Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.004 din 14 mai 2019  privind metodologia de calcul şi plată a sumelor reprezentând daune-interese moratorii  sub forma dobânzii legale prevăzute în titlurile executorii, pentru personalul  din unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale  şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia, în anul 2019    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 4.004 din 14 mai 2019 privind metodologia de calcul şi plată a sumelor reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale prevăzute în titlurile executorii, pentru personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia, în anul 2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 389 din 17 mai 2019
    În temeiul prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene,
    având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare,
    în baza prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de calcul şi efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia, denumite în continuare unităţi/instituţii, devenite executorii până la 31 decembrie 2018.
    (2) Hotărârile judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învăţământ, devenite executorii până la 31 decembrie 2018, se achită în anul 2019, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

    ART. 2
    (1) Pentru hotărârile judecătoreşti având drept obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale se calculează şi se plăteşte dobânda legală aşa cum este specificată în hotărârea judecătorească.
    (2) Ratele dobânzii legale remuneratorii sau, după caz, penalizatoare aplicabile de la data naşterii debitului principal şi până la data plăţii efective a acestuia, potrivit fiecărei hotărâri judecătoreşti, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Pentru calcul se aplică procentele prevăzute în anexă, în coloana 4 pentru dobânda legală remuneratorie, respectiv coloana 5 pentru dobânda legală penalizatoare, după caz, conform hotărârilor judecătoreşti.
    (3) Dobânda legală remuneratorie diminuată cu 20% sau, după caz, dobânda legală penalizatoare diminuată cu 20% se aplică la valoarea sumelor nete cuvenite, calculată potrivit hotărârii judecătoreşti, respectiv valoarea netă a debitului principal.
    (4) Dobânda legală se calculează de la data stabilită prin hotărârea judecătorească şi până la data plăţii efective a debitului principal.
    (5) Formula de calcul al sumelor datorate pentru dobânda legală este: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    CD = cuantum dobândă legală remuneratorie sau penalizatoare, după caz;
    DP = debitul principal (valoarea netă a acestuia);
    P = procentul de dobândă aplicabil perioadei de calcul, care reprezintă dobânda legală remuneratorie minus 20%
    (coloana 4) sau, după caz, dobânda legală penalizatoare diminuată cu 20% (coloana 5), conform hotărârii judecătoreşti, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi alin. (2), aplicat la debitul principal (valoarea netă a acestuia);
    Na = numărul de zile calendaristice ale anului calendaristic;
    Nz = numărul de zile până la schimbarea procentului dobânzii de referinţă;
    i = perioada pentru care se calculează dobânda legală.

    Procentele de dobândă legală remuneratorie diminuată cu 20% sau, după caz, penalizatoare diminuată cu 20%, prevăzute în coloana 4, respectiv coloana 5 din anexă, se aplică pentru fiecare perioadă, proporţional cu numărul de zile, raportat la numărul de zile dintr-un an calendaristic.


    ART. 3
    (1) Plata sumelor datorate în temeiul hotărârilor judecătoreşti, prevăzute la art. 1, se efectuează de unitatea/ instituţia la care a fost angajat salariatul în perioada pentru care s-au acordat diferenţele salariale conform hotărârilor judecătoreşti, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor.
    (2) Ordonatorii de credite efectuează calculul dobânzilor legale, potrivit prevederilor prezentului ordin, pentru sumele totale datorate, indiferent de plăţile efectuate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Sumele plătite se scad din sumele totale datorate, calculate potrivit prevederilor prezentului ordin, şi se plăteşte diferenţa.
    (3) Sumele care urmează a fi plătite se aprobă în consiliul de administraţie al unităţii/instituţiei.
    (4) Sumele prevăzute la alin. (1) se plătesc în conturile menţionate de beneficiari.

    ART. 4
    (1) Ordonatorii de credite secundari şi terţiari, consiliile de administraţie, precum şi comisiile constituite la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ, din care obligatoriu fac parte reprezentanţii federaţiilor sindicale, răspund de corectitudinea privind calculul şi plata dobânzilor legale şi au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare alocate numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Potrivit clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare, dobânzile legale se vor încadra la titlul „Alte cheltuieli“, cod 59, articolul „Despăgubiri civile“, cod 59.17.
    (3) Pentru sumele cuvenite privind dobânda legală se datorează numai impozitul pe venit, care se reţine şi se calculează la data efectuării plăţii şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.

    ART. 5
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Ecaterina Andronescu

    Bucureşti, 14 mai 2019.
    Nr. 4.004.
    ANEXA 1

    Dobânzile legale remuneratorii/penalizatoare aplicabile în perioada 02.01.2008-30.04.2019

┌─────────────────────┬───────┬─────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Dobânda │
│ │ │ │Dobânda │legală │
│ │ │Dobânda │legală │penalizatoare│
│ │ │de │remuneratorie│(dobânda de │
│Perioada │Fracţie│referinţă│(dobânda de │referinţă BNR│
│ │ │BNR │referinţă BNR│+ 4 puncte │
│ │ │ │diminuată cu │procentuale │
│ │ │ │20%) │diminuată cu │
│ │ │ │ │20%) │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │181 │ │ │ │
│02.01.2008-30.06.2008│zile │7,50% │6,00% │9,20% │
│ │din 366│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │184 │ │ │ │
│01.07.2008-31.12.2008│zile │9,75% │7,80% │11,00% │
│ │din 366│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │181 │ │ │ │
│01.01.2009-30.06.2009│zile │10,25% │8,20% │11,40% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │184 │ │ │ │
│01.07.2009-31.12.2009│zile │9,50% │7,60% │10,80% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │181 │ │ │ │
│01.01.2010-30.06.2010│zile │8,00% │6,40% │9,60% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │184 │ │ │ │
│01.07.2010-31.12.2010│zile │6,25% │5,00% │8,20% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │243 │ │ │ │
│01.01.2011-31.08.2011│zile │6,25% │5,00% │8,20% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.09.2011-02.11.2011│63 zile│6,25% │5,00% │8,20% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│03.11.2011-31.12.2011│59 zile│6,00% │4,80% │8,00% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.01.2012-05.01.2012│5 zile │6,00% │4,80% │8,00% │
│ │din 366│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│06.01.2012-02.02.2012│28 zile│5,75% │4,60% │7,80% │
│ │din 366│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│03.02.2012-29.03.2012│56 zile│5,50% │4,40% │7,60% │
│ │din 366│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │277 │ │ │ │
│30.03.2012-31.12.2012│zile │5,25% │4,20% │7,40% │
│ │din 366│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │182 │ │ │ │
│01.01.2013-01.07.2013│zile │5,25% │4,20% │7,40% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│02.07.2013-05.08.2013│35 zile│5,00% │4,00% │7,20% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│06.08.2013-30.09.2013│56 zile│4,50% │3,60% │6,80% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.10.2013-05.11.2013│36 zile│4,25% │3,40% │6,60% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│06.11.2013-08.01.2014│64 zile│4,00% │3,20% │6,40% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│09.01.2014-04.02.2014│27 zile│3,75% │3,00% │6,20% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │181 │ │ │ │
│05.02.2014-04.08.2014│zile │3,50% │2,80% │6,00% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│05.08.2014-30.09.2014│57 zile│3,25% │2,60% │5,80% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.10.2014-04.11.2014│35 zile│3,00% │2,40% │5,60% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│05.11.2014-07.01.2015│64 zile│2,75% │2,20% │5,40% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│08.01.2015-04.02.2015│28 zile│2,50% │2,00% │5,20% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│05.02.2015-31.03.2015│55 zile│2,25% │1,80% │5,00% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.04.2015-06.05.2015│36 zile│2,00% │1,60% │4,80% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │239 │ │ │ │
│07.05.2015-31.12.2015│zile │1,75% │1,40% │4,60% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │366 │ │ │ │
│01.01.2016-31.12.2016│zile │1,75% │1,40% │4,60% │
│ │din 366│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │365 │ │ │ │
│01.01.2017-31.12.2017│zile │1,75% │1,40% │4,60% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│01.01.2018-08.01.2018│8 zile │1,75% │1,40% │4,60% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│09.01.2018-07.02.2018│30 zile│2,00% │1,60% │4,80% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│08.02.2018-07.05.2018│89 zile│2,25% │1,80% │5,00% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │238 │ │ │ │
│08.05.2018-31.12.2018│zile │2,50% │2,00% │5,20% │
│ │din 365│ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │120 │ │ │ │
│01.01.2019-30.04.2019│zile │2,50% │2,00% │5,20% │
│ │din 365│ │ │ │
└─────────────────────┴───────┴─────────┴─────────────┴─────────────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice