Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.235 din 17 iunie 2010  pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea speciala a Universitatii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 4.235 din 17 iunie 2010 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea speciala a Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010

Având în vedere prevederile <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
ţinând seama de prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 87/2006 , cu modificãrile ulterioare,
vãzând prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externã, a standardelor, a standardelor de referinţã şi a listei indicatorilor de performanţã a Agenţiei Române de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Superior, cu modificãrile ulterioare,
luând în considerare prevederile <>Ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii nr. 5.202/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti în anul I, în perioada 2005-2008, la formele de învãţãmânt la distanţã şi cu frecvenţã redusã, de a continua studiile la specializãri/programe de studii autorizate sã funcţioneze provizoriu sau acreditate,
în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învãţãmânt la distanţã sau cu frecvenţã redusã de a continua studiile la programe de studii de licenţã autorizate sã funcţioneze provizoriu sau acreditate,
în temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului,

ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

ART. 1
(1) Se aprobã Metodologia privind monitorizarea specialã a Universitãţii "Spiru Haret" din Bucureşti, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti este monitorizatã special pe o perioadã de 3 ani, începând cu data intrãrii în vigoare a <>Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învãţãmânt la distanţã sau cu frecvenţã redusã de a continua studiile la programe de studii de licenţã autorizate sã funcţioneze provizoriu sau acreditate, cu scopul de a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice.
ART. 2
Direcţia generalã învãţãmânt superior, Direcţia generalã juridic şi contencios, Agenţia Românã de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Superior (ARACIS) şi Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucureşti, 17 iunie 2010.
Nr. 4.235.


ANEXĂ

METODOLOGIE
privind monitorizarea specialã a Universitãţii
"Spiru Haret" din Bucureşti

ART. 1
Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti face parte din sistemul naţional de învãţãmânt, conform <>Legii nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universitãţii "Spiru Haret" din Bucureşti, şi este monitorizatã special pe o perioadã de 3 ani, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învãţãmânt la distanţã sau cu frecvenţã redusã de a continua studiile la programe de studii de licenţã autorizate sã funcţioneze provizoriu sau acreditate.
ART. 2
(1) Monitorizarea specialã este realizatã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin structurile sale de specialitate, şi se referã la întreaga activitate desfãşuratã de Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti.
(2) Agenţia Românã de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Superior (ARACIS), în perioada de monitorizare specialã, procedeazã la evaluarea anualã a Universitãţii "Spiru Haret" din Bucureşti.
(3) Pe baza rezultatelor evaluãrii prevãzute la alin. (2), ARACIS propune Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului mãsurile legale care se impun, atât în privinţa organizãrii şi funcţionãrii instituţiei, cât şi în privinţa desfãşurãrii de programe de studii universitare de licenţã şi masterat.
(4) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului poate solicita experţi atât din instituţii de învãţãmânt superior acreditate şi unitãţi de cercetare ştiinţificã, cât şi din alte ministere, precum şi, dupã caz, de la alte organisme specializate ale statului în procesul de monitorizare.
(5) Monitorizarea specialã vizeazã asistarea şi îndrumarea realizãrii activitãţilor specifice procesului de învãţãmânt şi controlul respectãrii standardelor naţionale de asigurare a calitãţii, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare specifice învãţãmântului superior, pentru întreaga activitate didacticã, de cercetare ştiinţificã, de management academic, financiarã şi administrativã.
ART. 3
(1) Pe perioada de monitorizare specialã Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti îşi pãstreazã toate drepturile dobândite prin <>Legea nr. 443/2002 şi este obligatã sã respecte dispoziţiile <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Statutului personalului didactic şi ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 .
(2) Începând cu anul universitar 2009-2010 Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti are obligaţia de a asigura o evidenţã exactã a admiterii în anul I, cu menţionarea specializãrilor/programelor de studii, formelor de învãţãmânt şi a locaţiilor geografice pentru care a organizat admitere.
(3) Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti are obligaţia de a prezenta, anual, pe perioada monitorizãrii un raport Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului pânã cel târziu la data de 15 octombrie, care sã conţinã: evidenţe clare, concrete ale studenţilor, pe specializãri, ani de studii, forme de învãţãmânt şi locaţii geografice. Evidenţa acestora se referã şi la registrele matricole, cataloage de examen, finalizarea studiilor, transferuri, exmatriculãri, precum şi la alte date de acest gen.
ART. 4
(1) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului va monitoriza şi va controla prin echipe desemnate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului modul în care se desfãşoarã examenele/verificãrile şi colocviile semestriale şi anuale.
(2) Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti are obligaţia de a informa Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, Direcţia generalã învãţãmânt superior, cu cel puţin douã sãptãmâni înaintea începerii fiecãrei sesiuni, în legãturã cu data, ziua, locul şi ora la care se vor desfãşura examenele.
(3) Examenele/Colocviile se vor organiza şi se vor desfãşura de cãtre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti, asigurându-se prezenţa unui cadru didactic în locaţia de învãţãmânt în care studenţii susţin examenul.
(4) Echipele de monitorizare a procesului de verificare/examinare vor fi decise, la propunerea Direcţiei generale învãţãmânt superior şi Direcţiei generale juridice şi control, de cãtre ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
ART. 5
Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti este obligatã sã transmitã, la cerere, toate documentele, actele de studii, precum şi alte date solicitate, necesare studenţilor sau absolvenţilor proprii ori instituţiilor de învãţãmânt superior implicate în aplicarea prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 şi ale <>Ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii nr. 5.202/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti în anul I, în perioada 2005-2008, la formele de învãţãmânt la distanţã şi cu frecvenţã redusã, de a continua studiile la specializãri/programe de studii autorizate sã funcţioneze provizoriu sau acreditate.
ART. 6
(1) Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti poate organiza:
a) examene de finalizare a studiilor universitare de licenţã în sesiunile legal stabilite, numai pentru propriii absolvenţi ai specializãrilor acreditate, precum şi ai specializãrilor autorizate sã funcţioneze provizoriu, care aparţin aceluiaşi domeniu de licenţã cu specializãri acreditate la universitate şi în condiţiile prezentei metodologii;
b) examene de finalizare a studiilor universitare de masterat în condiţiile legii.
(2) Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor au în componenţã profesori universitari sau conferenţiari universitari titulari ai Universitãţii "Spiru Haret" din Bucureşti, la care se adaugã, la fiecare comisie, cel puţin un profesor universitar/conferenţiar universitar din învãţãmântul superior de stat acreditat, pânã la asigurarea unui procent de 50% din numãrul membrilor comisiei, la fiecare comisie, nominalizaţi de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu acordul scris al instituţiilor în care aceştia au calitatea de titular.
(3) Profesorii universitari şi/sau conferenţiarii universitari de la instituţiile de învãţãmânt superior de stat care sunt membri ai comisiilor în cauzã au calitatea de reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
(4) Prevederile prezentului ordin se completeazã cu toate reglementãrile referitoare la desfãşurarea examenelor de finalizare a studiilor prevãzute de legislaţia specificã.
ART. 7
(1) Monitorizarea specialã vizeazã şi finalizarea, cu respectarea prevederilor legale, a alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere din cadrul Universitãţii "Spiru Haret" din Bucureşti, conform dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 .
(2) Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti are obligaţia:
a) de a modifica Carta universitarã şi de a o pune în concordanţã cu dispoziţiile <>Legii nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu <>Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii;
b) de a elabora şi de a aproba Regulamentul de organizare şi desfãşurare a alegerilor universitare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii;
c) de a finaliza alegerile universitare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii;
d) de a trimite spre avizare la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului documentele prevãzute anterior, în termen de 65 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, pentru confirmarea rectorului ales, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
ART. 8
(1) ARACIS, în baza competenţelor prevãzute de lege, în perioada de monitorizare specialã, analizeazã la un interval de 6 luni modul în care sunt asigurate, pentru fiecare specializare, la fiecare formã de învãţãmânt şi locaţie geograficã, standardele minime înscrise în lege cu privire la personalul didactic, spaţiile de învãţãmânt, baza materialã şi dotãrile necesare, având în vedere cã existã multe specializãri autorizate pentru care universitatea nu a solicitat acreditarea, cu toate cã termenul legal a fost cu mult depãşit sau existã specializãri acreditate care nu au fost evaluate, potrivit legii.
(2) Pe baza aspectelor constatate şi a rezultatelor controalelor şi monitorizãrilor, ARACIS propune Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului mãsurile legale care se impun.

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016