii de caz referitoare la produce-│
│ │ mineralã, vegetalã şi animalã │rea alimentelor, la conservarea produ- │
│ │ │selor, posibilitãţi de valorificare; │
├─────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│4.2. │sã stabileascã legãturi între │- exerciţii de corelare a activitãţilor│
│ │activitãţi/profesii şi produsele│de cultivare a plantelor şi de creştere│
│ │alimentare obţinute │a animalelor domestice din zonã cu │
│ │ │factori de mediu şi ocupaţiile │
│ │ │locuitorilor; │
│ │ │- studii de caz (ex. de teme: │
│ │ │Tradiţiile locale, Calendarul activitã-│
│ │ │ţilor, Obiceiurile folclorice din zonã;│
│ │ │ Meşteşuguri locale); │
│ │ │- descrierea activitãţilor desfãşurate │
│ │ │de bucãtar, crescãtor de animale, agri-│
│ │ │cultor, ospãtar etc.; │
│ │ │- întocmirea unor eseuri, referate, │
│ │ │colaje privind ocupaţiile oamenilor din│
│ │ │comunitatea localã. │
└─────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘CONŢINUTURI

● Originea alimentelor:
- Alimente de origine mineralã: apã, sare.
- Alimente de origine vegetalã: în stare proaspãtã (fructe, legume) şi prelucrate (zahãr, ulei, cereale, orez). Cultivarea plantelor de câmp/grãdinã (semãnat, plantat, lucrãri de îngrijire, recoltare şi valorificare); factori de mediu; securitare şi sãnãtate în muncã.
- Alimente de origine animalã: carne, lapte, ouã. Creşterea animalelor domestice (hrãnire şi îngrijire; valorificarea produselor); factori de mediu; securitate şi sãnãtate în muncã.
● Criterii de selecţie a produselor alimentare: caracteristici organoleptice; informaţii de pe etichete, ambalaje, prospecte etc.; valoare nutritivã şi energeticã.
● Alcãtuirea meniurilor:
- Criterii de întocmire. Relaţia dintre alimentaţia corectã şi condiţiile geografice, climaterice starea de sãnãtate, vârstã, anotimp, activitãţi desfãşurate, profesii etc.
- *Meniuri pentru diferite ocazii/anotimpuri/situaţii deosebite.
● Tehnologii de preparare a hranei:
- Bucãtãria: vase; ustensile; dispozitive; aparate; factori de confort.
- Respectarea normelor de igienã în activitãţile din bucãtãrie.
- Aranjarea mesei.
- Prepararea la rece. *Prepararea la cald. Conservarea alimentelor.
- *Tehnologii tradiţionale şi moderne de preparare a alimentelor. Bucãtãria româneascã.
● Evaluarea calitãţii produselor alimentare. Protecţia consumatorului. * Valorificarea produselor alimentare.
● Relaţia: om - produse alimentare - mediu.

CLASA a VI-a

Modulul: ECONOMIA FAMILIEI

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltãrii tehnologice asupra individului, mediului şi societãţii


┌─────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VI-a elevul│Pe parcursul clasei a VI-a se recoman-│
│ │va fi capabil │dã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│1.1 │sã identifice activitãţi econo- │- prezentarea unor exemple de activi- │
│ │mice din viaţa familiei │tãţi de: producţie, schimb, consum; │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│1.2 │sã descrie principalele resurse │- joc de rol pentru identificarea di- │
│ │necesare desfãşurãrii unor acti- │ferenţei dintre nevoi şi dorinţe; │
│ │vitãţi familiale de producţie şi │- discuţii referitoare la resurse │
│ │consum │materiale şi umane; │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│1.3 │sã recunoascã factori economici │- exerciţii de ierarhizare a nevoilor │
│ │şi sociali din mediul înconjurã- │de consum ale familiei şi ale fiecãrui│
│ │tor care influenţeazã viaţa │membru; │
│ │familiei │ │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│1.4 │sã enunţe unele drepturi şi │- exerciţii de selectare a informaţii-│
│ │obligaţii ale consumatorilor │lor privind drepturile consumatorului │
│ │ │şi protecţia acestuia; │
│ │ │- identificarea instituţiilor care │
│ │ │asigurã protecţia consumatorului în │
│ │ │localitatea respectivã; │
│ │ │- comentarea unor articole din presã │
│ │ │privind probleme de sãnãtate a fami- │
│ │ │liei, protecţia consumatorului şi │
│ │ │mãsuri preconizate. │
└─────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘2. Dezvoltarea capacitãţii de proiectare, execuţie, evaluare, utilizare şi valorificare a produselor┌─────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VI-a elevul│Pe parcursul clasei a VI-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│2.1 │sã-şi stabileascã bugetul │- activitãţi de elaborare a unui buget│
│ │(zilnic, sãptãmânal, lunar) şi │simplu al clasei şi al familiei; │
│ │modalitãţi de economisire │ │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│2.2 │sã stabileascã prioritãţi în con-│- discuţie cu privire la nevoi şi │
│ │sum şi cheltuieli în funcţie de │modul lor de acoperire │
│ │nevoile proprii şi ale familiei │- exerciţii de repartizare a venitu- │
│ │ │rilor pentru satisfacerea diferitelor │
│ │ │nevoi şi justificarea economiilor │
│ │ │efectuate; │
│ │ │- exerciţii referitoare la decizia │
│ │ │privind cumpãrarea unor produse │
│ │ │- utilizarea de soft educaţional │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│2.3 │sã analizeze un produs realizat │- realizarea unui produs simplu (un │
│ │în funcţie de calitate, cheltu- │semn de carte etc.), calcularea chel- │
│ │ieli şi posibilitatea obţinerii │tuielilor şi a veniturilor posibile de│
│ │unui câştig │obţinut din vânzarea acestuia; │
│ │ │- activitãţi practice de realizare a │
│ │ │unei reclame pentru promovarea produ- │
│ │ │sului obţinut; │
│ │ │- simularea unor tranzacţii simple, │
│ │ │eventual prin comerţ electronic; │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│2.4 │sã întocmeascã planuri de activi-│- descrierea modului de utilizare a │
│ │tãţi în funcţie de timpul │timpului într-o zi/ sãptãmânã; │
│ │disponibil │- comentarea în grup/echipã a posibi- │
│ │ │litãţilor de utilizare eficientã a │
│ │ │timpului; │
│ │ │- discuţii în grup/echipã privind │
│ │ │importanţa repartizãrii judicioase a │
│ │ │timpului între muncã, distracţie şi │
│ │ │alte activitãţi zilnice. │
└─────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘3. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor┌─────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VI-a elevul│Pe parcursul clasei a VI-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.1 │sã utilizeze concepte economice │- exerciţii de utilizare a termenilor │
│ │în comunicare │economici: nevoi, resurse, producţie, │
│ │ │schimb, consum, venituri, cheltuieli, │
│ │ │preţ, buget referitor la viaţa fami- │
│ │ │liei şi a clasei; │
│ │ │- exerciţii de citire a unor grafice, │
│ │ │scheme, etichete; │
│ │ │- exerciţii de redactare a unor sesi- │
│ │ │zãri cãtre organizaţiile sau institu- │
│ │ │ţiile de protecţie a consumatorului; │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.2 │sã observe şi sã compare diferite│- stabilirea avantajelor şi dezavanta-│
│ │modalitãţi de platã │jelor efectuãrii plãţilor prin: │
│ │ │numerar, carduri, cec; │
│ │ │- realizarea unor colecţii de monede, │
│ │ │bancnote, carduri. │
└─────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘4. Dezvoltarea spiritului de iniţiativã şi a capacitãţii de orientare profesionalã┌─────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VI-a elevul│Pe parcursul clasei a VI-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│4.1 │sã elaboreze proiecte pentru │- exerciţii de corelare a prioritã- │
│ │realizarea unui produs util cu │ţilor de realizare a produsului pro- │
│ │precizarea bugetului necesar │iectat cu resursele bãneşti, umane, │
│ │ │materiale şi de timp; │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│4.2 │sã identifice abilitãţi şi │- vizitarea unor locuri de muncã - │
│ │interese personale care îl pot │eventual ale pãrinţilor - şi consemna-│
│ │orienta în carierã │rea unor observaţii; │
│ │ │- discuţii relevante cu privire la │
│ │ │legãtura dintre educaţie, muncã, │
│ │ │satisfacţie profesionalã. │
└─────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘CONŢINUTURI

● Rolul familiei în consumul şi producţia de bunuri şi servicii.
● Nevoi şi dorinţe - identificarea nevoilor individuale ale familiei şi ale clasei/şcolii.
● Resursele familiei - relaţia: venituri, consum, economii. Activitatea de producţie şi relaţiile dintre membrii familiei/clasei.
● Comportamentul de consum. Calitatea produselor. Protecţia consumatorului.
● Bugetul familiei -suportul comportamentului de consum. Proiectarea bugetului, decizia privind cumpãrarea unor produse, preţul. Bugetul elevului. Disciplina bugetului personal.
● Gestionarea bugetului individual de timp. Organizarea timpului familiei.
● *Profesii ale membrilor familiei.

CLASA a VI-a

Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII
(lemn, textile, piele, ceramicã)

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


1. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltãrii tehnologice asupra individului, mediului şi societãţii┌─────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VI-a elevul│Pe parcursul clasei a VI-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│1.1. │sã identifice materii prime şi │- observaţii şi discuţii pe baza unor │
│ │materiale lemnoase, textile, din │enciclopedii, lucrãri de specialitate,│
│ │piele, ceramicã în funcţie de │ mostre; │
│ │provenienţã şi proprietãţi │- exerciţii de identificare şi de com-│
│ │ │parare a diferitelor tipuri de mate- │
│ │ │riale din mediul apropiat; │
│ │ │- exerciţii de observare şi de compa- │
│ │ │rare a unor produse în funcţie de ma- │
│ │ │terialele utilizate; │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│1.2. │sã sesizeze efectele tehnolo- │- studiu de caz; │
│ │giilor de obţinere a materiilor │- vizite la croitorie, atelier de tâm-│
│ │prime, a semifabricatelor şi a │plãrie, atelier de olãrit; atelier de │
│ │produselor finite asupra mediului│pielãrie, cizmãrie │
│ │şi societãţii │ │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│1.3. │sã analizeze un produs ţinând │- analiza unor obiecte confecţionate │
│ │cont de utilizare, materiale, al-│din lemn, textile, piele, ceramicã, │
│ │cãtuire, formã, schemã funcţio- │existente în mediul apropiat elevului;│
│ │nalã, prezentare, preţ │- exerciţii de întocmire a unor fişe │
│ │ │de analizã de produs; │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│*1.4 │sã identifice elementele de │- culegere de informaţii din albume, │
│ │progres în evoluţia diferitelor │reviste, fotografii, CD, Internet; │
│ │tehnologii de prelucrare a mate- │- utilizarea softului educaţional │
│ │rialelor din lemn, textile, │- colecţii/expoziţii cu produse reali-│
│ │piele, ceramicã │zate prin tehnologii tradiţionale/ │
│ │ │locale şi/sau moderne. │
│ │ │- descrieri de produse realizate cu │
│ │ │ocazia unor sãrbãtori tradiţionale, cu│
│ │ │specific naţional/regional │
│ │ │- implicare directã în viaţa comuni- │
│ │ │tãţii prin participarea la colectarea │
│ │ │ambalajelor în vederea reciclãrii │
│ │ │acestora (hârtie, carton). │
└─────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘2. Dezvoltarea capacitãţii de proiectare, executare, evaluare, utilizare şi valorificare a produselor


┌─────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VI-a elevul│Pe parcursul clasei a VI-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│2.1. │sã selecteze materiale şi tehno- │- exerciţii de comparare a diferitelor│
│ │logii adecvate pentru realizarea │tipuri de materiale utilizate în rea- │
│ │unui produs util │lizarea de produse; │
│ │ │- exerciţii de selectare a materiale- │
│ │ │lor şi a instrumentelor de mãsurã, │
│ │ │scule, unelte, aparate simple necesare│
│ │ │executãrii unui produs; │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│2.2 │sã execute produse simple din │- exerciţii de demontare - montare/ │
│ │mediul apropiat elevului pe baza │asamblare a unor produse simple; │
│ │unei fişe tehnologice primite, │- exerciţii de citire şi utilizare a │
│ │respectând mãsurile de securitate│unei fişe tehnologice pentru produse │
│ │şi sãnãtate în muncã, PSI, nor- │din lemn, piele, materiale textile; │
│ │mele de calitate şi protecţia │- execuţie practicã a unor produse │
│ │mediului │simple conform fişei tehnologice; │
│ │ │- exerciţii de realizare a diferitelor│
│ │ │elemente decorative din material │
│ │ │lemnos, textil, de pielãrie etc.; │
│ │ │- discuţii cu privire la calitatea │
│ │ │produselor; │
│ │ │- evaluarea şi valorificarea produse- │
│ │ │lor obţinute prin organizarea de │
│ │ │expoziţii/concursuri între grupe, │
│ │ │clase, şcoli; │
│ │ │- exerciţii de utilizare a echipamen- │
│ │ │telor individuale de protecţie şi de │
│ │ │pazã contra incendiilor; │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│2.3 │sã coopereze şi sã-şi asume │- organizarea locului de muncã în │
│ │responsabilitãţi în activitãţile │funcţie de rolul asumat în echipã în │
│ │din cadrul echipei │executarea unor produse simple; │
│ │ │- elaborarea unor materiale (schiţe, │
│ │ │planuri, colaje, colecţii, proiecte, │
│ │ │portofolii) individual/împreunã cu │
│ │ │alţi colegi; │
│ │ │- jocuri didactice; │
└─────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘3. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor┌─────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │Exemple de activitãţi de învãţare│
│ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VI-a elevul│Pe parcursul clasei a VI-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi:│
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│3.1. │sã valorifice informaţiile culese│- exerciţii de identificare şi de│
│ │din surse diferite utilizând │selectare a simbolurilor şi │
│ │terminologia şi simbolurile │termenilor specifici domeniului │
│ │specifice domeniului │din diferite texte, imagini, │
│ │ │documente; │
│ │ │- utilizarea termenilor de spe- │
│ │ │cialitate şi a limbajului grafic │
│ │ │în realizarea (individual/în │
│ │ │echipã) de schiţe, desene, │
│ │ │planuri, referate, miniproiecte, │
│ │ │tabele, colaje sau materiale │
│ │ │publicitare; │
│ │ │- schimb de opinii, idei, mesaje │
│ │ │cu elevi din alte localitãţi din │
│ │ │ţarã şi din strãinãtate; │
│ │ │- vizionarea de filme didactice/ │
│ │ │documentare şi realizarea de │
│ │ │fotografii; │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│3.2. │sã descrie un produs utilizând │- exerciţii de comunicare - │
│ │limbajul specific │descriere a unui produs folosind │
│ │ │corect terminologia; │
│ │ │- utilizarea noilor tehnologii de│
│ │ │informare şi comunicare pentru a │
│ │ │descrie produse: denumire, ele- │
│ │ │mente componente, mod de utili- │
│ │ │zare etc.; │
│ │ │- exerciţii de aprofundare a │
│ │ │textului (de pe ambalaje, pros- │
│ │ │pecte, documentaţie specificã) │
│ │ │cu ajutorul imaginilor şi a │
│ │ │simbolurilor. │
└─────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘4. Dezvoltarea spiritului de iniţiativã şi a capacitãţii de orientare profesionalã


┌─────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VI-a elevul│Pe parcursul clasei a VI-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│4.1. │sã sesizeze relaţia dintre tipuri│- culegerea de informaţii referitoare │
│ │de activitãţi, meserii şi │la ocupaţiile specifice zonei utili- │
│ │profesii specifice acestora │zând diferite surse (inclusiv │
│ │ │Internetul); │
│ │ │- întocmirea unor minieseuri/fişe │
│ │ │privind ocupaţiile oamenilor din │
│ │ │comunitatea localã; │
│ │ │- recunoaşterea meseriei în funcţie de│
│ │ │tipul de material şi de tehnologiile │
│ │ │de prelucrare a acestuia │
├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│*4.2.│sã propunã noi posibilitãţi de │- exerciţii practice de înfrumuseţare │
│ │utilizare şi decorare a obiec- │a unor obiecte; │
│ │telor din lemn, textile, piele, │- identificarea a noi posibilitãţi de │
│ │ceramicã │utilizare şi decorare a anumitor │
│ │ │produse; │
│ │ │- evaluarea calitãţii produselor │
│ │ │realizate │
│ │ │- prezentarea şi valorificarea │
│ │ │produselor realizate prin organizarea │
│ │ │unor expoziţii; │
│ │ │- implicarea în viaţa comunitãţii prin│
│ │ │activitãţi ce vizeazã atitudinea │
│ │ │privind utilizarea de materiale │
│ │ │reciclabile; │
└─────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘CONŢINUTURI

Lemn, textile, piele, ceramicã
● Materii prime şi materiale: Provenienţã. Clasificare. Proprietãţi.
● Analiza de produs (gamã de produse): utilizare; materiale folosite, alcãtuire, formã; schiţã constructivã; prezentare, preţ;
● Realizarea unui produs simplu
> Studierea "Fişei tehnologice". Elemente de limbaj grafic specific.
- Operaţii de pregãtire. Operaţii de prelucrare. Operaţii de finisare.
- *Tradiţii locale. Tehnologii artizanale. Soft educaţional.
● Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate, utilizare, prezentare, preţ).
● *Noi posibilitãţi de utilizare şi decorare a produselor.
● Activitãţi, meserii şi profesii specifice realizãrii produselor din lemn, textile, piele, ceramicã.

CLASA a VII-a
Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII
(materiale metalice, materiale plastice, cauciuc, sticlã)

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltãrii tehnologice asupra individului, societãţii şi mediului


┌─────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VII-a elevul│Pe parcursul clasei a VII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.1. │sã descrie materii prime şi │- exerciţii de identificare şi de │
│ │materiale din metal, sticlã, │comparare a diferitelor tipuri de │
│ │plastic, cauciuc în funcţie de │materiale din mediul apropiat; │
│ │provenienţã, caracteristici şi │- studiu de caz privind utilizãrile │
│ │proprietãţi │materialelor de tip: metal, sticlã, │
│ │ │plastic, cauciuc; │
│ │ │- demonstraţii privind proprietãţile │
│ │ │materialelor studiate; │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.2. │sã identifice efectele tehnolo- │- vizitarea unor ateliere de │
│ │giilor de obţinere a materiilor │prelucrãri; │
│ │prime, a semifabricatelor şi a │- comentarea buletinelor de analizã a│
│ │produselor finite asupra mediului │compoziţiei apei, aerului, solului │
│ │şi societãţii │din diferite zone industriale; │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.3 │sã analizeze un produs ţinând cont│- analiza unor obiecte confecţionate │
│ │de utilizare, materiale, alcã- │din metal, sticlã, cauciuc, plastic, │
│ │tuire, formã, schemã funcţionalã, │existente în mediul apropiat │
│ │prezentare, preţ. │elevului; │
│ │ │- exerciţii de întocmire a unor fişe │
│ │ │de analizã de produs; │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│*1.4 │sã evidenţieze evoluţia │- culegere de informaţii din albume, │
│ │diferitelor tehnologii de pre- │reviste, fotografii, CD, Internet; │
│ │lucrare a materialelor metalice, │- colecţii/expoziţii cu produse │
│ │plastice, cauciuc, sticlã │realizate prin tehnologii tradiţio- │
│ │ │nale/locale şi/sau moderne. │
└─────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2. Dezvoltarea capacitãţii de proiectare, executare, evaluare, utilizare şi valorificare a produselor


┌─────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VII-a elevul│Pe parcursul clasei a VII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│2.1. │sã execute produse simple din │- exerciţii de citire şi utilizare a │
│ │mediul apropiat elevului, respec- │unei fişe tehnologice realizatã în │
│ │tând mãsurile de securitatea şi │prealabil de cãtre profesor; │
│ │sãnãtatea în muncã, normele de ca-│- exerciţii de ordonare logicã a eta-│
│ │litate şi de protecţia mediului; │pelor unui proces tehnologic; │
│ │ │- exerciţii de demontare - montare/ │
│ │ │asamblare a unor obiecte/modele; │
│ │ │- exerciţii de selectare şi mânuire │
│ │ │corectã a instrumentelor de mãsurã a │
│ │ │sculelor, a uneltelor a aparatelor │
│ │ │simple etc.; │
│ │ │- execuţia practicã a unor produse │
│ │ │conform fişei tehnologice (deseneazã,│
│ │ │mãsoarã, traseazã, taie, asambleazã │
│ │ │diferite componente şi materiale); │
│ │ │- exerciţii de apreciere a calitãţii │
│ │ │unor produse, în funcţie de diferite │
│ │ │criterii; │
│ │ │- evaluarea şi valorificarea produ- │
│ │ │selor prin expoziţii/ concursuri │
│ │ │între grupe, clase, şcoli; │
│ │ │- exerciţii de utilizare a echipamen-│
│ │ │telor individuale de protecţie în │
│ │ │vederea asigurãrii securitãţii, sãnã-│
│ │ │tãţii în muncã şi de prevenire a │
│ │ │incendiilor; │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│2.2. │sã coopereze şi sã-şi asume │- organizarea locului de muncã în │
│ │responsabilitãţi în activitãţile │funcţie de rolul asumat în executarea│
│ │în echipã │unor produse simple; │
│ │ │- elaborarea unor materiale (schiţe, │
│ │ │planuri, colaje, colecţii, proiecte, │
│ │ │portofolii) individual/împreunã cu │
│ │ │alţi colegi; │
│ │ │- jocuri didactice │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│*2.3.│sã întocmeascã fişa tehnologicã │- exerciţii de întocmire de fişe │
│ │pentru realizarea unui produs util│tehnologice pentru realizarea de │
│ │ │produse simple; │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│*2.4 │sã propunã soluţii privind │- remedierea unor defecte, efectuarea│
│ │neconcordanţele calitative │ unor mici reparaţii; │
│ │constatate la produsele analizate;│- implicarea directã în viaţa comu- │
│ │ │nitãţii prin participarea la colec- │
│ │ │tarea ambalajelor în vederea reci- │
│ │ │clãrii acestora (metal, plastic, │
│ │ │cauciuc, sticlã) │
│ │ │- formularea de idei referitoare la │
│ │ │creşterea funcţionalitãţii produselor│
│ │ │realizate împreunã cu colegii sau │
│ │ │individual. │
└─────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘3. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor


┌─────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VII-a elevul│Pe parcursul clasei a VII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│3.1. │sã utilizeze termeni de speciali- │- exerciţii de identificare şi de │
│ │tate şi limbajul grafic pentru │selectare a simbolurilor şi termeni- │
│ │realizarea de schiţe, scheme de │lor specifici domeniului din diferite│
│ │funcţionare │texte, imagini, documente, dicţionare│
│ │ │şi enciclopedii tehnice; │
│ │ │- întocmirea de colecţii/portofolii │
│ │ │individuale sau în echipã; │
│ │ │- utilizarea noilor tehnologii de │
│ │ │informare şi comunicare, pentru a │
│ │ │analiza şi descrie produse: denumire,│
│ │ │componente, mod de utilizare, mod de │
│ │ │funcţionare etc. │
└─────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘4. Dezvoltarea spiritului de iniţiativã şi a capacitãţii de orientare profesionalã


┌─────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VII-a elevul│Pe parcursul clasei a VII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│4.1. │sã stabileascã relaţii între │- culegerea de informaţii referitoare│
│ │tehnologiile de obţinere a mate- │la ocupaţiile specifice zonei utili- │
│ │riilor prime, semifabricatelor, │zând diferite surse (inclusiv, │
│ │produselor finite şi meseriile/ │internetul); │
│ │profesiile specifice acestora │- vizitarea unor agenţi economici din│
│ │ │localitate, târguri tradiţionale, │
│ │ │muzee etnografice, expoziţii; │
│ │ │- întocmirea unor fişe privind │
│ │ │ocupaţiile oamenilor din comunitatea │
│ │ │localã. │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│*4.2 │sã propunã noi posibilitãţi de │- exerciţii de stimulare a creativi- │
│ │utilizare şi decorare a obiectelor│tãţii privind noi posibilitãţi de │
│ │din metal, materiale plastice, │utilizare şi de decorare a anumitor │
│ │sticlã, cauciuc │produse; │
│ │ │- evaluarea calitãţii produselor │
│ │ │realizate; │
│ │ │- exerciţii de utilizare a unor │
│ │ │obiecte în situaţii noi; │
│ │ │- prezentarea şi valorificarea produ-│
│ │ │selor realizate prin organizarea unor│
│ │ │expoziţii │
│ │ │- implicarea în viaţa comunitãţii │
│ │ │prin activitãţi ce vizeazã utilizarea│
│ │ │materialelor reciclabile. │
└─────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘CONŢINUTURI

Materiale metalice, materiale plastice, cauciuc, sticlã
● Materii prime şi materiale): provenienţã, clasificare, proprietãţi.
● Analiza de produs (gamã de produse): utilizare; materiale folosite, alcãtuire, formã; schiţã constructivã, prezentare, preţ.
● Realizarea unui produs simplu:
- *Întocmirea "Fişei tehnologice".
- Elemente de limbaj grafic specific.
- Operaţii de pregãtire. Operaţii de prelucrare. Operaţii de finisare.
- *Tradiţii locale. Tehnologii artizanale. Soft educaţional.
● Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate, utilizare, prezentare, preţ).
● *Noi posibilitãţi de utilizare şi decorare a produselor.
● Activitãţi, meserii şi profesii specifice realizãrii produselor din materiale metalice, materiale plastice, cauciuc, sticlã

CLASA a VII-a
Modulul: TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltãrii tehnologice asupra individului, mediului şi societãţii


┌─────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VII-a elevul│Pe parcursul clasei a VII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.1 │sã identifice tipuri de reţele de │- studiu de caz pentru identificarea │
│ │comunicaţii şi transport şi │tipurilor de reţele de comunicaţii şi│
│ │efectele lor asupra omului şi a │transport; │
│ │mediului │- studiu de caz privind influenţa │
│ │ │mijloacelor moderne de comunicaţii şi│
│ │ │transport asupra calitãţii vieţii; │
│ │ │- exerciţii de identificare a oportu-│
│ │ │nitãţii utilizãrii reţelelor de comu-│
│ │ │nicaţii şi transport în activitãţile │
│ │ │socio-umane; │
│ │ │- discuţii în grup privind avantajele│
│ │ │şi dezavantajele utilizãrii diferi- │
│ │ │telor tehnologii de comunicare; │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│*1.2 │sã identifice momente importante │- identificarea diferitelor etape ale│
│ │în evoluţia tehnologiilor de comu-│dezvoltãrii comunicaţiilor (prin │
│ │nicaţii şi transport │limbaj grafic, vizual etc.) şi trans-│
│ │ │porturi (de persoane, de mãrfuri, de │
│ │ │energie, de informaţii); │
│ │ │- identificarea avantajelor oferite │
│ │ │de tehnologiile neconvenţionale; │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.3 │sã explice complementaritatea │- identificarea relaţiei dintre reţe-│
│ │dintre reţeaua de comunicaţii şi │lele de comunicaţii şi cele de trans-│
│ │cea de transport │port utilizând fotografii, albume, │
│ │ │reviste de specialitate etc.; │
│ │ │- studiu de caz privind utilizarea │
│ │ │comunicãrii în nodurile reţelelor de │
│ │ │comunicaţii; │
│ │ │- vizite în nodurile şi cãile reţe- │
│ │ │lelor de transport; │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│*1.4 │sã descrie mijloacele şi cãile de │- studiu de caz privind mijloacele de│
│ │comunicaţii şi transport din │transport şi cãile de comunicaţii din│
│ │localitate │localitate; │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.5 │sã propunã soluţii de protejare a │- studii de caz; │
│ │mediului în condiţiile transpor- │- propunerea unor soluţii de reducere│
│ │tului actual │a efectelor poluante produse de │
│ │ │mijloacele de transport. │
└─────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2. Dezvoltarea capacitãţii de proiectare, execuţie, evaluare, utilizare şi valorificare a produselor


┌─────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VII-a elevul│Pe parcursul clasei a VII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│2.1 │sã utilizeze tehnologii moderne de│- exerciţii de alegere a unui produs │
│ │comunicaţii pentru realizarea unor│sau a unui serviciu în funcţie de di-│
│ │aplicaţii │ferite criterii: calitate, design, │
│ │ │comoditate, confort, securitate, │
│ │ │efecte poluante, preţ; │
│ │ │- prospectarea pieţei; │
│ │ │- redactarea şi expedierea unui mesaj│
│ │ │prin poştã; │
│ │ │- transmiterea unui fax, e-mail; │
│ │ │- utilizarea cartelelor magnetice, │
│ │ │telefon, metrou etc. │
│ │ │- utilizarea telefoniei fixe şi │
│ │ │mobile, a interfonului etc.; │
│ │ │- activitãţi practice de utilizare a │
│ │ │unor softuri; │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│*2.2 │sã realizeze produse grafice │- exerciţii de elaborare de schiţe, │
│ │specifice comunicaţiilor şi │scheme, tabele specifice sistemelor │
│ │transporturilor │de comunicaţii şi transport │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│*2.3 │sã aleagã cele mai potrivite cãi │- interpretarea, analiza şi afişarea │
│ │şi aplicaţii pentru obţinerea │informaţiei cu verificarea │
│ │şi/sau transmiterea datelor │corectitudinii acesteia │
└─────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘3. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor


┌─────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VII-a elevul│Pe parcursul clasei a VII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│3.1 │sã utilizeze simboluri şi termino-│- exerciţii de selectare a termenilor│
│ │logia specificã comunicaţiilor şi │şi a simbolurilor specifice comunica-│
│ │transporturilor │ţiilor şi transporturilor, din │
│ │ │diferite enunţuri şi imagini │
│ │ │prezentate; │
│ │ │- exerciţii de interpretare a simbo- │
│ │ │lurilor şi semnelor grafice specifice│
│ │ │comunicaţiilor şi transporturilor; │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│3.2 │sã selecteze pentru uzul personal │- identificarea avantajelor şi deza- │
│ │informaţii din diverse surse │vantajelor oferite de sursele de │
│ │referitoare la comunicaţii şi │informare din sistemele de comunica- │
│ │transporturi │ţii şi transport; │
│ │ │- operare cu diverse surse de infor- │
│ │ │mare (carte de telefon, mersul tre- │
│ │ │nurilor, teletext, internet etc.). │
└─────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘4. Dezvoltarea spiritului de iniţiativã şi a capacitãţii de orientare profesionalã


┌─────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VII-a elevul│Pe parcursul clasei a VII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│4.1 │sã descrie oportunitãţi profesio- │- studiul unor materiale din media │
│ │nale legate de serviciile de comu-│pentru dezvoltarea carierei (oferte │
│ │nicaţii şi transport existente şi │de locuri de muncã, publicitate, │
│ │de perspectivã │teste on-line); │
│ │ │- simulãri de interviuri; │
│ │ │- transmiterea unui CV, scrisori de │
│ │ │intenţie, de mulţumire etc.; │
│ │ │- exerciţii de identificare a mese- │
│ │ │riilor şi profesiilor din domeniul │
│ │ │comunicaţiilor şi transporturilor. │
└─────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘CONŢINUTURI

● Sisteme de comunicaţii şi transporturi: noţiuni generale, structurã
● Reţele de comunicaţii (cãi, noduri, terminale):de telecomunicaţii (reţele informatice, telefonia mobilã şi fixã, reţele de televiziune şi radio etc.);
- sistemul poştal.
● Reţele de transport (cãi, noduri, terminale): terestru (feroviar, rutier), aerian, pe apã (naval şi fluvial); *Transporturi prin conducte şi pe cablu.
● Mijloace şi tehnologii de realizare a transportului de persoane, de mãrfuri şi de informaţii. *Tehnologii neconvenţionale (pe pernã de aer, suspensii magnetice).
● Comunicaţii şi limbaj grafic în transporturi. *Soft educaţional.
● Calitatea serviciilor de comunicaţii şi transport.
● Impactul dezvoltãrii comunicaţiilor şi transporturilor asupra individului, mediului şi societãţii. Soluţii de protejare a mediului.

CLASA a VIII-a

Modulul: ENERGIE
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltãrii tehnologice asupra individului, mediului şi societãţii


┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VIII-a elevul│Pe parcursul clasei a VIII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1.1 │sã recunoascã forme ale energiei, │- exerciţii de comparare a diferite-│
│ │şi principalele tehnologii de │lor forme de energie: mecanicã, ter-│
│ │obţinere a acesteia │micã, chimicã, luminoasã, electricã │
│ │ │etc.; │
│ │ │- identificarea surselor de energie │
│ │ │- identificarea etapelor dezvoltãrii│
│ │ │tehnologiilor de obţinere a energiei│
│ │ │cu ajutorul ilustraţiilor, textelor │
│ │ │de specialitate, diapozitivelor, │
│ │ │albumelor etc.; │
│ │ │- dezbatere privind importanţa sur- │
│ │ │selor neconvenţionale de producere a│
│ │ │energiei; │
│ │ │- identificarea tehnologiilor de │
│ │ │obţinere şi utilizare a diferitelor │
│ │ │forme de energie şi efectelor │
│ │ │sociale; │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│*1.2 │sã identifice surse şi tehnologii │- culegerea de informaţii referitoa-│
│ │de obţinere a energiei │re la sursele energetice naturale │
│ │ │specifice zonei; │
│ │ │- vizite la agenţi economici de │
│ │ │profil; │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1.3 │sã analizeze efectele tehnologiilor│- dezbateri privind modalitãţile de │
│ │de producere a energiei şi utiliza-│protejare a mediului; │
│ │rea ei asupra mediului │- studiu de caz pentru identificarea│
│ │ │posibilitãţilor de economisire a │
│ │ │energiei de diferite tipuri. │
└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘2. Dezvoltarea capacitãţii de proiectare, execuţie, evaluare, utilizare şi valorificare a produselor


┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VIII-a elevul│Pe parcursul clasei a VIII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│2.1 │sã execute montaje simple din │- aplicaţii practice de realizare a │
│ │domeniul electric respectând │unor montaje simple │
│ │mãsurile de asigurare a securitãţii│- dezbateri pe teme de asigurare a │
│ │şi sãnãtãţii în muncã │securitãţii şi sãnãtãţii în muncã │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│2.2 │sã interpreteze schiţe ale unor │- exerciţii de citire a schemelor de│
│ │circuite electrice │circuite electrice dintr-o locuinţã;│
│ │ │- activitãţi de utilizare de softuri│
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│*2.3 │sã remedieze defecţiuni simple din │- exerciţii de depistare şi remedi- │
│ │domeniu │ere a defectelor unor elemente de │
│ │ │circuit care nu se aflã sub tensiune│
│ │ │(prizã, întrerupãtor, fişã, lanter- │
│ │ │nã, ceas electronic) cu respectarea │
│ │ │normelor de tehnicã a securitãţii │
│ │ │muncii. │
└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘3. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor


┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VIII-a elevul│Pe parcursul clasei a VIII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│3.1 │sã utilizeze termeni tehnici şi │- exerciţii de selectare a termeni- │
│ │simboluri specifice domeniului │lor şi simbolurilor specifice dome- │
│ │energetic │niului energetic din diferite │
│ │ │enunţuri │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│3.2 │sã valorifice într-un mesaj │- exerciţii de redactare a unor me- │
│ │propriu, termenii şi simbolurile │saje (în cuvinte sau limbaj grafic) │
│ │specifice │pe baza unui suport vizual. │
└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘4. Dezvoltarea spiritului de iniţiativã şi a capacitãţii de orientare profesionalã


┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VIII-a elevul│Pe parcursul clasei a VIII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│4.1 │sã compare avantajele şi dezavanta-│- discuţii cu specialişti care │
│ │jele unor locuri de muncã din dome-│lucreazã în domeniu; │
│ │niul energetic în scopul orientãrii│- documentare din materiale de │
│ │profesionale │specialitate; │
│ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│4.2 │sã identifice pe plan local, posi- │- vizite la agenţi economici de │
│ │bilele profesii din domeniul │profil; │
│ │energetic │- studiu de caz privind profesiile │
│ │ │oamenilor implicaţi în producerea şi│
│ │ │distribuirea energiei la nivel │
│ │ │local; │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│4.3 │sã identifice alternative şi opor- │- culegere de informaţii referitoare│
│ │tunitãţi în utilizarea şi economi- │la modalitãţi de utilizare şi econo-│
│ │sirea energiei │misire a energiei; │
│ │ │- evidenţa consumurilor şi a costu- │
│ │ │rilor de energie. │
└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘CONŢINUTURI

● Forme de energie: mecanicã, termicã, chimicã, luminoasã, electricã etc.
● Surse de energie. *Surse energetice specifice zonei.
● Elemente de limbaj grafic specific. *Soft educaţional.
● Tehnologii de obţinere a energiei. *Tehnologii specifice zonei geografice.
● Transport şi distribuţie prin sistemul energetic naţional. Domenii de utilizare. Consumatori de energie.
● Energia în gospodãrie:
- forme de energie şi utilizarea lor;
- circuite electrice dintr-o locuinţã; * circuite termice, gaze;
- consumatori electro-casnici;
- metode de economisire a energiei;
- *Remedierea defectelor simple a elementelor de circuit şi a aparatelor electro-casnice; scule utilizate (şurubelniţe, cleşti, ciocane/pistol de lipit, creion de tensiune etc.); securitatea şi sãnãtatea în muncã; prevenirea şi stingerea incendiilor.
● Impactul tehnologiilor de producere şi utilizare a energiei asupra omului şi a mediului.

CLASA A VIII-A

Modulul: DOMENII PROFESIONALE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltãrii tehnologice asupra individului, mediului şi societãţii


┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VIII-a elevul│Pe parcursul clasei a VIII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1.1 │sã enumere principalele domenii │- investigarea unor domenii de acti-│
│ │profesionale │vitate în funcţie de profesiile şi │
│ │ │meseriile lor; │
│ │ │- discuţii privind tendinţele în │
│ │ │evoluţia pieţei muncii; │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1.2 │sã identifice impactul tehnologiei │- observarea evoluţiei unor domenii │
│ │asupra evoluţiei profesiilor; │profesionale noi (informaticã, tele-│
│ │asupra relaţiilor de muncã şi │comunicaţii etc.); │
│ │asupra mediului │- dezbateri privind implicaţiile │
│ │ │unor ocupaţii asupra mediului încon-│
│ │ │jurãtor şi asupra relaţiilor de │
│ │ │muncã. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1.3 │sã identifice principalele compe- │- enumerarea principalelor responsa-│
│ │tenţe ale personalului angajat în │bilitãţi ale unui muncitor, maistru,│
│ │diverse domenii de activitate │tehnician, operator, proiectant, │
│ │ │programator etc.; │
│ │ │- analizarea unor fişe ale │
│ │ │posturilor; │
└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘2. Dezvoltarea capacitãţii de proiectare, execuţie, evaluare, utilizare şi valorificare a unor produse


┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VIII-a elevul│Pe parcursul clasei a VIII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│2.1 │sã identifice diferitele rute de │- studierea ofertelor educaţionale │
│ │formare profesionalã oferite de │în diverse contexte: documente │
│ │învãţãmântul românesc │oficiale, târguri de oferte educa- │
│ │ │ţionale, "Ziua porţilor deschise", │
│ │ │vizite la grupurile şcolare etc.; │
│ │ │- exerciţii de comparare a diverse- │
│ │ │lor oportunitãţi profesionale în │
│ │ │raport cu nevoile şi interesele │
│ │ │proprii; │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│2.2 │sã elaboreze un plan propriu de │- completarea de chestionare/fişe de│
│ │dezvoltare profesionalã în funcţie │autoevaluare; │
│ │de competenţele personale şi de │- stabilirea elementelor de bazã ale│
│ │caracteristicile pieţei muncii │portofoliului profesional │
│ │ │individual; │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│*2.3 │sã utilizeze diferite tehnici de │- exersarea tehnicilor de prezentare│
│ │prezentare pentru ocuparea unui loc│la interviu; │
│ │de muncã │- jocuri de rol: ofertant - │
│ │ │beneficiar; │
│ │ │- scrierea unei scrisori de │
│ │ │intenţie; │
│ │ │- elaborarea unor CV-uri; │
│ │ │- utilizarea soft-ului educaţional │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│*2.4 │sã elaboreze, dupã model, un plan │- analiza etapelor de elaborare a │
│ │simplu de afaceri pentru obţinerea │unui plan de afaceri │
│ │unui produs sau a unui serviciu │- analiza unor modele concrete de │
│ │ │planuri de afaceri; │
│ │ │- elaborarea unui plan simplu de │
│ │ │afaceri │
└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘3. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor


┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VIII-a elevul│Pe parcursul clasei a VIII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│3.1 │sã utilizeze termeni specifici │- simulãri de interviuri; │
│ │diferitelor domenii profesionale la│- discuţii cu agenţi economici; │
│ │testãrile pentru obţinerea unui loc│- elaborare de CV-uri; │
│ │de muncã │- realizare de cãrţi de vizitã; │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│3.2 │sã valorifice într-un mesaj propriu│- exerciţii de redactare, trans- │
│ │termenii şi simbolurile învãţate │mitere a unor mesaje (în cuvinte sau│
│ │ │simboluri) pe baza unui suport │
│ │ │vizual; │
│ │ │- exerciţii de "traducere" a semne- │
│ │ │lor şi simbolurilor în cuvinte şi │
│ │ │invers; │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│*3.3 │sã coreleze simbolurile cu │- exerciţii de interpretare a unor │
│ │semnificaţia lor şi cu domeniul │semne şi simboluri de pe produse, │
│ │profesional în care sunt utilizate │etichete, panouri de avertizare, │
│ │ │indicatoare etc. │
│ │ │- realizarea de simulãri privind │
│ │ │utilizarea şi respectarea unor norme│
│ │ │de protecţia muncii. │
└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘4. Dezvoltarea spiritului de iniţiativã şi a capacitãţii de orientare profesionalã


┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ Obiective de referinţã │ Exemple de activitãţi de învãţare │
│ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │La sfârşitul clasei a VIII-a elevul│Pe parcursul clasei a VIII-a se │
│ │va fi capabil │recomandã urmãtoarele activitãţi: │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│*4.1 │sã organizeze informaţii relevante │- elaborarea in grup a unor "fişe │
│ │pentru obţinerea/practicarea │ale postului" pe baza consultãrii │
│ │diferitelor calificãri profesionale│documentelor şi vizitelor efectuate │
│ │ │la agenţi economici din domeniul │
│ │ │serviciilor; │
│ │ │- vizionarea unor materiale înregis-│
│ │ │trate în întreprinderi mici şi │
│ │ │mijlocii; │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│4.2 │sã formuleze o opţiune pentru │- realizarea unei liste cu locuri de│
│ │viitoarea meserie în concordanţã cu│muncã posibile pe baza studierii │
│ │propriile interese şi aptitudini │ofertelor din mass-media; │
│ │ │- simularea paşilor necesari pentru │
│ │ │obţinerea unui loc de muncã; │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│4.3 │sã coreleze opţiunile profesionale │- analiza structurii de ocupare a │
│ │cu nevoile şi resursele zonei geo- │forţei de muncã în zonã/regiune; │
│ │grafice şi cu tendinţele majore de │- discuţii cu reprezentanţi ai │
│ │evoluţie a pieţei muncii │agenţilor economici din zonã; │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│*4.4 │sã aplice etape ale planului de │- simularea unor activitãţi propuse │
│ │afaceri pentru obţinerea unui │în planul de afaceri; │
│ │produs sau a unui serviciu │- organizarea unor competiţii pe │
│ │ │componente ale planului de afaceri: │
│ │ │promovare, comercializare etc. │
└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘CONŢINUTURI

● Domenii profesionale Specificul profesional al diferitelor zone geografice. Domenii profesionale noi.
● Rute de formare profesionalã. Competenţe profesionale: descriere.
● Cerere şi ofertã pe piaţa muncii.
● Calitatea muncii şi relaţiile de muncã. Comportamentul în afaceri.
● Tendinţe în evoluţia pieţei muncii: *Dezvoltarea domeniului serviciilor, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii etc. Mobilitate ocupaţionalã.
● Protecţia mediului în contextul diverselor domenii profesionale.
● *Planul de afaceri: condiţii de elaborare, principalele etape de realizare, modele ale unor planuri de afaceri.


------------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice