Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.204 din 15 iulie 2013  pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 si 35 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 4.204 din 15 iulie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 si 35 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 18 iulie 2013

    În baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
    având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,
    luând în considerare propunerile Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare privind modificarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare,
    în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

    ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

    ART. I
    Anexele la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 27 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr. 3 intitulată "Comisia Fizică" se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
    2. Anexa nr. 5 intitulată "Comisia Ştiinţele Pământului" se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
    3. Anexa nr. 9 intitulată "Comisia Inginerie electrică" se înlocuieşte cu anexa nr. 3.
    4. Anexa nr. 18 intitulată "Comisia Ingineria mediului" se înlocuieşte cu anexa nr. 4.
    5. Anexa nr. 19 intitulată "Comisia Biologie şi biochimie" se înlocuieşte cu anexa nr. 5.
    6. Anexa nr. 24 intitulată "Comisia Ştiinţe juridice" se înlocuieşte cu anexa nr. 6.
    7. Anexa nr. 25 intitulată "Comisia Sociologie, ştiinţe politice şi administrative" se înlocuieşte cu anexa nr. 7.
    8. Anexa nr. 26 intitulată "Comisia Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică" se înlocuieşte cu anexa nr. 8.
    9. Anexa nr. 27 intitulată "Comisia Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor" se înlocuieşte cu anexa nr. 9.
    10. Anexa nr. 28 intitulată "Comisia Psihologie şi ştiinţe comportamentale" se înlocuieşte cu anexa nr. 10.
    11. Anexa nr. 29 intitulată "Comisia de Filologie" se înlocuieşte cu anexa nr. 11.
    12. Anexa nr. 30 intitulată "Comisia Filosofie" se înlocuieşte cu anexa nr. 12.
    13. Anexa nr. 31 intitulată "Comisia Istorie şi studii culturale" se înlocuieşte cu anexa nr. 13.
    14. Anexa nr. 33 intitulată "Comisia Arhitectură şi urbanism" se înlocuieşte cu anexa nr. 14.
    15. Anexa nr. 34 intitulată "Comisia de Arte vizuale" se înlocuieşte cu anexa nr. 15.
    16. Anexa nr. 35 intitulată "Comisia Artele spectacolului" se înlocuieşte cu anexa nr. 16.
    ART. II
    Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. III
    Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul educaţiei naţionale,
                                 Remus Pricopie

                 Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
                cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
                             Mihnea Cosmin Costoiu

    Bucureşti, 15 iulie 2013.
    Nr. 4.204.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 6.560/2012)


                          Anexa nr. 3 - COMISIA FIZICĂ

           Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
              titlurilor didactice din învăţământul superior şi a
                 gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Structura activităţii candidatului │
├────┬─────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┬──────────┤
│Nr. │ Domeniul │ │ │ │Indicatori│
│crt.│activităţilor│ Tipul activităţilor│ Categorii şi restricţii │ Subcategorii │ (kpi) │
├────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ 1 │Activitatea │1.1 Cărţi şi capitole │1.1.1 Cărţi/capitole │1.1.1.1 internaţionale │ 0,4 │
│ │didactică şi │ în cărţi de │ ca autor ├────────────────────────┼──────────┤
│ │profesională │ specialitate │ │1.1.1.2 naţionale │ 0,2 │
│ │(A1) │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │1.1.2 Cărţi/capitole │1.1.2.1 internaţionale │ 0,2 │
│ │ │ │ ca editor ├────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │1.1.2.2 naţionale │ 0,1 │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │ │1.2 Material didactic/│1.2.1 Manuale didactice │ │ 0,2 │
│ │ │ Lucrări didactice ├─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │1.2.2 Îndrumătoare de │ │ │
│ │ │ │ laborator/material │ │ 0,2 │
│ │ │ │ didactic; Profesor │ │ │
│ │ │ │ - minimum 2; │ │ │
│ │ │ │ Conferenţiar - │ │ │
│ │ │ │ minimum 1 │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │ │1.3 Brevete de │ │1.3.1 internaţionale │ 0,6 │
│ │ │ invenţie │ ├────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │1.3.2 naţionale │ 0,4 │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │ │1.4 Coordonare de │ │ │ │
│ │ │ programe de studii│ │ │ │
│ │ │ organizare şi │ director/responsabil │ │ 0,4 │
│ │ │ coordonare programe│ │ │ │
│ │ │ de formare continuă│ │ │ │
│ │ │ şi proiecte educa-│ │ │ │
│ │ │ ţionale. Granturi/│ │ │ │
│ │ │ Proiecte de cerce-│ │ │ │
│ │ │ tare în valoare │ │ │ │
│ │ │ cumulată de peste │ │ │ │
│ │ │ 100000 euro, │ │ │ │
│ │ │ câştigate prin │ │ │ │
│ │ │ competiţie │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ 2 │Activitatea │2.1 Articole în │I = Σ a(i)/n(i)^ef, unde │ │ │
│ │de cercetare │ reviste cotate ISI│i enumeră articolele care│ │ │
│ │(A2) │ Thomson Reuters şi│prezintă contribuţii │ │ │
│ │ │ în volume indexate│ştiinţifice originale, │ │ I/2.0 │
│ │ │ ISI proceedings │in extenso, publicate de │ │ │
│ │ │ │candidat, ca autor sau │ │ │
│ │ │ │coautor, în reviste │ │ │
│ │ │ │cotate ISI; │ │ │
│ │ │ │- a(i) reprezintă scorul │ │ │
│ │ │ │de influenţă absolut │ │ │
│ │ │ │(www.eigenfactor.org) al │ │ │
│ │ │ │revistei ştiinţifice în │ │ │
│ │ │ │care a fost publicat │ │ │
│ │ │ │articolul i, corespunză- │ │ │
│ │ │ │tor anului de publicare │ │ │
│ │ │ │al articolului (în cazul │ │ │
│ │ │ │în care anul de publicare│ │ │
│ │ │ │este anterior datelor │ │ │
│ │ │ │existente în baza de date│ │ │
│ │ │ │se va alege anul cel mai │ │ │
│ │ │ │apropiat); │ │ │
│ │ │ │- n(i)^ef reprezintă │ │ │
│ │ │ │numărul efectiv de autori│ │ │
│ │ │ │ai publicaţiei i, care │ │ │
│ │ │ │este: │ │ │
│ │ │ │- n(i), dacă n(i) < = 5; │ │ │
│ │ │ │- [n(i)+10]/3, dacă │ │ │
│ │ │ │ 5 < = n(i) < = 80; │ │ │
│ │ │ │- 30, dacă 80 < = n(i); │ │ │
│ │ │ │cu n(i) reprezentând │ │ │
│ │ │ │numărul de autori ai │ │ │
│ │ │ │publicaţiei i; │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Minimum I = 4.0 pentru │ │ │
│ │ │ │profesor/CS I │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │Minimum I = 2.0 pentru │ │ │
│ │ │ │conferenţiar/CS II │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │ │2.2 Articole în │P = Σ a(i), unde i │ │ │
│ │ │ reviste cotate ISI│enumeră articolele care │ │ │
│ │ │ Thomson Reuters şi│prezintă contribuţii │ │ │
│ │ │ în volume indexate│ştiinţifice originale, in│ │ P/1.5 │
│ │ │ ISI proceedings │extenso, publicate în │ │ │
│ │ │ pentru care candi-│reviste cotate ISI pentru│ │ │
│ │ │ datul este prim- │care candidatul este │ │ │
│ │ │ autor sau autor │prim-autor sau autor │ │ │
│ │ │ corespondent │corespondent. Nu se iau │ │ │
│ │ │ │considerare articolele │ │ │
│ │ │ │la care autorii sunt │ │ │
│ │ │ │indicaţi în ordinea │ │ │
│ │ │ │alfabetică a numelui şi │ │ │
│ │ │ │candidatul este prim- │ │ │
│ │ │ │autor exclusiv datorită │ │ │
│ │ │ │numelui acestuia şi │ │ │
│ │ │ │ordonării alfabetice. │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Minimum P = 3.0 pentru │ │ │
│ │ │ │profesor/CS I │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │Minimum P = 1.5 pentru │ │ │
│ │ │ │conferenţiar/CS II │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ 3 │Recunoaşterea│3.1 Citări în reviste │C = Σ c(i)/n(i)^ef, unde │ │ │
│ │şi impactul │ indexate ISI │i enumeră publicaţiile │ │ │
│ │activităţii │ │candidatului; │ │ │
│ │(A3) │ │- c(i) reprezintă numărul│ │ │
│ │ │ │de citări ale publicaţiei│ │ │
│ │ │ │i care provin din arti- │ │ │
│ │ │ │cole ştiinţifice din │ │ C/17.5 │
│ │ │ │reviste care sunt inde- │ │ │
│ │ │ │xate ISI şi care citează │ │ │
│ │ │ │lucrări ştiinţifice │ │ │
│ │ │ │publicate de candidat ca │ │ │
│ │ │ │autor sau coautor. Nu se │ │ │
│ │ │ │iau în considerare │ │ │
│ │ │ │citările provenind din │ │ │
│ │ │ │articole care au ca autor│ │ │
│ │ │ │sau coautor candidatul │ │ │
│ │ │ │(autocitările); │ │ │
│ │ │ │- n(i)^ef reprezintă │ │ │
│ │ │ │numărul efectiv de autori│ │ │
│ │ │ │ai publicaţiei i, care │ │ │
│ │ │ │este: │ │ │
│ │ │ │- n(i), dacă n(i) < = 5; │ │ │
│ │ │ │- [n(i)+10]/3, dacă │ │ │
│ │ │ │ 5 < = n(i) < = 80; │ │ │
│ │ │ │- 30, dacă 80 < = n(i); │ │ │
│ │ │ │cu n(i) reprezentând │ │ │
│ │ │ │numărul de autori ai │ │ │
│ │ │ │publicaţiei i; │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Minimum C = 35.0 pentru │ │ │
│ │ │ │profesor/CS I │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │Minimum C = 17.5 pentru │ │ │
│ │ │ │conferenţiar/CS II │ │ │
└────┴─────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┴──────────┘


    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 + A3)

    A = Σ n(1i) k(1i) + Σ n(2i) k(2i) + Σ n(3i) k(3i)
         i i i


    unde: n(pi) - numărul de activităţi din subcategorie
          k(pi) - coeficient specific tipului şi subcategoriei de activitate

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Condiţii minimale [A(i)] │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. │ Categoria │
│crt.├───────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┤
│ │ Domeniul de activitate │ Condiţii │ Condiţii │
│ │ │ conferenţiar/│ profesor/ │
│ │ │ CS II │ CS I │
├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică/profesională (A1) │ Minimum │ Minimum │
│ │ │ 1 punct │ 2 puncte │
├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 2 │Activitatea de cercetare (A2) │ Minimum │ Minimum │
│ │ │ 2 punct │ 4 puncte │
├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) │ Minimum │ Minimum │
│ │ │ 1 punct │ 2 puncte │
├────┴───────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ TOTAL │ 4 puncte │ 8 puncte │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘


    unde: A(i) - suma activităţilor din categoria menţionată.

                              Preşedinte comisie,
                              acad. Nicolae Zamfir


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 6.560/2012)


                   Anexa nr. 5 - COMISIA ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI

         Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
             titlurilor didactice din învăţământul superior şi a
                 gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│I(1) │Articole in extenso în reviste cotate ISI - │ │ │
│ │Science Citation Index Expanded (SCIE), Social │ │ │
│ │Sciences Citation Index (SCCI) │ 4 + F(i) │Pe articol │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(2) │Articole in extenso în reviste indexate ISI în │ │ │
│ │Arts & Humanities Citation Index (bază de date │ │ │
│ │fără factor de impact, fiecare articol se │ │ │
│ │echivalează cu F(i) = 1) │ 4 + 1 │Pe articol │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(3) │Număr de articole publicate în reviste indexate │ │ │
│ │ISI (inclusiv în Arts & Humanities Citation │ │ │
│ │Index) │ n │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(4) │Articole in extenso publicate în reviste şi │ │ │
│ │proceedings-uri indexate ISI │ 1 │Pe articol │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(5) │Articole in extenso publicate în reviste │ │ │
│ │indexate în baze de date internaţionale (BDI) │ 0,5 │Pe articol │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(6) │Teza de doctorat publicată la o editură recu- │ │ │
│ │noscută în domeniu, în cel puţin 100 exemplare │ 2 │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(7) │Cărţi/Atlase publicate ca unic autor sau coautor│ │ │
│ │în edituri internaţionale │ 8 x 3/n(a)│Pe carte │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(8) │Cărţi/Atlase/Hărţi coordonate, apărute în │ │ │
│ │edituri internaţionale │ 6 x 3/n(c)│Pe volum │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(9) │Capitole în volume colective publicate sub egida│ │ │
│ │unor edituri internaţionale şi regăsite în cel │ │Pe studiu/ │
│ │puţin 6 biblioteci înregistrate in Worldcat │ 4 x 3/n(a)│capitol │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(10)│Cărţi/Atlase/Hărţi publicate în edituri │ │ │
│ │naţionale recunoscute în domeniu │2x 1,5/n(a)│Pe volum │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(11)│Capitole în volume colective publicate sub egida│ │ │
│ │unor edituri recunoscute în domeniu, utilizând │ │Pe studiu/ │
│ │coeficientul de multiplicare m │1,5x 1/n(a)│capitol │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(12)│Citări ale publicaţiilor candidatului (exclusiv │ │ │
│ │autocitările) în articole apărute în reviste │ │ │
│ │cotate ISI [Science Citation Index Expanded │ │ │
│ │(SCIE), Social Sciences Citation Index (SCCI), │ │ │
│ │Arts & Humanities Citation Index] cu factor de │ │ │
│ │impact (inclusiv proceedings-uri) │ 0,4/n(a) │Pe citare │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(13)│Citări ale publicaţiilor candidatului în │ │ │
│ │articole apărute în reviste indexate ISI, în │ │ │
│ │cărţi/capitole de cărţi/volume publicate sub │ │ │
│ │egida unor edituri internaţionale (exclus │ │ │
│ │autocitările) │ 0,3/n(a) │Pe citare │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(14)│Citări ale publicaţiilor candidatului în │ │ │
│ │articole publicate în reviste indexate BDI şi în│ │ │
│ │cărţi/capitole de cărţi/volume publicate sub │ │ │
│ │egida unor edituri recunoscute în domeniu │ │ │
│ │(exclus autocitările) │ 0,2/n(a) │Pe citare │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(15)│Membru în comitetul ştiinţific al unei reviste │ │ │
│ │indexată ISI │ 2 │Pe revistă │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(16)│Membru în comitetul ştiinţific al unei reviste │ │ │
│ │indexată BDI │ 0,25 │Pe revistă │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(17)│Director/Coordonator/Responsabil al unui grant/ │ │ │
│ │proiect/contract (inclusiv economic)/program de │ │ │
│ │cercetare internaţional, câştigat prin │ │Pe grant/ │
│ │competiţie, cu o valoare: │ │proiect/ │
│ │> 100.000 lei (sau echivalent); │ 6 │contract/ │
│ │50.000 - 100.000. │ 4 │program │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(18)│Membru în echipa unui grant/proiect/contract │ │ │
│ │(inclusiv economic)/ program de cercetare │ │ │
│ │internaţional, câştigat prin competiţie, cu │ │Pe grant/ │
│ │o valoare: │ │proiect/ │
│ │> 100.000 lei (sau echivalent); │ 4 │contract/ │
│ │50.000-100.000. │ 3 │program │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(19)│Director/Coordonator/Responsabil al unui grant/ │ │ │
│ │proiect/contract (inclusiv economic)/program de │ │ │
│ │cercetare naţional, câştigat prin competiţie, │ │Pe grant/ │
│ │cu o valoare: │ │proiect/ │
│ │> 100.000 lei (sau echivalent); │ 3 │contract/ │
│ │50.000-100.000. │ 2 │program │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(20)│Membru în echipa unui grant/proiect/contract │ │ │
│ │(inclusiv economic)/ program de cercetare │ │Pe grant/ │
│ │naţional, câştigat prin competiţie, cu o │ │proiect/ │
│ │valoare: > 100.000 lei (sau echivalent); │ 2 │contract/ │
│ │50.000-100.000. │ 1 │program │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I(21)│Derularea activităţii ştiinţifice în echipe de │ │Pe carte/ │
│ │cercetare cu antrenarea studenţilor/masteran- │ │atlas, │
│ │zilor/doctoranzilor/tinerelor cadre didactice │ 5 │respectiv │
│ │(cercetători) dovedită prin: │ │grant/ │
│ │ │ │proiect/ │
│ │ │ │contract │
│ │ │ │interna- │
│ │ │ │ţional │
│ │ ├───────────┼───────────┤
│ │a) publicaţii comune: lucrări ISI/lucrări BDI/ │ │Pe capitol │
│ │carte/capitole de carte/atlase/hărţi publicate/ │ │de carte/ │
│ │cursuri sub egida unor edituri internaţionale │ 1 │curs/hartă │
│ │sau recunoscute în domeniu; │ │ │
│ │ ├───────────┼───────────┤
│ │b) granturi/contracte/proiecte/programe de │ │Pe articol │
│ │cercetare │ 3 │ISI, │
│ │ │ │respectiv │
│ │ │ │grant/ │
│ │ │ │proiect/ │
│ │ │ │contract │
│ │ │ │naţional │
│ │ ├───────────┼───────────┤
│ │ │ 1 │Pe articol │
│ │ │ │BDI │
└─────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘


    - F(i) - factor de impact al revistei;
    - n(a) - număr de autori în cazul în care candidatul este coautor;
    - n(c) - număr de coordonatori.
    Bazele de date internaţionale (BDI) acceptate sunt: ISI Web of Knowledge, ISI-Master Journal List, ERIH, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, DOAJ, Ulrichsweb, Index Copernicus, GEOREF, Genamics Journal Seek, Library of Congress Online Catalog.

    Standarde minimale şi obligatorii*) pentru acordarea titlurilor didactice de conferenţiar, profesor şi a celor de cercetare CS II şi CS I
-----------
    *) Punctajul total este orientativ şi nu compensatoriu, întrucât este necesară atingerea standardelor minimale pentru fiecare dintre criteriile C1-C8. Pentru profesor şi CS I candidatul trebuie să fie prim-autor/autor principal la cel puţin un articol publicat într-o revistă cotată ISI. În situaţia în care un candidat nu îndeplineşte unul din criteriile minimale, având mai puţin de 20% din valoarea acestuia, atunci Comisia de concurs poate considera, justificând îndeplinirea cu mult peste standarde a altor indicatori, propunerea de validare a concursului.


┌─────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Criteriul│ Denumirea │ Standardul pentru │
│ │ indicatorului ├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│ │ │ Profesor │ CS I │ Conferenţiar │ CS II │
│ │ ├─────────┬────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┤
│ │ │Geografie│Geologie│Geografie│Geologie│Geografie│Geologie│Geografie│Geologie│
├─────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ C(1) │ I(1)-I(2) │ ≥ 25 │ ≥ 30 │ ≥ 30 │ ≥ 35 │ ≥ 15 │ ≥ 20 │ ≥ 20 │ ≥ 25 │
├─────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ C(2) │ I(3) │ ≥ 5 │ ≥ 6 │ ≥ 6 │ ≥ 7 │ ≥ 3 │ ≥ 4 │ ≥ 4 │ ≥ 5 │
├─────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ C(3) │ I(4)-I(5) │ ≥ 3 │ ≥ 3 │ ≥ 3 │ ≥ 4 │ ≥ 1 │ ≥ 1 │ ≥ 1 │ ≥ 2 │
├─────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ C(4) │ I(6)-I(11) │ ≥ 4 │ ≥ 4 │ ≥ 4 │ ≥ 4 │ ≥ 2 │ ≥ 2 │ ≥ 2 │ ≥ 2 │
├─────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ C(5) │ I(12)-I(16) │ ≥ 2,5 │ ≥ 2,5 │ ≥ 2,5 │ ≥ 2,5 │ ≥ 0,5 │ ≥ 0,5 │ ≥ 0,5 │ ≥ 0,5 │
├─────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ C(6) │ I(17)-I(18) │ ≥ 4 │ ≥ 4 │ ≥ 4 │ ≥ 4 │ Nu este │ Nu este│ Nu este │ Nu este│
│ │ │ │ │ │ │ cazul │ cazul │ cazul │ cazul │
├─────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ C(7) │ I(19)-I(20) │ ≥ 10 │ ≥ 10 │ ≥ 10 │ ≥ 10 │ ≥ 2 │ ≥ 2 │ ≥ 2 │ ≥ 2 │
├─────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ C(8) │ I(21) │ ≥ 8 │ ≥ 8 │ ≥ 6 │ ≥ 6 │ ≥ 3 │ ≥ 3 │ ≥ 2 │ ≥ 2 │
├─────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │ Punctaj total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ I(1)-I(21) │ ≥ 61,5 │ ≥ 67,5 │ ≥ 65,5 │ ≥ 72,5 │ ≥ 26,5 │ ≥ 32,5 │ ≥ 31,5 │ ≥ 37,5 │
└─────────┴───────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘


                              Preşedinte comisie,
                              prof. dr. Ioan Ianoş


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 6.560/2012)


                   Anexa nr. 9 - COMISIA INGINERIE ELECTRICĂ

    Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor
                    didactice din învăţământul superior şi a
                 gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului │
├────┬─────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┤
│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ Indicatori │
│crt.│activităţilor│ Tipul activităţilor│ Categorii şi restricţii │ Subcategorii │ (kpi) │
├────┼─────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │Activitatea │1.1 Cărţi şi capitole │1.1.1 Cărţi cu ISBN/ │1.1.1.1 internaţionale │nr. pagini/ │
│ │didactică şi │ în cărţi de │ capitole ca autor │ │ [2*) nr. │
│ │profesională │ specialitate │ didactice sau │ │ autori] │
│ │(A1) │ │ monografii pentru ├────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ profesor/CS I │1.1.1.2 naţionale │nr. pagini/ │
│ │ │ │ minimum 4; │ │ [5*) nr. │
│ │ │ │ conferenţiar/CS II │ │ autori] │
│ │ │ │ minimum 2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │1.1.2 Cărţi/capitole de │1.1.2.1 internaţionale │nr. pagini/ │
│ │ │ │ cărţi ca editor/ │ │ [3*) nr. │
│ │ │ │ coordonator │ │ autori] │
│ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.1.2.2 naţionale │nr. pagini/ │
│ │ │ │ │ │ [7*) nr. │
│ │ │ │ │ │ autori] │
│ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │1.2 Suport didactic │1.2.1 Suport de curs │ │nr. pagini/ │
│ │ │ │ inclusiv electronic │ │ [10*) nr. │
│ │ │ │ pentru profesor/CS I: │ │ autori] │
│ │ │ │ minimum 2 din care 1 │ │ │
│ │ │ │ ca prim-autor; pentru │ │ │
│ │ │ │ conferenţiar/CS II: │ │ │
│ │ │ │ minimum 1 │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │1.2.2 Îndrumare de laborator│ │nr. pagini/ │
│ │ │ │ /aplicaţii; pentru │ │ [20*) nr. │
│ │ │ │ profesor/CS I - │ │ autori] │
│ │ │ │ minimum 2, din care │ │ │
│ │ │ │ 1 prim-autor; │ │ │
│ │ │ │ conferenţiar/CS II: │ │ │
│ │ │ │ minimum 1 │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │1.3 Coordonare de │ Punctaj unic pentru │ │ │
│ │ │ programe de studii│ fiecare activitate │ │ 10 │
│ │ │ organizare şi │ │ │ │
│ │ │ coordonare │ │ │ │
│ │ │ programe de │ │ │ │
│ │ │ formare continuă │ │ │ │
│ │ │ şi proiecte educa-│ │ │ │
│ │ │ ţionale (POS, │ │ │ │
│ │ │ ERASMUS etc.) │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┬─────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 2 │Activitatea │2.1 │Articole in │ │ │ │
│ │de cercetare │ │extenso în │Minimum 8 pentru profesor/ │ │ │
│ │(A2) │ │reviste cotate şi│CS I │ │ [25 + 20*) │
│ │ │ │în volume procee-│ │ │ factor │
│ │ │ │dings indexate ├────────────────────────────┼────────────────────────┤ impact]/ │
│ │ │ │ISI Thomson │ │ │ nr. de │
│ │ │ │Reuters*), │Minimum 5 pentru conferen- │ │ autori │
│ │ │ │brevete de │ţiar/CS II │ │ │
│ │ │ │invenţie │ │ │ │
│ │ ├────┼─────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │2.2 │Articole în │ │ │ │
│ │ │ │reviste şi volu- │ │ │ 20/nr. de │
│ │ │ │mele unor mani- │Minimum 16 pentru profesor/ │ │ autori │
│ │ │ │festări ştiin- │CS I │ │ │
│ │ │ │ţifice indexate ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │în alte baze de │ │ │ │
│ │ │ │date internaţi- │Minimum 8 pentru conferen- │ │ │
│ │ │ │onale**) │ţiar/CS II │ │ │
│ │ ├────┼─────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │2.3 │Granturi/proiecte│2.3.1 Director/responsabil │2.3.1.1 internaţionale │20*) ani de │
│ │ │ │câştigate prin │ - minimum 2 pentru │ │desfăşurare │
│ │ │ │competiţie │ profesor/CS I; ├────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ minimum 1 pentru │2.3.1.2 naţionale │10*) ani de │
│ │ │ │ │ conferenţiar/CS II │ │desfăşurare │
│ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.3.2 membru în echipă │2.3.2.1 internaţionale │ 4*) ani de │
│ │ │ │ │ │ │desfăşurare │
│ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │2.3.2.2 naţionale │ 2*) ani de │
│ │ │ │ │ │ │desfăşurare │
│ │ ├────┼─────────────────┼──────┬─────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │2.4 │Contracte de │2.4.1 │Responsabil │ │ 5*) ani de │
│ │ │ │cercetare/consul-│ │ │ │desfăşurare │
│ │ │ │tanţă (valoare ├──────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │echivalentă de │2.4.2 │Membru echipă │ │ 2*) ani de │
│ │ │ │minimum 2000 │ │ │ │desfăşurare │
│ │ │ │euro) │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼─────────────────┼──────┴─────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea│3.1 │Citări în reviste│ │3.1.1 ISI │5/nr. autori│
│ │impactului │ │şi volumele │ │ │ai art.citat│
│ │activităţii │ │conferinţelor │ ├────────────────────────┼────────────┤
│ │(A3) │ │ISI şi BDI │ │3.1.1 ISI │3/nr. autori│
│ │ │ │ │ │ │ai art.citat│
│ │ ├────┼─────────────────┼──────┬─────────────────────┼──────┬─────────────────┼────────────┤
│ │ │3.2 │Prezentări │ │ │3.2.1 │internaţionale │ 20 │
│ │ │ │invitate în │ │ │ │ │ │
│ │ │ │plenul unor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │manifestări │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ştiinţifice │ │Punctaj unic pentru │3.2.2 │naţionale │ 5 │
│ │ │ │naţionale şi │ │fiecare activitate │ │ │ │
│ │ │ │internaţionale şi│ │ │ │ │ │
│ │ │ │profesor invitat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(exclusiv POS, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ERASMUS) │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼─────────────────┼──────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │3.3 │Membru în colec- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tivele de redac- │ │ │3.3.1 │ISI │ 10 │
│ │ │ │ţie sau comitete │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice ale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │revistelor şi │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │ │manifestărilor │ │Punctaj unic pentru │ │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice, │ │fiecare activitate │3.3.2 │BDI │ 6 │
│ │ │ │organizator de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │manifestări │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice, │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │ │recenzor pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reviste şi │ │ │3.3.3 │naţionale şi │ │
│ │ │ │manifestări │ │ │ │internaţionale │ 3 │
│ │ │ │ştiinţifice │ │ │ │neindexate │ │
│ │ │ │naţionale şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(punctajul se │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acordă pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fiecare revistă, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │manifestare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ştiintifică şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │recenzie │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼─────────────────┼──────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │3.4 │Experienţa de │ │ │3.4.1 │Conducere (rector│ │
│ │ │ │management │ │ │ │prorector, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │cancelar, decan, │ 5*) nr. ani│
│ │ │ │ │ │ │ │prodecan, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │director departa-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ment, director │ │
│ │ │ │ │ │ │ │şcoală doctorală,│ │
│ │ │ │ │ │ │ │director, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │director adj., │ │
│ │ │ │ │ │ │ │şef secţie) │ │
│ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │3.4.2 │Membru organisme │ │
│ │ │ │ │ │ │ │conducere (senat,│ │
│ │ │ │ │ │ │ │consiliul facul- │ 2*) nr. ani│
│ │ │ │ │ │ │ │tăţii, consiliu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │departament, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │consiliu de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │administraţie, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │consiliu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ştiinţific) │ │
│ │ ├────┼─────────────────┼──────┴─────────────────────┼──────┴─────────────────┼────────────┤
│ │ │3.5 │Referent în │ │3.5.1 internaţionale │ 10 │
│ │ │ │comisii de ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │doctorat │ │3.5.2 naţionale │ 5 │
└────┴─────────────┴────┴─────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┘


--------
    *) Conform situaţiei curente de pe site-ul ISI THOMSON REUTERS.
    **) Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.

    Criterii opţionale


                  ┌───────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬───────────┐
                  │3.6 Premii │ │Academia Română │ 30 │
                  │ │ ├───────────────────┼───────────┤
                  │ │ │ASAS, AOSR, │ │
                  │ │ │academii de ramură │ │
                  │ │ │şi CNCS │ 15 │
                  │ │ ├───────────────────┼───────────┤
                  │ │ │premii │ │
                  │ │ │internaţionale │ 10 │
                  │ │ ├───────────────────┼───────────┤
                  │ │ │premii naţionale │ │
                  │ │ │în domeniu │ 5 │
                  ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
                  │3.7 Membru în academii,│3.7.1 Academia Română │ │ 100 │
                  │organizaţii, asociaţii ├─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
                  │profesionale de │3.7.2 ASAS, AOSR şi academii │ │ │
                  │prestigiu, naţionale │ de ramură │ │ 30 │
                  │şi internaţionale, ├─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
                  │apartenenţă la │3.7.3 Conducere asociaţii │internaţionale │ 30 │
                  │organizaţii din │profesionale ├───────────────────┼───────────┤
                  │domeniul educaţiei şi │ │naţionale │ 10 │
                  │cercetării ├─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
                  │ │3.7.4 Asociaţii profesionale │internaţionale │ 5 │
                  │ │ ├───────────────────┼───────────┤
                  │ │ │naţionale │ 2 │
                  │ ├─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
                  │ │3.7.5 Consilii şi organizaţii│Conducere │ 15 │
                  │ │ în domeniul educaţiei ├───────────────────┼───────────┤
                  │ │ şi cercetării │membru │ 10 │
                  └───────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴───────────┘


    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 + A3)

    A = Σ k(1i) + Σ k(2i) + Σ k(3i)
         i i i


    unde: k(pi) - indicator specific tipului şi categoriei de activitate (conform tabelului 1)
    Indicatorul se referă la întreaga activitate a candidatului.


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Condiţii minimale [A(i)] │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. │ Categoria │
│crt.├────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┤
│ │ Domeniul de activitate │ Condiţii │ Condiţii │ Condiţii │ Condiţii │
│ │ │ conferenţiar │ CS II │ profesor │ CS I │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică/profesională (A1) │ Minimum │ Fără │ Minimum │ Fără │
│ │ │ 40 puncte │ restricţii │ 80 puncte │ restricţii │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 2 │Activitatea de cercetare (A2) │ Minimum │ Minimum │ Minimum │ Minimum │
│ │ │ 150 puncte │ 190 puncte │ 300 puncte │ 380 puncte │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea impactului activităţii │ Minimum │ Minimum │ Minimum │ Minimum │
│ │(A3) │ 30 puncte │ 30 puncte │ 60 puncte │ 60 puncte │
├────┴────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ TOTAL │ Minimum │ Minimum │ Minimum │ Minimum │
│ │ 220 puncte │ 220 puncte │ 440 puncte │ 440 puncte │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┘


    NOTĂ:
    Maximum unul dintre criteriile minimale poate fi redus cu până la 25% cu condiţia ca Indicatorul total de merit să rămână cel din tabelul 3.

                              Preşedinte comisie,
                           prof. dr. Sorin Grigorescu


    ANEXA 4
    (Anexa nr. 18 la Ordinul nr. 6.560/2012)


                   Anexa nr. 18 - COMISIA INGINERIA MEDIULUI

         Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
             titlurilor didactice din învăţământul superior şi a
                 gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului │
├────┬─────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┤
│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ Indicatori │
│crt.│activităţilor│ Tipul activităţilor │ Categorii şi restricţii │ Subcategorii │ │
├────┼─────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────┼────┬─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │Activitatea │1.1 │Cărţi/Capitole în │Profesor: minimum 4 │internaţionale │ 40 puncte/ │
│ │didactică şi │ │cărţi de specialitate│Conferenţiar: minimum 2 │ │ 100 pagini │
│ │profesională │ │/Monografii (cu ISBN)│ │ │ │
│ │(A1) │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │naţionale │ 20 puncte/ │
│ │ │ │ │ │ │ 100 pagini │
│ │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴──────────────────┤
│ │ │1.2 │Manuale/Suport │Inclusiv cele publicate pe │ │
│ │ │ │didactic: │plan intern, în formă │ │
│ │ │ │Lucrări didactice, │tipărită, fără ISBN sau în │10 puncte/100 pagini │
│ │ │ │îndrumare de labo- │format electronic, on-line, │ │
│ │ │ │rator, proiectare │cu menţionarea adresei web │ │
│ │ │ │etc. (în acord cu │la care pot fi accesate │ │
│ │ │ │structura postului) │ │ │
├────┼─────────────┼────┼─────────────────────┼────────────────────────────┴────────────────────────┬──────────────────┤
│ 2 │Activitatea │2.1 │Articole in extenso │ │Profesor/CS I: │
│ │de cercetare │ │în reviste cotate │ │ n │
│ │(A2) │ │ISI Thomson Reuters │ │ 40 x Σ Fi ≥ 400 │
│ │ │ │ │ │ 1 │
│ │ │ │ │ │ cu n ≥ 11 │
│ │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────┬────────────────────────┤ │
│ │ │2.2 │Brevete de invenţie │internaţional *1) │FI(equiv) = 0,5 │Conferenţiar/CS II│
│ │ │ │ │ │ │ n │
│ │ │ │ │ │ │ 40 x Σ Fi ≥ 250 │
│ │ │ │ │ │ │ 1 │
│ │ │ │ │ │ │ cu n ≥ 6 │
│ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │naţional *2) │FI(equiv) = 0,5 │Fi - factorul de │
│ │ │ │ │ │ │impact al artico- │
│ │ │ │ │ │ │lului la momentul │
│ │ │ │ │ │ │publicării lucră- │
│ │ │ │ │ │ │rii [conform │
│ │ │ │ │ │ │JCR(s)]/brevetului│
│ │ │ │ │ │ │n = numărul de │
│ │ │ │ │ │ │lucrări (minimum │
│ │ │ │ │ │ │50% articole ISI) │
│ │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────┴────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │2.3 │Articole în reviste │Profesor / CS I: │ │
│ │ │ │şi volumele unor │minimum 16 │ │
│ │ │ │manifestări ştiinţi- │Conferenţiat / CS II: │5 puncte/lucrare │
│ │ │ │fice, indexate în │minimum 8 │ │
│ │ │ │baze de date │ │ │
│ │ │ │internaţionale *3) │ │ │
│ │ │ │ISI proceedings │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────┬────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │2.4 │Granturi/proiecte │Director/responsabil: │internaţionale │ 15 puncte/ │
│ │ │ │câştigate prin │Profesor/CS I minimum 2 │ │ 5000 euro │
│ │ │ │competiţie │(granturi/proiecte/ ├────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │contracte) │naţionale │ 15 puncte/ │
│ │ │ │ │ │ │ 5000 euro │
│ │ │ │ │Conferenţiar/CS II ├────────────────────────┴──────────────────┤
│ │ │ │ │minimum 1 │[Sume din granturi de cercetare/proiecte de│
│ │ │ │ │(grant/proiect/contract) │cercetare/contracte de cercetare, câştigate│
│ │ │ │ │ │prin competiţie naţională sau internaţi- │
│ │ │ │ │ │onală, fiecare cu valori mai mari de 5000 │
│ │ │ │ │ │euro la data contractării, ca director ori │
│ │ │ │ │ │responsabil de proiect (în consorţiu) sau │
│ │ │ │ │ │ca director de contracte cu operatori │
│ │ │ │ │ │economici] │
├────┼─────────────┼────┼─────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬──────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea│3.1 │Citări în reviste │Profesor/CS I: │ │ │
│ │şi impactul │ │ISI Thomson Reuters │minimum 30 citări │3 puncte/citare *3),*4) │ │
│ │activităţii │ │şi BDI (se exclud │Conferenţiar/CS II: │ │ │
│ │(A3) │ │autocitările *5)) │minimum 20 citări │ │ │
└────┴─────────────┴────┴─────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┘


----------
    *1) Brevet obţinut prin European Patent Office, brevete SUA, Canada, Coreea de Sud, Australia, Japonia, Noua Zeelandă.
    *2) Se includ şi brevetele care nu se încadrează în (1).
    *3) Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Thomson Reuters Master Journal List, Google Scholar. CNATDCU şi MEN vor acorda sprijinul şi logistica necesare pentru documentare.
    *4) Analiza se realizează pe baza informaţiilor din Web of Science: CNATDCU şi MEN vor acorda sprijinul şi logistica necesare pentru documentare.
    *5) Autocitarea este citarea de către un autor a uneia sau mai multor lucrări proprii (citarea lucrărilor în discuţie de către coautori nu constituie autocitare pentru autorul respectiv).


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Condiţii minimale [A(i)]*6) │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. │ Categoria │
│crt.├────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┤
│ │ Domeniul de activitate │ Condiţii │ Condiţii │ Condiţii │ Condiţii │
│ │ │ conferenţiar │ CS II │ profesor │ CS I │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică/profesională (A1) │ Minimum │ │ Minimum │ │
│ │*7) │ 120 puncte │ Opţional │ 210 puncte │ Opţional │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 2 │Activitatea de cercetare (A2) │ Minimum │ Minimum │ Minimum │ Minimum │
│ │ │ 350 puncte │ 350 puncte │ 500 puncte │ 500 puncte │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea impactullui activităţii │ Minimum │ Minimum │ Minimum │ Minimum │
│ │(A3) │ 60 puncte │ 60 puncte │ 90 puncte │ 90 puncte │
├────┴────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ TOTAL *8) │ Minimum │ Minimum │ Minimum │ Minimum │
│ │ 530 puncte │ 530 puncte │ 800 puncte │ 800 puncte │
│ │ │ *8) │ │ *8) │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┘


-------------
    *6) Standardele iau în considerare întreaga activitate a candidatului.
    *7) Pentru cariera de cercetător ştiinţific sunt luate în considerare, ca standarde minimale obligatorii, componentele de performanţă ştiinţifică (A2) şi recunoaşterea impactului activităţii (A3). Criteriul (A1) este opţional şi poate fi luat în calcul la realizarea punctajului minim total (530 puncte pentru CS II şi, respectiv, 800 puncte pentru CS I), cu respectarea limitelor minime impuse pentru (A2) şi (A3).
    *8) Punctajul minim total pentru cariera de cercetător ştiinţific (530 puncte pentru CS II şi, respectiv, 800 puncte pentru CS I) se va realiza prin depăşirea standardelor minimale impuse la activităţile obligatorii A2 şi A3, la care se pot adăuga puncte din activitatea A1, calculate pe baza indicatorilor din coloanele 4 şi 5.

                              Preşedinte comisie,
                     prof. univ. dr. ing. Maria Gavrilescu


    ANEXA 5
    (Anexa nr. 19 la Ordinul nr. 6.560/2012)


                  Anexa nr. 19 - COMISIA BIOLOGIE ŞI BIOCHIMIE

         Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
              titlurilor didactice din învăţământul superior şi a
                 gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

    Standardele minimale validate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.478/2011 se propun a fi modificate, prin luarea în considerare a operei omnia a candidaţilor, printr-o cuantificare mai complexă, dar mai uşor de realizat şi prin implicarea responsabilă a membrilor comisiilor de concurs în procesul de apreciere.
    A. Condiţii preliminare obligatorii
    1. calificarea profesională: licenţă, masterat, specializare postuniversitară sau "postdoc" în domeniul postului sau al unuia echivalent;
    2. calificarea ştiinţifică: titlul de Doctor în specialitatea disciplinei postului sau foarte înrudită cu aceasta;
    3. coordonare proiecte de cercetare:
    - pentru Conferenţiar (CS II): minimum un grant naţional în calitate de director (sau responsabil de proiect în cazul parteneriatelor) sau unul internaţional (în calitate de responsabil naţional);
    - pentru Profesor (CS I): minimum două granturi naţionale în calitate de director (sau responsabil de proiect în cazul parteneriatelor) sau unul naţional (în calitate de director) şi unul internaţional (în calitate de responsabil naţional).
    B. Criterii şi standarde minimale
    Se propun următoarele 3 criterii calitative şi cantitative:
    - C.1. Evaluarea activităţii de cercetare
    Cuantificarea activităţii ştiinţifice se va face în funcţie de prestigiul publicaţiei (factorul AIS-Article Influence Score, respectiv de editura la care a fost publicată cartea sau volumul), de contribuţia persoanei (autor principal sau contributor) şi de impactul (vizibilitatea) lucrării în comunitatea specialiştilor în domeniu (citări pe site-urile Google Scholar sau/şi Web of Knowledge).

    Tabel 1 Parametrii luaţi în calcul şi modul lor de cuantificare

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Parametrul │ Mod de calcul │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 1.│Articole în reviste cotate ISI, ca autor principal*) │ conform │
│ │ │ formulei (1) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 2.│Articole în reviste cotate ISI, ca şi contributor **) │ conform │
│ │ │ formulei (2) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 3.│Articole în reviste indexate BDI***), ca autor │ │
│ │principal │ 1 x (5 x N) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4.│Articole în reviste indexate BDI***), ca şi contributor│ 0,7 x (5 x N) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 5.│Articole în alte reviste, ca autor principal │ 1 x N │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 6.│Articole în alte reviste, ca şi contributor │ 0,5 x N │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 7.│Cărţi la edituri internaţionale de prestigiu ****) │ 100 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 8.│Cărţi la alte edituri internaţionale │ 70 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 9.│Cărţi la Editura Academiei Române │ 60 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 10.│Cărţi la editurile universităţilor din consorţiu │ 50 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 11.│Cărţi la alte edituri din ţară │ 30 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 12.│Capitole în cărţi/volume, la edituri internaţionale │ 20 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 13.│Capitole în cărţi/volume, la edituri naţionale │ 10 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 14.│Editor/redactor/coordonator cărţi la edituri │ │
│ │internaţionale │ 30 : n │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 15.│Editor/redactor/coordonator cărţi la edituri naţionale │ 10 : n │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘


----------
    *) Prin autor principal se înţelege prim-autor, autor corespondent, ultim autor.
    **) Prin contributor se înţelege orice poziţie, cu excepţia celor menţionate la autor principal.
    ***) Ca şi BDI sunt considerate cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional, cum ar fi (nelimitativ!): Scopus (Elsevier), CAB, ProQuest, EBSCO, CSA/Biological Sciences, Index Copernicus, SpringerLink ş.a.
    ****) Editurile internaţionale de prestigiu sunt: editurile universităţilor din "Top 500", plus (nelimitativ) Springer Verlag, Blackwell, London Academic Press, NY: Chapman & Hall, Kluwer Academic Press, Elsevier, Washington: National Academy Press, Smithsonian Institution Press, Kew Royal Botanic Gardens, Masson Paris, Sinauer etc.

    Formula (1): 1 x [10+[5 x AI(1)]+c(1)] + 1 x [10+[5 x AI(2)]+c(2)] +...
    Formula (2): 0,7 x [10+[5 x AI(1)]+c(1)] + 0,7 x [10+[5 x AI(2)]+c(2)] +...
    AI(1), AI(2) ... factorul AIS (Article Influence Score), conform http://eigenfactor.org, în momentul întocmirii dosarului. În categoria articolelor ISI se includ şi brevetele omologate, considerându-se AI=1,00 şi calculul în funcţie de poziţia autorului (conform formulei 1 sau 2) pentru fiecare brevet.
    c(1), c(2) ... numărul de citări pentru articolul 1, 2 ..., preluat de pe Web of Knowledge, Google Scholar, Scopu, în momentul întocmirii dosarului, cu specificarea sursei utilizate. Candidaţii pot prezenta xerocopii şi după alte citări, dacă acestea nu apar pe site-urile menţionate, cu condiţia ca revistele sau cărţile în care au fost citaţi să se încadreze în exigenţele impuse de punctele 1-4, 7-10, respectiv 12-13 din tabel 1. Nu se iau în considerare autocitările!
    În cazul cărţilor/capitolelor se iau în calcul doar cele care au minimum 3 citări la nivel internaţional sau/şi naţional. În categoria "cărţi" nu se includ şi broşurile de popularizare.
    N - numărul total de articole din categoria respectivă (fără rezumate/abstract, recenzii, comemorări, note!)
    n - numărul de autori (ed., red., coord., în cazul cărţilor/capitolelor editate/elaborate)

    Tabel 2 Standarde minimale*)
----------
    *) Punctaj total rezultat pe baza calculului indicatorilor din tabelul 1.

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Parametrul │ Conferenţiar │ Profesor │
│ │ (CS II) │ (CS I) │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Σ(1 - 2) (recunoaştere internaţională) │ 70 (100) │ 120 (150) │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Σ(1 - 15) (performanţa totală) │ 200 │ 320 │
└─────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘


    - C.2. Contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu
    Se evaluează pe baza a maximum 10 lucrări (inclusiv brevete), depuse de candidat şi considerate de acesta ca reprezentative pentru activitatea sa.
    Fiecare membru al comisiei va evalua, calitativ, contribuţiile aduse de candidat, ţinând cont de valoarea ştiinţifică a lucrărilor, de originalitatea şi noutatea lor în domeniu, precum şi de impactul naţional şi internaţional, acordând şi un punctaj de la 1 la 30.
    Criteriul este considerat ca îndeplinit dacă media este de minimum 20 puncte.
    - C.3. Evaluarea activităţii didactice
    Această apreciere se face conform legii, în funcţie de provenienţa candidaţilor, fie prin evaluarea complexă realizată de conducerea departamentului (în cazul candidaţilor proveniţi din învăţământul superior), fie pe baza prelegerii susţinute de candidaţii proveniţi din cercetare sau din producţie.
    Calificativul minim necesar este "bine".

                              Preşedinte comisie,
                            prof. dr. Vasile Cristea


    ANEXA 6
    (Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 6.560/2012)


                    Anexa nr. 24 - COMISIA ŞTIINŢE JURIDICE

          Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
              titlurilor didactice din învăţământul superior şi a
                 gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

    1. Definiţii, condiţii şi proceduri
    - Cărţile (cursuri universitare, tratate etc.) luate în considerare sunt exclusiv cele publicate, în cel puţin 300 exemplare, la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau la edituri din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B).
    Pentru Ştiinţe juridice, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:

┌────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Denumirea bazei de date │ Adresa web │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 1.│ISI Web of Knowledge │http://www.webofknowledge.com/ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Scopus │http://www.scopus.com/ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 3.│EBSCO │http://www.ebscohost.com/ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 4.│CEEOL │http://www.ceeol.com/ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 5.│SpringerLink │http://www.springerlink.com/ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Science Direct │http://www.sciencedirect.com/ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 7.│West Law │http://www.westlaw.com/ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Francis │www.csa.com/factsheets/ francis-set-c.php│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Doctrinal │http://www.doctrinal.fr/ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Hein Online │http://www.heinonline.org/ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 11.│JSTOR │http://www.jstor.org/ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Lexis Nexis │http://www.lexisnexis.com/ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 13.│ProQuest │http://www.proquest.com/ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 14.│SSRN │http://www.ssrn.com/ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Persee │http://www.persee.fr/ │
└────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘


    - O publicaţie sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
    - Pentru ediţiile a II-a şi următoarele ale unei publicaţii se acordă jumătate din punctajul menţionat în tabelul de mai jos (la indicatorul I 1 sau, după caz, I 4), însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, completată sau adăugită.
    - Pentru publicaţii (cursuri universitare, tratate, monografii, articole, studii etc.), punctajul menţionat în tabelul de mai jos (la indicatorii I 1-I 4) se acordă integral numai dacă lucrarea este elaborată în calitate de autor unic. Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul se acordă proporţional cu contribuţia respectivă (spre exemplu, candidatul care are o contribuţie de 60/% la elaborarea unui curs universitar va primi 6 puncte), iar dacă nu se poate stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul menţionat în tabelul de mai jos se va împărţi la numărul de coautori (de exemplu, în cazul unui curs universitar elaborat sub forma unei opere indivizibile de către 2 coautori, fiecare coautor va primi 5 puncte).

    Se acordă următoarele punctaje:

┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│Indi-│ │ │ Elementul │
│cator│ Denumirea indicatorului │ Punctaj │pentru care│
│ │ │ │ se acordă │
│ │ │ │ punctajul │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 1 │Cursuri universitare, tratate, monografii, │ │ │
│ │legislaţie adnotată, îndrumare practice, │ │ │
│ │publicate la edituri cu prestigiu internaţional │ │ │
│ │sau cu prestigiu recunoscut în domeniul │ │ │
│ │ştiinţelor juridice │ 10 │Pe carte │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 2 │Articole/Studii care prezintă contribuţii in │ │ │
│ │extenso, publicate în reviste cotate ISI având │ │Pe articol/│
│ │un factor de impact f │ 1 + 18 x f│studiu │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 3 │Articole/Studii care prezintă contribuţii in │ │ │
│ │extenso, publicate în reviste ştiinţifice cu │ │ │
│ │prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor │ │ │
│ │juridice sau indexate în baze de date │ │Pe articol/│
│ │internaţionale recunoscute │ 1 │studiu │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 4 │Capitole de carte, studii în volume colective │ │ │
│ │sau în volume ale conferinţelor care prezintă │ │ │
│ │contribuţii in extenso, publicate la edituri cu │ │ │
│ │prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor │ │Pe │
│ │juridice │ 1 │publicaţie │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 5 │Director/Responsabil în granturi de cercetare │ │Pe grant/ │
│ │sau contracte directe de cercetare internaţionale 4 │contract │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 6 │Membru în echipă în granturi de cercetare sau │ │Pe grant/ │
│ │contracte directe de cercetare internaţionale │ 2 │contract │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 7 │Director/Responsabil în granturi de cercetare │ │Pe grant/ │
│ │sau contracte directe de cercetare naţionale │ 2 │contract │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 8 │Membru în echipă în granturi de cercetare sau │ │Pe grant/ │
│ │contracte directe de cercetare internaţionale │ 1 │contract │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 9 │Citări ale publicaţiilor candidatului în │ │ │
│ │articole publicate în reviste cotate ISI având │ │ │
│ │un factor de impact (nu se iau în considerare │ │ │
│ │autocitările) │0,6+1,5 x f│Pe citare │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 10 │Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, │ │ │
│ │capitole de cărţi sau volume, publicate la │ │ │
│ │edituri cu prestigiu internaţional sau cu │ │ │
│ │prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor │ │ │
│ │juridice (nu se iau în considerare autocitările)│ 0,2 │Pe citare │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 11 │Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste│ │ │
│ │ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în domeniul │ │ │
│ │ştiinţelor juridice sau indexate în baze de date│ │ │
│ │internaţionale recunoscute (nu se iau în │ │ │
│ │considerare autocitările) │ 0,2 │Pe citare │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 12 │Premii ale Academiei Române, ale celorlalte │ │ │
│ │academii înfiinţate prin lege, precum şi ale │ │ │
│ │Uniunii Juriştilor │ 1 │Pe premiu │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 13 │Editor al unei reviste editate în străinătate │ │ │
│ │sau în ţară, care este cu prestigiu recunoscut │ │ │
│ │în domeniul ştiinţelor juridice, indexată ISI │ │ │
│ │sau indexată de o bază de date internaţională │ │ │
│ │recunoscută │ 1 │Pe revistă │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 14 │Editor de volume publicate la edituri cu │ │ │
│ │prestigiu internaţional sau cu prestigiu │ │Pe volum │
│ │recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice │ 2 │editat │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 15 │Membru în consiliul editorial al unei reviste │ │ │
│ │ştiinţifice care este cu prestigiu recunoscut în│ │ │
│ │domeniul ştiinţelor juridice, indexată ISI sau │ │ │
│ │indexată de o bază de date internaţională │ │ │
│ │recunoscută │ 0,5 │Pe revistă │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 16 │Organizator de conferinţe naţionale sau │ │Pe │
│ │internaţionale │ 1 │conferinţă │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 17 │Moderator la conferinţe naţionale sau │ │Pe │
│ │internaţionale │ 1 │conferinţă │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 18 │Iniţierea unor programe de studii universitare │ 1 │Pe program │
│ │ │ │de studii │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 19 │Profesor asociat/visiting/cadru didactic │ │ │
│ │universitar la o universitate din străinătate, │ │ │
│ │pentru o perioadă de cel puţin o lună; │ │ │
│ │efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată │ │ │
│ │de cel puţin un an la o universitate din │ │ │
│ │străinătate sau obţinerea unei diplome de doctor│ │Pe │
│ │la o universitate din străinătate │ 1 │universitate
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 20 │Participarea, în calitate de expert, la │ │Pe proiect │
│ │comisiile pentru elaborarea proiectelor unor │ │de act │
│ │acte normative fundamentale sau de bază │ 1 │normativ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 21 │Participarea la comisiile de elaborare a │ │ │
│ │subiectelor pentru concursurile de admitere în │ │ │
│ │profesiile juridice │ 0,5 │Pe comisie │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 22 │Preşedinte/Membru în comisiile pentru ocuparea │ │ │
│ │posturilor didactice din învăţământul juridic │ │ │
│ │superior │ 0,2 │Pe comisie │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 23 │Preşedinte, conducător, referent de specialitate│ │ │
│ │în comisiile pentru susţinerea publică a tezelor│ │ │
│ │de doctorat │ 0,5 │Pe comisie │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│I 24 │Membru al Consiliului Naţional de Atestare a │ │ │
│ │Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor │ │ │
│ │Universitare, al Consiliului Naţional al │ │ │
│ │Cercetării ştiinţifice, al consiliului sau │ │ │
│ │comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române │ │ │
│ │de Asigurare a Calităţii în Învăţământul │ │Pe consiliu│
│ │Superior │ 1 │/comisie │
└─────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘


    2. Standarde minimale
    Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:


┌─────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Criteriul│ Denumirea criteriului │Standardul pentru profesor universitar│ Standardul pentru │
│ │ │ cercetător ştiinţific gradul I │ conferenţiar universitar, │
│ │ │ │ cercetător ştiinţific │
│ │ │ │ gradul II │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C1 │Numărul de cărţi │Cel puţin 5 cărţi, din care: │Cel puţin 3 cărţi, din care:│
│ │ │- cel puţin 2 cărţi sunt cărţi de │- cel puţin o carte este │
│ │ │autor unic sau prim-autor (restul pot │carte de autor unic sau │
│ │ │fi realizate în colectiv); │prim-autor (restul pot fi │
│ │ │- cel puţin o carte de autor unic sau │realizate în colectiv); │
│ │ │prim autor reprezintă un curs │- cel puţin o carte │
│ │ │universitar sau tratat; │reprezintă un curs │
│ │ │- cel puţin 3 cărţi sunt realizate │universitar sau tratat; │
│ │ │după obţinerea titlului de doctor. │- cel puţin 2 cărţi sunt │
│ │ │ │realizate după obţinerea │
│ │ │ │titlului de doctor. │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C2 │Numărul de articole/ │ > = 20 │ > = 12 │
│ │studii publicate în │ │ │
│ │reviste cotate ISI, în │ │ │
│ │reviste cu prestigiu │ │ │
│ │recunoscut în domeniul │ │ │
│ │ştiinţelor juridice sau │ │ │
│ │în reviste indexate în │ │ │
│ │baze de date │ │ │
│ │internaţionale │ │ │
│ │recunoscute │ │ │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C3 │Numărul de articole/ │ > = 12 │ > = 6 │
│ │studii publicate în │ │ │
│ │reviste cotate ISI, în │ │ │
│ │reviste cu prestigiu │ │ │
│ │recunoscut în domeniul │ │ │
│ │ştiinţelor juridice sau │ │ │
│ │în reviste indexate în │ │ │
│ │baze de date │ │ │
│ │internaţionale │ │ │
│ │recunoscute, publicate │ │ │
│ │după obţinerea titlului │ │ │
│ │de doctor │ │ │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C4 │Suma punctajului pentru │ > = 56 │ > = 38 │
│ │indicatorii I 1-I 8 │ │ │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C5 │Suma punctajului pentru │ > = 5 │ > = 3 │
│ │indicatorii I 9-I 11 │ │ │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C6 │Suma punctajului pentru │ > = 5 │ > = 3 │
│ │indicatorii I I 12-I 24 │ │ │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C7 │Punctajul total (suma │ > = 100 │ > = 60 │
│ │punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I 1-I 24) │ │ │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C8 │Punctajul total (suma │ > = 50 │ > = 30 │
│ │punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I 1-I 24), │ │ │
│ │realizat după obţinerea │ │ │
│ │titlului de doctor │ │ │
└─────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘


                              Preşedinte comisie,
                            prof. dr. Gabriel Boroi


    ANEXA 7
    (Anexa nr. 25 la Ordinul nr. 6.560/2012)


                       Anexa nr. 25 - COMISIA SOCIOLOGIE,
                       ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

                   Standarde minimale necesare şi obligatorii
                   pentru conferirea titlurilor didactice din
                      învăţământul superior şi a gradelor
                      profesionale de cercetare-dezvoltare

    Definiţii şi condiţii
    ● Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor umaniste sau în domenii de graniţă cu acestea.
    ● Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1) sau la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau care sunt prezente în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog (KVK).
    ● Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.
    ● Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori: 2, dacă publicaţia a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internaţional, şi este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională; 1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, dar nu a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internaţional; 1, în alte cazuri.
    ● Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, JSTOR, SSRN, REPECn indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.

┌───────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐
│Indicatorul│ Denumirea indicatorului │ Punctajul │ Elementul │
│ │ │ │ punctat │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I1 │Articole în reviste cotate │ │ │
│ │ISI având un factor de impact f ≥ 0,1 │(2+4xf)x2/n │Pe articol │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I2 │Articole în reviste cotate ISI cu │ │ │
│ │factor de impact f ≤ 0,1 sau în reviste│ │ │
│ │indexate în cel puţin 2 dintre bazele │ │ │
│ │de date internaţionale recunoscute │ (4 x m)/n │Pe articol │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I3 │Cărţi publicate ca unic autor │ 10 x m │Pe carte │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I4 │Cărţi publicate în calitate de coautor,│ │ │
│ │având n coautori (n =/< 3) │ 6 x m/n │Pe carte │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I5 │Cărţi coordonate, având n coordonatori │ 5 x m/n │Pe volum │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I6 │Studii/capitole, având n autori, în │ │Pe studiu/ │
│ │volume colective (volume cu ISBN) │ 2 x m/n │capitol │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I7 │Recenzii publicate în reviste cotate │ │ │
│ │ISI sau în reviste indexate în cel │ │ │
│ │puţin 2 din bazele de date │ │ │
│ │internaţionale recunoscute; sau termeni│ │ │
│ │de minimum o pagină în dicţionare de │ │Pe recenzie/ │
│ │specialitate │ 0,5 x m/n │termen │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I8 │Lucrări publicate în volumele unor │ │ │
│ │conferinţe (cu ISBN) indexate în cel │ │ │
│ │puţin una dintre bazele de date │ │ │
│ │internaţionale recunoscute │ 1 x m/n │Pe lucrare │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I9 │Citări în articole din reviste cotate │ │ │
│ │ISI, în cărţi sau volume ori reviste │ │ │
│ │indexate în baze de date internaţionale│ │ │
│ │care au un factor de impact f (nu se │ │ │
│ │iau în considerare autocitările) n este│(0,2+4xf)x │ │
│ │numărul de autori al publicaţiei citate│ 2/n │Pe citare │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I10 │Editor al unei reviste editate în │ 2 │Pe revistă │
│ │străinătate care este indexată ISI sau │ │ │
│ │indexată de o bază de date │ │ │
│ │internaţională recunoscută; │ │ │
│ │membru în comitetul de redacţie al unei│ │ │
│ │asemenea reviste │ 1 │Pe revistă │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I11 │Editor al unei reviste editate în ţară │ 1 │Pe revistă │
│ │care este indexată ISI sau indexată de │ │ │
│ │o bază de date internaţională │ │ │
│ │recunoscută; │ │ │
│ │membru în comitetul de redacţie al unei│ │ │
│ │asemenea reviste │ 0,5 │Pe revistă │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I12 │Coordonator al unei colecţii (serie de │ 2 │Pe colecţie/ │
│ │volume) editate de o editură cu │ │serie │
│ │prestigiu internaţional; │ │ │
│ │Membru în comitetul ştiinţific al unei │ 1 │ │
│ │asemenea serii/colecţii; │ │ │
│ │Coordonator al unei colecţii (serie de │ 1 │ │
│ │volume) editate de o editură din ţară; │ │ │
│ │Membru în comitetul ştiinţific al unei │ 0,5 │ │
│ │asemenea serii/colecţii │ │ │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I13 │Coordonarea unui proiect de cercetare │ │ │
│ │finanţat cu echivalentul a cel puţin │ │ │
│ │50.000 lei de o entitate din │ │ │
│ │străinătate │ 3 │Pe proiect │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I14 │Coordonarea unui proiect de cercetare │ │ │
│ │finanţat cu cel puţin 50.000 lei de o │ │ │
│ │entitate din ţară │ 2 │Pe proiect │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I15 │Profesor visiting la o universitate de │ 10 │Pe │
│ │prestigiu din străinătate (titular de │ │universitate │
│ │curs finalizat prin evaluarea │ │ │
│ │studenţilor); │ │ │
│ │Profesor/cercetător invitat (guest) la │ 2 │ │
│ │o universitate de prestigiu din │ │ │
│ │străinătate, pentru o perioadă de cel │ │ │
│ │puţin o lună; │ │ │
│ │Efectuarea unui stagiu postdoctoral de │ 2 │ │
│ │cel puţin un an universitar la o │ │ │
│ │universitate de prestigiu din │ │ │
│ │străinătate │ │ │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I16 │Lucrări prezentate la conferinţe │ │ │
│ │internaţionale organizate în │ │ │
│ │străinătate │ 1 │Pe conferinţă│
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I17 │Lucrări prezentate la conferinţe │ │ │
│ │internaţionale organizate în ţară │ 0,5 │Pe conferinţă│
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I18 │Beneficiar al unor granturi individuale│ │ │
│ │sau burse postdoctorale în valoare de │ │Pe grant/ │
│ │cel puţin 25.000 lei │ 0,5 │bursă │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I19 │Iniţierea de programe universitare │ 2 │Pe program │
│ │Introducerea de cursuri noi │ 0,5 │Pe curs │
│ │Publicare cursuri pentru studenţi │ 1xm/n │Pe lucrare │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I20 │Membru al unei echipe de cercetare care│ │ │
│ │implementează un proiect finanţat pe │ │ │
│ │bază de competiţie în valoare de cel │ │ │
│ │puţin 100.000 lei │ 1 │Pe proiect │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I21 │Membru al Consiliului Naţional de │ │ │
│ │Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi │ │ │
│ │Certificatelor Universitare, al │ │ │
│ │Consiliului Naţional al Cercetării │ │ │
│ │Ştiinţifice, al consiliului sau │ │ │
│ │comisiilor de specialitate ale Agenţiei│ │ │
│ │Române de Asigurare a Calităţii în │ │Pe consiliu/ │
│ │Învăţământul Superior │ 1 │comisie │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I22 │Studiu, individual sau colectiv, de │ │ │
│ │evaluare şi fundamentare de politici │ │ │
│ │publice elaborat, în urma unor │ │ │
│ │concursuri de selecţie, pentru diverse │ │ │
│ │instituţii publice guvernamentale/ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale/centre de │ │ │
│ │cercetare. │ 2 x m/n │Pe lucrare │
├───────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ I23 │Participarea în colectivele de │ │ │
│ │elaborare sau implementare a │ │ │
│ │granturilor ori a proiectelor de │ │ │
│ │dezvoltare instituţională, socială şi │ │ │
│ │regională; transfer de cunoaştere şi │ │ │
│ │instrumente de politici; asistenţă │ │ │
│ │pentru dezvoltare ş.a., finanţate de o │ │ │
│ │entitate regională, naţională sau din │ │ │
│ │străinătate. │ 1 │Pe proiect │
└───────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘


    Standarde minimale ce trebuie îndeplinite cumulativ:


┌─────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Criteriul│ Denumirea criteriului │Standardul pentru profesor universitar│ Standardul pentru │
│ │ │ cercetător ştiinţific gradul I │ conferenţiar universitar, │
│ │ │ │ cercetător ştiinţific │
│ │ │ │ gradul II │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C1 │Punctajul pentru │ │ │
│ │indicatorul I1 │ >/= 3 │ >/= 1,5 │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C2 │Numărul de articole care │ │ │
│ │prezintă contribuţii │ │ │
│ │originale, în reviste │ │ │
│ │cotate ISI sau indexate │ │ │
│ │în cel puţin 2 din bazele│ │ │
│ │de date internaţionale │ │ │
│ │recunoscute │ >/= 6 │ >/= 4 │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C3 │Numărul de cărţi la care │Cel puţin o carte la o editură cu │ │
│ │este unic autor, │prestigiu internaţional (A1) sau cel │ │
│ │prim-autor sau │puţin două cărţi publicate la alte │ │
│ │coordonator │edituri cu prestigiu recunoscut (A2) │ ≥1 │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C4 │Suma punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I15-I18 │ >/= 60 │ >/= 35 │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C5 │Punctajul pentru │ │ │
│ │indicatorul I9 │ >/= 3 │ >/= 1 │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C6 │Suma punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I5-I8 │ >/= 3 │ >/= 1 │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C7 │Punctaj total (suma │ │ │
│ │punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I1-I23) │ >/= 100 │ >/= 60 │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C8 │Punctaj total (suma │ │ │
│ │punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I1-I23) │ │ │
│ │acumulat după obţinerea │ │ │
│ │titlului de doctor │ >/= 50 │ >/= 30 │
└─────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘


                              Preşedinte comisie,
                             prof. dr. Daniel Barbu


    ANEXA 8
    (Anexa nr. 26 la Ordinul nr. 6.560/2012)


                    Anexa nr. 26 - COMISIA ŞTIINŢE MILITARE,
                          INFORMAŢII ŞI ORDINE PUBLICĂ

               Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru
                conferirea titlurilor didactice din învăţământul
          superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului │
├────┬─────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┤
│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ Indicatori │
│crt.│activităţilor│ Tipul activităţilor │ Categorii şi restricţii │ Subcategorii │ (kpi) │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────┼───┬──────────────────────────┼─────┬────────────────────┼───────┬────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │Activitatea │1.1│Cărţi şi capitole în │1.1.1│Cărţi/capitole în │1.1.1.1│internaţionale │ 15 │
│ │didactică şi │ │cărţi de specialitate │ │calitate de autor ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │profesională │ │publicate în edituri │ │ │1.1.1.2│naţionale; │ │
│ │ (A1) │ │cu prestigiu │ │ │ │profesor minimum 3, din│ │
│ │ │ │recunoscut în │ │ │ │care 2 unic autor; │ 10 │
│ │ │ │domeniul Ştiinţe │ │ │ │conferenţiar minimum 2 │ │
│ │ │ │militare, informaţii │ │ │ │din care 1 unic autor │ │
│ │ │ │şi ordine publică ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1.1.2│Cărţi/capitole în │1.1.2.1│internaţionale │ 15/n │
│ │ │ │ │ │calitate de coautor ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │1.1.2.2│naţionale │ 10/n │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────┼───────┴────────────────────────┴────────────┤
│ │ │1.2│Material didactic/Lucrări │1.2.1│Cursuri universitare│ │
│ │ │ │didactice │ │manuale didactice, │ │
│ │ │ │ │ │tratate, monografii,│ │
│ │ │ │ │ │legislaţie adnotată,│ │
│ │ │ │ │ │îndrumare publicate │ │
│ │ │ │ │ │în edituri cu │ 5 │
│ │ │ │ │ │prestigiu │ │
│ │ │ │ │ │internaţional sau cu│ │
│ │ │ │ │ │prestigiu recunoscut│ │
│ │ │ │ │ │în domeniul Ştiinţe │ │
│ │ │ │ │ │militare, informaţii│ │
│ │ │ │ │ │şi ordine publică │ │
│ │ │ │ │ │● Minimum 2 ca │ │
│ │ │ │ │ │prim-autor pentru │ │
│ │ │ │ │ │profesor/CS I │ │
│ │ │ │ │ │● Minimum 1 ca │ │
│ │ │ │ │ │prim-autor pentru │ │
│ │ │ │ │ │conferenţiar/CS II │ │
│ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │1.2.2│Studii de │ │
│ │ │ │ │ │specialitate, │ │
│ │ │ │ │ │scenarii, exerciţii │ │
│ │ │ │ │ │şi aplicaţii; │ │
│ │ │ │ │ │Profesor - minimum │ 5 │
│ │ │ │ │ │2, prim-autor; │ │
│ │ │ │ │ │Conferenţiar - │ │
│ │ │ │ │ │minimum 1, │ │
│ │ │ │ │ │prim-autor │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┴────────────────────┴────────────────────────────────┬────────────┤
│ │ │1.3│Coordonare de programe de │ │2 pe program│
│ │ │ │studii universitare, │ │ │
│ │ │ │organizare şi coordonare │ │ │
│ │ │ │programe de formare │ │ │
│ │ │ │şi dezvoltare continuă │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┼────────────┤
│ │ │1.4│Proiecte educaţionale şi │1.4.1│Director/responsabil/membru │ │ 3/2/1 │
│ │ │ │de formare continuă │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼──────────────────────────┼─────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┼────────────┤
│ 2 │Activitatea │2.1│Articole în reviste cotate│ │ │
│ │de cercetare │ │ISI Thomson Reuters sau în│ │ │
│ │ (A2) │ │volumele unor manifestări │ │ 10 │
│ │ │ │ştiinţifice, indexate ISI │ │ │
│ │ │ │proceedings │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┬────────────────────┬────────────────────────────────┼────────────┤
│ │ │2.2│Articole/studii publicate │ │Minimum 15 pentru │ │ 1 │
│ │ │ │în reviste ştiinţifice cu │ │profesor / CS I │ │ │
│ │ │ │prestigiu recunoscut sau ├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │volumele unor manifestări │ │Minimum 10 pentru │ │ 1 │
│ │ │ │ştiinţifice, în domeniul │ │conferenţiar / CS II│ │ │
│ │ │ │Ştiinţe militare, │ │ │ │ │
│ │ │ │informaţii şi ordine │ │ │ │ │
│ │ │ │publică sau indexate în │ │ │ │ │
│ │ │ │baze de date │ │ │ │ │
│ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────┼───────┬────────────────────────┼────────────┤
│ │ │2.3│Proprietate intelectuală, │ │ │ 2.3.1│internaţionale │ 10 │
│ │ │ │brevete de invenţie şi │ │ ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │inovaţie etc. │ │ │ 2.3.2│naţionale │ 5 │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │2.4│Granturi/proiecte prin │2.4.1│Director/Responsabil│2.4.1.1│internaţionale │ 15/10 de │
│ │ │ │competiţie │ │ │ │ │ grant │
│ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │2.4.1.2│naţionale │ 10/5 de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ grant │
│ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │2.4.2│membru în echipă │2.4.2.1│internaţionale │ 5 de grant │
│ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │2.4.2.2│naţionale │ 3 de grant │
├────┼─────────────┼───┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea│3.1│Citări în reviste ISI şi │ │ │ 3.1.1│ISI │2 pe citare │
│ │şi impactul │ │BDI │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │(A3) │ │ │ │ │ 3.1.2│BDI │1 pe citare │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┴────────────────────┴───────┴────────────────────────┼────────────┤
│ │ │3.2│Citări ale publicaţiilor │ │ 0,3 pe │
│ │ │ │candidatului în cărţi, │ │ citare │
│ │ │ │capitole de cărţi sau │ │ │
│ │ │ │volume, publicate la │ │ │
│ │ │ │edituri cu prestigiu │ │ │
│ │ │ │ştiinţific recunoscut în │ │ │
│ │ │ │domeniul Ştiinţe militare,│ │ │
│ │ │ │informaţii şi ordine │ │ │
│ │ │ │publică │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────┬───────┬────────────────────────┼────────────┤
│ │ │3.3│Prezentări/invitate în │ │ 3.3.1│internaţionale │ 8 │
│ │ │ │plenul unor manifestări │ ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ştiinţifice internaţionale│ │ 3.3.2│naţionale │ 6 │
│ │ │ │şi naţionale cu │ │ │ │ │
│ │ │ │participare internaţională│ │ │ │ │
│ │ │ │sau Profesor invitat │ │ │ │ │
│ │ │ │(exclusiv ERASMUS) │ │ │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │3.4│Membru în colectivele de │ │ 3.4.1│ISI │ 10 │
│ │ │ │redacţie sau comitete │ ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ştiinţifice ale revistelor│ │ 3.4.2│BDI │ 6 │
│ │ │ │cu prestigiu ştiinţific │ ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │recunoscut în domeniul │ │ 3.4.3│naţionale şi │ 4 │
│ │ │ │Ştiinţe militare, │ │ │internaţionale │ │
│ │ │ │informaţii şi ordine │ │ │neindexate │ │
│ │ │ │publică şi al manifestă- │ │ │ │ │
│ │ │ │rilor ştiinţifice, │ │ │ │ │
│ │ │ │organizator de manifestări│ │ │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice/Recenzor │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru reviste şi manifes-│ │ │ │ │
│ │ │ │tări ştiinţifice naţionale│ │ │ │ │
│ │ │ │şi internaţionale indexate│ │ │ │ │
│ │ │ │ISI sau indexate la o bază│ │ │ │ │
│ │ │ │internaţională recunoscută│ │ │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │3.5│Experienţa de management, │ │ 3.5.1│Conducere │ 2/an │
│ │ │ │analiză şi evaluare în │ ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │cercetare şi/sau │ │ 3.5.2│Membru │ 1/an │
│ │ │ │învăţământ │ │ │ │ │
│ │ ├───┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴───────┴────────────────────────┴────────────┤
│ │ │Criterii opţionale │
│ │ ├───┬──────────────────────────┬─────┬────────────────────┬───────┬────────────────────────┬────────────┤
│ │ │3.6│Premii │ │ │ 3.6.1│Academia Română │ 10 │
│ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ 3.6.2│ASM, AOSR şi CNCS │ 8 │
│ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ 3.6.3│premii internaţionale │ 15 │
│ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ 3.6.4│premii naţionale în │ 5 │
│ │ │ │ │ │ │ │domeniu │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │3.7│Membru în academii, │3.7.1│Academia Română │ │ │ 10 │
│ │ │ │organizaţii, asociaţii ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │profesionale de prestigiu,│3.7.2│ASM, AOSR şi │ │ │ │
│ │ │ │naţionale şi │ │academii de ramură │ │ │ 8 │
│ │ │ │internaţionale, ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │apartenenţă la organizaţii│3.7.3│Conducere asociaţii │3.7.3.1│internaţionale │ 8 │
│ │ │ │din domeniul educaţiei şi │ │profesionale ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │cercetării │ │ │3.7.3.2│naţionale │ 6 │
│ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.7.4│Asociaţii │3.7.4.1│internaţionale │ 6 │
│ │ │ │ │ │profesionale ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │3.7.4.2│naţionale │ 4 │
│ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │3.7.5│Organizaţii în │3.7.5.1│Conducere │ 6 │
│ │ │ │ │ │domeniul educaţiei ├───────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │şi cercetării │3.7.5.2│Membru │ 4 │
└────┴─────────────┴───┴──────────────────────────┴─────┴────────────────────┴───────┴────────────────────────┴────────────┘


    NOTĂ:
    Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar, CEEOL, Copernicus, PROQUEST, EBSCO.
    Cărţile (cursuri universitare, tratate, monografii), volumele sau lucrările manifestărilor ştiinţifice luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional, la edituri cu prestigiu ştiinţific recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau în domenii conexe cu acesta.
    O publicaţie sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
    Pentru ediţiile a II-a şi următoarele în cadrul unei publicaţii se acordă jumătate din punctajul menţionat, însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, adăugită şi completată.
    Punctajul menţionat mai sus se acordă integral numai dacă lucrarea este elaborată în calitate de autor unic. Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul se acordă proporţional cu contribuţia respectivă; dacă nu se poate stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul menţionat se va împărţi la numărul de coautori.

    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3)

    A = Σ n(1i) k(1i) + Σ n(2i) k(2i) + Σ n(3i) k(3i)

    unde:
    n(pi) - numărul de activităţi din categorie
    k(pi) - coeficient specific timpului şi categoriei de activitate
    A(i) - suma activităţilor din categoria menţionată


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Condiţii minimale │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. │ Categoria │
│crt.├──────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│ │Domeniul de activitate│ Condiţii │ Condiţii CS II │Condiţii profesor│ Condiţii CS I │
│ │ │ conferenţiar │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │Activitatea didactică/│ │ │ │ │
│ │profesională (A1) │Minimum 35 puncte│Minimum 15 puncte│Minimum 50 puncte│Minimum 30 puncte│
├────┼──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │Activitatea de │ │ │ │ │
│ │cercetare (A2) │Minimum 20 puncte│Minimum 40 puncte│Minimum 30 puncte│Minimum 50 puncte│
├────┼──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea │ │ │ │ │
│ │impactului activităţii│ │ │ │ │
│ │(A3) │Minimum 5 puncte │Minimum 5 puncte │Minimum 10 puncte│Minimum 10 puncte│
├────┴──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ TOTAL │ 60 puncte │ 60 puncte │ 90 puncte │ 90 puncte │
└───────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘


    NOTĂ:
    În funcţie de nivelul candidatului (doctorand, cadru didactic, cercetare), coeficienţii A(i) pot avea diverse valori, inclusiv 0.
    Pentru cariera de cercetător ştiinţific sunt luate în considerare componente minimale de performanţă ştiinţifică (A2) şi recunoaşterea impactului activităţii (A3).
    Un articol, in extenso, în reviste cotate ISI Thomson Reuters poate fi echivalat cu două articole publicate, în rezumat, în reviste cotate ISI sau cu 3 articole, in extenso, în reviste cu prestigiu ştiinţific recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.

                              Preşedinte comisie,
                         prof. univ. dr. Gheorghe Toma


    ANEXA 9
    (Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 6.560/2012)


                    Anexa nr. 27 - COMISIA ŞTIINŢE ECONOMICE
                          ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

               Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru
                conferirea titlurilor didactice din învăţământul
          superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului │
├────┬─────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┤
│Nr. │ Domeniul │ │Observaţii │ │ │Punctajul│
│crt.│activităţilor│ Tipul activităţilor │(activitatea │ Categorii şi restricţii │ Subcategorii │ acordat │
│ │ │ │din întreaga │ │ │ (pi) │
│ │ │ │carieră) │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────┼───┬──────────────────────────┼───────────────┼─────┬─────────────────────┼───────┬─────────────────────┼─────────┤
│ 1│Activitatea │1.1│Cărţi şi capitole/studii │Se includ cele │1.1.1│Carte de specialitate│1.1.1.1│internaţionale │ 16 │
│ │didactică şi │ │în cărţi de specialitate │publicate │ │ ├───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │profesională │ │sau volume colective │electronic. │ │ │1.1.1.2│naţionale: profesor │ 8 │
│ │(A1) │ │ │ │ │ │ │minimum 3 cărţi, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │conferenţiar minimum │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │o carte │ │
│ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │1.1.2│Studiu/Capitol într-o│1.1.2.1│internaţionale │ 12 │
│ │ │ │ │ │ │carte de specialitate├───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │sau volum colectiv │1.1.2.2│naţionale │ 6 │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │1.2│Material didactic/ │Manuale, suport│1.2.1│Manuale didactice/ │ │......... │ ..... │
│ │ │ │Lucrări didactice │de curs şi │ │monografii │ │ │ │
│ │ │ │ │aplicaţii, ├─────┼─────────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │inclusiv │1.2.2│Îndrumătoare de │ │......... │ ..... │
│ │ │ │ │electronic, │ │laborator/aplicaţii │ │ │ │
│ │ │ │ │lucrări prac- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tice de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │laborator, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │software │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru aplica- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ţii de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │laborator, în │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │specialitatea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │postului │ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │1.3│Coordonare de programe de │Management plan│ │ │ │ │ │
│ │ │ │studii, organizare şi │sau program de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │coordonare programe de │studii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │formare continuă şi │autorizare/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proiecte educaţionale │acreditare │ │Director │ │ │ 3 │
│ │ │ │ │pentru licenţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sau masterat, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │organizare şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │coordonare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │programe de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │formare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │continuă │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼──────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────────────────────┼───────┴─────────────────────┼─────────┤
│ 2│Activitatea │2.1│Articole care prezintă │Reviste de │2.1.1│Articol care prezintă│Profesor minimum 15 articole,│ 8 │
│ │de cercetare │ │contribuţii ştiinţifice │specialitate de│ │contribuţii │din care minimum 4 indexate │ │
│ │(A2) │ │originale, in extenso, │circulaţie │ │ştiinţifice originale│ISI cu factor de impact mai │ │
│ │ │ │publicate de candidat ca │internaţională │ │in extenso, publicat │mare ca 0; │ │
│ │ │ │autor sau coautor în │recunoscute, │ │într-o revistă cotată│Conferenţiar minimum 8 │ │
│ │ │ │reviste cotate ISI sau │cotate ISI │ │ISI cu factor de │articole. │ │
│ │ │ │BDI*) │Thomson │ │impact mai mare │ │ │
│ │ │ │ │Reuters, │ │ca 0 │ │ │
│ │ │ │ │indexate BDI │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────┬─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │2.1.2│Articol care prezintă│ │ │ 6 │
│ │ │ │ │ │ │contribuţii ştiinţi- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │fice originale, in │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │extenso, publicat │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │într-o revistă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │indexată de cel puţin│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2 din bazele de date │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │recunoscute │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┤ │ ├─────────┤
│ │ │ │ │ │2.1.3│Articole/studii │ │ │ 4 │
│ │ │ │ │ │ │publicate în volumele│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │conferinţelor inde- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │xate ISI Proceedings │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sau internaţionale │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │desfăşurate în ţară │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sau străinătate (cu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ISSN sau ISBN) │ │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │2.2│Proprietate intelectuală, │Proprietate │ │ │ 2.2.1│internaţionale │ ...... │
│ │ │ │brevete de invenţie şi │industrială: │ │ ├───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │inovaţie etc. │Brevete de │ │ │ 2.2.2│naţionale │ ...... │
│ │ │ │ │invenţie şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │inovaţie │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(tehnologii, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │produse, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │hibrizi/soiuri │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │etc.) │ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │2.3│Granturi/Proiecte │ │2.3.1│Director/responsabil │2.3.1.1│internaţionale │ 20 │
│ │ │ │câştigate prin competiţie │ │ │ ├───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │2.3.1.2│naţionale │ 10 │
│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │2.3.1.3│cu mediul de afaceri │ 6 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(valoare minimă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.000 euro, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cumulativ pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │maximum 3 contracte) │ │
│ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │2.3.2│Membru în echipă │2.3.2.1│internaţionale │ 10 │
│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │2.3.2.2│naţionale │ 5 │
│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │2.3.2.3│cu mediul de afaceri │ 3 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(valoare minimă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.000 euro, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cumulativ pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │maxim 3 contracte) │ │
├────┼─────────────┼───┼──────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ 3│Recunoaşterea│3.1│Citări în cărţi şi reviste│Se exclud │3.1.1│Citări în reviste ISI│ │în revistă ISI cu │ 2 │
│ │şi impactul │ │ISI/BDI │autocitările. │ │şi BDI │ │factor de impact mai │ │
│ │activităţii │ │ │Lucrări citate:│ │ │ │mare ca 0 sau │ │
│ │(A3) │ │ │articol de │ │ │ │indexată BDI │ │
│ │ │ │ │revistă, ├─────┼─────────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │conferinţă, │3.1.2│Citări în cărţi │3.1.2.1│în carte de │ 4 │
│ │ │ │ │carte, teză │ │ │ │specialitate sau │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │volum colectiv │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │publicate în │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │străinătate │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │3.1.2.2│în carte de │ 2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │specialitate sau │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │volum colectiv │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │publicate în ţară │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │3.2│Prezentări invitate în │ │ │ │ 3.2.1│internaţionale │ ...... │
│ │ │ │plenul unor manifestări │ │ │ ├───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ştiinţifice naţionale şi │ │ │ │ 3.2.2│naţionale │ ...... │
│ │ │ │internaţionale şi Profesor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │invitat (exclusiv ERASMUS)│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │3.3│Membru în colectivele de │ │ │ │ 3.3.1│ISI │ 4 │
│ │ │ │redacţie sau comitete │ │ │ ├───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ştiinţifice ale revistelor│ │ │ │ 3.3.2│BDI │ 2 │
│ │ │ │şi manifestărilor │ │ │ ├───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ştiinţifice, organizator │ │ │ │ 3.3.3│naţionale şi │ 1 │
│ │ │ │de manifestări │ │ │ │ │internaţionale │ │
│ │ │ │ştiinţifice/Recenzor │ │ │ │ │neindexate │ │
│ │ │ │pentru reviste şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │manifestări ştiinţifice │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │naţionale şi inter- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │naţionale indexate ISI │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │3.4│Experienţa de management, │ │ │ │ 3.4.1│Conducere │ 3 │
│ │ │ │analiză şi evaluare în │ │ │ ├───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │cercetare şi/sau │ │ │ │ 3.4.2│Membru │ 2 │
│ │ │ │învăţământ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │3.5│Profesor asociat/visiting/│ │ │ │ │ │ 2 │
│ │ │ │cadru didactic universitar│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la o universitate din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │străinătate, pentru o │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │perioadă de minimum 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │săptămâni sau efectuarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unui stagiu postdoctoral │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu o durată de cel puţin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │o lună la o universitate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din străinătate │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───┴──────────────────────────┴───────────────┴─────┴─────────────────────┴───────┴─────────────────────┴─────────┘

    Criterii opţionale

┌──────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ 3.6 Premii │Premii: Academia Română, │ │3.6.1 Academia Română │ 5 │
│ │academii de ramură, alte │ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │premii în domeniu, premii │ │3.6.2 ASAS, AOSR, academii de ramură şi CNCS │ 3 │
│ │internaţionale │ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │3.6.3 premii internaţionale │ 3 │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │3.6.4 premii naţionale în domeniu │ 2 │
├──────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.7 Membru în academii│Academii, organizaţii, │3.7.1 Academia Română│ │ 6 │
│organizaţii, asociaţii│asociaţii profesionale de ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│profesionale de │prestigiu, exemplu │3.7.2 ASAS, AOSR │ │ 3 │
│prestigiu, naţionale │(nelimitativ): IEEE, AGIR;│şi academii de ramură│ │ │
│şi internaţionale, │apartenenţă la organizaţii├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│apartenenţă la │din domeniul educaţiei şi │3.7.3 Conducere │3.7.3.1 internaţionale │ 4 │
│organizaţii din │cercetării (ARACIS, │asociaţii ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│domeniul educaţiei şi │CNATDCU, CNCSIS, CNCS, │profesionale │3.7.3.2 naţionale │ 3 │
│cercetării │CNFIS, ANCS, ANSVSA etc.) ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │3.7.4 Membru în │3.7.4.1 internaţionale │ 3 │
│ │ │asociaţii ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │profesionale │3.7.4.2 naţionale │ 2 │
│ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │3.7.5 Organizaţii în │3.7.5.1 Conducere │ 3 │
│ │ │domeniul educaţiei şi├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │cercetării │3.7.5.2 Membru │ 2 │
└──────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


--------
    * Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ, Cabells, JSTOR, Science Direct, SpringerLink, ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI.


    2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 + A3)

    A = A(1.1) + A(1.3) + A(2.1.1) + A(2.1.2) + A(2.1.3) + A(2.3) + A(3.1) + A(3.3) + A(3.4) + A(3.5) + A(3.6) + A(3.7)

       A1.1 = Σk(i)xpi
                                pi
       A2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 = Σ --
                                ai

       A1.3, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 = Σ pi x ni


    unde:
    pi = punctajul acordat pe fiecare categorie de activităţi
    ai - numărul de autori ai publicaţiei i la care candidatul este autor sau coautor
    ni = numărul de activităţi efectuate de candidat
    ki = ponderea numărului de pagini care au ca autor sau coautor candidatul în numărul de pagini total al cărţii/volumului i. Se calculează ca raport între numărul de pagini care au ca autor sau coautor candidatul şi numărul total de pagini ale cărţii/volumului.
    ai - numărul de autori ai publicaţiei i la care candidatul este autor sau coautor
    ni = numărul de activităţi efectuate de candidat


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Condiţii minimale [A(i)]*) │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. │ Categoria │
│crt.├──────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│ │Domeniul de activitate│ Condiţii │ Condiţii CS II │Condiţii profesor│ Condiţii CS I │
│ │ │ conferenţiar │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 1│Activitatea didactică/│Minimum 10 puncte│ │Minimum 15 puncte│ │
│ │profesională (A1) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 2│Activitatea de │Minimum 35 puncte│Minimum 45 puncte│Minimum 70 puncte│Minimum 85 puncte│
│ │cercetare (A2) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 3│Recunoaşterea │Minimum 5 │Minimum 5 │Minimum 15 │Minimum 15 │
│ │impactului activităţii│puncte*) │puncte*) │puncte*) │puncte*) │
│ │(A3) │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ TOTAL: │ 50 puncte │ 50 puncte │ 100 puncte │ 100 puncte │
└───────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘


--------
    *) La realizarea acestui punctaj se iau în considerare şi rezultatele aferente criteriilor opţionale (A3.6 şi A3.7).

                              Preşedinte comisie,
                        prof. univ. dr. Nicolae Istudor


    ANEXA 10
    (Anexa nr. 28 la Ordinul nr. 6.560/2012


                       Anexa nr. 28 - COMISIA PSIHOLOGIE
                           ŞI ŞTIINŢE COMPORTAMENTALE

               Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru
                conferirea titlurilor didactice din învăţământul
          superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

    1. Standarde pentru Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei
    Definiţii, condiţii şi proceduri
    Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul psihologiei, ştiinţelor educaţiei sau în domenii de graniţă cu acestea.
    Cărţile, volumele, dicţionarele sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau edituri din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B), Editura Academiei şi alte edituri recunoscute de comunitatea academică.
    Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola.
    Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:
    2, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu internaţional (A1);
    1,5, dacă publicaţia a apărut la o editură din categoria A2 sau la altă editură de prestigiu;
    1, dacă publicaţia a apărut la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau la o editură din România acreditată CNCS (categoria B), la Editura Academiei sau în reviste cu peer review şi comitet editorial internaţional;
    0,50, dacă publicaţia a apărut la o editură sau revistă profesională recunoscută de comunitatea academică din România.
    Pentru Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, PROQUEST, PsychInfo, PubMed/Medline, ERIH, ERIC, JStor, Cairn, DOAJ, Hein Online, SpringerLink, CEEOL, ScienceDirect, Index Copernicus International, IBZ, Wilson Education Index, SSRN, SCIPIO, Urlich's Web Global Series Directory, Ulrich's Periodicals Directory, Fachportal paedagogik. DE, CrossRef. Baza de date va fi revizuită periodic.
    n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.
    Standardele sunt grupate pe 3 domenii: Activitatea de cercetare ştiinţifică, Activitatea de formare profesională a studenţilor şi tinerilor cercetători, Servicii instituţionale; fiecare domeniu are criterii, indicatori şi punctaje specifice.

    A. Criterii şi indicatori de performanţă în cercetarea ştiinţifică


┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┐
│ Ind.│ Denumirea indicatorului │ Puncte │ Observaţii │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┤
│ Criteriul C1* │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I1│Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI cu │ │ │
│ │factor de impact (Fi>0) │ [2+(10xFi)] x2/n│Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I2│Articole in extenso publicate în reviste ISI, fără factor │ │ │
│ │de impact; articole in extenso publicate în volumele │ │ │
│ │"proceedings" cu peer review ale conferinţelor │ │ │
│ │internaţionale indexate ISI Thomson │ 5/n │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I3│Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele│ │ │
│ │"proceedings" ale conferinţelor internaţionale indexate │ │ │
│ │BDI, minimum 3 baze de date internaţionale │ 4/n │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I4│Articole publicate în lucrări de referinţă - enciclopedii,│ │ │
│ │dicţionare, lexicoane în străinătate, la edituri de │ │ │
│ │prestigiu sau recunoscute (A1 şi A2) │ 5/n │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I5│Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi │ │ │
│ │proceedings cotate ISI │ 2/n │Pe citare │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┤
│ Criteriul C2* │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I6│Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu │ │ │
│ │peer review şi comitet editorial internaţional │ 2,5/n │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I7│Articole publicate în lucrări de referinţă - enciclopedii,│ │ │
│ │dicţionare, lexicoane la edituri de categoria B │ 3/n │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I8│Articole publicate în reviste indexate BDI sau în proce- │ │ │
│ │edings ale conferinţelor internaţionale indexate BDI │ 2/n │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I9│Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de │ │ │
│ │comunitatea academică (comisia de specialitate CNADTCU │ │ │
│ │recomandă lista revistelor) │ 1,5/n │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I10│Citări ale publicaţiilor candidatului în revistele menţio-│ │ │
│ │nate la indicatorii I6, I9 şi în lucrările apărute la │ │ │
│ │edituri de categoria B │ 0,5/n │Pe citare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I11│Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi proce-│ │ │
│ │edings BDI sau în volume apărute la edituri de │ │ │
│ │categoria A1, A2 │ 1/n │Pe citare │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┤
│ Criteriul C3 │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I12│Cărţi - tratate, monografii, lucrări de specialitate cu │ │ │
│ │autor unic │ 10 x m │Pe carte │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I13│Cărţi publicate în calitate de coautor │ 7 x m/n │Pe lucrare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I14│Capitole în volume colective │ 3 x m/n │Pe capitol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I15│Volume coordonate │ 5 x m/n │Pe volum │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I16│Coordonare colecţie de carte │ 5 x m/n │Pe colecţie │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┤
│ Criteriul C4 │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I17│Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinţe │ │ │
│ │internaţionale (neindexate ISI sau BDI) │ 2/n │Pe lucrare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I18│Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinţe │ │ │
│ │naţionale │ 1,5/n │Pe lucrare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I19│Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe │ │ │
│ │internaţionale organizate în străinătate │ 6 │Pe conferinţă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I20│Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe │ │ │
│ │internaţionale organizate în România │ 5 │Pe conferinţă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I21│Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe │ │ │
│ │naţionale │ 4 │Pe conferinţă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I22│Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate │ │ │
│ │în străinătate │ 6 │Pe conferinţă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I23│Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate │ │ │
│ │în România │ 5 │Pe conferinţă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I24│Keynote speaker la conferinţe naţionale │ 4 │Pe conferinţă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I25│Moderator, coordonator workshop la conferinţe │ 5 │Pe conferinţă/ │
│ │internaţionale organizate în străinătate │ │workshop │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I26│Moderator, coordonator workshop la conferinţe │ 3 │Pe conferinţă/ │
│ │nternaţionale organizate în România │ │workshop │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I27│Moderator, coordonator workshop la conferinţe naţionale │ 2 │Pe conferinţă/ │
│ │ │ │workshop │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I28│Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor │ │ │
│ │pentru conferinţe internaţionale şi reviste indexate │ │ │
│ │ISI sau BDI │ 1 │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I29│Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor │ │ │
│ │pentru conferinţe naţionale şi reviste de specialitate cu │ │ │
│ │peer review │ 0,5 │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I30│Studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor │ │ │
│ │politici publice (internaţional/naţional) │ 5/3 │ │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┤
│ Criteriul C5 │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I31│Director/Coordonator de proiecte de cercetare/cercetare- │ │ │
│ │dezvoltare obţinut prin competiţie internaţională │ 10/8 │Pe proiect │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I32│Director/Coordonator de proiecte de cercetare/cercetare- │ │ │
│ │dezvoltare sau programe fundamentale, prioritare ale │ │ │
│ │Academiei Române, obţinut prin competiţie naţională │ 8/6 │Pe proiect │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I33│Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare- │ │ │
│ │dezvoltare obţinut prin competiţie internaţională │ 7 │Pe proiect │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I34│Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare- │ │ │
│ │dezvoltare obţinut prin competiţie naţională │ 5 │Pe proiect │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I35│Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, │ 6 │Pe centru │
│ │recunoscut de senatul universităţii sau consiliul │ │(laborator) │
│ │ştiinţific al institutului de cercetare │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I36│Membru în organismele de conducere ale revistelor de │ │ │
│ │specialitate indexate ISI sau BDI: I36.1 - director/I36.2 │ │ │
│ │- membru în comitetul ştiinţific │ 7/5 │Pe revistă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I37│Membru în organismele de conducere ale revistelor de │ │ │
│ │specialitate cu peer review şi comitet editorial │ │ │
│ │internaţional: I37.1 - director/I37.2 - membru în │ │ │
│ │comitetul ştiinţific │ 5/3 │Pe revistă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I38│Membru în organismele de conducere ale revistelor de │ │ │
│ │specialitate recunoscute de comunitatea academică: I38.1 │ │ │
│ │- director/I38.2 - membru în comitetul ştiinţific │ 3/2 │Pe revistă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I39│Membru al unor asociaţii, societăţi profesional- │ 7/4 │Pe societate/ │
│ │ştiinţifice internaţionale: I39.1 - organismele de │ │asociaţie │
│ │conducere/I39.2 - membru │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I40│Membru al unor asociaţii, societăţi profesional- │ 4/2 │Pe societate/ │
│ │ştiinţifice naţionale: I40.1 - organismele de │ │asociaţie │
│ │conducere/I40.2 - membru │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I41│Premiul Academiei Române │ 7 │Pe publicaţie │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I42│Premii acordate de instituţii centrale CNCS, MEN etc. │ 4 │Pe lucrare │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┘


    B. Criterii şi indicatori de performanţă privind formarea profesională şi ştiinţifică a studenţilor/cercetătorilor


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Criteriul C6 │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I43│Publicaţii de cursuri, manuale universitare noi sau │ │ │
│ │actualizate la editura universităţii sau edituri recunos- │ │ │
│ │cute CNCS (minimum 25% elemente noi): I43.1 - pentru │ │ │
│ │programele de licenţă/I43.2 - pentru programele de │ │ │
│ │master/I43.3 - pentru programele doctorale │ 5/7/10 │Pe curs │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I44│Elaborarea de materiale curriculare în sprijinul învăţării│ │ │
│ │studenţilor (caiete de lucrări practice, crestomaţii de │ │ │
│ │texte comentate, tehnici de învăţare, seturi de teste, │ │ │
│ │softuri educaţionale etc.) │ 3-5 │Pe lucrare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I45│Iniţierea sau coordonarea unor programe universitare: │ 3/5/7/4 │Pe disciplină/ │
│ │I45.1 - iniţierea sau promovarea unei noi discipline de │ │Pe program/ │
│ │învăţământ (în cazul unei discipline opţionale, dacă │ │Pe program/ │
│ │aceasta a funcţionat cel puţin 2 ani universitari consecu-│ │Pe program │
│ │tivi)/I45.2 - iniţierea sau coordonarea unui program de │ │ │
│ │masterat/I45.3 - iniţierea sau coordonarea unui program de│ │ │
│ │doctorat care are la bază o sursă de finanţare asigurată │ │ │
│ │pe cel puţin 3 ani/I45.4 - iniţierea sau coordonarea unui │ │ │
│ │program de pregătire profesională post-universitară │ │ │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┤
│ Criteriul C7 │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I46│Utilizarea creativă şi inovarea metodologiilor de formare │ 5-10 │Pe fiecare an, │
│ │şi evaluare a competenţelor profesionale ale studenţilor │ │o perioadă de 3 ani │
│ │de către candidat; calitatea prestaţiilor didactice. │ │ │
│ │Documente şi evidenţe, evaluări colegiale, evaluări ale │ │ │
│ │directorului de departament şi ale conducerii facultăţii, │ │ │
│ │evaluări realizate de studenţi, autoevaluare pe baza unei │ │ │
│ │fişe standard, observaţii curente, susţinerea unei │ │ │
│ │activităţi didactice în faţa comisiei de concurs etc. │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I47│Coordonarea în calitate de conducător de doctorat a │ 4/2 │Pe fiecare an/ │
│ │activităţilor doctoranzilor: I47.1 - activitatea de │ │lucrare finalizată │
│ │coordonare ştiinţifică/I47.2 - finalizarea tezei de │ │ │
│ │doctorat │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I48│Membru în comisia de îndrumare a doctorandului │ 1 │Pe student doctorand│
│ │ │ │în ultimii 3 ani │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I49│Membru în comisia de evaluare a tezelor de doctorat │ 3 │Pe teză evaluată în │
│ │ │ │ultimii 3 ani │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I50│Visiting professor/profesor asociat la universităţi │ │ │
│ │străine de prestigiu │ 8 │Cel puţin o lună │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I51│Susţinerea de conferinţe sau cursuri invitate la universi-│ 4/2 │Pe conferinţă/curs │
│ │tăţi din străinătate sau din ţară ca urmare a unei │ │invitat │
│ │invitaţii oficiale din partea instituţiei-gazdă/ │ │ │
│ │organizatoare │ │ │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┘


    C. Criterii şi indicatori de performanţă privind serviciile instituţionale


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Criteriul C8 │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I52│Contribuţii la elaborarea şi implementarea politicilor şi │ 1-5 │Pe an universitar; │
│ │proiectelor de dezvoltare ale facultăţii, universităţii, │ │în ultimii 3 ani │
│ │institutelor de cercetare - în afara atribuţiilor aferente│ │ │
│ │funcţiilor de conducere (activităţi în comisii speciali- │ │ │
│ │zate, rapoarte instituţionale, activităţi administrativ- │ │ │
│ │academice, proiecte de dezvoltare etc.) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I53│Contribuţii la promovarea imaginii şi a expertizei profe- │ 1-5 │Pe an universitar; │
│ │sionale a instituţiei în mass-media şi în alte instituţii │ │în ultimii 3 ani │
│ │şi organizaţii (organizarea de manifestări ştiinţifice, │ │ │
│ │târguri educaţionale, expoziţii, participarea la dezbateri│ │ │
│ │mass-media etc.) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I54│Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat insti- │ 1-5 │Pe an universitar; │
│ │tuţional cu diferite asociaţii profesionale de profil, cu │ │în ultimii 3 ani │
│ │instituţii publice, ONG-uri etc. │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I55│Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi insti- │ 5/5 │Pe curs de formare, │
│ │tuţiei: I55.1 - programe de formare/reconversie profesio- │ │activităţi de │
│ │nală în domeniu, consultanţă ştiinţifică cu rapoarte │ │consultanţă/ │
│ │scrise/I55.2 - coordonarea programelor comunitare ERASMUS,│ │Pe program │
│ │COMENIUS, GRUNDWIG │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I56│Membru în organismele de conducere ale instituţiilor de │ │ │
│ │învăţământ superior sau de cercetare: I56.1 - director de │ │ │
│ │departament, şcoală doctorală/I56.2 - membru în consiliul │ │ │
│ │facultăţii sau al consiliului ştiinţific al institutului │ │ │
│ │de cercetare/I56.3 - decan, prodecan, director, director │ │ │
│ │adjunct institut de cercetări/I56.4 - rector, preşedinte │ │ │
│ │senat, prorector/I56.5 - membru în senat │ 2/1/4/7/3 │ - │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I57│Membru al unor consilii/comisii de nivel naţional (CNADTCU│ │ │
│ │ARACIS, CNCS, ARACIP, ANCS, UEFISCDI, ANC): I57.1 - membru│ │ │
│ │în organismele de conducere/I57.2 - membru │ 5/4 │ - │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I58│Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP, ANC │ 3 │ - │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I59│Membru al unor consilii/comisii profesional-ştiinţifice │ │ │
│ │internaţionale: I59.1 - membru în organismele de │ │ │
│ │conducere/I59.2 - membru │ 8/7 │ - │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I60│Membru în grupul de experţi ai unor organisme internaţio- │ │ │
│ │nale (Consiliul Europei, OECD, UNESCO, UNICEF etc.) │ 6 │ - │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┘


    D. Standarde minimale


┌────────────┬────────┬──────────────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────┐
│ │Criteriu│Suma indicatorilor│Standard profesor│ Standard │Standard CS I│ Standard CS II │
│ │ │ │ │conferenţiar│ │ │
├────────────┼────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Domeniul A │C1 │I1+...+I5 │≥ 20 p │≥ 10 p │≥ 20 p │≥ 10 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │C2 │I6+...+I11 │≥ 18 p │≥ 10 p │≥ 18 p │≥ 10 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │C3 │I12+...+I16 │≥ 40 p │≥ 20 p │≥ 40 p │≥ 20 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │C4 │I17+...+I30 │≥ 17 p │≥ 10 p │≥ 17 p │≥ 10 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │C5 │I31+...+I42 │≥ 29 p │≥ 17 p │≥ 29 p │≥ 17 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │TOTAL A │I1+...+I42 │≥ 124 p │≥ 67 p │≥ 124 p │≥ 67 p │
├────────────┼────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Domeniul B │C6 │I43+...+I45 │≥ 10 p │≥ 5 p │0 p │0 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │C7 │I46+...+I51 │≥ 36 p │≥ 21 p │0 p │0 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │TOTAL B │I43+...+I51 │≥ 46 p │≥ 26 p │0 p │0 p │
├────────────┼────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Domeniul C │C8 │I52+...+I60 │≥ 30 p │≥ 18 p │≥ 30 p │≥ 18 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │TOTAL C │I52+...+I60 │≥ 30 p │≥ 18 p │≥ 30 p │≥ 18 p │
├────────────┴────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ TOTAL GENERAL: │I1+...+I60 │≥ 200 p │≥ 111 p │≥ 154 p │≥ 85 p │
└─────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────────┘


    NOTE:
    - La domeniul Ştiinţele educaţiei, pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a standardelor minimale, criteriile C1 şi C2 se cumulează.
    - La domeniul Psihologie, punctajele de la C1 şi C2 sunt cumulative numai în condiţiile în care punctajul minimal prevăzut pentru C1 este îndeplinit la toate poziţiile: profesor, CS I, conferenţiar, CS II.

    2. Standarde pentru Educaţie fizică şi sport
    Definiţii, condiţii şi proceduri
    Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul Educaţiei fizice şi sportului sau în domenii de graniţă cu acestea.
    Cărţile, volumele, dicţionarele sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2), la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau edituri din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B), Editura Academiei şi alte edituri recunoscute de comunitatea academică.
    Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola.
    Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:
    2, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu internaţional (A1);
    1,5, dacă publicaţia a apărut la o editură din categoria A2 sau la altă editură cu prestigiu recunoscut;
    1, dacă publicaţia a apărut la o editură din străinătate cu peer review internaţional sau la o editură din România acreditată CNCS (categoria B), la Editura Academiei şi alte edituri recunoscute de comunitatea academică din domeniu sau în reviste cu peer review şi comitet editorial internaţional;
    0,50, dacă publicaţia a apărut la o editură sau revistă profesională recunoscută de comunitatea academică din România.
    Pentru Educaţie fizică şi sport bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, SCOPUS, EBSCO, SpringerLink, Science Direct, ProQuest, ERIH, ERIC, ULRICH, Sport Discus, Elsevier, Index Copernicus, DOAJ, PubMed, MedLine, j-Gate, ECSS data Base, SCIPIO, CrossRef.
    n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.
    Reprezintă produse ORDA/OSIM softuri specializate pentru educaţie fizică şi sport, teste, metodologii etc. Se iau în considerare cu descrierea completă conform ORDA/OSIM, asumată prin semnătură de rectorul universităţii.
    Standardele sunt grupate pe 3 domenii de activitate: Activitatea de cercetare ştiinţifică, Activitatea de formare profesională a studenţilor şi tinerilor cercetători, Servicii instituţionale; fiecare domeniu are criterii, indicatori şi punctaje specifice.

    A. Criterii şi indicatori de performanţă în cercetarea ştiinţifică


┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┐
│ Ind.│ Denumirea indicatorului │ Punctaj │ Observaţii │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┤
│ Criteriul C1 │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I1│Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI cu │ │ │
│ │factor de impact (Fi>0) │[2+(10 x Fi)]x2/n│Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I2│Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI fără │ │ │
│ │factor de impact; articole in extenso publicate in │ │ │
│ │volumele "proceedinds" cu peer review ale conferinţelor │ │ │
│ │indexate ISI Thomson │ 5/n │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I3│Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele│ │ │
│ │"proceedings" ale conferinţelor internaţionale indexate │ │ │
│ │BDI, minimum 3 baze de date internaţionale │ 4/n │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I4│Articole publicate în lucrări de referinţă - enciclopedii,│ │ │
│ │dicţionare, terminologii, metodologii în străinătate, la │ │ │
│ │edituri de prestigiu sau recunoscute (A1 şi A2) │ 5/n │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I5│Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi │ │ │
│ │proceedings cotate ISI │ 2/n │Pe citare │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┤
│ Criteriul C2 │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I6│Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu │ │ │
│ │peer review şi comitet editorial internaţional │ 2,5/n │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I7│Articole publicate în lucrări de referinţă - enciclopedii,│ │ │
│ │dicţionare, terminologii, metodologii la edituri de │ │ │
│ │categoria B │ 3/n │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I8│Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele│ │ │
│ │"proceedings" ale conferinţelor internaţionale indexate │ │ │
│ │BDI │ 2/n │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I9│Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de │ │ │
│ │comunitatea academică (comisia de specialitate CNADTCU │ │ │
│ │recomandă lista revistelor) │ 1,5/n │Pe articol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I10│Citări ale publicaţiilor candidatului în revistele menţio-│ │ │
│ │nate la indicatorii I6, I8 şi în lucrările apărute la │ │ │
│ │edituri de categoria B │ 0,5/n │Pe citare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I11│Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi │ │ │
│ │proceedings BDI sau în volume apărute la edituri de │ │ │
│ │categoria A1 şi A2 │ 1/n │Pe citare │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┤
│ Criteriul C3 │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I12│Cărţi - tratate, monografii, lucrări de specialitate cu │ │ │
│ │autor unic │ 10 x m │Pe carte │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I13│Cărţi publicate în calitate de coautor │ 7 x m/n │Pe carte │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I14│Capitole în volume colective │ 3 x m/n │Pe capitol │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I15│Volume coordonate │ 5 x m/n │Pe volum │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I16│Coordonare colecţie de carte │ 5 x m/n │Pe colecţie │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┤
│ Criteriul C4 │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I17│Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinţe │ │ │
│ │internaţionale (neindexate ISI sau BDI) │ 2/n │Pe lucrare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I18│Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinţe │ │ │
│ │naţionale │ 1,5/n │Pe lucrare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I19│Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe │ │ │
│ │internaţionale organizate în străinătate │ 6 │Pe conferinţă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I20│Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe │ │ │
│ │internaţionale organizate în România │ 5 │Pe conferinţă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I21│Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe │ │ │
│ │naţionale │ 4 │Pe conferinţă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I22│Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate │ │ │
│ │în străinătate │ 6 │Pe conferinţă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I23│Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate │ │ │
│ │în România │ 5 │Pe conferinţă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I24│Keynote speaker la conferinţe naţionale │ 4 │Pe conferinţă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I25│Moderator, coordonator workshop la conferinţe │ 5 │Pe conferinţă/ │
│ │internaţionale organizate în străinătate │ │workshop │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I26│Moderator, coordonator workshop la conferinţe │ 3 │Pe conferinţă/ │
│ │internaţionale organizate în România │ │workshop │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I27│Moderator, coordonator workshop la conferinţe naţionale │ 2 │Pe conferinţă/ │
│ │ │ │workshop │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I28│Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor │ │ │
│ │pentru conferinţe internaţionale şi reviste indexate │ │ │
│ │ISI sau BDI │ 4 │Pe lucrare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I29│Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor │ │ │
│ │pentru conferinţe naţionale şi reviste de specialitate │ │ │
│ │cu peer review │ 2 │Pe lucrare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I30│Studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor │ │ │
│ │politici publice: internaţional/naţional │ 5/3 │Pe studiu/raport │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┤
│ Criteriul C5 │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I31│Director/Coordonator de proiecte de cercetare/cercetare- │ │ │
│ │dezvoltare cu finanţare externă │ 10/8 │Pe proiect │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I32│Director/Coordonator de proiecte de cercetare/cercetare- │ │ │
│ │dezvoltare/programe guvernamentale/proiect pentru │ │ │
│ │realizare produs ORDA şi/sau OSIM, finanţate de o entitate│ │ │
│ │din ţară │ 8/6 │Pe proiect │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I33│Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare- │ │ │
│ │dezvoltare cu finanţare externă │ 7 │Pe proiect │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I34│Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare- │ │ │
│ │dezvoltare/programe guvernamentale/proiect pentru │ │ │
│ │realizare produs ORDA şi/sau OSIM, finanţat de o entitate │ │ │
│ │din ţară │ 5 │Pe proiect │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I35│Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, │ 6/2 │Pe centru │
│ │recunoscut de senatul universităţii sau consiliul │ │(laborator) │
│ │ştiinţific al institutului de cercetare: I35.1 - │ │ │
│ │coordonator/I35.2 - membru echipă │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I36│Membru în organismele de conducere ale revistelor de │ │ │
│ │specialitate indexate ISI sau BDI: I36.1 - director/ │ │ │
│ │redactor-şef/I36.2 - membru în comitetul ştiinţific/I36.3 │ │ │
│ │- membru în colegiul/comitetul editorial │ 7/5/3 │Pe revistă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I37│Membru în organismele de conducere ale revistelor de │ │ │
│ │specialitate cu peer review şi comitet editorial interna- │ │ │
│ │ţional: I37.1 - director/redactor-şef/I37.2 - membru în │ │ │
│ │comitetul ştiinţific/I37.3 - membru în colegiul/comitetul │ │ │
│ │editorial │ 5/3/1 │Pe revistă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I38│Membru în organismele de conducere ale revistelor de │ │ │
│ │specialitate recunoscute de comunitatea academică: I38.1 │ │ │
│ │- director/redactor-şef/I38.2 - membru în comitetul │ │ │
│ │ştiinţific │ 3/2 │Pe revistă │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I39│Membru al unor asociaţii, societăţi profesional- │ 7/4 │Pe asociaţie/ │
│ │ştiinţifice internaţionale: I39.1 - organisme de │ │societate │
│ │conducere/I39.2 - membru │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I40│Membru al unor asociaţii, societăţi profesional- │ 4/2 │Pe asociaţie/ │
│ │ştiinţifice naţionale: I40.1 - organisme de conducere/ │ │societate │
│ │I40.2 - membru │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I41│Premii acordate de Preşedinţia României/CIO │ 10 │Pe premiu │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I42│I42.1 Premii acordate de instituţii centrale CNCS, MEN, │ 4/2 │Pe premiu/Pe lucrare│
│ │ANST etc./I42.2 Premii acordate la manifestări │ │ │
│ │ştiinţifice │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I43│Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel │ │ │
│ │internaţional (locurile 1-8 la JO/Universiadă/CM/CMU/CE: │ │ │
│ │I43.1 - locurile 1-3 la JO/CM/CE/I43.2 - locurile 4-8 la │ │ │
│ │JO/CM/CE/I43.3 - locurile 1-8 la Universiadă/CMU │ 10/8/6 │Pe loc │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I44│Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel │ 5 │Pe titlu ultimii │
│ │naţional (titlul de campion naţional) │ │5 ani │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┘


    B. Criterii şi indicatori de performanţă privind formarea profesională şi ştiinţifică a studenţilor/cercetătorilor


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Criteriul C6 │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I45│Publicaţii de cursuri, manuale universitare noi sau actua-│ │ │
│ │lizate (minimum 25% elemente noi): I45.1 - pentru progra- │ │ │
│ │mele de licenţă/I45.2 - pentru programele de master/I45.3 │ │ │
│ │- pentru programele doctorale │ 5/7/10 │Pe curs │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I46│Elaborarea de materiale curriculare în sprijinul învăţării│ │ │
│ │studenţilor (caiete de lucrări practice, tehnici de │ │ │
│ │învăţare, seturi de teste, softuri specializate etc.) │ 4 │Pe lucrare/ test/sof│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I47│Iniţierea şi coordonarea unor programe universitare: I47.1│ 3/5/7/4 │Pe disciplină/ │
│ │- iniţierea şi promovarea unei noi discipline de │ │program │
│ │învăţământ (în cazul unei discipline opţionale, aceasta va│ │ │
│ │funcţiona cel puţin 2 ani universitari consecutivi)/ I47.2│ │ │
│ │- iniţierea şi coordonarea unui program de masterat/I47.3 │ │ │
│ │- iniţierea şi coordonarea unui program de doctorat/I47.4 │ │ │
│ │- iniţierea şi coordonarea unui program de pregătire post-│ │ │
│ │universitară/de pregătire profesională a adulţilor │ │ │
├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┼────────────────────┤
│ Criteriul C7 │ │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┼────────────────────┤
│ I48│Creaţii pe linie didactică/sport de performanţă/recuperare│ 7 │Pe element de │
│ │motrică şi funcţională (metodica predării/programe de │ │noutate/program/ │
│ │pregătire recunoscute în comunitatea de specialişti/ │ │linie metodică/ │
│ │federaţii pe ramuri de sport; programe de recuperare/ │ │metodologie/ │
│ │reeducare motrică/elemente noi de conţinut tehnic speci- │ │strategie, │
│ │fic/linii metodice/metodologii/strategii de pregătire pe │ │confirmată de │
│ │ramuri de sport/probă sportivă/pentru aria curriculară │ │beneficiar │
│ │educaţie fizică şi sport; metodologii de instruire pentru │ │ │
│ │diferite categorii de populaţie/grupe de vârstă/grupe │ │ │
│ │profesionale) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I49│Coordonarea în calitate de conducător de doctorat a acti- │ 4/2 │Pe fiecare an/Pe │
│ │vităţilor doctoranzilor: I49.1 - activitatea de coordonare│ │lucrare finalizată │
│ │ştiinţifică/I49.2 - finalizarea tezei de doctorat │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I50│Membru în comisia de îndrumare a doctorandului │ 1 │Pe doctorand, │
│ │ │ │ultimii 3 ani │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I51│Membru în comisia de evaluare a rapoartelor/tezelor de │ 1/4 │Pe raport/teză │
│ │doctorat: I51.1 - membru în comisia de evaluare a rapoar- │ │evaluată în ultimii │
│ │telor de progres/I51.2 - membru în comisia de susţinere │ │3 ani │
│ │publică a tezei de doctorat │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I52│I52.1 - visiting professor/asociat la universităţi străine│ 8/6 │Cel puţin o lună/ │
│ │de prestigiu/I52.2 - profesor invitat/lector al federaţi- │ │Pe activitate │
│ │ilor internaţionale/ramură de sport/Academiei olimpice │ │ │
│ │(a CIO)/asociaţiilor profesionale internaţionale │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I53│Profesor invitat/lector al federaţiilor naţionale/ramură │ │ │
│ │de sport/Academiei Olimpice Române (a COSR)/asociaţiilor │ │ │
│ │profesionale naţionale │ 4 │Pe activitate │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┘


    C. Criterii şi indicatori de performanţă privind serviciile instituţionale


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Criteriul C8 │
├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ I54│Contribuţii la elaborarea şi implementarea politicilor şi │ 1-5 │Pe an universitar, │
│ │proiectelor de dezvoltare ale facultăţii, universităţii, │ │ultimii 3 ani, pe │
│ │institutelor de cercetare - în afara atribuţiilor aferente│ │activitate │
│ │funcţiilor de conducere (activităţi în comisii speciali- │ │ │
│ │zate, rapoarte instituţionale, activităţi administrativ- │ │ │
│ │academice, proiecte de dezvoltare etc.) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I55│Contribuţii la promovarea imaginii şi a expertizei profe- │ 1-5 │Pe activitate/ │
│ │sionale a instituţiei în mass-media şi în alte instituţii │ │material/an │
│ │şi organizaţii (organizarea de manifestări ştiinţifice, │ │universitar, în │
│ │târguri educaţionale, expoziţii, participarea la dezbateri│ │ultimii 3 ani │
│ │în mass-media etc.) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I56│Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu │ 3 │Pe activitate/ │
│ │diferite asociaţii profesionale de profil, cu instituţii │ │parteneriat │
│ │publice, ONG-uri etc. │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I57│Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi: I57.1 │ 5/5 │Pe curs/activitate │
│ │- programe de formare/reconversie profesională, consul- │ │de consultanţă/ │
│ │tanţă ştiinţifică cu rapoarte scrise, studii şi rapoarte │ │program │
│ │de fundamentare şi evaluare a unor politici publice etc./ │ │ │
│ │I57.2 - coordonarea programelor comunitare ERASMUS, │ │ │
│ │COMENIUS, GRUNDWIG │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I58│Membru în organismele de conducere ale instituţiilor de │ 3/2/5/7/4 │La data înscrierii │
│ │învăţământ superior sau de cercetare/cluburi sportive: │ │la concurs │
│ │I58.1 - director de departament, şcoală doctorală/I58.2 │ │ │
│ │- membru în consiliul facultăţii sau al consiliului │ │ │
│ │ştiinţific al institutului de cercetare/I58.3 - decan, │ │ │
│ │prodecan, director centru cercetări, director adjunct │ │ │
│ │institut de cercetări/director club sportiv/I58.4 - rector│ │ │
│ │preşedinte senat, prorector/I58.5 - membru în senat │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I59│Membru al unor consilii/comisii de nivel naţional (CNADTCU│ │ │
│ │ARACIS, CNCS, ARACIP, ANCS, UEFISCDI, ANC): I59.1 - membru│ │ │
│ │în organismele de conducere/I59.2 - membru │ 5/4 │ - │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I60│Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP/expert ANC │ 3 │ - │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I61│Membru al unor consilii/comisii profesional-ştiinţifice │ │ │
│ │internaţionale/ naţionale: I61.1 - membru în organismele │ │ │
│ │de conducere internaţionale/I61.2 - membru/I61.3 - membru │ │ │
│ │în organismele de conducere naţionale/I61.4 - membru │ 8/7/5/3 │ - │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I62│Membru în grupul de experţi ai unor organisme interna- │ │ │
│ │ţionale (Consiliul Europei, OECD, UNESCO, UNICEF etc.) │ 6 │ - │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ I63│Antrenor emerit/Profesor emerit/Arbitru internaţional/ │ 6 │La data înscrierii │
│ │Comisar/Observator/ pe ramură de sport │ │la concurs │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┘


    Standarde minimale


┌────────────┬────────┬──────────────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────┐
│ │Criteriu│Suma indicatorilor│Standard profesor│ Standard │Standard CS I│ Standard CS II │
│ │ │ │ │conferenţiar│ │ │
├────────────┼────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Domeniul A │C1*) │I1+...+I5 │≥ 12 p │≥ 7 p │≥ 12 p │≥ 7 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │C2*) │I6+...+I11 │≥ 10 p │≥ 7 p │≥ 10 p │≥ 7 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │C3 │I12+...+I16 │≥ 40 p │≥ 20 p │≥ 40 p │≥ 20 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │C4 │I17+...+I30 │≥ 13 p │≥ 9 p │≥ 13 p │≥ 9 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │C5 │I31+...+I44 │≥ 16p │≥ 8 p │≥ 16 p │≥ 8 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │TOTAL A │I1+...+I44 │≥ 91 p │≥ 51 p │≥ 91 p │≥ 51 p │
├────────────┼────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Domeniul B │C6 │I45+...+I47 │≥ 20 p │≥ 14 p │0 p │0 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │C7 │I48+...+I53 │≥ 15 p │≥ 10 p │0 p │0 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │TOTAL B │I45+...+I53 │≥ 35 p │≥ 24 p │0 p │0 p │
├────────────┼────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Domeniul C │C8 │I54+...+I63 │≥ 20 p │≥ 18 p │≥ 20 p │≥ 18 p │
│ ├────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │TOTAL C │I54+...+I63 │≥ 20 p │≥ 18 p │≥ 20 p │≥ 18 p │
├────────────┴────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ TOTAL GENERAL: │I1+...+I63 │≥ 146 p │≥ 93 p │≥ 111 p │≥ 69 p │
└─────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────────┘
--------
    *) La domeniul Educaţie fizică şi sport, pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a
standardelor minimale, criteriile C1 şi C2 se cumulează.

                              Preşedinte comisie,
                             prof. dr. Dan Potolea    ANEXA 11
    (Anexa nr. 29 la Ordinul nr. 6.560/2012)


                        Anexa nr. 29 - COMISIA DE FILOLOGIE

              Standarde minimale şi obligatorii pentru conferirea
              titlurilor didactice din învăţământul superior şi a
                 gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare


┌───────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┐
│ Domeniul │Tipul activităţilor│ Categorii şi restricţii │ Subcategorii │ Indicatori │
│ activităţilor │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│1. Activitatea │1.1. Cărţi şi │1.1.1. Carte de autor unic, bazată pe teza de doctorat │ │ │
│didactică şi │capitole în lucrări│(publicată la o editură acreditată) │ │ Publicarea │
│profesională │de specialitate: ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│(A1) │ │1.1.2. Carte*1) de autor unic sau coautor (monografie, │autor │ 20p│
│ │ │sinteză, studiu lingvistic, studiu filologic, dicţionar ├───────────────┼────────────┤
│ │ │ştiinţific), publicată la o editură acreditată │coautor │ 10p│
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │1.1.3. Ediţie critică filologică (text vechi, documente, │autor │ 20p│
│ │ │traducerea şi editarea critică a unui text scris într-o ├───────────────┼────────────┤
│ │ │limbă veche), publicată la o editură acreditată │coautor │ 10p│
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │1.1.4. Editarea unei opere ştiinţifice sau literare; │autor │ 10p│
│ │ │traducerea şi dotarea cu aparat critic (note şi/sau ├───────────────┼────────────┤
│ │ │comentarii) a unei opere ştiinţifice (publicată la o │coautor │ 5p│
│ │ │editură acreditată) │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │1.1.5. Coautor la lucrări fundamentale sau de referinţă │ │ 10p/70pag.│
│ │ │(dicţionare, atlase, enciclopedii, tratate) │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │1.1.6. Colaborator la lucrări internaţionale constituind │autor articol │ 10p│
│ │ │elemente ale unor serii ştiinţifice fundamentale ├───────────────┼────────────┤
│ │ │publicate la edituri străine de prestigiu │coautor articol│ 5p│
│ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │1.2. Îndrumare: │1.2.1. Conducător de doctorat │ │ 5p│
│ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │1.3. Material │1.3.1. Curs sau manual universitar │autor │ 6p│
│ │didactic: │ ├───────────────┼────────────┤
│ │ │ │coautor │ 3p│
├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│2. Activitate │2.1. Articole, │2.1.1. în: reviste indexate în bazele de date interna- │autor │ 10p│
│de cercetare │studii, comunicări,│ţionale, reviste clasificate de CNCS ca A sau B, volume ├───────────────┼────────────┤
│(A2) │recenzii │ale unor conferinţe sau congrese internaţionale │coautor │ 5p│
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │2.1.2. în: Analele/Buletinele/Anuarele ştiinţifice ale │autor │ 6p│
│ │ │universităţilor, Academiei Române, volume colective, ├───────────────┼────────────┤
│ │ │omagiale, in memoriam, reviste clasificate C; reviste │coautor │ 3p│
│ │ │ştiinţifice necotate │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │2.1.3. Comunicări la zilele universităţilor, colocvii, │ │ │
│ │ │simpozioane, conferinţe, mese rotunde, ateliere ştiinţi- │ │ │
│ │ │fice, organizate în cadru instituţional de către │ │ │
│ │ │universităţi, Academia Română, institutele de cercetare │ │ │
│ │ │ale Academiei Române │ │ 5p│
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │2.1.4. Recenzii ştiinţifice publicate în reviste de │ │ │
│ │ │specialitate. │ │ 2p│
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │2.1.5. Studii, eseuri, articole pe teme literare publi- │ │ │
│ │ │cate în reviste de specialitate, necotate CNCS, cu ISSN │ │ 1p│
│ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │2.2. Activitate │2.2.1. Editarea de volume decurgând din lucrări ale unor │coordonator │ 7p│
│ │editorială: │simpozioane, colocvii, conferinţe, congrese, work-shopuri├───────────────┼────────────┤
│ │ │pe teme ştiinţifice sau de formare a doctoranzilor, │coeditor │ 5p│
│ │ │organizate în cadru instituţional de către universităţi, │ │ │
│ │ │Academia Română, institutele Academiei Române │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │2.2.2. Referent ştiinţific la edituri sau reviste din │ │ │
│ │ │ţară sau din străinătate, acreditate │ │ 1p│
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │2.2.3. Membru în colectivul de redacţie al unei reviste │ │ │
│ │ │de specialitate din ţară sau din străinătate, acreditate,│ │ │
│ │ │cu peer review şi editing process │ │ 2p│
│ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │2.3. Organizarea de│2.3.1. Colocvii, simpozioane, conferinţe sau congrese │organizator │ 5p│
│ │manifestări │ │ │ │
│ │ştiinţifice: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │2.4. Granturi │2.4.1. Obţinute prin competiţie, pe baza unui proiect de │director │ 5p│
│ │ştiinţifice │cercetare ├───────────────┼────────────┤
│ │ │ │membru │ 2p│
├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│3. Recunoaşte- │3.1. Traduceri: │3.1.1. Operă ştiinţifică sau beletristică dintr-o limbă │autor │ 2p│
│rea şi impactul│ │modernă ├───────────────┼────────────┤
│activităţii │ │ │coautor │ 1p│
│(A3) │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │3.2. Carte ştiinţi-│3.2.1. Punctajul se adaugă chiar dacă lucrarea (volum sau│ │ 20p volum │
│ │fică de autor │articol) a fost deja publicată în România sau în │ │ 10p articol│
│ │publicată în │Republica Moldova. │ │ │
│ │străinătate │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │3.3. Citare, menţi-│3.3.1. Cu excepţia autocitărilor. Lucrările în care se │ │ │
│ │une bibliografică, │face citarea trebuie să aibă ISBN sau ISSN. Pe parcursul │ │ │
│ │cronică, recenzare │unui capitol sau studiu se punctează o singură citare. │ │ 2p│
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │3.3.2. Cronică sau recenzare │ │ 1p│
│ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │3.4. Premii şi │3.4.1. oferite de universităţi, institute de cercetare, │ │ │
│ │distincţii │academii, USR, asociaţii profesionale de nivel naţional │ │ │
│ │academice │ │ │ 2p│
│ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │3.5. Keynote │3.5.1. la colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese │ │ 1p│
│ │speaker │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │3.6. Stagii în │3.6.1. Visiting professor │cel puţin o │ 3p│
│ │străinătate │ │lună │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │3.6.2. Stagiu postdoctoral (exclusiv Erasmus - │ │ │
│ │ │staff mobility) │ │ 2p│
│ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │3.7. Prezenţa în │3.7.1. ProQuest Central, Ebsco, SpringerLink e-journals, │ │ 2p de│
│ │baze de date din │Wilez Online Librarz, Cambridge, CEEOL, JSTOR, Oxford │ │ fiecare│
│ │ţară şi │Journals, Ulrichs, ISSN, ERIH, KVK, worldcat.org, biblio-│ │ prezenţă│
│ │străinătate: │madrid.org, libfl.ru, wolfram.schneider.org, ceecs.net, │ │ │
│ │ │regesta-imperii.adwmainz.de, lib.washington.edu, │ │ │
│ │ │jenopc4.thulb.uni-jena.de şi altele, în cataloagele │ │ │
│ │ │B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, B.A.R. şi în │ │ │
│ │ │cele ale bibliotecilor din străinătate │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │3.8. Comisii: │Prezenţa într-o comisie de susţinere a tezei de doctorat │ │ │
│ │ │sau într-o comisie de concurs pentru ocuparea unei │ │ │
│ │ │funcţii didactice sau în cercetare │ │ 2p│
└───────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┘

----------
    *1) Lucrarea va avea aproximativ 200 de pagini; 1 pagină = 2.100 de semne scrise, standard valabil pentru toate criteriile.

    NOTĂ:
    Nu este obligatorie îndeplinirea cumulată a tuturor cerinţelor din interiorul unui criteriu, ci realizarea punctajului minim pe fiecare din cele 3 seturi de criterii (domeniile de activitate A.1, A.2, A.3).


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Condiţii minimale, punctaj │
├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┤
│ │ Profesor şi CP I │ Conferenţiar şi CP II │
│ Domeniul de activitate ├───────────────────────┴────────────────────────┤
│ │ publicarea tezei de doctorat │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────┤
│Activitatea didactică şi profesională A.1│ minimum 100 puncte │ minimum 50 puncte │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│Activitatea de cercetare A.2 │ minimum 240 puncte │ minimum 120 puncte │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│Recunoaşterea impactului activităţii A.3 │ minimum 30 puncte │ minimum 10 puncte │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│Total: │ minimum 370 puncte │ minimum 180 puncte │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘


                              Preşedinte comisie,
                        prof. univ. dr. Alexandru Gafton


    ANEXA 12
    (Anexa nr. 30 la Ordinul nr. 6.560/2012)

                        Anexa nr. 30 - COMISIA FILOSOFIE

            Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
                titlurilor didactice din învăţământul superior şi a
                   gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare


    Definiţii şi condiţii,
    n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor, respectiv numărul de traducători/editori ai unei publicaţii la care candidatul este traducător/editor.
    O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
    Pentru Filosofie, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:


    Nr. crt. Denumirea bazei de date Adresa web

                   ISI Web of Knowledge www.webofknowledge.com
                   ERIH http://www.esf.ori
                   Scopus www.scopus.com
                   EBSCO www.ebscohost.com
                   JSTOR www.jstor.orj
                   ProQuest www.proquest.com
                   ProjectMuse http://muse.jhu.edu

┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┐
│Indica-│ Denumirea indicatorului │Punctajul│Elementul pentru care│
│ torul │ │ │ se acordă punctajul │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┤
│ 1.1 │Monografie de autor pe o temă importantă a filosofiei sau │ │ │
│ │lucrare de sinteză în care se prezintă situaţia actuală a unei │ │ │
│ │discipline filosofice ori comentariu critic/analitic la opere │ │ │
│ │filosofice fundamentale - publicate la edituri cu prestigiu │ │ │
│ │internaţional sau naţional (recunoscute/clasificate) │ 30/n │ Pe publicaţie │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┤
│ 1.2 │Manual sau tratat pe teme din domeniul de specialitate al │ │ │
│ │candidatei/candidatului │ 30/n │ Pe publicaţie │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┤
│ 1.3 │Traducerea şi editarea critică a unei opere fundamentale a │ │ │
│ │filosofiei universale sau o antologie ori editarea unui volum │ │ │
│ │colectiv de specialitate │ 20/n │ Pe publicaţie │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┤
│ 1.4 │Studiu publicat în reviste de specialitate indexate în bazele │ │ │
│ │de date internaţionale recunoscute, din domeniul filosofiei sau│ │ │
│ │din domeniile apropiate (de exemplu, Istoria şi filosofia │ │ │
│ │ştiinţei, Antropologie, Studii culturale etc.), ori studiu │ │ │
│ │publicat în volume apărute la edituri cu prestigiu internaţio- │ │ │
│ │nal sau articol publicat într-o enciclopedie ori într-un │ │ │
│ │dicţionar de specialitate, la edituri cu prestigiu │ │ │
│ │internaţional │ 15/n │ Pe publicaţie │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┤
│ 1.5 │Studiu publicat în reviste de specialitate (recunoscute/ │ │ │
│ │clasificate CNCS) ori studiu publicat în volume colective │ │ │
│ │apărute la edituri cu prestigiu naţional (recunoscute/ │ │ │
│ │clasificate CNCS) ori articol publicat într-o enciclopedie sau │ │ │
│ │într-un dicţionar apărute la edituri cu prestigiu naţional │ │ │
│ │(recunoscute/clasificate CNCS) │ 10/n │ Pe publicaţie │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┤
│ 1.6 │Comunicare la conferinţă internaţională (simpozion, workshop │ │ │
│ │etc.) cu comitet de selecţie │ 15/n │ Pe comunicare │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┤
│ 1.7 │Comunicare la conferinţă organizată de un centru de cercetare │ │ │
│ │sau de o societate academică din România │ 10/n │ Pe comunicare │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────┘

    2.2. Standarde minimale
    Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

                                        Standardul pentru profesor Standardul pentru conferenţiar
 Crite- Denumirea criteriului universitar, cercetător universitar, cercetător
  riul ştiinţific gradul 1 ştiinţific gradul II

  C1 Numărul cărţilor prevăzute la
       indicatorul 1.1 ≥ 2 ≥ 1

  C2 Suma punctajului pentru
       indicatorii 1.1-1.3 ≥ 90 ≥ 50

  C3 Suma punctajului pentru
       indicatorii 1.4 şi 1.5 ≥ 100 ≥ 60

  C4 Suma punctajului pentru
       indicatorii 1.6 şi 1.7 ≥ 40 ≥ 30


                              Preşedinte comisie,
                             acad. Alexandru Surdu


    ANEXA 13
    (Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 6.560/2012)


        Anexa nr. 31 - COMISIA ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE

       Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
           titlurilor didactice din învăţământul superior şi a
              gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

    1. Definiţii şi condiţii
    - Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul istoriei şi studiilor culturale, al altor ştiinţe umaniste sau sociale ori în domenii de graniţă cu acestea.
    - Lucrările indicate la I2-I7 sunt luate în considerare dacă sunt incluse în cel puţin 10 biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de profil.
    - n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.
    - Pentru publicaţiile apărute la edituri de prestigiu internaţional se aplică un coeficient de multiplicare de 1,5.
    - Pentru volumele apărute în limbi străine se aplică un coeficient de multiplicare de 1,25.
    - O publicaţie se încadrează la un singur indicator şi nu poate primi decât un singur factor de multiplicare, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
    - Pentru Istorie şi Studii culturale, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:

┌───┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumirea bazei de date │ Adresa web │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│1 │ISI │www.webofknoeledge.com │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2 │ERIH │http://www.esf.org │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│3 │Scopus │www.scopus.com │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│4 │EBSCO │www.ebscohost.com │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│5 │JSTOR │www.jstor.org │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│6 │ProQuest │www.proquest.com │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│7 │ProjectMuse │http://muse.jhu.edu/ │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│8 │CEEOL │www.ceeol.com │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│9 │Persee │www.persee.fr │
├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│10 │Index Copernicus │www.indexcopernicus.com │
└───┴───────────────────────────┴─────────────────────────────────┘


    2. Punctaje
    Se acordă următoarele punctaje, pe activitate:

┌─────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│Categoria│Indicatorul│ Denumirea indicatorului │Punctaj│
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ CDI │ I1 │Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat │ 35 │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ CDI │ I2 │Carte cu caracter de monografie, publicată la o │ │
│ │ │editură cu prestigiu internaţional din │ │
│ │ │străinătate sau la o editură clasificată CNCS │ │
│ │ │lista A sau B │ 50/n │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ CDI │ I3 │Traducere şi îngrijire de text-sursă istorică, │ │
│ │ │publicată la o editură cu prestigiu │ │
│ │ │internaţional din străinătate sau la o editură │ │
│ │ │clasificată CNCS lista A sau B │ 50/n │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ CDI │ I4 │Carte cu caracter de monografie, sinteză │ │
│ │ │istorică sau traducere şi îngrijire de textsursă│ │
│ │ │istorică, publicată la o editură din străinătate│ │
│ │ │ori din România, inclusă în cel puţin 10 │ │
│ │ │biblioteci publice, universitare sau ale unor │ │
│ │ │foruri academice de profil │ 35/n │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ CDI │ I5 │Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n │ │
│ │ │editori │ 25/n │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ CDI │ I6 │Ediţie critică de documente, cu n editori │ 35/n │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ CDI │ I7 │Antologie/crestomaţie de texte; traducerea unei │ │
│ │ │cărţi aparţinând patrimoniului cultural │ │
│ │ │universal; coordonare de volum colectiv │ 35/n │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ CDI │ I8 │Studii în reviste din bazele de date recunoscute│ │
│ │ │sau clasificate CNCS categoriile A sau B ori │ │
│ │ │publicate în volume colective publicate la │ │
│ │ │edituri cu prestigiu internaţional sau │ │
│ │ │clasificate CNCS categoriile A sau B. │ 30/n │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ CDI │ I9 │Studii în reviste ştiinţifice peer review, în │ │
│ │ │volume de studii prezente în 10 biblioteci │ │
│ │ │publice, universitare sau ale unor foruri │ │
│ │ │academice de profil ori în volume ale unor │ │
│ │ │conferinţe │ 25/n │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ CDI │ I10 │Campanie arheologică finalizată cu raport │ │
│ │ │prezentat într-un for ştiinţific de specialitate│ │
│ │ │şi publicat │ 20 │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ CDI │ I11 │Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică │ 1 │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ DID │ I12 │Lucrare cu caracter de manual universitar sau │ │
│ │ │tratat │ 35/n │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ DID │ I13 │Iniţierea unui program de studii universitare │ 3 │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ RIA │ I14 │Comunicare la o conferinţă internaţională cu │ │
│ │ │sistem de selecţie sau de peer review; │ │
│ │ │conferinţă personală ca invitat într-o │ │
│ │ │instituţie universitară sau de cercetare │ │
│ │ │internaţională; keynote speaker la o conferinţă │ │
│ │ │naţională sau internaţională │ 5/n │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ RIA │ I15 │Comunicare la o conferinţă organizată de un │ │
│ │ │centru de cercetare sau de o societate academică│ │
│ │ │din România │ 2/n │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ RIA │ I16 │Calitatea de Visiting professor, editor al unor │ │
│ │ │reviste de specialitate indexate în bazele de │ │
│ │ │date internaţionale recunoscute sau reviste │ │
│ │ │indexate CNCS A şi B, referent ştiinţific al │ │
│ │ │unor edituri cu prestigiu internaţional sau al │ │
│ │ │unei edituri clasificate CNCS A şi B, premii şi │ │
│ │ │distincţii academice naţionale sau inter- │ │
│ │ │naţionale │ 5 │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ RIA │ I17 │Organizator al unor conferinţe sau paneluri la │ │
│ │ │conferinţe internaţionale ori naţionale │ 2 │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ RIA │ I18 │Coordonator într-un proiect de cercetare cu │ │
│ │ │finanţare obţinută prin competiţie publică │ │
│ │ │naţională sau internaţională │ 5 │
├─────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ RIA │ I19 │Membru într-un proiect de cercetare cu │ │
│ │ │finanţare obţinută prin competiţie publică │ │
│ │ │naţională sau internaţională │ 2 │
└─────────┴───────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┘


    3. Standarde minimale
    Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:


┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐
│Criteriul│ Denumirea criteriului │Standardul pentru│ Standardul pentru│
│ │ │ profesor │ conferenţiar │
│ │ │ universitar, │ universitar, │
│ │ │ cercetător │ cercetător │
│ │ │ ştiinţific I │ ştiinţific II │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│C1 - CDI │Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat│Publicarea cărţii│Publicarea cărţii │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│C2 - CDI │Suma punctajelor pentru indicatorii I2-I9 │100 │ 60 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│C3 - CDI,│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│DID, RIA │Punctajul total pentru indicatorii I1-I 19 │300 │200 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘


                       Preşedinte comisie,
                  prof. dr. Vlad Gheorghe Nistor


    ANEXA 14
    (Anexa nr. 33 la Ordinul nr. 6.560/2012)

                      Anexa nr. 33 - COMISIA ARHITECTURĂ ŞI URBANISM

             Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
                  titlurilor didactice din învăţământul superior şi a
                     gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

    Definiţii şi condiţii
    n reprezintă:
    n numărul de publicaţii - carte/articol/studiu/proiect la care candidatul este autor sau coautor
    numărul de activităţi/evenimente
    Lista concursurilor naţionale sau regionale de Arhitectură şi Urbanism recunoscute de comisia de specialitate a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare-CNATDCU se stabileşte prin decizie a biroului comisiei de specialitate şi se publică pe site-ul web al CNATDCU.
    Lista conferinţelor la nivel mondial sau european de Arhitectură şi Urbanism recunoscute de comisia de specialitate a CNATDCU se stabileşte prin decizie a biroului acestei comisii de specialitate şi se publică pe site-ul web al CNATDCU.
    Lista publicaţiilor de prestigiu internaţional şi naţional în domeniile de specialitate şi în cele conexe, recunoscute de comisia de specialitate a CNATDCU se stabileşte prin decizie a acestei comisii de specialitate şi se publică pe site-ul web al CNATDCU.


┌─────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────┐
│ │ │ Punctaj │Elementul pentru care │
│Indicator│ Tipul activităţilor │ indicat │se acordă punctajul │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I1 │Cărţi de autor/capitole publicate la edituri │ 20/n │ │
│ │cu prestigiu internaţional*) │ 10/n │ pe carte/capitol │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I2 │Cărţi de autor publicate la edituri cu │ │ │
│ │prestigiu naţional*) │ 15/n │pe carte │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I3 │Capitole de autor cuprinse în cărţi publicate│ │ │
│ │la edituri cu prestigiu naţional*) │ 10/n │pe capitol │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I4 │Articole in extenso în reviste ştiinţifice de│ │ │
│ │specialitate*) │ 10 x f/n │pe articol │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I5 │Articole in extenso în reviste ştiinţifice │ │ │
│ │indexate ISI Arts & Humanities Citation Index│ │ │
│ │Scopus-Copernicus, ERIH şi clasificate în │ │ │
│ │categoria INT1 sau INT2 în acest index sau │ │ │
│ │echivalente în domeniu*) │ 10/n │pe articol │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I6 │Articole in extenso în reviste ştiinţifice │ │ │
│ │indexate ERIH şi clasificate în categoria NAT│ 5/n │pe articol │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I7 │Articole in extenso în reviste ştiinţifice │ │ │
│ │recunoscute în domeniu*) │ 5/n │pe articol │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I8 │Studii in extenso apărute în volume colective│ │ │
│ │publicate la edituri de prestigiu │ │ │
│ │internaţional*) │ 10/n │pe studiu │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I9 │Studii in extenso apărute în volume colective│ │ │
│ │publicate la edituri de prestigiu naţional*) │ 7/n │pe studiu │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I10 │Studii in extenso apărute în volume colective│ 7/n │pe studiu de cercetare│
│ │publicate la edituri recunoscute în domeniu*)│ 5/n │prin proiect/studiu │
│ │precum şi studiile aferente proiectelor*) │ │aferent proiect │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I11 │Publicaţii in extenso în lucrări ale │ 15/n │pe publicaţie │
│ │conferinţelor ştiinţifice de arhitectură, │ 10/n │ │
│ │urbanism, peisagistică, design şi restaurare,│ 5/n │ │
│ │precum şi ale ştiinţelor conexe - pentru │ │ │
│ │specializări transdisciplinare, la nivel │ │ │
│ │internaţional/naţional/local │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Coordonator publicaţie/coordonator de ediţie │ 15/n │pe publicaţie/ │
│ │la publicaţii şi edituri internaţionale/ │ │eveniment │
│ │naţional; │ │ │
│ │keynote speaker, rewiev la conferinţe şi │ 10/n │ │
│ │comunicări ştiinţifice internaţionale/ │ │ │
│ │naţionale │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Susţinere comunicare publică în cadrul │ 5/n │pe susţinere │
│ │conferinţelor, colocviilor, seminarelor │ 3/n │ │
│ │internaţionale/naţionale │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I12 │Proiect de arhitectură, restaurare, cu un │ 30/n │pe proiect │
│ │program de mare complexitate, de importanţă │ 20/n │ │
│ │naţională sau regională, edificat/ │ │ │
│ │autorizat**) │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I13 │Proiect de arhitectură, restaurare, design, │ 15/n │pe proiect │
│ │de specialitate, de mare complexitate, la │ 10/n │ │
│ │nivel zonal sau local, edificat/autorizat**) │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I14 │Proiect de amenajarea teritoriului şi peisaj │ 30/n │e proiect │
│ │la nivel macro-teritorial: naţional, │ 15/n │ │
│ │transfrontalier, interjudeţean/la nivel │ 10/n │ │
│ │mezzo-teritorial: judeţean, periurban, │ │ │
│ │metropolitan/strategii de dezvoltare, studii │ │ │
│ │de fundamentare, planuri de management şi │ │ │
│ │mobilitate) avizate**) │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Proiect urbanistic şi peisagistic la nivelul │ 20/n │pe proiect │
│ │planurilor generale/zonale ale localităţilor │ 15/n │ │
│ │(inclusiv studii de fundamentare, de inserţie│ │ │
│ │de oportunitate) avizate**) │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Studii de cercetare, granturi şi proiecte de │ 20/n │pe proiect │
│ │cercetare internaţionale/ naţionale/locale │ 15/n │ │
│ │(MEN, CNCS, CEEX, MDRL), realizate prin │ 10/n │ │
│ │centrele de cercetare ale universităţii/alte │ │ │
│ │centre universitare şi/academice)**) │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I15 │Premii/nominalizări/selecţionări obţinute la │ 50/n │pe premiu/ │
│ │concursuri internaţionale de proiecte │ 30/n │nominalizare/ │
│ │organizate potrivit regulamentului UNESCO-UIA│ 10/n │selecţionare │
│ │(Union Internationale des Architectes), │ │ │
│ │Consiliul European al Urbaniştilor ECTP, │ │ │
│ │Federaţia Internaţională a Peisagiştilor │ │ │
│ │IFLA, AEEA, RIBA, Arhitect's Council of │ │ │
│ │Europe, The Royal Town Planning Institute │ │ │
│ │RTPI, UNISCAPE etc.), precum şi de altă │ │ │
│ │instituţie de profil de nivel mondial sau │ │ │
│ │european, în breasla arhitecţilor, │ │ │
│ │urbaniştilor, planificatorilor urbani, │ │ │
│ │peisagiştilor şi designerilor │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I16 │Premii/nominalizări/selecţionări obţinute │ 30/n │pe premiu/ │
│ │pentru concursuri naţionale de proiecte │ 20/n │nominalizări/ │
│ │(organizate potrivit regulamentului UNESCO- │ 10/n │selecţionări │
│ │UIA, girate de OAR/UAR/RUR, concursuri RUR - │ │ │
│ │Registrul Urbaniştilor din România) │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I17 │Premii/nominalizări la Bienala, Anuală de │ 10/n │pe premiu/pe │
│ │Arhitectură Bucureşti ori premii/nominalizări│ 5/n │nominalizare │
│ │la alte concursuri şi licitaţii publice │ │ │
│ │câştigate la nivel naţional, regional şi/sau │ │ │
│ │local de arhitectură, urbanism, peisagistică │ │ │
│ │şi design***) │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I18 │Profesor asociat, visiting/cadru didactic │ 5 │pe tip de activitate │
│ │asociat la o universitate din străinătate │ 5 │ │
│ │pentru o perioadă de cel puţin o săptămână/ │ 10 │ │
│ │efectuarea unui stagiu postdoctoral cu durată│ 20 │ │
│ │de cel puţin un semestru sau obţinerea unei │ │ │
│ │diplome de master/absolvirea unui curs de │ │ │
│ │specialitate la o universitate din │ │ │
│ │străinătate/obţinerea unei diplome de doctor │ │ │
│ │la o universitate din străinătate │ │ │
│ │recunoscută/acreditată │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I19 │Expoziţii organizate la nivel internaţional/ │ 10/5/n │pe expoziţie │
│ │naţional sau local în calitate de autor, │ 5/3/n │ │
│ │coautor, curator │ 3/1/n │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I20 │Organizator expoziţii la nivel internaţional/│ 10/n │pe expoziţie │
│ │naţional │ 5/n │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I21 │Membru în structuri de conducere ale unor │ 15/10 │pe comisie │
│ │asociaţii şi organizaţii profesionale, │ 10/5 │ │
│ │internaţionale/naţionale (OAR, UAR, RUR)/ │ 10/5 │ │
│ │membru în comisii de specialitate │ 20 │ │
│ │internaţionale/naţionale (MDRAP, MEN, CNCS, │ │ │
│ │ARACIS)/membru în jurii internaţionale, │ │ │
│ │naţionale, locale de arhitectură, urbanism, │ │ │
│ │peisagistică, design, expert internaţional/ │ │ │
│ │naţional, membru al academiilor │ │ │
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I22 │Organizator sau coordonator, congrese │ 10/n-5/n │pe tip de activitate │
│ │internaţionale/naţionale, manifestări │ 5/n-3/n │ │
│ │profesionale cu caracter extracurricular, │ 3/n-1/n │ │
│ │concursuri de proiecte studenţeşti în │ │ │
│ │străinătate şi/în ţară, workshopuri şi │ │ │
│ │masterclass, în străinătate/în ţară │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ I23 │Îndrumare de doctorat sau în co-tutelă la │ 10/5 │pe tip de activitate │
│ │nivel internaţional/naţional │ 5/3 │ │
└─────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────────────┘

-----------
    *) Cărţi, articole de specialitate şi/sau în domenii conexe domeniilor de specialitate, studii şi proiecte cu componentă de specialitate, didactică şi/sau pedagogică. Se ia în considerare platforma de publicaţii de specialitate de prestigiu internaţional şi/naţional (BDI şi BDN).
    **) Ca autor, şef proiect, coordonator proiect complex sau director de proiect se va lua în consideraţie punctajul indicat în întregime/ca şef proiect secţiune, componentă sau studiu din cadrul cercetării punctajul indicat se va împărţi la jumătate/ca membru în echipa de elaborare a studiului sau a componenţei acestuia punctajul se va împărţi la numărul de elaboratori.
    ***) Deoarece nu există încă recunoaşterea de către CNADTCU a publicaţiilor în domeniu şi a organizaţiilor profesionale specifice, se propune luarea în consideraţie a BDI, BDN şi a organizaţiilor profesionale de prestigiu recunoscute pentru Arhitectură şi Urbanism, precum şi pentru domenii conexe, la nivel internaţional şi/sau naţional.


    Îndeplinirea cumulativă a standardelor:

┌────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ Standardul pentru │Standardul pentru│
│Criteriu│ Denumirea criteriului │profesor universitar│ conferenţiar │
│ │ │ │ universitar │
├────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ C1 │suma punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I1-I10 - I18-I23 │ > 80 │ > 60 │
├────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ C2 │suma punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I12-I17 │ > 80 │ > 60 │
├────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ C3 │suma punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorul I11 │ > 40 │ > 30 │
├────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ C4 │suma punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I1-I23 │ > 200 │ > 150 │
└────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘


                      Preşedinte comisie,
                  prof. dr. arh. Mariana Eftenie


    ANEXA 15
    (Anexa nr. 34 la Ordinul nr. 6.560/2012)

                        Anexa nr. 34 - COMISIA DE ARTE VIZUALE

            Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
                titlurilor didactice din învăţământul superior şi a
                   gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Structura activităţii candidatului │
├────┬─────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┤
│Nr. │ Domeniul │ │ │ │ Indicatori │
│crt.│activităţilor│ Tipul activităţilor │ Categorii şi restricţii │ Subcategorii │ (kpi) │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────┼───┬──────────────────────────┼─────┬────────────────────┼───────┬────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1 │Activitatea │1.1│Expoziţii naţionale şi │1.1.1│Expoziţii personale │1.1.1.1│internaţionale │ 50 │
│ │didactică şi │ │internaţionale în galerii │ │ ├───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │profesională │ │şi muzee de prestigiu sau │ │ │1.1.1.2│naţionale; Profesor - │ 40 │
│ │(A1) │ │cărţi şi capitole în cărţi│ │ │ │minimum 2, expo sau │ │
│ │ │ │de specialitate publicate │ │ │ │d.c. 1 prim autor; │ │
│ │ │ │în edituri acreditate MC │ │ │ │Conferenţiar - minimum 1│ │
│ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │1.1.2│Cărţi/capitole ca │1.1.2.1│internaţionale │ 50 │
│ │ │ │ │ │editor ├───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │1.1.2.2│naţionale │ 40 │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │1.2│Material didactic/Lucrări │1.2.1│Manuale didactice/ │ │ │ 25 │
│ │ │ │didactice │ │monografii-minimum 2│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ca prim autor pentru│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Profesor/CS I; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Minimum 1 manual/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │monografie ca prim │ │ │ │
│ │ │ │ │ │autor pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Conferenţiar/CS II; │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │1.2.2│Îndrumătoare de │ │ │ 25 │
│ │ │ │ │ │laborator/aplicaţii;│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Profesor-minimum 1, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │prim autor; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Conferenţiar - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │minimum 1 coautor │ │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │1.3│Coordonare de programe de │ │director/responsabil│ │ │ 25 │
│ │ │ │studii, organizare şi │ │/membru │ │ │ │
│ │ │ │coordonare programe de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │formare continuă şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proiecte educaţionale │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ 2 │Activitatatea│2.1│Articole în reviste şi │ │Minimum 2 pentru │ │ │ 30 │
│ │de cercetare │ │volumele unor manifestări │ │profesor │ │ │ │
│ │(A2) │ │de artă sau ştiinţifice ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │indexate în baze de date │ │Minimum 1 pentru │ │ │ 30 │
│ │ │ │internaţionale*) │ │conferenţiar │ │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │2.2│Proprietate intelectuală, │ │ │ 2.2.1│internaţionale │ 25 │
│ │ │ │brevete de invenţie şi │ │ ├───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │inovaţie etc. │ │ │ 2.2.2│naţionale │ 20 │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │2.3│Granturi/proiecte │2.3.1│director/responsabil│2.3.1.1│internaţionale │ 35 │
│ │ │ │câştigate prin competiţie │ │ ├───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │2.3.1.2│naţionale │ 30 │
│ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │2.3.2│membru în echipă │2.3.2.1│internaţionale │ 25 │
│ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │2.3.2.2│naţionale │ 20 │
├────┼─────────────┼───┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ 3 │Recunoaşterea│3.1│Citări în reviste │ │ │ │2 prof. │ 25 │
│ │şi impactul │ │indexate în baze de date │ │ ├───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │activităţii │ │internaţionale BDI │ │ │ │ 1 conf. │ 25 │
│ │(A3) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │3.2│Prezentări invitate în │ │ │ 3.2.1│internaţionale │ 30 │
│ │ │ │plenul unor manifestări de│ │ ├───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │artă sau ştiinţifice │ │ │ 3.2.2│naţionale │ 20 │
│ │ │ │naţionale şi inter- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │naţionale şi profesor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │invitat (exclusiv ERASMUS)│ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │3.3│Membru în colectivele de │ │ │ │internaţionale │ 230 │
│ │ │ │redacţie sau comitete │ │ ├───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ştiinţifice ale revistelor│ │ │ │naţionale │ 20 │
│ │ │ │şi manifestărilor de artă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sau ştiinţifice, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │organizator de manifestări│ │ │ │ │ │
│ │ │ │de artă sau ştiinţifice/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Recenzor pentru reviste şi│ │ │ │ │ │
│ │ │ │manifestări ştiinţifice │ │ │ │ │ │
│ │ │ │naţionale şi inter- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │naţionale indexate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │internaţional/Membru în │ │ │ │ │ │
│ │ │ │jurii naţionale sau │ │ │ │ │ │
│ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │3.4│Experienţă de management, │ │ │ 3.4.1│Conducere │ 30 │
│ │ │ │analiză şi evaluare în ├─────┼────────────────────┼───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cercetare şi/sau │ │ │ 3.4.2│Membru │ 20 │
│ │ │ │învăţământ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───┴──────────────────────────┴─────┴────────────────────┴───────┴────────────────────────┴───────────────────┘

  Criterii opţionale
┌────┬─────────────┬───┬──────────────────────────┬─────┬────────────────────┬───────┬────────────────────────┬───────────────────┐
│ │ │3.5│Premii │ │ │ 3.5.1│Academia Română │ 20 │
│ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ 3.5.2│ASAS, AOSR, academii de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ramură şi CNCS │ 20 │
│ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────&