Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 4.798 din 31 august 2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.798 din 31 august 2017  privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 4.798 din 31 august 2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 795 din 6 octombrie 2017
    Având în vedere prevederile art. 25, 33^2 şi 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual,
    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Se aprobă Contractul de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Fiecare operator economic partener de practică din învăţământul dual, împreună cu unitatea de învăţământ, încheie contractele individuale de pregătire practică cu elevii din învăţământul dual, care includ toate activităţile de practică de care răspunde prin contractul de parteneriat - stagiile de pregătire practică din planul-cadru de învăţământ, precum şi componenta de pregătire practică săptămânală (instruire practică şi laborator tehnologic) din modulele de specialitate pentru calificarea profesională vizată, care au fost convenite prin contractul de parteneriat a se desfăşura la acel operator economic sau în alte locaţii stabilite de acesta pe baza unor convenţii/contracte scrise, pe care le încheie în acest scop cu alţi operatori economici sau furnizori de formare.
    (3) Contractul de pregătire practică, încheiat individual pentru fiecare elev poate fi completat şi cu alte clauze specifice, cu condiţia să nu contravină modelului din anexa nr. 1 şi reglementărilor legale.

    ART. 2
    Începând cu anul şcolar 2017-2018, efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual se va desfăşura în baza contractului de pregătire practică în învăţământul dual şi a anexelor acestuia, încheiat între unitatea de învăţământ, operatorul economic partener de practică şi elevul sau părintele/tutorele/susţinătorul legal instituit al acestuia.

    ART. 3
    (1) Se aprobă formatul Certificatului de pregătire practică în învăţământul dual, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Certificatul de pregătire practică atestă activităţile desfăşurate de elevi în timpul practicii şi rezultatele învăţării dobândite prin aceste activităţi, pentru a fi utilizat în cadrul portofoliului personal al elevului.
    (3) Unitatea de învăţământ răspunde de eliberarea certificatului de pregătire practică, după completarea şi semnarea acestuia de către operatorul economic partener de practică şi unitatea de învăţământ.

    ART. 4
    Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Liviu-Marian Pop

    Bucureşti, 31 august 2017.
    Nr. 4.798.
    ANEXA 1

    CONTRACT
    de pregătire practică în învăţământul dual
    CAP. I
    Părţile contractante
    Prezentul contract se încheie între:
    1. Operatorul economic (denumit în continuare partener de practică) ........................., cu sediul în ................................, str. ...................... nr. ...., judeţul/municipiul Bucureşti .................., identificat cu J..................., CUI ..................., telefon ............., fax ................, e-mail .................................., reprezentat legal prin ................................., având funcţia de .............................,
    2. Unitatea de învăţământ ...................................., cu sediul în ...................................., str. .............................. nr. ......, judeţul/municipiul Bucureşti ........................, telefon ................, fax: ................, e-mail .............................., CUI ....................., reprezentată legal prin ............................................................, având funcţia de director,
    şi

    3. Elevul/Eleva ................................................. [(denumit(ă) în continuare practicant)], având codul numeric personal (CNP) ..........................., înscris(ă) în anul şcolar .................... în clasa ......, domeniul de pregătire profesională ........................, calificarea .........................................., nivelul de calificare^1 ..., reprezentat(ă) prin^2 ..................................., în calitate de părinte/ tutore/susţinător legal, cu domiciliul în localitatea ........................, str. ........................ nr. ...., judeţul/municipiul Bucureşti .................
──────────
    ^1 Se completează nivelul de calificare, conform Cadrului Naţional al Calificărilor.
    ^2 Se completează - numai în cazul elevului minor - cu numele şi prenumele părintelui/tutorelui/susţinătorului legal al elevului.
──────────
    CAP. II
    Obiectul contractului, scopul şi durata acestuia
    ART. 1
    (1) Prezentul contract stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor privind pregătirea practică organizată la operatorul economic partener de practică sau în alte locaţii stabilite de acesta şi menţionate în anexa pedagogică la prezentul contract, ca parte a programului de pregătire profesională prin învăţământ dual.
    (2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevului în calificarea de ..............................................., în vederea pregătirii lui pentru angajare după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire şi competenţele certificate.
    (3) Prezentul contract se încheie pentru anul şcolar^3 .................
──────────
    ^3 Contractul individual de pregătire practică se încheie, de regulă, pentru fiecare an de pregătire, la începutul anului şcolar, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.
──────────

    (4) Pregătirea practică este organizată în conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017, şi în aplicarea prevederilor convenite prin contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, încheiat între operatorul economic, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ, denumit în continuare contract de parteneriat.
    (5) Pregătirea practică vizează dobândirea rezultatelor învăţării menţionate în anexa pedagogică ce face parte integrantă din prezentul contract, în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi curriculumul în vigoare pentru calificarea menţionată la art. (1) alin. (2). Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezentul contract şi în anexa pedagogică.
    (6) În cazul accesării unor proiecte pentru susţinerea financiară a pregătirii practice care face obiectul prezentului contract se va evita dubla finanţare din fonduri publice interne sau externe.

    CAP. III
    Statutul practicantului
    ART. 2
    (1) Practicantul păstrează pe toată durata pregătirii teoretice şi practice statutul de elev al unităţii de învăţământ.
    (2) Operatorul economic partener de practică poate organiza, de comun acord cu unitatea de învăţământ şi în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă.
    (3) În afara situaţiilor prevăzute la alin. (2), se pot organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanţelor şcolare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, pe baza unui contract de muncă încheiat cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii^4 şi cu condiţia de a nu afecta îndeplinirea obligaţiilor şcolare ale elevului.──────────
    ^4 În cazul contractelor de muncă în perioada vacanţelor şcolare angajatorii pot beneficia de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare.
──────────

    (4) Pentru situaţiile menţionate la alin. (3), partenerul de practică se obligă să înştiinţeze unitatea şcolară şi să convină împreună cu aceasta cu privire la modalităţile de corelare a programului de lucru cu programul de pregătire al elevului.

    CAP. IV
    Drepturile şi obligaţiile practicantului
    ART. 3
    Practicantul are dreptul:
    a) la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii;
    b) la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege;
    c) de a învăţa, inclusiv în cadrul pregătirii la partenerul de practică, într-un mediu care sprijină libertatea de expresie, fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul partenerului de practică şi faţă de colegi, denigrarea în orice fel a partenerului de practică sau a angajaţilor acestuia, utilizarea invectivelor şi a limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate;
    d) să îşi desfăşoare activitatea practică în condiţii care respectă normele de igienă, de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor;
    e) la educaţie şi formare profesională de calitate în timpul pregătirii la partenerul de practică, prin asigurarea condiţiilor materiale adecvate pentru aplicarea corectă şi parcurgerea integrală a curriculum-ului şi prin utilizarea de către tutorele de practică în colaborare cu cadrul didactic coordonator a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor-cheie şi profesionale în conformitate cu activităţile şi rezultatele învăţării precizate în anexa pedagogică;
    f) de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate de partenerul de practică şi/sau unitatea de învăţământ pentru recuperarea absenţelor motivate sau pentru remedierea rezultatelor obţinute la pregătirea teoretică şi practică; recuperarea prin aceste programe de pregătire suplimentară a absenţelor nemotivate se poate realiza doar cu acordul operatorului economic partener de practică, în condiţiile stabilite de acesta:
    g) de a primi informaţii cu privire la planificarea activităţilor de pregătire practică şi modul de evaluare;
    h) de a beneficia de o evaluare obiectivă şi corectă şi de a fi informat privind notele acordate, inclusiv la pregătirea practică;
    i) de a-i fi consemnată în evidenţele de practică şi în catalog absenţa doar în cazul în care nu este prezent la programul de pregătire; este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie;
    j) să beneficieze de „bursa profesională“ şi/sau alte forme de sprijin acordate din fonduri publice în baza reglementărilor legale în vigoare;
    k) să beneficieze de susţinere financiară şi alte forme de sprijin material şi stimulente acordate de operatorul economic partener de practică, precizate la art. 5 din prezentul contract;
    l) de a beneficia de tratament nediscriminatoriu la locul de practică. Partenerul de practică şi unitatea de învăţământ se vor asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socioeconomică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;
    Contractul individual de pregătire practică se poate încheia şi pentru întreaga durată de pregătire în învăţământul dual, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor din primul an şcolar, cu condiţia actualizării în funcţie de eventuale modificări. În cazul în care contractul se încheie pentru întreaga durată de pregătire se înlocuieşte anul şcolar cu perioada care acoperă întreaga durată de pregătire.

    m) să beneficieze de toate drepturile conferite prin statutul elevului^5;
──────────
    ^5 Statutul elevului aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016.
──────────

    n) să fie informat în legătură cu reglementările legale în vigoare din care decurg drepturile şi obligaţiile sale.


    ART. 4
    Practicantul este obligat:
    a) să respecte toate îndatoririle care îi revin prin statutul elevului şi regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
    b) să respecte reglementările de ordine interioară ale operatorului economic partener de practică, în acord cu statutul său de elev practicant;
    c) să respecte prevederile contractului de pregătire practică şi ale anexei pedagogice, care face parte integrantă din prezentul contract;
    d) să frecventeze programul stabilit pentru activităţile de pregătire teoretică şi practică;
    e) să se pregătească în mod corespunzător pentru a dobândi competenţele şi a-şi însuşi cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile prevăzute de standardul de pregătire profesională şi programele şcolare pentru calificarea respectivă;
    f) să execute activităţile solicitate de tutore, prevăzute în anexa pedagogică, după o prealabilă instruire;
    g) să îşi însuşească şi să respecte, în acord cu statutul său de elev practicant, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului;
    h) să utilizeze echipamentul de lucru/protecţie exclusiv la locul de practică;
    i) în caz de îmbolnăvire pe timpul practicii la operatorul economic, să anunţe tutorele şi cadrul didactic coordonator de practică, direct sau prin intermediul părinţilor/tutorelui/ susţinătorului legal, în termen de maximum 48 ore, să se prezinte la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate. La solicitarea operatorului economic partener de practică va efectua examinările suplimentare de medicină a muncii conform prevederilor art. 6 lit. d);
    j) să recupereze activităţile de practică la care a absentat, inclusiv din motive medicale, conform unui program de pregătire convenit cu tutorele şi coordonatorul de practică;
    k) să utilizeze şi să completeze un caiet de practică; acesta va cuprinde informaţii privind activităţile desfăşurate pe perioada stagiului de pregătire practică, sarcinile şi temele de lucru realizate, precum şi observaţiile personale privitoare la activitatea depusă. Caietul de practică este verificat periodic de către tutore şi cadrul didactic coordonator de practică şi furnizează dovezi privind desfăşurarea pregătirii practice, luate în considerare la evaluarea pregătirii dobândite de practicant;
    l) să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul practicii despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea pregătirii, decât cu acordul respectivului partener de practică.


    CAP. V
    Susţinerea financiară şi alte forme de sprijin material şi stimulente acordate de operatorul economic partener de practică^6
──────────
    ^6 Formele de sprijin acordat elevilor de către partenerul de practică vor respecta principiile egalităţii de şanse şi tratamentului nediscriminatoriu faţă de criteriile menţionate la art. 3 lit. l). Eventuale forme de sprijin acordate şcolii de către operatorul economic, în afara celor asumate prin acordul de parteneriat încheiat între operatorul economic, şcoală şi unitatea administrativ-teritorială, vor fi evidenţiate separat, de exemplu prin introducerea la sfârşitul articolului 5 a unui alineat distinct.
──────────
    ART. 5
    (1) Elevul practicant beneficiază de susţinerea financiară şi alte forme de sprijin material şi stimulente acordate de operatorul economic partener de practică^7, după cum urmează:
──────────
    ^7 Se completează selectând, după caz, doar formele de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate elevilor, care au fost prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de parteneriat.
──────────
    a) bursă în valoare de ...... lei/lună, pentru un număr de .... luni^8;
──────────
    ^8 Cuantumul bursei se stabileşte cel puţin la nivelul bursei profesionale acordate din fonduri publice şi se acordă pentru toată perioada de pregătire teoretică şi practică din anul şcolar/anii şcolari pentru care se încheie contractul de practică, în funcţie de durata contractului menţionată la art. 1. Este o componentă obligatorie în învăţământul dual, prevăzută în contractul de parteneriat.
──────────

    b) alte forme de sprijin material şi stimulente acordate de operatorul economic partener de practică^9:
    ^9 Se completează selectând, după caz, doar formele de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate elevilor, care au fost prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de parteneriat.
    - asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii;
    – transport la şi de la locul de practică;
    – asigurarea unei mese/zi la locul de practică;
    – rechizite necesare pe perioada practicii;
    – premii pentru stimularea performanţei;
    – (altele) ........    (2) Susţinerea financiară, stimulentele şi alte forme de sprijin prevăzute la alin. (1) se acordă în următoarele condiţii:
    a) condiţii pentru acordarea bursei lunare^10:
──────────
    ^10 Se completează în conformitate cu condiţiile care au fost prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de parteneriat. Se detaliază, după caz, şi se precizează situaţiile în care se suspendă sau încetează acordarea bursei lunare oferite de operatorul economic partener de practică.
    - frecvenţă (prezenţa la pregătirea teoretică şi practică):
    .....................................................
    .....................................................

    – promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învăţământ:
    .................................................................................................
    .................................................................................................

    – rezultate la evaluări teoretice şi practice:
    .................................................................................................
    .................................................................................................

    – rezultate la evaluarea comportamentală şi de atitudine:
    .................................................................................................
    .................................................................................................;


──────────

    b) condiţii pentru alte forme de sprijin material şi stimulente acordate elevului de către operatorul economic partener de practică^11:
──────────
    ^11 Se completează selectând, după caz, doar formele de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate elevilor, care au fost prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de parteneriat. Se completează şi se detaliază, după caz, condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 a contractului de parteneriat.
    - asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii:
    ...............................................................................................;

    – transport la şi de la locul de practică:
    ..............................................................................................;

    – asigurarea unei mesei/zi la locul de practică:
    ..............................................................................................;

    – rechizite necesare pe perioada practicii:
    ................................................................................................;

    – premii pentru stimularea performanţei:
    ...............................................................................................;

    – (altele):
    ............................................................................................. .


──────────    CAP. VI
    Drepturile şi obligaţiile operatorului economic partener de practică
    ART. 6
    Operatorul economic partener de practică are dreptul:
    a) să realizeze evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfăşurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, ce se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învăţământ, în condiţiile convenite cu acesta;
    b) să propună şi să organizeze, în colaborare cu unitatea de învăţământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă;
    c) să fie informat în scris de către unitatea de învăţământ, în primele ... zile^12 lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna anterioară, cu privire la frecvenţa şi situaţia şcolară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;
──────────
    ^12 Se completează cu numărul de zile convenit între operatorul economic şi unitatea de învăţământ.
──────────

    d) să solicite examinări suplimentare de medicină a muncii pentru verificarea situaţiei medicale a elevului, în legătură cu motivarea absenţelor la practică şi eventuale incompatibilităţi medicale cu specificul activităţii la locul de practică. Examinările suplimentare de medicină a muncii se asigură şi se suportă de operatorul economic partener de practică;
    e) să propună şi să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică şi în afara situaţiilor prevăzute la lit. b), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanţelor şcolare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi cu condiţia de a nu afecta îndeplinirea obligaţiilor şcolare ale elevului;
    f) să participe la organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învăţământ, în conformitate cu reglementările în vigoare şi în condiţiile stabilite de comun acord cu aceasta;
    g) să stabilească cuantumul şi criteriile de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale şi în condiţiile asumate prin prezentul contract şi contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual încheiat între operatorul economic, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială.


    ART. 7
    Operatorul economic partener de practică se obligă:
    a) să încheie, cu unitatea de învăţământ şi cu elevul sau părintele/tutorele/susţinătorul legal al acestuia, contractul individual de pregătire practică, la începutul fiecărui an şcolar, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor^13, în conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017;──────────
    ^13 În cazul în care, în conformitate cu durata contractului prevăzută la art. 1, contractul se încheie pentru întreaga durată de pregătire se adaptează formularea de la lit. a) după cum urmează: „să actualizeze prezentul contract, împreună cu unitatea de învăţământ, elevul sau părintele/tutorele/susţinătorul legal al acestuia, în funcţie de eventuale modificări, la începutul fiecărui an şcolar, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor“.
──────────

    b) să asigure cheltuielile cu echipamentul de lucru/de protecţie, asumate prin contractul de parteneriat, în conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017, conform cerinţelor şi riscurilor specifice la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;
    c) să asigure cheltuielile cu examinările de medicină a muncii şi analize medicale, în cazul în care sunt solicitate de operatorul economic, sau analizele obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică, asumate prin contractul de parteneriat (în funcţie de domeniul de activitate), în conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017;
    d) să asigure condiţiile materiale adecvate - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie şi celelalte utilităţi necesare pentru toate activităţile de practică de care răspunde prin contractul de parteneriat, în conformitate cu standardul de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare pentru calificarea precizată la art. 1 alin. (2);
    e) să desemneze tutorele de practică responsabil pentru formarea elevului pe parcursul pregătirii practice şi să asigure îndeplinirea responsabilităţilor acestuia, prezentate în anexa pedagogică la prezentul contract, în conformitate cu precizările din anexa nr. 4 la contractul de parteneriat încheiat între operatorul economic, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială;
    f) să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învăţământ, schemele orare de funcţionare a învăţământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017;
    g) să planifice, împreună cu unitatea de învăţământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017. Activităţile desfăşurate în timpul stagiului de practică vor fi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele practicantului, fără a-i fi periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Repartizarea la practică la locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face numai după împlinirea vârstei de 18 ani^14;──────────
    ^14 Activităţile din timpul practicii vor respecta condiţiile similare cu prevederile Codului muncii referitoare la încadrarea în muncă a minorilor - art. 13 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    h) să asigure instruirea elevului practicant cu privire la regulile de organizare şi funcţionare internă şi normele de securitate şi sănătate în muncă şi să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfăşurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practică are obligaţia de realiza informarea cu privire la regulile de organizare şi funcţionare internă şi de a asigura instruirea practicantului cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare. Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicanţilor, conform prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) să organizeze, de comun acord cu unitatea de învăţământ şi în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor motivate sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă;
    j) să realizeze evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfăşurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învăţământ, în condiţiile convenite cu acesta, urmând ca rezultatele să fie discutate cu elevul pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale acestuia;
    k) să acorde la timp susţinerea financiară şi celelalte forme de sprijin material şi stimulente, în condiţiile prevăzute la art. 5;
    l) să comunice unităţii şcolare absenţele şi abaterile disciplinare înregistrate de elev pe parcursul practicii;
    m) să se consulte cu unitatea şcolară cu privire la măsurile de remediere a rezultatelor pregătirii practice, inclusiv cu privire la îndreptarea/sancţionarea unor abateri, pe baza prevederilor din regulamentele de ordine interioară ale operatorului economic, statutului elevului şi regulamentului intern de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.


    ART. 8
    (1) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practică are obligaţia de a asigura instruirea practicantului cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicanţilor, conform prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Partenerul de practică certifică faptul de a fi asigurat în materie de responsabilitate civilă, în funcţie de dispoziţiile legale şi reglementările în vigoare. Această dispoziţie nu se aplică partenerilor de practică scutiţi prin statutul lor de această asigurare.
    (4) Partenerul de practică are obligaţia de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale conform legislaţiei în vigoare.
    (5) Partenerul de practică completează secţiunile corespunzătoare din Certificatul de pregătire practică, în conformitate cu modelul din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.798/2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual, prin care se atestă activităţile desfăşurate de practicant, rezultatele învăţării dobândite de acesta şi rezultatul obţinut în urma evaluării. Certificatul de pregătire practică, completat şi semnat de partenerul de practică, este transmis unităţii de învăţământ pentru a fi eliberat elevilor.

    CAP. VII
    Drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ
    ART. 9
    Unitatea de învăţământ are dreptul:
    a) să îşi exercite atribuţiile care îi revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea şi derularea procesului de pregătire a elevilor şi stabilirea schemelor orare de funcţionare a programelor de învăţământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;
    b) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activităţile de pregătire teoretică, precum şi la pregătirea practică din modulele de specialitate desfăşurată în unitatea de învăţământ;
    c) să participe la evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfăşurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condiţiile convenite cu acesta;
    d) să iniţieze măsuri de pregătire pentru remedierea situaţiei elevilor cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă;
    e) să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare şi în condiţiile stabilite de comun acord cu aceştia, desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor;
    f) să fie informată în scris cu privire la absenţele şi abaterile disciplinare înregistrate de elev pe parcursul practicii;
    g) să fie consultată cu privire la măsurile propuse de operatorul economic, de remediere a rezultatelor pregătirii practice, inclusiv cu privire la îndreptarea/sancţionarea unor abateri, pe baza prevederilor din regulamentele de ordine interioară ale operatorului economic, statutului elevului şi regulamentului intern de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.


    ART. 10
    Unitatea de învăţământ se obligă:
    a) să încheie, împreună cu operatorul economic partener de practică, elevul sau părintele/tutorele/susţinătorul legal al acestuia, contractul individual de pregătire practică, la începutul fiecărui an şcolar, în conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017;
    b) să asigure spaţiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică şi pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic şi instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfăşura la unitatea de învăţământ, în concordanţă cu standardul de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare;
    c) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică şi celelalte utilităţi necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic şi instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfăşura la unitatea de învăţământ, în concordanţă cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare, convenită în anexa nr. 1 a contractului de parteneriat;
    d) să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic şi instruirea practică realizată în unitatea de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    e) să asigure echipamentele de lucru şi de protecţie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învăţământ;
    f) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învăţământ;
    g) să asigure condiţiile necesare şi să angajeze cheltuielile legate de evaluarea şi certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unităţii de învăţământ;
    h) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilităţile cadrului didactic coordonator de practică sunt detaliate în anexa pedagogică a prezentului contract;
    i) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învăţământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfăşurate la operatorul economic şi realizează înregistrarea în documentele şcolare a notelor şi absenţelor la practică;
    j) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici parteneri de practică, schemele orare de funcţionare a învăţământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017;
    k) să planifice, împreună cu operatorul economic, stagiile de pregătire practică a elevilor şi pregătirea practică (laborator tehnologic şi instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017;
    l) să asigure, în colaborare cu operatorii economici parteneri de practică, organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    m) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare şi în condiţiile stabilite de comun acord cu aceştia, organizarea şi desfăşurarea evaluării continue a elevilor;
    n) să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
    o) să elibereze certificatul de pregătire practică, în urma completării şi semnării acestuia de către partenerul de practică şi unitatea de învăţământ, conform modelului din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.798/2017.


    ART. 11
    În cazul în care elevului i se reziliază contractul individual de pregătire practică, unitatea de învăţământ şi, după caz, inspectoratul şcolar vor identifica soluţiile aplicabile pentru a-i asigura condiţiile de finalizare a învăţământului obligatoriu şi a formării profesionale, în aceeaşi sau în altă unitate de învăţământ.

    CAP. VIII
    Persoane responsabile desemnate de partenerul de practică şi unitatea de învăţământ
    ART. 12
    (1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică) este
    Domnul/Doamna ...................................................
    Funcţia ......................................................
    Tel.: ................ fax: ................. e-mail: .....................................

    (2) Cadrul didactic - coordonator de practică, responsabil cu monitorizarea derulării stagiului de pregătire practică din partea unităţii de învăţământ, este:
    Domnul/Doamna ....................................................
    Funcţia ....................................................
    Tel.: ................ fax: ................. e-mail: .....................................


    CAP. IX
    Evaluarea stagiului de pregătire practică
    ART. 13
    (1) Evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfăşurate la operatorul economic este realizată prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învăţământ, în condiţiile convenite cu acesta. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a rezultatelor învăţării, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea întreprinderii (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al partenerului de practică etc.), utilizând în acest scop fişe de observaţie, teste/probe de evaluare, caietul de practică.
    (2) Cadrul didactic coordonator de practică răspunde de înregistrarea în documentele şcolare a notelor şi absenţelor la practică.
    (3) Activităţile realizate în timpul practicii la operatorul economic şi rezultatele învăţării dobândite de practicant sunt consemnate în Certificatul de pregătire practică eliberat la sfârşitul fiecărui an şcolar, conform modelului din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.798/2017.

    CAP. X
    Răspunderea părţilor
    ART. 14
    Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părţii în culpă, în afară de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

    CAP. XI
    Modificarea contractului
    ART. 15
    (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adiţional, cu acordul părţilor.
    (2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părţi o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puţin 15 zile înainte de operarea modificării.
    (3) Modificarea contractului nu poate acţiona decât pentru viitor. Orice act adiţional încheiat retroactiv este nul.

    CAP. XII
    Forţa majoră
    ART. 16
    (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parţial) a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
    (2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celorlalte părţi, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariţia situaţiei de forţă majoră să fie trimis celorlalte părţi.
    (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

    CAP. XIII
    Încetarea contractului
    ART. 17
    (1) Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen.
    (2) Oricare dintre părţi îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul cu .... luni^15 înainte de expirarea termenului convenit de părţi, printr-o notificare scrisă transmisă celorlalte părţi.
──────────
    ^15 Numărul de luni se stabileşte ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârşitul primului an şcolar pentru care se organizează formarea elevilor.
──────────

    (3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu sunt aplicabile în situaţiile de forţă majoră, precum şi în alte situaţii independente de voinţa părţilor care conduc la imposibilitatea executării obligaţiilor contractuale cum ar fi declanşarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/lichidare voluntară, insolvenţă, suspendarea temporară a activităţii, reorganizare judiciară, precum şi în alte situaţii obiective.
    (4) Sunt asimilate prevederilor alin. (3) şi situaţiile în care, ulterior încheierii prezentului contract, se constată incompatibilităţi în legătură cu situaţia medicală a elevului faţă de specificul activităţii şi riscurile profesionale la locurile de practică, pentru care, în mod obiectiv, independent de voinţa părţilor, nu pot fi identificate soluţii pentru continuarea executării obligaţiilor contractuale.
    (5) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului.
    (6) În cazul în care elevul nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract, decizia de reziliere a contractului se adoptă de comun acord între partenerul de practică şi unitatea de învăţământ.
    (7) Pentru aplicarea prevederilor alin. (5) şi (6), în prealabil, operatorul economic partener de practică informează în scris unitatea de învăţământ cu privire la intenţia şi motivele de reziliere a contractului de practică, însoţite de dovezi în acest sens, iar unitatea de învăţământ are la dispoziţie 5 zile de răspuns în scris în urma evaluării situaţiei, iar în cazul unui dezacord să propună modalităţi de rezolvare pe cale amiabilă a litigiului.
    (8) În cazul unui dezacord între operatorul economic partener de practică şi unitatea de învăţământ în situaţiile prevăzute la alin. (7), se aplică prevederile art. 19 alin. (1) privind soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, care implică şi dialogul instituţional cu elevul sau părinţii/tutorele/susţinătorul legal al elevului minor.
    (9) În aplicarea prevederilor prezentului articol, operatorul economic partener de practică şi unitatea de învăţământ vor acţiona cu bună-credinţă, într-un efort comun de identificare a măsurilor pedagogice şi organizatorice, inclusiv a sancţiunilor alternative aplicabile, în conformitate cu reglementările legale privind statutul elevului şi regulamentele interne ale celor doi parteneri instituţionali, pentru continuarea executării contractului, în toate situaţiile în care abaterile constatate ale elevilor pot fi prevenite sau corijate, cu atât mai mult în cazul elevilor minori aflaţi în învăţământul obligatoriu.

    CAP. XIV
    Comunicări
    ART. 18
    (1) Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.
    (2) Documentele scrise menţionate la alin. (1), transmise sau primite de operatorul economic partener de practică sau de unitatea de învăţământ, trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    (3) Comunicările între părţi se pot face şi prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părţi sau la oricare din adresele pe care părţile se obligă să şi le comunice reciproc.
    (4) Comunicările către elevi sau părinţii/tutorele/susţinătorul legal al elevului minor, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se pot realiza şi prin modalităţi de comunicare directă, orală, cu condiţia utilizării unui mijloc probator pentru luarea la cunoştinţă.
    (5) În situaţia în care una dintre părţile contractante îşi schimbă adresa de corespondenţă este obligată să notifice, în termen de maximum 5 zile, celorlalte părţi.

    CAP. XV
    Soluţionarea litigiilor
    ART. 19
    (1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
    (2) Dacă după ....... zile de la începerea acestor tratative, părţile contractante nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

    CAP. XVI
    Limba care guvernează contractul
    ART. 20
    Limba care guvernează contractul este limba română.

    CAP. XVII
    Legea aplicabilă contractului
    ART. 21
    Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

    CAP. XVIII
    Clauze finale
    ART. 22
    (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial şi legal dintre părţile contractante şi reprezintă voinţa părţilor.
    (2) Prezentul contract se interpretează după voinţa concordantă a părţilor, iar nu după sensul literal al termenilor.
    (3) La stabilirea voinţei concordante se va ţine seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părţi, de practicile stabilite între acestea şi de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.
    (4) Aplicarea dispoziţiilor prevăzute în alin. (2) şi (3) se raportează la scopul contractului definit la art. 1 alin. (2) şi bunacredinţă a părţilor în îndeplinirea prezentului contract.

    ART. 23
    Anexa pedagogică face parte integrantă din prezentul contract.

    ART. 24

    Prezentul contract a fost încheiat la data de ........., în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
──────────
    ^16 Se completează cu datele referitoare la practicant şi se semnează de către acesta doar în cazul elevului major.
──────────
──────────
    ^17 În cazul elevului minor se completează doar datele referitoare la părinte/tutore/susţinător legal, precizat la capitolul I - Părţile contractante, care va semna prezentul contract.
──────────
    Unitatea de învăţământ
    Reprezentant legal, director
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnătura ...........................
    Data ............................

    Cadrul didactic-coordonator de practică:
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnătura ...........................
    Data ............................
    Elev practicant^16:
──────────
    ^16 Se completează cu datele referitoare la practicant şi se semnează de către acesta doar în cazul elevului major.
──────────
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnătura ...........................
    Data ............................

    Partener de practică
    Reprezentant legal, funcţia ..................
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnătura ...........................
    Data ............................

    Tutore de practică:
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnătura ...........................
    Data ............................

    Părinte/Tutore/Susţinător legal^17:
──────────
    ^17 În cazul elevului minor se completează doar datele referitoare la părinte/tutore/susţinător legal, precizat la capitolul I - Părţile contractante, care va semna prezentul contract.
──────────
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnătura ...........................
    Data ............................

    ANEXA 1
PEDAGOGICĂ
    a Contractului de pregătire practică nr. ........
    1. Durata totală a pregătirii practice organizate în răspunderea operatorului economic (nr. de săptămâni, nr. de zile/săptămână, nr. total de ore): ...................
    2. Calendarul pregătirii practice organizate în răspunderea operatorului economic, timpul de lucru şi orarul (de precizat perioadele şi zilele de pregătire pentru practica săptămânală şi pentru cea comasată; în cazul unor secvenţe de instruire derulate la puncte de lucru din locaţii diferite, se vor preciza distinct perioadele şi zilele de pregătire pentru fiecare dintre acestea): ........
    3. Adresa unde se va derula pregătirea practică organizată la operatorul economic sau în alte locaţii în răspunderea acestuia (în cazul mai multor puncte de lucru cu locaţii diferite se va indica adresa fiecărui punct de lucru; în cazul în care practica se desfăşoară în alte locaţii stabilite de operatorul economic partener de practică pe baza unor convenţii/contracte scrise pe care le încheie în acest scop cu alţi operatori economici sau furnizori de formare, se vor indica denumirea şi adresa acestora şi precizări relevante privind organizarea şi desfăşurarea practicii în acele locaţii): ......
    4. Precizarea locaţiilor, dacă este necesară, deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul: ........
    5. Condiţii de primire a elevului la pregătirea practică organizată în răspunderea operatorului economic
    Precizări privind condiţiile prealabile (exemple: examinări/avize medicale obligatorii, instructajul de securitate şi sănătate a muncii, eventuale condiţionări referitoare la promovarea prealabilă a unor teme/module din curriculum etc.): .......
    NOTĂ:
    Se vor evita orice condiţii discriminatorii (de gen, etnie, socială sau personală), în afara celor justificate prin legislaţia în vigoare sau prin condiţiile specifice de lucru.
    În cazul practicanţilor cu cerinţe educative speciale (în particular al celor cu dizabilităţi), se vor preciza măsurile (organizatorice şi pedagogice) prevăzute pentru integrarea acestora pe perioada stagiului.
    .............................................................................................................................
    6. Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de elev în şcoală şi la operatorul economic sau în alte locaţii în răspunderea acestuia:
    De exemplu, precizări cu privire la conţinutul şi obiectivele activităţilor organizate în atelierele şi laboratoarele şcolii şi nivelul achiziţiilor dobândite anterior de elevi (de dorit, prezentate sub forma de tabel similar cu pct. 11). Prin precizările oferite privind complementaritatea urmărită prin practica la partenerul de practică pot fi avute în vedere, de exemplu: rezultatele învăţării pentru care şcoala nu dispune singură de resursele necesare (de precizat în corelare cu pct. 11); exersarea în condiţii reale a unor abilităţi de lucru iniţiate în şcoală (idem), valoarea adăugată pentru orientarea carierei (de precizat în ce constă) etc. Se va menţiona şi modul de coordonare între parteneri pentru asigurarea complementarităţii pregătirii.
    .........................................................................................................................

    7. Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator de practică, responsabil pentru monitorizarea pedagogică a practicantului pe perioada pregătirii la operatorul economic sau în alte locaţii în răspunderea acestuia: .......
    8. Responsabilităţi ale cadrului didactic coordonator de practică, pe perioada pregătirii la operatorul economic sau în alte locaţii în răspunderea acestuia: ........
    9. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de operatorul economic, care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a rezultatelor învăţării planificate pentru perioada pregătirii practice la operatorul economic sau în alte locaţii în răspunderea acestuia: ......
    10. Responsabilităţi ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică: .......
    11. Definirea rezultatelor învăţării vizate şi activităţilor planificate pentru dobândirea acestora pe perioada pregătirii practice la operatorul economic sau în alte locaţii în răspunderea acestuia, în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi curriculumul aprobate prin ordinele ministrului educaţiei naţionale, în vigoare pentru calificarea care face obiectul contractului de pregătire practică şi curriculumul în dezvoltare locală (CDL) pentru stagiile de practică:
    Calificarea profesională ...........................

    ┌─────────────────────┬───────────────────────┬──────────┬─────────┬───────────────┬──────────┐
    │Unitatea de rezultate│Rezultate ale învăţării│Modulul de│Posturile│ Activităţi │Observaţii│
    │ ale învăţării │ vizate*) │pregătire/│ de │planificate***)│ │
    │ │ │ CDL │lucru**) │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    └─────────────────────┴───────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────────┴──────────┘


    12. Modalităţi de evaluare şi reevaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada de pregătire practică la operatorul economic sau în alte locaţii în răspunderea acestuia

    ┌─────────────────────┬──────────────────────┬───────────┬────────┬──────────┐
    │ Subiectul │ Metoda/Instrumentul │Evaluatorul│ Data │Observaţii│
    │evaluării/reevaluării│de evaluare/reevaluare│ │ │ │
    ├─────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │
    └─────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴────────┴──────────┘


    Am luat cunoştinţă de:

    ┌──────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────┐
    │ │Cadru didactic│Tutore de practică│Practicant│
    ├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────┤
    │Numele şi prenumele │ │ │ │
    ├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────┤
    │Data │ │ │ │
    ├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────┤
    │Semnătura │ │ │ │
    └──────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────┘


    NOTĂ:
    Se înmânează câte un exemplar al prezentei anexe pedagogice cadrului didactic, tutorelui de practică şi practicantului sau părintelui/tutorelui/susţinătorului legal al acestuia.

──────────
    * Se menţionează toate rezultatele învăţării relevante, planificate a fi dobândite pe parcursul pregătirii de practice care face obiectul contractului de pregătire practică.
    ** Se menţionează modulele din planul de învăţământ pentru care practica săptămânală se organizează la operatorul economic sau în alte locaţii în răspunderea acestuia, precum şi CDL pentru stagiile de practică.
    *** Se vor menţiona distinct toate posturile de lucru la care vor fi plasaţi/rotiţi practicanţii.
──────────

    ANEXA 2

    CERTIFICAT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ 1. ACEST CERTIFICAT SE ACORDĂ: │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ Nume Prenume CNP │
    │ ┌──────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ │
    │(1)│ │ (2)│ │ (3)│ │ │
    │ └──────────────┘ └───────────────────┘ └───────────────────┘ │
    │ │
    │ Adresa (număr, stradă, cod poştal, oraş, ţară) Fotografie │
    │ ┌────────────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────┐ │
    │(4) │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ └────────────────────────────────────────────────────┘ └───────────────────┘ │
    │ │
    │ Data naşterii Cetăţenia Semnătura titularului │
    │ ┌─────┬─────┬─────┐ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │
    │(5) │ │ │ │ (6)│ │ (7)│ │ │
    │ └─────┴─────┴─────┘ └────────────────────────┘ │ │ │
    │ zz ll aaaa │ │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───┤
    │ │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ 2. ACEST CERTIFICAT SE ELIBEREAZĂ DE CĂTRE: │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ Denumirea instituţiei emitente (unitatea de învăţământ de unde provine elevul) │
    │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
    │(8) │ │ │
    │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ │
    │ Numărul certificatului Data eliberării │
    │ ┌──────────────────────────────────────────────┐ ┌──────┬───────┬──────────┐ │
    │(9) │ │ (10)│ │ │ │ │
    │ └──────────────────────────────────────────────┘ └──────┴───────┴──────────┘ │
    │ zz ll aaaa │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ 3. INSTITUŢIILE PARTENERE │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT de unde provine elevul Ştampila şi semnătura (se │
    │ Denumire şi adresa menţionează în clar numele şi │
    │ prenumele reprezentantului legal │
    │ şi funcţia acestuia) │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │
    │(11)│ │ (12)│ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ │
    │ Numele şi prenumele cadrului didactic Titlu/funcţie │
    │ coordonator de practică, responsabil din │
    │ partea unităţii şcolare cu monitorizarea │
    │ pedagogică a elevului pe perioada pregătirii │
    │ practice │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │
    │(13)│ │ (14)│ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ │
    │ Telefon E-mail │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │
    │(15)│ │ (16)│ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ │
    │ │
    │ PARTENERUL DE PRACTICĂ (operatorul economic/instituţia publică unde s-a desfăşurat │
    │ pregătirea practică) │
    │ Denumire şi adresa Ştampila şi semnătura (se │
    │ menţionează în clar numele şi │
    │ prenumele reprezentantului legal │
    │ şi funcţia acestuia) │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │
    │(17)│ │ (18)│ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ │
    │ │
    │ Numele şi prenumele tutorelui - persoanei Titlu/funcţie │
    │ responsabile din partea operatorului economic │
    │ pentru îndrumarea elevului pe perioada │
    │ pregătirii practice │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │
    │(19)│ │ (20)│ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ │
    │ │
    │ Telefon E-mail │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │
    │(21)│ │ (22)│ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ │
    │ │
    │ NB: Acest tabel nu este valabil fără semnăturile reprezentanţilor legali şi ale │
    │ persoanelor menţionate ca responsabile pentru practica elevilor din partea celor │
    │ două instituţii partenere. Ştampila din partea şcolii este obligatorie. │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ 4. DESCRIEREA PRACTICII ORGANIZATĂ LA OPERATORUL ECONOMIC SAU ÎN │
    │ ALTE LOCAŢII ÎN RĂSPUNDEREA ACESTUIA │
    │ Obiectivul pregătirii practice │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
    │(23) │ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ Iniţiativa/proiectul în cadrul căreia se derulează pregătirea practică │
    │ (se completează numai dacă este cazul] │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
    │(24) │ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ Calificarea corespunzătoare programului de formare profesională în cadrul căruia │
    │ se derulează pregătirea practică şi nivelul de calificare │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
    │(25) │ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ Programul comunitar sau de mobilitate implicat [se completează numai dacă │
    │ este cazul) │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
    │(26) │ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ Durata stagiului │
    │ ┌──┬──┬────┐ ┌──┬──┬────┐ │
    │(27) Din │ │ │ │ (28) Până │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ în │ │ │ │ │
    │ └──┴──┴────┘ └──┴──┴────┘ │
    │ zz ll aaaa zz ll aaaa │
    │ │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ 5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ŞI A REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII DOBÂNDITE DE ELEV │
    │ PE PERIOADA PRACTICII ORGANIZATE LA OPERATORUL ECONOMIC SAU ÎN ALTE LOCAŢII │
    │ ÎN RĂSPUNDEREA ACESTUIA │
    │ Activităţi/sarcini efectuate de elev │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
    │(29) │ │ │
    │ │ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ Rezultatele învăţării dobândite de elev │
    │ (se adaugă rânduri suplimentare dacă este necesar) │
    │ Unitatea de rezultate ale învăţării din Standardul de Pregătire Profesională │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
    │(30) │ │ │
    │ │ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ Rezultate ale învăţării - cunoştinţe, abilităţi, atitudini, formate în cadrul │
    │ pregătirii │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
    │(31) │ │ │
    │ │ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ Alte cunoştinţe, abilităţi, atitudini dobândite de elev (altele decât cele │
    │ prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională) │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
    │(32) │ │ │
    │ │ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ Evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor dobândite de elev │
    │ (se precizează tipul evaluării şi calificativul sau nota obţinută de elev) │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
    │(33) │ │ │
    │ │ │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ Data Semnătura Semnătura Semnătura │
    │ tutorelui cadrului titularului (elev)│
    │ didactic │
    │ ┌───┬───┬─────┐ ┌───────────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────────┐ │
    │(35) │ │ │ │ (35) │ │ (36) │ │ (37) │ │ │
    │ └───┴───┴─────┘ └───────────────┘ └──────────────┘ └───────────────┘ │
    │ zz ll aaaa │
    │ NB: Acest tabel nu este valabil fără semnătura tutorelui şi cadrului didactic │
    │responsabili cu îndrumarea elevului pe perioada stagiului şi a titularului │
    │certificatului. Pentru descrierea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor dobândite │
    │se inserează rânduri suplimentare, dacă este necesar. │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ 6. ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII │
    │ │
    │ Se completează de către unitatea de învăţământ unde este înscris elevul │
    │ ┌────────────────────────────────────────────────────┐ │
    │(38) Numărul matricol al elevului │ │ │
    │ └────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ │
    │┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
    ││(39) │(40) │ │
    ││Unitatea de rezultate│ Rezultate ale învăţării │ │
    ││ale învăţării │ │ │
    │├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
    ││ │ │ │
    │├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
    ││ │ │ │
    │├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
    ││ │ │ │
    │├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
    ││ │ │ │
    │├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
    ││ │ │ │
    │├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
    ││ │ │ │
    │├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
    ││ │ │ │
    │├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
    ││ │ │ │
    │├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
    ││ │ │ │
    │├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
    ││ │ │ │
    │└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ Adăugaţi sau eliminaţi rânduri dacă este necesar │
    │ │
    │ Numele şi prenumele cadrului didactic responsabil Semnătura │
    │ cu recunoaşterea rezultatelor învăţării │
    │ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │
    │(41) │ │ (42) │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ └────────────────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ │
    │ Data validării Directorul unităţii de învăţământ Ştampila │
    │ ┌──┬───┬────┐ ┌───────────────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ │
    │(43) │ │ │ │ (44) │ │ (45) │ │ │
    │ └──┴───┴────┘ │ │ │ │ │
    │ zz ll aaaa │ │ │ │ │
    │ └───────────────────────────────┘ └──────────────────────┘ │
    │ │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016